[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Drage-utgaven
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 329
Thread images: 79
File: Norgetråden.jpg (117 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Norgetråden.jpg
117 KB, 1280x800
Drage-utgaven

Forrige tråd:
>>53653545
>>
File: happywheels.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happywheels.webm
2 MB, 720x405
>>53695361
>dfn ingen rullestoljv
>>
hvem /springermedulvene/ i kveld her
>>
>>53695483
hva slags vits er det?
er det fullmåne?
ser du etter one-night-stand?
forklaring?
>>
File: osaka.gif (1 MB, 159x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osaka.gif
1 MB, 159x166
>>53695361
>>
Först for PST
>>
Hvem gleder seg til "How to Train Your Dragon 3"? Bare to år til.
>>
>>53695871
https://www.youtube.com/watch?v=By-sBq2uk2c
fåvæ
>>
>>53696060
>auroraanon
>"M-myn konefuuuuuu"
>>
>>53696184
Hvem er trådens beste konefu, >>53695459, >>53695900 eller >>53696060?
>>
File: ZJagAiRl.jpg (46 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZJagAiRl.jpg
46 KB, 480x640
>>53695483
Rapporterer inn
>>
>>53696184
er nok ikke originale auroranon fåvæ

oj, se der ja, der har du nok han >>53696294
>>
File: rt69.png (1 MB, 1400x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rt69.png
1 MB, 1400x1000
>>53696280
Ingen av dem
>>
>>53696280
Rullestoljv, så klart. Hun vil aldri gå fra deg.
>>
>>53696828
>hun vil aldri lage flere videoer
>>
File: majonespai.jpg (97 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
majonespai.jpg
97 KB, 640x1136
>>53696280
Ingen av dem
>>
>>53695361
GHAHAHHAHAH

DU HAR BOKSTAVLIGEN "Norgetråden" SOM NAMN DIN FUCKING NEWFAG
>>
>>53697231
Eh.. hvem bryr seg? Tråden går an å finne, og det er det viktigste.
>>
File: 1452128737855.png (34 KB, 197x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452128737855.png
34 KB, 197x280
>>53697231
>>
>>53696280
Ingen av dem
>>
File: Aurora.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aurora.webm
1 MB, 1280x720
>dfn ingen semi-autistisk jv
>>
>>53697718
Dårlig smak
>>
File: 1452987970265.jpg (106 KB, 893x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452987970265.jpg
106 KB, 893x720
>>53697819
>2016
>har ikke aurora som konefu
>>
File: I_5321690a.jpg (188 KB, 960x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I_5321690a.jpg
188 KB, 960x1200
>>53697718
>>53697819
>>53697935
Skjerp dere, mine herrer.
>>
>>53697819
slett dette
>>
File: 1452912802595.jpg (619 KB, 1959x1469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452912802595.jpg
619 KB, 1959x1469
>>53695361
skjera
>>
>>53698139
Ikke så mye. Ser på diverse videoer og slikt. Horer senga roper, så skal legge meg snart. Du?
>>
>>53698550
godnatt, skal runke og grine nå
>>
Dumpster Diver anon her.
Ble 1.2kg kyllingfilee i natt, satan det er kaldt ute.
>>
>>53698755
>Dumpster Diver
hahaha Hva faen? tar du ting fra soppla og eter dem?
>>
File: f68.jpg (101 KB, 1023x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f68.jpg
101 KB, 1023x599
>>
>>53699108
det er vanskelig å lenke >>53695459
>>
>>53699108
>dfn ingen konservativ kristen arisk rullestoljv
>>
wew inkassering av dagens forste seier kan nok ta litt tid
>>
File: Voe.webm (2 MB, 1040x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Voe.webm
2 MB, 1040x1080
webm test, bare ignorer
>>
File: yxkast.webm (837 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yxkast.webm
837 KB, 640x640
webm test, bare ignorer
>>
>>53699408
Hvorfor ser vi ikke den nederste halvdelen av henne?
>>
File: 1452305720061.webm (668 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452305720061.webm
668 KB, 1024x576
>>53699408
fåvæ
>>
File: 1452904959045.gif (31 KB, 400x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904959045.gif
31 KB, 400x291
>>53696280
>>
File: black girl twerk.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black girl twerk.webm
3 MB, 1280x720
>>53699651
5/10 röv
>>
File: 1430325682555.jpg (77 KB, 534x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430325682555.jpg
77 KB, 534x664
>>53699651
>>
>>53699789
STORE
>>
>>53699844
>>
File: osakafgxb.gif (137 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osakafgxb.gif
137 KB, 256x256
>>53699789
kjære dagbok
rumpa var feit
>>
>>53699789
jeg visste ikke engang at rumper kunne gjore sånt
>>
File: kald.png (923 KB, 1381x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kald.png
923 KB, 1381x856
>>53697718
Livet er urettferdig.

https://youtu.be/zUdeVrcJc2w?t=4m22s
>>
File: twerking.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
twerking.webm
2 MB, 640x360
>>53699789
>>
>>53701032
litt kringle det der, fåvhæ,odsmjv (for å være helt ærlig, og det skal man jo være), familiemedlem
>>
File: 1546101.jpg (74 KB, 990x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1546101.jpg
74 KB, 990x791
http://www.vg.no/rampelys/tv/nrk/anne-rimmen-og-ailo-gaup-blir-foreldre-gleder-oss-veldig/a/23597625/
>>
>>53701665
blikket i ǿya deres (+ annonseringen av svangerskap), DU BARE VET
>>
>>53701665
Var ikke klar over at Rimmen rimma en same
>>
>>53699651
>I NEED COFFEE
Pent
>>
File: 1379822210950.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379822210950.png
108 KB, 400x381
>Superblogger Sophie Elise droppet BH-en og viste puppen på Vixen Blog Awards. Nå reagerer hun på tilbakemeldingene hun har fått etter puppestuntet.
>>
>>53699408

Kilde?
>>
>>53702298
"Jeg håper å være et forbilde for yngre jenter"
greit nok at jenter skal være trygg på sin sexualitet, men man skal da faan ikke oppfordre dem til å være toser, trenger virkelig ikke mer tennårings gravide
>>
>>53702901
vil gjerne se yngre jenter vise frem puppene

fåvæ

neida, ikke så unge, pst
>>
>>53702888
https://youtu.be/7PKXYc6Ma1Q
>>
>>53703074
jeg har ikke fulgt med siden Ida Wulff bloggkrigen
>>
>>53697421
>Islending aka svikerske tenåringsrebelen i familien
>Be noen om å holde kjeft
PELL DEG HJEM DIN SVIKER ALDRI GLEM HVEM SOM KNUSTE DET NORSKE HJERTET FORST AV ALLE
>>
>>53703998
Hvem er egentlig hvem i den nordiske sǿskenflokken?
>>
File: Typisk FrP.png (963 KB, 1075x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Typisk FrP.png
963 KB, 1075x646
http://www.nrk.no/hordaland/frp-topp-raste-da-hun-ikke-fikk-kjope-sjokolade-1.12753436
>>
Kor e alle helter hen?
>>
File: SophieElise.jpg (91 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SophieElise.jpg
91 KB, 990x660
>>
har vært på en vaskeekte normisfest med mine normisvenner som jeg deler leilighet med, spor meg om alt
>>
File: rasekrig nå.jpg (30 KB, 640x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rasekrig nå.jpg
30 KB, 640x512
>>53705987
Syria
>>
>>53706794
Var det fine jenter der?

Hvis ja, satt noen av jentene i rullestol?
>>
>>53706866
de fleste var ganske stygge, ihvertfall de jeg turte å snakke med, så ikke et jævla hjul i hele kåken fåvæ
>>
>>53705729
Joda men det er jo faktisk en prinsippsak typ "Staten vet hva som er best for deg"
>>
God morgen Norge.

Dette blide må brukes i neste tråd!
>>
>>53699408
>>53699651
>du skal aldri bli så vakker at folk horer på deg snakke om tilfeldig dritt for timer.
>>
>>53707860
Absolutt ingen, bortsett fra kanskje Anundsen, ser komfortable ut i det bildet.
>>
>dfn ingen qt å ove norsk med

Jeg har studdert for en uke men alle kvinner på Interpals ignorerer meg.

Takk for tråden, leser det hjelper.
>>
>>53706794
hvor mange
>>
Sovna i badekaret gutta... våkna for ti min. Siden i drittkaldt vann
>>
>>53707860
jeg er bare glad stoltenberg var for opptatt til å jokke seg i midten og overalt i bildet slik han alltid gjör.
>>
>>53706794
Har du jv?
>>
>>53709005
Post bilde, vil se.
>>
Hvil i fred, bunkeranon.
>>
File: misfornøyd frosk.jpg (13 KB, 600x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misfornøyd frosk.jpg
13 KB, 600x576
hvem /polarbrǿd med rekesalat/ her?
>>
File: 1452842355522.jpg (33 KB, 469x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452842355522.jpg
33 KB, 469x497
>Side 10
>>
>>53708984
>sovna i badekaret
er det en god ide?
>>
>>53711002
Du trenger ikke bevis. Bare tro meg, APe folk er sånn der.
>>
File: 1450345001961.jpg (2 MB, 3981x2878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450345001961.jpg
2 MB, 3981x2878
>>53716495
>APe
>>
>>53714941
Det er helt trygt. Jeg har sovet hele netter i badekar.
>>
Redigere: Wow! Takk for gull fremmed!
>>
>>53717109
Begynner man ikke se ut som en ordentlig pung etterhvert da? Huden min blir nesten skrukkete bare av 15 minutter i dusjen.
>>
Fikk besok av Jehovas vitner i stad. Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan de engang gidder å folge denne trosamfunn som erklærer at det er "kun" plass til 144 000" mennesker i himmelen, og at alle andre skal straffes uansett hvor mye godt de gjor, selv når de har 8 mil+ medlemmer. Var en interessan diskusjon om hvorfor forskjellige trossamfunn finnes over samme bibel, men de ga seg fort desverre og unnskyldte seg mens de gikk videre når det ble spennende å prate.
>>
>>53717378
Bare i henda
>>
>>53717378

Er en grense for hvor mye vann huden kan trekke til seg da, anonsen.

Med mindre du er svampebob...

Er du svampebob? Du er svampebob.
Brev svampehendene dine.
>>
>>53717198
Redigere 2: så klart er min hoyest oppstemte kommentar om kantonesisk dvergpincherhistorie
Redigere 3: 2000 oppstemmer
Redigere 4: 2500 oppstemmer
Redigere 5: hvil i biter innboks
>>
>>53717687
Å diskutere religion med fanatikere er en nesten umulig og lite fruktbar ting å gjore
>>
Can someone tell me what's the deal with the word "hos"? When am I supposed to use it instead of med and when does it mean house?
>>
>>53718053
Mulig, men interessant å hores deres synspunkt istedefor hva alle andre mener er deres synspunkt på saker og ting. Er ganske fasinert av teologi og hvordan den splittes og utformer seg i samfunnet, så greit å diskutere med faktiske trosbekjente enn euphoriske intellektuelle på nett.

De var vist veldig opptatt av dommedag og krig nå om dagen, noe jeg må humre litt over som tidligere FN soldat og nå HV befal.
>>
>>53718236
Hva sa det til kun 144k-sporsmålet ditt?
>>
>>53718078
hos doesn't mean house. Hus does.
Hos basically is used as "is with/at someplace" with past tense.
>He was with Jim
>Han var hos Jim
>>
>>53718236

>tidligere FN soldat og nå HV befal

*skakkgjor fedoraen*
>>
>>53718291
Shit sorry, I got mixed up with "hos oss"

So it's used a past tense?
>>
>>53718078
hos don't mean house (unless it's some weird dialect thing), but you use it when it's about someone else's place, typically their house/home.
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=Hos&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge
>>
>>53718053
Som å diskutere ytringsfrihet med SJW?
>>
>>53718270
Tok det ikke opp da samtalen ikke gikk på det. Som sakt så diskuterte vi kun biblelsk oppfatning av krig, og splittelse av trossamfunn.

Sa at jeg var kristen selv for å gjore dem litt tryggere til å snakke om hva de faktisk oppfatter. Vet at sektfolk er veldig forsiktig på ikke-kristne sine sporsmål og diskusjoner.

Forsåvidt så er jeg vel registrert i statskirka så var ikke en logn
>>
>>53718311
*setter herremannshatten på snei*
>>
>>53718345
Actually, when i think about it, it's not necessarily past tense.
>Han er hos oss
>He is with us
But it means "is with (subject)"
>>
File: Kdbsviyibdyidbydybk.png (916 KB, 1027x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kdbsviyibdyidbydybk.png
916 KB, 1027x1248
>åpner VG
>de tre toppsakene omhandler bloggere
Hvorfor kan de ikke la leserne filtrere visse tema? Må snart boikotte hele avisen hvis dette fortsetter.
>>
>>53718078
"Hos" means "at" while "med" means "with", although you could use it as "at" if you want, but there's no rule about it

"i'm hos the store med my buddy"
>>
>>53718311
Hva har det med fedoraer å gjore? Er en jobb som alle andre og skaffer brod på bordet. Merk at jeg ikke jobber i HV, men er mobilisert.
>>
>>53718374
Jepp, og personlig frihet med hoyre ekstreme.
>>
>>53718430
Pleide å titte på VG daglig, men nå titter jeg kansje en gang i måneden, eller når noe stort har skjedd i verden.
>>
>>53718575
Hva titter du på i stedet?
>>
>>53718345

It can be used in present and future tense too.

>Jeg er hos Jim
>I am at/with Jim

>Jeg skal skal sove hos Jim
>I'm going to sleep at/with Jim

Note that "hos" doesn't have an English equivalent, which is why the second example has a sexual undertone. "Hos" implies that you are (staying) _with_ (though not always) someone at _their_ house.

>>53718453

>i'm hos the store med my buddy"

Wouldn't really work since "hos" implies a connection of ownership between the place you are visiting and the person you are with.
>>
>>53718899
Ingenting fast egentlig. Er det noe internasjonalt utnom midtosten så er Al Jazeera ganske bra for noytral fakta (men fy faen kommentarfeltet deres som er gjennomsyra av amerikanere får VG sitt til å virke som modne smarte mennesker) Nasjonale nyheter bryr meg lite, og storre nyheter får jeg hore forst på 4chan, og så lese meg litt opp på wiki sin nyhetsportal for oppsummering av sakene
>>
>>53718426
>>53718453
Ok, thanks guys
>>
>>53718467

>Er en jobb som alle andre
>Merk at jeg ikke jobber i HV

Bestem deg.

Klare kommandoer er viktig i strid, fenrik fedora :^)
>>
>begynte å prate med en koreansk sotpai, veldig sot (så sot at jeg ikke forstod hvorfor hun ville prate med meg)
>hun likte visstnok utseendet mitt og de blå oynene mine
>vi adder hverandre på whatsapp og skype, og fortsetter å prate der hver dag i ca 1 uke, om oss selv og livene våres etc etc.
>snart snakker vi om å besoke hverandre, og gjore artige ting sammen i hjembyene våres
>etter ca 2 uker med dette, så begynner vi å uttrykke at vi liker hverandre osv.
>det eskalerer til at hun vil vite om hun kan komme å besoke meg i sommer, og bo hos meg i en måned
>jeg går med på det, og hun er veldig glad og fornoyd, og har til og med begynt å lage en detaljert liste over ting vi skal gjore sammen
>hun har bestilt bilettene allerede

>dfn jeg trolig får besok av en koreansk sotpai i sommer

B-Burde jeg begynne å trene fåvæ?
>>
>>53719011
Sikter til FN stillingen jeg hadde.
Du får tippe litt mer, min gode memsmester. Ingen grunn til å fole deg truet av den vante soldat, selv om de er sterkere psykisk og fysisk enn deg. Vi er her for å passe på at du overlever krisetider tross alt.
>>
>>53718977

Any reason you are learning our meme language?
>>
>>53719105
Spors. Har du normal vekt og kropp så holder vel dine nordiske trekk. Men er du feit eller skjelett så burde du gjore noe.

Uansett så gir trening testosteron som forsterker attraksjonen og din sexuelle evne. Men SK jenter er ganske lette på tråden når de ikke er i SK hvor familien kan sosialt steine dem for å være med en utlending.
>>
>>53719241
Jeg er litt skjelett fåvæ, derfor jeg tenkte å trene. Kommer ikke til å få sånne veldig merkbare resultater, men det gir i hvert fall litt bedre form og selvtillit, som du er inne på.
>>
>>53719212
jeg arbeider/studere hele tiden og jeg har ikke tiden å lære en andre språk
>>
>>53719351
OM det skulle bli hanky panky, og du ikke er en los kanon, så skal du fort se at kondis er viktig. Ellers vil du bli utmatt etter 10 knivstikk, og det er IKKE goy.
>>
>>53719355
Og er det enkel
>>
>>53719157

>FN-soldat
>passe på at du overlever krisetider

Velg én, og kun en.

Tror det er du som er megmegmesteren her, du klarer ikke en gang å beskytte sidene mine fra å gå i omlop rundt jorden.
>>
>>53719414
Du har rett i det. Los kanon er jeg ikke, men jeg skulle hatt bedre kondis. Jeg tror jeg vet hva jeg må gjore nå! Fyfaen hater trening.
>>
>>53719499
Du er meg en memekonge du, anon. Jeg boyer hatten min i stovet for deg.
>>
>>53719702

>memekonge

Språkhanrei er du også.
>>
>>53719702
(jeg er ikke han) Vel, det er jo teknisk sett ingen kriser i norge hvor fn-soldater hjelper til med noe, er det?
>>
>>53719875
Tidligere FN soldat, Nå er jeg bare NEET som trener i HV.

Nei, ingen kriser nå om dagen heldigvis, men det kan bli morkt i framtiden. Fosvarets analytikere er ganske nervose når det gjelder Russland. Så nå, forste gang siden slutten av 80tallet trener vi på forsvar mot en eventuell russisk invasjon med resten av NATO (cold response 2016). For har det stort sett handlet om terrorister
>>
>>53719855
Det er åpenbart. Han snakker jo bokmål, det eneste hanreispråket som er offisielt brukt i hele verden.
>>
>>53719875

>det er jo teknisk sett ingen kriser hvor fn-soldater hjelper til med noe.

Fikset det for deg.
>>
>>53720184

>Han snakker jo bokmål

Dette ugyldiggjor resten av brevet ditt. Til skammekroken med deg, og ta med nyn*rsken din i samme slengen.
>>
>>53720221
*Tippet
Militæret er bortkastet penger. Avskaff det så kan vi alle leve i Kardemomme by og overleve kun på vår fantastiske intellekt!
>>
>>53720361

Jeg beundrer din evne til stråmannsargumentasjon. Bare synd at det ikke utgjor et gyldig argument :^(
>>
>>53719875
Hva med alle utlendingene og borgerkrigen vi har mot dem? Tenk lengre enn kuken din, anon.
>>
>>53720119
Er Russland ansett som en såpass stor trussel for norge spesifikt?
>>
>>53720547
Ja, eller for Skandinavia i helhet. Så vi trapper opp i tilfellet en ny kald krig. Om Russland tilter pga en/flere av ufattelige mange mulige scenarioer, så er det jo ikke ostover de vil gå.
>>
>>53720633
Men er ikke det mye mer sannsynlig at de vil gå til tidligere soviet-stater i osteuropa?
>>
>>53720744
Jo, det er propaganda for at vi skal fortsette å være USAs lille bikkje.
>>
>>53720744
Ja, men du må tenke på det storre bildet. Om de går inn der, så er det full krig, og de kommer da også til å sikre Skandinavia sånn at NATO ikke kan angripe derfra, såvel som å ta våre resurser til å finansiere sin krigsmaskin og odelegge NATO sin.
>>
>>53720827
På en skala fra 1 til 10, hvor hard blir du når Russland krenker norsk, svensk og finsk luftrom for å vise muskler og true oss i samme slengen?
>>
>>53720827
>dfn utenlandsk diaspora idt

Hvilket höl har NATO bombet for å gjöre deg sur?
>>
>>53721021
1, vi burde gi dem noen militærbaser å loke rundt på.
>>
>>53721140
>antyder at russerne ikke allerede har kjopt opp nedlagte militærinstallasjoner i Norge

bl.a. en marinebase
>>
>>53721112
Jeg er helnorsk.
>>
File: 1452974999137.jpg (38 KB, 348x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452974999137.jpg
38 KB, 348x346
>dfn ingen sot jv
>>
>>53720827
Satser heller på USA, enn på folkeslaget som er kjent for massevoldtekt og sivildrap under krigstid, og anser seg selv som overmennesket til alle andre.
>>
>>53721368
Jeg skjonner ikke hvorfor dette er det eneste andre alternativet i hodet ditt.
>>
>>53721531
Så hva er alternativene da?
>>
>>53721368

Du mener Tyskland? Er ikke nazitida litt for langt tilbake til at vi skal bære nag ennå?
>>
>>53721611
>Du mener Tyskland?
Heisann Vladimir!
>>
>>53721368
Mens vi er inne på det: I Bjorn Lindstads bok Den Frivillige, forteller han at under tilbaketrekkingen fra Ostfronten ble kompaniet hans spurt av tysktalende kvinner om de kunne gjore dem gravide så de slapp å få russerunger etter den nært forestående massevoldtekten fra den Rode Arme.
>>
>>53721531
USA er muligens vår beste allierte da, uironisk sett
>fant oljen vår
>gjor norge STRONK i militære sammenhenger
>virker mye mer lojale enn briter, svensker og hva enn du forventer skal hjelpe oss i en krig
>det er generelt bare bedre å være på deres side enn noen andres side
>>
>>53721362
Jeg har runket til denne fåvæ

Legger ikke skjul på det
>>
>>53721687
Anektdoter holder jeg meg for god til. Men tviler ikke at enkelte gjorde det.
>>
>>53721669

Privyet, Adolf :^)
>>
>>53721687
hehe de var bare paranoide pga. nazi propaganda du vil finne ut at når russerne kom vet ingen voldtekt men de synes de russiske mennene var så flotte det er bare derfor det var mange russisk-tyske barn i etterkant
>>
>>53721362
Det finnes en korrelasjon mellom det å ikke ha JV og det å breve anime.
>>
Onkel Sams spermslurpere og Putins knulledukker kan ta seg en bolle fåvæ. Nordisk forsvarsallianse eller skyt deg selv, jævlig hanreifaen.
>>
>>53721698
>involverer oss i noe totalt unodvendig i midtosten
>sorger for at millioner av muslimer vandrer vestover
?
>>
>>53721895
Dette fåvæ
>>
>>53721895
4 maur tar ikke en maursluker noe mer enn 1 maur.
>>
>>53721933
Kan ikke bare nyte fordelene uten å bidra.
USA har ikke bestemt at vi er så liberale med asylsoknader.
>>
>>53721895
>MUH KALMAR
Svensker og Dansker tar godt i mot oss, om vi underkaster oss dem igjen
>>
>>53721895
Hvor er den politiske viljen til noe sånn?
Virker ikke som om folk vil ha noe allianse for fienden bokstavelig talt står på grensa vår.
>>
>>53722028
>om vi underkaster oss dem igjen

Dette, fåvæ. Alt av verdi skal til Köben og det vil bli en braindrain uten like
>>
>>53721895
>Nordisk forsvarsallianse
Er ikke i mot ideen kom bare til å tenke på noe annet
Tror engelsk hadde blitt standardspråket fordi analfabetiske finner ikke kan lære seg svensk?
>>
>>53722129
>Braindrain til skattmark

Tviler stert, vi lever ikke akkurat på 1700-tallet lenger
>>
http://m.kjendis.no/2016/01/17/kjendis/dod/svensk/danseband/musikk/42782706/?www=1

carina neeeeeeeeei
>>
eg må drite
>>
Prumpemannen er i bakrus. Litt mye prumpevann i går.

*prump*
>>
>dfn ingen drageslekt...jv..?
>>
File: NDG2015-057-Yoje.jpg (108 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDG2015-057-Yoje.jpg
108 KB, 540x720
D-DRAGEN ER HER! PASS OPP!
>>
>>53724765
>dfn ingen norsk dragon age cosplayer jv jk lol das gross
>>
>>53724765
Æsj fåvæ.
>>
File: NDG2015-058-Yoje.jpg (82 KB, 912x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDG2015-058-Yoje.jpg
82 KB, 912x684
>>53724965
HAN ANGRIPER!
>>
File: 14245671419.jpg (878 KB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14245671419.jpg
878 KB, 1944x2592
>>53724970
>dfn ingen cosplay-jv
>>
>>53725243
Du har et rullestolbilde for hver anledning.
>>
>>53725301
Dette

Kan vi se storrelsen på rullestolmappa di, >>53725243 ?
>>
>>53725301
Nei, ikke enhver, men ganske mange.

Gi meg et tilfeldig emne, så skal jeg se om jeg finner noe som passer.
>>53725332
Jeg har to. En på 2.62 GB og en på 4.41 GB.
>>
File: NDG2015-184-Yoje.jpg (114 KB, 912x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDG2015-184-Yoje.jpg
114 KB, 912x684
>>
Du er i godt selskap, sjakkanon.
>>
>>53725405
>En på 2.62 GB og en på 4.41 GB.
sava det er ikke verst
alle reaksjonsbildene mine jeg bruker her på 4chan er til sammen ca 500 mb
>>
>>53725559
Noe sier meg at jeg kunne ha slått alle fire i blindsjakk.
>>
File: fortell.png (104 KB, 355x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fortell.png
104 KB, 355x471
>>53725637
>>
>>53725405
>Gi meg et tilfeldig emne
en utfordring her, gi meg noe relatert til våpen eller militære ting så jeg kan bæsjebreve på /k/
>>
File: 066_NDG2014_Etath.jpg (144 KB, 912x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
066_NDG2014_Etath.jpg
144 KB, 912x684
Föler at det er en bra bildetekst på lur her, men kommer ikke på noe. Noen forslag?
>>
File: 1438470120025.jpg (214 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438470120025.jpg
214 KB, 600x800
>>53725734
>dfn ingen amerikansk rifleentusiast-jv
>>
>>53725787
>rifleentusiast
>skyter en hagle

avfyrte autismen min men takk allikevel
>>
File: Ny_Skarstein3.jpg (71 KB, 865x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ny_Skarstein3.jpg
71 KB, 865x578
>>53725862
Ja, så det rett etter at jeg hadde brevet bildet. Tenk deg hvor hardt det kommer til å avfyre /k/.

>dfn ingen middelaldersk kriger-jv
>>
File: pizza.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizza.gif
1 MB, 392x400
>DFN det snör som bare faen ute
>>
File: NDG2012-030.jpg (116 KB, 912x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDG2012-030.jpg
116 KB, 912x684
Euforiske tilstander
>>
File: NDG2010-005-Etath.jpg (236 KB, 912x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDG2010-005-Etath.jpg
236 KB, 912x680
>>
>>53725780

>>>/b/663842198
>>
>>53726175
Slett dette.
>>
File: store karer.jpg (478 KB, 865x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
store karer.jpg
478 KB, 865x683
>>53726080
Finnes faktisk allerede en versjon av denne.
>>
>tfw Norway is the greatest country on earth
>>
File: DTd7A5l.webm (1 MB, 156x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DTd7A5l.webm
1 MB, 156x250
>>
>>53726684
Sant, så sant. Kjennes godt.

>>53726694
Hva er det som skjer her?
>>
>>53726810
En bikkje reddes opp av et hull, reversert.
>>
>>53726810
Det er reversert dyreredning

Denne er >3MB, så må breve linken
http://gfy
cat.com/BogusFearfulGar
>>
>>
File: 6c8Vqvg.webm (2 MB, 336x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6c8Vqvg.webm
2 MB, 336x190
>>
File: the fuck.png (398 KB, 632x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the fuck.png
398 KB, 632x462
>>53725953
Trondheim du også, eller?
>>
File: dragonite.png (64 KB, 200x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dragonite.png
64 KB, 200x156
>>53728797
>dfn Drage-type
>>
>>53728989
dragedildo?
>>
>>53725780
>dfn du driter i skogen
>>
>>53728797

J-jeg er i Trondheim. Motes på Festningen og ta hverandre på tisselurene?
>>
>>53731760
mæh
litt for kalt
dessuten er det en uendelig oppoverbakke til festningen
>>
>>53726175
>Det nest siste brevet
Tror jaggu jeg fikk kreft. Hvorfor skal alle kidsa i dag prove å emulere 4chan ca 06?
>>
>>53733079
Nå har jeg gjort litt research. Herregud for et togvrak. Masse internett drama med 8ch, mchan og resten av idiotiflokken.
>>
>>53734029
Å? Få hore
>>
>>53734315
Tja, hvor skal jeg begynne? 8ch, med sin nye eier Jim og han's selskap har blitt fersket på å selge brukerne's informasjon til private aktorer under en teknisk feil mens de flytter over til en ny motor. Så nå er det full borgerkrig mellom exodus v2 tards og 8ch4eva idioter. Pga dette har mchan samt noen andre mindre ny-chans, som reklamerer med at mods ikke kan slette brev og tråder (de kan det, pga massiv flom av cp og cp brett) startet et angrep på 8ch, ikke ulikt 8ch under den hele gg flausa. Så nå driver alle de chansa å leker store hacker badboys og "kriger" mot værandre.

Det jeg finner mest interessant dog, er at det var Jim og han's selskap som påstod at Hiro solgte data fra 2ch, og derfor tok over makta på ganske shady vis (akkurat som Jim gjorde med 8ch's Varmehjul). Dette setter et nytt lys over Jim sin historie om at Hiro stjal data og derfor rettferdiggjorde sin hostile takeover. Alt bevis på tyveriet ble supplimentert av Racequeen inc, Jim's selskap.

Så spors om Jim har spilt alle chan'sa godt for narr med fantastisk manipulasjon, for ingenting er så populært som å hate sin chan admin tydligvis, til den grad all logn blir tatt som god fiske av sinte brukere.
>>
File: loppa.jpg (31 KB, 660x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loppa.jpg
31 KB, 660x368
Gutta, jeg skal visst bli grunder.
Var på en sånn oppdrettskonferanse og nevoen til en tidligere fiskeriminister skal tydeligvis være en slags "mentor" som jeg skal ha regelmessig kontakt med fram til jeg er ferdig uteksaminert.
Kun ferdig med forste semester av 6-årig studium så litt rart egentlig.

Jaja, hvis dere horer om fåvæ-laks en gang så er det meg.
>>
>>53734754
Alle disse channene, hva faen er de egentlig?
>>
>>53735394
Wannabe /b/-era 4chans.
Plenty av chans som har levd fredlig side om side med 4chan under sitt liv til doden, men etter GG dramaet så kom det flust av nye chans (og noen dode, som våknet opp igjen ala 8ch) laget av sannsynligvis /b/ og /v/tards som ville kickstarte chanology v3. Den storste av disse er jo naturligvis 8ch. Men nå ser mchan seg muligheten til å bli den nye 8ch, dog de er i konkuranse med noen andre ubetydlige fillechans for episke legionærer og internett krigere.

Samme gamle historien om igjen. Akkurat som anontalk i sin tid. Nye chans kommer og går, 4chan består.
>>
>>53735613
>GG
hva var dette?
>>
>>53735770
Gamersgate. Hvor har du vært? Var jo plastra over hele 4chan våren og sommern 2015. Tardsa spamma til og med /ck/ og /po/ med tråder om sin episke internett krig med en gruppe retards fra tumblr.
>>
>>53735770
Misogynister provde å odelegge for kvinnelige spillutviklere under unnskyldningen "ethics in gaming journalism"
>>
Bestilt meg Suunto Core gutta, hvem /skogstur/ her?
>>
>>53736505
Hvorfor kjope dyre klokker?
>>
>>53736667
Liker å ha ordentlige ting, litt greit å putte litt penger i en klokke med kompass og shit hvis jeg skal gå i Jotunheimen eller lignende.
>>
>>53736751
Hvorfor ikke bare bruke... telefonen?
>>
>>53736924
Har du vært utenfor huset for? Hvis du drar på hiking i 7 dager, hvor lenge tror du mobilen lever som kompass?
>>
>>53736924
Mobiler går tom for strom og er sårbare for vann og lignende. Hvis man tar med mobil som navigasjonsverktoy må man i det minste ha et backupkompass, det har han da på klokka.
>>
>>53737137
Lenge. 349,- på biltema, varer 3-4 fulle oppladinger.

Dessuten, hva skal jeg med kompass når jeg har GPS på telefonen? Luddittfaen.
>>
>>53737194
>og er sårbare for vann og lignende
Kommer an på hva slags mobil man har.
>>
>>53736751
Og hvor ofte er du ute og går på plasser som Jotunheimen?
>>
>>53737326
>jeg skal det snart, anon. jeg skal det snart
>>
>>53737220
>hva skal jeg med kompass når jeg har GPS på telefonen
å ja fordi ingenting galt kan noengang hende med den dyrebare mobilen din
>>
>>53737398
Den er sertifisert for stot fra 2 meters hoyde og vanntett til 2 meters dybde i 30 min, så nei, jeg er ikke særlig redd for det.
>>
>>53736751
Så en gang en klokke på Finn til halvannen million, du burde kjopt den istedet fåvæ.
>>
>>53737454
Dette fåvæ

Meteorittstein, dinosaurbein og diamanter er ekte patrikaneres preferanse for urverkmaterialer.
>>
>>53737441
men da har du brukt penger på en spesiell mobil, vanlige mobiler er ikke slik
så når du spor "hvorfor ikke bruke mobil", de færreste har en slik mobil og det maker mye mer sense å ta et kompass da
>>
>>53736667
>>53736924
>>53737220
>>53737275
At det går an.
>>
>>53737737
Enig
Om så man får fordeler som med kalender og kompass, så er det noe som kan kjopes separat til en brokdel av prisen
>>
File: 1438556925907.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438556925907.png
246 KB, 550x535
god morgen..
>>
>>53738480
Jeg misliker neets fåvæ
>>
>>53738524
er ikke neet fåvæ
>>
File: trist_froskemann.jpg (138 KB, 579x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trist_froskemann.jpg
138 KB, 579x570
hvem /ensom/ her?

>studerer i Trondheim
>bokstavelig talt 0 (NULL) venner her
>familien bor i Oslo
>savner dem hver bidige dag
>eneste kommunikasjon med andre mennesker siden juleferien er ett-ords-setninger til de i kollektivet, samt kassedama på Bunnpris
>>
>>53738835
hva studerer du, anon?
>>
>>53738786
Ok. Da kan vi mislike dem sammen, anonsen. :)
>>
>>53738942
h-hemmelig
>>
>>53737326
1 Gang i året ca, drar på småtopper sånn annenhver helg på roft 900Moh, er ikke så mye bedre her i Akershus.
>>
File: 0811041scb-1r.jpg (117 KB, 714x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0811041scb-1r.jpg
117 KB, 714x535
>>53739328
Kjopte denne klokken forresten, milrab hadde den på salg 40% off.
>>
>>53735054
Er det Lars Berg Hansen? Har jobbet med han isåfall.
>>
http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Sykt-perfekt-Nei_-bare-sykt-selvopptatt-8320003.html
>Adelina Trolle Andersen
>>
File: 1292948444191.gif (1 MB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292948444191.gif
1 MB, 256x192
>>53739951
>Den tingen overst til hoyre
>>
>>53739105
Kult!
hvordan kommer man inn på hemmelige studier?
>>
>>53739546
Ja, det er han.
Hva syntes du om han?
Han ga ihvertfall meg og alle som var der et veldig godt inntrykk.
>>
>>53741100
Det er bare de som er i den hemmelige klubben som får vite.

Også, hvorfor blir Sofie Elise hyllet for å flashe puppen sin, egentlig? Det er ikke det at jeg synes det er så farlig at hun gjor det, men jeg skjonner ikke hvorfor folk hyller det. Det var på ingen måte en flott eller moden ting å gjore, det var vel snarere ett av mange stunt hun gjor hele tiden, å spille på sex for å få mer media-oppmerksomhet.
>>
>>53741192
Heheh.. Han er jo en litt spesiell type, men hyggelig og lett å snakke med. Du må sporre hvordan det går med datinga. Han var med på et slags datingprogram på TVNorge eller TV3 for noen år siden. Han er nok også dyktig i det han driver med. Leste faktisk en artikkel om han for et par dager siden.

http://ilaks.no/fra-ide-til-produkt-med-lars-berg-hansen/
>>
>>53741342
KVINNEKAMPEN FÅVÆ
KROPPSFOKUS FÅVÆ
STATUERE ET EKSEMPEL FÅVÆ
>>
>>53741509
Sokte opp litt om Larse'rn, og fant det her

http://www.proff.no/selskap/norseaqua-as/terr%C3%A5k/-/Z0IRAAVC/
>driftsinntekter: 169k
>ansatte: 24
???
>>
>>53741342
har noen bilde av at hun gjor dette?
>>
>>53742650
Det er video av det på TV2 sine nettsider. Noe à la "Sophie Elise flashet puppen som takk for en eller annen bloggpris". Bare å soke.
>>
File: 1444829542081.png (41 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444829542081.png
41 KB, 500x461
Hej, hur mår ni idag?
>>
>>53742650
alle norske tabloidnettaviser
>>
>>53706230
>den tatoveringa
söppel fåvæ
>>
>>53742596
Han startet det selskapet for ett år siden og omsetter nå for 16 millioner. Derfor han var på konferansen og derfor jeg sa hei og flott forestilling osv.

>>53741509
De viste klipp av det på konferansen, til alles fornoyelse.
Han har dame nå da. Ikke som han motte der.

Men hva er det du driver med? Oppdrettsmiljoet er ikke sånn kjempestort, så kanskje eventuelt vi tilfeldigvis motes en dag.
>>
>>53743038
Aha, det forklarer saken. Imponerende!
>>
>>53743038
Åja. Så bra for han, da :) Jeg har jobbet på ulike oppdrettsanlegg, både laks og andre typer fisk. Deriblant rensefisk, på et anlegg hvor Lars også jobbet ei stund. Akkurat nå går jeg skole, og har egentlig ikke noen planer om å gå tilbake, men hvem vet. Er nok storre sjanse for at du har med noen andre i familien min å gjore. Men du får kose deg. Er fantastiske tider innenfor lakseoppdrettsmiljoet nå, så det er ei god linje å gå, vil jeg si. Ser ikke for meg noen særlig nedgang i det markedet, og rekorder slås stadig, både innenfor prisnivå per kilo, og antall tonn eksportert osv.
>>
File: 1189778.jpg (71 KB, 408x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1189778.jpg
71 KB, 408x271
livet mitt ble mye lysere når jeg sluttet å lese vg og når alle avisene byttet til facebookkommentarer, som ikke laster for meg.
>>
File: Slowpoke.png (547 KB, 500x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Slowpoke.png
547 KB, 500x488
>>53743731
>>
http://www.nettavisen.no/nyheter/rekordmange-flytter-fra-norge/3423181351.html
>>
>>53745117
Er det hvit flukt ute og går?
>>
>>53746425
>men to tredeler av dagens utvandrere er selv innvandrere.
Tipper det er ǿsteuropeere som stikker nå som det ikke er jobber til dem.
>>
>>53742812
Helt greit. Rolig dag i dag.
>>
>>53746564
Haha nei, ost europeere kommer ikke hit for jobb, men for å stjele. Svart arbeid er bare et skalksjul for storre virksomhet.

Og nordmenn gir dem gladelig svart arbeid, fysj å betale andre nordmenn penger. Her skal verdiene ut av landet, så framst man får drittdårlig kvalitet for noen kroner spart.
>>
>>53746872
>t. kommentarfeltskriger
Må være enkelt å leve når man bare kan generalisere villt.
>>
>>53746872
>ost europeere
>skalksjul
>så framst
Selv Stanislaw skriver bedre norsk enn deg. Jeg betaler heller ham enn deg.
>>
>>53746924
>villt
>>
>>53746924
>Sa han på nettets mest hoyresentrisk side
Om du elsker utlendinger så har du alltids reddit eller /leftypol/

>>53746976
Du betaler han fordi du hater nordmenn? Ja, tviler ikke, Piytr. Når skal Russland ta Finnmark fordi det er så mange russere der som mener det er deres urland?
>>
>>53747012
Det er korrekt skrivemåte.
>>
>>53747036
Jeg er like norsk som deg, om ikke mer.
>>53747137
Nei, det er det ikke. Det staves "vilt".
>>
>>53747036
Pen stråmann. Lærte du det på /pol/?
>>
>>53747182
>Det staves "vilt".
Hvor var du da norgetråden hadde sin storste flause av en brever?
>>
>>53747204
Se her ja, rett på strupen til /pol/. Dere venstre-infiltranter er jaggu ikke særlig smarte eller flinke til å holde dere i skjul, eller hva?
>>
>>53747182
Du tenker på "vilt" som i "viltkjott". "Villt" er et adjektiv.
>>
>>53747282
>t. mannen som tror som besatt at hele 4kanal er militant hoyrevridd
Du klarer ikke gi deg med å generalisere, gjor du vel?
>>
>>53747240
Espen?
>>53747313
Du tar feil. Adjektivet staves også "vilt". Bare se i ordboka.
>>
File: åte.png (7 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åte.png
7 KB, 800x600
>>53747282
>>
>>53747373
Klassisk venstrevridd hykler av ytteste klasse.
>HÆHÆH DU BRUKER STRÅMEN
>Helt greit når jeg gjor det
>>
Hvorfor er norgetråden så kjip etter midnatt?

Man skulle nesten tro at det var en link mellom ekstreme holdninger og mentalitet, og mangel på å ha noe å stå opp til.
>>
>>53747481
Hvor er stråmannen min?
>>
>>53746872
>>53747036
>>53747282
Kjeks. Artig fyr.
>>
>>53747577
>t. mannen som tror som besatt at hele 4kanal er militant hoyrevridd
Antagelser gjor deg ikke rett.
Faktumet at vi er i et tett forhold med Stormfront, og ikke har /leftypol/, men hoyre/pol/ beviser at 4chan tilhorer oss, ikke sosialismesvin som hater seg selv. Alle våre brett er igjennomsyret med rette holdninger hvor venstreholdninger blir sterkt sett ned på.
>>
>>53747716
Det her blir for tåpelig. Jeg legger meg, har jobb å stå opp til i morgen.
>>
>>53747813
Onske muslimer og aper velkommen inn i landet?
>>
>>53747716
7/10. Du tar i litt for hardt. Prǿv å ikke hǿres ut som en historielǿs nyhomse rett fra /pol/ neste gang. Virker mer kredibelt hvis du faktisk virker som om du har litt innsikt i sidekulturen.
>>
>>53747862
Vær så godt. Lag en tråd som feirer venstre. Se hvor bra det vil gå. /int/, /v/, /pol/. Prov det så får du se hvor stor idiot du er.
>>
>dfn jeg får /pol/ til å bli som /r9k/ akkurat nå
>>
File: troll.png (72 KB, 254x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
troll.png
72 KB, 254x253
>>53747917
Tommy, det er på tide å legge seg...
>>
>>53748137
Lag en tråd. Eller er du redd for faktisk bevis som bryter sammen den boblen du sitter i?
>>
Jeg blev suget av en kǿrestolpige i aften.

Det var særs godt.
>>
>>53748182
>alle som ikke er enige med meg har et synspunkt som er like ekstremt men fullstendig motsatt mitt
Ingen biter på hvis du ikke legger inn litt nyanse anon, dette fungerer dårlig. Med mindre du faktisk er venstreekstrem som falsk-flagger da. I så fall; godt jobba!
>>
>>53748298
Så du velger å feige ut enn å faktisk vitenskapelig og sosialt teste ut om 4chan er hoyrevridd eller ikke? Patetisk. Du har bestemt deg for å lukke oyna. Vi har ikke noe mer å prate om. Men jeg vet at dette vil gnage deg i bakhodet framover nå som du har hort sannheten du aldri turte å motbekrefte.
>>
>>53748182
>>>53748137
>er du redd for faktisk bevis
Infoplansjer fra pol?
>>
>>53748512
>D-det kommer fra /pol/, DET MÅ VÆRE LOGN ;_; ;_; ;_;
>>
File: seriously wtf.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seriously wtf.gif
2 MB, 200x200
>>53748446
Prǿv i det minste å representere 4kanalen med et litt bedre brettutvalg neste gang, i stedet for bare sǿppelbrett. /k/ kan f.eks inkluderes, og kanskje /fit/. Jeg vet du kan bedre enn dette, så jeg forventer forbedring til neste gang vi runker hverandre med (Deg)-er.
>>
>>53748446
du snakker som en nyreligios gærning. ganske pompost språk du bruker.
>>
>>53748615
>Uhhh.. Han bruker så vanskelige ord. Sånne smartinger liker vi ikke, de stiller for mange sporsmål og bruker ord som forvirrer meg... AP's lille rode forteller meg at jeg skal hate disse smarte overmenneskene!
>>
>>53748612
Er ikke akkurat så mange nordmenn på /k/ tror jeg ikke da. Vi har jo ikke akkurat en våpenkultur som USA, så tviler spesielt mange med noen få unntak har peiling på /k/ sitt gjennomsnittlige holdinger
>>
>>53748697
nå overdriver du egne språkkunnskaper ganske grovt. det er aldeles ikke vanskelige ord, de er bare pompose. ikke at jeg forventet at en som deg skulle ha visst forskjellen mellom "vanskelig" og "pompos", men...
>>
>>53748797
Trist selvredning dette her, anon. Vi blir litt flaue på dine vegne nå er jeg redd.
>>
>>53748837
>Vi
Vennligst aldri snakk for andre enn deg selv her.
>>
>>53748938
Du kan late som, men du vet nok innerst inne at vi alle bare ler av sånne hjernevaska tullinger som deg. Men skulle du ikke legge deg? Ny dag og nye svarte kuker å sutte på vettu
>>
>>53748938
Han skrev om "våre" brett lenger oppi her.

Pompos jævel.
>>
Hvorfor er det ingen Wikipedia-side for Nordsjodykkerne? Kunne godt tenkt meg å lese litt om det, men..
>>
>>53748988
Du snakker med noen andre her. Ikke gå rundt i tro om at alle automatisk står på din side.
>>
>>53749022
>>53749132
Er like for jeg oppmunter /pol/ til å ta turen innom slik at jævler som dere blir jagget bort
>>
>>53749240
Kjor på, bitre lille mann.
>>
File: img-thing.jpg (35 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img-thing.jpg
35 KB, 300x300
kan vi ikkje heller vere venner
>>
File: 1447202171303.jpg (11 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447202171303.jpg
11 KB, 250x241
>>53746872
>>53747282
>>53747481
>>53747716
>>53747917
>>53748182
>>53748446
>>53748697
>>53748837
>>53748988
faen gutta, hva har jeg gått glipp av

>>53749240
>Er like for jeg oppmunter /pol/ til å ta turen innom
ja, hvorfor ikke, da slipper vi i hvertfall nattevakt

>>53749390
synes nå dette var litt morsomt, jeg
>>
>>53749371
Skal gjore det når neste tråd blir laget. Så skal du se hvilket helvete du har bragt. Norgetråden vil aldri bli voldtatt av muslimelskere som deg igjen. Ja, tror ikke folk kommer til å lage flere norgetråder etter /pol/ har rodpillet alle sammen.
>>
File: 1450883062365.gif (2 MB, 421x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450883062365.gif
2 MB, 421x384
>>53749240
Hva skal du fortelle dem? At anon ikke deler mening med deg, så du blir krenket? Vel bekomme i så fall, men nå er nok ikke /pol/ (eller noen andre brett for den slags skyld) din personlige armé.
>>
>>53749598
Vi står i union for sannhet. Når lognere som dere kommer og hjernevasker naive nyhomser med propaganda, da må vi slå ned sverdet og kutte denne kreften for den blir for ille. De vet dette mer enn noen andre. Danmark og de stolte brevere vet dette mer enn noen andre. Handler ikke om personlig styrker, men å bringe lys til morket dere legger over oss alle slik at dere kan leke kardemomme by. Krigen kommer, og dere er de forste som skal opp mot veggen.
>>
>>53749473
Aha, det er forstått. Klargjor rumpehullet mitt for å bli erobret av et knippe sinna 16-åringer.
>>
File: the edge.jpg (85 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the edge.jpg
85 KB, 1500x1000
>>53749737
>>
>>53749757
Enda et bevis på at liberalister har infiltrert oss. Dere kan jo faen meg ikke dy dere med homseprat og mokkasex. Prover dere engang?
>>
File: kek.jpg (512 KB, 1124x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
512 KB, 1124x916
>>53749737
>>
>>53749737
hahah fyffaan, snakk om vrangforestillinger! vurdert psykiatrien, anonsen? eller er du allerede i systemet?

onsker deg uansett lykke til og alt godt
>>
>>53749827
Er vi plutselig liberalister nå? Trodde vi var blodrode sosialister?
>>
Dere var faen meg heldige nå. Dama kom på besok (Ja, en ekte norsk kvinne, bli "trigget", araberfaen) så jeg må logge av. Men ser jeg dere her i morgen så utsletter vi tråden en gang for alle. Dere er advart, APefaen
>>
>>53749827
Jeg liker bare kvinner med vestlig utseende, for å være ærlig.
>>
File: miriam stein.webm (1 MB, 1276x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miriam stein.webm
1 MB, 1276x716
>>53749929
>er vi plutselig liberalister nå
>>
>>53749934
Vis dama di det du har skrevet her i tråden a
>>
>>53749934
Hwat i fiandans nampn saghþe þu um mik, þin litla skokia? Iak wil sægia þik, at iak ær starkasti ok lærþasti maþrin i minom siohær, ok haver iak hæriaþ i flere lonlikom bardaghom a mot al-Qaido, ok haver iak þri hundraþom sinnom dræpit. Iak ær lærþer og kunnogher i gorillo bardagha list, ok ær iak bæzti bugha maþrin i alz landsens hæri. Firi mik æst þu blot et skotmark. Iak skal læggia þik til oþe mz enne slikre visso ær ængin up a þæssom iorþ fyr set haver, hor min orþ! Tror þu at þu mz slikom orþom um mik ivir nætino mæla kunne? Þænk tysvar, þin ormber! Iak skrivar nu minom hopi af lonlikom mannom ivir allo lande, ok þer sokia firi þin IP i þessom stund, sva reþ þik firi stormenom, maþker. Stormin ær oþelægger þæt syrghelika þing sum þu kallar lif. Þu skalt doia, diævulsungi! Iak kan væra alla stæþis allan tima, ok kan iak þik a siu hundraþa leþ mz minom barom handom dræpa. Iak ær mykit kunnogher i bardaghom for utan vapn, ok haver iak tilgang at alz riksens siohæra vapna husi, ok skal iak nytia þat til fulz til at oþa þit syrghelika andlite fra iorþinna endanom, þit svin. Viste þu hwilikin ræfst þin ”sniæld” orþ þik giva skulde, hafþe þu þina tungo haldit? Þu matte ække, ække hiolt þu hana, ok nu gæller þu i gen firi orþ þin, þu vitlose hunder. Iak skal skita vreþe ivir allan þik ok skalt þu i hænne drunkna. Þu æst doþer, diævulsungi.
>>
>>53749987
Hvil i biter, Joakim
>>
NY TRÅD: >>53750036
NY TRÅD: >>53750036
NY TRÅD: >>53750036
>>
>>53750005
Hun vet akkurat hva som står her. Og hun forstår at jeg kriger for bevarelse av den hvite edle rase og henne, jeg, som hundre tusen andre på 4chan gjor. Vi har nemlig noe som heter ære og stolthet. 2 ting som er deg helt ukjent.

Håper en neger kommer og dreper deg i natt så slipper jeg å se de vrangforestilte holdningene dine. Dra til helvete med deg og dine norskhatende jodegjeng!
Thread replies: 329
Thread images: 79
Thread DB ID: 449744[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.