[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/NEDERDRAAD/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 312
Thread images: 37

File: 14009416166555.png (371KB, 633x656px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14009416166555.png
371KB, 633x656px
geen vd
>>
eerste voor pepe is dood
>>
>wees mezelf
>wees 17
>heb psychische problemen
>verkracht meerdere minderjarige meisjes
>prostitueer minderjarige meisjes
>krijg TBS
>beland op gesloten afdeling
ik voel me depressief als de tering
>>
>>51206212
hoe oud ben je nu anon
>>
>>51206256
19
>>
fok steen is de kenker omdat dat me roeping is fok steen is dat joch je praat poep en shit dus zet ik als theo van gogh mijn dood in scene en duik ik onder alsof ayaan hirsi ali mijn moeder is
>>
>>51206212
>verkracht minderjarige meisjes
GROENTEKST NU
>>
>>51206346
wat wil je dan weten
>>
>>51206338
welk spel
>>
>>51206376
haxball
>>
>>51206396
vet
>>
>>51206346
>>51206212
>verkracht meerdere minderjarige meisjes
Nu wil ik meer weten, hier kan je vast wel een mooi groentext verhaal over schrijven.
>>
>>51206366
Groentekst de strafbare feiten.
Wie, wat, waar, hoe,
>>
>>51206524
>groentext
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/b/
>>
>>51206524
>>>/r9k/
>>
>wees 17
>heb vriend die loverboy is
>zegt dat hij kutjes voor mij kan krijgen
>"ok"
>neuk meerdere meisjes
>wordt gepakt
>kanker.png
>>
File: 1300044776986.jpg (17KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776986.jpg
17KB, 250x250px
>>51206688
>
>>
File: Tsjek_556X277.jpg (29KB, 556x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tsjek_556X277.jpg
29KB, 556x277px
>>51206688
tsjek
>>
>>51206688
De strafbare link ontbreekt in deze groe tekst. Vertrek kneus.
>>
File: Feels-Bad-Feel.jpg (12KB, 294x295px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Feels-Bad-Feel.jpg
12KB, 294x295px
>>51206822
jij ook

paal voels


>>51206845
>neuk meisjes tegen hun zin
>meisjes blijken ook nog minderjarig te zijn
>>
File: iuhrftg.jpg (125KB, 1022x601px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iuhrftg.jpg
125KB, 1022x601px
>>
>>51207035
leuke gifjes ook rene
>>
>>51207035
>2015
>er nu pas achterkomen dat Poetin de leider is die we nodig hebben
>>
NNEDERDERDERDER

DER

DERDERDADER

RAAAAAAAAD:D:D:DD:D:DD::DDD
>>
File: nederpoopen.jpg (23KB, 500x611px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederpoopen.jpg
23KB, 500x611px
>>
>>51207247
please liberate us.
>>
>>51207247
Gegroet hamburger
>>
MESSI
E
S
S
I
>>
> mgw ik al lang pijn aan mijn tand had
> mgw ik niet naar de tandarts ging in België om het hier te laten vullen
> mgw ik het morgen gratis ga laten doen op de kosten van de Britten

God red de koningin
>>
>dvw men broer me vertelt dat hij homo is
Hoe moet ik me nu voelen?
>>
>>51207575
welk gezicht en vanwaar die spaties?
>>
>>51207601
Vraag of hij geïnspireerd is door Bas van der Meer om uit de kast te komen.
>>
>>51207575
Paal dit in /brit/ kijken hoe boos ze worden
>>
>>51207601
Beschaamd.
Hij besmeurt de familienaam.
>>
>>51207601
zuig aan z'n piemel
>>
File: 1436724598245.gif (1023KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436724598245.gif
1023KB, 500x281px
>>51207601
zolang hij niet zo naar je knipoogde nadat hij het vertelde snap ik je probleem niet oetz

vertel es hoe je je nu voelt
>>
>>51207601
Incest oetz
>>
>>51207900
>es
den
>>
>>51207980
>homos zijn bomen
racist
>>
>>51207808
>>51207900
Ik ervaar het an sich niet negatief. Bij de oude Grieken was homoseksualiteit ook alomtegenwoordig. Het tumblr niveau is echter ook enorm merkbaar en om al die pansexual genderfluid zeik zou ik wel een band verbreken, dit hoort gewoon niet. Je hebt een basisverantwoordelijkheid uit te voeren als man, zulk frivool gezeik hoort daar niet bij. Ik vrees een 'because it's 2015' gezeik.
>>
>>51208128
>because it's 2015
Ik weet niet wat dat betekent, hou me alsjeblieft onwetend.
>>
>>51208198
Ik heb al iets gedronken, dus vegeef me als het wat onwetend klink. Ik moet wel toegeven dat het niet helemaal als een verassing aankomt, maar het blijft ongemakkelijk. Elke man wilt toch een vrouwtje neuken, een huishouden opbouwen en een gezin leiden. Hoe kan je hier nu zo tegenin gaan? Dit is wat ik echt moelijk kan aanvaarden.
>>
>messi gunt neymar de strafschop
>neymar vergeet aanloop te nemen
>doelman stopt de bal in eerste instantie
>maar belandt bij Adriano
>die de bal kankerhard binnenschiet
>6-0

FC Barcelona gaat de Kampioens Liga winnen.
>>
>>51208128
>pansexual genderfluid zeik
borderline persoonlijkheidsstoornis is wel wat anders dan homofiel zijn he
>>
>>51207771

heb ik vorige week al gedaan, de helft van de draad joeg me het land uit :3
>>
File: max-van-den-berg.jpg (46KB, 530x530px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max-van-den-berg.jpg
46KB, 530x530px
>>51208508
>oude palen als vers aanbieden
Je wilt ons niet boos maken jochie, wij hebben contacten. Ga weg van /neder/ nu het nog kan.
>>
File: 12678.png (213KB, 470x547px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12678.png
213KB, 470x547px
>Paardenmeisje noemt mensen 'nigga's'
>>
File: aPQRzry.jpg (49KB, 640x472px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aPQRzry.jpg
49KB, 640x472px
>dvw net 1,5 uur gejost
>>
>>51208677
> nederland
> contacten

Neger alsjeblieft, jullie kunnen niet eens sinterklaas vieren met zwarte piet erbij
>>
>>51208718
>>>/hc/871346
>>
>>51208811
>spatie tussen groentekstpijl en tekst
ga loeren nieuwflikker
>>
File: 1424115545396.png (534KB, 509x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424115545396.png
534KB, 509x709px
>>51206688
Dat zijn de beste vrienden, ze geven je toegang tot de beste bevrediging in het leven. Gepakt worden als minderjarige daarvoor is maar een kleine offering tenzij je PIJ krijgt dan is het wat minder.
>>
>>51209207
Ik word zo kwaad elke keer als ik jouw berichten lees
>>
>>51208968
> zeiken over een spatie

k u t man,he t is ma ar een sp atie
>>
File: 1447813090127.jpg (43KB, 792x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447813090127.jpg
43KB, 792x1024px
http://www.volkskrant.nl/buitenland/Brussel_gebombardeerd_chemische_wapens_Turkije
http://www.volkskrant.nl/buitenland/Brussel_gebombardeerd_chemische_wapens_Turkije
http://www.volkskrant.nl/buitenland/Brussel_gebombardeerd_chemische_wapens_Turkije
>>
>>51209207
weet jij of de neguh nog streamt?
>>
>>51209488
Laatste keer was hij een beetje klaar met 4kin dus ik denk het niet meer, zijn laatste video was van maanden geleden.
>>51209301
Waarom?
>>
File: batkek.jpg (27KB, 372x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
batkek.jpg
27KB, 372x338px
>>51207035
>Beter een Rus in de keuken dan een Marokkaan die mijn moeder wilt neuken.
>>
File: images[1].jpg (11KB, 197x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images[1].jpg
11KB, 197x255px
>>51210101

wat een kostelijk plaatje van vleermuisman
>>
>Lees achterlijk artikel omdat iemand die altijd intellectueel loopt te doen dit leuk vond
Dit is satire, toch?

http://www.vice.com/nl/read/de-allesomvattende-gids-voor-een-gelukkig-bestaan-als-vrijgezelle-heteroman-394
>>
>>51211174
Deze is nog kutter.
http://www.vice.com/nl/read/de-allesomvattende-gids-voor-een-gelukkig-bestaan-als-vrijgezelle-heterovrouw-292
>>
>>51211174
>Doe dit natuurlijk wel met een condoom om, want soa's zijn een groot jeukend probleem waar een getrainde professional aan te pas komt, die met een soort koffieroerstokje in je pik gaat roeren. Ja, in je pik roeren ja!

15 jaar terug misschien. Laatste keer dat ik een SOA-test deed moest ik alleen even bloed laten prikken.
>>
>>51211358

m-maar ik wilde juist een soa-test laten doen omdat er dan iemand lekker in mijn pik gaat roeren :(
>>
>>51211421
Wat houd je tegen om gewoon in je eigen pik te roeren
>>
File: juslepel[1].jpg (12KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juslepel[1].jpg
12KB, 500x500px
>>51211421

mooie lepel erin en dan lekker roeren
>>
Truste allemaal
>>
>>51213201
ongeveer 7 jij's op een paal in de deutsch draad gekregen jongens
>>
Jongens hoe kan ik indruk maken op een vrouw?
>>
>>51214105
jezelf zijn
>>
>>51214105
Geld en status, al het andere is tijdverspilling.
>>
>>51214155

>status

paal voorbeelden van wat je bedoelt (voorbeelden van een aantrekkelijke status, niet verbonden aan geld)
>>
>>51214214
Gewoon mensen die populair zijn, en die alfa zijn.
>>
File: image.jpg (61KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61KB, 768x1024px
>dode draad
>>
>>51216367
Ga naar bed Gaart
>>
>>51216508
ok
>>
File: Een Held.jpg (65KB, 600x410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Een Held.jpg
65KB, 600x410px
Tell me about Theo Van Gogh, /kankerflitter/.
>>
>>51219067
he was a hero
>>
>>51219589
Was he well known and/or liked before he was durka'd, or did people only care when he put on the mask of victimhood?
>>
Goedemorgen !
>>
File: 54364576643.jpg (189KB, 700x503px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54364576643.jpg
189KB, 700x503px
>>51219692
He was well known and liked by many.
>>
wie nog wakker hier? Normaaltjes niet welkom
>>
>>51221631
Ikke
>>
>>51221631
Ik. En jij bent niet welkom, landverrader!
>>
>>51220637
Goedemorgen!
Wat is het een heerlijke ochtend. Lekker ontbijten en mijn rondje op het internet maken en dan naar mijn werk.
>>
>>51222918
Alles is rustig en lekker

https://www.youtube.com/watch?v=uN9tulBHr8Y
>>
File: 89654698754.jpg (148KB, 470x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89654698754.jpg
148KB, 470x277px
>>51223599
>>
>dvw dekbed gewassen met flinke scheut wasverzachter
Nog nooit zo'n goede keuze gemaakt, ik heb heerlijk geslapen
>>
>>51223885
En dan eronder kruipen. lekker lekker
>>
>>51223599
License To Chill

goedenmorgen
>>
>>51208718
>me verjaardag
>nigga's
>enne
>Bang(a)kok
In de vuilbak gaat ze.
>>
Wat is het leven toch kut
>>
>>51224576
Stel je niet aan. Je leeft.
>>
>>51224192
randstad
a
n
d
s
t
a
d
>>
>>51223599
Hoe heet deze muziek?
>>
File: 1416089768007.jpg (42KB, 547x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416089768007.jpg
42KB, 547x471px
>dvw wajong
Wie nog meer hier?
>>
>>51225075
Lijkt me niet echt leuk om een aandoening te hebben.
>>
>>51225055
Downtempo. Lounge muziek.
>>
>>51225132
https://www.youtube.com/watch?v=y_dOHI9FTVs
>>
>>51224899
Dat is nu het probleem ;_;
>>
>>51225075
Binnenkort, als ik het leven eindelijk opgeef
>>
>>51225247
Kijk naar buiten, het is een prachtige ochtend. Loop een rondje om je huis.
>>
>>51225100
Geen aandoening. Gewoon gratis geld.
>>
>>51225378
Ik zit op school, blijkbaar baar voor niks, om 0900 's ochtends, en niet voor de eerste keer dit jaar.
>>
>>51225588
ik zit op stage, blijkbaar voor niks, om 0900 's ochtends, en niet de eerste keer dit jaar.
>>
>>51225726
Als je aan het werk bent is het minder erg, ik ziet hier letterlijk niks te doen omdat de les blijkbaar weer eens niet doorging
>>
>>51225909
dat is idd heel erg kut.
>>
>ga 0200, veel te laat, naar bed
>0700 gaat de wekker
>kruip met veel moeite uit mijn bed
>ontbijt en douche enzo, ga om 0750 weg
>neem de tram, stap uit bij metrostation
>metro is maar 2 voertuigen lang
>stampvol, pas er niet bij, wacht op de volgende
>ook 2 voertuigen, weer te vol, besluit naar huis te gaan en loop naar tramhalte
>weet mezelf toch over te halen dan maar met de tram te gaan
>kom 15 minuten te laat, zoek naar het lokaal dat op mijn rooster staat
>er is niemand
>loop naar ander gebouw, ga aan een tafel zitten en val bijna in slaap
>>
>>51225075
>gedeeltelijke dwarlaese
>probeer gratis geld te krijgen
>krijg het niet omdat ik volgens hen tuinman kan zijn.
>>
>>51226131
ik heb het echt met je te doen
>>
>>51226131
meld jezelf dan ziek als je om 2 uur naar bed gaat
>>
>>51226162
Dankje, ik zelf ook
>>51226185
Dat zou kunnen maar ze hebben bij dit vak elke les een toets
>>
Dus ik dacht dat overwatch misschien wel een leuk spel gaat worden.

Vervolgens proberen ze de vraag over extra characters die je los moet kopen te ontwijken en hebben ze 20 tick servers.

Waarom moeten alle leuke dingen zo kut blijken
>>
>>51226291
Dat heb met jizzard
>>
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41879?video=1.2505617

>Molenbeekse boksclub geeft jongeren een doel

... want dat hebben jeugdige criminelen nodig, gevechtstraining.

Jezus godverdomme.
>>
Dit draad is nog dooier dan mijn grootvader
>>
>>51226764
gecontroleerd boksen in gevangenissen maakt ze minder geweldadig.

>>51226862
gelukkig houd ik van necrofilie
>>
>>51226937
>gecontroleerd boksen in gevangenissen maakt ze minder geweldadig.
... want daar bestaan betrouwbare cijfers over zeker?
>>
>>51226131

het leven in de randstad is kanker
>>
>>51226955
ze hadden het er een keer over in een chinese tekenfilm dus het zal wel waar zijn
>>
>>51227027
leven op het platteland
>5:30 gaat de wekker
>ontbijt, stap om 7:15 op de fiets
>het regent kankerhard
>wind tegen
>kom kleddernat van regen en zweet aan
>alsnog 20 minuten te vroeg
>>
>>51227134
>20km fietsen
>tegenwind
>>
>>51227027
>word wakker
>broodje jam naar binnen werken
>loop op mijn gemak naar het erf van mijn werkgever
>om 9 uur gaan we samen uit onze nek lullen en kaart spelletjes spelen
>daarna lekker werken en dingen gedaan krijgen
>en om 4 uur naar huis om te strontpalen en computer spelletjes te spelen
>>
>>51227134
>... zit dan de rest van de dag op mijn gat terwijl de lesgevers al het werk doen
>>
zegt een tandarts ooit iets anders dan ''beter flossen''?
kom ik nou hiervoor om 7 uur m'n bed uit?
>>
Wat gaan jullie eten als middageten over een uurtje?
>>
>>51227619
Een tosti brie.
>>
>>51227727
Brie die smelt over een broodje. ik word er nat van
>>
>>51227836
wil je mijn grote liefde zijn?
>>
Nog arbeidslui of sgolieren uit Den Bosch in deze draad?

Verveel me de pleuris hier bij op kantoor.
>>
>>51228286
Nee.
>>
kek, servers van kantoor staan in Duitschland.
>>
>>51228448
073 gerepresenteerd, maar ik nu niet in 073
>>
>>51228448
Heb je verantwoording?

t. de IT club in de kelder
>>
hoe krijg ik een twentse vd

t. hollander
>>
>>51227320
Woon jij op een zorgboerderij of heb je dat zelf verzonnen?
>>
>>51228604
>Groot energiebedrijf
>Overgenomen door duiterts
>Essent

Gedoe gedoe.
>>
>>51228879
Ga lekker naar je uitzendbaantje
>>
File: 1409864396932.png (203KB, 740x719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409864396932.png
203KB, 740x719px
>>51225075
Check.

Net weer even boodschappen gedaan en daarna weer de hele dag niks doen en geniet van een goeie maaltijd.
>>
>zit op stage
>ben geplaatst tussen allemaal vrouwen (30-50jr)
>maken allemaal van die kut "schattige" geluiden
>de hond zit bijna te janken door de hoge frequentie van het geluid

VRESELIJK

en dat is nog 1 aspect verdomme

ik ga nooit van mn leven op een kamer werken met alleen vrouwen of ik moet pornoacteur worden.
>>
>>51229259
>ik kan niet met mensen omgaan

Krijg kanker en sterf
>>
>>51229259
lol, beschrijf dat geluidje eens?
>>
>>51229259
Moet je niet tolereren als je je daar de hele dag aan moet irriteren. Ga weg bij die stage of doe een koptelefoon op en luister naar je muziek ofzo.
>>
>>51229385
het is een leuke stage en heb gewoon muziek op maar het komt er uiteraard bovenuit want ik zet mn muziek niet autistisch hard.

>>51229337
*hoge pieptoon* aaiiiaauwww

>>51229303
>ik kan mij niet in iemand anders verplaatsen

autist sterf
>>
File: 1442402617024s.jpg (958B, 72x72px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442402617024s.jpg
958B, 72x72px
>een vrouw die brood heeft gebakken van gist uit haar kut

maar het is al 2015 jongens!
>>
>>51229420
Je bent een speciaal bloemetje.
>>
File: Nikstezienneger.jpg (118KB, 700x561px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nikstezienneger.jpg
118KB, 700x561px
>>51229498
Ik las het, wat een kanker.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>51229498
>Man komt klaar in brood.
Vieze verkrachtende weirdo.
>Vrouw doet vieze dingen met lichaamstoffen in haar brood.
Sterke onafhankelijke vrouw die kan doen waar ze zin in heeft.

Ik denk dat het beter is om deze feministische gekte geen aandacht te geven.
>>
>er zijn hier mensen die elke dag hoofdlappen zien.

varkenswalgelijk
>>
>>51229878
ik woon in neukend zierikzee en zelfs ik zie ze dagelijks
>>
>>51229878
Ik vind het wel geil
>>
>>51229259
Neem dat geluid eens op?
Ik kan me er niks bij voorstellen
>>
>Vraag aan vriendin of ze even ham mee kan nemen van de Albert Heyn als ze er toch is
>Ham smaakt raar, soort zoetig bijsmaakje
>Dacht eerst dat 't van de augurken kwam omdat ik broodjes met ham en augurk at
>Pak net ham, ruik rare zoetige lucht uit t pakje ipv ziltig en zwijnig
>Check ingredienten
>o.a: glucosestroop, dextrose, suiker

Dextrose zit in kankerveel etenswaren... Maar glucosestroop en suiker? In ham? Waarom in godsnaam? Het pakje ham van de Dirk wat ik net heb opengemaakt heeft dat niet.. Wel dextrose overigens.
>>
>>51230651
>vriendin

RRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEE
>>
File: 1352369137558.jpg (180KB, 452x710px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352369137558.jpg
180KB, 452x710px
>>51229099
>er worden searra figuren gekocht met belastingsgeld
>>
>>51230651
je hebt 2 soorten ham.

98% ham, daar doen ze een beetje dextrose in (volgens mij voor houdbaarheid).

En je hebt 82% ham. Daar gooien ze een hoop meuk bij. Dat is goedkope ham die ze maken door overblijfsels samen te persen en te lijmen met suiker.

Na 2 keer weet je dit en kijk je even achterop de verpakking zodat je de goede meuk hebt
>>
Jongens, ik heb binnenkort mijn eerste tinder date maar ik ben bang dat het gaat tegenvallen.
>>
>>51230779
Stelt nog niet veel voor hoor, ik heb de laatste 10 jaar denk ik wel meer dan 50.000 Euro uitgegeven aan troep wat ik niet eens nodig heb.
>>
>>51230779
>belastingsgeld
>>
>>51230843

Ja, ik ben bekend met het lijmen van ham, maar in principe doen ze dat met vrijwel alle ham die in de supermarkt te koop is.. Dat kan je ook zien aan het feit dat al die plakjes dezelfde vorm hebben. Dat kan alleen als je hompen ham in een uniforme vorm perst/plakt..

>98% en 82% ham
De Albert Heyn ham die ik net heb weggeflikkerd was 92% ham met een bizar lange lijst toevoegingen, E-nummers en stabilisatoren.. De Dirk-ham is 96% met een iets minder lange lijst toevoegingen en stabilisatoren. En itt tot de Albert Heyn ham heeft die geen zoetige geur en bijsmaak.

>dvw armflikker die ook nog lui is
Anders ging ik voor al m'n vleeswaren naar de slager, voor al mn groente en fruit naar de groenteboer en voor m'n brood naar de warme bakker... Nu ga ik eigenlijk alleen naar de kaasboer voor m'n kaas omdat dat uit de supermarkt écht niet te vreten is. (overigens ook niet goedkoper.. dus voor de prijs hoef je 't niet te laten)
>>
>>51226137
>dwarlaese
Geen idee wat dat is maar vind het wel vreemd dat je geen gratis geld kan krijgen. Ik kan makkelijk werken maar ik krijg toch gratis geld. Misschien be je te laat? Ik geloof dat lettelijk 80% van mijn eindexamenklas zo'n tien jaar geleden aan het gratis geld zit of zat.
>>
>>51230985
Ik vind kaas uit de supermarkt ook niet te vreten, maar ik weet niet wat ik bij de kaasboer moet zeggen.
>>
>>51230985
Bij lidl hebben ze 98% en 82%. De ene is prima, de ander is vies zoet. Het is gewoon net welke fabriek die zooi inelkaar zet. Sommigen verneuken het gewoon.Trouwens de slager is ook niet altijd goed. Onze slager flikkert overal idioot veel zout in. Ook had hij eerst goede worsten, nu zijn ze zwaar kut.

>>51231009
Ik denk te laat, probeerde het 1.5 jaar geleden. Verder studeer ik nu dus als dat klaar is kan ik in principe nuttig worden. Maar toch jammer dat ik gewoon geen NOOT op wajong kan worden
>>
>>51231039
'1 kaas alstublieft.'
>>
>>51231039
>stukkie gras
>zo?
>iets meer
>dat word dan €80
>>
>>51229099
>>51225075

Wordt je leven dat op 'n bepaald moment niet kanker uitzichtloos? Ik zat op speciaal onderwijs, en het verschil tussen de wajongers en de niet-wajongers was echt behoorlijk opvallend.. Diegene die met 18 meteen wajong aanvroegen waren eigenlijk in te delen in 2 catagoriën: ofwel dusdanig gestoord en mismaakt dat ze toch nooit een plaats zouden vinden in de maatschappij (ernstige autisten, met van die stereotype lelijke autistenhoofden met nekbaarden en van die willekeurige blonde krullen die boven hun lippen en onder hun oren groeien en van die Gilles de La Tourette mongerts die niet een gang door kunnen lopen zonder 27 tics te etaleren).. Of catagorie twee: Te belazerd om ook maar IETS te doen of willen. Een wazige diagnose waar je geen kanker voor koopt (PDD-NOS, ODD, ADD, ADHD, 'XYZ met Aspergertrekken en een deels onderontwikkelde persoonlijkheid (aka: wij weten het ook niet, dump dat jong ergens, we hebben nog meer te doen hier) of algemene 'sociale stoornissen') en een mentaliteit van 'mijn hele kindertijd en pubertijd heeft de maatschappij toch al kankerveel geld gekost, dus waarom zou ik nu m'n best gaan doen? Het verschil tussen de mensen van die school die ondanks zichzelf gewoon een baan of opleiding zijn gaan zoeken en diegene die meteen voor de wajong gingen is vrij opvallend. De meeste wajongers zitten nog steeds vast in hun oude ritme van hangen op straat of ander hun computer (afhankelijk van het type) terwijl de niet-wajongers inmiddels geld verdienen, meisjes neuken en stappen maken in hun leven..

Het zou kunnen dat het komt dat mensen die voor wajong gingen altijd al gedoemt waren om te falen.. Maar volgens mij heeft het zeker te maken met een gebrek aan prikkels om iets te doen. Waarom gaan studeren als je toch een levenslange uitkering hebt? Waarom je nest uitkomen als de maatschappij je feitelijk al heeft afgeschreven? Waarom moeite doen voor een vd als meisjes toch geen profiteurs hoeven?
>>
>>51229878

Mijn achterbuurvrouw hangt soms 's ochtends vroeg de was op zonder hoofdlap, en als ik dan naar buiten kom gaat ze snel naar binnen om dat ding om te knopen.
>>
>>51231271
Serena-anon heeft het toch al opgegeven en zal er nooit iets aan doen, het heeft geen nut om met hem te discussiëren.
>>
>>51231181
Ik kan dit zo zien gebeuren.

En dan stamel ik
>K-Kan ik pinnen?
>>
File: burning_dutch_flag.jpg (25KB, 500x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
burning_dutch_flag.jpg
25KB, 500x312px
>>51231271
>een gebrek aan prikkels om iets te doen.
Ik had genoeg vijandigheid van mensen meegemaakt waardoor ik zonder te twijfelen meteen een uitkering ging aanvragen toen ik nog 17 was. Als er voor mij geen beloning is doe ik niks en probeer ik zo onproductief mogelijk te zijn.

Ik heb momenten gehad dat ik wel weer terug naar school wou maar daar ben ik elke keer met andere excuuses geweigerd. Dus laat dit land maar kapot gaan, ik doe niks meer.
>>
>>51231489
>ik wel weer terug naar school wou maar daar ben ik elke keer met andere excuuses geweigerd
zoals/
>>
>>51231424
moet je geen kilo parmazaan proberen te kopen
>>
>>51231516
Eerst was ik volgens hun te oud, toen had het weer met mijn strafblad te maken en toen was ik weer niet hoog genoeg opgeleid. En ze hebben mij ook gezecht dat ze geen zin hadden in iemand zoals ik omdat de faal kans groot zou zijn.
>>
>>51231271
>meisjes neuken
meisjes worden niet nat van mannen met opvallende problemen
>>
>>51231489

de voels spatten van mijn scherm. geniet ervan man
>>
>>51231567
Kan je dan niet op een lager niveau studeren?

ps: wat heb je dan op je strafblad?
>>
>>51231554
Wat de neuk moet ik nou zeggen als ik naar de kaasboer ga?
Ik wil gewoon kaas dat niet smaakt naar plastic, zoals die supermarktkaas.
>>
>>51231703
"Heb je ook kaas dat niet naar plastic smaakt?"
of je koopt gewoon oud belegen (het is jong wat naar plastic smaakt)
>>
>>51231703
Waarvoor heb je kaas nodig?
Voor italiaanse gerechten is parmazaan lekker maar omdat die heel kut is om te maken kost die veel.

Maar als je gewoon wat kaas wil voor op brood neem je jong/jongbelegen/oud. Als je zegt dat je gewoon kaas wil dat niet prutkwaliteit is zoals in de winkel
>>
>>51231696
Ik had de test gedaan voor MBO 4 waar ik makkelijk voor was geslaagt maar daarna kwamen ze met gedoe over strafblad. En waarom ik die heb is vanwege diefstal en mishandeling.
>>51231689
Zal er van genieten, heb je zelf ook uitkering?
>>
>>51231787
Gewoon kaas voor op brood.
>>
>>51231814
>mishandeling
zit daar een leuk verhaal achter?

>>51231845
houd je van oud of jong? Oud is droger, zouter en sterkere smaak, jong is zachter en heeft minder smaak.
>>
>>51231897
Ik heb niet zo veel verstand van kaas.
Zolang het maar niet naar plastic smaakt ben ik tevreden.
>>
>>51231814

nee nog een jaartje en dan ben ik klaar met masteropleiding. daarna kankerhard geld verdienen en jossen in de baas zijn tijd

>omdat die heel kut is om te maken kost die veel

Nee hij kost veel omdat parmezaan een hippe merknaam is geworden die alleen mag worden gegeven aan kaas uit een bepaalde streek. Dezelfde kaas uit een andere streek mag geen parmezaan heten maar is wel gewoon parmezaan.
>>
>>51231968
neem dan oude kaas zeikerd.
>>
>>51231968
probeer ze allemaal, word kaas connoisseur
>>
>>51231271
>Te belazerd om ook maar IETS te doen of willen. Een wazige diagnose waar je geen kanker voor koopt (PDD-NOS, ODD, ADD, ADHD, 'XYZ met Aspergertrekken en een deels onderontwikkelde persoonlijkheid (aka: wij weten het ook niet, dump dat jong ergens, we hebben nog meer te doen hier) of algemene 'sociale stoornissen') en een mentaliteit van 'mijn hele kindertijd en pubertijd heeft de maatschappij toch al kankerveel geld gekost, dus waarom zou ik nu m'n best gaan doen?
Ja, dit. Ik denk niet dat die eerste groep op prentenborden rondhangen.

>Het zou kunnen dat het komt dat mensen die voor wajong gingen altijd al gedoemt waren om te falen.. Maar volgens mij heeft het zeker te maken met een gebrek aan prikkels om iets te doen. Waarom gaan studeren als je toch een levenslange uitkering hebt? Waarom je nest uitkomen als de maatschappij je feitelijk al heeft afgeschreven? Waarom moeite doen voor een vd als meisjes toch geen profiteurs hoeven?
Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Geen prikkels, geen stok achter de deur.

Ik denk dat een van de mensen met wie ik naar school ging het het beste heeft gedaan. Die had wajong maar is er mee naar een studie gegaan vol met andere autisten. Heeft zich bij een zo'n soort studentenvereniging aangesloten. Ik denk dat ie eigenlijk altijd inkomen heeft gekregen, eerst van z'n wajong en uiteindelijk van het bedrijf waar die door z'n stage is terechtgekomen. Hij heeft genoeg geld voor onzin als animebeursen en consoles maar ik denk toch dat hij meer had aan zijn studie en werk dan ons.
Aan de andere hand kan hij daar gelukkig mee zijn. Ik niet. Games en Indische tekenfilms en zo zijn wel leuk maar het is niet genoeg voor mij. En ik heb iets van, als dat het beste is wat ik kan krijgen kan het net zo goed als NOOIT. Ik denk dat hij gelukkiger is met zijn leven maar als ik het soort leven had dat hij heeft dan was ik er niet gelukkiger mee.
>>
>>51231814
>geslaagt
>MBO 4
koek
>>
>>51225075
kan ik wajong aanvragen met een aspergers diagnose van toen ik nog een ontzettend raar kind was?
>>
>>51232145
http://lmgtfy.com/?q=kan+ik+wajong+aanvragen+met+een+aspergers+diagnose
>>
>>51232145
Ga aub gewoon werken, neger
>>
>>51231271
TL;NG
vat het eens samen
>>
>>51231897
>Ben verliefd op meisje.
>Dit weet zij ondertussen al omdat ik het al heb vertelt dat ik met haar wil zijn.
>Ga in de naar gezamelijke activiteit.
>Moet met de bus maar weet niet waar ik een kaartje moet kopen.
>Rij dus zwart en krijg boete.
>Meisje lacht mij uit.
>Laat mij niet vernederen, als zij mij niet erkent zal zij boeten.
>Sla haar midden op straat in elkaar.
>>51232020
>nee nog een jaartje en dan ben ik klaar met masteropleiding. daarna kankerhard geld verdienen en jossen in de baas zijn tijd
Iets met ICT zeker?
>>
>>51231039
Gewoon een kilootje Boer'n Trots halen.
>>
File: 1400979128409.jpg (34KB, 323x311px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400979128409.jpg
34KB, 323x311px
>>51232192
>Meisje lacht mij uit.
>Laat mij niet vernederen, als zij mij niet erkent zal zij boeten.
>Sla haar midden op straat in elkaar.
>
>>
>>51232192
Wat ben jij toch ook gewoon een ontzettend stomme nikker zeg.
>>
>>51232192
>Sla haar midden op straat in elkaar.
Kom jij uit noord-afrika, het midden-oosten of ben je gewoon zo'n autist met agressieproblemen?
>>
>>51232192
>Moet met de bus maar weet niet waar ik een kaartje moet kopen.
>Rij dus zwart en krijg boete.
waarom vroeg je het niet gewoon aan de chauffeur?
>>
>>51232192
Wat de neuk is er toch altijd met randdebielen en 'erkenning' en 'respect'. Ik zie altijd dat jouw soort vraagt om respect en erkenning en anders met geweld gaat dreigen.

Evolueer jezelf, je bent geen aap.
>>
>>51232145
Denk eerlijk gezegd dat je te laat bent.
>>
>>51232192

nee techniek/management combo. mooi verhaal man de autisme spat van mijn scherm :^)
>>
>>51232192
Heilige schijt hahahahaha
Een strafblad krijgen om een dergelijk onzinnig voorval
>>
>>51232368
Als je vernederd word dan is eerwraak een goeie optie om een vrouw op haar plek te zetten. Als de kansen met haar verkeken zijn en geen seks meer met haar kan hebben is zij nutteloos geworden.
>>51232381
Ik kan er niet van uit gaan dat hij mij daarover informeerd.
>>
>>51232462
>autisme spat van mijn scherm
nu heb jij het ook!
>>
>>51232429
als je dom bent dan ben je onzeker. Dus om niet onzeker te lijken probeer je respect af te dwingen
>>
>>51232429
>Evolueer jezelf, je bent geen aap.
Ik denk anders dat de meneer in kwestie zeer zeker een Noord-Afrikaanse aap is.
>>
>>51232192
>Liever zwartrijden dan een vraag stellen aan de buschauffeur
>Vervolgens een meisje in elkaar slaan in een autistische woedeaanval

Je bent een miem.
>>
>>51232462
>techniek/management combo
Management en een beetje doen alsof je iets van techniek weet dus?
>>
>>51232192
Hoe hard had je haar geslagen?
Is er nog een nieuwsbericht hierover ofzo?
>>
>>51232448
Waarschijnlijk functioneer ik ook te goed, ik heb nauwelijks problemen in het dagelijks leven oetz
>>
>>51232486
>Ik kan er niet van uit gaan dat hij mij daarover informeert*
Je koopt toch kaartjes bij de chauffeur en anders zou hij aan je kunnen vertellen waar je ze kan kopen, het is tenslotte zijn werk hè?
>>
>>51232486
Een autist dus, danku. Heb je nog meer van dat soort incidenten waar je over wil vertellen?
>>
>>51232486
>Als je een domme idioot bent dan is autistische razernij een goeie optie om een vrouw op haar plek te zetten.
Gerepareerd voor je.
>>
>>51231039
>>51231424

Ligt er aan wat je smaak is en hoeveel je nodig hebt.. Toen ik nog thuis woonde ging er in een huishouden van 4 mensen bijna een kilo kaas doorheen in een week. Nu ik uit huis ben haal ik vaak een pond kaas (500g) voor met z'n tweeën, en daar doen we meestal iets meer dan een week mee.. Het soort kaas ligt aan je smaak. In principe geldt, hoe ouder de kaas hoe sterker de smaak.. Ik ga persoonlijk altijd voor boerenkaas (veel lekkerder, en omdat er hier in de buurt vet veel boeren Goudse wordt gemaakt niet duurder dan fabriekskaas).. Ikzelf houd meer van pittige kaas (sterke smaak, beetje scherp, lekker zout) dus ik ga het liefst voor (extra)belegen of oude kaas.. M'n vriendin houd juist meer van romige zachte kaas, dus meestal zoek ik de tussenweg. Als je echt te autistisch bent om zelf kaas te bestellen kan je misschien inspiratie putten uit dit voorbeeldgesprek:
>Ik: Hoi
>Kaasboer: Goedendag, wat kan ik voor u doen?
>Ik: Ik ben op zoek naar een pondje boerenbelegen.. Beetje pittig als je 't hebt
>Kaasboer: 'Ik heb X en Y... En deze is echt lekker pittig' *bied plakje aan om te proeven*
>Ik: *proef*

En dan afhankelijk van wat ik er van vind ga ik voor de kaas die hij aanbied (meestal wel, want als ik om pittige belegen vraag dan is dat uiteraard wat hij me te proeven geeft) of vraag ik of hij nog iets anders heeft.. Mocht hij eventuele moeilijke vragen stellen als 'mag het een onsje meer zijn' dan maak ik een wegwerpgebaar en zeg op joviale wijze 'natuurlijk, dat komt wel op!'.
>>
>>51232556
Niet heel hard, maar ze had behoorlijke blauwe plekken op haar kop toen ik die foto van de advocaat zag.
>>51232568
Het enige wat hij hoeft te doen is de bus besturen, ik moet zelf mijn informatie over kaartjes ergens anders vinden. Ik kan 0 bijdrage van hem verwachten.
>>51232587
Dat was alles.
>>
File: 14432523452345.jpg (210KB, 560x560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432523452345.jpg
210KB, 560x560px
>dutch language
>>
>>51232663
Waarom denken Australiërs altijd dat ze grappig zijn?
>>
>>51232539

andersom
>>
>>51231567
>Eerst was ik volgens hun te oud,
Hoe oud ben je?
>toen had het weer met mijn strafblad te maken
Strafbladen worden doorgaans inderdaad niet beschouwd als waardevolle extracurriculaire activiteiten.. Verbaast je dat? >en toen was ik weer niet hoog genoeg opgeleid. En ze hebben mij ook gezecht dat ze geen zin hadden in iemand zoals ik omdat de faal kans groot zou zijn.
Als je spelling enige indicatie is kan ik ze daar geen ongelijk in geven oetz.. Het straalt niet direct een hoog opleidingsniveau uit, laat staan een hoge slagingskans.
>>
>>51232655
>Het enige wat hij hoeft te doen is de bus besturen, ik moet zelf mijn informatie over kaartjes ergens anders vinden
en dat is niet waar retard
>>
>>51232663
ǝissnɐ ǝlinʌ uǝɹǝʞuɐʞdo
>>
>>51232655
Ik weet het eigenlijk niet zeker maar volgens mij koop je jouw kaartjes altijd bij de chauffeur.
>>
>>51232655
>Naast het besturen en onderhouden van een groot voertuig is het omgaan met verschillende mensen een belangrijk deel van het werk van de Buschauffeur. Bij lijndiensten moet hij bijvoorbeeld vervoersbewijzen controleren of verkopen en orde handhaven in de bus. Hij kan te maken krijgen met agressieve passagiers, die hij tactvol moet kunnen benaderen. Ook bij ongevallen met of in de bus wordt van de Buschauffeur een adequate reactie verwacht. De diverse calamiteiten maken het werk van de Buschauffeur zwaar en niet geheel zonder risico's. Hij moet dus stevig in zijn schoenen staan, goed met mensen om kunnen gaan en snel beslissingen kunnen nemen.

http://www.nationaleberoepengids.nl/Buschauffeur


Het is echt niet heel moeilijk om te redeneren dat een buschauffeur je meer informatie kan geven over vervoersbewijzen.

Kortom, je bent niet alleen een idioot met woedeproblemen. Je bent ook nog eens dom.
>>
File: 1448102138378.jpg (36KB, 482x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448102138378.jpg
36KB, 482x427px
>>51232708
>>51232779
Ik ben serieus
>>
>>51232805
Alsof we dat al niet wisten.
>>
>>51232829
Kan jij weggaan? Australiërs zijn niet welkom hier.
>>
>>51232829
Kanker.
>>
>>51232829
>opens nederdraad
>The language is so shitty
>i-it is not like I like you or anything baka
>>
why is dutch rap so good?

https://www.youtube.com/watch?v=gTQomPMhrDA
>>
>>51232829

jij bent op een plek waar drollen rechtsdraaiend uit je anus komen en daarom moet je weg

>noordelijk halfrond linksdraaiend meesterras
>>
>>51232932
ben ik de enige die vind dat alle trap rap hetzelfde klinkt?
>>
>>51232932

I don't know man its just that we have so much talent

http://www.dumpert.nl/mediabase/6684575/a71d3f15/dumpert_heeft_talent.html

http://www.dumpert.nl/mediabase/6681091/eb83f701/nooit_meer_werken.html

http://www.dumpert.nl/mediabase/6677059/26d356f5/dumpert_heeft_talent.html

http://www.dumpert.nl/mediabase/6676413/756bcf5b/boze_jongen_spitsessie_3.html

http://www.dumpert.nl/mediabase/6665016/a3037669/boze_rappert_is_terug.html

http://www.dumpert.nl/mediabase/6647410/5d25c079/tijd_voor_wat_lekkere_muziek.html
>>
>>51232932
Rap is voor gedegenereerde onbeschaafde randstedelingen.
>>
>>51232596
Je moet er voor strijden om seks te krijgen, als een vrouw je minderwaardig vind moet je daar wat aan doen. Daar mag je best wel offers voor maken om dat voor elkaar te krijgen.
>>51232778
>>51232805
Dan mag je er alsnog niet vanuit gaan dat hij bereid is te helpen.
>>51232777
>Hoe oud ben je?
In die tijd was ik nog 25.
>Strafbladen worden doorgaans inderdaad niet beschouwd als waardevolle extracurriculaire activiteiten.. Verbaast je dat?
Voor andere mensen is een strafblad ook geen hinder dus woude ze mij gewoon benadelen. Je moet echt je connecties hebben om in de smaak te vallen bij dat school bestuur anders kom je er niet in.
>>
>>51232932
deze is ook goed
https://www.youtube.com/watch?v=-Z1Wf0ul-eI
>>
>>51233064
>als een vrouw je minderwaardig vind moet je daar wat aan doen
Ja, inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding, aan geld verdienen en aan een redelijk huis. Denk echter niet aan autistische razernij en aan openbare mishandeling.
>>
>>51233064
>In die tijd was ik nog 25.

Het was dus niet zo lang geleden?
2012 ofzo
>>
>>51233064
>In die tijd was ik nog 25.
Je was 25 en je wist (weet?) nog steeds niet hoe je een buskaartje moet kopen? Wat een ongelooflijk stomme mongool ben jij zeg.
>>
>>51233064
>Dan mag je er alsnog niet vanuit gaan dat hij bereid is te helpen.
Maar dat is letterlijk zijn baan, waarom zou het dat niet doen?
>>
>>51233000
i don't speak dutch

>>51233033
dope freestyles 2bh

>>51233037
no it's not

>>51233093
kek
>>
Dit doet me een beetje denken aan gelukszoekers. Zodra ze geen stageplek krijgen gaan ze de boel overhoop schieten
>>
>>51233282
>no it's not
Did you even know what I said because you also said you speak no Dutch.
>>
>>51233296
>Zodra ze geen stageplek krijgen gaan ze de boel overhoop schieten
wat? is dat óóit voorgekomen?
>>
>>51233179
Anderen hadden toen ik nog jong was ook geen opleiding of geld en hadden wel kans om seks te hebben. Als dat voor mij geen optie is en meisjes je overal vernederen en op je neerkijken ga ik niet verder investeren in een opleiding of werk, er moet een beloning zijn anders kan je beter niks bijdragen.
>>51233223
Het ging om de leeftijd voor school, dat met die bus is een ander verhaal.
>>
>>51233317
I saw "Rap" and "gedegenereerde" and assumed it was something bad.
>>
>>51232192
hahhaa je bent een negerrr
>>
>>51233296
>Niet zo snel mogelijk van je stage af proberen te komen.
Waarom zou je een stage willen als je niet eens betaald krijgt.
>>
>>51233407
I said:
Rap is for degenerate uncivilized urbanites.
>>
/g/ heren helpt u mij.

moet voor stage in autheos productvideos uploaden die er nog niet instonden maar wel op YT.

dus ik heb een simpel excel bestand gemaakt waarin je de Autheos videos + categorie + de status , en dan het zelfde van de youtube videos.

hoe kan ik de 3 cellen, (naam, categorie, status) linken zodat als ik een filter maak en op de naam zoek de categorie en de status automatisch er aan vast zitten of zoiets.
>>
>>51233462
I got the "Rap is for degenerate" right, at least. And it's not, btw.
>>
>>51233490
Installeer Gentoo.
Tevens is Excel een verschrikkelijk kankerprogramma.
>>
>>51233490
>>51233613
laat maar heb al een oplossing gevonden oetz
>>
>>51233383
En hoe werkt deze aanpak tot nu toe voor je? Heb je seks op een regelmatige basis? Geven mensen je respect en zijn ze gestopt met je te vernederen en op je neer te kijken?

Ik zet mijn euro's erop dat er niks is veranderd behalve dat het kleine beetje respect dat je misschien nog van mensen kreeg die met je sympathiseerden inmiddels bent kwijtgeraakt.
>>
>seks seks seks
godver als jullie allemaal zo normaal zijn ga toch lekker ergens anders palen.
>>
Maar even serieus.

Vinden jullie het niet een beetje jammer dat je geld moet betalen omdat mensen zich aan de andere kant van de oceaan vervelen op werk? Je kan wel zeggen van "het is 0,32 cent per maand voor mij" maar dat geld kon ook ergens anders heen gaan. Ken je geen persoon of doel waar dat geld beter naartoe zou kunnen gaan? Ik denk eerlijk gezegd dat er mensen hier zijn in dit land die het geld harder nodig hebben.

Zijn jullie dan een beetje boos op jullie collegas of is de Arhusaandoening daar te sterk voor? Het is wel heel erg dure entertainmaint, moet je toegeven. Niet dat zij er last van hebben. Kost hen niks. Maar zijn jullie een beetje boos op ze of niet?
>>
>>51233801
Respect hoef ik niet van jullie volk maar als mensen actief je aan het vernederen zijn is een tegenantwoord te verwachten. Zeker als het een vrouw is moet zij weten dat zij niet zonder gevolgen de agressie kan beginnen.
>>
>>51233877
Waar heb je het over?
>>
>>51234025
Je hoort sowieso geen vrouwen te slaan als ze jou 'vernedert' keer je jouw andere wang toe en ga je verder met je leven.
>>
>>51234025
Dat is het probleem dat ik eerder heb gezien bij mensen zoals jij. Je vat alles persoonlijk op en denkt dat de hele wereld je met elke opmerking aan het vernederen is. Tenzij mensen je letterlijk belachelijk maken of je écht vernederen zou ik in het vervolg nog eens een keer nadenken over of een woedeaanval krijgen en daarmee een scene schoppen echt het slimme is om te doen.

Respect krijg je en dat dwing je dus niet af door je als een gewelddadige, overgevoelige kneuter zonder zelfvertrouwen te gedragen.
>>
>dvw binnenkort weer gratis geld
De Maaiemie Nachten-voels beginnen al op te komen.
>>
>>51234588
>gratis geld
hoe? weer zo'n teringnootje met een nootjesuitkering?
>>
File: Winkrena.png (399KB, 758x607px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Winkrena.png
399KB, 758x607px
>>51234312
Ik zou dingen nu toch een stuk anders doen, het is het niet waard vast te zitten voor zo een minderwaardige slet. Alleen al door een uitkering te hebben ben ik al een enorme last voor jullie, en als ik dan nog eens al mijn vrije tijd besteed aan leuke dingen is het helemaal perfect.
>Respect krijg je en dat dwing je dus niet af door je als een gewelddadige, overgevoelige kneuter zonder zelfvertrouwen te gedragen.
Maar zo werkt dat niet precies in Nederland, je bent alleen een echt gerespecteerd persoon als je wiet rookt en alcohol drinkt enzo. Maar aan dat soort zwakte pas ik mij niet op aan.
>>
>>51234872
Heb geloof ik weinig malen iemand gezien die zichzelf zo voorloog. Maar als het parasietenleven je gelukkig maakt, zal het mij ook een bal jeuken.
>>
>>51234854
Ge moest eens weten, anoniem.
roodhetkikker.jpeg
>>
>>51234067
De Arhusaandoening daar te sterk voor, danku.
>>
>>51234975
Ik weet heel goed welk gedeelte aan mijzelf ligt, maar als mensen vijandig doen naar mij omdat ik mij niet precies volgens hun sociale schapen verwachting gedraag dan moeten ze niet kwaad op mij worden. Het is hun eigen trieste simplistische mindset waardoor ze mij verjagen en nu betalen ze de boete daarvoor.
>>
>>51235042
Ga maar weer velo's jatten in plaats van belastinggeld, parasitische marginaal.
>>
jongens hoe word ik gespierd?
>>
>>51235429
Elke dag heffen, goed eten en veel rust.
>>
Jongens, ik wil van m'n gratis geld af maar ik heb geen internet. Hoe doe ik dat?
>>
>>51235562
zwervers
>>
dod drad
>>
>>51236181
dœd dræd
>>
File: 1401820722936.jpg (26KB, 300x293px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401820722936.jpg
26KB, 300x293px
Er stonden zojuist een stuk of 8 politieauto's voor een hotel vlak bij mij in de buurt. Gebeurt het dan eindelijk ook in Nederland?
>>
>>51237090
Ja er zijn ook soms criminele in Nederland, raar hè?
>>
>>51237090
waarschijnlijk gewoon wiet
>>
>>51232192
>Meisje lacht mij uit.
tijdje geleden was het nog een vriend van je
>>
>>51237215
Dat is iemand anders geweest dan, het is nooit een vriend geweest.
>>
> 2015
> Brussel is nog altijd niet vernield door aanslagen

Waar wachten die zandnegers toch op
>>
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/11/amsterdam_is_55_miljoen_euro_k.html

>socialisten
>het echte communisme is nog nooit uitgeprobeerd hoor ;DDD
>in Nederland zijn socialisten niet zo hoor ;DD
>>
File: frefew.jpg (252KB, 1040x650px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frefew.jpg
252KB, 1040x650px
>
>>
File: 1413808306072.png (251KB, 1190x906px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413808306072.png
251KB, 1190x906px
>>51237690
>die reacties
>>
>>51237690
Johan Boogaard vertelt het hoe het is
>>
>>51237824
Laten we het hopen.
>>
File: DSC_0544.jpg (3MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0544.jpg
3MB, 3840x2160px
Kutturken
>>
File: 1414886941986.jpg (276KB, 667x2058px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414886941986.jpg
276KB, 667x2058px
>>51237690
>gezichtboek
verwijder normaaltje, beter 4kanaal voor overblijvenden
>>
>http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wiener-IS-Maedchen-in-Syrien-getoetet/213339239

K O E K

Wel zonde van dat meisje links
Zijn Bosniërs trouwens blank?
>>
>>51238306
>Zijn Bosniërs trouwens blank?
Nee, Bosniërs zijn letterlijk een mix van Kroaten, Serviërs en Turken.
>>
>>51238354
O oké
I-Is het erg als ik zo'n Bosnische als vriendin zou willen hebben?
>>
bosnie>servie
moslim>orthodox

https://www.youtube.com/watch?v=i5zjqFh68o4
>>
>>51238383
zolang je niet je genen bedoezelt met haar inferieure meuk is het prima.
>>
>>51238306
Gelukkig zijn die uit de genenpoel oetz.
>>
>>51238306
>getötet
wat is duits toch een grappige taal hihi
>>
>>51231271
>dvw sociale stoornis

Ik functioneer niet in de maatschappij en ik ben een te grote angsthaas om alleen iets te ondernemen om verdere stappen in mijn leven te zetten. Om eerlijk te zijn dacht ik vanaf mijn 12-jaar al vaak aan zelfmoord, en ik had al helemaal uitgesloten dat ik meerderjarig zou worden. Daarom heb ik nooit op lange termijn kunnen denken en heb ik alle kansen op een normaal level verspeeld. Aan het eind van de middelbare school was ik al een sociale uitgestotene en zag ik het niet zitten om een leven op te bouwen dat ik eigenlijk nooit wou. Nu is het te laat om daar nog iets aan te veranderen.

Er is een documentaire "24 and ready to die" over euthanasie voor ultradepressieve figuren als mij, maar dat lijkt me ook zo'n aanstellerij. Het beste wat mij kan overkomen is een plotse dood.
>>
>>51239142
Kan je niet gewoon alles laten vallen en rond gaan reizen tot je doodgaat? Dat is wat ik denk ik zou doen als ik het echt niet meer zie zitten allemaal maar ik weet dan ook niet echt hoe het is om depressief te zijn.
>>
>lief dagboek
>krijg keuringsinstantie over de vloer op werk
>kan niet normaal werken
>domme collega bereikt een nieuw dieptepunt in domheid
>raak tot daar en weer terug gefrustreerd
>krijg thuis een bakje yoghurt met aardbijensaus
>dag is weer goed
>>
>>51239428
Depressieve mensen hebben vaak nergens meer zin in
>>
>>51239142
Heb je dan nooit eens hulp gehad ofzo toen je nog een jaar of 12 was? Lijkt me dat er wel veel problemen gaande zijn als je dan al geen zin meer heb ik het leven.
>>
>>51239428
>alles laten vallen
Als je echt depressief bent is het probleem vaak dat je helemaal niets hebt.
>gaan reizen
Van welk geld?
>maar ik weet dan ook niet echt hoe het is om depressief te zijn
Ik heb wat depressieve fases gehad in mijn leven, en soms is het dan echt een overwinning om überhaupt je nest uit te komen.. Laat staan je huis.
>>
>dvw net een kapsalon naar binnen geschrokt
>>
>>51240077

Alles drop?
>>
>>51239142
Lees stoicijnse literatuur. Het beschrijft hoe je geluk kan ontwikkelen door het goede te doen.

>>51239631
>tegen mensen zeggen dat je mentale problemen hebt
of je wordt volgepropt met pillen die niet helpen/je verneukter maken/wel helpen.
of je wordt constant als een gehandicapte behandeld. Mentale problemen zijn nog steeds een taboe en mensen gaan raar doen omdat ze niet weten hoe ze met je om moeten gaan.
>>
>>51240112
Nee, Shoarma, sla, patat en knoflooksaus.
>>51240274
>het geluk najagen
Lees Schopenhauer en behoed jezelf voor deze dwaling.
Of als je te lui bent om te lezen
https://www.youtube.com/watch?v=4kBMDYUb0RY.
>>
>>51240469
>geen sambal
flikker
>>
>>51240469
>Nee, Shoarma, sla, patat en knoflooksaus.

>geen ui
>geen tomaat
>geen komkommer
>geen sambal
>geen kaas

Krijg je dan korting, of betaal je dan maar een halve ofzo?
>>
>>51240602
Volgende keer ga ik voor de whiskeysaus, misschien daarna een keertje Sambal.
>>51240631
Ik heb te snel zitten eten om te merken wat er allemaal in zat.
>>
>>51239428
Heb ik effectief geprobeerd, maar eens ik in het buitenland was zat ik ook de hele tijd binnen en had ik geen zin om iets te doen. Ik geniet niet van vreemde landschappen of zo. In drukke plekken voel ik mij een kneusje die daar niet hoort te zijn. Dus nee, dat werkt niet.
>>
>>51240274
>of je wordt volgepropt met pillen die niet helpen/je verneukter maken/wel helpen.
of je wordt constant als een gehandicapte behandeld. Mentale problemen zijn nog steeds een taboe en mensen gaan raar doen omdat ze niet weten hoe ze met je om moeten gaan.
Daarom kan je het maar beter stil houden en zorgen dat je zelf sterker word, anders krijg je misschien zelfs wel een opname in een gesloten inrichting ofzo. Maar ik denk dat als je nog jong bent en weinig ervaring heb met de psychiatry en denkt dat je hulp nodig heb wel alles zou aanpakken om beter te worden en ook bij de GGZ terecht komt.
>>
>>51240732
>Volgende keer ga ik voor de whiskeysaus

>al mijn wat

Woon je in Groningen of een andere uithoek ofzo?
>In Groningen
>Bel kebabtent
>Bestel broodje
>'Met whiskey-, knoflook- of cocktailsaus?'
>W-wat..? Gewoon met knoflook en sambal natuurlijk..
>Het wordt afgeleverd
>Broodje heeft knoflooksaus en van die kleine kankerbakjes met sambal als bij de Chinees erbij

Kanker, elke Turk weet toch dat als je 'sambal' zegt bij kebab dat je dan die dunnere rooie saus bedoelt?
>>
>>51240980
>>51240980
>>51240980
NIEUWE DRAADTDTDTDTDTDTTDDT
>>
>>51240960
Gelre.
>>
>>51241019
koek
Thread posts: 312
Thread images: 37


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.