[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 351
Thread images: 96
File: legoutgaven.jpg (332 KB, 1024x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
legoutgaven.jpg
332 KB, 1024x873
Autismeutgaven

Forrige tråd:
>>53641971
>>
File: 1432439616446.gif (537 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432439616446.gif
537 KB, 480x270
>>
>>53653942
>>
File: pwe.gif (19 KB, 167x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pwe.gif
19 KB, 167x169
>>53654689
>>
File: i.gif (20 KB, 170x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i.gif
20 KB, 170x170
>>53654774
>>
File: s.gif (20 KB, 172x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.gif
20 KB, 172x163
>>53654810
>>
File: m.gif (23 KB, 179x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m.gif
23 KB, 179x163
>>53654839
>>
>>53653942
>>53654689
>>53654774
>>53654810
>>53654839
>>53654865
This were all done by me.
>>
>>53653942
>>53654689
>>53654774
>>53654810
>>53654839
>>53654865
This thread is a success. Excellent work Norway.
>>
File: 1409526362161.gif (2 MB, 408x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409526362161.gif
2 MB, 408x256
Good job.
>>
File: you.png (35 KB, 531x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
you.png
35 KB, 531x604
>>53653942
>>53654689
>>53654774
>>53654810
>>53654839
>>53654865

Norgetråden I et nǿtteskall.
>>
>>53653942
>>53654689
>>53654774
>>53654810
>>53654839
>>53654865

Noice
>>
Hei gutta
>>
>>53656088
Hei på deg
>>
>>53656159
Hva gjor du oppe så sent på kvelden?
>>
>>53656198
Sitter og ser på Sorte Seil. Du a?
>>
>>53656285
Spiller PR

Er Sorte Seil bra?
>>
>>53656488
Synes det er ganske artig. Velskreven dialog og toffe slagscener.
>>
GUD morgen!
>>
>>53657993
God morgen!
>>
>>53657993
God morgen.
Har du det bra?
>>
>>53658013
Jeg har det alltid bra, for Herren er alltid med meg.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>
Er på min 10. time med PR gutta
Begynner å bli sliten gutta
>>
>>53658037
Vedder på at du er protestant, taper.
>>
File: frogr.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frogr.png
17 KB, 900x900
Er det noen her som faktisk brydd seg hvis vesten og araberlandene hadde bestemt seg for å gasse jodene?
>>
Husker noen tegneserien "Det var en gang et menneske"? Laster den ned nå fåvæ, håper den har tålt tidens tann.
>>
>>53659087
EG HUGSAR
>>
>>53659087
Har noen episoder på VHS fåvæ
>>
File: 7479.jpg (52 KB, 1000x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7479.jpg
52 KB, 1000x964
>din folelssen da nesten tre uka til eg soker kan om norge borgerskaper
>>
>>53659087
Likte ikke episoden om den franske revolusjon. Han skjeggeduden blir giljotinert.
>>
>>53653545
Hvorfor er trådstarterbildet lego?
>>
File: drep meg.jpg (35 KB, 312x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drep meg.jpg
35 KB, 312x372
>>53659936
Jaha. Det der er jo autisme i sin reneste form, eller agn.
>>
File: vag.jpg (206 KB, 600x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vag.jpg
206 KB, 600x887
hvem /ensom22årgammelfimosejomfru/ her?
>>
>>53659936
Han provde litt for hardt på de siste der.
>>
>>53660228
>>53659968
Jeg synes det var morsomt hele veien gjennom.
>>
>>53660228
Den aller siste var en som svarte i samme stil, tror jeg.
>>
File: knugen.jpg (832 KB, 1386x2264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knugen.jpg
832 KB, 1386x2264
>>
File: 1633723.jpg (52 KB, 990x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1633723.jpg
52 KB, 990x579
>det er mennesker i denne tråden som ikke har tatt sin daglige dose med 10k IE vitamin D ennå.
>>
gbui
>>
File: nilsson151126mf207.jpg (2 MB, 3761x5642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nilsson151126mf207.jpg
2 MB, 3761x5642
S T I N A
T
I
N
A
>>
GULD STINA
>>
>>53663802
>>53663958
morsomt fåvæ
>>
File: pellegrino-nilsson.jpg (118 KB, 960x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pellegrino-nilsson.jpg
118 KB, 960x680
Reprise fra Davos. Skuffende.
>>
File: 76515.jpg (24 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
76515.jpg
24 KB, 600x450
>"Jeg synes vi burde avskaffe monarkiet"
>>
hva er opp gutta

spiser ananasbiter

smaker godt gutta
>>
>>53665142
fattigmann
>>
>>53665274
5kr boksen gutta. god smak for pengene.
>>
>>53665142
Min neger.
>>
File: 1390917132827.png (21 KB, 458x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390917132827.png
21 KB, 458x545
http://www.vg.no/forbruker/reise/reiseliv/terrorfrykt-kan-foere-til-oekt-turisme-i-norge/a/23597276/

Ja... JA alt går etter planen vi må fortsette å destabili....Jeg mener sende "nodhjelp" til midtosten.
>>
>>53665142
Jeg hadde Grandiosa for lunsj. Var god
>>
>>53665388
slett denne
>>
File: 140930459345.png (6 KB, 526x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140930459345.png
6 KB, 526x82
:o)
>>
AKSEL gutta
>>
File: ål.jpg (801 KB, 1171x1495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ål.jpg
801 KB, 1171x1495
Er det sport på TV og burde jeg bry meg?
>>
>>53666235
Man Utd - Liverpool i morgen, inntil det kan du gi beng
>>
hvem /turboneger/ her?
>>
>>53666235
skihopp nå, et par nordmenn som kan vinne her.

du gikk glipp av aksel knuse alle andre i utfor nå nettopp.
>>
forfang
kjeks
>>
>>53665388
>terror er ikke en bekymring i Norge, sa kjerringa
http://www.nrk.no/norge/frykter-for-terrorberedskapen-uten-bevaepning-1.12656888
>>
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hillary-Clinton-er-stortingspolitikernes-presidentfavoritt-i-USA-8312986.html

Hvorfor tror alle disse SV-politikerene og de övrige andre sosialistene på Stortinget at Sanders er "deres mann" i Washington? Han ville lett vært Venstre-politiker. Muligens moderat i partiet Hoyre.

>Tror på en halv-stor velferdsstat
>Agnostisk
>Heller mot en del Keynesiansk ökonomisk politikk over Neoliberalisme men understreker behovet for de frie markedet
>It's time to legalize gay marijuana
Overbevis meg at Bernie ikke er kandidaten med mest chill. Proff-tips: det kan du dessverre ikke.

Han er deres rake motsetning, for å være ærlig, kjære familiemedlem.
>>
>>53669748
ville stemt på Bernie bare pga legalisering fåvæ
>>
>>53669748
men jeg har lest at sanders er marxist
>>
>>53670167
Nå må du huske at amerikanere generelt sett ikke har peiling på det fulle politiske spektrumet, og generelt tenker i svart-hvitt.
>>
>>53669748

Hvem stemte Paul og Cruz fåvæ? Godgutter sdm.
>>
hvorfor har forresten "marxist" er begynt å bli en så populær beskrivelse? fǿler jeg har sett det ordet mer og mer det siste året.
>>
>>53670420
föler det nådde sin topp for ca. 9 måneder siden pêh
>>
>>53670420
>hvorfor har forresten "marxist" er begynt å bli en så populær beskrivelse
lat som om denne setningen var på norsk
>>
>>53665064
>Hvis vi får president så får vi Air Force One.
>>
>>53670420
Jævlig mange folk er Marxister uten at de vet det.

Så finner de ut hva det virkelig er, så föler de at det er nödvendig å reklamere det for alle.
>>
ja ja gutta, sǿlv på gangnes
>>
>>53670420
Det er bare motsetningen til å kalle alle du ikke er enig med nazi.

>>53670754
Det er faktisk veldig få folk som er marxister, så å bruke det som betegnelse på en hel masse folk er en utvanning av begrepet.
>>
>>53670912
>Det er faktisk veldig få folk som er marxister

Egentlig ikke.

Marxisme betyr at man ser på historie materialistisk, ikke idealistisk.

At verden og samfunnet forandrer seg basert på ökonomi og klassekamp er det faktisk ganske mange som tror uten at de vet det selv.
>>
>>53671055
Det er en veldig smal bruk av begrepet. Det gir lite mening å bruke det uten dets tilhǿrende implikasjoner om ǿnsket politikk, uansett hva det opprinnelig betydde.
>>
>>53671217
Eh nei.

Det er det Marxisme betyr.

Alt annet som en person som identifiserer seg som Marxist mener, er uten om det begrepet.
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/16/nyheter/sosiale_medier/regnestykke/twitter/matematikk/42777076/

Hvor dum må man være for å bli imponert av dette?
>>
>>53671285
Det er det det opprinnelig betyr ja, men i moderne bruk av folk flest er det nærmest synonymt med kommunist, og bǿr brukes deretter for å unngå misforståelser, dette uavhenging om du mener folk flest bruker det "feil" eller ikke.
>>
>>53671393
Ja selvfölgelig er det synonymt med kommunist, fordi klassekampen kommer jo med et dilemma; hvem skal du stötte? Arbeiderne eller borgerskapet?

De fleste som er Marxister velger å bli kommunister fordi konskvensen av å tro at arbeiderklassen blir undertrykt er jo nettopp å pröve å forandre det systemet.
>>
>>53671370
>/nyheter/sosiale_medier/regnestykke/twitter/matematikk/
irriterer meg mest at noen faktisk får betalt for å kode html hos dagbladet - norges 2. störste avis

hva i alle dager var det som skjedde der?
>>
File: 1447698176843.gif (1 MB, 464x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447698176843.gif
1 MB, 464x407
Gutter, jeg trenger deres energi for å komme meg opp av stolen så jeg rekker olsalget.
>>
>>53671485
Men som du selv sier betyr det ikke nodvendigvis kommunist i seg selv, og hvis du mener at det finnes mange kommunister har du nok et litt rart perspektiv.
>>
>>53671730
Hvis du ikke drar på butikken å kjoper alkoholholdig, kornbasert drikke kommer du aldri til å få en sot 2D jv
>>
>>53671752
Sant nok.

Men det finnes en herskare med folk som er Marxister, men som mener at kapitalismen kan jobbe for arbeiderne.

Mange sosial-demokrater for eksempel.
>>
>>53671865
Det er nettopp poenget mitt. Disse er ikke kommunister, men hvis du kaller dem marxister blir det misforstått av mange, selv om det er teknisk sett korrekt, fordi folk flest har en dårlig forståelse av spesifikke begreper.
>>
>kvinnelig toppidrettsutǿver i skiskyting
>trener hardt år etter år
>gjǿr et godt lǿp, kommer på fjerdeplass, selv med problemer med geværet
>vgs overskrift er "Eckhoff hadde kjæresten i stotteapparatet"
ler
>>
>>53672014
Enig her altså.
>>
>>53671588
Regner med den mappa er stappfull.
>>
>>53659448
fyf
>>
>dfn Magnus Carlsen nettopp spilte remis mot denne karen

https://www.youtube.com/watch?v=ZwmIrxsOFX0
>>
har noen tits til fisken Elise?
>>
>>53673578
Dæven, det der er jo kjelleren på Teorifagbygget på UiT.
>>
File: 1314446463220.jpg (32 KB, 634x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314446463220.jpg
32 KB, 634x350
>>53673578
sjakkspillere har brukt så mye tid på sjakk de ikke kan noe som helst annet
>>
>>53674985
De fleste sjakkspillere er helt vanlige mennesker, men Navara er litt spesiell. Enkelte vil nok påstå at han har autistiske trekk.
>>
>>53675126
>Enkelte vil nok påstå at han har autistiske trekk
Han der er full rumpeburger Anonsen.
>>
>>53675190
Hva legger du til grunn for din profesjonelle diagnose, Anonsen?
>>
På tide å gi seg nå kanskje
http://www.nrk.no/sport/bjorndalen-med-full-kollaps-og-ti-bom---endte-helt-sist-1.12753637
>>
File: 1433553410695.jpg (41 KB, 980x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433553410695.jpg
41 KB, 980x695
>>53675126
>>53675323
>han ser ikke at den fyren helt åpenbart er autist
>>
>>53676809
denne fyren har rett, så mye som jeg skulle likt å ha sagt noe annet

Republikken Aker når?
>>
Noen andre sjomenn her? Er bronnbåtmann jeg.
>>
>>53677980
>bronnbåtmann
Hva går den jobben ut på?
>>
File: 1295621688922.jpg (20 KB, 186x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1295621688922.jpg
20 KB, 186x220
>>53677980
>dfn du aldri vil bo i et fyrtårn
>>
God kveld

>>53677980
Er motormann jeg.
>>
>Vært blakk i månedsvis og stort sett spist brod og smor, ikke noe annet
>Billigbutikken ble lagt ned i går så får ikke tilgang til billig brod engang lengre
Forst nå i desperasjon fant jeg ut at jeg kan koke billignudler og pasta i micro'n (har ikke ovn)
I dette oyeblikket er jeg euphorisk. Endelig noe annet enn fuckings kneip
>>
>>53677980
Lykke til med å holde på jobben. Nifse tider i den bransjen. Og det er nok av russere, polakkfaen og flippere som gjerne tar over.
>>
http://www.tv2.no/v/1010997/
>>
>>53679170
Er det silikon? Den var da veldig fast og fin.
>>
File: 1452947305881.png (78 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947305881.png
78 KB, 1219x900
VOTE LUSO
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
>>
File: media.jpg (85 KB, 1009x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media.jpg
85 KB, 1009x605
>>53679170
>Norsk """""media""""" """""Stjerner""""""
Kan jeg annmelde henne for å ha sextrakassert meg med blottingen?

>>53679496
What the fuck is this shit?
>>
File: 1384790801013.jpg (429 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384790801013.jpg
429 KB, 1280x1024
>>53679170
>flasher puppen
>Jeg vil være en inspirasjon
>>
>>53679428
Ja helvete da man, ser du ikke snittet under puppen?
>>
>>53679721
Sier ikke nei takk til flere jenter som viser pupp fåvæ
>>
>>53679428
Ja. De ser steinharde ut.
>>
>>53678954
Det finns billig mat som är betydligt mer näringsrik än jävla bröd med smör.
>>
>>53680153
Faen da, Sven. La nå nautsa våre sakte ta livet av seg selv.
>>
>>53679170
æsj, usj, fysj. få det bort.
>>
>>53677243
Det kulturelle og spirituelle episenteret til Norge er ikke på ostlandet, det er på bygda. Han promoterer degenerert rasemiksing. Han påstår at ostlendinger har mye til felles med amerikanere, australiere og sor-afrikanere men det synes jeg er usant. Den frie ånden jeg forbinder med disse nasjonene er å finne på bygda.
>>
>>53680153
Som hva da? Hva slår en hel dag med mat til 7kr og en pakke smor for 15 kr i en måned, som ikke krever ovn eller stekeplate?
>>
>>53679170
Pupp er greit, men er det virkelig noe å gjore på en prisutdeling?
>>
>>53671588
>>53672309
Det trenger da slett ikke å være en mappe.

Rett og slett kan det være databaseoppslag som baserer seg på slugs, slik som forresten 4chan også fikk sist år. Legg merke til URL'en i nettleseren din.

Det er veldig vanlig for blogger o.l.

>>53679755
Jeg så det, men jeg lurte også på om det kunne være en skygge fra en mikrofonledning.

Var forst og fremst fastheten som fikk meg til å lure.

>>53679849
Jepp.

>>53680153
Men du er da rett og slett dum da mann. Kjop deg havre elns.
>>
>>53680342
Homofili er greit, men er det virkelig noe å reklamere for i norgetråden?
>>
>>53680333
Havregrot kan du lage i mikro, mye mer kalorier/krone.
>>
>>53680472
pupper er ganske homo
>>
>>53680484
Er ikke storfan av det egentlig. Smaker liksom ingenting, men er sant at det metter ganske. Prislapp for 3 måltider vil du tippe på da?
>>
>>53680333
Som en anon sa, havregrynsgröt. Ärtsoppa.
>>
File: 132560726333.jpg (36 KB, 339x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132560726333.jpg
36 KB, 339x604
>>53680547
>dfn ingen barmfager jv
>>
>>53679170
Jeg aner ingenting om denne "sophie Elise", men tydeligvis får hun en del dritt

http://www.tv2.no/v/971132/

Er den dritten rettmessig, eller har hun faktisk noe å si av interesse?
>>
Venter på pakke fra Japan
Fǿles godt ut gutta.
>>
>>53681466
hun er jente og har en populær blogg, ville vært mer overraskende om hunn ikke hadde en haug med autister som skriver dritt til henne
>>
>>53681486
Jlist eller hva det hette?
>>
>>53681817
Jlist er en sånn side ja, men kjǿpte det fra "OtakuMode"
>>
>>53681466
hun blgger en del om hvor deppa hun er, men ser ut som hun bare blir mer deppa av bloggingen, da hun får så mase crap
>>
>>53681877
Snacks og sånt eller voksensaker? Brukt bare jlist for å importere pocari sweat som jeg ble hekta på noen år tilbake da jeg var i Japan.
>>
>>53681486
Hva har du kjopt gutten min?
>>
>>53681966
Kjǿpte meg figurine fåvæ.

>>53681968
>bildet
>>
>>53682063
Har ingen, men angret meg godt i ettertid at jeg ikke kjopte en Holo figur når jeg forst var i Akihabara.
>>
File: 54569357_p0.png (239 KB, 567x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54569357_p0.png
239 KB, 567x839
>>53682134
Kjǿpte sånn jallah Holo figur fra Aliexpress, kom hit i forferdelig stand, angrer fælt på at jeg ikke kjǿpte det offisielt.

Hvordan var det i Akihabara?
>>
>>53682063
>>53682134
>>53682204
>japanske plastfigurer som ikke kan bevege seg
>ikke danske plastfigurer som kan bevege seg
>>
File: 225.jpg (1 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
225.jpg
1 MB, 3072x2304
>>53682204
Helt greit, var der med ei venninne som selv aldri har vært der, men vi lo godt av all den rare pornoen og novelty sexstuff vi fant på enkelte plasser. Ellers var det sykt mange folk der, som er uvant for en kar fra lille trondheim.
>>
File: 1452709378506.jpg (929 KB, 800x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452709378506.jpg
929 KB, 800x1131
>>53682254
>han elsker ikke japanske plastfigurer
>>
>>53682326
>ei venninne
Næmen, har du gul feber Anonsen?
>>
>>53682326
>Trondheim
Du bor jo ikke så lang unna meg, rått.
Hva annet gjorde du i Japan da?
>>
Noen av gutta som har noen linker til bra norsk amatorporno?

http://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph56505ba3d3796
>>
>>53682347
Nei, jeg elsker virkelig ikke japanske plastfigurer.
>>
>>53682326
>lille
>trondheim

Vel ein.
>>
>>53682615
>Langt å gå
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5A5kK3FnThM
>>
Noen som sitter på noe gront i Trondheim?
>>
File: 069.jpg (896 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
069.jpg
896 KB, 2304x3072
>>53682407
Jeg liker alle kvinnfolk jeg. Svart, gul, blå og hvit.

>>53682412
Sightseeing for det meste. Var innom Todai (siden jeg elsket Love Hina), Nikko, og det meste av Tokyo sine bydeler.

Nikko var utrolig vakkert og fredfult selv på en regnværsdag. Skulle onske jeg kunne mekke webms så har jeg skulle posted masse avslappenedes regn webms jeg filmet.
>>
>>53682615
Ekkelt å onanere til 13åringer fåvæ
>>
>>53682940
Dæven, hvor mye kosta turen sånn ca. per pers? Har hatt lyst til å dra dit med en kompis.
>>
File: noe grønt.jpg (109 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noe grønt.jpg
109 KB, 500x500
>>53682924
>>
File: 107.jpg (1 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
107.jpg
1 MB, 3072x2304
>>53682982
Jeg var ganske heldig, siden jeg hadde penger da finansekrisen slo til og SAS ga 50% rabatt på alle billetter. Flyet kostet da meg bare 5000 kr. Totalt brukte jeg vel kansje 15-18000 kr med fly?

Bodde på en sånn kapsulhotell til 80 kr dagen, med ramensjappe rett ved med deilig masse mat til 15-20 kr, så oppholdet var veldig billig.

Kjopte også et Rail Pass til ca 2500 kr, da kunne jeg bruke tog (men ikke metro, som er billig uansett) så mye jeg ville fra Tokyo og alt nordover. Ala interrail billett.
>>
>>53683342
Nice. Har du tenkt deg dit en gang til senere eller?
Skjǿnte folk noe mye til Engelsk?
>>
File: 214.jpg (888 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
214.jpg
888 KB, 2304x3072
>>53683461
Absolutt, jeg stortrivdes godt. Men Kina blir vel neste mål for Japan igjen, siden jeg skal besoke ei jente jeg har email vekslet med i 8 år.

Engelsk ja... Hehe, folk flest skjonte enkle fraser og ord, men få som kunne holde en samtale gående. Stoppet ikke salarymen fra å rushe bort og hjelpe meg til gud og himmel om jeg så bittelitt fortapt ut. Men kroppspråk er universalt så veien ble funnet.

Er også en del Japanere som er redd for å snakke engelsk selv om de forstår, og kan lese, fordi de er redd for å hores dumme ut. Men så har du også de som gladelig prover sitt beste. Satt på toget ute på bygda da en eldre japansk frue satt seg ned og pratet med meg. Da gikk praten på fransk, engelsk og japansk, og jeg kan ikke et ord fransk (noe hun kunne bedre enn engelsk), og kun såvidt noe på japansk. Men en veldig hyggelig samtale som fikk tiden til å flyge var det fremdeles.
>>
>>53683803
Hun der var jo sǿt anon, hvor finner du sånne sǿte kvinner?

Hm, så du sier at jeg bǿr lære meg LITT grunnleggende Japansk fǿr en evt. tur?
>>
>>53682254
legoanon pls gå
>>
>>53684114
Jeg er ikke legoanon, jeg er nordisk patriot.
>>
>>53684114
>>53684179
Hvem er legoanon?
>>
>>53683974
Det er jeg som er legeanon.
>>
>>53684346
se >>53659936
>>
File: 211.jpg (911 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
211.jpg
911 KB, 2304x3072
>>53683974
Ja, viss du skal mote den vante japaner på gaten bor du kunne litt, om ikke annet enn for hofflighetens skyld. De liker at du prover, selv om du ikke snakker perfekt. Men du overlever helt fint på engelsk, bare ikke forvent small talk.

Dog stikker du ut på steder som Roppongi så finner du masse unge japanske folk som snakker helt fint engelsk. Ikke så rart siden alle utlendinger som fester drar ut til Roppongi.

Motte henne på samme nettside som jeg motte hun fra Kina. Husker ikke hva siden heter nå lengre, men er sånn ala interpals eller hva de greiene der heter.

Om du onsker spesifikt Japan så kan jeg veilede deg til denne siden. Har ikke provd den selv, men er mye det samme som jeg brukte, bare at jeg brukte internasjonale greier. Har til og med sett japanske scandiboo jenter her.
http://www.japan-guide.com/local/jp/?aCAT=2
>>
File: Scandiboo.jpg (59 KB, 642x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Scandiboo.jpg
59 KB, 642x921
>>53684441
Et eksempel jeg syns var ganske sott da jeg så det for lenge siden.
>>
>>53684441
Kan jo hǿffelige ting som "arigatou gozaimasu", "konichiwa" osv.

Interessant, takk for linken!
>>
>>53682924
Er også i trondheim, har lett etter kontakt i over ett år, får hele tiden hore at det er tort i trondheim
>>
>>53684638
Ja, det er litt synd.
Med tanke på hvor tilgjengelig jeg foler at det er i Oslo, så er det rart her i Trondheim
>>
File: Pepe.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe.jpg
67 KB, 709x765
>>53684560
Finner mange jenter som virker sǿte ass, men dæven, tǿrs jo ikke å ta kontakt.
>dfn man aldri tar sjangser
>>
>>53684638
Rart. Alle dophuer jeg kjenner har jo alltids gront med seg når jeg har fest som de tigger om å få blåse, tross de veit at jeg ikke tillater royking innendors, royker selv eller er i et nettverk hvor sånt er vanlig.

Skaff deg et par afrikanske kjentfolk du så har du tilgang til så mye du vil.
>>
Er det noen anonser som har lyst til å bli med på å starte opp en barbershop-kvartett, så vi kan prise Herren med sang?

https://www.youtube.com/watch?v=s3URy4oRLZs
>>
File: We will what.jpg (72 KB, 665x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
We will what.jpg
72 KB, 665x370
>>53684441
H-hva vil vi gjore om vi er nære?? *gulp*
>>
File: cool dude.png (20 KB, 580x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cool dude.png
20 KB, 580x398
>>53684763
Kan jo starte med en par kompiser? Bygge opp litt mot og vane? Du kan mote på ganske mange morsomme typer som kan hjelpe deg.
>>
File: 1433034868339.jpg (72 KB, 596x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433034868339.jpg
72 KB, 596x628
>>53684935
Den var faan meg 10/10 anon
>>
>>53684441
Jeg håper du ikke er der for å raseblande anonsen.
>>
>>53684935
Haha, han fyren der er tamt hikikomori.
>>
>>53685062
Ikke han men..
Går helt fint å blande Europeisk og (ost)-Asiatisk
Det er helt ufyselig og blande svartinger, arabere, sǿr-amerikanere osv. med hvite.
>>
>>53685151
>og blande

Jeg tror du er en arabisk-afrikansk blanding fåvæ.
>>
>>53685151
All raseblanding er haram anonsen.
>>
>>53685244
å blande*
Beklager anon.
>>
File: 128.jpg (1 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128.jpg
1 MB, 3072x2304
>>53685062
Nah, jeg bare farter verden rundt mens jeg har sterke ben og helse med meg. Men skulle det dukke opp ei uansett fra hvor så tror jeg ikke at jeg skal bry meg så mye om hva Norfront og annet mener.
>>
>>53685443
Finner alle disse 16 åringene på siden, er skummelt fåvæ.
>>
>>53685490
16 er jo lovlig det da anonsen.
>>
File: a17.jpg (79 KB, 619x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a17.jpg
79 KB, 619x905
>>53685524
..Men daså
>>
File: 347.jpg (816 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
347.jpg
816 KB, 3072x2304
Noe for legghomsene.
>>
>13 cm
lmao
>>
>>53685615
Alt for tykke og kraftige for min smak, er jeg redd.
>>
>>53685615

Skulle faan meg ha vært bilder av kvinnene på siden, veit jo ikke om hun kan være sǿt eller ikke.


Også, takk. Legger og lår er livet.
>>
File: 1431031943954.jpg (95 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431031943954.jpg
95 KB, 640x640
>>53685730
>Legger og lår er livet.

Bra mann.
>>
File: 1407285009858.jpg (105 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407285009858.jpg
105 KB, 960x720
>>53685443
Når blir Hitler lei seg.
>>
File: 156.jpg (779 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156.jpg
779 KB, 3072x2304
>>53685678
Kansje dette er mer i din smak?
Spok til side så trodde jeg leggkarer likte kraftige lår og legger.
>>
File: 1449790858423.gif (512 KB, 960x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449790858423.gif
512 KB, 960x270
>>53685768
Er myke lår som er livet anon. Muskelǿse lår er haram.
>>
File: 1415563690963.jpg (74 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415563690963.jpg
74 KB, 600x800
>>53685839
Ikke enig.
>>
>>53684560
>lage met
Lage meth?
>>
File: 1450967160153.jpg (405 KB, 1278x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450967160153.jpg
405 KB, 1278x933
>>53685912
For dårligt anon.
>>
File: skogtur.jpg (23 KB, 451x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skogtur.jpg
23 KB, 451x450
>>53682615
>sett deg oppå kuken å ri litt a
>>
File: lekre legger.jpg (113 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lekre legger.jpg
113 KB, 720x960
>>53685833
Ikke helt.
>>
File: 1398451243994.jpg (173 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398451243994.jpg
173 KB, 621x621
>>53685972
>2D
>>
>>53682615
Norsk pornohistorie
>>
File: DSC_0333.jpg (186 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0333.jpg
186 KB, 720x1280
>>
File: 380.jpg (1 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
380.jpg
1 MB, 3072x2304
Stakk så klart inn og hilste på mine japanske kollegaer, og plottet med dem hvordan vi skal odelegge Japan og Norge med rasemiksing.

Er jo derfor jeg gjorde feltarbeid og ble kjent med jenter der borte.
>>
>>53686157
Gibe leon gas
>>
File: 312.jpg (687 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
312.jpg
687 KB, 3072x2304
>>53686157
Nice of you to join!

>>53686018
>>53685977
>>53685972
>>53685912
>>53685839
Nå nå folkens, la oss begrave oksa og være venner
>>
File: 0e5.png (18 KB, 550x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0e5.png
18 KB, 550x375
>>53685977
Hva i helvete, finnes det virkelig folk som synes at sånt er attraktivt?
>>
Jamen se her gutter, noen dere kan dele erfaringer med!
>>
>>53686162
Å fug gonspirasjoner :DD
>>
>>53686250
Ja dæven, var du på noen maid cafe'er eller?
>>
File: 221 FUCKING 3DPD.jpg (914 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
221 FUCKING 3DPD.jpg
914 KB, 2304x3072
>>53686675
Helt riktig. Vårt ondskapsfulle plot handlet om å skaffe alle i tråden ei japansk kjæreste!

>>53686690
Ikke innom, men har sikkert en 50 kuponger jeg har tatt vare på fra div maids som sto ute og ville at jeg skulle komme inn. De var ganske sote og hyggelige, men det er jo businessen deres å være.
>>
>>53686877
Rått, har hǿrt at det kan være ganske kleint å gå inn på noen av dem.
>>
>>53686877
Jeg har jo en norsk kjæreste allerede. Jeg trenger ingen japaner-jv.
>>
File: NORSK.png (5 KB, 538x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORSK.png
5 KB, 538x82
QK
>>
>>53686877
Trodde japanerne var kortvokste. Er du enn mannling?
>>
File: 125.jpg (791 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
125.jpg
791 KB, 3072x2304
>>53686958
Spors vel hva type man besoker. Er jo masse tema kafeer. Alt fra uskyldige katteparker hvor du kan kose med katter etter lunchen, til de litt mer suspekte speil-på-gulvet ingen-truse varianten. Men 99% av dem er vanlige kafeer. Om noen syns det er klein er det vel fordi de forventet noe annet.

>>53687156
Er 183cm. Men Tokyo japanesere var faktisk ganske hoye i gjennomsnitt, ca som meg. Men straks du drar ut på bygda og bort fra Tokyo så ser du fort at alle er minde enn deg. Antar det har med diet eller noe å gjore.
>>
>>53687126
>13 cm
SMÅ
>>
>>53687355
GENOMSNITTLIGA
>>
>Svensker klarer ikke å breve noe annet enn kuk
>>
File: 1385674546769.jpg (28 KB, 290x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385674546769.jpg
28 KB, 290x272
>>53684883
>any age
>any gender
>>
File: meg til venstre.png (747 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meg til venstre.png
747 KB, 960x540
>>53687352
Det gjelder hele Asia. Selv er jeg ingen stor kar etter norsk standard, men under Sjakk-OL i 2014 var jeg delegasjonsvert for landslagene fra Thailand, og alle var ganske mye lavere enn meg. En av spillerne på damelandslaget var neppe noe særlig mer enn 140 cm, og hun var 1984-modell.
>>
File: 321.jpg (758 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
321.jpg
758 KB, 2304x3072
>>>/wsg/906443
Blir ikke det samme uten lyden av regnet som treffer taket..
>>
>>53687591
>genomsnittlig norsk detekterad
>>
>dfn du aldri vil bli en qt asiater
>>
>>53687899
>dfn man ikke vil leve så lenge man ikke har en qt. asiatisk kjæreste
>>
File: 160.jpg (956 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
160.jpg
956 KB, 3072x2304
>>53687755
Ja. Men det merkes at storbyasiatere, spesielt fra rike steder har noen ekstra cm over andre asiatere
>>
>>53655119
9/10, faen er jeg uoffisielt autist eller hur
>>
File: perkele.jpg (110 KB, 394x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perkele.jpg
110 KB, 394x394
>>53687899
>dfn du har litt finsk blod i deg
>dfn du alltid må leve som en mongol
>>
File: image.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
3 MB, 3840x2160
>dfn badekaret er for lite
>>
>>53665064
Avskaffer vi monarkiet er vi utro. Det anses som gammeldags sammenlignet med kommersielle land. Faen hvorfor finnes sammenligning og tilstrebing. Faen hvorfor kan ikke folk leve som meg, ydmyk, ærbodig og harmonisk.
>>
>>53688791
>Sinna på andre som lever annerledes
>"harmonisk"
>>
>>53688790
Er det deg, Ove?
>>
File: _20160116_214716.jpg (850 KB, 2535x2158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160116_214716.jpg
850 KB, 2535x2158
>dfn badekaret er for lite
>>
>>53688790
>13cm

Jag förstår varför du inte höjde bildperspektivet lite.
>>
>>53688790
visa penis
>>
File: 1447078660781.jpg (33 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447078660781.jpg
33 KB, 722x349
Hvorfor sletter alle meg fra Tinder så fort jeg spor om vi skal motes?

Hvorfor er jenter i det hele tatt på Tinder hvis de ikke har lyst til å motes?
>>
>>53688790
>>53689028
Nå ble det mye rot her..

>>53689021
Ja
>>
>>53688790
Er det badekaret til Pelle?
>>
>>53689048
Hvorfor lusker du rundt i tråden? Slå deg ned og vær med på samtalene våre du, ikke stå der ute og skyte inn noen 13cm vitser her og der.

Vi biter ikke.
>>
File: _20160116_215346.jpg (776 KB, 1954x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160116_215346.jpg
776 KB, 1954x2160
>>53689051
>>
>>53689166
Ja, det er en ren dodsfelle sier fattern
>>
>>53684560
>vocaloid
menneskelig soppel
>>
>>53689431
Hvordan er det mulig å hate Miku?
>>
>>53689215
Långsam tråd favä och det är inte roligt att breva när man är typ inte anonym.
>>
>>53689431
ikke hate https://www.youtube.com/watch?v=tkfV52Xh8Tg
>>
Hei folkens!

Jeg er ny her. Kan dere gi meg noen tips så jeg ikke virker som en dust?

Hilsen Olav
>>
>>53689503
>>53689564
Hvordan er det mulig å like Miku?

Det er et tomt skall med ingenting inni. Musikken er ræva.
>>
>>53689431
Ja fysj, hvor er alle de classy 17 gamle jentene som faktisk kansje har gjort seg fortjent til å være sammens med fantastiske folk som oss?
>>
>>53689646

Ikke være triphomse
>>
>>53689651
Om Miku er dritt, så er folka fra Flåklypa det samme.
>Tom skall med ingenting inni. Racinga er ræva
>>
>>53689646
vær som knugen
du kan umulig mislykkes
>>
>>53689646
Ha större benis än det norska genomsnittet av 13cm
>>
>>53689728
Folka fra flåklypa har karakterer og bor i en rik verden.

De er mer enn tomme skall.
>>
>>53689719
Er det ugle-z å bruke trip? Hvorfor?
>>
>>53689646
Alle som er nye må breve et bilde av seg selv og sin penis. Ellers blir man ikke akseptert i disse kretsene. Alle andre har gjort det da de var nye
>>
File: w9GJj317_400x400.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w9GJj317_400x400.jpg
32 KB, 400x400
>>53689761
>De er mer enn tomme skall.
Er dette blikket til en som har et verdig liv? Til og med en gronnsak er lykkeligere.

Nei anon, de er tomme og dode, inni såvel som på utsiden
>>
File: ludvig.jpg (29 KB, 323x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ludvig.jpg
29 KB, 323x159
>>53689728
>>53689761
Noen ganger identifiserer jeg meg med denne karen.
>>
>>53689730
Ha ha

>>53689760
Det er i boks

>>53689774
Tror jeg ikke på
>>
>>53689856
>>53689844
>Er dette blikket til en som har et verdig liv? Til og med en gronnsak er lykkeligere.
>Nei anon, de er tomme og dode, inni såvel som på utsiden
Perfekt timing. Og veldig troverdig faktisk
>>
File: 1452893313034.jpg (30 KB, 474x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893313034.jpg
30 KB, 474x423
>>53689771

Fordi bare oppmerskomhetssyke kids bruker det.
>>
Hvilke andre brett pleier dere å henge på, gutta?
>>
>>53689923
Er det ikke greit å kunne kjenne igjen hverandre?
>>
>>53689896
Bare så du er advart, så er det noen tragiske "episke mems" du må bare bli vant til. Vi har et par superautister som spammer det samme pisset dag inn og ut. Bare å overse dem.
Dette gjelder spesielt i disse dager
>Rullestol fetish
>prompe"""""humor""""""
Er mange andre, men de har heldigvis gitt seg, som phimosis spamming, Lahlum breving etc
>>
>>53689844
Torskekjeks
>>
>>53688587
jeg erklærte tidligere at 5 av dem passer meg, muligens 8, spors hvordan man ser på ting
og resultated ble at en dope erklærte at fra nå av skal jeg refereres til som "spektrumanon"
>>
>>53690062
kan jeg få en big mac fåvæ
>>
>>53689844
Det er ikke snakk om å ha "verdige" liv.
Miku er bare et karakterdesign uten sammenheng eller utvikling.

Ludvig der har en karakter som treiginger som >>53689856
kan identifisere seg med.
>>
>>53689976
/co/, /sp/, /r9k/, /pol/ og et par til jeg helst ikke vil nevne.
>>
>>53690094
t. spektrumanon
>>
>>53689976
Variabelt. Er vel desverre /v/ jeg mest er på. Har igjennom årene forlatt drittbrettet mange ganger, men til slutt kommer tilbake. Pleide å henge mye på /a/, men det brettet har gått rett til helvete de siste årene. /int/ var faktisk mitt hjemmebrett i begynnelsen av sin tid for /new/ kom og fucka opp alt for alltid.

Ellers kansje jeg titter innom /trv/, /out/, /ck/, /vg/ og annet en gang i blandt. Av og til innom /pol/ for å le av idioter og trollinga
>>
>>53690094
Du har veldig spesifikke rutiner for å spise maten din, og blir irritert når andre gjor det annerledes. Du er nok uironisk på spekteret.
>>
>>53690147
>>53690174
>>
>>53690174
sorry navneramund, syns ikke den tells, det er jo selvfolge at det er meg når jeg forteller folk om vår historie

[spoiler]nyro-n[/spoiler]
>>
>>53690147
t. Spektrumanon
>>
>>53689976
Mest /int/, av og til /trv/ for vandrelyst og /x/ for skummelpastaer. Pleide å henge på /b/ jævlig mye for, men er stort sett aldri innom der lengre.
>>
>>53690217
>>53690306
Nei, men de av dere som er kjent på de brettene, har sikkert brevet i tråder som jeg har startet.
>>
>>53690200
nekter ikke for at jeg sikkert har rævburger eller noe sånt, men kom an

>>53690306
nope
nå falt du ned til 25%
>>
5 spenn
>>
>>53689146
De gillar väl uppmärksamhet.

>in före "JÄVLA HOROR"

Rätt så mänskligt att vilja ha lite uppmärksamhet och bli sedd favä.
>>
>>53689976
/k/ og /out/
det blir vel feil å si at jeg henger på /tv/, /o/ og /sp/ men jeg er innom av og til
>>
>>53690413
Faen.. Han forste som utpekte deg var ikke meg, forresten
>>
>>53690403
Lib-anon? Vafan gör du här?
>>
>>53690408
K U L T
U
L
T
>>
>>53690468
kodder du? er det to av dere nå?
telte uansett ikke den, siden det var klart at det var meg
>>
>>53689760
>det norska genomsnittet OM 13 cm

Rätt ska vara rätt, jävla språkförbistrare.
>>
>>53690455
Er du en kjopesenterninja?
>>
>>53690408
>hänga på någon av de bräderna du nämnde förutom /sp/

haha "aa"
>>
>>53690519
Jeg lurer, hvor kommer denne vertikal/horisonal breving fra? Den kom jo fra ingenstes og plutselig var overalt
>>
>>53689976
Blir oftest bare /int/, noen ganger /v/ eller /a/. Pleide å henge mye på /lit/, men har ikke lest på en stund. så har ikke blitt noe behov for å dra dit.

>>53690013
Vi er alle anonyme her, og sånn har det som oftest vært. Hvorfor vil du at folk skal kjenne deg igjen uansett? Bryter hele poenget med nettsiden. Snublekoder er for folk som trenger å bli gjenkjent, for eksempel om det pågår en AMA eller noe.
>>
>>53690627
Forste stedet jeg så det var på /fit/, men usikker på om det stammer derfra
>>
>>53690627
Megmeget kom fra den britiske hovedstaden.
>>
>>53690493
Nordmann (ja, nordmann) som fikk den geniale ideen at jeg skulle lære meg arabisk, så lang historie kort: Nå er jeg i Libanon. Har hengt i Norgetråden lenge dog, så når internettet ikke streiker så er jeg her.
>>
>>53690627
tror det kom på slutten av 2014
jeg gjor det bare for sarkasme nårenn jeg gjor det
>>
>>53690704
>>53690693
Ja, du sier noe der. Tror det forste jeg så var med LONDON
>>
>>53689976
Flytter på meg en del
oftest er jeg på /co/ /x/ /tv/ men også /v/ /vp/ og /r9k/
>>
>>53690592
ikke i klesstil eller oppforsel, kanskje litt i mentaliteten lol
>>
>>53690961
>>
>>53690961
>>53691028
Norge-Japan union, når?
>>
>>53691162
Like sannsynlig som Norge-Irland alliansen i Macbeth.
>>
File: whaling-brotherkin.jpg (233 KB, 834x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whaling-brotherkin.jpg
233 KB, 834x768
>>53690961
>>
>>53686250
Fy faen for en alfa han fyren er.
>Den utstrålinga av selvsikkerhet
>Stodig postitur, trygge solide bevegelser
>Alvorlig, men omt ansiktsutrykk som kommer helt naturlig
>Kledd for å mote presidenter og konger
>Bryr seg ikke et sekund om en andre-rates kvinnfolk
Sånn onsker jeg å være. Han der er min helt
>>
>>53691681
t. lǿnnsmann
>>
File: 1452980735343.png (1 MB, 1621x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452980735343.png
1 MB, 1621x714
Är du här 13cm-hanrejen?

Laddade ni inte nog?
>>
Tror jeg har blitt alkis. Vanligvis drikker jeg 2 ganger i uken, men har ikke noe stress med i ikke drikke. Men de siste 6 månedene har pengene vært veldig variabel og ustabil, og jeg legger merke til at etter 3-4 uker uten alkohol så blir jeg så mye tregere i alt av oppgaver, mer nedtrykt, lettere irritert og generelt distrahert. Så snart jeg får meg en fyllekule så er jeg back to normal i 3-4 uker til. Ikke noe trang til å drikke, men må det bare for å komme meg tilbake foler jeg.

Trodde alkoholisme var sånn MÅ HA dagen derpå greie, ikke noe som påvirker arbeidsomheten min en måned senere om jeg ikke har drukket.
>>
>Norge er så flinke i vintersport, at internasjonal deltagelse og seerantall fra verden har falt kraftig
Kan man være så gode på noe at man hanreier seg selv til irrelevanse?
>>
>>53690627
LONDON
O
N
D
O
N
>>
Har brev limit blitt okt? Syns å huske det var 250 for
>>
Jeg er en vulcanologist, spor meg hva som helst.
>>
>>53692243
varierer fra brett til brett, og ja, har endret seg over tid.

har vært 310 her en stund.
>>
>>53692141
Ja.
>>
>>53692322
Noyaktig hva går jobben din ut på? Beskriv en arbeidsdag.
>>
Denne tråden var jo faktisk ikke så verst. Takk til alle som brevet kvalitet og seriose saker istedefor norm memsbrev.

Men nå kommer jo natteanons snart så da..
>>
>>53692499
Syns det var ganske triveligt å snakke med kar'n som var i Japan.
>>
>>53692499
>norm memsbrev

Hva legger du i det?
>>
jeg liker ikke searle.
>>
>>53692546
Mems, drittbreving og mer mems uten grunn. Dog for å være rettferdig, så gjor jo natteanons det for å holde tråden i live. Mange ganger jeg har sett tråden nærme seg side 10 for den samme gamle anonen brever noe med prump, eller en som sutrer om utlendinger og nekter å ha noen annen diskusjon mens alle andre har lagt seg
>>
File: 2483272.jpg (52 KB, 652x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2483272.jpg
52 KB, 652x429
>dfn ingen sot liten prinsessejv
>>
File: 219 sayonara.jpg (1 MB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
219 sayonara.jpg
1 MB, 2304x3072
>>53692534
Jo takk det samme. Var godt å mimre litt med dere.
>>
File: 1400329139369.png (485 KB, 670x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400329139369.png
485 KB, 670x540
>>53692875
>>
>>53692433
Jeg sitter på kontoret og ser på gamle star trek episoder og trekker likheter mellom rom-kulturer og intelligens stort sett. Noen ganger jobber jeg i feltet ved å dra på sånne cons og undersoke variasjoner av vulkansk honnor og dens regionale diffusjon
>>
File: Helt ålreit.jpg (18 KB, 660x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Helt ålreit.jpg
18 KB, 660x372
>>53692976
Basert fyr
>>
>>53692889
Hvor gammel er du anon?
>>
File: polse.webm (3 MB, 500x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polse.webm
3 MB, 500x346
SNART
N
A
R
T
>>
File: 356.jpg (354 KB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
356.jpg
354 KB, 2304x3072
>>53693052
28 i mars. Hvordan det?
>>
>>53692499
>kvalitet og seriose saker
hvorfor må du utelukke meg?
>>
>>53692875
>Hei, dette er PST, vi har fått melding om at Prinsessen seksualiseres på et anonymt guttenettverk, ber om tillatelse til å iverksette tiltak.
>>
>>53693102
Bare lurte på. Er litt yngre og ble "litt" sjalu på at du har vært borti der.
>>
KETCHUP PÅ SKJORTA

OG SENNEP I RÆVA
>>
17 mai er best med /int/
>>
File: 353.jpg (485 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
353.jpg
485 KB, 3072x2304
>>53693163
Hehe, din tur kommer nok om du setter det som mål. Hadde aldri trodd at jeg skulle få muligheten i 2008, men tilfeldigheter ga muligheter.

Et tips for å få flammer under baken er å bli kjent med noen der, via fx den linken jeg brevet tidlig. Da får man en slags forpliktelsestrang og jobber litt ekstra hardere for å spare penger og spandere på seg den turen. Hadde ikke jeg gjort det hadde jeg vel sommlet bort hele året på tull istedefor, og angret meg etterpå.
>>
Så nettopp "The Martian". Ganske god film egentlig. Hadde en del klisjèer jeg ikke satte så stor pris på, men ellers greit. Lo ganske godt når Sean Bean forklarte hvorfor planen for å hente Matt Damon het "Elrond".
>>
>>53693221
Viste ikke at det var en cosplay scene i Trondheim.

>>53693400
Hvordan dor Sean Bean denne gangen da?
>>
>>53693221
Har de samme nesekirurg eller er det innavl?
>>
>>53693437
oslo/trondheim/bergen har scenes for det meste
>>
>>53693378
Hm, godt poeng. Takker for rådene dine.
>>
>>53693437
Heheh.. Overraskende nok overlever han. Syns Sean er en koselig skuespiller egentlig. Han har en slags rustikk og "homely" kvalitet ved seg.
>>
>>53693121
fimose og bigmac er ganske dode megmegs nå
ikke at jeg gråter

>>53693221
con-greier flaut, men har litt sansen for stormtroopere, og de spartanerne i bakgrunnen der
de har virkelig lagt mye arbeid i det
>>
>>53693533
Vær glad for at jeg postet originalversjonen, og ikke den med Ladepaien i bakgrunnen.
>>
>>53693437
Så du den NRK serien hvor det var ei dame i fullt Furry-revekostyme som gikk rundt i Trondheim? Gikk og ga klemmer til barn og sånn, gikk på kafè. Ganske spesielt.
>>
>>53693518
Ja, han skal vist være ganske jordnær og grei type etter hva jeg har lest.
>>
>>53693193
>Det er ingen av oss som går rundt og
>speller sjakk
sjakkanon STFU (smelt til faen ut)
>>
>>53693601
Nei, har ikke sett på tv på 12 år. Ca da jeg fikk tilgang til internet forsåvidt.
>>
>>53693639
Ja, har sett en del intervjuer med han, og han virker veldig hyggelig. Elsker han i Ringenes Herre og GoT. Fantastiske prestasjoner all around.

>>53693709

http://www.nrk.no/trondelag/far-kick-av-a-kle-seg-ut-som-dyr-1.11387262

Her er artikkelen om du er interessert.
>>
File: 696.jpg (582 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
696.jpg
582 KB, 3072x2304
Da har jeg brevet nok bilder. På tide å game litt koslige spill som Rune Factory. Sees igjen senere, folkens
>>
>>53693674
1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 Ld7? 4. dxe5 dxe5 5. Sxe5 f6?? 6. Dh5+!! Ke7?? 7. Df7+ Kd6 8. Sc4+ Kc6? 9. Dd5#

Sjakk matt.
>>
>>53693941
må si meg enig i dette
>>
File: BTFO.png (236 KB, 450x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BTFO.png
236 KB, 450x382
>>53693674

BTFO (blåst til fjellet opp)
>>
>>53693743
Fant denne klassikeren på forumet som ble lenket til i artikkelen
https://dragonkin.net/ndg/gallery.php
>>
>>53694216
>Tror de er halvt drage
> Drar til Langedrag..

Hahahhah..
>>
NY TRÅD GUTTA
>>
>>53694216
VG hadde en video om Jenny, tidligere drage: http://www.vgtv.no/#!/video/122325/jenny-tror-hun-var-drage-i-et-tidligere-liv
>>
>>53694580
Vi har jo Märtha Louise, da.
>>
>>53694749
pris herren for den saliske lov
>>
Ny tråd

>>53695361
Thread replies: 351
Thread images: 96
Thread DB ID: 446456[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.