[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 340
Thread images: 87
Hva faen er det jeg leser-utgaven

Forrige:
>>54040844
>>
>>54080644
Jeg foreslår kantinen på UIA for jeg tror de har is der.
>>
Så hvorfor tar ikke Flåklypa inn flyktninger?
>>
File: 1432662341055.jpg (7 KB, 219x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432662341055.jpg
7 KB, 219x231
>>54080729
Do væra soppehoe
>>
File: grønne kommuner.jpg (222 KB, 620x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grønne kommuner.jpg
222 KB, 620x633
Jeg foreslår at vi arrangerer treff slik figuren viser. På den måten får så godt som hele landet være med.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rgSx6v2h37A
>>
>>54080425
Vi skulle gjore noe
>>54080605
Hvis du vet hvor jeg bor, du skulle komme over nå. Jeg her kjeks!

Hva er treff?
>>
>>54080783
Åh, så de får rike oljesjeiker som oker okonomien deres mens vi andre får kriminelle tenåringer?
>>
>>54080729
Reinspikka nynazister hele gjengen.
>>
>>54080897
Vi kunne jo muligens tatt en ol i gangen deres?
>>
Ikke glem å stemme i rullestolavstemningen.

http://strawpoll.me/6629409/
http://strawpoll.me/6629409/
http://strawpoll.me/6629409/
>>
>>54081040
De fikk jo også bokstavelig talt en apekatt
>>
File: Creepy-van.jpg (95 KB, 760x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Creepy-van.jpg
95 KB, 760x506
>>54080897
>Jeg her kjeks!

>>54081170
Som er hardtarbeidende og godt integrert.
>>
>>54081040
>oker okonomien
Ja, jeg vil også ha mer okonomi!
>>
File: 729x.jpg (41 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
729x.jpg
41 KB, 729x410
>dfn ingen sjakk-gv
>>
>>54081353
Har magnus fuglebryst?
>>
Hva med blåfjell? Tar de inn brunnisser eller?
>>
>dfn ingen blogger-gv
>>
>>54081076
Det vil jeg gjerne!
>>54081259
Jeg også har ol. Men mange kjeks.
>>
>>54081471
Rodnisser tar de inn husker jeg.
>>
>>54080662
>ingen masing om ny tråd i den gamle tråden
>ny tråd opprettes og linkes til rett for gammel tråd arkiveres
>ny tråd har ordentlig navn og bilde med banner, og linker til gammel tråd

Er det et mirakel vi har bevitnet i kveld?
>>
>>54081537
Konge.
Norgetråden samler mennesker utenfor nettet også.
>>
File: carlsen - anand.jpg (222 KB, 834x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carlsen - anand.jpg
222 KB, 834x520
>>54081465
Kanskje litt. Men han er sot.
>>
>>54081537
Har du fǿrti kjeks?
>>
>>54081594

>ET FAENS TRE
>>
>>54081597
Jeg kan endelig si "fåvæ" med folk
>>54081687
Kanskje. Hvorfor?
>>
>>54081594
Mange takk, det gleder meg at de setter pris på mitt velgjennomforte arbeid, min gode mann

t. Trådmekker
>>
>>54081863
Det er et megmeg. En fornorskning av "40 keks".
>>
File: 83.png (335 KB, 566x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
83.png
335 KB, 566x392
>>54082000
Jeg burde ha sett det
>>
File: 570103541.jpg (59 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
570103541.jpg
59 KB, 640x560
Hva hörer /norgetråden/ på?
>>
>>54082199
Bare negermusikk her i gården.
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=BmlQm5wjPGM
>>
>>54082199
Akkurat nå hǿrer jeg på Monika Kuszynska.
>>
File: DG_9387_edit.jpg (296 KB, 1098x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DG_9387_edit.jpg
296 KB, 1098x732
>>54082199
https://youtu.be/-UcGjpO_h4o
>>
>Iwagou Mitsuaki no Sekai Neko Aruki ⁄ 岩合光昭の世界ネコ歩き 「Norway ⁄ ノルウェー」 (720p 10bit NHK-BSP 2014-08-20)
fåvæ
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=GG4Y02mnfAQ
Dette fåvæ
>>
>>54082140
Faen at jeg ikke er på UiA.

>>54081594
Det var bare forrige trådstarter som fucka opp totalt, alle andre tråer fungerer flott
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=Dncdz82EAMI
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=yK8x-u2pyXE
>>
File: Helt ålreit.jpg (18 KB, 660x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Helt ålreit.jpg
18 KB, 660x372
>>54082518
Utmerket valg på en söndagskveld
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=u71du--8qdQ
>>
>>54082524
Kom her anonsen. Drikke med oss
>>
>>54082524
Du kommer til å gå glipp av et vakkert brorskap.
>>
>>54082524
>alle andre
Grov overvurdering fåvæ. Det er alltid 500 autister som maser om ny tråd, eller så blir ny tråd laget når den forrige er på side 4 med 305 poster, eller så glemmes navn og/eller banner, eller en kombinasjon av disse. Her fungerte alt perfekt, og autismen min fryder seg.
>>
>>54082759
Er du libanesisk-norsk eller no?

Hvorfor bor du i Libanon egentlig når du kan bo her?

Medlem av Hezbollah?
>>
>>54082199
Er på rundt 1:20:00,
https://www.youtube.com/watch?v=hjpHv_ZOFWw
>>
>>54080800
hvorfor skal vi organisere mote?
>>
File: tingogtang.jpg (185 KB, 1475x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tingogtang.jpg
185 KB, 1475x2048
Er det noen som bruker ordet "fåvæ" eller andre ting ifra /norgetråden/ i dagligtalen?
>>
File: spørsmål.jpg (61 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spørsmål.jpg
61 KB, 640x560
>>54082199
>>
>>54083070
Har brukt fåvæ via freudian slip ved 2 anledninger. Bortsett fra det, så nei. Tror det bare er typ 30 nordmenn som er på int uansett.
>>
>>54083070
>resten av Norge
>Kaffe med melk

Æsj. Hvis du ikke drikker kaffen svart er du taper.

Og forövrig til spörsmålet ditt, jeg har tatt meg selv i å si at folk er kantete ett par ganger i virkeligheten.
>>
>>54083070
Vurderer faktisk å bruke det sarkastisk blandt folk som kunne tenkes å begynnt med det selv
>>
>>54082931
Etnisk norsk sekulær nordmann som bor i Libanon fram til sommeren for å lære seg arabisk. Lang historie. Ikke medlem eller særlig fan av Hizbollah heller, er kun i Libanon fordi av de landene jeg kunne dratt til, var Libanon med god margin det fineste.
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=_yRSyn9GpQM
>>
Gutter, hvorfor er det en så stor prisforskjell på disse to?

https://www.komplett.no/product/854096/pc-nettbrett/baerbar-pc/pc-er/asus-rog-gl752vw-173-full-hd-matt#
>17.3"

https://www.komplett.no/product/853767/pc-nettbrett/baerbar-pc/pc-er/asus-rog-gl552vw-156-full-hd-matt#
>15.6"

Det virker som de har akkurat samme hardware etc, men prisen på den storste laptopen er mye lavere. Hvorfor?
>>
>>54084492
Du betaler vel for att den skal være mer kompakt.
>>
>>54083932
Interessant!
>>
File: katt.png (248 KB, 914x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katt.png
248 KB, 914x852
>>54082199
>uironisk falle for den musikalske jǿden
>>
>>54084665
...hva?
>>
>>54084824
Mindre formfaktor med samme ytelse betyr som oftest hoyere pris.
>>
>>54084492
17.3" laptopen har fancy skjerm og displayport utganger etc.

Betaler garantert ekstra på den mindre fordi den veier mindre, er mer kompakt og storre demand blant guttane som skal ha fancy ny laptop.

Skaff deg en eldre lenovo fra finn for ~3k hvis det er til skolebruk.
>>
>>54084994
>>54085010
Så med andre ord... så burde jeg bare kjope den 17-tommeren? (hvis valget stod mellom de to)
>>
>>54085074
Du må virkelig ha alt inn med teskje du, lille venn
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=XaHTpmywP4g
>>
>>54085074
Kort og godt; Ja.
>>
File: 1358684181891.png (198 KB, 337x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358684181891.png
198 KB, 337x380
>>54085212
Bollefri sone fåvæ
>>
Hello, I'm Finn in Norway.
>>
>>54085768
Ebin :DDDDD
>>
>>54085768
Where in Norway? Wanna meet up?
>>
>>54084714
mener du å si at all form for musikk er jödeverk?
>>
>>54085816
>>54085997
Norske kvinner er vakre

I'm in Oslo
>>
>>54085285
Tror du den er en god laptop, eller har du bedre forslag?
>>
File: vag.jpg (206 KB, 600x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vag.jpg
206 KB, 600x887
>dfn fimose
>>
>>54086042
>Oslo
more like OsLOL since is such a pathetic excuse of a city.
>>
File: 1432163294130.jpg (7 KB, 157x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432163294130.jpg
7 KB, 157x250
>>54086922
aldeles hysterisk
jeg ler meg ihjæl ass
>>
>>54086922
t. bonde
>>
>>54087167
t. Ibrahim Al-rape-Muhammedi
>>
>>54080800
>>54082936
http://strawpoll.me/6631845
>>
>>54088446
Tips til steder:

Kristiansand: Kantina på UiA (for anonsen tror de har is der)

Trondheim: Coop Obs Lade (for megmeg-historiske årsaker)
>>
>>54088446
Trondheim er det mest sentrale, og det er greit med litt variasjon.
>>
>>54088446
Ålesund fåvæ.

Oslo er andre valg fåvæ
>>
>>54087669
>>54087167
hva står "t." for?
>>
>>54088886
tiss
>>
>>54088446
Apropos, hva skjedde med treffet 22. juli i fjor? Jeg hang ikke her akkurat da, så jeg fikk aldri med meg om det ble avholdt eller ikke.

>>54088886
"Mvh."
>>
>>54088992
Det ble avholdt med fire deltakere
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IpvUqzPixAU

Hva er Norgetrådens låt i krig?
>>
>>54089219
Burde det ikke være noe norsk?
Finnes det norsk krigsmusikk?
>>
>>54089155
Hvorfor ikke flere? Husker det var mange flere som var interessert, og det var rundt juni. Uansett, hvordan gikk det?
>>
>>54089276
https://www.youtube.com/watch?v=08zIplpSW64
>>
>>54089276
https://www.youtube.com/watch?v=rbhj54prNkE
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=4qEGHMHL8vE

Lett
>>
>>54089431
Jeg er ikke rasist, men jeg er glad dette eksisterer
Må kunne være mulig å ha litt morro
>>
>>54089752
>Jeg er ikke rasist, men
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=OPfxfO4NG1E
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=x73hjUO6mdo

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>54089793
åh kom igjen!
Som jeg sa "Må kunne være mulig å ha litt morro"
>MorroIkkeTillatt.jpg
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=XGljz0qsR3k
>>
>>54090034
>>54089219
NORSK MUSIKK I NORSK KRIGSTRÅD
>>
Tråden er delt på midten, ser jeg.
>>
>>54082199
https://www.youtube.com/watch?v=CZ6_CIv3Tfc
Beklager hvis jeg framstår som en viabu.
>>
>>54080783
Fy fasan
>>
>>54090417
Ikke vara redd, nai nai
>>
File: 1383551722371.jpg (21 KB, 176x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383551722371.jpg
21 KB, 176x285
>>54090278
Som jeg har sagt tidligere, krǿpplinger skulle ha vært henrettet. Så ikke post sånne dyr her.
>>
Hei alle sammen. Jeg vil ha en norsk venn. Hvordan kan jeg lykkes i å finne en?
>>
File: 9peL62B.png (410 KB, 519x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9peL62B.png
410 KB, 519x518
>>54091235
Bare gå ut på kaia om morgnenen og lage litt lapskaus. Det tiltrekker som vanlig normenn
>>
>>54090417
>>54090594
jai manga penga do raka blakk
>>
>>54091373
Jeg bor ikke der i Norge. Det ville tiltrekke ingen.
>>
>>54091521
Neidaså det trikset funker alle steder som kan virke som fine ferie steder for norske pænsjonister.
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=DshBPpcY9mg&index=7&list=PLA3FD0AE487FE591C
>>
>>54091690
Stedet jeg bor i kan ikke anses "et ferie sted" så det ville ikke fungere. Forresten hvem er fyren i bilden? Det er en mann i Brasil som ser ut som han.
>>
>>54091795
Det er Phil Fish, en kanadisk spill utvikler.
>>
God dag å være Ostlending på gutta.
>>
File: 2015-07-23 16.24.11.png (549 KB, 1080x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-07-23 16.24.11.png
549 KB, 1080x1074
>>54091990
æh? Hvorfor dea
>>
>>54091927
Han minner meg om denne mannen.

https://www.youtube.com/watch?v=woCyt0_4acs

Blir du vennen min?
>>
>>54091990
Bedre å være vestlending på jenta.
>>
>>54092083
Javel, hvis du kan svare på dette viktige sporsmålet. Slange eller snile?
>>
>>54092158
Hvilket dyr jeg vil ha? Snilen. Den krever mye mindre penger for å beholde.
>>
>>54092051

Hver dag er en god dag når en bor i swag-beltet, anon.
>>
File: mayoi.png (747 KB, 926x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mayoi.png
747 KB, 926x653
>>54092281
Bra svar anonsen
>>
>>54092437
Nå får du svare på det jeg spurte.
>>
>>54092485
Javel vi kan være venner anonsen senpai <3
>>
>>54091235
Drep deg selv og bli gjenfodt i norge
>>
>>54092963
Rister på hodet får å være ærlig familie.
>>
File: DSC_0090.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0090.jpg
3 MB, 3840x2160
Kveldsmat gutta
>>
Hva er det viktigste Norge har gjort for verden, og hvorfor er det ostehovelen?
>>
>>54093088
Påhengsmotor eller sprayboks fåvæ
>>
>>54093088
Egentlig en del, men ostehövelen er megmeg-svaret.
>>
File: H8FOsgr.png (471 KB, 503x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
H8FOsgr.png
471 KB, 503x503
>>54093088
binders
>>
>>54092963
Kan du bringe fram beviser på det jeg kan bli gjenfodt om jeg dreper meg selv?
>>
>>54093292
Det går ikke ann å bevise det anonsen. Du må vist bare prover om igjen og om igjen helt til du lander her sho.
>>
>>54093292
http://listverse.com/2014/12/30/10-claims-of-physical-evidence-for-reincarnation/
>>
>>54093364
Det hores ut som en åpenbar felle. Det du vil er at jeg dreper meg fordi du ikke liker brasilianer.
>>
>>54093282
Den moderne bindersen er ikke norsk.
>>
File: safe_image.jpg (97 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
safe_image.jpg
97 KB, 960x960
>>54093651
Mine drommer er knuste anonsen-kun.
>>
>>54093777
Nå nå, Anonsen. Denne her er i alle fall en norsk oppfinnelse, og fine tripletter.
>>
>>54093088
>>54093168
>>54093190
>>54093282
Hellas har starten på filosofi og vitenskap, England har kolonisering og samling (kæk) av verden, og Norge har små verktoy og duppeditter
>>
>>54093953
Hva pokker er det mine oyne ser på?
>>
fåvæ
>>
>>54094221
en sville
>>
>>54093982
Vi er da litt viktige med tanke på hvor små vi er. Sprayboksen, kunstgjödsel, den moderne håndgranat + landmine, granatharpunen, den förste effektive gassturbinen (tenk fly), ekkoloddet, og sikkert mer.
>>
Ville dere dodd for Norge i en krig, gutta?
>>
>>54094564
Ikke faen.
Eneste landet jeg ville dodd for i krig, er USA
>>
File: Disghusting.jpg (19 KB, 302x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Disghusting.jpg
19 KB, 302x525
>>54094646
LANDSSVIKER!
J
U
D
A
S
!
>>
Hvor mye tjener tannlegene i Norge?
>>
>>54094744
Ca 1000
>>
>>54094744
Mer en hvem som helst i brasil
>>
>>54094782
Hva?

>>54094791
Sikkert, men jeg vil vite de noyaktige tallene.
>>
>>54094744
Helt sikkert mye med tanke på hvor dyrt det er å få noe gjort det.
>>
>>54094294
Fåvæ
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=iH7W6aIS1BE
>>
>>54094834
1000 riksdaler
>>
>>54094707
>brev med ost-asiatiske tegneserier
>>>/ut/

Videre så, ja, jeg liker Norge men hjertet mitt tilhorer USA.

USA!USA!USA!USA!USA!USA!USA!USA!USA!USA!
>>
>>54095302
Flytt da
>>
>>54095328
Det er planen, men ting tar tid og USA er nazi når det kommer til naturalization og citizenship.
>>
>>54095439
>USA er nazi
Nærme, de er ikke nazister men fascister
>>
>>54095489
>>54095439
>>
>>54095564
>Glemte å skrive
Ser dette ut som /pol/?
>>
>>54094903
hvorfor er nordmenn så ubrukelig når det kommer til rock?
>>
File: OP.jpg (64 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OP.jpg
64 KB, 1440x1080
>>54095616
Men...Han begynte.
>>
>>54095668
hvis du ikke får lyst til knulle noen opp etter å ha hort den sangen så vet ikke jeg
jeg vet at sangen egentlig er antivold, men det ignorerer jeg flatt
>>
>>54095668
f-for deg
>>
>dfn hun sender melding halv ett og spor om å få sove over hos deg

Blir fitte i kveld gutta.
>>
>>54095895
>blir voldelig av musikk
Den musikalske joden har gjort sin jobb og vel så det, ser jeg
>>
>>54096145
Har stefaren din klappa til morra di igjen?
>>
>>54095895

låta hores ut som et kastrert joy division. får lyst til å knulle opp bandet for å klare å stå for slik annenrangs "ponk".
>>
File: 3SIA4En.jpg (63 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3SIA4En.jpg
63 KB, 499x499
>>54096160
anon spurte om krigslåter for å være ærlig med deg, et balansert menneske kan fole mange typer folelser inkludert aggresjon, det er bare naturlig
>>
>>54096265
Undervurdert brev
>>
File: 1439469302153.jpg (43 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469302153.jpg
43 KB, 980x551
>>54096265
Kvalitetsbrev
>>
>>54096265

Hold kjeft, jævla nerd. Du aner ingenting om fortiden til meg og min familie.
>>
>>54096145

>seksuelt aktiv
>filnavn fra ristr

Normisser ut!
>>
>>54096669
>autister er fortsatt ikke klar over at google ofte bruker tumblr som kilde når du soker etter bilder og at de fleste som har tumblrbildenavn har funnet bildet i google image search
>>
>>54096743
>lete etter froskebilder i det hele tatt
patetisk sdm
>>
File: 20160124_191518.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160124_191518.jpg
3 MB, 4128x2322
Middag gutta
>>
>>54096804

>ikke google etter bildene du trenger, lagre dem på skrivebordet, og slette dem etter du har brukt dem
>uironisk ha 4kanalmapper liggende på datamaskinen sin

Ha-ha!
>>
>>54096970

Er det eple eller potet fåvæ?
>>
File: 1433095882622.jpg (86 KB, 900x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433095882622.jpg
86 KB, 900x506
>>54096975
>han har ikke en episk megmeg-mappe
>>
>>54097019
Potet
Men det har eple cider i det
>>
>>54096743
>>54096975

>han har ikke en dedikert 4kanal-mappe organisert etter brett og tema

Var det jeg sa; jævla normiss.
>>
File: image.jpg (683 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
683 KB, 1536x2048
>>54097036
Dfn har brukt all plassen på ipaden på memes og reaksjons bilder.
>>
>>54097301

Tror ikke på at du er så autist.
>>
>>54097465
*megmeger unnskyld gutta glemte meg.
>>
>>54097465
>noen lagret bildet jeg brevet
>>
File: 1452990955485.jpg (5 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452990955485.jpg
5 KB, 225x225
Viva México
>>
*prump*
>>
>>54096975
det hortes bare ueffektivt ut
>>
dulter litt for sikkerhets skyld jeg
>>
>>54090604
Kantete brev
>>
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
Liker dere megmegs?
>>
>>54097465
.... Og?
>>
Do Norwegians make good bread/rolls?
>>
File: 110-189-thickbox.jpg (120 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
110-189-thickbox.jpg
120 KB, 800x600
>>54101491
Perhaps.
>>
>>54101621
Kanelbolle don't count.
>>
File: bolle.jpg (655 KB, 2776x2016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bolle.jpg
655 KB, 2776x2016
>>54101667
i-it's a skillingsbolle
and I don't know, we make pretty standard buns/rolls. I suppose they're good.
>>
>>54101824
Is there a difference or is it just a different name depending on area? I know them as Kanelbolle.
What about bread? Can it compare to glorious german bread?
>>
>>54101914

https://de.wikipedia.org/wiki/Skolebr%C3%B8d
>>
>>54101914
Difference isn't too big. I think they're just larger , with lots of sugar and cinnamon on top, and even some cinnamon baked into the dough. Doesn't have the gooey stuff cinnamon buns tend to have either. And I don't know, never thought much about what types of bread we have. Show me some glorious German bread.
>>
File: siegheil.jpg (171 KB, 860x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siegheil.jpg
171 KB, 860x511
>>54102145
We really love our bread, we have more kinds than any other country.

>>54102109
You put sugar on everything up there?
>>
>>54102253
Skolebröd uses glaze and coconut sprinkles, but it's commonly split between glaze, sugar and powdered sugar for baked goods of that kind. As for bread, our supermarkets hold many different kinds, but not of that level, and not left unwrapped. Bakeries on the other hand look exactly the same.
>>
File: 1450202349330.gif (8 KB, 500x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450202349330.gif
8 KB, 500x180
dult
>>
Förklara er själva.
>>
>>54106080
Si det til Jo Nesbo, han fant på det teite plottet.
>>
File: 2429115.jpg (140 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2429115.jpg
140 KB, 1024x576
>dfn ingen fitness-jv
>>
File: image.jpg (578 KB, 936x1232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
578 KB, 936x1232
KollegaAnon 3 på plass på jobb. Koser meg med Skyr, hva skjer gutta?
>>
>>54109172
Koser meg med kaffe for der bærer avgårde til forste dag på Uia.
12:15-17:00 på programmet står exphil og exfac.
>>
>>54109263
Hvilket fag studerer du?
>>
>>54109564
EX-100-1 Examen philosophicum, EX-102-1 Examen facultatum humanioravariant, REL102-1 Samfunnsvitenskaplige religions- og moralstudier.

Fra hosten av bilr det historie,så jeg får unna exphil og exfac nå.
>>
>>54109564
ostepop
>>
Hvorfor er ikke de norske ordet for "verdensrommet" "ginungagap" eller noe i den dur?
>>
>>54109912
Godt sporsmål

Foreslår at de beste språkhodene i tråden koker sammen noen alternativer
>>
>>54097470

Jeg er en turbonormiss og tilogmed jeg har en slik mappe. Selv her på jobben.
>>
>>54110451
Ingen som henger her kvalifiserer til "turbonormiss"
>>
Vært og satt vaksiner gutta

Svir i begge armene gutta

Skal hjelpe mor med å flytte etterpå gutta

Drep meg gutta
>>
>>54097301
jeg har en mappe delt mest inn i hva slags bilder det er, og litt i bilder som bare passer til spesifike brett
>>
http://www.aftenposten.no/meninger/Jeg-onsker-a-glede-meg-til-skolen--Line-Larssen-8328216.html

t. Line (14)
>>
Soffe mister styringa, gutta!

http://sophieelise.blogg.no/1453565884_23012016.html
>>
>>54111851

Gidder ikke gi henne et klikk.. Gidder du å gi meg kortversjon?
>>
>>54112212
WÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

WÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
>>
>>54112212
http://pastebin.com/Pj16xVvk

Legg merke til siste setning
>>
File: mfw9.jpg (39 KB, 591x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw9.jpg
39 KB, 591x536
>>54112329
>jeg holder på å skrive bok for tiden
mfn

vedder en tjuings på at hun kommer til å vinne en eller annen pris for den utleverende sosialpornografien sin
>>
File: 1423755764944.png (108 KB, 410x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423755764944.png
108 KB, 410x236
hej
>>
>>54112658
hei*
>>
>>54112473
Jeg kan tenke meg at hun reflektert """belyser""" store """problemer""" ved det Norske skolesystemet og konkluderer boken sin med en """losning""" på problemene.
>>
>>54111707
t. t.
>>
>>54112329
>http://pastebin.com/Pj16xVvk
>Det har ikke noe med rettsaken å gjore, som de fleste vet om nå.
Er hun dama til Ndure?
>>
File: aksel.png (611 KB, 808x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aksel.png
611 KB, 808x902
>dfn ingen kjekk rullestolgv
>>
File: 11294.jpg (21 KB, 300x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11294.jpg
21 KB, 300x362
Var tilbud på kokosmelk.
Har nå en boks med kokosmelk på kjokkenet.
Hva kan man gjore med kokosmelk?
>>
>>54115415
http://lmgtfy.com/?q=what+to+do+with+coconut+milk
>>
File: alana.png (698 KB, 852x1467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alana.png
698 KB, 852x1467
>>54113981
>dfn ingen sǿt alpinistjv
>>
File: 1421398378129.gif (978 KB, 245x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421398378129.gif
978 KB, 245x234
>>54115978
Hvordan kunne hun gå på ski hvis bena virker ikke?
>>
>>54116217
https://www.youtube.com/watch?v=Y2UkP0rySHA

Baller av ståle svaret
>>
>>54116217
https://www.youtube.com/watch?v=bzp4dHp0ht8
>>
>>54116320
stål er*
>>
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=T_fuvxqj0vg
>>
13:37
>>
File: 1420747536297.jpg (38 KB, 410x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420747536297.jpg
38 KB, 410x410
>>54116320
>>54116322
>>
>>54116564
Hentet fra denne:

https://www.youtube.com/watch?v=AkBkH8whOZg

Hun som vant denne konkurransen tok hele fem av fem mulige gull i Sochi.
>>
File: Prince Valiant (2).jpg (561 KB, 1346x1151) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Prince Valiant (2).jpg
561 KB, 1346x1151
>>54089219
https://www.youtube.com/watch?v=414mrPgK5Yk
>>
>Nordmann på internasjonalt forum
>Har "viking" i brukernavnet

Finnes det noe mer kringleverdig?
>>
>>54117014
Ja. Amerikanere med viking i navnet.
>>
File: neopagan logic.jpg (405 KB, 1314x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neopagan logic.jpg
405 KB, 1314x860
>>54117014
Vil hevde at de med "hedning/heathen/pagan etc" i brukernavnet sitt kringler mer.
>>
Kringleverdige ting:

>Folk som kaller votter for "vanter"
>Folk som kaller sekk for "ransel"
>Folk som kaller tannkrem for "tannpasta"
>Folk som kaller snö for "sne"
>>
Ekte nordmenn elsker Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=NFQjWP_ByKE
>>
>>54117128
>gjor narr av vikingene fordi de levde som alle andre europeere på den tida
>ignorerer at afrikanere lever i slike hus den dag i dag
>>
>>54117703
Greia er vel snarere at den typiske hedningen på /pol/ gnåler om at alt var så mye bedre for og at vi burde returnere til "tribalism" eller noe liknende tov.
>>
>>54115415
Brukes mye i asiatisk mat.
>>
>>54117968
returnere til "tribalism" handler ikke om arkitektur men heller maskulinitet og sosial struktur
>>
>>54118039
og kjonnsroller, vil jeg legge til
>>
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Oppstem denne posten hvis du elsker megmeg-er
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
>>
>>54082340
skjonner ærlig talt ikke greia med hun jenta
middelmådig stemme og dritkjedelige sanger
>>
File: maria_mena.jpg (32 KB, 500x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maria_mena.jpg
32 KB, 500x396
>>54118799
>middelmådig stemme og dritkjedelige sanger

Samme gjelder bilde relatert.
>>
>>54118873
hun ser jo mongolsk ut
>>
>>54116526

>13:37:36

Hanreiet av klokka.
>>
File: RAAAGE!.jpg (51 KB, 195x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RAAAGE!.jpg
51 KB, 195x195
>>54118873
Skudd avfyrt
>>
>>54118978

Tror ikke du vet hva hanreiet betyr fåvæ familie medlem.
>>
>>54119064
>t. hanrei
>>
File: ReiSmiling.jpg (96 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ReiSmiling.jpg
96 KB, 1024x768
>>54119085

Beklager, men Rei er en jente.
>>
>>54119224
Tja. Kan alltids være ei felle.
>>
File: 1451500262962.png (52 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451500262962.png
52 KB, 996x1194
>>54119064
>familie medlem
Kongeriket Norge var en feiltakelse
>>
>>54119224

Kjære sinte, redde, desillusjonerte norgetråden. Kan jeg få slippe animebilder, nå som det er vinter? Kan du ta en pause? Gjerne til over påske, hvis du ikke foler at jeg ber om for mye?
Jeg forstår godt at du er skremt. Skremt over hva prumpebrevingen vil bringe. Skremt over våre breveres milelange avstand til din virkelighet. Skremt av alle megmegene med et annet språk og en kultur vi ikke forstår. Jeg er redd selv, jeg. Mest redd er jeg for at vi skal miste vår prumpebreving. Vår bigmac. Vår rullestoljv som er en bærende del av vår kultur. Jeg er også redd for våre doxxere. Redd for at deres fokus forblir på doxxing ved neste originale bidrag og ikke på hvordan vi brevere kan bidra med de brev vi alle er så avhengig av for å leve.

Jeg forstår redselen og frustrasjonen din. Jeg forstår også hvor bra det kan være å ha noe eller noen konkrete å rette hatet og frustrasjonen mot. Animebilder er som et dop. Jo da, jeg vet. Man må oke dosene hele tiden. Men ikke nå. Ikke om vinteren. Ta en pause og kjenn på det. Kanskje oppdager vi hvor mektig animebreving er? Hvordan det tærer hull i sjelen.

Kanskje oppdager vi at rullestoljv og prumpebreving rett og slett foles godt? La oss ha vinterfred. Kunne lese brevene og se at der onsker vi hverandre god prump. La oss prove det i noen få dager, uker... eller kanskje alltid? Ikke la animen og konefuene odelegge vår Norgetråd. Hvem vet? Kanskje får vi den beste brevingen vi noen gang har fått? Fåvæ.
>>
>>54119422
drep deg selv?
>>
>>54119422

>han liker ikke anime jenter
>>
>>54119524

>anime jenter
>anime mellomrom jenter

UUUUUUUUUUUUUT
>>
>>54119613

>han faller for åpenbart agn
>>
>>54119524
>>54119673
Hvilken anime er dette?
>>
>>54119422
Det er litterært ingenting galt med animejenter i rullestol.
>>
>>54119673
Samme jeg sa til norsklæreren min når jeg ströyk på eksamen.
>>
>>54119705

Guilty Crown eller noe. Skal visst være dårlig ifolge fagfolk.
>>
File: 7650581.jpg (351 KB, 1350x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7650581.jpg
351 KB, 1350x1350
>dfn ingen animejv
>>
File: 1450006504338.png (47 KB, 200x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450006504338.png
47 KB, 200x254
>tråden er fylt med animekröplinger
>>
>>54119827
>fagfolk
>>
File: 49336442_p0.jpg (227 KB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49336442_p0.jpg
227 KB, 1500x2000
>>54119915
>dfn ingen sjokoladebrun kroppsbygger anime-jv

Sensurert for at brettet er blått
>>
File: 2484575.jpg (132 KB, 990x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2484575.jpg
132 KB, 990x716
>anime og kroplinger

La oss heller poste skikkelige kvinnfolk
>>
File: best girl.jpg (62 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best girl.jpg
62 KB, 1280x720
>>54120188
>skikkelige kvinnfolk
Må vi?
>>
er bmi et megmeg gutta?
regnet meg akkurat frem til en BMI på 17.1, men har ingen helseproblemer
bor jeg oppsoke lege uansett?
>>
>>54120418
>har ingen helseproblemer
Hvis du ikke har noen helseproblemer ser jeg ingen grunn til å oppsoke lege.
>>
File: thanks_2.jpg (153 KB, 974x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thanks_2.jpg
153 KB, 974x338
>>54120418
Du bör nok i hvert fall oppsöke Dr. Oetker
>>
>>54120418
>har ingen helseproblemer
Nei, din eneste diagnose ville eventuelt blitt tjukk i huet
>>
>>54120564
ok takk

>>54120622
frekt fåvæ
>>
>>54120418
Dama har en BMI på 15.3, og hun er helt frisk, så du trenger nok ikke å bekymre deg.
>>
>>54120661
>BMI på 15.3
oi faen, måtte ha veid 54.2kg for å hatt det samme
hores jævlig droyt ut for meg på 188
>>
>>54120418
>>54120805
Veier du bare 60 kg?
>>
>>54120661
Det hortes på kanten ut du. For geita en burger i ny og ne mann...

Er det noen sote kvinnfolk her? Trenger kjæreste, villig til å betale.
>>
>>54120991
jeg veide meg til 60.6kg i dag ja
har aldri vært under 60kg for så synes det var litt skummelt
>>
>>54121058
Hun spiser ikke burgere, hun er vegetarianer.
>>
File: Skeleton ripped.jpg (33 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skeleton ripped.jpg
33 KB, 400x320
>>54121091
Kan nok være en ide å få seg litt mer kjott på beina. Selv om du ikke har noen helseproblemer kan det ikke være bra på lang sikt å veie såpass lite.
Ikke via soppelmat slik som frossenpizza vel og merke, spis skikkelige greier.

Vurder trening eller annen fysisk aktivitet som stimulerer apetitten kanskje.
Vet egentlig ikke så mye om temaet som jeg later som.
>>
>>54120418
BMI er et ganske dårlig mål på helse for individer, men 17 er veldig lavt. Du kan nok fint klare deg uten direkte helseproblemer, men det er en god sjangse for at du er ganske skral, med dårlig toleranse for eventuell sykdom etc. Du har nok heller ingen muskler.

>>54120661
Dama di er anorektisk.
>>
File: 73011.gif (2 MB, 320x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
73011.gif
2 MB, 320x362
>>54082482
>En time med nærbilder av katter og japanske kommentarer

Hvorfor trodde jeg det skulle være noe annet?
>>
>>54121315
Nei, det er hun ikke. Hun er naturlig slank, med liten muskelmasse, lav fettprosent og lett beinbygning.
>>
>>54121640
>lett beinbygning
Det heter fremtidig osteoporose. Hun trenger et minimum av muskel og fettmasse for å tåle påkjenninger som sykdom/skade, og også for å ha en normal hormonbalanse. Skaff henne hjelp. Om ikke nå, så når du er ferdig med å fornekte.
>>
>>54121291
liker å jogge, så har alltid slitt med å få i meg like mye eller mer enn jeg forbrenner. har ikke så god råd for tiden heller så det blir mye soppelmat, men takk for tipset.

>>54121315
holder på å trene til en maraton i mai, så har gått ned nesten 4.5kg i 2016. har hovedsaklig bare muskler i beina ja, og har aldri likt styrketrening. vil heller bruke tid på å vedlikeholde og forbedre kondisen enn å bygge muskler for å se bedre/sunnere ut fåvæ
>>
>>54121744
Hormonbalansen hennes er fin, den. Det er nok bare du som er sjalu fordi du ikke har jv.
>>
>>54121871
>>
>>54121745
Wings for Life?
>>
>>54121871
>sjalu på en anorektisk jv
ikke han, men det er tilnærmet umulig
>>
>>54121745
Hvis du trener til maraton så er det ikke urimelig å være veldig slank, siden du ikke vil drasse på unǿdvendig vekt. Likevel kan du nok yte bedre hvis du blir litt tyngre. Du vil få lavere sjangse for belastningsskader fra trening etc. hvis kroppen ikke kjǿrer på sparemodus. Hvis du er 60.6 kg med ca 17 BMI, må du jo være ~187 hǿy. Hvis vi regner med at du er VELDIG slank med 7% kroppsfett (det er godt mulig du ligger hǿyere), så har du omtrent 53kg fettfri kroppsmase (muskler, bein, organer).Til sammenligning så har jeg ca. 8 kg mer fettfri masse enn deg (som hovedsaklig vil være muskler), selv om jeg er 11cm lavere, og jeg er fremdeles bare litt sterkere enn en gjennomsnittlig person. Det lover ikke godt for ditt fremtidige funksjonsnivå når du blir eldre.
>>
>>54121951
nei, er noe lokale greier, men har sett på det også
folgte lopet i fjor, ser ut som et knallbra arrangement
>>
>>54121967
Hun er ikke anorektisk, sier jeg.
>>
>>54122012
mannetass oppdaget
>>
Noen som sitter på noe gront i Trondheim?
>>
File: julka.jpg (518 KB, 960x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
julka.jpg
518 KB, 960x817
>>54122026
Jeg ville ha deltatt hvis jeg bodde i Stavanger-området.
>>
>>54122012
tja, går til legen når den tid kommer, men takk for vurderingen
>>
>>54122097
var en fyr i rullestol som vant i sverige husker jeg
sprek type, tror han passerte 65km
>>
File: 1448432983204.jpg (191 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448432983204.jpg
191 KB, 600x900
>>54122042
Ja da. Tallene lyver. Helse er bare et undertrykkende konsept oppfunnet av patriarkiet uansett.

>>54122061
Bra. Du kan lese. Men LDEG?

>>54122067
Nei. Stolen min er oransje.
>>
File: 2.jpg (198 KB, 899x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
198 KB, 899x600
>>54122181
fant han, var visst rett under

http://www.wingsforlifeworldrun.com/se/en/nyheter/it-s-a-wrap-2521/
>64,82 kilometers in 4 hours and 20 minute
>>
>>54122190
>1974-2011
>at the age of 35
Det stemmer, tallene lyver.
>>
>>54122190
>kompensere for mannetasstatus med lofting
>skryte over dette faktum
Sott, jeg spiller fotball istedenfor. Det er faktisk morsomt
>>
>>54122244
Kjeks. Det la jeg aldri merke til. Hun var trolig 36 da, eller muligens 37.

>>54122249
>Impliserer at lǿfting ikke er gǿy
>Spiller lagsport
Turbonormiss flagstang ut!
>>
>under 180cm
>norsk
>mann

Du kan velge to, og kun to.
>>
>>54122933
norgetråden er bollefri sone fåvæ
>>
>>54122933
http://strawpoll.me/6473986
>>
>>54123330
>Alle disse mannla'ene
>>
>>54122249
>>kompensere
Du er hjernevasket av feministisk propaganda som lærer deg å mobbe folk når de gjor maskuline ting.
>>
>>54123705
Ikke noe maskulint over å være en mannetass i min bok.
>>
File: 51881902_p0.jpg (845 KB, 1280x1811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51881902_p0.jpg
845 KB, 1280x1811
Åh faan gutta, ingen Asuka breving?
>>
>>54123989
Espen UT

U T
T
>>
>>54123946
Det er sant, men det er ikke særlig bro å rakke ned på folk fordi de löfter. Dessuten er det feminist-speak å si at folk kompenserer for noe når de löfter.
Og i tillegg late som om man er overlegen når man spiller en sport som ikke fostrer styrke i overkroppen..lol (laughing out loud)
>>
>>54123989
Kom deg inn i den jævla robotten, Shinji
>>
File: 42730226_p0.jpg (361 KB, 701x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42730226_p0.jpg
361 KB, 701x1024
>>54124052
A L D R I
L
D
R
I
>>
>>54124060
Det er ikke feminist-tale, bare idioti.

La folk gjore det de liker å gjore, uavhengig av storrelse på mannlig kjonnsorgan
>>
>>54124060
Min erfaring med mannetasser er at de har et voldsomt behov for å kompensere. Det er ikke feministsnakk, men når han begynner å oppfore seg overlegent angående kroppsbygning/helse på grunn av at han lofter og har vært på /fit/ i et par måneder er det jo fristende å svare.
>>
File: 48991033_p0.png (365 KB, 800x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48991033_p0.png
365 KB, 800x1129
>>54124097
Shinji kommer seg aldri inni den satans robotten, forbanna kjærring.
>>
>>54124239
Mer lettkledde ost-asiatiske tegninger av Asuka, er du snill.
>>
>>54124325
Har ikke så mange, men skal poste det jeg har anon.
>>
File: 1449714000317.jpg (179 KB, 800x1119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449714000317.jpg
179 KB, 800x1119
>>54124325
>>
Drit i dette a, animegutta. Dete veit sirkelrunken deres dreper tråden.
>>
File: 0COxHdw.png (862 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0COxHdw.png
862 KB, 1920x1080
>>54124610
>dreper tråden
>det er ingen andre som brever
>>
>>54124610
Hva skal breves isteden?
>>
*prump*
>>
File: triggered.gif (4 MB, 570x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered.gif
4 MB, 570x321
>>54125414
>>
>>54101491
We have kneip.
>>
File: DSCF3961.jpg (88 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCF3961.jpg
88 KB, 1000x667
>>54125040
Germanske jenter selvsagt
>>
La oss ta en prat om kaffe a, gutta.

Hvilken pulverkaffe er best?

Hvilken instant-kaffe er best?

Hvilke kaffebonner er best?
>>
>>54125573
>Hvilken pulverkaffe er best?
Ingen, da jeg ikke drikker kaffe


>Hvilken instant-kaffe er best?
Ingen, da jeg ikke drikker kaffe


>Hvilke kaffebonner er best?
Ingen, da jeg ikke drikker kaffe
>>
NY TRÅD???
>>
File: Skrotum.jpg (55 KB, 695x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skrotum.jpg
55 KB, 695x517
>>54125629
Ni værte væll ikke... disco-homo?
>>
>>54125629
Da er vi to.
>>
File: 1386812948888.jpg (108 KB, 415x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386812948888.jpg
108 KB, 415x439
>>54125711
Hva faan sier du?

>>54125740
Fint å vite at jeg ikke er alene.
>>
ny
>>54125784
>>
File: download.jpg (5 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
5 KB, 184x184
>>54120188
>skikkelige kvinnfolk
>det bildet.
Du kodder nå anonsen?
Thread replies: 340
Thread images: 87
Thread DB ID: 471626



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.