[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - SkidT-upplagan #2
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 440
Thread images: 151
File: skidträff.png (377 KB, 900x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skidträff.png
377 KB, 900x590
VAR: Bydalsfjällen, Jämtland
NÄR: Vecka 6, (troligen) 11-14 Februari
VEM: Sverigepolarna
KOSTNAD: Under 1500kr (troligen)
Kom och planera med oss på IRC: irc://irc.rizon.net/svtskidt
God tur!
>>
>>54030721
>dkn ingen HÖ TE Cirno fv
>>
>>54030721
Coolt initiativ!
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>donken kan knappt svänga eller bromsa på skidorna
Åker ner i backarna i fullt blås
>>
>dkn måste gå och köpa lingonsylt
ska ni ha nåt?
>>
>>54030721
>Kom och planera med oss på IRC: irc://irc.rizon.net/svtskidt
Nej
Sen när jobbar du för SÄPO Dakka?
>>
File: 1452805060056.gif (582 KB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452805060056.gif
582 KB, 853x480
>dkn ingen 2d slag fv
>>
>>54030893
NEJ NEJ
I NEED MY SWEDISH MATAFFÄR
>>
>>54030899
Jag har ALLTID jobbat för säpo, din stolle. Jag har din information redan, du kan sluta oroa dig favä.
>>
>>54030893
Engelska vinägerchips, tack. Sherlock Holmes börjar nu.
>>
>>54030932
vad är detta för meem
>>
>>54030893
Behöver mjöl.
>>
>>54030870
>dkn har stått på skidor typ tre gånger i mitt liv, stukade foten en av dem

Jag tror nog jag tar en promenad eller super i stugan istället
>>
>>54030822
Fbanon, det är något som inte är helt kosher med dig.
>>
File: 1452456194529.jpg (312 KB, 1223x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456194529.jpg
312 KB, 1223x1570
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article22138684.ab

>Saltiga rostbiffar som blir avtryckta av skämt

ayy lmao
>>
>>54030964
hur ny?
>>
File: whenmom.jpg (67 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whenmom.jpg
67 KB, 640x960
>>
File: 1450209476242.jpg (115 KB, 599x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450209476242.jpg
115 KB, 599x599
>tillbe eldar gudar genom kaos
>>
File: [dakka].gif (547 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
[dakka].gif
547 KB, 540x720
>>54030964
Nya spännande jagjag tillverkade av SÄPO :^)
>>
>>54030998
rostbiffar syftar på engelsmän inte kvinnor
>>
>>54030987
Vi kan supa ikapp
>>
Sexismen bidrar till våldtäkter, patriarkatet, hatet och våldet mot kvinnor
>>
File: 1453134116108.png (159 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453134116108.png
159 KB, 241x351
Vänlig påminnelse att den eviga juden försöker föda hat mellan svenska män och kvinnor
>>
>>54031046
När ska du bli kommissarie? Jag hade inte haft något emot att springa emot fienden med dig som uppbackning.
>>
Är det fel av mig med utomeuropeiskt ursprung att ha svensk fv? Älskar henne verkligen men ni i tråden verkar ju vara väldigt kritiska.
>>
>>54031137
>kommissarie
Det vore ju ett löneminskande karriärsteg
>>
>>54030721
syns inte ens IP via irc?
>>
File: (smiling).gif (3 MB, 294x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(smiling).gif
3 MB, 294x283
>>54031128
>Jag kan inte få en flickvän

>Detta är judarnas fel

Haha aa
>>
File: stormbögar.jpg (330 KB, 588x1292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormbögar.jpg
330 KB, 588x1292
Fortfarande hysteriskt grabbar!
>>
>>54031264
Jo, det är en uppenbar honungsfälla.
>>
File: 1388296227111.gif (985 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388296227111.gif
985 KB, 500x500
Udda: Skicka ett sms till en gammal vän man inte sett på flera år
Jämna: Skita i det
>>
>>54030932
Men hur ny kan man vara?
>>
>>54030998
But what does Ja Rule think?!
>>
>>54031184
Haha nej inte alls så länge du gifter dig med henne i svensk körka och alla era barn går på svenskt dagis och kollar på bollibompa xDDD
t. Jimmie Åkesson
>>
>>54031264
Man ser din ISP och din klient. Inget mer favä.
>>
>>54031286
Kan du breva mittenbilden bara? :^)
Du får en Älgfix för besväret.
>>
>>54031355
Och att ni åker spårvagn också!
>>
>>54031184
Gör vadfan du vill. Kan du sluta försöka hetsa stormbögarna bara.
>>
>>54031279
Hittade juden
>>
>folk som inte är på lkpg-T
>>
File: 1426858342702.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426858342702.jpg
31 KB, 456x320
KNAPPT NÅGOT HÅR KVAR PÅ MIN SKALLE

ALDRIG NÅGONSIN EN KVINNAS LÄPPAR RUNT MIN BALLE

KÄKEN MIN SÅ SVAG

BLIR FULARE FÖR VAR DAG

OM JAG I ALLA FALL HADE SKÄGG

MEN SANNINGEN ÄR ATT FÖR ENERGIDRYCK JAG MÅSTE VISA LEG

ALLT JAG VILL HA ÄR EN TJEJ

MEN SOM DET SER UT NU SÅ ÄR JAG TILL OCH MED FÖR FUL FÖR ATT GÅ GAY
>>
>>54031264
Tror jag iaf. Jag är ingen supervan IRCare så jag vet faktiskt inte 100. Har du någon ide om bättre kommunikationskanal?
>>
Vilka andra /inteledsenlängre/ här?
>>
>dkn ingen cirno
>>
>>54031385
då tänker inte jag falla för gycklet
>>
>>54031394
Den är för dåligt upplöst för att förstora den, tyvärr. Kan tänka mig att fixa detta om du faktiskt ger mig Älgfix... typ, på riktigt
>>
>>54031184
Hej mdongo
>>
>>54031422
>folk som däckar var femte sekund
>>
>>54031446
Gå ut på sjön, borra ett hål i isen, stick ner snorren, klart!
>>
>>54031422
>icke-vita snubblare
>>
>>54031184
Bara gör det vem fan bryr sig
>>
Alla ni utan håravfall ni kan ju iaf åka till Asien/Sydamerika och hitta fv men vi som tappat håret får ju nöja oss med att runka i vår ensamhet.
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en sötpaj?
>>
File: 1384123300074.jpg (65 KB, 483x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384123300074.jpg
65 KB, 483x373
>>54031315
>spelar dota med ett par polare och någon random i ts
>går dåligt
>en av kompisarna säger att vi bara borde köra solo
>jag säger att dota är skit solo
>randomen håller med
>alla andra lämnar dota och ts utan ett ord
>ser de spela dota tillsammans senare

>vaknar
>det var bara en dröm

>sen kommer jag på att jag haft knappt någon kontakt med dem på över ett år
>>
File: 1447263024520.png (377 KB, 498x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447263024520.png
377 KB, 498x497
Vithet är ett socialt konstrukt
>>
Hur vet man vem fbanon är?
>>
File: 1457845673616.gif (5 KB, 498x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457845673616.gif
5 KB, 498x289
Era ansikten när det händer?
>>
>>54031024
f1h1
>>
>>54031641
Alldeles rätt
>>
File: 1446336042194.jpg (25 KB, 662x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336042194.jpg
25 KB, 662x486
>>54031683
>>
>>54031662
Man är inte nyare än gårdagens snö?
>>
>>54031641
nja
>>
>>54031683
k bry
>>
>>54031286
Om jag förstår det rätt så
>stormbögar går på demonstration utan notis till polisen
>polisen ser detta och eskorterar dem
>när de kommer till medborgarplatsen så går de till attack mot polisen av någon anledning
>40 personer blir anhållna
>sverige fortsätter som vanligt
Eller har jag missat något?
>>
>inte kunna skida
>>
>>54031722
Det snöar ju faktiskt idag.
>>
File: Janoy.jpg (61 KB, 346x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janoy.jpg
61 KB, 346x517
>>54031059
Kom T
>>
File: 1377414533111.png (88 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377414533111.png
88 KB, 241x228
>>54031315
>5
Vafan ska jag skriva?!
>>
>>54031641
hur vitt du de?


:^)
>>
>>54031782
>Tjena
>>
>>54031315
>>54031782
>"Tjenare gabbe hur går det???"
>>
>>54031782
om dubletter så säg att du är djupt förälskad i honom
om tripletter i form av en dikt
>>
File: Homu-cut.gif (64 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Homu-cut.gif
64 KB, 600x480
>>54031683
>>
>>54031844
Jävlar anon, nu ställde du till det ordentligt
>>
>>54031782
>>54031844
SIFFRORNA HAR TALAT
>>
>>54031844
spanar
>>
File: 1358825710440.jpg (212 KB, 600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358825710440.jpg
212 KB, 600x1000
jag till vänster
>>
File: 1409647787626.jpg (77 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409647787626.jpg
77 KB, 1024x1024
>>54031844
gud bevare dig anon
>>
>>54031844
Helvete
>>
File: knattar.jpg (213 KB, 720x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knattar.jpg
213 KB, 720x525
JAG VILL HA KNATTAR!
>>
>>54031844
Anon kommer ej leverera
>>
>>54031937
Jag kommer aldrig sluta shilla min knatte
>>
>pirrar/molar i tummen varje gång jag är riktigt bajsnödig
vififar jag nu?
>>
File: hej.jpg (68 KB, 1291x1291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
68 KB, 1291x1291
>>54032003
jag med
>>
>>54031462
Hade jag haft tillgång till Älgfix på riktigt hae jag behållt henne själv, favä. :^)
>>
File: image.png (532 KB, 467x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
532 KB, 467x612
>du anon, du är ganska snäll ändå för att vara en sån misogynistisk mansgris
>>
File: 1453076899560.gif (1 MB, 350x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453076899560.gif
1 MB, 350x197
>>54031760
Det avsnittet var fan bra
>>
>>54032030
ta bort det vita till höger
>>
>>54032023
Den är besatt, gör redo motorsågen.
>>
KOM IRC OCH PLANERA FJÄLLTRÄFF BOYS

alternativt kan ni besvara min säpo-profil i tråden om ni nu är så paranoida
Körkort/bil j/n?
Vart ungefär befinner du dig i sverige (kan du samåka med någon annan med bil)?
Kan du åka skidor?
Bifoga någon slags id att införa ditt bidrag i databasen (snubbel, namnfält, mailfält, vad du vill)
>>
File: Frihetskampknatte.png (285 KB, 880x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frihetskampknatte.png
285 KB, 880x950
>>54031937
Brevar min egen eftersom det är häftigt att göra det just nu.
>>
>>54031927
Jag till höger
>>
File: 140654677758065.jpg (88 KB, 796x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140654677758065.jpg
88 KB, 796x932
Hahahaha Zola!!!

VART ERU ZOLA??

>Domsjö Hockey AB
>>
File: 1399906951722.gif (860 KB, 245x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399906951722.gif
860 KB, 245x209
>>54031683
>>
File: hej.jpg (260 KB, 771x1291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
260 KB, 771x1291
>>54032086
du har rätt
>>
>>54032101
Exempel:
Körkort J Bil Kanske
Uppsala
J
Dakka

intresseanmäl genom brev i tråd eller IRC1
>>
>>54032201
strålande!
>>
>>54031937
>>
>>54031683
NA
EV
LA
>>
File: knattar.jpg (17 KB, 600x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knattar.jpg
17 KB, 600x315
>>54031937
>>
File: 1450166797661.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450166797661.jpg
60 KB, 755x760
>syrran var på fest
>hade tydligen stött på en gammal klasskompis till mig
>hon tyckte att jag var "snäll"
Vad menade hon med det?
>>
File: 1393281598922.gif (775 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393281598922.gif
775 KB, 245x245
>pratar med tjej
>hon säger att hon tränar ofta och är jätteintresserad
>jag pratar om hur jag tävlar i styrkelyftning och hur jag tränar
>frågar henne om hennes träning
>"Jag tränar på crosstrainer"

Så jävla tappad.
>>
>>54032278
Trekant.
>>
File: 1453308744371.png (13 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453308744371.png
13 KB, 400x400
>>
>>54032333
Fina siffror men ful teckning
>>
>>54032281
>konditionsträning är inte träning
Haha ok calle
>>
>>54032371
det här är en fin tråd med fina teckningar anon
>>
File: 73cjEqm.jpg (951 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
73cjEqm.jpg
951 KB, 2448x3264
>när man kollar i tidningen
>>
>>54032109
Sluta spela coola och ge mig en Knatte-mall, era pretentiösa knattebrevare!
>>
File: siddysicks.jpg (55 KB, 571x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siddysicks.jpg
55 KB, 571x506
>>54032281
>jag pratar om hur jag tävlar i styrkelyftning och hur jag tränar

Hon blev ju uppenbart äcklad och sade så för att du skulle lämna henne i fred
>>
>>54032503
>norrland
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>54032101
vilka är det som ska dit som du ve tnu?
>>
>>54032604
Höstack har väl inte så stora bröst?
>>
>>54032604
Jag till vänster.
>>
>>54032633
Jodå.
>>
File: 1348655147408.jpg (35 KB, 493x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348655147408.jpg
35 KB, 493x387
>>54032503
>de svenska kvinnor
>>
>>54032685
Norrländska, inte svenska
>>
>>54032604
[spoiler]Jag fattar inte.[/spoiler]
>>
File: 1446226129159.gif (2 MB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446226129159.gif
2 MB, 400x200
>>54032503
påminnelse om att svenska kvinnor är bokstavligen skit
>>
>>54032680
>ljuga
>>
>>54032613
Det var typ 2-3 anons som var "jag kommer" och typ 100% på igår. Sedan är det minst 3 till inklusive mig.
>>
File: 1450319830739.jpg (227 KB, 955x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450319830739.jpg
227 KB, 955x836
Sa någon /ss/
>>
>>54032726
>han bor söderut
hälsa Jamal
>>
>>54032633
någon som har höstacks snapchat?
behöver för vetenskapliga syften
>>
>>54032801
Ähum....
>>54032503
>>
>>54032762
Allting är relativt.
>>
Påminnelse om att alla relevanta svenskar kommer från Småland.
>>
File: 1453292324588.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453292324588.jpg
132 KB, 640x640
Breva sötpajer nu då pojkar :3
>>
File: en svensk tiger.png (312 KB, 673x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en svensk tiger.png
312 KB, 673x919
>>
File: 1448655962529.png (1 MB, 1024x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448655962529.png
1 MB, 1024x765
>>54032899
>>
>>54032859
Ja, som.... Öh.... Han den där
IKEA-mannen! Och... Hmm....
>>
File: 1452860017484.jpg (145 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860017484.jpg
145 KB, 720x960
>>54032899
>>
File: 377906[1].jpg (172 KB, 482x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
377906[1].jpg
172 KB, 482x340
M A Z A R I N E R
A
Z
A
R
I N T E S P A M
N
E
>>
File: 1453576113728.png (94 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576113728.png
94 KB, 1219x900
VOTE NORGE:
https://poal.me/g1yx97
https://poal.me/g1yx97
https://poal.me/g1yx97
https://poal.me/g1yx97
>>
>>54032830
>Inavlad feminist = Jamal bor här
>Söderut är alla lerslem infesterade städer
Hmm...
>>
>>54032899
Du först
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>54033003
bara för dig söta polski :3
>>
>>54033003
mm strax
>>
>>54032101
>Körkort/bil j/n?
n
>Vart ungefär befinner du dig i sverige (kan du samåka med någon annan med bil)?
svealand
>Kan du åka skidor?
FÖ FE FÖ ET FU
>Bifoga någon slags id att införa ditt bidrag i databasen (snubbel, namnfält, mailfält, vad du vill)
se namn
>>
>>
>>54033006
Jag har varit i Umeå. Det bor så många pakistanier där att de har ett eget cricketlag.
Och jag vet...
>umeå e inte RIKTIGA norrland
"Riktiga Norrland" är 24% thailändskt vid det här laget.
>>
>>54032775
>Sedan är det minst 3 till inklusive mig
någon man vet vem de tär?

Skulle väl vara kul med en träff men jag har aldrig åkt skidor i hela mitt liv favä
>>
File: qt29.jpg (1 MB, 1809x2385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt29.jpg
1 MB, 1809x2385
>>54032899
>>
>>54033080
Bättre thailändskt än arabiskt favä
>>
>>54033080
>"Riktiga Norrland" är 24% thailändskt vid det här laget.
Inte så schysst att generalisera finnarna på det där sättet, det finns faktiskt öst- och västfinnar.
>>
>>54033080
här har du framtida folkrepubliken på en karta
>>
File: pepe23.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe23.jpg
20 KB, 306x306
>det är ett "allt är kört, jävla svennar, sluta motsätta er"-avsnitt
>>
>>54033118
>dkn bokstavligen perfektion
>>
File: hook.png (86 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hook.png
86 KB, 625x626
>Bättre thailändskt än arabiskt favä

>Bättre ett folk som aldrig har uppnått någonting än ett folk som var mäktigast i världen i över 800 år
>>
>>54032899
>>
Har tråd1 skidträffar nu?
>>
File: helvete.png (2 MB, 1534x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
helvete.png
2 MB, 1534x855
>>54032974
Jag vill ju fan bara ha en Ashley SÖ PA att kramas med i sängen och möjligtvis snoppa om hon vill! Är det för mycket att begära!?
>>
File: sss.png (342 KB, 508x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sss.png
342 KB, 508x450
>vara nationlist i sverige
Mitt förslag till alla unga som ännu inte har skaffat familj och hus och har lån i sverige. Ta er till ett annat land. Det är över här
>>
>>54033255
Haha aa

Fina siffror
>>
>>54033255
dakka som försöker fixa massmord
>>
>>54033180
>Bokstavligen mer irrelevant än färöarna
>>
>>54033185
Det finns finare hår
>>
File: 147536318.jpg (9 KB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
147536318.jpg
9 KB, 236x236
>Bättre thailändskt än arabiskt favä
>>
>>54033255
Skitträffar kanske haha
>>
File: 54781930_p0.jpg (504 KB, 2480x3507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54781930_p0.jpg
504 KB, 2480x3507
>>54033274
Det är planen senpai
>>
>>54033274
Jag skulle göra det om jag inte var så jävla fäst vid sverige av någon anledning.
>>
File: 1445893745760.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893745760.png
572 KB, 600x580
>>54033274
>så benny, varför flydde du från ditt hemland?
>ja blev förtryckt!!!!
>>
>>
Why are there so many Swedes on 4chan?

How come Danes are so much better-looking than Swedes?
>>
File: 1453512658530.jpg (7 KB, 259x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453512658530.jpg
7 KB, 259x383
>>54033274
>vara nationlist
>>
>>54033274
blir man inte en blatte då?
>>
File: 1451423885555.png (66 KB, 684x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423885555.png
66 KB, 684x781
>>54033410
I dno, how come

>A

>FUCKING

>LEAF
>>
>>54033410
Actually science has already proven that Swedes are the most beautiful people on earth.

Sorry pigfucker, better luck next time.
>>
>>54033427
Om man kollar hur svenskar i Thailand och Spanien lever så, jo
>>
>>54033410
>Why are there so many Swedes on 4chan?
autism
>How come Danes are so much better-looking than Swedes?
Sheep inbreeding has given them that nice fur
>>
>det var ett 1 mm hål i blodpuddingsförpackningen
Äta ändå?
>>
File: 1452243924730.jpg (25 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452243924730.jpg
25 KB, 680x383
>>54033410
Too much negro blood in swedes
>>
>>54033410
E
J
L
>>
>>54033255
aa mm
>>54033068
noterad favä
>fö fe fö et fu
varför ska du till fjällen egentligen? ra sa di sj favä
>>
>>54033427
Inte om du flyttar till ex Finland eller Island.
Då kommer du smälta in med resten av befolkningen till skillnad från blattar som aldrig kommer att göra det pga sin etnicitet.
>>
>>54033410
>>
>>54033497
Vad skulle dina vikinga förfäder gjort, anon?
>>
>>54033497
Du kommer nog få AIDS.
>>
Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=vfA8N_k4VY4
>>
>>54033410
Finns asmånga fula autister utan vänner och fv i Sverige favä
>>
>>54033109
Det lär bli flertalet icke-skidåkare som det ser ut nu. Finns fina berg att vandra på och leder att åka i om man är sådan. Bastu och sprit finns ju alltid.
>vem?
Haha aa mm
den infon är bara för säpo :^)
>>
File: 1453413218219.gif (2 MB, 500x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453413218219.gif
2 MB, 500x572
>>54032974
>>54032961
>>54033118
>>54033254

Mer snälla ;_;
>>
>>54033620
https://www.youtube.com/watch?v=BvX-eYO1UKM
>>
>>54030721
OC favä

>>54033109
Jag är på iallafall och Carlanderska verkar också intresserad

>införe dakka är den enda som faktiskt åker skidor
>>
>>54033664
Det där är ingen sötpaj, din jävla vedbod
>>
File: 1452956175320.webm (440 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452956175320.webm
440 KB, 360x360
>>54033664
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>54033690
>>
File: neckbeard-atheist.jpg (10 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-atheist.jpg
10 KB, 320x180
>din jävla vedbod
>>
>dkn Säpo sitter och glor på ett forum för vedbodar istället för att skjuta blattar
Bra jobb
>>
>>54031764
Du har fått för mycket övning favä. Jag lär dö.
>>
>>54033685
Får jag spara bilden?
Jag lovar att inte sprida den vidare.
>>
>>54033620
https://www.youtube.com/watch?v=pTA0DSfrGZ0
>>
File: qt20.jpg (97 KB, 470x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt20.jpg
97 KB, 470x631
>>54033664
>>
File: 1452680949369.jpg (295 KB, 1600x1068) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452680949369.jpg
295 KB, 1600x1068
shy towards the racist man
>>
>>54033752
Självklart senpai. Du får breva om den också om du vill
>>
File: Vedbod.jpg (3 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vedbod.jpg
3 MB, 2448x3264
>>54033735
Ja, vad vill du?
>>
>>54033801
frågan är dock, vem tog bilden?
>>
Varför ser Carl ut som en liten pojke?
>>
File: shoveldog1.jpg (32 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shoveldog1.jpg
32 KB, 500x375
>>54033620
https://www.youtube.com/watch?v=rpZtaH2LADM
>>
>>54031192
Det är det väl att hänga på 4-kanalen också. :D
>>
>>54033822
>varför ser verkligheten ut som den gör
Ja du du kanske ska fråga en fysiker.
>>
>>54033830
Du vet ingenting Snö-Jonte!
>>
>>54033830
Inte om han gör det som del av jobbet, din knasboll. xD
>>
>>54033801
Är detta brevet bokstavligen autism?
>>
>>54033685
ska du åka skidor?
>>
>>54033714
Denna måste vara fotoaffärad. MÅSTE.
>>
>>54033796
Tack kompis.
>>
>>54033745
Snyggt rött kugghjul ;^)
>>
File: 1657347635500.gif (592 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1657347635500.gif
592 KB, 500x283
>>54033901
>Snö-Jonte
Inte han men jag uppskattade detta Dakka :3
>>
>>54033793
>Best member not in the picture
baka
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>54033941
Nej, det är boktstavligen en vedbod.
>>
Fortfarande inte förstått varför någon skulle gå på internet och använda sig själv som reaktionsbild helt ärligt
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>54033948
Ja, om jag hittar mina gamla skidor eller om jag får låna av någon släkting. Det var dock ett tag sen jag åkte sist så vem vet hur det kommer gå
>>
Hur blev tråden så ofantligt dålig på sån kort tid?
>>
>>54034038
Det måste vara orelaterat till autism
>>
>>54034069
Vem bryr sig, roligt som fan om du kraschar ändå.
>>
>>54034038
Se på det så här
Jag har inte fotoaffärat mitt ansikte ovanpå Immanuel Kant.

Än.
>>
>>54032201
Ja denna är en av mina favoritknattar.
>>
>>54033529
>varför ska du till fjällen egentligen? ra sa di sj favä
Men man måste ju börja någonstans :^) dessutom åkte jag mycket skidor som pojk
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Hur blev tråden så ofantligt dålig på sån kort tid?
>>
>>54034113
Jag är oskyldig säpo
>>
>>54031315
Jag tycker sånt är skitsvårt. Vet typ inte vad man ska säga/skriva och det blir bara värre ju längre man väntar.
>>
>>54034150
Då kan du ju åka skidor, säg det istället. Träna lite i förväg och svettas bort all din bulk i bastun favä :^)
>>
>>54034113
Vad menar du? Förutom Fedora-anon är tråden helt okej just nu jämfört med det normala nuförtiden.
>>
>>54034131
Absolut, hoppas på många kalla kramar av Vinter-chan favä
>>
>>54034162
ja du märker väl ingen skillnad din nybög
>>
File: 53XE.jpg (19 KB, 400x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53XE.jpg
19 KB, 400x280
>dkn kan inte bestämma mig om jag tycker tjejen som är intresserad av mig är söt eller inte
>>
>dkn ingen fv
>>
Tråd1 var värre under stormbögsstormen
>>
>>54034239
Isåfall är hon helt klart tillräckligt söt om du tar med i beräkningen att du kommer börja tycka hon är sötare ju mer förtjust du blir i henne.
>>
>>54034283
Hälsa Maja
>>
File: 20160123_220554.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160123_220554.jpg
1 MB, 3264x1836
Röd plastmugg
>>
>>54034283
jag har inte heller nån fittvägg! vi kan bilda klubb!
>>
File: 45654456.jpg (96 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45654456.jpg
96 KB, 960x720
>anon, håll tal
>>
>>54033040
SD 2018
>>
>>54034343
NBÖG KVÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1411329473295.jpg (75 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411329473295.jpg
75 KB, 640x640
>>54033128
t. kim jong un
>>
>>54034372
> t. Anon som inte gick in i "väggen".
>>
>>54034325
Mm när hon slutar vara nbög

>>54034372
J-jag kanske kan vara din fv ikväll
>>
>>54034239
>dkn jag tog för lång tid på mig att bestämma

För helvete, gör inte samma misstag, anon!
>>
>>54034396
>på träff
>nbög
Vi sitter fan och debatterarvmetalalbum fin autist
>>
>>54034373
Jaha. Vänta lite då.

*öppnar gylfen och floppar ut kuken på bordet*
*min kuk är så stor att alla tjejer på hela bordet får en egen del att leka med*
>>
>>54034505
>att gå på träff är inte nbögigt
Mm inte att ha fv heller, eller hur?
>>
File: 20160123_221040.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160123_221040.jpg
2 MB, 3264x1836
>det nuvarande året
>fortfarande äta chips
>>
File: 1452497639235.jpg (93 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452497639235.jpg
93 KB, 640x640
>>54033664
>>
>>54034444
Nää jag försöker hålla mig så oberoende och fri här som jag kan. Inte kära ner sig i en så viktig period jag är i nu.

Fast du hade väldigt fina fyror får jag säga.
>>
File: 1451796941650.png (107 KB, 274x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451796941650.png
107 KB, 274x411
>>54034195
Mm jag med, skickade smset nu, en timme senare och sket i dessa dubletter >>54031844
>>
File: 14565466644.jpg (37 KB, 593x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14565466644.jpg
37 KB, 593x325
>>54031683
Vi kommer leva i en tid där sossarna inte är det största partiet.

Över 100 år av sossedominans kommer brytas nästa val.

Över jävla flyktingar.
>>
>>54034446
Mmm jag har gjort det misstaget ett par gånger. Det ska vara fort på eller inte alls.
>>
>>54034576
Näääj, finns det en ny sort, då Måste jag ju prova den. Helvete också, jag som tänkt sluta.
>>
>>54033750
Jag väger sub-74, jag däckar rätt snabbt
>>
>>54034307
Mjo..
Hatar såna gränsfall. Vill falla för en tjej så fort jag ser henne. Men det händer aldrig att såna intresserar sig för mig.
Jag kommer nog aldrig hitta livslång kärlek.
Kommer bli flera korta romansar som alla slutar i katastrof och tårar.
>>
>>54033180
>"folkrepubliken"
>befolkning: 281
>>
>>54034662
Hmm, undrar om samma gäller jobb. Tycker en arbetsgivare att om man är lite för slapp / ointresserad så tar vi nån annan?
>>
File: 1280x720.jpg (352 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1280x720.jpg
352 KB, 1280x720
Vilken Baby skulle du Metal?
>>
>>54034746
ska du på skidträffen?
>>
>>54034162
Normalbögar.
>>
>>54034774
Super du dig tillräckligt full kanske du råkar ligga med din framtida fru när du tror hon är snyggare än hon är. Ibland är det mest logiska att gå med på att tappa kontrollen för en stund. Det är dock jävligt läskigt, är det.
>>
>>54034874
>skid"""T"""
>en träff
Haha aa
>stormbögar som anordnar
>har hållt på i flera år
>bilder som har kunnat tas var som helst
e p i s k t min vän
>>
>>54034916
Fin groda favä. Jag är lite för osocial och ointresserad av skidor och fattig för att hänga med men tycker det är kul att ni åker.
>>
>>54034845
börjar inte de bli för gamla nu? när blir de utbytta?
>>
File: 1452807070356.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452807070356.jpg
45 KB, 396x385
>>54034984
>du kommer aldrig jagjaga om BT igen
>>
File: 1452905686795.png (68 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452905686795.png
68 KB, 271x288
>>54034845
Vänster
>>
1 eller 2?
>>
>>54035152
3
>>
File: 1408267546531.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408267546531.gif
1 MB, 320x240
>>54035152
ta den i tvåan
>>
>>54035152
2
t. erfaren
>>
File: jeffpls3.png (4 MB, 2327x2168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeffpls3.png
4 MB, 2327x2168
http://www.globalpost.com/article/6723725/2016/01/22/japan-accepts-27-refugees-last-year-rejects-99
>>
>>54035107
BT hände väl aldrig? Det är väl bara skolkort som är väldigt bra på fotoaffär?
>>
>dkn inget grupp av svenska män drar ut och hämnas över all B E R I K N I N G
Verkligen ett hanrejsfolk
>>
File: 585835757[1].jpg (107 KB, 509x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
585835757[1].jpg
107 KB, 509x339
>>54034373
Nej kamrater, jag har inget emot barbari, snarare måste vi väcka barbarerna inom oss för att få rätsida på detta. Barbarer var det som behövdes idag på vägen hit, barbarer är det som kommer att behövas. Barbariet är inte det enda ursvenska, men det finns där --det har du rätt i Reinfeldt-- och vi ska väcka upp det igen. Du ska få se ett ursvenskt barbari, värre än vad som någonsin skådats på denna planet! Och barbarerna; vi, ni, ska dra fram på våra gator och torg, genom våra städer och landsbygd, och fienderna kommer att DARRA. När stormen väl har lagt sig som kommer inte att behöva sjunga om fornstora dagar; då kommer vi att leva i dem - i ett svenskt sverige, FÖR SVERIGE KAN BLI SVENSKT!! HELL SEGER!
>>
>>54034845
Mitten favä
>>
>>54034874
Eventuellt, men kommer inte åka skidor lmao
>>
>>54035331
Jack?
>>
>>54035441
ja ja, hell seger.
>>
>>54034845
Alla var så metal så jag skulle inte kunna bestämma mig så skulle väl sluta utan, som det brukar sluta.
>>
>>54035152
1


t. mansbarn
>>
>>54035152
Du rullade två, din dåre. Vad är det för jävla fråga?
>>
>>54035500
Detta är ett tråkigt brev. Du får skoja till det lite ibland, anon. Det kan bli skojigare om man gör det.
>>
>>54035583
>när falki dricker så mycket att hans brevstil blir narcissus
>>
>>54035304
detta

>B"""""""""""""""""""T"""""""""""""""""""
>hände
>>
>>54035583
Han bara rullar på helt enkelt.
>>
>>54035640
Bara rullar fram är det ju. Lyckas inte ens få referenserna rätt ikväll. Sorry...
>>
>>54035627
Det är narco vid falkis dator
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lX7MvoxRcEI

>dkn inte elva bast igen
>>
>>54035713
Jag tror dig inte
>>
>>54035304
både ns2d och solkors är duktiga på fotoaffär så det är mycket möjligt att det är nån konspiration på g
>>
Vad tyckte ni om Sherlock julspecialen?
>>
>>54035755
jvdk
https://www.youtube.com/watch?v=AUIAc1lFy6E
>>
>>54034601
Tror nog att det beror på att Stefan Löfven är en sämre politiker än en genomsnittlig kommunpolitiker också.
>>
>>54035107
jvdk

>>54035304
>skolkort
>>
>>54035755
nostalgi favä
>>
File: Iris_Watson.png (222 KB, 303x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iris_Watson.png
222 KB, 303x692
>>54035789
Är watson en söt liten flicka? Varför ska jag annars bry mig?
>>
File: 1453487825557.jpg (124 KB, 720x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453487825557.jpg
124 KB, 720x810
https://www.youtube.com/watch?v=9PNaccRBXXA
>>
>>54035854
ska du på skidT?
>>
>>54035854
Mobilrättning senpai. Erkänn nu att du ligger bakom de fabrikerade BT-bilderna.
>>
File: 1452399730344.jpg (52 KB, 312x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452399730344.jpg
52 KB, 312x326
>>54035773
>vi har blivit påkomna
>>
File: 1424088826854.jpg (13 KB, 200x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424088826854.jpg
13 KB, 200x189
>>54035773
>vi är upptäckta
>>
>>54035890
Försökte spela det häromdagen. För svår japanska, testar igen om 6 månader.
>>
>>54035973
>>54035995
lol
>>
>>54035627
>>54035713
>antyder att jag inte kan snubblet
Det var faktiskt jag vid Fálkis dator.
>>
File: image.jpg (114 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
114 KB, 640x960
Vi går mot en ljus framtid :^)
>>
File: Umaru laugh.webm (181 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru laugh.webm
181 KB, 640x360
>>54035973
>>54035995

det här var roligt
>>
>>54034916
Obror modifiering, favä.

>>54035924
Nej, favä. Jag får nöja med mig att göra några av träffens OCn.
>>
File: 1441228338265.jpg (90 KB, 787x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441228338265.jpg
90 KB, 787x467
>>54036003
>dkn man inte kan ett dyft månrunor
Får nöja mig med den översatta dutubspelgången antar jag
>>
File: 1453306135022.png (765 KB, 698x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306135022.png
765 KB, 698x840
>>54036050
Och jag ser fram emot det
>>
>>54030721
>SkidT
palla åka skidor lixxom
>>
File: 1410373834513.jpg (158 KB, 1024x1392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410373834513.jpg
158 KB, 1024x1392
>>54036050
>jodel
Hatar den jävla appen alltså, får huvudvärk när jag läser deras politiska åsikter.
>>
>>54036107
>Obror modifiering, favä.

Mja den var lite slarvig. Här, fixade tröjan också.
>>
>>54036210
Detta, snöbollar hellre i dota
>>
File: CINEaTIWwAAzHo5.png (621 KB, 1386x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CINEaTIWwAAzHo5.png
621 KB, 1386x885
tåhå?
>>
File: 1430875514086.png (78 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430875514086.png
78 KB, 250x250
>>54035969
Okej, jag erkänner. Ingen av våra träffar har skett. Ennis och jag har fotoaffärat varenda träffbild. YC finns inte på riktigt.
>>
>>54036147
Man märker snabbt hur mycket som går förlorat i översättningar när man börjat komma in i det. Språket är alldeles för annorlunda för att kunna översättas väl.
>>
>>54036260
Cirno?
>>
>dkn inget harem av judinnor

https://www.youtube.com/watch?v=-iJS52gTBXY
>>
Jag bjöd in norgetråden också >>54036403
>>
File: 1428312663576.png (325 KB, 716x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428312663576.png
325 KB, 716x654
>>54036237
>faktiskt vara såhär obror
Vi skulle ha döpt den till FjällT istället...
>>
File: reminder.png (1 MB, 1053x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reminder.png
1 MB, 1053x744
>>54036348
Hellre det än inget alls favä, orkar inte hellre vänta 5+ år på en översatt rom
>>
>>54035789
F1 bra, och som vanligt fattar kvinnor ingenting
http://bloggar.aftonbladet.se/tvkoll/2016/01/sherlock-special-som-kryper-upp-i-sitt-eget-arsle/
>>
*brevar knattemall*
haha skojar bara, den får nu göra själva hahahahahahaha
>>
File: 1413671536175.png (60 KB, 853x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413671536175.png
60 KB, 853x543
Kan någon förklara Planned Parenthood för mig?
Orkar inte läsa igenom wikipediartikeln favä.
>>
File: 1411992020403.png (107 KB, 245x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411992020403.png
107 KB, 245x204
>>54036438
Misstaget var att använda en nöjd pepe.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NYI5VRdi1sI

*heemar alla svennar i tråden med mitt gäng*
>>
Bara jag som blandar ihop Iran och Irak? Vad fan är skillnaden liksom?
>>
>>54036581

http://plannedparenthoodexposed.com/
>>
>>54036581
Amerikanska motsvarigheten till RFSU.
>>
>>54036339
Det var inte så svårt
>>
>>54036710
två olika länder
>>
>tmn alla "blattar" i tråden är falskflaggande stormbögar som försöker väcka barbaren inom oss
>>
File: 1452818372452.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818372452.jpg
47 KB, 720x576
>>54036710
Alan Jackson snälla
>>
>>54036581
>dkn ingen paizuri cirno
>>
>>54036745
Hur får stormbögarna tag i bilder på svarta snoppar som de brevar här i tråden då?
>>
>>54036710
två helt olika länder ditt djävla mongo. Du skulle inte bli så glad om någon kalla dig finsk?
>>
>>54036843

Jag hade nog det favä, skäms över att vara svensk i dagsläget.
>>
>>54036686
Hade heemat alla på bilden flera gånger om
>>
>>54036745
Kan bekräfta detta. Jag är blatte men brukar propagera för SMR. Delvis gyckel men jag tycker samtidigt att ett rasrent Sverige hade varit att föredra.
>>
>>54036892
>svenskcucken
>>
>dkn träff
>>
Att tjäna pengar är den bästa känslan som finns. Speciellt på bekostnad av sossar.
>>
>>54037043
Föredrar att låta pengarna tjäna mig favä.
>>
>>54037043
Hej, Bert.
>>
>>54037021
Sovit gott? :^)
>>
>>54037021
bokstavligen ingen bryr sig. Gör något vettigt på träffen istället för att bara var i tråden
>>
>>54030721
Blatte här, får jag komma?
>>
>>54037179
Blattar kan inte åka skidor, finns inte i deras DNA.
>>
>>54030721
Mina föräldrar är från Somalia. Får jag komma eller blir jag dödad?
>>
>>54037175
Mm snart
>>
>>54037179
Knula2d snälla
>>
>>54037296
Du kommer bevaras i gott tillstånd tills nästa blotträff
>>
>dkn en kompis är med sin tjej istället för att lana
:/
>>
Får jag och min frus son komma på träffen?
>>
File: 1431035364924.jpg (63 KB, 500x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431035364924.jpg
63 KB, 500x496
>>54037175
>Gör något vettigt på träffen
>>
>>54037043
Oj vej
>>
Vem här hörde fyrverkerierna?
>>
>>54037440
breva tbild
>>
File: jjf.png (235 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jjf.png
235 KB, 1000x1000
>>54037207
En blatte crashade rakt in i skidshopsdörrarna på friluftsdagen när jag gick på högstadiet, alla kallade honom skidturken efter det. Vilket han blev rätt förbannad på eftersom han kom ifrån Armenien.
>>
>>54037440
breva nacsissus rumpa igen
>>
vem /fit/ i tråd1? jag behöver råd
>>
Jag är en japansk tjej. Får jag komma?
>>
File: martina27.jpg (139 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martina27.jpg
139 KB, 1080x1080
BREHS
>>
>>54037657
vad behöver du hjälp med?
>>
>>54037660
Självklart min ariske vän!

t. stormbög
>>
File: 1444273333649.jpg (21 KB, 480x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444273333649.jpg
21 KB, 480x367
>dkn sura nappar
>>
>>54037657
Ät mycket lyft hårt men inte för hårt sov mycket
>>
>>54037553
Han drog lmao, Hans fv behövde pengar
>>
>>54037732
Var finns det steroider?
>>
>dkn ser ibland något som ser ut som en blå pixel i synfältet
vif i vif jag
>>
File: DSC05374.jpg (766 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC05374.jpg
766 KB, 1536x2048
>>54037657
Jag.

Kör stenhårt med SS+GOMAD och drick minst 2 liter mjölk om dagen.
>>
>>54037732
>>54037757
>>54037843
är just nu Auschwitz läge men det ksa fixas.

ska börja gymma med en kompis nästa månad å käka mer å så men vad för övningar kan jag göra här hemma för att komma igån?

bara vanliga armhävningar eller?

är skelett som sagt, och jag har en vikt jag kan 1handa antar jag
>>
Kan dere låse inn han autisten deres som spammer tråden vår med LITEN-noe-kuk-relatert annenvær time? Gi han litt oppmerksomhet her da, så han ikke soker det hos oss
>>
File: 1440685452581.jpg (18 KB, 291x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440685452581.jpg
18 KB, 291x343
>Lördagskväll
>Måste sitta själv hemma för att min frus ex inte ville ha med mig när de och deras barn har spelkväll
>>
File: 1420573460765.gif (937 KB, 568x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420573460765.gif
937 KB, 568x316
>>54037802
>jag behöver råd
>Var finns det steroider
Jag är på humör på att förstöra liv, så hushboard punkt biz
>>
>>54037843
jesus kristus det där är fan bredare höfter än någon brud jag någonsin sett
>>
>>54037906
H A N R E J
A
N
R
E
J
>>
File: 1422098786303.gif (29 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422098786303.gif
29 KB, 200x200
>>54037657
Jag är fitness expert.
Gör absolut alrig något som har med styrketräning att göra, drick inte mjölk och marklyft eller knäböj aldrig, det är farligt för ryggen. Det ultimata är att gå till gymmet 7 dagar i veckan och ägna en dag åt en specifik muskelgrupp.
Bild relaterad det är jag.
>>
File: Det räcker.png (172 KB, 454x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det räcker.png
172 KB, 454x602
>>54037906
bäst fan för dig att du betar!
>>
Hej, vänner
I'll be in Sweden for work until October, so I thought I might as well try to learn the language
R8 my pronunciation
http://vocaroo.com/i/s0aqNMISM8oh
>>
>>54037904
Cirnobrevaren? Det är någon autist från IRC som tycker om att breva kodning i tråden.
>>
>>54037953
Vad får dig att tro att det där inte är en brud?
>>
>>54037906
din fru släpper nog till ikväll
>>
File: IMG_20160123_231826.jpg (155 KB, 1088x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160123_231826.jpg
155 KB, 1088x1920
>>54037513
>>
>>54038091
sounds like Chinese.

what kind of work btw?
>>
Tror ni vi någonsin kommer få veta vem som dödade Palme?
>>
>>54037904
Någon måste göra dåliga brev för att det ska finnas bra brev
>>
>>54038161
du måste klippa dig mannn1
>>
File: images.png (11 KB, 178x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.png
11 KB, 178x283
>>54038091
>>
>>54038161
Har kniv andra kläder eller vadfan?
>>
>>54038204
Det klarer norgetråden helt fin på egen hånd, takk.
>>
>>54038201
nej, enda sättet nu är att någon erkänner och jag tvivlar starkt på det
>>
>>54038124
Jag hoppas det! Var några månader sen sist, men har städat och diskat hela kvällen så det borde hon uppskatta
>>
>>54038091
10/10
>>
>>54038161
pojken i mitten har stil favä
>>
>>54038201
I've been hired to work as a translator for some big-wig while he's doing business there.
I'm not asian, by the way. Is it that bad?
>>
>>54038201
nicaragua

t. insatt
>>
>>54038236
Ok, lovar att sluta <3
>>
>>54038161
är det höftcucken i mitten? vem fan är det till höger?
>>
>>54038270
Varför skulle inte snubben vilja erkänna dock? Vad har han att förlora med så lite tid kvar att leva? Tror ni ens att han lever nu?
>>
>>54038344
>vem fan är det till höger?

Smögen
>>
File: 38___Vinnaren.png (16 KB, 314x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
38___Vinnaren.png
16 KB, 314x257
>>54038344
Jupp, det är jag
>>
>>54038321
Meant for >>54038175
>>
>>54038333
Snygga treor men hur gammal är den här teckningen?
>>
brevaren under mig är bög
>>
Vad hände med stormarna i sthlm idag?
Hemsidan är uppe i rök oxå
Vad händer? HeRaKr nu?
>>
hej
>>
~~~~~
>>
>>54038201
Christer tog det nog med sig ner i graven
>>
>>54038223
>>54038293
Tusen tack :DDDD
>>
>>54038400
>Varför skulle inte snubben vilja erkänna dock?
om det verkligen var SÄPO/CIA/Mossa så vill han nog inte erkänna eftersom det kommer skada organisationen

om det verkligen var en ensam snubbe så skulle han nog erkänna. men jag tvivlar starkt på att det var en ensam galning
>>
File: igelkotte äter.webm (2 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
igelkotte äter.webm
2 MB, 640x640
>dkn någon norsk brevare gillar att lyssna till dansband medans han dricker öl
EN SÖT NORSK
>>
>>54038430
BYT KLÄDER
HAPÅ DIG NÅGOT ANNAT IBLANDSÖTIS
>>
>>54038321
>Is it that bad?
nah it was alright. I was joking because the "Shu" part sounds Chinese
>>
>>54038201
Säkert nån jugge.
>>
File: 1450140402487.webm (218 KB, 164x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450140402487.webm
218 KB, 164x172
>>54038344
fedoracucken
>>
>>54038236
Norgetråden har väl bara bra brev? Mindre autism än sverigetråden
>>
>>54038552
Snabbaste arg till glad
jedrans vad gullig
>>