[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NORGETRÅDEN/ - SBBNUTGAVEN
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 67
Han i vinduet er befalet, fikk kjeft for å ikke bruke votter på vei fra messa.
>>
File: 54569357_p0.png (239 KB, 567x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54569357_p0.png
239 KB, 567x839
>>53641971
Takk for at du laget ny tråd anon, nå er tiden inne for..
A
N
I
M
E
>>
"bork"
>>
File: heilt_avskyeleg.png (38 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heilt_avskyeleg.png
38 KB, 250x350
>det står ikke "/norgetråden/" på banneren
>>
>>53642249
Det er en nymotens greie som er totalt unodvendig, fåvæ.
>>
hvorfor horte jeg aldri noe om league på videregående
>>
>>53641971
bortskjemte drittunger, på min tid hadde vi mye mindre rom, delte bad med 50 andre folk og internettet var jævlig tregt
>>
>>53642364
EUW eller EURussland?
>>
>>53642289
tradisjon, anonsen
kultur på hoyt nivå
>>
>>53642434
begge
>>
>>53642364
>ASSFAGGOTS
>>
File: garnes.png (832 KB, 1269x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
garnes.png
832 KB, 1269x1028
>>53642526
ikke hate
det er fremtiden
>>
>>53642487
Adder deg på EUW
>>
>>53642611
Det er det verste som har skjedd videospill siden ET, sammen med årlig Torsk-utgivelse.
>>
>>53641971
Hvem tidligere /sambandssoldat/ her?
>>
>>53641971
Er jo som en voksenbarnehage jo
>>
>>53642390
>Det er mye mer å vaske fåvæ
>Ventilasjonen var konk fra til i går
>Vi rekrutter får ikke WiFi
>Vi får bare ha mobil, brettspill, boker og sivilt undertoy
>De har ikke PCer på ITP lengre

>>53642761
I Samband nå

>>53642786
Ja
>>
>jeg er/har vært i militæret, så alt jeg klarer å prate om er militæret
>>
Skal ut å dumpster dive om 40 min gutta, blir kaldt gutta.
>>
>>53642761
aye

>>53642786
forstegangstjenesten er voksenbarnehage. Eller som jeg liker å kalle det, folkehogskole hvor du i stedet for å betale for å ha det goy betaler for å hate
>>
>>53642887
Knips bilder fåvæ
>>
>>53642915
Skal gjǿre det for deg.
>>
>dkn sesjon del 1
>dkn ikke tjenestedyktig
>>
>>53642887
>dfn vi må gå med fotposer i leir
>dfn kun m77 er nok for en korst marsj på 1km i -40
>dfn fotposer gir meg gnagsår
>>
File: brentagrees.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brentagrees.gif
1 MB, 320x240
>>53642961
>>
>>53642859
>buhu rekrutten

Greit, les poenget mitt igjen om wifi når rekrutten er over da.

>>53642863
Foler det er ganske lenge siden en sånn diskusjon fåvæ, og flere har fulgt norgetråden en stund

>>53642859
Forresten hvordan foles det å være kaffekoker i Charlie og ikke en som faktisk gjor noe nyttig, som de i Bravo?
>>
>>53642980
>sesjon del 1
er du 16?
eller må folk på sesjon når de er eldre nå?
>>
File: 1451332236707.jpg (64 KB, 310x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451332236707.jpg
64 KB, 310x551
>>53643045
>gnagsår
>fotposer

jeg vet ikke hva du gjor galt, men hva faen
>>
File: Pepe.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe.jpg
67 KB, 709x765
>>53642980
>dfn Sesjon del 2
>dfn skal inn til legesjekk fǿrst
>"Ser faan ikke dritt på synstavla"
>Stryk
>Må fortsatt ta teori, lǿps og styrke testene.
Forbanna jallah, ville jo inn.

>>53643075
Skal jeg ta bilde av "fangsten" eller området?
>>
>>53643115
Det var 6-8 år siden.
>>
File: 1451400154653.jpg (123 KB, 807x861) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451400154653.jpg
123 KB, 807x861
>>53643164
foler meg gammel fåvæ
>>
>>53643267
det er mangfoldet som gjor oss så interessante, vi har mange forskjellige aldersgrupper her (virker det som), og det gjor bare diskusjonen bedre (til tider).
>>
>>53643076
Er egentlig ikke kaffekoker, bare spurte for å se om du kunne noe om SBBN. -Alfa

>>53643132
De er 48/49, skoa mine er 47, har ikke depotid for etter innrykksperioden.
>>
>>53643377
Jaså, trodde vel at Alfa snart slutta å ta inn folk i forstegangstjenesten. Tenkt noe på hvilken stilling du vil ha da? Var selv BV, det er ganske chill.
>>
>>53643602
BV forer eller systemoperator på BV, noen andre får være lagforer/skytter.
>>
Hvorfor utvikler militærsnakk seg alltid til hvem som hadde det verst? Jævlig forutsigbart og har hendt på samtlige vors der forstegangstjeneste blir tatt opp som tema. Er jo helt meningslost.
>>
Hva skjer med alle i forstegangstjeneste? Er det seriost så mange 18-åringer her?
>>
>>53643845
"t. Militærnekter, pasifist og SVstemmer"
>>
>>53643845
FÅRDI ALLE SOM VAR I MILLITÆRE HADDERE TOFFT

SEIGT FAENSKAP

>>53643905
Det var da en særdeles spesifikk karakterisering
>>
>>53643905
Den forste stemmer, og veldig fornoyd med det valget.
>>
>>53643731
Blir nok fortsatt et bra år, tenker jeg. Når vinteren er over er det verste over (selv om det kommer en til).

>>53643845
Sikkert noe med å skulle være toffest, sånn som menn flest er opptatt av.

>>53643875
Tror det bare er en i tråden som faktisk er inne nå, andre bare prater om det.
>>
File: Sylvi.jpg (97 KB, 698x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sylvi.jpg
97 KB, 698x549
Sylvi fåvæ
>>
File: 978x.jpg (44 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
44 KB, 978x550
Halla gutta.

X-ray gutta?

Takk gutta.

Snakkes gutta.
>>
FAEN, STRIDSTREN HAR NATTOVELSE MED OPPTREDEN RETT UTENFOR KASSERNA!
>>
>>53644087
Kult, lykke til.

Sove nå, anonsen. Sove nå.
>>
>>53644087
Ha det bra, Anonsen. Hvis det blir for ille kan du alltids vandre ut i skogen og ut på de evige jaktmarker.
>>
File: bernterenig.gif (2 MB, 183x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernterenig.gif
2 MB, 183x100
>>53643999
Gratulerer med sifrene
>>
>>53644087
lol. kos deg
>>
File: danishppe.png (119 KB, 635x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danishppe.png
119 KB, 635x600
hvem /drikker/ her?
>>
>>53643999
STORE
>>
>>53644389
jeg fåvæ
skål
>>
NEI LARS OLE IKKE HAMMERN IKKE SLÅ LARS OLE!!

-Joda min venn...nå ligger riset pyrt till

*han slår*
>>
>>53643960
My angel Sylvi
>>
>>53644655
>nå ligger riset pyrt till
versåsnil forklar
>>
>>53644389
>>53644577
Jeg og

Skål for livet
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5oTCA9V3eNs

På tide å bli vegetarianer ja
>>
>>53644577
>>53644766
skål gutta
>>
>>53643999

Normie her. Ikke x-ray dette bildet, er dere greie. Dere hadde ikke likt det om det ble gjort mot dere, så la være. Gå heller ut på byen og skaff dere fitte, slik jeg skal nå. God natt tråden.
>>
>>53643132
Vi hadde en rekrutt av utenlands opprinnelse som gikk med fotposer uten m77. På 4km marsj, beina hans ble helt odelagt.
>>
>dfn dreper tråder på /pol/ ved å tilby et logisk motnarrativ
Moro for unga!
>>
>>53644783

>han er ikke semi-vegetarianer i året 2016.

t. semivegetarianon
>>
>>53644906
Hva er en semiveg.? En som ikke spiser dyr foruten fisk?
>>
>>53644862
Flyktig fitte er nettopp det - flyktig. Greier meg fint uten.

Lykke til med jakten din, dog. Hver sin smak.
>>
>>53644783
Jeg var med en kompis i fjoset en gang fåvæ
Det overbeviste meg om at mellkekyr i Norge har det veldig bra fåvæ
Kjol ned fåvæ
>>
>>53644882
hva faen slags folk bruker fotposer og ikke m77?
det er ikke rart de behandler dere som barnehagebarn når det er flere som oppforer seg sånn
>>
>>53644862
Ja, jeg tipper hun er helt utenforstående med at man kan se gjennom t-skjorta hennes.
>>
>>53644924

Fisk og hvitt kjott, bror.
>>
>>53644906
hold kjeft med det maset ditt, husker deg fra tidligere din elitiske fjott
>>
Skulle kjopt appensinjus, rom og cola er kvalmende sott
>>
>>53644783
>Bruker USAs manglende standarder som argument for norge.
Ikke engang alt i den filmen som er så ille engang. Også: hva er det med vegetarpropagandaen her det siste halvåret? Det har infisert /fit/ også.
>>
File: 1392182113507.jpg (88 KB, 1265x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392182113507.jpg
88 KB, 1265x860
>>53644882
>han skjonner seg ikke på den frugale livsstilen
>>
>>53645013
Det smaker jo som vaniljecola! Nam-nam, sa mann.

Appelsinjuice? Har du vodka også?
>>
>>53645020
Det er vel den evige vegetarjoden som står bak antar jeg
>>
Foler jeg trenger et nytt profilbilde på fb, da jeg tydeligvis fremstår veldig anonym. Hvem vet, kanskje det til og med oker sjansene mine for å få en jv.

Jeg har ingen som kan ta bilde av meg, men har et ganske greit kamera. Har dere noen tips til hvordan jeg kan angripe saken? Onsker gjerne et bilde hvor jeg fremstår som sosialt fungerende, til tross for at jeg ikke i noen særlig grad er det...
>>
>>53644959
Tror du virkelig at oppdrett av hvitt kjott er noe særlig mer humant eller klimavennlig enn rodt kjott? Hvis noe, så er hvitt kjott enda mer industrialisert enn rodt.

t. kjottbransjeanon (husk å unngå EFTA 141!)
>>
>>53645020

>norske "standarder"
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/doemt-til-fengsel-for-folkemord-på-92-kuer/a/23596959/

ler fåvæ

t. semivegetarianon, som stadig har en BMI på 22
>>
>>53644959
>hvitt kjott
kjeks, du spiser det dyret som har det verst
>>
>>53645121
>bruker tiden sin på å bygge en sekundær identitet som bygger på en falsk fremstilling av den ordinære identiteten for å tilpasse seg dagens sosiale normer
Svakt
>>
>>53645090
Ja. Fant nå en oppskrift med kaffe, kanel og rom. Prover meg på den neste runde.
>>
>>53645154
Det det har da ingenting med matstandarder å gjǿre. Skal jeg poste en tilfeldig drapssak for å argumentere for at norge er voldelig?
>>
>>53645154
>bruker ett enestående unikt eksempel som generelt grunnlag
>>
>>53645121
Jeg er også interessert i dette, mitt nåværende bilde stammer fra midten av 2011.
>>
>>53645154
Det her er kirsebærplukking, og det vet du.

Det er en grunn til at han kommer i nyhetene og blir domt til ubetinget fengsel.
>>
>>53645184
Joa, muligens det er svakt, men har lite å tape på det. Og hvis "dagens sosiale normer" innebærer å ha en jv, så er dette absolutt noe jeg er interessert i fåvæ

>>53645237
2013 her, med 13 likes. Har trua på at hvis jeg er heldig så kan jeg få opp mot 20 likes denne gangen.
>>
>>53645253

>ubetinget fengsel i fire måneder for massedrap
>1,3 dager i fengsel per drap
>>
File: 1444475202470.gif (8 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444475202470.gif
8 KB, 645x773
>>53644389
>har ingenting å drikke
>kommer på at jeg har en flaske gin på lur
>mfn ingen tonic
noe annet man kan bruke?
har bare noe gammel mozell uten kullsyre, fåvæ
>>
>>53645401
Jus passer bra med gin. Eller ginger ale
>>
>>53645020
Forste gangen jeg har brevet om det, ser ikke helt hvordan det er propaganda, men.
Hadde bare lyst å vite mer om hvordan slakting fungerer og hvor maten kommer fra.

Skal sjekke mer om hvordan det fungerer i Norge, men har fått inntrykk at stromstot er upålitelig og co2 gassing er fæle greier det og.
Hele systemet er helt forvridd for meg.

>>53644947
Kunne godt tenke meg å dra til noen sånne plasser.
>>
>>53645401

Cola, juice, melk, vann. Alt funker.
>>
>>53645434
>Jus

>Fucking jus

Okej. Jag är färdig. Jag orkar inte mer. Okej.
>>
>>53645478
Du minner meg om fattern. Er du også 50 år?
>>
>>53645466
Jeg kan personlig garantere at norske kyr har ingenting vondt

t. tidligere Jærbuanon
>>
Hvilke kosttilskudd tar dere gutta?
>>
>>53645615
Har du hatt mye kontakt med pættær i oppveksten?
>>
>>53645355
Tror du virkelig at et godt profilbilde er det eneste som står mellom deg og en potensiell jv?

>>53645359
Det er inhumant, ja, men allikevel. Mannen er tydelig ikke frisk i sinnet. Vi bor heldigvis i en rettsstat som tar hensyn til folks mentale tilstand.

>>53645466
Hvor i landet bor du? Jeg kan muligens ordne en omvisning på et slakteri for deg, dersom det er onskelig.

>>53645615
>dfn faren min har jobbet på Prima
>>
>>53645675
Ja, men me kalle det "jordeple" der eg kjeme frå
>>
File: 1452796994608.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452796994608.png
271 KB, 500x375
>>53645655
the D
>>
>>53645615
Om noen her er glade i laks, kan jeg opplyse om at måten fisken blir behandlet på fra merd til iskasse er veldig, veldig god. Godt kontrollert og kort tid er stikkord.
>>
>>53645686
>Tror du virkelig at et godt profilbilde er det eneste som står mellom deg og en potensiell jv?
Jeg tror sjansene mine for å få en jv vil oke betraktelig dersom jeg har et "godt profilbilde".
Ta en titt på profilene til vennene dine på fb som har jv; de aller aller fleste har nok gode profilbilder.
Tilfeldig? Neppe.
>>
>>53645750
h-heldig
>>
>>53645828
Drit i fjesboka, anon. Hev deg over det.
>>
>>53645828
Er det rart å bare ha standardbildet som profilbilde? Hadde et eget for et par år siden, men byttet til det grå.
>>
>>53645686

>omvisning på slakteri
>han tror at kjottindustrien vil sende ham til et slakteri som er representativt for hvordan industrien opererer som helhet, og ikke til et noye utvalgt modellslakteri hvor dyrene blir behandlet med verdighet (frem til de blir myrdet)
>>
>>53645887
Jeg lover å spise en ekstra gris for hver shillpost du poster her.
>>
>>53645751

God mann. Hvor mange ug?
>>
File: 1448326499811.jpg (166 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448326499811.jpg
166 KB, 1024x576
>>53645655
sana sol
>>
>>53645887
Tror du vi bor i Nord-Korea? At selskaper og fabrikker setter opp et skuespill bare for deg, for å holde deg uvitende om tingenes faktiske tilstand?

Har du noen diagnoser, anonsen..?
>>
>>53645931

>jeg lover å oke sjansen min for en tidlig dod for hver post du poster

Skal det være en trussel, anon?
>>
File: 1440503187890.jpg (56 KB, 800x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440503187890.jpg
56 KB, 800x517
>>53645887
snakk med noen, anonsen
>>
>>53644432
OYE
>>
>>53645874
Har provd, men det har ikke resultert i en jv. Nå vil jeg forsoke dette.

>>53645876
Rart og rart. Vil nå heller påstå at man fremstår som usosial.
Og jeg har aldri sett en person med "standardbildet som profilbilde" ha en jv. Just saying.
>>
>>53645655
Tran
Kreatin
Multivitamin hvis jeg har spist usunt og ikke fått vitaminene mine fra mat.
>>
Guttaboys, hva faen betyr "jv"?
>>
>>53646127
jentevenn, skjerpings a
>>
>>53645951
husker det var godt,brukte å ta det etter tranen da jeg var liten
fikk vekk transmaken i kjeften da
>>
>>53645971

ADHD, dyssosial pf, og et lettere tilfelle av aspergers. Ser ikke hvilken relevans det har.
>>
>>53646218
Sårri at jeg ikke snakker i nerd-code.
>>
>>53646081
Ja, men da er det jo forsåvidt ganske riktig. Har bodd her i byen i tre år, men aldri hatt noen interaksjon med andre enn de jeg jobber med på skolen. Litt kjedelig, men er forsåvidt godt vant til det.
>>
>>53645655
tran fåvæ
får være godt nok fåvæ
>>
File: mfw13.png (196 KB, 353x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw13.png
196 KB, 353x392
>>53646240
>Ser ikke hvilken relevans det har.
>>
>>53646254
HVOR NY?
>>
>>53646287
Får du plass til det agnet i munnen?
>>
File: åte1.jpg (5 KB, 100x101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åte1.jpg
5 KB, 100x101
>>53646363
Nesten.
>>
>>53645655
Spiser brod fra rema med tilsatt vitamin D. Utover det burde jeg sikkert ta mye mer da jeg er (lacto-ovo) veggis, men gidder ikke folge med på det.

>>53646355
Pleier ikke omgå norske folk på 4c* da fryktet at det ville være kleint. Så rett kan man ha.

*4chan
>>
>>53645615
Jeg håper det, mister helt troa jo mer jeg etterforsker dette.

>>53645686
Ja, det kan vurderes.
Bor i Hedmark, like ved Kongsvinger.

>>53645887
Finnes det egentlig grupper i Norge som går "undercover" i slakterier? Ser jo ofte slike videoer.
>>
>>53646260
>>53646105

>de tror uironisk at de får i seg nok d-vitamin ved å ta tran

http://no.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-5-000-IU-360-Softgels/18335

Dere må uppe gamet deres gutta.
>>
>>53646237
dagene mine ble mye lysere når jeg forstod at jeg kunne ta mer enn bare én skje sanasol hver morgen
>>
>>53646400
yo
chill, ass
>>
>>53646422
>iHerb
Hores ut som tidenes megmeg-kosttilskudd fåvæ
>>
>>53641971
Do you ride your bike in winter? Is it hard? Does your bike slide on snow?
>>
>>53646422
gadd ikke engang åpne linken
se hvor mye jeg bryr meg, pulefjes
>>
>>53646395
Hvorfor skulle det være mer kleint enn på engelsk? Du er den andre posteren med britisk flagg, og forelopig liker jeg han andre bedre fåvæ.
>>
>>53646400
>Finnes det egentlig grupper i Norge som går "undercover" i slakterier?
Ja, de kalles Mattilsynet. De kommer på under 24 timers varsel. Tro meg, du greier ikke skjule avvik på 24 timer i et slakteri med hoyt tempo.

t. kjottbransjeanon
>>
>>53646478

Kanskje du hadde orket mer om du ikke hadde hatt mangel på d-vitamin fåvæ.
>>
File: mfw1.jpg (47 KB, 513x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw1.jpg
47 KB, 513x378
>>53646478
>pulefjes
>>
>>53646492

>24 timers varsel

Hadde vært tilfredsstilt om det var 24 minutter.
>>
>>53646491
Vi er han samme. Du får sporre hiro hvorfor jeg har fått britisk flagg.

Og nei, si det. Ikke vet jeg, men dette er nok noe av det verste jeg har sett på denne siden. I det minste har det åpnet oynene mine for at det ikke er en tilfeldighet at det er norske flagg på de dårligste postene på både /int/ og /pol/.
>>
>>53646576
24 sekunder eller bare å legge ned hele sulamitten sdm
>>
>>53646448
Herbderb XDD
>>
>>53646576
Du aner åpenbart ikke hvordan et slakteri opererer. Det meste man rekker på 24t er å vaske lokalet.

>>53646585
Det er fordi du har Altiboks
>>
>>53646585
Du har jo postet her mye. Det synes jeg er en rar ting å gjore hvis du ikke liker tråden. Synes hverken denne generalen eller norske postere er utpreget dårligere enn andre, stort sett er Anglopostere de verste.
>>
File: 1422596530831.jpg (29 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422596530831.jpg
29 KB, 500x500
>>53646492
Okei, greit å ha litt trost etter det jeg har sett de siste timene.
>>
>>53646679
Jeg har to poster i dag, og det er mine forste i norge-tråden eller hva det kalles (med et visst forbehold at jeg kan ha vært fullere enn dette og ha glemt det).
>>
>>53646422
Den nettsida får oksedrittradaren min til å gå amok fåvæ.
>>
>>53646726
>det er mine forste i norge-tråden eller hva det kalles
Da er du ikke samme anon.

Hvordan fant du tråden?
>>
>>53646726
Ah, da misforstod du min bemerkning om at du er den hittil nest beste britiske posteren, dette er jo en pågående tråd. Du får ha det fett på /pol/ da, veldig bra brett.
>>
>>53646813
Nei, nå skal du hore. Jeg gikk på 4chan.org/int/ så så jeg masse klein dritt med norske flagg og her er jeg.

>>53646821
Jeg skjonner at jeg har tredd inn å noe som ikke angår meg og jeg beklager.
>>
>>53646630
>altiboks
>alt i boks
wew
verste tilfellet jav saktepirk jeg har hatt på noen år
>>
>>53646799

Selger mye rart fåvæ. Produktet der er legit sdm. Prov det rph.
>>
File: Ø.png (14 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ø.png
14 KB, 500x500
Hvordan er o situasjonen?
>>
File: mfw12.png (596 KB, 628x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw12.png
596 KB, 628x559
>>53646799
Dette fåvæ

Makan til åpenbar oksedritt er det lenge siden jeg har sett

>>53646821
>Du får ha det fett på /pol/ da, veldig bra brett.
mfn
>>
File: 1448875198687.png (265 KB, 980x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448875198687.png
265 KB, 980x935
>>53646923
ikke minn meg på det fåvæ
>>
>>53646923
Moot stakk av med den og dro til Mexico
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>53646585
>norske flagg på de dårligste postene på både /int/
>>
>>53645887
Petter da, du må huske å ta medisinen din for du poster i norgetråden, har vi ikke snakket om dette for?
>>
>>53646905
>Produktet der er legit
Hva baserer du dette utsagnet på?
>>
File: hæ.png (4 KB, 497x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hæ.png
4 KB, 497x219
>>53646422
kan umulig være sunt i det lange lop
>>
>>53646630
Det stemmer nok. Er dette Norgetråd-konseptet en fst greie? Har vært ganske enkle (Deg)s hittil så kanskje jeg skal komme tilbake senere.
>>
>>53646585
>det verste
Har du vært innom /lat/ noen gang?
>>
>>53647098
>(Deg)s
Du er ikke ny her, din ljugepave
>>
ooo
>>
>>53647098
Hvis du oppforer deg som en idiot, er det ganske lett. Jeg har til gode å se noen holde på formen over en lengre periode.
>>
>>53647139
Bra catch, dette er så jævlig storbritanniaanon som er ute på fisketur.
>>
>>53647139
Betviler ikke at en annen artigper har funnet på det for for begrepet ligger da virkelig i dagen.

>>53647167
Vi får se da.
>>
Dumpster Diver anon her.
Ble 2 pakker Solvår Kyllingvinger og 4 paprika (2 gule og 2 rǿde)

Orker ikke å ta bilde da lårene mine har blitt til is.
>>
File: 2AxoOnu.jpg (976 KB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2AxoOnu.jpg
976 KB, 3264x1836
>>53647001

Megmeger fåvæ.

>>53647039

http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/am-i-getting-too-much-vitamin-d/
>>
>>53647211
Ikke verst det da. Hva skal du gjore med de? Fryse? Er jo flott å dumpsterdive når det er kaldt ute. Maten holder seg jo mye bedre.
>>
>>53647211
BILDER, din jævel

>>53647221
>vitamindcouncil.org
Dette blir bare bedre og bedre.

Anser du deg selv som en kritisk person, anonsen?
>>
God natt, kara. Skal legge meg i nyvaskede sengeklær. Blir godt.
>>
>>53647295
misunnelig.jpg

God natt!
>>
File: 1419498446047.png (24 KB, 350x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419498446047.png
24 KB, 350x275
>>53647221
>tfw have 10,000IU vitamin pills
>tfw they're actually banned in Canada because they're too "potent"

Who the FUCK bans vitamin D Canada does that's who fucking nanny state bullshit
>>
File: 1452896044483.jpg (170 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452896044483.jpg
170 KB, 1200x675
poster en gang til ettersom siste tråd var doende

hvem /hype/ her?
>>
>>53647295
drom sott
>>
>>53647402
Er du ikke en voksen mann nå, Anonsen?
>>
>>53647197
Definitivt.
>>
Kveldsmat med 37 gram protein. Det er sannelig ikke lett å få i seg nok.
>>
>>53647389
Everything is banned in Norway though from strong vitamin supplements to melatonin through nyquil and butt salves.
>>
File: 1432830486798.jpg (45 KB, 450x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432830486798.jpg
45 KB, 450x250
>>53647462
>jeg er en voksen mann og dermed hater jeg goy
spar meg a, kompis
>>
>>53647402
urelatert, men har du akkurat posta i en tråd på /v/?
>>
>>53647462
>norgetrådens animebrevere
>voksne
god megmeg. de er mannebarn hele gjengen, lykkelig og velvillig tilstede i sin egen drommeverden. jeg må ærlig talt innromme at jeg får litt dårlig samvittighet når jeg inniblant forsoker å sprekke bobla deres

>>53647542
melatonin er ikke bannlyst, men man må ha en spesiell resept for å få det. skal se om jeg finner en boks i huset
>>
>>53644389
Bestemor håller på å dö av hjerneblödning, sitter å drikker cognac som hun gav til meg

ikke bra tider halvbrödre
>>
>>53647681
Hvil i biter, bestemor.
>>
>>53647610
I thought he meant over-the-counter. Surely nothing but hard recreational drugs are outright banned if you interpret the term literally.
>>
>>53647588
har nok ikke det, henger ikke på slike soppel-brett
>>
>>53647711
soft recreational drugs are also banned
>>
File: 1446737717384.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446737717384.png
29 KB, 633x758
https://www.youtube.com/watch?v=aBd46BbdTfs

>du vil ALDRI vara liten igjen

Gutta ;_;7
>>
>>53647257

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2813

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18290725

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25939935

>hentyder at noen gidder å lese dette
>hentyder at jeg gadd å lese mer enn sammendraget selv
>hentyder at det ikke er godt nok for meg å vite at jeg sover bedre og jevnere, er mer opplagt, har lettere for å finne konsentrasjon, ikke har vært forkjolet eller syk siden jeg begynte å ta dem i host (pleide å være omtrent sammenhengende forkjolet om vinteren), og ikke kjenner meg like nedstemt i morketiden som tidligere.
>>
http://www.aftenposten.no/digital/Netflix-skal-lase-seerne-til-sine-egne-regioner-672317_1.snd
Hjelp. Hvordan skal jeg nå se X-files?
>>
>>53647712
hvilke henger du på da?
/int/ og /v/ mest her
litt /k/ og / out/
en skjelden gang /a/

interressant å hore hva andre her og bruker
>>
>>53647820
Hva tenker du om at du nå er avhengig av en substans for å sove bedre og jevnere, er mer opplagt, har lettere for å finne konsentrasjon, og blir tilsynelatende ikke forkjolet eller syk?
>>
>>53647904
pleide å henge litt i /v/ og /vg/ men nå er det bare /int/, spesifikt /norgetråden/ fåvæ
>>
>>53647904
Bruker /fa/, /o/, /lit/, /b/ (lite, men dog), /biz/ og /int/ kun for norgetråden
>>
>>53647820
Tok du noe annet D-vitamintilskudd tidligere da? Personlig klarer jeg meg fint med Tran (får forǿvrig over 100% av anbefalt dose av det også, men ikke 12x slik som produktet ditt), og har ikke merket noen symptomer på mangel.
>>
>>53647904
/int/, /fit/, /sp/, /vg/ og /his/ nå for tiden
>>53648030
Hvordna er /lit/?
>>
>>53647712
>>53647904
På tide at dere begge henger fra stottebjelker spor du meg.
>>
>>53647904
Jeg bruker for det meste /co/ og /int/ men lurker også en del på /v/ og /m/.
I ny og ne tar jeg meg ne tur på /ck/ også.
>>
>>53648106
/lit/ var veldig bra, men har i det siste fått mye trafikk fra reddit etter at /r/books hadde et toppinnlegg som handlet om /lit/'s topp 100. Er fortsatt verdt å besoke dersom man interesserer seg for litteratur og filosofi, men det er merkbart "lavere" nivå på diskusjonene enn det det var för
>>
>>53648187
vær grei da, nord-europeiske kompis :'(
>>
>>53647904
/int/ og /fit/ hver dag, /tg/ (brukte å være der mer fǿr) og /vg/ i blant, /tv/ hvis jeg er i humǿr for maksimal drittposting. Tar turistturer til /k/ og /out/ noen ganger.
>>
File: 5401.png (405 KB, 485x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5401.png
405 KB, 485x693
>>53648223
>/m/
>>
File: 1442639647633.jpg (80 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442639647633.jpg
80 KB, 645x773
>>53647810
Ganske ålreit normiss sang dette her
>>
>>53648281
Har vært her i snart et tiår, og har aldri vært innom /m/ för nå

Sære saker, fåvæ
>>
>>53648281
>>53648344
M for mecha?
Hva er galt med det?
>>
File: 1394408462788.png (148 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394408462788.png
148 KB, 300x300
>>53648327
>folelskaren griner over det som var platt popmusikk for noen år siden

Har jeg blitt for gammel?
>>
>>53647810
>kids
Plebeianer. Alle veit at dersom man skal höre på MGMT, så er det Time To Pretend som gjelder
https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk
>>
>>53648380
>brever anime
>"har aldri vært her for"
Okei, du er definitivt ikke ny her. Kan du ikke bare innromme det så vi kan gå videre? Jeg lover å tilgi deg, du har vært en ålreit type tidligere
>>
Nå som megmegene i /norgetråden/ begynner å bli oppbrukt, så er det på tide å lage nye.

Alle sammen si hei til Fidjar Fittetryne
>>
>>53648467
Hei tjommi, hva er "brever anime"?
>>
>>53648504
drep deg selv
>>
File: fuckyou.jpg (42 KB, 417x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckyou.jpg
42 KB, 417x600
>>53648515
>>
>>53648515
>t. :^)
>>
>>53648225
Hm, får stikke innom, har tatt opp lesing igjen i det siste så trenger noen tips. Den topp 100-listen er en god start, men veldig generisk egentlig da.
>>
>>53648561
Hva har du lest, og hva likte du?
>>
File: 1431783643661.gif (31 KB, 400x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431783643661.gif
31 KB, 400x291
>>53648549
>>53648557
Jeg skjonner at jeg utilsiktet alluderer til en kar eller et konsept dere ikke liker, men jeg forstår ikke hva det betyr. Hjelp?
>>
>>53648695
Slutt nå, det er ikke morsomt lenger
>>
https://www.reddit.com/r/norge/comments/41619g/norsk_nettsamfunn_i_krise/
>>
>>53648095

Tran, og de tablettene med 10-20 ug som du får på apoteket. Merket ikke noe til mangelsymptomer jeg heller, annet enn at jeg var mye forkjolet. Men kjenner at jeg foler meg mye bedre nå. Det anbefalte dosen fra helsemyndighetene har slik jeg har forstått det stått mer eller mindre uforandret fra gammelt av, da forståelsen om d-vitamin begrenset seg til at det var viktig for kalsiumopptak, og å forhindre rakitt.

Koster uansett bare ~100 kroner for ett års forbruk, så ser ingen grunn til hvorfor en ikke skal teste det ut.
>>
>>53648723
Plis, jeg skjonner ingenting. Hjelp en turist.
>>
>>53648541
ER DU FORNÖYD NÅ?
>>
>>53648585
Blitt endel forskjellig opp i gjennom, i det siste Tolstoy og Dostojevskij, og de likte jeg veldig godt så tenkte å ta med meg noen flere av de fra biblioteket. Tidligere en del av Camus, og generelt klassikere som man blir introdusert til av foreldre og venner. Av norske forfattere har jeg lest mest Hamsun og Bjorneboe, der likte jeg spesielt Mysterier og Bestialitetens historie. Har 'Til meg selv' av Marcus Aurelius på nattbordet akkurat nå, men der er jeg bare et par kapitler inn. Har du noen favoritter?
>>
>>53648857
Meget
>>
>>53648813
nei faen
det var slik jeg oppdaget 4kanal
alt er odelagt folkens
>>
File: image.jpg (73 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
73 KB, 500x500
>>53648695
Vi trenger sårt mer anime i denne tråden, så bare fortsett å poste.

Dette er jo et animerelatert forum, noe som et par autister her inne ikke forstår.
>>
File: osaka.gif (1 MB, 159x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osaka.gif
1 MB, 159x166
>>53648695
>Osaka
Du er ikke så verst, anon
>>
Heisann gutter. Redditor her. Ama.
>>
>>53648857
Nei, fattigste greia jeg noen sinne har sett
>>
File: spørsmål.jpg (61 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spørsmål.jpg
61 KB, 640x560
>>53648840
Okei, men du må svare på noen sporsmål forst

1. Bor du i Storbritannia?
2. Hvis ikke, har du Altiboks?
3. Sporsmål
4. Er du neger?
>>
>>53648958
Begynner etternavnet ditt med S?
>>
>>53648958
Kjoper det ikke for du kommenterer med i plebbit-tråden med en brukerkonto som er eldre enn 10 minutter
>>
>>53648958
Er dette agn?
>>
>>53648985
Nei.
Ja.
Hæ?
Hvit, blond og blåoyd.
>>
Skal vi ta veddemål på hvor lang tid det tar for reddit-tråden blir moderert vekk?

Jeg tipper en time.
>>
>>53649080
neida
>>
>>53649080
Han har ikke kommentert i tråden enda, så ja, det er nok agn.
>>
>>53649126
Greit, så du er muligens ny her. Dersom du ikke er det, så må jeg bare opplyse om at du drar den spoken her til autistiske nivåer.

Vi mistenk(te/er) at du er en annen anon som er innom her, som også brever med britisk flagg.

Hva annet lurer du på? Jeg lover å gi deg ærlige svar.
>>
>>53649254
Er dere de samme dustene som gjor meg glad for å ha feil flagg på /pol/?
>>
>>53649294
Jeg er sjeldent innom /pol/, så det kan jeg ikke svare på
>>
Er Altibox vår störste megmeg-nettleverandör?

https://www.youtube.com/watch?v=8MXMcMtYJJM
https://www.youtube.com/watch?v=mRLXIXA4Ge0
>>
File: 1439218168205.gif (4 MB, 347x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439218168205.gif
4 MB, 347x244
>>53647610
>antyder at Disney er som anime
ler ut hoyt fåvæ
>>
Vent, prover dere å fortelle meg at det finnes faktiske mennesker som uironisk brever på /pol/?
>>
>>53649333
Typisk snakker jeg om folk som digger ABB, er uironiske nynazister, stotter Trump osv.
>>
>>53649397
tegneserier er tegneserier

>>53649429
vi har de her, ja
>>
File: population of pol.jpg (268 KB, 960x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
population of pol.jpg
268 KB, 960x652
>>53649404
>>
>>53649254
Bare la vær å svar, så ordner nok alt seg
>>
File: pol1.jpg (106 KB, 938x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pol1.jpg
106 KB, 938x418
>>53649461
>>
>>53649446
>tegneserier er tegneserier
uten å la mine europeiske subjektiviteter gå til spille,

antar du virkelig at det ikke er forskjell på vestlig og ostlig animasjonsindustri?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vG525x2mUTU

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53649521
wow, du er en smart jævel, du! ja, det er akkurat det jeg insinuerer. tegneserier er tegneserier.
>>
>>53649429
/pol/ lekker
de er innom andre brett for å spre det de anser som rodpillene sine
>>
>>53649556
CGI er ikke engang tegnet

Og dessuten er de animasjonstekniske utforelsene fundamentalt forskjellige fra region til region

Fy faen du er en ignorant, arrogant jævel
>>
File: wet herself 2.webm (3 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wet herself 2.webm
3 MB, 640x480
>>53649599
/pol/ lekker, både figurativt og litterært.
>>
>>53649660
hvem bryr seg

du er en dåre
>>
Er sjakkanon her? Jeg er gira på et slag sjakk fåvæ
>>
>>53649709
den som svarte på posten min bryr seg, om det er deg eller ikke får så være
>>
>>53649599
Jeg er aldri på /pol/, men det hender da at jeg rodpilleposter for humorens skyld. Tror ironien skinner greit i gjennom da, og det hsr jeg inntrykk av at mye /pol/posting inneholder generelt.
>>
>>53649680
vel, jeg taklet dette bedre en hun som driter i trusa
>>
>>53649802
Det har jeg og, etter å ha tilbrakt flere år der på brettet. Men du må huske at en ny generasjon er i ferd med å ta over 4kanalens brett. Vi er i ferd med å bli gamle. De tar ikke nodvendigvis ironien.
>>
>>53647256
Fryser det ned til jeg evt har lyst på det.

>>53647257
Orker ikke, satan.
>>
Over the Hedge er en av DreamWorks' bedre filmer fåvæ
>>
hei

jeg kjopte et lego sett på tilbud i går

det er et sjorover skip fra ringenes herre, med lego aragorn, lego gimli, lego legolas, en lego spokelses konge, to vanlige lego spokelser, to lego orker og en lego sjorover

lego sjoroveren er i fengsel, og er kjempe sint, og har et brod, og har en kjetting fast i hånda, og er i fengsel sammen med en lego rotte

lego orkene har en lego katapult

en av lego orkene har et sverd, og en av lego orkene har en oks

katapulten har de på deling

lego sjorover skipet er brunt og grått og svart og litt rodt på seilene og tok to timer å bygge og har mange kjettinger overalt og et anker på hver side

jeg er glad i lego sjorover skipet mitt

det var alt
>>
File: dat ass.webm (779 KB, 448x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat ass.webm
779 KB, 448x336
>>53649838
Den her, mener du?
>>
>>53649950
reinspikka autisme
>>
File: redd.jpg (11 KB, 418x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
redd.jpg
11 KB, 418x455
>>53649989
ja
>>
>>53649950
Bra post, forventer flere oppdateringer fra dette sjoroverdramaet
>>
>>53650167
Vent, jeg har mer.
>>
File: 1428398882276.gif (499 KB, 255x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428398882276.gif
499 KB, 255x235
>>53649950
Ok
Ha det moro
>>
N Y - T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
File: 10.gif (2 MB, 352x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.gif
2 MB, 352x199
>>53649950
Beste brevet i tråden så langt fåvæ

>>53650086
Legohatere UT
>>
>>53650302
Er du gal?? Vi er 30+ brev unna dultegrensa
>>
File: 1450926190085.webm (3 MB, 747x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450926190085.webm
3 MB, 747x420
>>53650197
nå er det nok
>>
>>53650302
vi er ikke engang på 300 poster din autist
>>
>>53650197
>>53649989
Tacka Allah för unionsupplösningen. Rannsaka er själva.
>>
alle som synes det var greit å droppe atombomber over Japan i 1945 forlat tråden NÅ
>>
sykt kult å sitte her og dasse i stedet for å være ute og hjelpe flyktninger /s

dere er kanskje bare onde, dere?
>>
>>53650452
nei

t. neinon
>>
>>53650452

>han liker at kriger skal pågå lenger enn nodvendig

Hvorfor hater du mennesker, anon?
>>
>>53650452
Det er bare galt å bombe mennesker anon.
>>
>>53650536
>antyder at krigen var ikke over uansett og at det var noe annet enn en pervers amerikansk maktdemonstrasjon
drep deg selv fåvæ
>>
>>53650596
hva er fåvæ, er det et slags bygdeutsagn?

typ "hohoh je vori hovi fåvæ nå sjo ja!"
>>
>>53650658
>nyhomse så det holder
det betyr "få ålen vekk ææææ"
>>
>>53650452
Ville du foretrukket "Operation Downfall"? Det var uansett mange flere dǿda i brannbombing av byer, så jeg skjǿnenr ikke hvorfor du skal henge deg opp i atombombene.
>>
>>53650697
>skjǿnenr
du er like full som meg, anonsen
skål kompis
>>
>>53650740
Er ikke full, bare trǿtt. Tror jeg skal legge meg så snart jeg ikke er så mett. Kan skåle med vannflasken min da.
>>
>>53650775
skål, anonsen
>>
>>53650086
du er slem

>>53650174
>>53650271
>>53650309
tusen tusen takk

her er et bilde jeg har tatt

lego aragorn kjorer båten fordi han er nemlig sjefen

jeg har sett ringenes herre på tv, og aragorn er sjefen

han blir konge til slutt, og gifter seg med en alvedame

lego spokelses kongen passer på lego sjoroveren

lego spokelsene går opp og ned trappene, fordi det er sånt spokelser gjor i skumle filmer

og disse spokelsene er ganske skumle

de lyser i morket hvis du lyser på dem forst

det gjor lego spokelses kongen også, men ikke de andre

lego gimli og lego legolas har gjemt seg for lego aragorn

de har tatt brus i boden uten å sporre om lov og vil ikke at lego aragorn skal finne det ut

lego gimli og lego legolas er gode venner

jeg har sett ringenes herre og der er gimli og legolas gode venner selv om gimli noen ganger blir sint

jeg blir også noen ganger sint men det går over

lego orkene ser du ikke fordi de er på land

senga mi er havet, senga mi er blå sånn som havet, derfor er senga mi havet

senga mi er morkeblå

lego sjoroveren ser du heller ikke fordi han er i fengselet som er bak lego spokelses kongen og under lego aragorn
>>
File: projugglers.webm (3 MB, 1100x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
projugglers.webm
3 MB, 1100x687
norgebooooo
>>
>>53650596

Om Japan ikke ville bombes, så skulle de holdt seg langt unna Pearl Harbor fåvæ.
>>
Why do we not care about each other at all on national level despite our shared border and sports rivalry? Some people in your north even speak a weird form of Finnish.
>>
>>53650953
det var ingen grunn til å bruke atombomber
krigen var OVER for faen
jævla imperialistiske svin
>>
>>53650899
Mer takk!
>>53650961
We even named the northern part of our country after you guys because we love you.
>>53651031
De som ikke er hvite er ikke mennesker anonsen.
>>
>>53651031
Krigen var ikke over. Hvis Japan ikke ville bombes hadde det bare vært å kapitulere, men nei, de skulle absolutt være honorubru og kjempe til siste slutt. Dermed måtte de bombes så hard at de fant opp anime.

>>53650854
Tǿmte resten av flasken min i en slurk. Nå har jeg hikke.
>>
>>53651135
>De som ikke er hvite er ikke mennesker
Dod over fascister
>>
File: 1337024727575.png (765 KB, 700x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337024727575.png
765 KB, 700x714
>>53651176
Slemt sagt fåvæ.
>>
>>53651238
>slemt sagt
Du er den som sa at noen mennesker er mindre verdt enn andre mennesker
>>
is norway real
>>
>>53650740
>>53650854
skål
>>
>>53651380
yes. might be hard for you to believe, you missed-out-on-the-cuban-revolution fucks
>>
File: 1397919501722.png (73 KB, 175x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397919501722.png
73 KB, 175x249
>>53651302
Jeg står ved mine ord.
Den hvite mann slo japsen den dagen.
>>
File: 1452462750877.jpg (49 KB, 283x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462750877.jpg
49 KB, 283x323
>>53651380
RARE
>>
>>53651438
what goes on in the magical land of 'norge'?
>>53651471
are you new lad
>>
File: 3oUC3KA.jpg (62 KB, 238x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3oUC3KA.jpg
62 KB, 238x256
>>53651444
>>
File: 1452465973761.gif (907 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452465973761.gif
907 KB, 500x375
>>53651438
Why are you guys such cucks though? (I no I have no merit to comment on that, but England and Denmark are a lot more serious on immigration)
>>
>>53651380
No, it's just a conspiracy to make you think it is. Don't let anyone know I told you.
>>
File: 1399041593777.png (148 KB, 431x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399041593777.png
148 KB, 431x316
>>53651525
>>
>>53651031
>krigen var OVER for faen
Var den?
>>
File: topalov.jpg (43 KB, 320x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topalov.jpg
43 KB, 320x480
>dfn man vinner på tid i en fullstendig tapt stilling
>>
>>53651135
de som er hvite er egentlig ikke hvite de er egentlig litt lyserosa og sandfarget

de som er hvite er mennesker eller dverger eller alver

de som er gronne er spokelser eller orker

jeg tror spokelser heter spokelser fordi de spoker så mye og orker heter orker fordi de orker så mye

jeg synes aragorn ligner på jesus
>>
>>53651902
dkn lilla
>>
>>53650899
Legoanon, du er en legende. Vit det.
>>
>>53651902
>>53652186
Jeg tror vi har et nytt fuktig megmeg gutta.
>>
>>53652186
>>53652219
lego orkene og lego katapulten ser sånn ut

jeg måtte hente en bok som kunne være en liten oy i havet så ikke lego orkene og lego katapulten måtte være i vannet

jeg vet ikke om lego katapulten flyter og jeg vet ikke om lego orkene kan svomme

lego spokelses kongen og lego spokelsene ble sinte da de så lego orkene

de liker nemlig ikke orker

jeg synes at lego orkene ser ganske skumle ut

jeg har sett ringenes herre på tv og orkene er ganske skumle og spokelsene kunne gå på vannet

lego spokelses kongen og lego spokelsene er på lag med lego aragorn og lego gimli og lego legolas

det har jeg sett på tv

det er fordi aragorn er den eneste som kan sette spokelses kongen og spokelsene fri

i virkeligheten er det hundre tusen millioner spokelser men i lego settet er det bare to

tre hvis man teller med lego spokelses kongen
>>
>>53652839
syns det er rart at lego spokelsene og lego spokelses kongen lego aragaorn og lego og lego legolas er lag venner

lego spokelser er skumle og lego spokelse konge konge av skummel og kanskje til og med spok

syns lego spokelse 1 og legospokelse 2 og lego spokelse konge burde heller være lag venner med orkene for begge er ikke menneske eller alv eller dverg

menkanskje du snakker sant om det men tror kke spokelse og konge vil være venner

håper kanskje orker og spokelser skifter lag venn neste episode men kanskje ikke
>>
Ny tråd:
>>53653545
>>53653545
>>53653545
>>
>>53649429
>Digger ABB?
>Digger Asea Brown Boveri, ingeniǿr selskapet?
>Åååååååjaaa
Thread replies: 314
Thread images: 67
Thread DB ID: 445481[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.