[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 344
Thread images: 73
Volvo felt og dansefot-utgaven
>>
>linker ikke til forrige
helt elendig
>>
God mann. Anerkjenner tråden.
>>
File: rasmus.jpg (47 KB, 192x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rasmus.jpg
47 KB, 192x161
Tredje for miljoet
>>
>ingen banner
pur latskap
>>
File: 2dd.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2dd.jpg
15 KB, 300x300
>>54040844
>ingen banner
>ingen link
>dubs
>>
>>54040844
Spedbarnet sin forste tråd
>>
File: 1450379254234.jpg (18 KB, 258x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450379254234.jpg
18 KB, 258x314
>>54040844
>dansefot-utgaven
BARE
>>
I denne episoden av Lille Lars Lager Ny Tråd
>>
File: 1452331504879.jpg (440 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452331504879.jpg
440 KB, 1000x1000
>>54040949
Ikke vær så bittter'a
>>54041006
>>54041024
>>54041056
>Ingen banner
>Ingen lenke
>Ingen et-eller-annet
>Volvo felt
>>
>>54040844
>ingen forrige tråd
>ingen banner
dårlig ass
boikott
>>
>ingen oppfordring fra trådstarter om å ta 250 ug d-vitamin om dagen

Skuffet fåvæ
>>
>>54040844
Ta ei kjæft ta mi hjemmelaga kolesterol-mikstur.
>>
Får heve trådkvaliteten men noen klassikere da, gutta

https://www.youtube.com/watch?v=4_5H2Pek5Bc
>>
>>54040844
Forrige: >>54040516
>>
>>54041158
Legg dem med deres trykkede megmeg
>>
>>54041218
Ikke send de jævla can(c)ucksene hit.
>>
Linker til posten min siden den kom sent.
>>54040829
Oppmerksomhet takk.
>>
>>54041218
tja
muligens mer norgetråd enn denne men
>>
File: 1449430695483.jpg (8 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449430695483.jpg
8 KB, 150x150
>>54041180
>>
>>54036403
Bokstavelig talt midt under Vinter-OL for ungdom som arrangeres i Norge.
>>
>>54041300
Grattis, var arbeid/skolelos i et halvt år selv og for sta til å ta i mot penger fra NAV.

Verste 5-6 månedene i mitt liv, uten tvil.
>>
>>54041409
Enig der.
Skjonner ikke hvordan folk holder ut mer enn et halvt år uten noe å gjore,holdt på å bli gal fåvæ.
>>
>>54041487
Parasitter fryder seg på andres bekostning. Det er en egen rase kalt Homo Parasitus som takler det, er 100% overbevist om det
>>
>>54041487
>>54041637
latskap avler latskap, dvs. tilstanden forverres bare jo lenger de er arbeidsledig
>>
>>54041487
Hva skal du studere, forresten?
>>
http://www.wikihow.com/Breed-Ducks

Tror kanskje jeg lander på pekinender gutta.
>>
>>54041851
Skaff deg papegoye hvis du vil ha kjæledyr, bror
>>
>>54041637
>>54041677
Det er nok sant ja,mister man rutiner så mister man ganske mye.
Derfor Nav kurs er greie, man har i det minste en plass å mote opp.
>>54041700
Tar exphil,exfac plus Samfunnsvitenskaplige religions- og moralstudier nå.

Starter på historie til hosten, skal nok ha en mastergrad tenker jeg.
Siden jeg får unna exphil og exfac tenker jeg på å fylle på med mer relgionsfag får oppnå et årstudium i det.
>>
>>54041917

Planlegger å spise dem fåvæ.
>>
>>54041920
Det hores ut som doden for meg personlig, men lykke til og håper du trives!
>>
Hvem savner tidlig 2000-tallet?
https://www.youtube.com/watch?v=3htHVJpWloo
>>
>>54042138
Den enes dod den andres brod hehe
Takker så meget,gleder meg veldig å ser virkelig fram til å begynne på mandag selv om det med dognrytmen blir vanskelig i starten.
Hva studerer du anonsen?
>>
>>54042291
horribel sang, det synes jeg da jeg var ung og så den på TV også
>>
>>54042332
Informatikk all day bror. Dritgoy hvis du er temmelig autistisk.

Dognrytmen er på plass etter en uke. Legg deg så du står opp halvannen time for skolen starter og pælm i deg en frokost selv om du ikke er sulten.
>>
>>54042797
Måtte goggle faktisk men det virka jo veldig goy,håper du trives med det anonsen.

Takker for tips,det med sovn og mat er ganske viktig så skal prove å få nok sovn og næring i lopet av dagen.
>>
PÅ TIDE MED NY RAPPORTERING GUTTA

GUTTA

http://strawpoll.me/6622642
>>
>>54042291
Jeg
https://www.youtube.com/watch?v=HVIFUQV20NM
>>
>>54042990
Ostfold - råner/harrybyen rapporterer inn
>>
>>54042990

>Ostfold 1 vote

Ha deg UT.
>>
>>54042990
Har de internett i Hedmark?
>>
>>54043115
heilt avskyeleg
har ikkje du ein harry-tur å ta eller noko slikt, kva enn dykk driv med der borte
>>
File: meme.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme.jpg
67 KB, 540x534
>>54043115

>han tror det bare er én harryby i Ostfold
>>
>>54043172
Skjonner ikke hatet mot ostlendinger (ostfold spesielt) fra vestlendinger. Er det en megmeg fra tidenes morgen?
>>
>>54043230
Sarpsborg og Fredrikstad kvalifiserer seg ikke som harryfolk, de er for langt unna grensen. De er rånere til tusen, derimot.
>>
File: 1437606281396.jpg (97 KB, 760x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437606281396.jpg
97 KB, 760x507
>>54043159
Lite trolig men jeg listet nå Hedmark allikevel, er lov å håpe
>>
>>54043242

Tror ikke det er noen som liker ostfoldinger fåvæ.

t. Osloanon
>>
noen i vestlandshovedstaden som har lyst til å ta et par ol?
>>
>>54043358
Vi er nordmenn som resten, bror.
Dere kan gjerne hate harry- og rånerfolket, alle med selvrespekt fra Ostfold hater de uansett.
>>
>>54042990
Det er vel ingen som hater folk fra agder, er det vel?
>>
>>54043555
Jeg gjor, jævla forpulte kristenkonservative bedehushomser
>>
>>54043555
satt på bussen fra oslo til kristiansand og en brisen nordlending satt og prata dritt om agder
han var ganske fedora og snakka om at nå skulle han til bibelbeltet og sånn han sa det skulle man tro vi var likke ikke som de dype sorstatene i USA
>>
>>54043679
>likke ikke
eh hva faen
skulle skrive like ille
>>54043679
bibelbeltet er praktisk talt et megmeg fordi de kristne er en minoritet her også
>>
>>54043679
Tror denne karen er i tråden nå, rett over deg.
>>
>>54043635

>har noe imot kristne

ler fåvæ

>dfn ingen personlig kristen jv
>>
>>54043739
>kristne
>en minoritet
>i bibelbeltet

kjoss meg i rævva

t. vokst opp i bibelbeltet
>>
>>54043555
Agder er koselig det.
Men Sogn og Fjordane derimot.
Alle vet at Sogn og Fjordane er en hoax som ble funnet opp på 1800-tallet for å spre nasjonal-romantiske idéer. Det er ikke et faktisk fylke, for jeg kjenner ikke én person som kommer derfra.
>>
>>54043795
Hvorfor i helvete skulle man ville ha en kristen jv
>>
>>54043838
>hoax
NORSK I NORGETRÅDEN
>>
>>54043159
slett denne posten umiddelbart
>>
>>54040844
Vennlig påminnelse på at nå er det sondag, og vi alle må huske å gå i kirken i dag. Hvis du ikke går i kirken så er det muslim
>>
>>54043840

Kristne er jevnt over bedre mennesker enn ateister fåvæ. Og jeg er ateist selv.
>>
>>54042990
Det heter Aust-Agder, ikke bland det med delt værste fylket.
>>
>>54043922
>Hvis du ikke går i kirken så er det muslim
Okay da er vist jeg muslim da, Allahu Akbar
>>
>>54043802
Problemet er at folk tror hele Agder = bibelbeltet.
>>
>>54043939
Da har vi forskjellige personlige erfaringer, kamerat
>>
>arendal
hva er greia med dissa her egentlig? er dere sorlendinger eller er dere bare ostlendinger med problemer med å uttale r? bestem dere pls
>>
File: 43124.jpg (62 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43124.jpg
62 KB, 400x320
>>54043922
>Hvis du ikke går i kirken så er det muslim
Sier han som klarer å ta feil mellom du og det
Hilsen Polsk innvandrer
>>
>>54044073
Vi er sorlendinger som bare det.
>>
>>54044174
o kurwa
>>
File: knull deg.jpg (92 KB, 819x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knull deg.jpg
92 KB, 819x460
>>54044073
>problemer med å uttale r
Hort om blode konsonantå?
>>
>>54044203
kan dere i så fall begynne å snakke sorlandsk?
>>
>>54044174
Grammatikken hans kan i det minste forbedres, det kan ikke dine bydlogener.
>>
>>54044174
t. albert bartowicz
>>
>>54044240
frekt
>>
>>54044240
E liå du,liå du me?
>>
>>54044174
Du kommer til å få en del hate bror, men jeg vil bare si at polakker havner hoyt på min rating liste av innvandrere:
1: Nordiske innvandrere
2: Ovrige vest europeiske+ Polen
3: Baltiske
4: Ost Asia
5: Ovrige ost Europa
6: resten av verden
>>
>>54044217

Blote konsonanter er irriterende fåvæ. Nesten like irriterende som skarring. Utover det er sorlandsdialekt ganske fint.

Mest irriterende dialekter:

1. Ostfold
2. More/Romsdal
3. Ekstrem tronder (dvs utenfor Trondheim)
4. Ekstrem nordlending
5. Hordaland
>>
>>54044468
Skarring er den tenkende mannens R.
>>
>>54044468
Når du sier Ostfold, mener du da bilær og båtær?

Det er ingen under 50 som snakker slik i Ostfold, bortsett fra rånere, som på lik linje med hipstere nekter å la dode ting være dode
>>
>>54044468
blaude konsonanter e jo dridfede
>>
>>54044468
jeg har et problem med "vestkantsostlandsk". er det flere enn meg som foler dette?
>>
>>54044582
Ta årene fatt, og ro til Danmark bror. Det er ingen i Norge som bruker blote konsonanter
>>
>>54044580
>han omfavner ikke dialekten sin
ikke hor på boller som han
>>
>>54044636
>ingen i norge som bruker blote konsonanter
eg bruge blaude konsonanter så bare helvedde, eg
>>
>>54044580

Generelt er tonefallet til ostfoldinger sinnssvakt plagsomt. Delte rom med tre ostfoldinger i militæret. Holdt på å klikke for meg når de satt og gneldret til hverandre fåvæ.
>>
>>54044648
Rånerjævel, kom deg til buskerud
>>
>>54044754
t. husneger
>>
>>54044629
dette fåvæ
>>
>>54044754
jeg er ikke derfra, jeg bare oppfordrer alle nordmenn til å fostre unik dialekt og knulle imperialistene fra oslo
>>
>>54044463
Er litt uenig.

Nivå 1: Vest-Europa + Amerika + Oseania + Japan + Nordiske land, med unntak av
Nivå 2: Sverige
Nivå 3: Öst-Asia
Nivå 4: Öst-Europa + Baltiske
>>KRAFT-MELLOMROM<<
Nivå 5000000: Resten av verden

Sånn cirka i alle fall
>>
>>54044744
Oslogut?
Nordlænninga og folk fra Hordaland har det desidert mest irriterende tonefallet her i landet.
>>
>>54044857
1: kamerater
2: fascister

punktum finale
>>
en skygge da falt over skogen, da skikkelsens sjel visnet bort. for skikkelsens sjel var en skyyge. var en skygge

AV

VONSKAPENS

MAAAAAAKKKKKKTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>54044919
Ikke start den debatten igjen er du snill, var nok av det for i dag
>>
gutta

dere kan diskutere dere gronne i trynet om hvem som har den styggeste talemåten, men en ting er sikkert, og det er at haugesundere har den flotteste dialekta
>>
>>54044906
Som Rogalending synes jeg mitt eget tonefall er ganske irriterende fåvæ
>>
>>54044939
nei
>>
>>54044953
sorry fåvæ
>>
File: gpjostein.jpg (15 KB, 320x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gpjostein.jpg
15 KB, 320x418
>>54042990
>dfn eneste nordlending i tråden akkurat nå
>>
>>54044906

Romerike/Lorenskog fåvæ, men hores mer ut som om jeg er fra andre siden av Oslo når jeg prater fåvæ. Går ikke i a-endinger fåvæ.
>>
I hope norgetraden understands the context of the quote I am giving from Dr. Vikernes' seminal work, Filosofem.

What he is saying is that judeo-christians are the forces of evil, from which modern Norwegians must break free if they wish to remain a honourable people into the future. Judeo-christian philosophy is linear, is a slave morality which encourages dumbing down society to the lowest common denominator instead of praising excellence.

thank you for your time.
>>
>>54045334
NORSKE BREV I NORSK TRÅD
>>
>>54045245
æsj nordland
hva jobber du med
>>
>>54045589
Fæsk
>>
File: 3123.jpg (2 MB, 2500x1598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3123.jpg
2 MB, 2500x1598
>>54040844
Så hvor i Norge bor folk?
Tromso her
>>
>>54046189
t. doxxeanon
>>
gutta
jeg er en uke nærmere trollmann siden sist jeg var her
noen utdannede trollmenn her?
vet her er/var 1 her
>>
>>54047066
Eskortepiker mann.
>>
Kveldsdosen inntatt gutta. 375 ug i dag gutta. Blir nok ikke syk i morgen heller gutta.
>>
>>54047114
jeg tror jeg hadde blitt mer skamfull av å gjore det fåvæ
er jo bare dritt om ingen liker en på ekte
>>
File: 1451423710141s.jpg (3 KB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141s.jpg
3 KB, 125x93
>>54047162
Dobbel D?
>>
>>54047233

Trippel fåvæ.
>>
>>54047162
Er ikke noe effekt for du er oppe i mg-dagsdoser fåvæ.

>>54047197
Bare gå ut og drikk på byen, så får du deg noe.
>>
>>54047300
>Bare gå ut og drikk på byen, så får du deg noe.
normis bekreftet
>>
>>54047197

Hvorfor det? Er bare fitte.
>>
File: fåvæ.png (239 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fåvæ.png
239 KB, 500x375
>>54047233
>>
>>54047300
>Bare gå ut og skjenk ei jente på byen, så får du deg noe.
FDFD.
>>
>>54047396
Ti ut av ti brev
>>
>>54047411
Hvem sa noe om jenter? :v)
>>
>>54047464
Desto lettere

Grindr
>>
File: 1453600001711s.jpg (4 KB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453600001711s.jpg
4 KB, 125x93
>>54047396
:^)
>>
File: Leave.jpg (44 KB, 329x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Leave.jpg
44 KB, 329x399
>>54047464
>>>/hm/
>>
>>54047372
jeg er blitt flinkere å prate med jenter fåvæ
det er sant
>>
noen andre enn meg som er redde for å sovne? jeg synes tanken på at jeg soner ut skremmende, så jeg ligger våken i senga og friker ut en liten stund for jeg bare uventet sovner
>>
>>54047578
>>>/psykiatri/
>>
>>54047578
tenk om man aldri våkner igjen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WvMTV_hfREU
>>
>>54047578
Tror det bare er deg anonsen.
>>
>>54047578
Wat? Skaff hjelp bror. Det finnes ikke noe bedre enn tanken på å sove etter en lang dags ferd.
>>
>>54047578

Du trenger d-vitamin, magnesium, og melatonin fåvæ.
>>
>>54047654
Hvordan hjelper dette de fremtidige trollmennene her?
HÆ?!
>>
File: 1453229016037.jpg (95 KB, 794x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453229016037.jpg
95 KB, 794x782
>>54047733
>>
>>54047733
B-12 og kalsium også. Melk er Odins gave til mennesket
>>
>>54047752
Å danse passende i en klubb er vitalt for sklöttejaktens suksessrate fåvå
>>
>>54047814
Ingen normale mennesker danser så lenge de vet at de husker det dagen etter
>>
>>54047589
>>54047605
>>54047668
>>54047695
>>54047733
så det er bare meg assa. jeg får også hoydeskrekk av å se opp mot hoye bygninger, eller mot skyene. er dette vanlig da? redd for å bli sugd opp mot himmelen og ikke komme ned igjen
>>
File: hæ.jpg (24 KB, 416x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hæ.jpg
24 KB, 416x257
>>54047847
>>
>>54047868
Jeg har det samme men det höres ut som du tar det et steg lengre fåvæ.
>>
File: Hva faen.png (92 KB, 245x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hva faen.png
92 KB, 245x275
>>54047868
>redd for å bli sugd opp mot himmelen og ikke komme ned igjen
>>
>>54047868
http://www.thefreedictionary.com/batophobia
>>
>>54047814
Jajo, men det der var da dans for jenter
Forrestem, er det noen her som drar gressklipperdansen uironisk?
>>
File: Psychiatrist.jpg (187 KB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Psychiatrist.jpg
187 KB, 1600x1071
>>54047578
>>54047868
Fortell meg mer, anonsen.
>>
>>54047967
jeg var alltid redd for at foreldrene mine skulle stikke fra meg når jeg var liten. turte aldri å gå ut av bilen for å pisse når vi var på roadtrip fordi jeg trodde de skulle bare kjore av gårde
>>
>>54047932

Er det Edvald Boasson Hagen?
>>
>>54048040
Ingen anelse.
>>
>>54048015
Denne Tommy og Tigern strippa gjorde meg livredd for foreldrene mine da jeg var sånn 3
>>
>>54048192
Er du et velfungerende menneske per dags dato?
>>
File: kan ikke våkne.jpg (64 KB, 519x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kan ikke våkne.jpg
64 KB, 519x548
>>
>>54048277
Regner meg som det.
Eneste grunnen til at den strippa skremte meg var at jeg hadde nesten akkurat samme mareritt som Tommy noen dager etter jeg leste den
>>
File: tetpt.png (1 MB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tetpt.png
1 MB, 1600x1071
>>
File: 1449458573160.gif (2 MB, 154x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449458573160.gif
2 MB, 154x273
>>54048514
>>
>>54048514
>vinterdepresjon
>ikke deprimert året rundt siden barneskolen
topp kjeks
>>
File: 1415217020206.jpg (269 KB, 1000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415217020206.jpg
269 KB, 1000x1333
På tide å legge seg gutta
>>
>>54048837
men jeg tor ikke tanken om å sovne skremmer meg

assa

hvor blir det av bevisstheten min?
>>
>>54049143
MÖRTEMANNEN LÅNER DEN
>>
Hei gutta, sjekk dubsa gutta.
>>
>>54049453
ser ut som du mistet dublettene dine, men slapp av, de har det fint hos meg.
>>
>>54049453
Nybegynner
>>
File: 1447118731348.gif (1 MB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447118731348.gif
1 MB, 500x373
>>54049453
>>54049506
>>
dult

hvor er nattskiftet?
>>
File: 1449411345607.jpg (47 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449411345607.jpg
47 KB, 500x375
>>54050268
Borti elva.
>>
>>54050305

Borte i elven fåvæ.
>>
>>54050305
Erru borte i ælva? Faen gjorru der'a?
>>
>>54050337
>>54050377
Aner ikke.
>>
>>54050445
>>>/astrologi/
>>
>>54050514
Hæ?
>>
>>54050539
Nettopris
>>
Nå skal det runkes fåvæ
>>
Imaginiser å ikke våkne tidlig på sondag gutta. Klarer ikke engang å imaginisere det fåvæ. Egg og bacon på agendaen nå gutta. Lager litt hollandaise til gutta.
>>
>>54052029
Du har ikke heller lyst på litt egg og polse? ;)))
>>
>>54052126

Nei takk anon. Ta vitaminene dine.
>>
Eg går å legge meg, bare så du veid om det.
Nå går jaffal eg å legge meg, e det greit?
>>
>>54053319

Det er greit, anon.
>>
>>54053354
God natt! God natt! God natt!
>>
Spretter opp denne for den faller ut gutta.
>>
File: Classicalmusic.jpg (562 KB, 1600x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Classicalmusic.jpg
562 KB, 1600x1280
Er klassisk-anon våken? Kunne trengt noen anbefalinger for "nybegynnere" nå, eventuelt en spilleliste. Hva er det man "må höre"?
>>
Det er ikke mye morgenfugler i Norgetråden nei.
>>
>>54054681
Hallo, og god morgen.
>>
>>54054679

https://www.youtube.com/watch?v=hjpHv_ZOFWw

https://kat.cr/ttop-100-masterpieces-of-classical-music-vol-1-10-10-cd-mp3-vbr-t930503.html
>>
File: obama.jpg (55 KB, 771x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obama.jpg
55 KB, 771x547
>>54055354
Flott, får sette sammen ei Spotifyliste etterpå og höre gjennom et par timer i löpet av dagen. Takk.
>>
Da jeg skulle gå inn, i Coop Extra-butikken.

Så var ikke det, så lett.

Ei hoyreist brunette, (må man vel kalle henne), i 30-åra, stod og kosta, (som en gal, må man vel nesten si), midt i inngangsdora.

Så jeg måtte stå og vente litt, mens hu Coop-dama, dreiv med galskapen sin da, (må man vel kalle det).
>>
Hvem /skolepåsondag/ her?
>>
>>54054679

Jeg ville starta med Mozart's requiem eller Carl Orff's Carmina Burana
>>
Noen med erfaring med bruk av modafinil og/eller cholin her fåvæ?
>>
>>54048632
dette fåvæ
>>
>>54056458

Bare skaff deg litt fitte om du er deprimert.
>>
>Det finnes tusenvis av jenter over 7/10 som er ensomme og deprimerte og torster etter kukk.

Hvor finner man dem?
>>
>>54048632
>>54056458
>>54056545
Hvordan er det egentlig å være deprimert? Er man bare trist dagen lang uten noen tilsynelatende årsak, eller hvordan er greia egentlig?
>>
>>54056585
Ikke engang trist, som regel bare apatisk.
>>
>>54056511
Har liten innvirkning på depresjon. Som regel bare ender jeg opp med å angre.
>>
>>54056787

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22372707

http://no.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-5-000-IU-540-Softgels/55823

To om dagen, anon. Dette ordner seg.
>>
>>54056863
Den megmegen der blir ikke morsom uansett hvor mye du forsoker å påtvinge den.
>>
>>54056882
Dette
>>
>>54056882

Gi det en sjanse, anon.
>>
>>54056925
Det har jeg allerede gjort, den har blitt veid og funnet for lett.
>>
>>54056974

Jeg mente vitaminene anon.
>>
Dama var plutselig sur på meg for et eller annet igår. Hun ville ikke si hva det var. Begynte bare plutselig å være sånn sur/sarkastisk og utrolig spydig. Ba henne dra til helvete og så gikk jeg og la meg. Faen så vanvittig irriterende damer er til tider.
>>
>>54057173
Dette her unngår du ved å gå ned én dimensjon.
>>
>>54057173
Hvorfor slik språkbruk? Er du en aggressiv mann? Har personlig aldri bedt noen dra til helvete for, uten at det var sagt til kompiser som en spok som vi smilte og lo av.
>>
>>54057173
>Dama var plutselig sur på meg for et eller annet igår. Hun ville ikke si hva det var. Begynte bare plutselig å være sånn sur/sarkastisk og utrolig spydig.

Dette her er faen meg det aller verste med damer.

>Nei du må skjonne hvorfor jeg er sur.

Også er det som regel en ubetydelig filleting som bare kjerringer bryr seg om.
>>
>>54057379
Jeg synes ikke å be noen dra til helvete er over kanten. Du tolker litt for mye ut av det sdm.
>>
>>54057512
Den er grei.

For meg er det litt for mye aggressivitet, men folk er skrudd sammen forskjellig fåvæ.

Hvordan er det med dama nå? Roet seg ned, eller venter du fremdeles på at hun skal fortsette der hun slapp?
>>
>>54057635
Jeg er ikke han du svarte.
>>
>>54057647
Ok, vel, hvordan går det med fimosen?
>>
File: fornøydfrankfrosk.png (110 KB, 330x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fornøydfrankfrosk.png
110 KB, 330x270
>ny tråd om 96 brev
>>
File: 1427905584295.jpg (52 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427905584295.jpg
52 KB, 900x900
>>54057943
HAN HETER JOSEF

J O S E F
O
S
E
F
>>
hvem /venterpådoden/ her?
>>
Hvor gikk alt så galt, gutta?
>>
File: 32534154513.jpg (14 KB, 329x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32534154513.jpg
14 KB, 329x329
>>54058733
>>
>>54058733
Gud velsigne de forente stater i Amerika
>>
Så dodt det var om morgenen her da, gutta.

Noen som har anbefalinger til kaffemaskin med kvern? Foler jeg burde investere i noe som mekker SKIKKELIG kaffe.
>>
>>54060712

Prisklasse?
>>
>>54062091
Alt under typ 3500 kroner. Tar selvfolgelig det billigste og beste siden jeg er gjerrig nordmann, fåvæ
>>
File: 1452842355522.jpg (33 KB, 469x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452842355522.jpg
33 KB, 469x497
>>54042990
>1 av 3 er fra Oslo
>>
>>54062539
Takbir, min bror.
>>
File: 1443312483999.jpg (141 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443312483999.jpg
141 KB, 1024x682
>dfn
>>
File: Pappakaffe.jpg (68 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pappakaffe.jpg
68 KB, 1440x1080
>>54062229
Skaffa denne nå, gutta. Skal bli godt med skikkelig pappakaffe #bonner #godkaffe
>>
Livlig tråd i dag, gutta.
>>
>>54064954
alle kringler over postene sine fra i natt da de kom hjem fra fylla
>>
>>54055944
Notert. Takk.
>>
>>54065052
God teori sdm.
>>
KRISTOFFERSEN gutta
>>
>>54058683
/venterpårasekrigen/ her
>>
File: 100deilig.png (190 KB, 548x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
100deilig.png
190 KB, 548x370
>>54065522
Faen meg utrolig. Gutten er vill.
>>
>>54065522
Ekstremt hvor god han har blitt på så kort tid, sinnssyke resultater alpintlandslaget har levert i år. Om ett år skal alle gullene hjem til Norge.
>>
eg må drite
>>
Sa noen Kristoffersen?
>>
File: d-max.jpg (64 KB, 652x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d-max.jpg
64 KB, 652x396
Knull ja, nordmenn kjoper fete biler, plukk-opp mesterrase.
Sparer opp til en Hilux selv sdm.
http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/nye-biler/denne-biltypen-gjorde-et-uventet-hopp-paa-statistikken/a/23600315/
>>
File: 960x (1).jpg (87 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960x (1).jpg
87 KB, 960x540
>>54066032
Nei vel.
>>
>>54066389
Hei onkel tore
>>
>>54066440
bedre enn feltvognen til OP i det minste
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IE7KS9pGFok

Youtube nostalgia folkens?
>>
>>54066747
Fullt med på nostalgia flyten, gjorde dagen!
>>
>>54066747
https://www.youtube.com/watch?v=FqcKetdgdKg

https://www.youtube.com/watch?v=IMRK5vFsuV0
>>
File: norway_pball.png (189 KB, 1056x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway_pball.png
189 KB, 1056x1026
Hva synes dere?
>>
File: 1453459843991.png (603 KB, 540x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453459843991.png
603 KB, 540x1170
Brev fuktige megmeger folkens.
>>
>>54067365
Tegn en anime
>>
>>54067928
hva er en "anemei"
>>
Prumper hardt og godt nå gutta!!

*prump*
>>
File: 1453476761048.jpg (214 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453476761048.jpg
214 KB, 480x700
>>54068076
Ta et megmeg mine gode herremann.
>>
>>54068161

Takk, mine gode anon. Ta en prump for ditt besvær. Prump.

*prump*
>>
>>54066747
Flirte godt! Takk for den

Ellers er dette ren YT-nostalgia:
https://www.youtube.com/watch?v=JzqumbhfxRo
>>
Her er et par norske Youtube-klassikere.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_AisPYTLg4
https://www.youtube.com/watch?v=fmtk0iNePAc

KJÆFTNDIN!
>>
>>54066747
https://www.youtube.com/watch?v=CBb4DxV0rbs
>>
>>54066747
Obligatorisk

https://youtu.be/afRVH7R9ZZo
>>
File: happydance.gif (532 KB, 292x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happydance.gif
532 KB, 292x213
>>54055354
Tusen takk Anonsen
>>
>>54069053
Ikke den storste klassikeren, men digget denne
https://www.youtube.com/watch?v=bKVzNamTJqQ
>>
>>54069524
Hahaha! Nydelig!
>>
>>54070268
Anime-brev >>>ut
>>
File: 1453051060394.png (641 KB, 636x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453051060394.png
641 KB, 636x616
>>54042990
>3 andre frå More og Romsdal
>>
File: ignore.gif (190 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ignore.gif
190 KB, 500x281
>>54071038
Du er ikke sjefen min. Jeg gjor som jeg vil.
>>
File: normisland.png (101 KB, 714x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normisland.png
101 KB, 714x140
>>54042990
KOR E ALLE HELTER HEN?
>>
File: Jan.jpg (11 KB, 263x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jan.jpg
11 KB, 263x300
>>54071235
Kristoffer, nå horer du på meg.
>>
>>54042990
>bare 43 av oss
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CBb4DxV0rbs
>>
>>54071561
se >>54069398
>>
>>54071215
Hallo Skarshaug :)
>>
File: not amused.png (263 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
not amused.png
263 KB, 450x370
>>54071387
Ja vel da.
>>
>>54071387
den var fin, lagret
>>
Siden ingen kandidat har skilt seg ut:

http://strawpoll.me/6583853
>>
>>54042990

>Tre andre fra Hedmark

Hvor er dere fra? Jeg vet at det er ihvertfall én Hamar-poster til her.
>>
Hvem er deres yndlings data spill?
>>
>>54072998
De burde laget et spill som lærer deg grammatikk sdm.
>>
File: maxresdefault.jpg (130 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
130 KB, 1920x1080
>>54072998
Warcraft 3.
Tror aldri et spill har dratt meg inn på samme måten siden det.
>>
>>54072998
>Gjemmer Rullestolposter
>>
>/v/ blir angrepet av stormfront og 8ch akkurat nå. Kan ikke ha en eneste videospill tråd uten den går av skinnene
>norgetråden har regelrett storming på gang, kan ikke ha en diskusjon om noe annet enn negere når det skjer
>70% av alle trådene på /int/ ender opp med rasekriging
Begynner å bli lei av at alle skal benytte brettene som slagmark. Jeg vil bare prate om land og spill..
>>
>>54073186

Ja jeg har fått meg bruker navn er lei rulle stol poster så gjemmer dem.
>>
>>54073248
for å være ærlig med deg har vi alltid diskutert rase i norgetråden enten du liker det eller ei
>>
File: tørrfesk.png (128 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tørrfesk.png
128 KB, 384x384
>>54072998
Beste av alt er at det er gratis.
>>
>>54072998
Er nok et i Total War serien. Medieval 2 eller Rome.
>>
@54073282
garantertesvar.jpg
>>
>>54073315
Jo'a, men da har det vært relativt rolig, og mulig med diskusjoner av andre ting mens 2-3 stykker har en penismålingskonkuranse.

Nå er det jo bare NIGGERS her og MUSLIMS der og det var det. Som om folk prover å være mest mulig /b/tarda, og det funker som faen.
>>
>>54073367
Min neger!
Medieval 2 er fantastisk,vurderte å spille det litt igjen her om dagen,muligens teste litt mods eller bare spille Kingdoms delen.
>>
>>54073439
HMMM
>>
>>54073439
Det ska imidlertid sies at rullestolautisten er ren krefr som dreper tråden og dessuten trådens klareste tilfelle av autisme som faktisk er en bragd i seg selv.
>>
File: landsknekter.jpg (710 KB, 1250x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
landsknekter.jpg
710 KB, 1250x703
>>54073527
Irriterer meg at man ikke kan starte spillet på et noe senere tidspunkt. Av og til har jeg lyst til å leke meg med landsknekter, musketter og kanoner uten å måtte spille 200+ runder for å komme meg til riktig tidsalder.
>muligens teste litt mods
Anbefaler Third Age sterkt.
>>
>>54072998
Når jeg var ungere, det var Spore og Minecraft.
Dårlig smak, jeg vet. Fortsatt liker dem selv.
Kan ikke tenke på noe andre, med mindre du inkluderer konsoller
>>
>>54074063
>dfn ingen nonfatamerican-jv
>>
>>54074005
Enig savner den funksjonen fra det forste.

Har hort mye bra of Third Age ja.

>>54074063
Gjerne fortell hvilkene konsoll spill du liker min venn.
>>
>>54073754
det er faktisk bare et mindretall som klager på rullestolautisten, noen av oss liker ham
>>
>>54074827
Dette, har bokstavelig talt aldri irritert meg eller tenkt noe spesielt over det.
>>
>>54074827
>noen av oss liker ham
t. rullestolautisten
>>
>>54075009
ta en poll på det da og se hvem som er for, i mot eller ikke bryr seg
for meg virker det som om det bare er et par av dere grinebitere som ikke liker rullestolbreving
>>
>>54075855
Det er faen meg greit.
http://strawpoll.me/6629152
>>
>>54076030
Du glemte et 3. noytralt alternativ
>>
>>54076030
Hadde trengt et alternativ for at du ikke bryr deg.
>>
>>54076113
>>54076129
Hvis du ikke bryr deg lar du være å svare. Enkelt og greit.
>>
File: 8'400 spiders.jpg (75 KB, 510x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8'400 spiders.jpg
75 KB, 510x730
>>54073754
>>54074827
Jeg deler ikke hans fetish men jeg respekterer hans rett til å spamme den på et bildebord for kinesiske tegnefilmer.
Anser hele greia som ganske harmlos.

>>54076030
Skulle hatt et "bryr meg ikke" alternativ
>>54076191
Stemmer heller ja isåfall. Bilde urelatert.
>>
>>54076191
Det betyr at jeg ikke har et problem med rullestolbreving, men jeg foler for å si noe når anons påstår at det er et problem som "dreper" tråden, og at han pusher meningen til en minoritet.
>>
>>54076030

Her trengs det flere alternativer, som "I utgangspunktet ikke, men når de samme bildene spammes om igjen i hver eneste tråd blir det litt slitsomt"
>>
>>54076348
Dette
>>
File: 1453477151851.jpg (191 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453477151851.jpg
191 KB, 480x700
Et lite megmeg til kveldskosen.
>>
Lag en rullestolmeningsmåling meg ti forskjellige alternativer, da.
>>
>>54076563
Bryr meg ikke nok
>>
Så jeg knakk visst nesten en av min mor sine fingre da hun ubedt skulle hente meg i fylla, og det var foran to kollegaer. Mandag blir sikkert helt kanonmoro.

Hvordan kan jeg redde mitt eget skinn her?
>>
File: 1424370923299.jpg (68 KB, 636x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424370923299.jpg
68 KB, 636x781
>>
>>54077184
Ei helt.
>>
>>54077184
lat som ingenting, der er ikke deres business hva som skjer mellom mor og sonn
>>
>>54076563

Sånn, slå dere los.

http://strawpoll.me/6629409
http://strawpoll.me/6629409
http://strawpoll.me/6629409
>>
File: Isis.jpg (138 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Isis.jpg
138 KB, 960x960
>>54077184
>Hvordan kan jeg redde mitt eget skinn her?
Sok lykken utenlands.
>>
PRUMP
R
U
M
P

Nå lukter det jammen godt i tråden!

*prump*
>>
>>54077342
>alle på bildet er sikkert drept av USAF innen nå
>>
Så hyggelig at dere også liker rullestoljenter.
>>
File: 1445464490104.jpg (38 KB, 520x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445464490104.jpg
38 KB, 520x420
>>54077420
>drept av USAF
Tja. Setter vel heller pengene på Putler.
>>
>>54077410

Vi kan vel ihvertfall være enige i at rullestolbreving er mye bedre enn dette tullet her?
>>
>>54074172
>non-fat folk i rollestol i usa
>>54074194
Jeg liker mange.
Hver Zelda, mange Final Fantasy spiller, Xenoblade og Xenoblade X, Tales of, og noe andre. Ja jeg er en JRPG homo
>>
>>54077630
Det kan jeg være sterkt enig i.
>>
>>54077318
Er vel i grunnen sant. Det har vært så jæla anspent det siste året, og det nådde vel bare et bristepunkt.

Får bare si unnskyld å håpe det ikke skjer igjen.
>>
>>54077731
Kan jeg gifte deg med deg slik at jeg kan bli Amerikansk statsborger?

>Vær så snill å være en sot jente ost i landet
>>
>>54077745
Ta en prat med mor di og ordne opp forst og fremst. Håpe at ting ikke skjer igjen er verre enn å bevisst forhindre det.
>>
>>54077731
Bra smak kompis.
Jeg liker å spille litt Zelda,FF og Taleles of av og til.
>>
Hvordan går man egentlig frem for å få seg en rullestoljente som kjæreste? Det er jo omtrent ingen her jeg bor.
>>
File: >sasjborr.png (46 KB, 708x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>sasjborr.png
46 KB, 708x238
>östfold
>>
>>54078331
prov nettdeiting, inviter på stevnemöte
>>
>>54077896
Jeg skulle onsker anon.....
>>54078081
Takk anonsen.
Akkurat nå jeg spiller FF7, men jeg kan ikke drep endelige sjefen.
>>
>>54078365

#VRÆKET #EVIGGULOGBLÅ
>>
File: Østfold.jpg (30 KB, 478x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Østfold.jpg
30 KB, 478x245
>>54078365

>östfold
>>
>>54078455
Men hvordan i all verden finner man rullestoljenter på nettdatingsider?

De kommer jo ikke til å skrive på profilen at de sitter i rullestol eller noe sånt.
>>
>>54078602
Skriv at du soker jenter i rullestol.
Eller enda bedre: Soker handikappede jenter for seksuelt samvær
>>
>>54077323
>Jeg er imponert over at det går an å være så autistisk.

De to har tydeligvis ikke vært i tråden når vår plastentusiastiske venn har hatt sjǿslag i senga.
>>
>>54078491
Hva gjor du i Norge egentlig? Jobb eller turist?
>>
>>54078669
Det er kanskje en ide, men det er vel også overhengende fare for at man blir sett på som pervers,

Men kanskje man må være det for å like rullestoljenter.
>>
File: 2429115.jpg (140 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2429115.jpg
140 KB, 1024x576
Bokstavelig talt hvorfor
>>
>>54079086
Godt spǿrsmål.
>>
File: 1438516783133.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438516783133.jpg
115 KB, 640x640
>>54079086
Trente kvinnfolk er heite opp til et punkt.

Det bildet der er stygt fåvæ.
>>
>>54078491
>endelige sjefen
Liker'e
>>
>>54078802
Jeg er en student. Og en turist jeg antar.
Alltid ǿnsket å se Norden.
>>
>>54079235
Hvor studerer du?
>>
>>54079235
hvilken by befinner du deg i?
>>
>>54079235
>!v6burgerGQ
Pent
>>
>>54079268
>>54079279
UIA i Kristiansand
>>54079367
Tripkoden var for en andre tråd. Jeg tapt OLen i kveld. >>54077348
>>
File: 135732079650.jpg (52 KB, 537x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135732079650.jpg
52 KB, 537x720
>>54077731
De finnes, og er ofte slankere enn de som kan gå.
>>
>>54079548
Kompis jeg starter på UIA i morgen.
Har også en del venner som går der,hvor i USA er du fra?
>>
>>54079548
Hvor bor du? t. student på UiA
>>
>>54079650
Haha kanskje vi har en klasse sammen!
Jeg kommer fra California.
>>
>>54079822
Andrew?
>>
>>54079822
Det kan være.
Hvilkene fag studerer du?
>>
N Y T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
>>54079860
Lol hvem er denne?
>>54079933
Business
>>
>>54080252
Jeg studerer ikke business men kan være jeg ser deg fordet.
Tror også at du bor på samme gang some to av mine venner haha.
>>
>>54080252
En som vet hvor du bor.
>>
>>54080252
>>54080425
Dere må fikse et regionalt Norgetrådentreff.
>>
>>54080195
NÅ TRYD
Å

T
R
Y
D

>>54080662
>>54080662
Thread replies: 344
Thread images: 73
Thread DB ID: 471197[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.