[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 57
File: aksel.jpg (124 KB, 1077x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aksel.jpg
124 KB, 1077x659
Hvil i biter, Aksel-utgaven.

Forrige tråd: >>54004620
>>
forst for losjen
>>
>>54027009
Nå var det ikke VG det var snakk om, det var Dagbladet.

Men ja, jeg syns faktisk ikke en så stor avis skal legge ut folks personlige anekdoter som bevis for noe som helst.

De eneste folka som tar pathos artikler som det der seriöst er andre kvinnfolk.
>>
>>54027302
Helt greit at de legger ut folks personlige syn på saker og ting - men ikke på hovedsiden.

På en annen side så er VG og DB typ tabloider, så de spyr ut alt mulig rart for klikk og lesere
>>
>>54027188
>Oh gutt, her kommer neo-liberale for å runke hverandre og være enige med hverandre istedefor å bringe debatten til en plass hvor folk faktisk kan bli overbevist, mens de begraver tråden med krangel og dårlig stemning.

FDFD
>>
>>54027302
Ja men det er jo en fuckings mening, ikke bevisbasert vitenskaplig artikkel.
>>
unskyld for dårlige Norsk

når var du når Aksel var do?

jeg var satt hjemme å drakk cola når Geir ringe

aksel er drep

nei

å dere?
>>
>>54027381
>neo-liberale
Kom igjen da, om storm får være "brigade" så kan du i det minste finne på noe like toft navn for libsene.
>>
bork
>>
>>54027302
det er ikke avisa som bruker anekdoter, det er hun og kun hun er ansvarlig for eventuelt dårlige eller total mangel på referanser.
folk glemmer også av og til at et meningsinnlegg er bare det, hennes mening
>>
>>54027382
Ja men hvis jeg skal skrive en artikkel til Dagbladet så bruker jeg ikke mine egne personlige anekdoter som bevis for en trend i samfunnet.

Bare fordi noen tok ho på ræva på et utested så betyr ikke det at Norge er sammenlignbart med Saudi-Arabia.
>>
>>54027435
Har ingen respekt for begge ståstedene, så de kan gjore den jobben selv.
>>
>>54027482
>Ja men hvis jeg skal skrive en artikkel til Dagbladet så bruker jeg ikke mine egne personlige anekdoter som bevis for en trend i samfunnet.
Men du kan jo gjore det da tydligvis. Ingen som stopper deg.
>>
>>54027381
Freedom dive [Four Dimensions]?
>>
>>54027515
>Har ingen respekt
Der er problemet
>>
>>54027515
t. "intellektuel" mann uten ryggrad og mening i livet å kjempe for
>>
>>54027130
FAEN I HELVETE ER DET MULIG
KOM JO NETTOPP TILBAKE FRA SKADE FYREN
>>
>>54027545
>FiksetDetForDeg
Foretrekker du FTFY?

>>54027547
>Respekterer ikke ideer jeg er uenig med
>Vil kritisere de ideene
>Et problem
Hæ?

>>54027592
Fin stråmann kompis, der ga du meg noe å tenke over! :^)
>>
Er forresten hele vårt langstrakte land fylt til randen med sno og kulde for tiden?

Er på ostlandet selv, og fy FÄN så kaldt det er her. Global oppvarming kan gjerne skje litt fortere
>>
>>54027711
http://www.yr.no/
>>
File: 1385473001857.jpg (9 KB, 267x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385473001857.jpg
9 KB, 267x181
>>54027616
Jeg, som en overvektig weeb kunne sikkert stått bedre på ski en den taperen LMAO hahahahaHAHAHAHAHA-
>>
>>54027691
Bra, da har du iallfall noen tanker i ditt ellers tomme hode. Men du syns vel det er litt skummelt med sånt, siden du kansje foler at du må velge en side mellom tankene?
>>
>>54027711
Jeg bor på östlandet selv, men det er ikke så kaldt her akkurat nå. Tror det er 0 grader.

Har vært sabla kaldt siste ukene dog.
>>
>>54027711
Trondheim er ganske varmt. Som alltid. Hater Trondheim.
>>
>>54027750
Foretrekker å diskutere alt annet enn en circlejerk ang. en personlig mening på dagbladet dot no.
>>
>>54027547
respekt må fortjenes, ikke kreves
>>
unskyld for dårlige lukt

når var du når prumpen var ut?

jeg var satt hjemme å drakk cola når norgetråden ringe

prumpen er ers

nei

å dere?
>>
>>54027761
Tror samtlige i tråden hadde endt opp i likposer etter en tur i Kitzbühel fåvæ
>>
>>54027865
H3H3 Prov å få frem den tankegangen i Norge, du.
Stemmer på deg ved neste valg dersom du får det til, tho.
>>
>>54027711
det har blitt varmere her i Oslo
har hatt rundt -10 en god stund og nå er det nesten nullgrader
>>
>>54027711
Kulda er over, Mohammed. Blir snart plussgrader igjen nå.
>>
>>54027865
Uenig
>>
>>54027777
>Du må velge en av de to ekstreme ståstedene av en debatt for å ha en diskusjon om det
>Svart eller hvitt
>Med oss eller mot oss
Du vet at du kan tenke over hva du skriver inn for du trykker på "Post"? Om du er så odelagt i hodet ditt at du tror dette er en interresant eller korrekt mening syns jeg synd på deg.
>>
>>54027971
Er ikke varmt for vi alle har Sharia i hjertet. (^:
>>
>>54028010
>ekstreme
Bare en side er ekstrem. Den andre er fornuftig med tanke på overlevelse. Men du syns vel det er ekstremt om noen sier de heier på et fotballag og du?
>>
>>54028010
Ikke han, men jeg velger liberalister over fascister hvilken som helst dag.
>>
>>54027865
For det meste er jeg enig. Vanlig folkeskikk er en form for respekt man bor kunne forvente av de rundt seg uten å ha gjort noe annet enn å ha vanlig folkeskikk selv.
>>
>>54027987
muslim oppdaget :^)
>>
Support /Norgetråden/ in /int/ Battle of Generals.

Vote here: https://poal.me/g1yx97
Thread here: >>54027999
>>
>>54028106
Vet ikke om folkeskikk er respekt i den forstand.
Jeg ser i alle fall på folkeskikk som god oppdragelse og en form for hoflighet ovenfor seg selv og andre
>>
>>54028071
Inshallah bror!
>>
Hvem Stolt EKTE kulturelt nordmann her? Jeg spleiset ei venninne sammens med en afrikansk herre jeg ble kjent med på jobben (sosionom på NAV), og har klart og overbevise min soster at arabere er ganske flotte mennesker med en vakker kultur. Så snart skal jeg få henne til å ha sexuel omgang med en i toleransens navn!
>>
>>54028269
Walla brur!

(Jeg kan ikke mer enn inshallah og walla)
>>
>>54028010
>korrekt mening
Finnes det?
>>
>>54028145
>Wanting to watch aussie shitposters rape the polls and cuck us even more
No thanks
>>
File: leverpostei.png (193 KB, 457x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leverpostei.png
193 KB, 457x447
>>54028269
>>54028128
Halal Aleikum!
>>
>>54028106
man kan være hyggelig mot folk, men om det er en person man er fullstendig uenig med og kanskje til og med misliker så er det ikke noe vits å late som om alt er greit

dessuten, hvis du krever respekt fra en som ikke respekterer deg så er det umulig å få det du onsker
i beste fall kan han late som om han respekterer deg, men du får aldri genuin respekt fra noen ved å kreve det
>>
>>54028309
Wallah er ikke arabisk brursjan, det er kebabnorsk.
>>
>>54028298
Inshallah bror de hvite skal få betale!
>>54028309
Walla bror jeg hater poteter!
>>54028360
Allahu Snackbar!
>>
>>54028298
episk
simpelthen episk
dette kjoper jeg
>>
>>54027482
Snart er det nok helt slutt på snakket om voldtektskultur, kommer til å bli regnet som rasistisk tankegods blant feminister. Alle kulturer voldtar like mye, og ingen er mer positive til voldtekt enn andre. Sannheten er at alle menn voldtar, og forklaringen på at noen land har færre voldtekter enn andre er at vestlige land har undertrykt og kolonialisert land med flere voldtekter. Denne kolonialiseringen ble gjennomfort av menn, som har spredt sin iboende trang til å voldta til koloniene. Altså skyldes gapet i antall voldtekter mellom midtosten og vesten at vestlige menn driver med indirekte voldtekt i midtosten i stedet for å voldta i eget land, som igjen skyldes rasisme fordi de mener at det er greiere å voldta folk som ikke er hvite. Det finnes ingen voldtektsmessige kulturelle forskjeller mellom midtosten og vesten, kulturene er identiske, men rasistiske maktstrukturer opprettholdt av hvite menn framprovoserer flere voldtekter i midtosten og blant folk fra midtosten.
>>
File: 40kjeks.jpg (26 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40kjeks.jpg
26 KB, 480x270
>>54028439
Dette brevet ga meg kreft.
>>
>>54028373
>man kan være hyggelig mot folk,
Kjeften på deg din jævla hanrei. Behandler du en nigger snilt, så tror alle niggers at de kan ta seg godt til rette. Hvorfor tror du vi er i krig med disse dyrene? Fordi vi var hyggelige mot dem, så nå tror de at de kan gjore hva som helst mot oss.
>>
>>54028439
hva i alle dager er det som får deg til å tro det går i den retningen?
>>
>>54028439
Hva faen? Hvor kom det fra?
>>
>>54028439
h-hva faen..?
>>
>>54028087
Gidder ikke å diskutere dette med en stormfronter som tydeligvis tok en feil sving på vei til vigrid.

>>54028100
Klassisk liberalisme har jeg ikke noe problem med, det er denne ny-liberalismen som har blitt infisert av politisk korrekthet og frykt av å bli sett på som rasistisk om du kritiserer islam som er problemet.

Tilbakestående stormfrontere har essensielt ingen innvirkning på den politiske prosessen uansett, så jeg fokuserer mer på å snakke om problemene innen systemet.
>>
Noen som sitter på noe gront i Trondheim?
>>
File: 1399041593777.png (148 KB, 431x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399041593777.png
148 KB, 431x316
>>54028439
>>
>>54028587
du burde bli en megmeg snart fåvæ
>>
>>54028509
huff da jeg vet du bare er inne for å höste (You)
>>54028439
hvite menn voldtar verden
>>
>>54028328
Nei. Nærmeste man kan komme er ved å kun sitere det som har blitt etablert som fakta.
>>
>>54028570
Er enig med ny-liberalismen der, gjor meg forbanna at ytringsfriheten til folk blir kneblet av ren frykt.
>>
File: god.gif (15 KB, 157x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god.gif
15 KB, 157x199
>>54028439
Når du sier den på den måten...
>>
>>54028570
>det er denne ny-liberalismen som har blitt infisert av politisk korrekthet og frykt av å bli sett på som rasistisk om du kritiserer islam som er problemet.

Det greiene der teller jo bare som liberalisme i Amerika.

Her i Europa så er det venstresiden av politikken som oppförer seg sånn. Og det er jo ingen overraskelse egentlig, fordi de har jo aldri vært for ytringsfrihet uansett.
>>
File: norwegian style.jpg (41 KB, 960x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwegian style.jpg
41 KB, 960x480
Det er bekreftet. Norge har en egen unik pizzakultur, på linje med Italia, California etc.
>>
>>54027711
Kaldt? Har du ikke vært ute i dag du? ostlandet ligger rundt 0, skal ligge mellom +5 og -5 neste uken. Synes du det er kaldt kan du heller flytte til spania.
>>
>>54028706
De to beste eksemplene på denne kvalme fordreiningen av virkeligheten er voldtektssakene i Rotherham og "Taharrush" angrepet på kvinnene i Köln.

>>54028773
>ny-liberalismen
>venstresiden av politikken som oppförer seg sånn
Det var det jeg antydet. Liberalisme blir sett på som venstresiden. Mange som kaller seg for liberalister står ikke egentlig for de verdiene klassisk liberalisme innebærer.
>>
>>54029045
Kjopte pepperonivarianten av den i går. Sausen og bunnen var god, men pepperonies smakte som salami som har ligget åpen veldig lenge i kjoleskapet. Tror skinkevarianten kan være veldig bra.
>>
File: blz.jpg (51 KB, 447x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blz.jpg
51 KB, 447x300
>>54029045
Det har vi da altid hatt.
>>
>>54028587
Sitter på noe lilla i Karasjok.
>>
>>54029045
Var det noe tvil? Men,
>California
Tror Chicago og NYC står over der igjen når det gjelder pizza.
>>
>>54029149
>>54028790
Linket til feil post.
>>
>>54028570
>rasistisk om du kritiserer islam
Nå skal det dog sies, mye av "islamkritikken" som det skrives om faktisk ER reinspikka islamofobi. Ingen som har publisert en Muhammad-karikatur har noensinne vært interessert i å diskutere problemer innad i islam, de vil bare skape kontrovers. Det blir en slags selvoppfyllende profesi hvor man poster noe tull man vet hardlinerne vil reagere på, bare for å så kunne si "Se, hva var det jeg sa". Tror egentlig aldri jeg har sett en saklig debatt rundt problemer med islam i norsk media, mest fordi enhver debatt rundt det temaet automatisk blir tatt over av Frp-ere og Profetens Ummah som krangler med hverandre, med Abid Raja og Hadja Tajik på sidelinja som desperat prover å framstå som "liberale muslimer".
>>
>>54029163
>>54029201
sdm tenkte jeg at vi bare hadde generisk frossenpizza men ok
>>
>>54029149
>Liberalisme blir sett på som venstresiden. Mange som kaller seg for liberalister står ikke egentlig for de verdiene klassisk liberalisme innebærer.

Eh, vet ikke om jeg er enig i det altså. Her i Norge iaf, så blir liberalister sett på som höyre folk.
>>
/balt/ er stolte av sin historie og genetiske renhet. Finland og Danmark også. Hvorfor kan ikke vi? Hvorfor har vi så mange selvhatende nordmenn som onsker å utslette vår prektige historie og tradisjoner?
>>
Hvað gerist hér?
>>
>>54029311
Poenget er vel heller at risikoen ved å publisere en karikatur av Mohammed er relativt stor, muligens med doden til folge.

Greit nok at det er en asshole-move å gjore slikt, men å bli drept eller leve i frykt over å bli drept på grunn av det? "Litt" over grensa.
>>
>>54029432
Mange islendinger jobber der i fiskenæringen.
>>
>>54029432
Ekki mikið maður, bara bjor og meira bjor.
>>
>>54029394
Danmark er mye mer muslimsk enn oss, og Finland har tatt inn mange flere flyktninger. Du må ikke tro at landet vårt går under bare fordi dem i mindretall skriker höyest.
>>
>>54029592
>Danmark er mye mer muslimsk enn oss
Ikke for lenge. Våre brodre i sor har våknet opp og sett krigen. De kjemper imot i motsetning til nordmenn som er redd for å tråkke på tær. Til og med Sverige med SD har begynt.

Vi sitter her og bare later som at alt er helt fint og at Norge ikke har blitt et u-land
>>
>>54029592
Riktig angående muslimer i danmark, men de har likevel en bedre holdning til muslimer enn det nordmenn har, virker det som. De har allerede den asylpolitikken som listhaug onsker seg. Forskjellen er at de norske politikerne (og spesielt media) vil stikke kjepper i hjulene, og vi vil aldri ende opp med en like basert asylpolitikk som det danmark har nå.
>>
>>54029678
Ro ned min venn. Det er bare mindretallet som skriker like hoyt som en gjen med aper.

De har like mye innflytelse som feministene (og da snakker jeg om femi-feminazi-nistene.)
>>
>>54029678
Du mener altså at vi ikke stopper det? Er ikke det å ha Europas strengeste asylregler bra nok?
>>
>>54029311
Det er fordi media er bare ute etter drama og de som er villige til å delta har alltid en agenda. De som har en mer balansert mening driver med andre ting. Videre så hadde det ikke overrasket meg om folk som Tajik syns det er akseptabelt for muslimer å prove å drepe de som av en eller annen grunn foler for å tegne Muhammad. I land som Norge eller Danmark så er borgere under ingen form for obligasjon å respektere Islams regler.

>>54029388
Har ikke fått det inntrykket selv, men det kan godt være. Selvfolgelig så er Norge et litt unikt land i den forstand at selv Hoyre står for homofilt ekteskap.
>>
File: 44125.jpg (396 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44125.jpg
396 KB, 1600x1000
>>54027130
Lenge til neste gang jeg kan publisere ved norsk flagg, stikker til slekta i Kashmir i morgen.
>>
Hva skal dere i kveld, 'a?
>>
>>54029820
Poo to the loo Kashmir eller Paki Kashmir?
>>
>>54029784
> Europas strengeste asylregler bra nok?
>Han tror på regjeringen sin logn
HA HA HA HA AH nei din idiot. Danmark, Island, Finland og 90% av Europa har strengere asylregler enn HanreisNorge 2016. Vi er kun slått av Frankrike, UK og Sverige
>>
>>54029820
Noen spesiell grunn til at du reiser?
Ha en fin tur i alle fall. Kashmir regionen har nydelig natur
>>
>>54029836
Jobbe på Statoil
>>
gutta, trenger et avslappende pc-spill jeg kan spille med xbox-kontroller
finnes det noe online spill der jeg bare kan vandre rundt, eller kjore rundt?
>>
>>54029797
>Selvfolgelig så er Norge et litt unikt land i den forstand at selv Hoyre står for homofilt ekteskap.

Er det noe parti i Norge som ikke står for homofilt ekteskap egentlig?
>>
>>54029311
>Det blir en slags selvoppfyllende profesi hvor man poster noe tull man vet hardlinerne vil reagere på, bare for å så kunne si "Se, hva var det jeg sa".

Islams voldelige elementer fortjener å kritiseres, og det er kun Islam sitt problem at de er så lette å provosere og at de tar agnet hver eneste gang.

Muhammedkarikatur er omtrent ikke et valg, det er noe naturlig som uansett dukker opp i et fritt samfunn.
>>
File: 1452368056250.jpg (480 KB, 1411x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368056250.jpg
480 KB, 1411x1380
>>54029836
Var på Drammensbadet tidligere i dag. Gikk inn i badstuen og deretter nedi tanken med veldig kaldt vann. Gjorde dette 3 ganger. Ganske utslitt for å være helt ærlig.
>>
>>54030007
https://www.youtube.com/watch?v=xmEOGU_6eyc
>>
>>54029820
Takk gud for det. En jævla utlending mindre som forsoppler tråden.
>>
>>54029820
vennligst ikke returner, pakkiser er uonsket i Norge
>>
>>54029991
Takk takk, skal besoke noen slektninger. Primært sett besoke bestefar for en siste gang, han er 91 nå og lever på sine siste dager
>>
>>54030007
GTA V? Kanskje ikke særlig avslappende online.
>>
File: samenduharideg.jpg (152 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samenduharideg.jpg
152 KB, 1200x675
>>54029432
Sotpaier
>>
>>54030007
Gta 5 utenom story mode har ganske chill veier å kjore rundt på.
Kan være Eurotruck simulator kan være noe for deg også.
>>
>>54030077
>Avslappende
Bare du dulter borti en bil så kommer jo hele hæren for å ta deg.
>>
>>54029774
Vi vil få en muslimsk statsminister om noen år fremover, altså Hadia Tajik (sannsynligvis etter Store har fått provd seg), og du sier de ikke har noen innflytelse?
>>
>>54030007
Test Drive Unlimited 2 er jævlig relaxing, men relativt dodt.

Du kan alltids spille Brothers: A Tale of Two Sons - koselig og morro spill
>>
>>54030007
Biltyveri Fem: På Nett
>>
>>54030138
Ok din autist.

https://www.youtube.com/watch?v=L6eElFeQ9e8
>>
>>54030011
Ikke som jeg vet om, nei. Selv våre "konservative" er ganske liberale om sant skal sies.
>>
>>54030005
Hvordan er det å jobbe på bensinstasjon?

>>54030069
Digg
>>
>>54030163
dette, og de tar over hovedstaten hvor all makten ligger og denne minoriteten klarer faktisk å bli overrepresentert i forhold til deres faktiske storrelse
det er mange muslimske politikere allerede
>>
>>54029836
Slappe av og se på film.
Forresten, hva faen er "fåvæ"? Har aldri vært innom /int/ for i dag, siden jeg trodde det var /tr/ 2.0
>>
>>54030163
>Hadia Tajik
>Som statsminister
Du vet vel at mange muslimer vil boikotte å stemme på henne? En kvinnelig leder (og særlig muslimsk kvinnelig) er deres storste hat
>>
>>54030307
lusk mer
>>
>>54030307
For å være ærlig.
>>
>>54030130
>>54030137
>>54030229
Kan sjekke ut GTA V, men er litt usikker på om jeg kan kjore det.
>>
File: Siyer-i_Nebi_158b.jpg (473 KB, 724x1113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Siyer-i_Nebi_158b.jpg
473 KB, 724x1113
>>54029797
>Islams regler
Bildeforbudet i islam er en relativt ny greie, bilde relatert, en ottomansk illustrasjon av Muhammad fra det 16. århundret.

>>54030023
Poenget mitt er at man tar vel strengt tatt ikke opp noenting ved å publisere en karikatur. Man mener at muslimer er voldelige av natur, tegner et bilde av Muhammad med bombe i turbanen vel vitende om at et par hardlinere vil reagere på det, og voilà, man har klart å "bevise" sitt eget poeng fordi media kun horer på de som roper hoyest. Man må gjerne kritisere "islams voldelige elementer" som du sier, alt jeg etterlyser er en saklig debatt, ikke en skrikekonkurranse mellom ekstremister.
>>
>>54030307
Hvilken film?
>>
>>54030128
Synd å hore, kondolerer på forhånd
>>
>>54030356
>muslimer vil boikotte å stemme på henne
det er ikke muslimene som vil sikre henne seieren uansett, det er hanreistemmene
>>
>>54030128
>91 år

Fy faen, jeg håper jeg aldri lever så lenge ass.
>>
>>54030356
Det kan hende, men poenget er at muslimene behover ikke å stemme på henne. Vi stemmer jo henne inn selv for fitte faen...... Og hun kommer til å fore an en muslimvennlig politikk. Snart kommer moskeene til å få lov til å ha hoylytte bonnerop som kan prege hele byen de befinner seg i. Tajik er nettopp den type politiker som vil finne på å tillate slike ting, og vips med 4 til 8 år så kommer norge til å være enda mer islamifisert med henne bak rattet.
>>
>>54030386
>Poenget mitt er at man tar vel strengt tatt ikke opp noenting ved å publisere en karikatur.
det gjor man vel, det handler om verdiene til Europa vs. Islam

dessuten er "moderate" muslimer alltid helt passive og uinteresserte i å ta et oppgjor med den voldelige minoriteten
>>
>>54030461
Oldemoren min blir 99 senere i år. Man kan alltid se död og lidelse i öynene hennes, selv om hun teknisk sett fortsatt er ganske frisk.
>>
>>54030399
Blade Runner for 9999nde gang eller The last witch hunter. Tror sistnevnte er 100% dritt, men kan kanskje være verdt å se på om ikke annet.

Forovrig anbefaler jeg alle å både lese og se på "The Expanse". Equally bra boker og serie desu
>>
>>54030284
Hadde ikke gjort det for, så det var ganske digg å bli veldig varm og deretter veldig kald. Våknet meg opp ganske bra i hvertfall. Brukte boblebadet også. Beste delen er at det er 18+ for å bruke de fasilitetene, kek.

>>54030378
Hvilket skjermkort har du?
Euro Truck sim er også ganske chill om du gidder å kjore en lastebil i noen timer.

>>54030386
Uavhengig om bildeforbudet er nyere eller eldre så blir alle muslimer ekstremt butthurt om du i det hele tatt antyder at det burde være akseptabelt å tegne Muhammad.
>>
>>54030356
>En kvinnelig leder (og særlig muslimsk kvinnelig) er deres storste hat
>I mens har alle muslimske land utnom Saudi arabia, Iran og Quatar hatt kvinnelige ledere
>Kun 1 eneste kvinnelig leder har blitt forsjokt drept, og det var i pakistan som er strengt tatt i krig med seg selv over Taliban og andre grupper
>>
>>54030604
Skjermkortet mitt har dodd, så jeg kjorer bare det integrerte på prosessoren min, i7 4790k med Intel HD Graphics 4600
>>
>>54030595
last witch hunter var skuffende sdm
den handler bare om at Vin Diesel er stor og sterk, og har noen skikkelig generiske skurker, dessuten er det ikke mye fantasyelementer, mesteparten av filmen skjer i moderne tid
>>
File: 1451096336023.png (900 KB, 690x968) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451096336023.png
900 KB, 690x968
>>54030695
Ser ikke for meg at du får kjort noe særlig på det der nei, sorry.
>>
>>54029836
På kino med dama
>>
>>54030695
Kan jo emulere eldre konsoll-spill eller noe.

Evt. så kan du prove terraria, hvis du er autistisk nok.
>>
>>54030631
Irak, Syria, Libanon, Palestina, Kuwait, Jemen, Jordan, UAE, osv, har aldri hatt kvinnelige ledere såvidt meg bekjent. Sikkert flere også. Mest fordi de er stuck med den samme konge-/diktatorfamilien nå som de hadde på 40-tallet.

>>54030604
>alle muslimer
>>54030581
>den voldelige minoriteten

Hmmm.
>>
>>54029836
Tenker jeg fortsetter å spille Dragon Age 2.
>>
File: 1421599662691.jpg (127 KB, 576x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421599662691.jpg
127 KB, 576x635
https://www.youtube.com/watch?v=39_OmBO9jVg

>dfn ingen halvt libanesisk halv brasiliansk jv
>>
>>54030581
Undersokelser i England viser at 40% av den muslimske befolkningen vil ha sharia lover. Det betyr at en veldig stor gruppe "moderate" muslimer er altså ikke moderat i det hele tatt. Det folk antar er moderate muslimer er simpelthen ikke moderate muslimer. Det er slik i Norge også, som hun der som ble hyllet i avisene om den appellen sin mot extremisme. Hun har jo holdninger selv som er uhyrelig kritikkverdig, og hun er for sharia lover. Forskjellen er vel bare at hun vil anskaffe det på fredlig vis, i stedet for å ty til vold (aka militant islamisme)
>>
Aldri glem Aksel https://www.youtube.com/watch?v=xaobdXfgq4I&t=4m58s
>>54030908
Hva prover du å få til her sånn helt egentlig
>>
>>54030908
>Hmmm.

Begge påstandene er sanne. Alle muslimer blir butthurt, men de som utover vold er en minoritet.
>>
Viss norge vinner den der pollen så skal jeg breve puppene mine.
>>
>>54031062
Men hvis de ikke utover vold er det vel heller ikke et problem? Du kan da ikke mene at det er kritikkverdig at en person blir sur over noe han ikke liker?
>>
>>54031062
Det var ikke terrorister eller "ekstremismer" som brant ned den norske ambassaden i syria da danmark og norge publiserte karikaturer av mohammed i 2006. Det var vel snarere den vanlige mannen i gata i syria som flippet helt ut.
>>
>>54031233
m-men mannepupper er ikke noe særlig å se på
>>
>>54031233
Ingen vil se mannebrystene dine Vegard.
>>
>>54030908
Dette er en anekdote, men jeg husker fremdeles den gangen klassen jeg gikk i på videregående ble stilt sporsmålet; "Er det greit å tegne et bilde av Muhammad? Selv om man ikke er muslim selv?" 90% av de andre elevene i klassen syntes det var galt å gjore det, og når jeg alene sa at det var helt greit å gjore det ropte en fyr bak meg at jeg "må respektere deres religion!" Som om jeg var obligert til å gjore det eller så hadde jeg med dem å gjore.

Jeg tror ikke de var en del av denne "voldelige minoriteten" som du sier.
>>
File: 1450697004976.gif (2 MB, 500x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450697004976.gif
2 MB, 500x317
You lads like boipu$$y?
>>
>>54031312
Hvilken VGS var det her egentlig?

Fordi når jeg gikk på skolen så ble religion som tema unngått som svartedauden.
>>
>>54031263
>hvis de ikke utover vold er det vel heller ikke et problem?
jo, fordi de samtykker og de lar det ekstreme miljoet være i fred, eller enda verre, vokse og de produserer rekrutter til dem
>>54031280
ja, men nå tenkte jeg på moderate muslimer i Norge, de er enda mer gale der nede
>>
For å ha noe annet å snakke om enn innvandring: Har dere noen gode morke rom- eller whiskyer å anbefale? Kjopte redbreast 12yo for noen uker siden, veldig god.
Kjopte òg Bunnahabhaim i går, og den stod ikke i stil til prisen.

Forovrig, så anbefaler jeg alle å kjope Plantation (rom).
>>
>>54031438
Go away, we're busy arguing about minorities like always. That takes priority over sex.
>>
>>54031263
Jo, det er kritikkverdig at folk har skadelige ideer, selv om de ikke blir utovd ved bruk av vold. Det er for eksempel kritikkverdig og veldig skadelig for det norske samfunnet at vi har 70 000 muslimer i landet som synes sharialover er en bra idé. Det er harmfullt at mesteparten av mannlige muslimer i landet vårt har en dårlig holdning til kvinner og deres likestilling i forhold til menn. Ideer er kritikkverdige de også.

Det er kritikkverdig at muslimer ikke onsker at noe skal kunne bli publisert i norske aviser. Det er ikke at de "misliker det" som er problemet, det er holdningen de har som er problemet. Hvis de kunne bestemme, så ville det trolig ikke vært lov å publisere slik i norske aviser.
>>
>>54031470
Muslimer i Norge er stort sett ikke forskjellig fra dem som bodde i syria i 2006.

Andre og tredjegenerasjons-innvandrere i Norge har nok blitt til en viss grad integrert, men forstegenerasjons-innvandrere fra muslimske land, er simpelthen de samme muslimene som er der nede, bosatt i et nytt land.
>>
>>54031464
Sporsmålet kom opp når vi var på en klassetur i ett eller annet museum jeg fant totalt uinteressant.
>>
>>54031663
>Andre og tredjegenerasjons-innvandrere i Norge har nok blitt til en viss grad integrert, men forstegenerasjons-innvandrere fra muslimske land, er simpelthen de samme muslimene som er der nede, bosatt i et nytt land.

I min personlige erfaring(som ikke er verdt så jævlig mye som argument), så er det helt motsatt fåvæ.

Når jeg var yngre så hang jeg mye sammen med diverse utlendinger, tyrkere og somaliere, og foreldra deres som var förste generasjonsinnvandrere var mye mindre kritiske til det norske samfunnet enn det ungene deres var.

Det var iaf det inntrykket jeg fikk.
>>
>>54031732
Du er ikke tilfeldigvis '93 kid fra en by langt nede i ost?
>>
>>54031663
>Andre og tredjegenerasjons-innvandrere i Norge
det er stort sett de jeg har mott irl

hvorfor er du så avfyrt fordi jeg sier at moderate muslimer ikke er voldelige
>>
File: 1450692998510.webm (2 MB, 840x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450692998510.webm
2 MB, 840x472
>>54031549
But i wanna know if you like bp
>>
>>54031777
Jeg bor i Oslo, hvis det var det du lurte på.
>>
File: 1451494917835.jpg (60 KB, 380x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451494917835.jpg
60 KB, 380x691
>>54031438
>>54031925
>>
>>54031767
Hva snakker du om? Mener du at forstegenerasjonsinnvandrere blir forvandlet til nordmenn over natten når de ankommer norge, også blir de forvandlet tilbake til muslimer i neste generasjon?
>>
>>54031280
Du må se på den politiske situasjonen i Syria på den tiden. Folk hadde levd under et brutalt regime i tiår, ytringsfrihet var totalt fraværende. Karikaturene ga plutselig vanlige folk en sjanse til å demonstrere mot NOE i alle fall. De fleste ga vel faen i at en eller annen danske tegnet Muhammad, de var bare sinte menn som endelig fikk en sjanse til å brenne ned noe. Det skjedde ingenting i land med ytringsfrihet, alle demonstrasjonene foregikk i land hvor det å være imot noe hadde vært forbudt i en årrekke. Det blir jo bare en antagelse, og personlig tviler jeg på at det jeg sier har noen særlig tyngde her inne, men hadde Syria på den tiden vært et normalt land, så tor jeg påstå at ingen hadde brydd seg.

>>54031561
>Ideer er kritikkverdige de også.
Er forsåvidt enig i det, men det virker som om "skadelige ideer" når det kommer fra etnisk norske blir kalt "ytringsfrihet". Rart det der. Uansett, alle problemene du nevner er hoyst reelle, men det originale poenget mitt var at man loser ingenting ved å tegne Muhammad med bombe i turbanen. En saklig debatt med et snev av kulturell sensitivitet hadde gått en lang vei og sannsynligvis gjort mer for å motvirke ekstremisme enn noe man har gjort tidligere.
>>
>>54031836
>hvorfor er du så avfyrt fordi jeg sier at moderate muslimer ikke er voldelige
Jeg har da ikke blitt avfyrt av det. Jeg er ikke engang uenig i det. Ei heller har jeg argumentert mot det.
>>
>>54032056
Nei. Det var ikke det jeg sa i det hele tatt.

Av erfaring så er det större sannsynlighet for at ungene til förste generasjonsinnvandrere blir ekstremister.

Det er 7 folk i klassen min fra ungdomsskolen som har blitt helt Abdullah liksom, 4 av de har dratt til Syria for å sloss for ISIS. 2 av de er tilogmed etniske nordmenn.
>>
File: 1453053584822.jpg (49 KB, 338x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453053584822.jpg
49 KB, 338x600
>>54031986
>>
>>54032056
I det minste så er det vanligvis unge muslimer som drar for å hjelpe IS, ikke pappa Achmed som eier gatekjokkenet. Selvfolgelig så får barn hovedsakelig verdiene sine hjemmefra, så det er flere faktorer på spill her.
>>
>>54029311
hvis jeg tar en tur til beirut, hva er sjansen for å få en 10/10 frihetskjemper jv og komme levende fra det?

jeg har lyseblondt hår, solariumsbrun hud og ser ganske homsete ut, men jeg er ikke homo
>>
>>54032342
>men jeg er ikke homo

hehe
>>
>>54032212
>anekdote
>>
File: 1449532877402.jpg (18 KB, 321x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449532877402.jpg
18 KB, 321x303
>>54032342
>ser ganske homsete ut, men jeg er ikke homo
>>
>>54032092
>Karikaturene ga plutselig vanlige folk en sjanse til å demonstrere mot NOE i alle fall. De fleste ga vel faen i at en eller annen danske tegnet Muhammad, de var bare sinte menn som endelig fikk en sjanse til å brenne ned noe.
skal dette liksom motivere oss til å akseptere muslimer?

lol

driter i foklaringene og årsakene til at muslimer chimper ut
jeg er ikke interessert i å forstå dem, jeg er bare interessert i å holde dem ut

>man loser ingenting ved å tegne Muhammad med bombe i turbanen.
Karikaturer er en naturlig del av europeisk debatt. De dukker opp uansett. Man skal ikke sporre hvorfor man tegner en karikatur. Man bor heller sporre hvorfor ikke?

Karikaturene er en test, og Islam feilet.
>>
>>54032056
Det er fordi forstegenerasjonsinnvandrere er klar over at de ikke er norske, mens barna deres som er fodt og oppvokst i Norge foler at de verken er norske eller foreldrenes etnisitet og dermed ikke horer hjemme noe sted
>>
>>54032342
>dfn ingen sotpai arabisk jv
Hvorfor leve gutta?
>>
>>54032342
Vil påstå du har ganske gode sjanser fåvæ. Jeg er en tjukk manlet, og jeg har mott flere jenter via Tinder her, og ved en anledning hatt sex i bilen til en av dem. Hva sikkerhet angår så er det et par områder man ikke vil dra til, utenom det så er Libanon, og spesielt Beirut sentrum, et av de tryggeste landene i Midtosten.
>>
>>54032342
>solariumsbrun hud og ser ganske homsete ut
hvorfor gjor folk dette mot seg selv?
>>
File: 1446889596723.jpg (41 KB, 512x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446889596723.jpg
41 KB, 512x382
>>54032550
finnes det mange hvite libanesere?
>>
>>54032463
>jeg er ikke interessert i å forstå dem
Vel, der har du egentlig problemet ditt. Lite jeg kan gjore hvis du har ett synspunkt og nekter å hore på argumenter mot det av frykt for å forstå mer. Rar begrunnelse fåvæ, men helt greit for meg, dette har vært en veldig fruktlos debatt uansett.
>>
>>54032092
>de var bare sinte menn som endelig fikk en sjanse til å brenne ned noe.
Desto bedre grunn til å ikke la noen som levde på den tiden slippe inn i Norge. Skadet av sitt eget land, og hvem vet hva slags ideer de tar med seg.

>>54032092
>men det virker som om "skadelige ideer" når det kommer fra etnisk norske blir kalt "ytringsfrihet"
Skadelige ideer er skadelige ideer uansett om de blir ytret eller ei. De fleste nordmenn har jo norske verdier og ideer, og fra vårt perspektiv er disse gode. Nå skal jeg ikke gå så mye inn i dette, men i en objektiv forstand er jo ingen verdier bedre enn andre. Poenget er at vi har våre verdier som vi vil beholde og verne. Vi er som regel villig til å slippe inn verdier vi liker her til lands, men jeg tror ikke mange nordmenn liker de verdiene islam lærer bort. Altså så er de "skadelige" for vårt samfunn og kultur.

>en det originale poenget mitt var at man loser ingenting ved å tegne Muhammad med bombe i turbanen
For meg er karikatur-debatten en kamp for ytringsfrihet. Jeg mener at hvis en gruppe mennesker blir så sinte som det muslimer har en tendens til å bli over karikaturer, så er det desto storre grunn til å tegne karikaturer så mye som mulig. Jeg vil ikke at samfunnet skal lage uskrevne regler om hva som ikke er greit å ytre. Jeg vil ikke at muslimer skal bli "beskyttet", ei heller vil jeg at kristne skal bli "beskyttet", mot kritikk og ytringer. Jeg vil at det skal være greit å kalle en spade en spade, og jeg vil at det skal være greit å si "muslimer er kreft" uten at en skal bli presset til å holde kjeft, og det skal være greit å tegne karikaturer. Lar vi muslimene skremme oss fra å tegne karikaturer så er det faktisk ikke greit. Derfor mener jeg at ved å tegne karikaturer av mohammed, så loser en faktisk noe. En forhindrer at vi blir munnbindet i norge. Norske journalister burde publisere flere karikaturer fåvæ.
>>
>>54032705
En hel del. Hvit hud, blå oyne og blondt hår er veldig vanlig her, spesielt i fjellene.
>>
>>54032757
Man kan bruke så mye krefter man vil på å forstå hvorfor en bikkje blir mannevond, men til syvende og sist må den avlives anon.
>>
>>54031464
Når jeg gikk på videregående, hadde vi ofte diskusjoner i klassen om religion. Norsk- og samfunnsfaglæreren vår var megakristen, og jeg var i Hitchens og Dawkins-perioden, og elsket å diskutere med henne.
>>
>>54032850
hud-og hårfargen er ikke så viktig fåvæ, men det var fint å hore. Vil til Libanon for å kjope ring fåvæ
>>
>>54033030
Hva slags ring? Hvorfor akkurat Libanon?
>>
>>54033113
Sikkert en rockering. Er jo i Libanon de har de beste rockeringene.
>>
>>54033113
en o-ring
>>
MUSLINGER UT
>>
File: wat.jpg (15 KB, 500x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wat.jpg
15 KB, 500x279
>>54033181
>>54033258
Er jo hyggelig at folk vil besoke Libanon, men bokstavelig talt hæ? Er det et megmeg jeg ikke har fått med meg her?
>>
>>54033113
Aldri hort om Libanonringer? Svært populære blandt folk som dro til Libanon på 80-tallet i sammenheng med FN. Jeg levde altså da ikke på den tiden, men jeg har fremdeles lyst på en sånn, kjenner flere herrer i 50-årene som har
>>
File: 1453404643082.webm (645 KB, 350x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453404643082.webm
645 KB, 350x591
come home white aryan man , fuck my super tight pussy
>>
>>54033377
Aldri hort om fåvæ. Hva er det for noe?
>>
>>54031925
Jesus, nå skjonner jeg hvorfor homofili er synd.
>>
File: 1453575127954.png (88 KB, 343x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453575127954.png
88 KB, 343x309
>>54027130
Tok meg friheten til å klippe ut Aksel i tilfelle noen her vil lage noen megmeger
>>
>>54033470
Tja kan vel ansees som et slags krigstrofe, de er liksom flere ringer som pusles sammen til en enkelt ring. Kjenner flere som kjopte sånne på FN-tokt i Libanon på 80-tallet
>>
>>54032923
Minner meg om Norsklæreren jeg hadde, han var ikke spesielt religios men var villig til å prate med meg om religion, vitenskap, musikk, slike ting. Ganske kul kar så langt som lærere går. Ene Naturfag-og mattelæreren jeg hadde var også ganske chill.

Begge to var litt nerdete, hadde trimmet kjegg, lignende klesstil, lik sveis. Skulle trodd at det er uniformen for kule lærere.
>>
>>54033448
Didn't know /mu/ were allowed in here.
>>
>>54033697
Interessant, takk for info. Kjenner en fyr som var her nede med FN, som kanskje kommer og besoker meg i påska. Skal sporre han om han har en slik da.
>>
File: aksel-grab.jpg (804 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aksel-grab.jpg
804 KB, 2048x1152
>>54033657
>>
Det er innafor å gå seg en tur alene selv om man er litt brisen ikke sant? Har drukket 4 ol, men har ikke noe mer, så jeg tenker å ta meg en tur ut og se om det skjer noe.
>>
>>54034137
Det er innafor å gjöre akkurat det du vil anonsen.
>>
>Norge slår Polen i håndball
Hva faen skjer med verden
>>
>>54034137
>og se om det skjer noe.
Hva ser du for deg at kommer til å skje?
>>
>>54034188
Okei fint, noen i Trondheim som vil motes?>>54034219
Vet ikke, kanskje jeg finner noen som kan skaffe meg noen rusmidler.
>>
>>54034286
Tror ikke du finner langere om du vandrer på måfå kompis.
>>
>>54034286
Finner alltids noen om du leter. Hold drugza til et minimum iaf. Mista nok venner til diverse rusmidler opp gjennom årene
>>
>>54034208
Mye bra innen håndball tydeligvis.
>>
>>54034900
>>54034208
POLEN PÅ SELVMORDSVAKT
>>
>>54030077
Just cause 3 er dritchill, du kan bare fly rundt i fallskjerm hele dagen når du er faded
>>
>>54035561
>funker enda ikke i SLI
BARE
>>
>>54033872
Er ikke du han som dode i den bomben i Libanon?
>>
>>54035680
Dårlig stotte for SLI generelt.
>>
>>54035786
han er tilbake, og han er sint
>>
>>54035885
Bare tull, funker med 90% av titlene jeg eier.
>>
>>54035927
Mente jeg hovedsakelig blant nye spill.
>>
I voted /balt/. This general is literal cancer, norvegians are literal whos? like literally what is even Noway, lol, even Sweden is better than you.
>>
>>54036000
Pleier å bli patchet i löpet av få måneder, men ser ilke ut til at Avalanche har planer om å gjöre en dritt, så da blir det ingen kjöp.
>>
>>54036055
>Irish """banter"""
>>
>>54036055
Lmao, good one, Luigi. You're alright.
>>
>>54030077
Er ikke JC3 det samme ulla som Batman Arkham Knight? Altså totalvrak på PC for 80% av befolkningen?
>>
>>54036055
lmao comming from the Ivory coast
>>
>>54036055
I want to laugh, but it's true. We've become the monster
>>
>>54036289
Jo, folk med en 960 kan bare glemme det.
>>
>>54036161
SLI er flott når det får bra stotte, og det ikke er microstutter. Helt avhengig av drivere og at developerne klargjor for det, noe som man ikke kan stole på altfor ofte. Holder meg personlig til 1 kraftig kort fremfor SLI, men det er bare meg.
>>
File: 1453579032050.png (413 KB, 899x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453579032050.png
413 KB, 899x589
VAR: Bydalsfjällen, Jämtland
NÄR: Vecka 6, (troligen) 11-14 Februari
VEM: Sverigepolarna+Norgetråden
KOSTNAD: Under 1500kr (troligen)
Kom och planera med oss på IRC: irc://irc.rizon.net/svtskidt eller i Sverigetråden >>54030721
God tur!
>>
>>54036358
Jeg tenker også på alt under 960. Iallfall Batman funket strengt tatt ikke på NOE som var eldre enn et år, og kun for noen få setups. Mulig de har fiksa det nå da, men tviler.
>>
>>54036289
Det er ikke på Arkham Knight nivåer, men det er ikke optimisert for noe lavere enn en 980 på det svakeste.
>>
>>54036403
haha shit vilken efterbliven ide mannen
två pers kommer att infinna sig där max
>>
>13 cm
>>
>>54036358
>dfn 950
Huff da.
>>
>>54036373
Er ikke mulig å komme opp i jevn FPS på 60+ i spill som Witcher 3 makset ut i 4K, så det finnes egentlig ingen alternativ til SLI for den målgrupoen för Pascal kommer.
>>
>>54036446
Det går helt greit med en 970, er haugevis av streamere på Twitch akkurat nå med det oppsettet.
>>
>>54035786
Lol nei, men jeg var her når det skjedde. Det var i sor-Beirut dog, resten av byen er helt trygg.
>>
>13 cm
>norge flagga
>>
>>54036532
Forsåvidt. Det som jeg fant interessant var at Witcher 3 er ett av de få spillene som tok nytte av å ha en i7 fremfor i5.

>>54036622
Ingen av de holder seg på 60+ FPS med grafikk instillinger på hoyt. Jeg snakker om hoy FPS, hoye instillinger.
>>
>>54036495
H-hva?
>>
>>54036770
Han snakker om penisstorrelser
>>
>>54036770
>13 cm
>>
>>54036696
>Ingen av de holder seg på 60+ FPS med grafikk instillinger på hoyt
Ett raskt YouTube-sök vil vise det motsatte. Makset ut i 1080p, jevn FPS mellom 75 og 90.

https://youtu.be/1m5a8Al_p6U
>>
File: Leave.jpg (44 KB, 329x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Leave.jpg
44 KB, 329x399
>>54036495
>>54036676
>>
File: 1423658256386.webm (1 MB, 480x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423658256386.webm
1 MB, 480x550
>>54036927
Cirno en (1) sot
>>
>>54036954
>13 cm
>medellängd
>norge
>>
>>54036983
Alle meg.
>>
>>54037015
Cirno topp söt :3c
>>
>svensker
>anime
>penisprat
Kan tråden bli noe verre?
>>
Volvo felt fåvæ
>>
>>54037191
Du älskar oss broder
>>
>>54036939
>Early copy of the game
>dvs review copy
>fraps
Vis meg et klipp av en person som streamer i 1080p med en 970 som holder 60+ FPS med hoye instillinger.

>>54036983
>>54037040
Du antyder at jeg har sagt dette, jeg har ikke sagt noe som helst angående andre menn sine kukker. Dra til >>>/hm/ om du vil diskutere kukklengder.
>>
>>54037191
Det kunde ha varit en massa danskar i tråden
>>
>>54037347
dansker er baserte fåvæ. Kan ikke si det samme om svensker
>>
File: fd.png (956 KB, 1174x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fd.png
956 KB, 1174x845
>>54037074
Cirno topp mann
>>
>>54037447
Tur att jag är mongol då
>>
>>54037447
Erkänn, du älskar oss mann1
>>
>>54037489
det skal du ikke se helt bort ifra
>>
>>54037538
liker den svenske harry/danseband kulturen, men ikke sverige ja/animebrevingen fåvæ min vän
>>
>>54037453
Cirno en tuff
>>
File: 1453564579870.png (92 KB, 245x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453564579870.png
92 KB, 245x275
>>54037627
>liker den svenske harry/danseband kulturen
>>
>>54037255
Det har blitt sluppet flere patcher, senest en stor en for to dager siden, for å gjöre spillet enklere å kjöre. Skal være null problem å oppnå liknende resultater med enhver 970. De fleste streamere låser FPSen til 60, så det eneste jeg vet er at den holder seg jevn over 60, men ikke hvor höyt over. Er i hvert fall ingen tvil om at det er spillbart på en 970, men har sett en del folk tröbler med for lite RAM. 16GB er anbefalt.
>>
>>54037655
fantastisk moro as. Har du sett ullared og hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant? vil ha en liten dunge med kaffegrut utenfor vinduet mitt når jeg blir gammel fåvæ
>>
File: 1452932381272.jpg (35 KB, 312x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452932381272.jpg
35 KB, 312x372
>>54037627
>>54037760
Hva faen er det jeg leser /Norgetråden/?
>>
>>54037627
https://www.youtube.com/watch?v=7fUT-iPlP0I
Puss
>>
>>54037627
>liker den svenske harry/danseband kulturen
haha vafan
>>
Er Immortal megmeg svartmetall?
>>
>>54037760
åja, ullared-typen er jo fantastisk, enig der. men dansebandgreiene vil jeg nok aldri forstå.
>>
>>54037832
det er jo bare harmlos moro fåvæ, i motsetning til sverige ja-kulturen. Horer du ikke på dansefot?
https://www.youtube.com/watch?v=sk4PrvQc7pY
>>
>>54037896
Nei, Immortal er beste svartmetallen. Burzum og derimot.
>>
>Det finnes nordmenn i /norgetråden/ som ikke horer på dansefot akkurat nå
>>
File: 1449688629546.gif (2 MB, 325x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688629546.gif
2 MB, 325x244
>>54037627
>>54037760
>>54037919
>Bestefar med kaffekoppen sin poster på 4chin
>>
>>54037919
det kan være mild underholdning men ikke FAEN om jeg danser til det tullet der, er du 50 år gammel eller?
>>
Vad betyder akkurat bröder?
>>
>dkn det inte blev något RaHeKr med Hasse
https://www.youtube.com/watch?v=7fUT-iPlP0I
>>
10,000 IU/250 ug om dagen gutta. Gjor det gutta. Dere vil ikke angre gutta.
>>
File: 1452639775263.gif (3 MB, 345x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639775263.gif
3 MB, 345x260
>>54038265
>Cirno
>Pensjonistmusikk
>Sverige
>>>/trash/
>>
>>54038230
Just
>>
>>54038172
harmlos moro fåvæ, og en velkommen pause fra all den utelandske popmusikken
>>54038188
behover jo ikke å danse til det, men er jo riktigt nice å hore på dansefot på lordags kveld mens man tar seg en pils eller to eller tre eller fire
>>
File: c6d.jpg (44 KB, 374x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c6d.jpg
44 KB, 374x363
>>54038230
JUST
>>
>>54038265
>RaHeKr
inte visste jag att du gillade anime solkors
>>
>>54037760
>hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant
Fantastisk bra film, anbefales til alle som ikke har sett den. Ligger på flixen
>>
>>54038363
>riktigt nice
svensk infiltrator oppdaget
>>
>>54038363
Helt ærlig Anonsen, hvor gammel er du egentlig?
>>
jeg föler meg ganske ensom akkurat nå
>>
File: 004.jpg (135 KB, 1045x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
004.jpg
135 KB, 1045x1500
>>54037644
Cirno en utuktig
>>
>>54038428
det er bare en frase jeg bruker som jeg horte på et svensk tv-program på tv2
>>54038446
20
>>
>>54038363
Troller du meg akkurat nå?
>>
Sluta klaga på svensk dansbandsmusik nu era avskum.
>>
>>54038511
hva får deg til å si det?
>>
>det finnes postere i norgetråden som ikke liker dænsbænd
>>
>>54038602
nyvaskede bygutter as
>>
>>54038589
Gjor en vill gjetning.
>>
>>54038688
at en nordmann liker svensk musikk?
>>
brev deres favoritter

https://www.youtube.com/watch?v=GX43tQz1KSU
>>
>>54038731
At du tror dine valgmuligheter er svensk danseband og "utenlandsk popmusikk" er en uforståelig synsvinkel. Du har flere tiår med musikk å velge mellom fra utallige artister.
>>
>>54038884
sånn sett ja. men jeg mener i den forstand at utenlandsk popmusikk er for det meste det som er på radio og tv og det ene og det andre
>>
>>54038808
Tyskerne er bedre på det her
https://www.youtube.com/watch?v=yO7MWuJ7zLA
>>
>>54038808
en absolutt klassiker fåvæ
https://www.youtube.com/watch?v=EeNMMdk_Kdc
>>
>>54038956
Du finner ikke bra musikk på hverken tv eller radio.
>>
>>54038808
Er bare Vazelina som går her i heimet
https://www.youtube.com/watch?v=GG4Y02mnfAQ
>>
File: 1453482118675.jpg (98 KB, 850x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453482118675.jpg
98 KB, 850x925
>>54038492
Cirno är väldigt oanständig och HÖ TE
>>
>>54039091
>vazelina
gæli side ta mjosa fåvæ
>>
>>54039053
untatt på dansefot virker det som
>>
>>54039091
Flott anonsen hadde tenkt å hore på denne selv.
>>
Gutta.. Har kommet en ny sci fi serie som er bra gutta..

Seriost. Last ned "The Expanse".
>>
>>54039091
de har en sang som er veldig relevant til dfn ingen jv
>11 år uten kvinnfolk
https://www.youtube.com/watch?v=E_Wd_YeUtQs
>>
>>54039393
mulig jeg er bortskjemt med gode tv-serier, men det så amatormessig ut
>>
Jeg har en ide til en anime i rommet. Hva om romskipa er ulike blåseinstrumenter, og kriger ved å spille kjempehoy musikk. Får å få lyd i instrumentene må man ha kjempedigre roboter som kan blåse i dem, så må heltene forsoke å styre robotene sånn at de kan komme til blåseenden. De store slagene kan ha bakgrunnsmusikk som faktisk spilles av instrumentene i serien mens slaget foregår
>>
>>54039800

Det er den beste sci fi serien jeg har sett de siste ti årene
>>
File: Nonononononon.png (915 KB, 936x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nonononononon.png
915 KB, 936x527
>>54040131
>>
>>54040131
men er intrumentromskipene antropomorfisert som sǿte jenter?
>>
Selv innvandrerne mener det må bremses litt
>>
File: nåmedengangsdm.png (49 KB, 642x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nåmedengangsdm.png
49 KB, 642x1083
>307 brev
Tiden flyr gutta.

N Y - T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
>>54038808
https://www.youtube.com/watch?v=GzSZr-4sW2o
>>
File: 1441220984147.jpg (74 KB, 400x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441220984147.jpg
74 KB, 400x387
>dfn nautlivet er over til mandag ettersom man starter på universitetet da.
Gleder meg fåvæ gutta.
>>
>>54040753
jeg mekker
>>
>>54040417
Nei, men de kan styres av sǿte jenter.

Tenkte forresten at det blir litt teit om robotene er stǿrre enn romskipene, hvordan skal de få dem med seg? Lǿsningen er at de skal være oppblåsbare. Blåsingen gjor de ved å slippe lufta ut. Dette gir slagene en liten tidsbegrensinng også, ved at de kan gå tom for luft. Så det blir litt press om å vinne raskt nok fǿr robotene går tom for luft.
>>
NY

>>54040844
>>
>>54040886
FAEN JEG SA JEG MEKKET DU DIN FJOMPENISSE
>>
bjork bjork
>>
>>54039800
The Expanse er 9.5/10 tier serie. Bokene er konge også for den saks skyld
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Brk9vxt4tCs
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hkYomdjLkAk
>>
>>54041432
Fy faen så generisk

Kunne litterært vært hvem som helst
>>
>>54042208
Men ingen er så deilige som Sophie E.
>>
>>54041432
Hadde grisepult henne så jævlig, bare slengt henne veggemellom og sprutet Odins saft nedover halsen hennes mens jeg kveler henne.

Jeg skulle proppet igjen anusen hennes med en vinkork som jeg hadde trekt ut med kraften av tusen sygoynere for å tomme den nydelige og more tarmen hennes, som jeg skulle sodomisert med blodårebefengte vikingkuken min.
>>
>>54042335
>sophie elise
>deilig
velg én
>>
>>54042654
Velger Sophie Elise, fordi hun er deilig.
>>
File: ddd.png (16 KB, 844x102) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddd.png
16 KB, 844x102
>>54041432
Topp kukk
>>
File: 3123.jpg (2 MB, 2500x1598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3123.jpg
2 MB, 2500x1598
>>54027130
Så hvor i Norge er folk fra?
Tromso her
>>
>>54043791
se >>54042990
>>
>>54043430
>2016
>hvite riddere eksisterer fortsatt
Thread replies: 327
Thread images: 57
Thread DB ID: 471062[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.