[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 425
Thread images: 151
File: Burzum-1992-Burzum.jpg (126 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Burzum-1992-Burzum.jpg
126 KB, 400x400
>>
Orkar inte med DN-autistens tråd favä
>>
Denna tar vi.
>>
denna tar vi
>>
Hej tråden
tipsa osu sånger
>>
>inte låta dn-cucken ha sin jävla tråd så vi slipper honom sen

baka
>>
File: 1448391226216.jpg (257 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448391226216.jpg
257 KB, 600x800
>>53576469
Tack Anon, denna tar vi
>>
Vad hände med anon som ville fika i Stockholm
>>
>>53576621
är fikanon samma som böghostel-anon?
>>
>>53576621
>>53576695
Vilken fika anon pratar ni om? 2D bögen?
>>
>>53576695
>böghostel-anon
Varje svensk flagga i tråden favä :^)
>>
File: 1395543667575.jpg (136 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395543667575.jpg
136 KB, 1024x768
>DN-cucken
>>
>>53576725
Vem är 2D bögen? Jag är anon som postade iklädd tjejkläder
>>
File: 1356799902694.jpg (109 KB, 573x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356799902694.jpg
109 KB, 573x898
>man folk spammar invandringskritiska, nationalistiska, antifeministiska, antimångkulturalistiska saker på en plats där 99% håller med

vad ska ni få ut av detta cirkelrunk
>>
File: minqk.jpg (583 KB, 1200x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minqk.jpg
583 KB, 1200x798
Skulle vara najs att ligga med en lång och muskulös kvinna.
>>
>>53576772
Aha, tänkte på den där 2d bögen som brevar 2d bilder och snackar om fika.
>>
File: WKy3aAp.jpg (224 KB, 1048x1487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WKy3aAp.jpg
224 KB, 1048x1487
Ebola är besegrad ;__;
>>
File: 1305436654665765.jpg (32 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1305436654665765.jpg
32 KB, 184x184
>>53576779
Ska man bara breva saker som folk inte håller med om eller?
>>
>>53576804
Låter som en riktig homosexuell
>>
>>53576781
Skulle vara najs att ligga med en kvinna rent generellt
>>
>>53576781
bara det är en kvinna så
>>
>>53576820
Naturligtvis. Den som har flest (You) när tråden är slut vinner.
>>
>>53576772
>Jag är anon som postade iklädd tjejkläder
Han du breva dem igen?
>>
>>53576820
Nä men där måste jag vara en motpol i en diskussion
Att sitta och spamma massa "hurr durr vänstern i dumma huvudet" som att någon här inne inte redan visste det, är ironiskt nog mycket dumt.
>>
>dkn inget perfekt hembiträde som tar hand om en
>>
File: 1448178850851.png (2 MB, 2471x2843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448178850851.png
2 MB, 2471x2843
>>53576810
tänk om alla munkar som ritade bilder på digerdöden satt och tänkte "hihihi döda alla syndande jävla bönder nu digerdödenchan!!"
>>
File: e12.png (537 KB, 692x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e12.png
537 KB, 692x577
>>53576533
>>53576538
>>53576550
>>53576571
>>53576582
>>53576615
>>53576763
Eh jag orkar inte bry mig bryt mot trådreglerna ni. Försökte göra autistisk trådstart på tidigt-på-dagen-tråden som ändå är död så vi skulle ha nåt att diskutera men då kom en trådstjälarjude och förstörde allt. Tänkte hämnas nu.

Men, å andra sidan är detta inte tidigt-på-dagen-tråden utan rusningstrafik-tidig-kväll-tråden, så det blir lite väl autistiskt att ha en sån trådstart såhär dags ändå. Allt jobb för att göra tidigt-på-dagen-tråden rolig... Förgäves. Ni vinner.
>>
>>53576890
Ditt brev är det dummaste jag har läst om idag.
>>
Tjena, Sverige!
>>
File: BgHrNl1.jpg (42 KB, 408x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BgHrNl1.jpg
42 KB, 408x339
>Nä men där måste jag vara en motpol i en diskussion
Att sitta och spamma massa "hurr durr vänstern i dumma huvudet" som att någon här inne inte redan visste det, är ironiskt nog mycket dumt.
>>
>>53576890
Fan kan inte skriva, menade självklart
>måste ju vara en motpol
och
>hurr durr vänstern är dumma i huvudet
>>
File: tip no tip.jpg (80 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip no tip.jpg
80 KB, 479x720
>>53576890

mm eller hur nu kör vi

AHHA SKA DÖDA TRÅDEN :P JAG DÖDADE TRÅDEN HELL SEGER XD
>>
>>53576872
Breva dem igen för vadå?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
Är ni för eller emot rasblandning
>>
>>53576955
Vet inte, behöver ny runk material.
>>
>>53576936
DIARRÉ
I
MULLTOAN
>>
>>53576953
Det brukar låta så när man inte har något att komma med.
Men visst, fortsätt du cirkelrunka lol
>>
>just nu på SVT2
>Hemliga svenska rum
BUNKERANON
>>
File: 145554354349.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145554354349.jpg
93 KB, 620x670
https://www.youtube.com/watch?v=F4OFrPf9ewA

>Mayor of the Landshut District in Bavaria, Peter Dreier has sent a bus carrying over 50 refugees to the German Chancellery in Berlin on Thursday, January 14.

>Dreier is following through on a threat me hade the German Chancellor Angela Merkel in October last year. During a heated phone call with the German leader, Dreier told Merkel he had more refugees than his district can deal with, “If Germany takes in a million refugees, that means my district will take in a share of 1,800. I’ll take them. But any more I’ll send by bus to your office in Berlin,” warned Dreier.”

>On Thursday morning, over 50 refugees boarded a bus in Landshut, northeast of Munich, and prepared to make the seven-hour trip to the German capital. According to Drier, all the refugees aboard have agreed to the relocation.

De använder bokstavligen bussar med invandrare som ammunition mot varandra.
>>
>>53576972
De finns väl kvar i förra tråden
>>
När Bodil var på ridläger så slogs vi med blattar om den skitiga fotbollsplanen bakom betonghusen och när hon var på sin årliga thailandssemester så blev jag snöbadad i slasket av 10 svartskallar. När Bodil självförverkligade sig i sin individualistiska helvita skola så stängdes vår ner för att en Ahmed satte eld på den och när Bodil var ute i sommarstugan så fick vi flytta för att pappa fick sparken som ett resultat av nedskärningarna.

Och nu ska de här vidriga jävla horan komma och berätta för mig att vi minsann inte ska vara rasistiska.
>>
>>53577007
Okej men kan du inte ta nya bilder eller så?
>>
File: LjyUJYp.jpg (111 KB, 414x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LjyUJYp.jpg
111 KB, 414x750
>Det brukar låta så när man inte har något att komma med.
>Men visst, fortsätt du cirkelrunka lol
>>
File: tip.jpg (73 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
73 KB, 1024x682
>>53576992

mm det jag gör ju xD

JAG DÖDAR TRÅDEN

lol badboll :P

visste ni att vi var atlantoider? mm ska ut och festa kanske knulla men först ska jag gymma :D STARTING STRENGTH lyft xD hell seger!!
>>
File: 1452591432078.jpg (29 KB, 626x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452591432078.jpg
29 KB, 626x720
Myskakan på självmordskoll
Nya Demoskop är ute
http://www.demoskop.se/wp-content/uploads/2016/01/V%C3%A4ljarbarometer-%C3%96ver-tid-1998-Jan-2016.pdf

>1251 telefonintervjuer med röstberättigade 18 år och äldre, 5/1 - 12/1 2016

S 27,3 (26,3)
V 5,4 (7,0)
MP 5,7 (6,4)
M 23,8 (21,9)
L 6,3 (6,4)
>>>>KD 2,9 (3,6)
C 7,4 (7,0)
SD 18,7 (18,5)
Fi 1,8 (1,8)
Övr 0,8 (1,1)
Osäkr 7,7 (11,2)
>>
>>53577044
Lars, 28, Luleå snälla.
>>
>>53576960
Jag skulle gärna blanda upp med en asiatpaj som jobbar som kassörska på ett ställe i nordstan. :3
>>
>>53576469
BURZUM FUCK YEAAAHHHHH))) BLACK METAL IST KRIEG!!!!!
>>
>>53577113
Är detta någon ny jagjag?
>>
File: 135439532578.jpg (129 KB, 530x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135439532578.jpg
129 KB, 530x401
>>53577094
>S 27,3 (26,3)

Är det för bara pensionärer använder telefon?
>>
File: smugface.jpg (62 KB, 600x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugface.jpg
62 KB, 600x327
>>53577087
Helvete vad rövsmärtad du blev då, bara för att jag påpekade att du figurativt talar med dig själv i spegeln
>>
>>53577094
>under 20%

Det måste ju vara ett gyckel? Trodde alla hade hoppat till SD efter Köln och DN/Polisenleaks
>>
>>53577094
>S 27,3
bokstavligen hur
>>
>>53577174
Du pratar ju inte med någon alls överhuvudtaget.
>>
File: smugface.png (522 KB, 600x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugface.png
522 KB, 600x327
>>53577182
>gyckel
skrev väl att det var Demoskop?

>>53577217
läs >>53577172
>>
>>53577094
>S 27,3
>>
>>53577094
>S och M går uppåt

du vad
>>
File: 1383383403299.jpg (27 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383383403299.jpg
27 KB, 300x300
>Mys senaste tweets
>inte aktiv på 4 dagar
>>
>>53576980
v-vad?
>>
File: svh3.png (341 KB, 531x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svh3.png
341 KB, 531x399
>>53577044
Nej, men du kan få en gammal bild
>>
>>53576960
Mot efter att ha läst
>>53568810

>>53576820
>>53576779
>>53576862
>>53576890
>>53576925
>>53576948
>>53576953
Vilket ställe kan man breva som är typ 4kanal fast inte cirkelrunk då? Och när vi pratar om sånt, vet ni vart alla afrocentrist-brevare kommer från på alla andra bräden som håller på med Egypten var svart VI VAR KUNGAR och allt det där?
>>
>>53577174

Hur kan jag vara stjärtsmärtad när jag cirkelrunkar?

Kraschar tråden utan överlevande xD

men brb ska dra och gymma med två brudar vi knullar nog medan vi lyfter som riktiga antlantoider SD är bäst hell seger
>>
File: 56655354654.jpg (26 KB, 540x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56655354654.jpg
26 KB, 540x403
>>53577094
>18,7%
förhelvete
>>
File: bodil.jpg (42 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bodil.jpg
42 KB, 400x400
Hej Bodil heter jag. Levt hela livet i Täby men ska flytta till Lund för att läsa statskunskap nästa år. Pappa är VD för en hedgefond och mamma är hemmafru men jag är feminist så jag tror jag är mer lik min pappa än min mamma och vill bli entreprenör!

Hatar sverigedemokrater, folk som inte kommer från Stockholm och folk som inte har rika föräldrar.
>>
>>53577287
Din typ passar utmärkt på nord/pol/, stick till 8kanalens /pol/ och leta efter den tråden.

Hej då!
>>
>>53577365
Hur många svenskar är det där? Brevar då och då där faktiskt.

>dkn min tråd blev fastklistrad häromdagen och fick 550 svar
>>
File: 1547363471280.png (1 MB, 671x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1547363471280.png
1 MB, 671x1080
Vilken är er Häxarfru?
>>
File: dw1.jpg (71 KB, 700x968) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dw1.jpg
71 KB, 700x968
>>53577360
>Bodil

Byt namn så kan jag tänka på det favä.
>>
>>53577365
På 8kanalen stödjer dom ju Bernie oironiskt.
>>53577287
Det är ingen som tror att de antika egyptierna var svarta. Det är ett skämt bland afroamerikaner som folk på 4chan jagjagar med. Som senpai, desu och sådana svarta saker.
>>
>>53577040
>>53577360
Triggad eller?

>>53577287
Säger inte att 4kanal är dålig för att diskutera på, men vad finns det för anledning att breva åsikter som 99% av tråden redan håller med om?
Fast ifall du vill diskutera med vänstermänniskor så är väl twitter, facebook samt diverse subreddits bra platser.
>>
File: capitalism.jpg (98 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
capitalism.jpg
98 KB, 750x563
>>53577360
Fyfan vilken ärkeborgare, man ser på ögonen att hon har sålt sin själ till mammon.
>>
File: 1409668126323.gif (259 KB, 240x127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409668126323.gif
259 KB, 240x127
>>53577217
>>53577254
>>53577172
>>53577182
>>53577264
>>53577352
1. Detta är en i princip icke anonym mätning vilket gör SD underrepresenterat (i förra valet var SD-runkarna Sentio och YouGov närmst, som låg högt över medel).
2. Telefonundersökning, så det är folk som svarar i hemtelefon och har tid/vill prata politik som svarar, dvs. typ folk som är nöjda, pensionärer, folk som väntar på jobbsamtal osv.
3. M går upp för hårdare invandring/folk som är missnöjda med rödgröna men inte vill gå full SD.
4. S går upp pga avhoppare från MP, V-are som är rädda att S inte ska bli störst, m.m., de är redan överrepresenterade pga punkt 2
>>
File: bodil.png (431 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bodil.png
431 KB, 400x400
>>53577360
>>
File: hjälp.jpg (34 KB, 508x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hjälp.jpg
34 KB, 508x417
Kan någon förklara, som för ett dagisbarn, hur jag konstruerar tabellen från ekvationssystemet?

Jag är bokstavligen efterbliven
>>
>>53577426
Bryr mig inte, stick bara dit.

>>53577480
Kanske inte i nord/pol/ tråden
Gå dit.
>>
>>53576469
This is... Huh... Wow...
>>
>>53577087
>bilden
Stilig favä
>>
>>53577457
keira
>>
>>53577494
Du klagar inte när ekokammaren studsar dina åsikter
>>
File: 143654753643643.jpg (113 KB, 1173x1077) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143654753643643.jpg
113 KB, 1173x1077
>>53577642
>>
>dkn ingenting bra att onanera till längre
:/
>>
>>53577525
Jag har bokstavligen ingen aning vad det där ska betyga och jag går tredje året på teknisk fysik.

Det står ju att x1 + x3 + x5 = 0 hur fan kan då x5 = x1 + x3
>>
File: 1447981368096.jpg (1 MB, 2808x1872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447981368096.jpg
1 MB, 2808x1872
>På 80-talet fanns det fler soldater som skulle försvara Arlanda (och kunde mobilisera innom ett dygn) än vad hela försvarsmakten kan få fram efter ett antal månaders mobiliseringstid idag.

Var. Gick. Allt. Så. Fel.
>>
>>53577663
När är detta?
>>
>>53577692
http://www.svtplay.se/video/2816948/dokument-inifran-vad-hande-med-forsvaret/dokument-inifran-vad-hande-med-forsvaret-avsnitt-1
>>
>>53577365
Jag tänkte folk som inte höll med från vänster, inte från vad fan nu 8kanalens /pol/ ska föreställa.

>>53577480
>Det är ingen som tror att de antika egyptierna var svarta
negrer på andra bräden är helt övertygade och brevar pasta på pasta om det. Tror ingen skulle jagjaga så hårt. Rätt säker på att dessa sitter på nåt annat forum och cirkelrunkar och sen går till 4kanal och ska "påverka folks attityd" eller något. De brukar breva om hur vackra negrer är på /fa/ t.ex., där de hade massa "black beauty"-trådar.

>>53577494
Facebook är ju inte anonymt alls och fullt med totala idioter. Twitter är inte direkt bra för debatt, för alla brev är jättekorta. Men diverse subreddits, har du några där man kan få lite mothugg utan att det bara är en omvänd cirkelrunk-klubb?
>>
>>53577457
Triss är bästa frufru
>>
>>53577525
mm strax
>>
File: 1432637657421.jpg (136 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432637657421.jpg
136 KB, 1920x1080
>>53577457
>>
>>53577695
Aldrig, för dina åsikter är komplett efterblivna
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3h_0u8m5Q7E
wew
>>
>>53577737
Ok gå dit.
>>
File: ras förrädare.png (989 KB, 1535x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ras förrädare.png
989 KB, 1535x650
>>53571153
>cuckholmare
>>
>>53577688
ser ut som en "intuitiv" metod för att konstruera en matris för ekvationssystemet
>>
>>53577734
Har sett ett par gånger favä, men hur kunde de fucka upp så illa?
>>
File: mufstockholm.jpg (128 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mufstockholm.jpg
128 KB, 960x960
Skulle ni en MUF-paj?

Det gör min K hård att få besudla bankir-pappas fina lila adliga flicka med mina smutsiga arbetarklasshänder.
>>
File: 143643246121.jpg (473 KB, 1615x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143643246121.jpg
473 KB, 1615x2048
>>53577739
>>53577764
jag vill komma i henne

>>53577777
>77777
najs anon
>>
>>53577816

Nä alla ser ut som troll.
>>
>>53577525
du kan ju börja med att ta med hela texten
>>
File: 1452734794442.jpg (66 KB, 540x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452734794442.jpg
66 KB, 540x472
>>53577768
Är det här för eller emot invandring?
>>
>>53577816
?
>>
File: Skärmklipp.png (119 KB, 137x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
119 KB, 137x450
>>53577855
Hon som står på Reinfelts högra sidor (från hans håll) är ju en sädesdemon av hög kvalité
>>
>>53577801
De trodde det aldrig kommer behövas

Si vis pacem, para bellum
>>
>>53577692
>>53577734
Ska kolla på den någon dag, tack senpai
>>
>>53577816
Jag är inte klassförrädare (aka Socialdemokrat), så nej.
>>
File: OuO.jpg (1 MB, 1328x1819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OuO.jpg
1 MB, 1328x1819
>>53577852
Den här bilden symboliserar vad jag vill göra med Triss
>>
>>53577918

Skulle behöva fler bilder så att jag kan avgöra.
>>
File: 144657777536.jpg (107 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144657777536.jpg
107 KB, 640x640
>>53577768
>dkn så rövsmärtad över invandringen att jag inte ens kan skratta åt en komedifilm om invandringen

Bara för några år sen så hade det där nog varit jätteroligt för mig.
>>
>dkn moderaterna tar över ens politik och man snart är helt irrelevant
>>
>>53577692
>>53577734
1. Varje soldat är betydligt dyrare idag.
2. Arlanda var en av de största strategiska målen i Sverige
3. Med "försvara Arlanda" menas bla sortera mappar osv, saker som digitaliserats idag.
4. När kalla kriget tog slut insåg politiker att dom kunde ta försvarets pengar utan invändningar och lalla runt med.
5. Vi borde ha allmän värnplikt för alla (tjejer med för mysiga bilder som med IDF), med utbildning i typ krishantering, byggnadskonstruktion (för att snabbt kunna bygga sjukhus/skola osv efter kris eller under humanitär insats) osv, dock ej politiskt laddade uppgifter som vår särminister Margot Wallström föreslog med "hjälp att välkomna flyktingar"
6. Vi borde skaffa total försvarsunion med Finland och Norden+Estland om möjligt, men kanske låta NATO få vara på Gotland
>>
File: 1444387104285.jpg (572 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387104285.jpg
572 KB, 1920x1080
Hur mår ni? Går det bra?
>>
>>53577920
Får väl försöka dra mitt strå till stacken iaf.

>>53577925
Den är riktigt bra favä.
>>
>>53578098
bra, jag menar jag hade raskrigit för jimmie men i sluten av dan är han en gr vi sose
>>
>dkn ingen militärdiktatur a lá Pinochet

Har vi inte någon baserad general kvar eller har militären hanrejats helt?
>>
File: 144354357753.jpg (43 KB, 384x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144354357753.jpg
43 KB, 384x367
>>53578098
>antyder att folk kommer kunna lita på Cuckiansen efter de sprängde bort gränserna så jävla hårt och släppte in typ 500k+ invandrare
>>
>pissade på ett graviditetstest för skojskull
>den visar ett +
vad menas med detta favä? är jag gravid som kille?
>>
File: mikael.jpg (25 KB, 427x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mikael.jpg
25 KB, 427x420
https://www.youtube.com/watch?v=cwMf_-sZDZQ 1.26
>jag har RH0- min mor och far har AB, min morfar hade RH0-
>kan en blodgrupp hoppa över en generation?

>Nej det kan det inte.
lmao
>>
>>53576960
bryr mig ej
>>
File: Hitler fedora.jpg (89 KB, 481x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hitler fedora.jpg
89 KB, 481x593
>>53578191
>antyder att folk inte är idioter
>>
File: 1445027251441.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445027251441.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53576469
>dkn ingen stormpaj
>>
>>53576995
>De använder bokstavligen bussar med invandrare som ammunition mot varandra.
ska man skratta eller gråta?
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53578193
Du har den där parasiten från alien i dig
Vif
>>
>>53578239
Hon blev svartad nyligen, bara så du vet.
>>
File: 1396547664551.gif (1 MB, 271x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396547664551.gif
1 MB, 271x201
>>53578195
Ayy lmaoo
>>
>>53578109
Bra analys rakt igenom. Norska systemet med vissa stående bataljoner + vpl för att fylla reserverna tycker jag låter bra.
>Dkn värnpliktsutredningen är klar i höst.
>>
File: ZZZZZZZZZZZZZZZZ.jpg (311 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZZZZZZZZZZZZZZZZ.jpg
311 KB, 1920x1080
https://telegram.me/joinchat/CFnQZwOhFSCP_cgPqn4EkA

JOIN THIS FUN /INT/ TELEGRAM CHAT AND MEET COOL PEOPLE ALL OVER THE WORLD !
J O I N N O WWWWWWW
>>
File: image_0.jpg (51 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_0.jpg
51 KB, 720x757
>>53578292
>svartad
>>
>>53578292
>antyder att han inte blir hård av detta
/pol/ kallas /cuck/ av en anledning anon
>>
>>53577816
Ifall hon är rasist absolut. Annars blir det papperskorgen ifall hon är Bodil "Stora Svarta" Sidén
>>
File: 1414813417021.gif (2 MB, 200x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414813417021.gif
2 MB, 200x113
>skulle ta ADHD-piller för att göra viktiga saker
>vill ändå inte göra viktiga saker
>MAN det slutade med att jag sitter här och prokrastinerings-brevar en uppsats i minuten
>>
>>53577737
>Facebook är ju inte anonymt alls
Facebook är anonymt ifall du gör det anonymt ju.
>fullt med totala idioter
Varje sida är det, inklusive 4kanal
>har du några där man kan få lite mothugg utan att det bara är en omvänd cirkelrunk-klubb
Det är nog bäst att testa dig fram. Ifall du vill diskutera svensk politik så finns ju både sweddit och r/svenskpolitisk
>>
>>53578292
håll käften
>>
>>53578154
>kan inte stava för 5 öre.

Gå Ahmed 13 år.
>>
File: 1451922594521.jpg (105 KB, 836x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922594521.jpg
105 KB, 836x727
>>53578098
>Allianscucken

Det var Reinfeldt & co som var först med att fullkomligt sälja ut Sverige till flyktinghorderna, jag tänker inte bli lurad en gång till
>>
File: moderat-waberi1.jpg (71 KB, 440x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moderat-waberi1.jpg
71 KB, 440x301
>>53578098
>>
File: 1452367436771.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367436771.png
9 KB, 426x364
>>53577768
Refugee Tycoon 2000 när? Skulle allvarligt spela det.
>>
>>53578189
Jag kan bekräfta att vi har ett par ytterst baserade generaler. Annars kan ju ÖB ta över, han är ju hyfsat baserad.
>>
File: 1444578485977.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444578485977.gif
1 MB, 200x200
>>53578195
>>
File: 1421186486256.jpg (57 KB, 486x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421186486256.jpg
57 KB, 486x431
>>53578359
>ADHD-piller
>>
>"Han var en stor man på alla sätt"
haha aa vet nog vad du menar ;)
>>
>>53578337
>>53578343
Ni har problem...
>>53578365
Lugna dig larsolof.
>>
Yo lads, vad brukar ni köpa för snacks/dricka när ni är höga?
>>
File: 1449064942173.jpg (63 KB, 683x893) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449064942173.jpg
63 KB, 683x893
>>53578450
>stor på alla sätt
>>
>>53577174
Vi hade en väldigt givande diskussion om politik igår natt favä, där båda sidor var representerade
>>
Hade ni låtit NATO få en bas på Gotland? (Hade inneburit Tyskland favä).
>>
>>53578487
Energidryck och gifflar

Svarar åt en kompis
>>
File: Skärmklipp.png (194 KB, 491x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
194 KB, 491x372
>>53578434
>Lund
HELL SEGER
>>
>dkn man såg just en människa som var för fet för ett fuck
bokstavligen bokstavligen bred som två normala män och varje andetag lät som en dödsrossling
>>
>>53578496
Det var en som gycklade, någon som var seriöst vänster och resten av tråden bara skrattade ikapp åt vänstercuckelinan.
>>
>>53578487
Köra till Ikea favä
Eller pizza
Eller något som helst som jag orkar hitta
>>
>>53578532
>Energidryck
Varför? Jag känner att jag kommer ner lite grann när jag dricker det
>>
>>53578228
göring slår mig som typen vars tugg visserligen är oslagbart, men han gör alla firmafester till rena helveten
>>
>>53578597
Ta livet av dig, din cuck.
>>
Är det kantigt att lyssna på Raubtier?
>>
>>53578495
>den bilden
VARJE JÄVLA GÅNG

DET ÄR SOM KRUKMAKERI
>>
>>53578517
Beror på. Vi måste ju bjuda in dem vis riksdagsbeslut även om vi vore med i NATO. Inget som händer av sig själv direkt. Sen har vi även full kontroll över basen och kan lägga ner den och skeppa hem alla norrmän när vi vill.

Så jag svarar nog ja, bara för att hanreja Putte.
>>
>lyssnar på P1 om Detroit
>Amerikanen: "I was in my car and two black men got in and I thought I was going to get carjacked."
>Kvinnan som berättar översätter: "Två män satte sig i min bil"

haha aa, säkert helt irrelevant om de var negrer eller inte :^)
>>
>>53578572
>dkn man nyss kom hem
ska aldrig mer lämna huset
>>
>>53578487
Trocadero och diverse chips. Bakelser som gifflar eller semlor är gudomliga.
>>
>>53578604
Det är främst för att det är 4 för 20 på min lokala affär favä

>>53578597
>dkn inga twinkies i Sverige
>>
>>53578545
Fast han är inte ÖB längre.
>>
>>53578495
>>53578635
hur vet ni att han inte bara var sjuk den dan?
>>
>>53577688
>kom ihåg att x=-x eftersom vi räknar i Z2

Binär ring.

1 = 0+1 = 0-1
0 = 0+0 = 1+1 = 1-1
>>
>>53578652
du sk'mtar väl? de live censurerar väl inte?
>>
File: 14543550406.gif (1 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543550406.gif
1 MB, 480x360
>>53578652
Vänta, satte de sig bara i bilen och gjorde ingenting?
>>
>>53578694
>ifrågasätta jagjag magi
men du
>>
>>53578326
Det är i princip vad Sverige hade bortsett från att det var mindre officiellt. Alla elitförband, alla officerare, osv. var ju karriärs-soldater som hanterade den värnpliktiga "varan". Värnplikt för att förena folket, ge arbetserfarenhet och disciplin (som en slags skola), bota NEETs, och assimilera de invandrare jag inte tycker vi ska kasta ut igen är en bra ide, men med nuvarande kvalitet på varje militär skulle det kosta för mycket och vi behöver inte så många soldater, så därför tycker jag man kan ha värnplikt som riktar sig mer till att skapa en 'milis' för skydd vid t.ex. sjukdomspandemier, extrema klimathändelser, skogsbränder, social oro/terrorism, meteornedslag eller vad som helst, och sen kan man rekrytera folk med erfarenhet inom t.ex. medicin eller ingenjörskonst dels att få grad och kontakt vid kriser (så vid ett terrordåd kan läkare i området kallas in i uniform och direkt börja agera enligt militär grad osv), och dels att tjäna som insatsstyrka, där vi, istället för att ta emot invandrare, kan hjälpa genom att t.ex. bygga skolor/sjukhus/infrastruktur med militär effektivitet i flyktingläger runt Syrien osv.
>>
>>53578657
>semlor
Jo fan det är ju snart det
>>
File: 1450534619832.png (106 KB, 417x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450534619832.png
106 KB, 417x449
>>53578630
>säga cuck
>använda engelska ord i sverigetråden

Du är den riktiga hanrejen favä
>>
>>53578631
nej

jontigt
>>
>>53578718

Han körde dem till KFC (lol) och bjöd på mat, det var vad som hände tydligen.
>>
>>53578736
Du kan gott ha som i Finland. Operativa förband och territorieförsvar. Operativa förband lägger man pengar på, territorieförsvaret blir en slags glorifierade gerrillaenheter
>>
>>53578597
När tänker du be om ursäkt för hur du betedde dig i julas?
>>
Har ni märkt att blattar och negrer har mycket mer respekt för den gyllene och stormbögar generellt än för hanrejiga vänsterkillar?
>>
File: 14045437779.jpg (47 KB, 595x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14045437779.jpg
47 KB, 595x408
>>53578777
Festligaste jag har hört idag.
>>
>>53578777
För att vara helt ärlig är kfc asgott

t. Bodde i Kalifornien ett år
>>
File: the-cuckold.jpg (194 KB, 1056x1606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the-cuckold.jpg
194 KB, 1056x1606
>>53578770
Förresten tack för tipset om din favoritfilm
>>
>>53578803
>för den gyllene
Vad är det här
>>
>>53578860
https://www.youtube.com/watch?v=dSIZY_POZEc

>han vet inte vem den gyllene är
>>
File: 1430081694043.jpg (282 KB, 632x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430081694043.jpg
282 KB, 632x921
http://nyheteridag.se/norska-branschtidningen-journalisten-granskar-dagens-nyheters-morklaggning/

KAN INTE STOPPA DEN HÄR ÅKTUREN

TACK BASERADE PUTIN
>>
>>53578803
Blattarna vet att sköter de sig inte åker de på stryk. Då brukar de flesta sköta sig.
>>
>>53578860
hans online-pojkvän
>>
File: image.jpg (66 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 540x540
>>53578860
>inte veta vem den gyllene är
>>
File: så går det.png (86 KB, 601x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
så går det.png
86 KB, 601x758
>>53578854
Glöm aldrig.
>>
File: vad_g_r_han.png (74 KB, 362x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad_g_r_han.png
74 KB, 362x315
>>53578848
>bo i kalifornien
>oironiskt
>>
listen listen my friend

it is time

to end your pain
>>
>>53578894
>inte ha respekt för den gyllene

Han är en gud bland män.
>>
File: attentin-.jpg (27 KB, 600x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
attentin-.jpg
27 KB, 600x378
>>53578360
>sweddit och r/svenskpolitik
tänkte inte ens på dessa... Tänker aldrig röra FB för detta, värst AIDS jag har sett, men de andra är bra iaf. Tack sidf

>>53578446
Attentin, dextroamfetamin helt enkelt. Mysiga grejor om man inte tar dom så ofta, andvänder dem för produktiva ändamål (haha), och kommer ihåg att äta och dricka ordentligt. Sist jag köpte kostade dom typ 700:- för ett paket, vilket är bisarrt med tanke på att amfetamin inte är på patent. Staten slänger pengar för att ge små barn (och mig) speed som kompensation för dåligt föräldraskap.
>>
Gycklade dessa personer när de sa att snubben är snygg?
>>53574803
>>53575315
>>53574625
>>53574622
>>
>>53577525
Du kör bara alla 2^3 kombinationer av de fria variablerna för att generera alla lösningar
t. Pluggat riktig matematik
>>
>>53578934
Ja, jag vet

Innan jag åkte kunde jag välja mellan Australien och USA

Mitt val kostade mig nästan mitt liv
>>
>>53578736
>men med nuvarande kvalitet på varje militär skulle det kosta för mycket

Skulle krävas ca 9 månaders vpl utan arbetstidsreglering favä. Inte så dyrt utan rätt normalt.

t. Soldatannon
>>
>>53578974
>tjejer i tråden

Nä jag tror det var på riktigt xD
>>
>>53578957
han är en poserande /pol/-stjärtgosse

mdongo skulle heema honom så hårt att han får punka
>>
>>53579041
>Mitt val kostade mig nästan mitt liv
gröntext
>>
>>53578487
>hög på ADHD-piller
>vilja ha snacks
men om jag är hög på livet och av en slump får i mig lite rök från en liten eld på gräsmattan så är det grönsaker med dip och mjukis eller mjölkskak.
>>
File: 1452318918805.jpg (1 MB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452318918805.jpg
1 MB, 1000x1500
You niggas better be supporting this paper.

They really need donations and are the only non cuck jornal in Sweden.

Do what is right, donate to the jornal, be labeled a racist and swimn iin pussy after the girls discover how "dangerous" you are.

Dont pussy now Svens and Sverinas:

http://www.d-intl.com/
>>
>>53579071
Alla vet att vänstermän är svaga utan undantag medan den gyllene är stor och stark som en äkta viking. Dessutom är han kompis med Hahne. HELL SEGER
>>
>>53579008
Tycks inte se ut så, för din förklaring är cp.
>>
File: 1449538502129.png (692 KB, 690x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449538502129.png
692 KB, 690x941
>>53579041
>Mitt val kostade mig nästan mitt liv

???
>>
>>53578736
fl;li
>>
>>53579122
Go fuck yourself, if I want commercials I'll go watch TV or something. Remove this post or I'll remove it for you.
>>
>>53578517
Om vi inte behöver gå med i NATO så kanske det. Men fan heller gå med i NATO. Vi har tillräckligt med globalistiska superstats-lobbyister som det är.
>>
>>53579122
>only non cuck jornal in Sweden
not anymore desu
>>
>>53578960
>det används till barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år
eeh
>>
File: 1452442358180.jpg (206 KB, 600x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442358180.jpg
206 KB, 600x1243
>>53579008
jag kanske ska göra det enklare för dig, x1,x3,x4 är dina fria variabler. Sätt de lika med (0,0,0), (0,0,1) osv så du får alla kombinationer av de 3 variablerna och vad x2,x5,x6 blir
t. pluggat grupper, fält och kodteori
>>
>>53578652
Vad hände sen?
>>
File: Namnlös.jpg (126 KB, 938x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.jpg
126 KB, 938x576
>>53578974
det handlar inte om "snygg" utan det handlar om att sjunka till att bara avguda kuken och den vilda besten
>>
>>53579166
Sorry, but swedish laws dont apply to monekys, therefore you cant do jack shit.

>>53579198
The editors even had to left Sweden. One of them was shot by a immigrant at his home for condemning mass immigration.
>>
kan vi anmäla negern ovan för att han gör reklam åt att donera åt nån jävla sida? fan lika illa som stormbögarna med nordfront
>>
>>53578848
>>53578934
Varför är Kalifornien så hatat? Verkar rätt trevligt favä, funderar på att plugga där
>>
>>53579169
>antyder att gå med i NATO skulle ge oss en massa elaka amerikanska imperialister på vår mark.

Visst, whatever Sjöstedt
>>
>>53579274
there are many more news sites like brazil-kun and I support them all, dont worry
>>
>>53578974
Vadårå? Han ser väl rätt bra ut, tycker jag.
>>
>>53579377
>>53579274
like it*
>>
>>53579343
Brukar kallas commiefornia, gissa varför folk inte tycker om det då
>>
>>53579261
sås
>>
>>53579313
mm strax
>>
>>53579418
Jokes aside, did the video I just saw was aggravating the problem or you really gets labbeled a racist if the mailman see that you brought that jornal?
It seems that ppl dont buy it the physical jornal for fear of being labbeled a racist and loose their jobs. The jornal now only exist in Internet form.

Also, what about SD and all that shit. Are their over?
>>
>>53579313
>stormbögarna
>>>/sweddit/ favä jävla nörd
>>
>>53578784
Alla män och alla kvinnor i territorieförsvar är lite slöseri med resurser enligt mig. Vi behöver inte så många stridsberedda nu. Huvudsaken är att vi har en stark insatsstyrka, flotta och flygvapen som kan skrämma ryssen i Östersjön, på Gotland och i Arktis, som snabbt kan mobilisera i Baltikum/östra Finland, och som hyfsat snabbt kan expandera från skelettverksamhet till det du föreslår om saker blir värre. Tror inte svenska folket är så sugna på att alla måste springa runt och leka krig länge till ingen nytta för massa pengar. Bättre då att inkludera lite mer samhällsnyttiga moment i värnplikten som humanitär insats, krisberedskap, och kanske t.om. etniska brigader (typ kurdisk brigad som kan slåss mot ISIS i Syrien med luftunderstöd från Svenska baser för humanitär insats i t.ex. Libanon. Så slipper vi ta emot massa flyktingar för white guilt.)
>>
>>53579166
Är du bögen som försöker alltid att få mig bannad?

>>53579343
Jag bor här i LA och det suger såå mycket. Kanske är det bra ifall du tycka om varma vädret och plastadockorna.
>>
>>53579451
http://gelbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=2980921
>>
>>53579476
>their
>not they
Sorry. Im retarded.
>>
>>53579497
haha ok stormsnorre, kan föreställa mig ditt fula mongol tryne när du pratar om vit överlägsenhet
>>
File: finngol4.jpg (128 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finngol4.jpg
128 KB, 700x525
>>53579497
hitta bild på dig som barn, topp söt
>>
>>53579343
>Fem skott per magasin.

De har bokstavligt talat sämsta vapenlagarna i hela USA. Och sätter bokstavligt talat upp "Gun free zone" skyltar för att stoppa kriminella...

Och ja, jag är rödpillad av /k/
>>
File: 645.png (23 KB, 498x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645.png
23 KB, 498x300
>>53578336

EVERYONE IS WELCOME
>>
File: Panssarintorjunta.jpg (371 KB, 760x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Panssarintorjunta.jpg
371 KB, 760x797
>>53579545
lmao arg lr?
>>
>>53579568
Det är ju en annan anledning att gör mig vilja flytta bort.
>>
>>53579638
Funderar allvarligt på att invandr till Schweiz. Det verkar som ett episkt land.
>>
>>53579721
stavas den pedro?
>>
>>53579728
Varför inte Danmark?
>Språket är inga problem, bo där en månad så har du vant dig och kan snacka med dom
>Ingen mångkultur
>En av de bästa länderna i världen att bo i, bättre än Sverige på alla sätt
>Cannabis är socialt accepterat
>Ingen mångkultur
>>
>16 raka kraftspel utan mål

Snälla döda mig.
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53577525
>dkn inget svar från matematiskt efterblivna anon
>>53579226
>>
>>53579721
Varför vill du ha dåliga lagar? Det är inte att de är restriktiva, de är bara efterblivna och har ett system som inte ens försöker få bort smugglade vapen från Mexico utan helt fokuserar på att straffa de som är laglydiga.
>>
>>53578803
>>53578888
Så klart. I deras länder har man behövt roffa åt sig när det erbjuds, naturens eviga lagar råder. Gör man inte det gör nån annan det ändå, så det kan lika gärna vara en själv. Vägrar räven äta hönan för att den är försvarslös? Nej räven skulle dö då. Är man svag förtjänar man ingen respekt, och är rättmätigt byte för de starka, enl. blattar. Svenskar har gått ifrån detta. Blattar tycker alltså att Svenskar inte respekterar sig själva, och förtjänar att bli utnyttjade 'byten'.

Men Svenskar som respekterar sig själva och inte erbjuder sina fiender något ser blatten på med respekt, precis som räven leker med hundar men äter hönor. För att bli respekterad av andra måste du respektera dig själv, enl. blatten. De flesta kulturer som inte levt länge i fred (åtminstone på hemmaplan) tänker såhär. Och blir vi globalister som släpper in alla måste vi också tänka såhär, och sluta tro att folk kommer att säga "nej tack du behöver dom mer" när vi erbjuder dom pengar.
>>
>>53579091
[VARNING! GRAFISKT INNEHÅLL]

>var jag
>ha /pol/ åsikter
>diskutera, i helt rimliga termer, med en vän på campus
>en vild liberal tjej dyker upp och börjar lägga ord i munnen på mig
>säger åt henne att dra åt helvete och att hon aldrig någonsin kommer förstå sig på vad det här handlar om
>hon blir rasande och sticker
>tänker inte mer på det
>spola fram någon vecka
>står utanför datasalen och röker
>en svart man dyker upp
>han drar pistol mot mig
>jag reagerade utan att tänka och lyckas på något sätt ta glocken ifrån honom när han drar fram den
>sätter två kulor i bröstet på honom
>den där tjejen jag bråkade med för några dagar sen dyker upp och frågar "is it over? Is he dead?"
>ser sina döde pojkvän på marken och börjar skrika
>jag springer så snabbt jag kan därifrån och
>polisen kommer senare till min bostad och jag är fortfarande ganska chockad när jag går igenom vad som hände
>de väljer att inte ta in mig av någon anledning
>spola fram någon vecka
>en grupp som kallar sig NBFSN (national black foot soldier network) kommer till campus och letar efter mig
>uh oh.jpg
>har kvar vapnet, sa till polisen att jag kastade det från piren i vredesmod
>kommer att tänka på det gamla uttrycket "fortune favours the bold" och väljer att anfalla istället för att vänta på att bli skjuten
>de höjer vapnen när de ser mig men jag var snabbare
>det är USA och det var inte första gången så några amerikanare hjälper mig
>vi lyckas skjuta ihjäl dem, men två amerikanare blir skjutna
>ingen av nbfsn medlemmarna överlever
>de kommer tillbaka tre eller fyra gånger och skjuter de här gångerna på allt vitt de kan se
>riktig jävla röra
>polisen har stämplat gruppen som terroristgrupp och därför så får vi bara en stark varning när det är över
>kvinnan som startade allting blir avrättad av negrerna någon gång efter deras andra anfall

Och det är därför jag skulle åkt till Australien istället
>>
>>53579850
Han dog.
>>
Varför brevar ingen Bowie-låtar?
https://www.youtube.com/watch?v=CUflIrTSwK8
>>
>>53579923
två dagar för sen sorry
>>
>>53579905
vad

i

helvete
>>
>>53579863
>varför vill du ha dåliga lagar
Men jag vill ju ha dem inte...det är ju varför jag vill flytta till Oregon ifall jag kan flytta inte till Sverige eller Kanada
>>
File: gör det homofil.jpg (419 KB, 926x1143) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gör det homofil.jpg
419 KB, 926x1143
>lägg satsen rakt här på tuttarna Anon
>kom igen nu, du är väl inte bög?
>>
>>53579905
Jo tjena
>>
>>53579905
>saker som hände
>>
>>53579923
https://www.youtube.com/watch?v=Zmony8hsgu8
>>
File: 1448821584909.jpg (24 KB, 288x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448821584909.jpg
24 KB, 288x252
>>53579905
Kom igen
>>
>>53578848

Det är möjligt att det är, har aldrig ätit på KFC i Staterna. Har bara käkat på KFC if Warszawa, och det va fan grisvidrigt favä
>>
>>53579905
>var jag
tappad
>>
File: 1444517297006s.jpg (9 KB, 231x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444517297006s.jpg
9 KB, 231x250
>>53579923
>>53580068
Finns det någon artist i liv som är i närheten av så bra som Bowie var?
>>
>>53580068
underskattad favä
>>
>>53580053
Jag ljuger inte, jag förstår att vissa saker är svåra för er att acceptera för att ni lever i en bubbla men det hände faktiskt
>>
>>53580146
Bokstavligt talat vilken house artist som helst
>>
hej

fortfarande förkyld
>>
>>53580146
kanye
>>
File: murray.jpg (651 KB, 2448x3002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murray.jpg
651 KB, 2448x3002
https://youtu.be/oX914A6dbbs?t=2463

M U R R A Y
>>
>>53578974
Nej män som ser ut som svarta bönor med ansikten är f1 h1

>>53579042
Du får räkna både utebliven arbetstid för civilt arbete, försenade utbildningar osv., men främst all utrustning och alla yrkessoldater som skulle behöva hantera varan. Om regeringen tycker nuvarande antal är dyrt skulle hela Svenska folket i rekryterbar ålder bli svindyrt om de skulle ha samma standard och uppgifter som idag.

>>53579155
Vet

>>53579218
Hur fan fick jag ut det då? Dom har inte sagt något.
t. vuxen man

>>53579363
Aa, dras med i massa imperiekrig efter att USA gör nån ny 'incident' för att låtsas bli attackerade. Sen skulle samarbetet med EU bli närmre, samarbetet med USA närmre, osv. USA är mäktigt nog som det är. Behöver ju inte kontrollera hela världen.

>>53579568
Anledning till mer än fem skott för självförsvar? Och om det är mot regeringen så lär ju miliser inte ha så svårt att skaffa lite större magg när den dagen kommer.
>>
>>53579905
>Och det är därför jag skulle åkt till Australien istället

Slutade läsa här
>>
>>53580157
Breva bevis.
>>
File: 1413558428199.jpg (52 KB, 411x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413558428199.jpg
52 KB, 411x510
>>53580157
>grabbar jag sköt massa onda niggers i usa svär heders ord asså!!!
>>
>>53579905
>detta hände
>>
En polare säger att d vitamin inte går att få den här tiden på året för att solen är för långt bort. Stämmer detta?
>>
>>53580157
l1ka nyhetsartiklar
>>
File: 1452035744773.png (319 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035744773.png
319 KB, 640x360
http://www.liveleak.com/view?i=cc8_1452776273
Nojs
>>
>>53579343
Kalifornien har helt klart USAs häftigaste natur. De har skog, berg, öken, strander, ja hela paketet.

Dock så är det lite för mkt latinos kanske. Jävla var folk är korta där.

SF är ett rövhål för övrigt.
>>
>>53580233
Gillar du D anon?
>>
>>53580172
>>53580192
In i soporna går skiten.

>Kanye
2000-talets största gyckel?
>>
File: Barb sötar sig 2.webm (298 KB, 684x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb sötar sig 2.webm
298 KB, 684x500
>>53579923
https://www.youtube.com/watch?v=U16Xg_rQZkA
>>
>>53580233
Så länge du får sol på dig så får du vitaminer, din polare är dum i huvudet
>>
File: bara3.png (250 KB, 423x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.png
250 KB, 423x350
>>53580243

Tack okontrollerad massinvandring.
>>
>>53580221
Hade en mobilvideo men den försvann när min dator blev stulen för något år sedan

Det finns inte ens några artiklar om det längre, säkert för att det inte ser bra ut att en svart anti-vit terrorist kommer till en skola och skjuter ihjäl en massa civila

Tro vad du vill, jag skiter i vilket
>>
>>53580285
j-ja
>>
>>53580157
haha aa
>>
File: 71.jpg (75 KB, 800x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71.jpg
75 KB, 800x541
>>53580203
>he watches the Rubin Report
What a fag! A bet you watch The Young Turks too.
>>
>>53578931
huh?
>>
File: 1397336902042.gif (561 KB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397336902042.gif
561 KB, 240x180
>>53580334
>Hade en mobilvideo men den försvann när min dator blev stulen för något år sedan
>>
File: 1444992492829.png (783 KB, 698x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444992492829.png
783 KB, 698x677
>>53579905
>>53580157
är detta dig?
>>
File: 1452029078312.png (112 KB, 782x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029078312.png
112 KB, 782x577
>>53580325
Älskar varje händelse :3c
>>
Cola eller folkis till chipsen grabbar?
Jag räknar rösterna och går till Willys så snart jag bajsat färdigt
>>
File: 1447270699569s.jpg (4 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447270699569s.jpg
4 KB, 200x250
>det finns folk i tråden som väljer bort film för att den är antingen gammal, svartvit eller ljudlös

Typiskt Jonte.
>>
>>53580233
Här är vad jag googlade fram:

D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Problemet i Sverige är att solen bara är stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna.

Med maten får vi ytterst lite D-vitamin jämförelsevis. Resultat: många svenskar (kanske de flesta) har brist på D-vitamin. Särskilt under vintern och våren. Mörkhyade och de som undviker solen drabbas värst.


Det framgår inte om det går att ersätta intaget med med kosttillskott eller nått.
>>
>>53580434
t. Barre 18 år

ingen bryr sig
>>
>>53580380
>le everything about x is inherently bad

I don't follow the Rubin Report, I watched it now because I follow the guest.
>>
>>53580348
Du vill tro att det är gyckel för att du inte vill acceptera den bistra verkligheten

Du kommer tro det du föredrar, och sen vaknar du lika naiv som du var igår

Jag kommer ihåg ett pucko som ville försöka prata med dem när vi höll på att ducka kulor vid kafeterian

Han klarade sig inte särskilt länge
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
>>53580399
>I could have disarmed this dude and fired all rounds without much effort.

haha aa
>>
File: 1451538658687.png (352 KB, 411x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451538658687.png
352 KB, 411x488
[MORALITY INTENSIFIES]
https://www.youtube.com/watch?v=jgjEVTr9r5U&
>>53580434
KORAN TAIMU
>>
>>53580479
>Barre
Vad fan är det ens ett smeknamn på? En gran?
>>
>>53580209
>självförsvar.
Egentligen inte. Handlar mer om att försöka begränsa magasinskapacitet är galet efterblivet eftersom det inte fungerar, då magasin kan köpas i vilken storlek som helst då de inte räknas som vapendel. Det är bara om man sätter i magasinet i vapnet man gör något kriminellt. Aka, alla kriminella kommer ha stora magasin ändå och det får absolut ingen effekt på brottsligheten.
>Mot regeringen
Lol, nja, Ar-15s kommer inte stoppa stridsvagnar oavsett magasinskapacitet.

Det är bara irriterande för alla sportskyttar och de som bara gillar att vara på banan
>>
File: 1402217812362.jpg (380 KB, 525x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402217812362.jpg
380 KB, 525x978
tråden är enda anledningen till att jag får sug att runka om dagarna så breva nån högtest eller den där norska jäntan favä
>>
>>53580400

Skickade in till Säpo favä.
>>
>>53580334
>myta såhär gal1 myck1 på internet
wew
>>
>>53580535
>måste sitta på tå för att nå ner till marken
>manskultingar
>>
>>53580483
You should follow Mili Yanoppolis.

That fabulous fag has done more for freedom od speech than a lot of politicians out there.

Alos, bretbart news because is unfiltered... and has an association with 4chan...
>>
>>53580046
Jag skulle nog oironiskt örfila en brud som sade sådär och sedan munknulla sönder henne. Även ifall hon var min fru.
>>
BREVA RUMPA

NU
>>
File: 1407719013391.jpg (114 KB, 653x1049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407719013391.jpg
114 KB, 653x1049
>neger skjuten till döds på campus
>"höhö det finns inga artiklar om det"

Säg oss, vilket år. Exakt vart.
>>
>>53580543
De vet säkert redan, och de kan knappast döma mig för något

Dels för att jag inte har brutit mot svensk lag och delvis för att jag bara kan hävda att det är ett gyckel
>>
>>53580434
folkis, nyttigare och väljer du rätt märke blir det godare.
>>
File: amandalau.gif (3 MB, 458x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amandalau.gif
3 MB, 458x339
>>
>>53580633
>tro att han pratade om dig
>>
>>53580620
2008, SBCC
>>
>>53580508
Har du gjort värnplikt din jävla blatte?
>>
>>53579905
du glömde spaghettin
>>
>>53580620
Jag hade ett tidningsurklipp på väggen, men det försvann när någon stal min mobil.
>>
>>53580484

Länka till nyhetskällor som tagit upp detta.
>>
File: 1450144009917.png (356 KB, 654x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450144009917.png
356 KB, 654x790
>>53580719
>>
>>53580233
>>53580468
Hett debatterat/politiserat område pga.:
A: D-vitamin-piller-vurmare kan ha fel (dvs det 'vetenskapligt etablerade' är fel, förändring skrämmer autister) och piller kanske t.om. minskar dina D-vitamin-nivåer, så läkare kan ha skadat barn. Vissa menar att bara 10 min solljus från en promenad räcker för att få mycket mer än en hel burk piller.

B: Det har att göra med ras. Om vita tar upp D-vitamin på vintern, krävs nog det för att inte få autism/engelska sjukan på mager diet. Hade vi inte kunnat det hade vi förr typ varje vinter fått massa autister och folk med engelska sjukan, för att vi skulle fått i oss lika lite som folk i Londons smog. Om detta stämmer är ju vit hud i princip nödvändigt för att bo här när det är magert med varierad kost, och att negrer oftare har sköra ben, autism m.m. här är för att deras ras inte ska bo här. Om vi inte tar upp någon vit. D på vintern betyder det att ljus hud inte är så viktigt (för vi överlever utan solvitamin ändå), att svart hud alltså är bättre i snitt och negrer är bättre.

Det du säger är en sensationaliserad studie som har blivit jagjag. Det finns nu alltså två läger som hävdar att de andra har fel. Jag skulle nog säga att på en solig dag får du visst D-vitamin på vintern, det verkar mest rimligt.
>>
File: milo trump.jpg (48 KB, 1024x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo trump.jpg
48 KB, 1024x579
>>53580608

bruh
>>
>>53580729
Sa ju, det finns inte, jag har letat
>>
>>53580691
>skjutning utanför skola 2008
>finns inga nyhetsartiklar kvar
hade fattat om det var på 80/90-talet.
>>
>>53580714
Nä, blev nekad pga allergi. ;_;
>>
Spenatätare B T F O

http://plenteousveg.com/spinach-iron/
>>
>>53580771
His YT channel is awesome.
And his interview with Joe "Pothead" Rogan was one of the best I evern saw.

Gevin McGuinnes was cool too.
>>
File: fettas.jpg (239 KB, 700x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettas.jpg
239 KB, 700x783
>MARKEN HAR VÄL ALDRIG STÖRT MIG
>>
>>53580784

Så flertalet massiva skolskjutningar och mord på en skola i den folkrikaste staten Kalifornien uppdagades inte alls?
>>
>>53579905
Är detta du?
https://www.youtube.com/watch?v=7XWsdoj5Yk8
>>
>>53580763
Du har nog rätt, det kommer hele tiden nya studier.

Men kan man få autism av vitamin D brist? Det kan väl inte vara något att oroa sig för i vuxen ålder.
>>
>>53580527
Happ visste inte att man fick köpa maggen. Trodde det var olagligt att ha dem.

Och ang. AR-15 vs. regeringen så är det ju troligt att miliserna skulle få stöd av desertörer. Säg att det läcker att dems och reps styrs av samma elit-societet (av nån anledning finns det sjukt många bisarra kult-organisationer och hemliga fraternities i USA). Inbördeskrig skulle bryta ut mellan desertörer/utbrytarstater och miliser vs. lojalister och polis. Desertörer skulle då vara en markant 'force multiplier', och de skulle vara väldigt effektiva främst i början mot lojalist-poliser och dåligt förberedda/rustade homeland defense-baser. + att de skulle kunna sno tanks m.m. De kan definitivt skrämma regeringen. Det största hotet är nog dock att de har makt att börja skjuta, vilket skulle kunna utlösa en kedjereaktion.
>>
File: Namnlös.png (17 KB, 920x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
17 KB, 920x162
>>53579850
rödpilla mig om detta så länge
>>
>>53580824
>han nämnde sin allergi.
Ville du inte ens tjäna fosterlandet eller?
>>
>>53580885
Vad insinuerar du anon. Det låter nästan som om du inte tror på honom.
>>
>>53580959
Jaja, dröm vidare, även om jag gärna skulle se ett ny amerikanskt inbördeskrig. Vore nog bra favä.
>>
>>53581002
Vad finns det ens för allergi som kan vara besvärliga i fält?

t. ingen allergi
>>
>>53579008
>>53579850
Förlåt, satt med andra tal.

Hur vet jag att x1, x3 och x4 är de fria variablerna?

Resten förstår jag men på detta (förmodligen babbysteg) kopplar jag inte.
>>
>>53581002
>>53581110
>dkn nämnde att jag är nötallergiker

Måste skaffa läkarintyg om jag vill komma in på GMU nu
>>
File: 1436251203416.jpg (20 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436251203416.jpg
20 KB, 418x359
>tog ADHD-piller för att vara produktiv
>prokrastinerat i turboautistfart istället
>fått torr mun, glömmer att blinka så röda ögon, tillfälliga muntics, tjackballe, lite lätt kramp i armen, mer rövsvett, känner mig lite kall, lär krascha och få lite ångest över att jag inte gjorde något...
Varför gjorde jag detta egentligen? Har slösat hela dan på sverigetråden. Börjar bli för gammal för dessa piller.
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53580997
Ser inte vad problemet är? Bara skriva ut allt och lösa favä
Du vet väl vad en symmetrisk matris är, hur man dim och ker och egenvärden/vektorer funkar. Bara ställ upp allt och lös. För jag tänker verkligen inte göra den uppgiften åt dig för den ser ut att vara 2 sidor lång lxl
>>
File: image.jpg (178 KB, 1280x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
178 KB, 1280x374
>>53580527
>Lol, nja, Ar-15s kommer inte stoppa stridsvagnar oavsett magasinskapacitet.
Häng dig, ungjävel.
>>
>>53581110
Pollen, gräs osv, de kan nog vara jobbiga i skyddsmask antar jag
>>
>>53581182
breva rumpa
>>
>>53581110
Skit du måste söka vård för, typ nötallergier eller getingstick och skit.
>>
File: idflove5.jpg (67 KB, 485x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idflove5.jpg
67 KB, 485x618
Hur känns det att pussa en IDF-paj?
>>
>>53580885
Med tanke på allt som mörkas och tystas ned så är det inte så konstigt

Sen vill folk inte läsa om den här skiten.
De vill leva i sin utopi med trygghet, dåliga tv-serier och fredagsmys och allt som stör den här illusionen kommer mötas med misstro och ibland illvilja
>>
>>53581174
Om det inte påverkat dig på 5 år så bör du få vara med.
>>
>>53581182
Vilka piller? Har concerta själv men de ger inga bra effekter så jag har inte tagit dem på ett tag
>>
>>53581182
>syntetisk koncentration
Vinnare använder inte droger.
>>
>>53581110
Nervgas, minor, kulor...
>>
>>53581185
ja favä trodde bara om det kanske fanns något hemligt knep men då vet jag doumo
>>
>>53581174
Kryssade i massa saker som jag lol kanske har vet inte, och astma för ville inte gå GMU. Har nu ångrat mig.

Inte en chans att jag kommer in.
>>
File: 1448052577192.png (2 MB, 2034x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448052577192.png
2 MB, 2034x1440
>>53581182
>dkn hade dörren stängd så datorn värmde upp mitt rum och jag började svettas
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>53581142
Du skulle kunna gjort andra variabler till de fria, hur de gjorde i uppgiften var att lösa ut x2, x5, x6 (det sista ekvationssystemet med x5= x1+x3 osv) så resten blev fria variabler
>>
>>53581339
Så bara välja de som gör det lättast för en själv alltså?
>>
File: 1448934562187.jpg (180 KB, 600x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448934562187.jpg
180 KB, 600x801
>>53579905
>Detta hände
>>
>>53581336
>dkn rum i källaren
>dkn stängd dörr leder till varmt och kvavt
>dkn öppen dörr leder till kyla
>>
>>53581276
Även om jag hävdade det så skulle de bara kräva intyg på att det faktiskt är sant. Har man väl sagt att man har en allergi så är de autistiska om intyg, i alla fall för mig
>>
>>53581208
Antydde det där brevet precis att ingen diktator någonsin har kunnat förtrycka sin befolkning? För jo, det går visst att hålla koll på sin befolkning om man vill det, Assad hade nog lyckats om inte alla "moderate rebells" hade fått hjälp utifrån.
>>
Grabbar

det är kallt som fan där ute
>>
>>53581243
Måste nog vara det absolut tjejigaste och slappaste sättet jag sett någon bära en AK på.
>>
>>53581270

10/10
>>
>>53581110
Om du någonsin varit ute i fält så skulle du inse att det här med specialkost till mjölkproteinalergiker och andra kommer kollapsa direkt när kriget kommer. Det är knappt att det fungerar i fredstid. Du kommer få den mat du får och om du inte kan äta den p.g.a. allergi så får du nog gå hungrig. Då en hungrig soldat är en dålig soldat så kan vi omedelbart inse att alla matallergier är besvärliga. Pollenallergier och dylikt kan valfri pollenallergiker få förklara hur det skulle påverka deras förmåga till hård fysisk ansträngning med livet som insats.
>>
File: 1451773637917.png (176 KB, 441x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451773637917.png
176 KB, 441x421
>>53581298
Symmetriska matriser har ju vissa egenskaper som du säkert kan använda, men det var länge sen jag hade den kursen desu
>>53581409
Japp
>>
File: image.png (88 KB, 1319x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
88 KB, 1319x342
>>53581451
Återigen, häng dig. Ett beväpnat folk är miljoner gånger svårare att förtrycka än ett obeväpnat folk.

Assad är en folkhjälte och du bevisar att du är en grisvidrig blåpillrad jävla nybög genom att snacka skit om honom.

Snälla ta ditt värdelösa liv.
>>
>>53581243
Vet inte. Men kan svara på hur det känns att vara så jävla hanrejad att ens stridsparskamrat ligger i underslafen med någon random i plutonen när jag försöker sova i överslafen på en våningssäng.
>>
>>53578652
Det handlade ju om Detroit? Om det är ett program om Lagos och någon säger "två män satte sig i min bil" så behöver man inte direkt förtydliga att de var svarta då heller va?
>>
>>53581451
>Syria var som USA före krigen
idiot
>>
G R U N D S T R Ö M

M O D O

Låt oss påbörja detta:
>lelnäs
>>
File: 1452797459686.jpg (301 KB, 1000x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452797459686.jpg
301 KB, 1000x900
>>53581453
>folk som faktiskt tvivlade
>>
File: lewd.jpg (57 KB, 614x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lewd.jpg
57 KB, 614x538
>>53581542
tack senpai
>>
File: 1428009881843.jpg (133 KB, 509x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428009881843.jpg
133 KB, 509x339
>Assad är en folkhjälte
>>
>>53581294
Det är nog alla alergiska mot favä...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=49rqBg8uDbg

Blir lycklig när folk nämner Anton positivt nu så här ett halvår efter hans insats för ett BARBARISKT SVERIGE!
>>
File: 1410383197845.gif (2 MB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410383197845.gif
2 MB, 300x400
>>53581227
Fel sorts knark mann1. Och det är bara en lite spinkig-tjock hårig mansröv med abnormalt mycket svett mellan skinkorna.

>>53581277
Concerta är väl OK fast hur det frisätts är rätt efterblivet och gör dagen till en berg och dalbana. Om du ska ha metylfenidat (alltså det i concerta) är direkt frisättning mycket bättre av någon anledning, även om effekten går ur efter typ 1.5 timme och man måste ta nya för att inte krascha och bli småbutter och okoncentrerad.

Tog dextro-amfetamin den här gången (attentin/metamina), rent, direkt frisättning (även om dex börjar rätt mjukt och varar sjukt länge). Inte alls lika 'obehagligt' som metylfenidat. En del knarkar det friskt t.om., det är ju trots allt den mest dopamin-påverkande isomern av vanligt amfetamin. Däremot mer bieffekter, varar lite länge, du blir mer 'förvrängd' mentalt typ... Metylf. gör dig till en speedad lite aggressiv dig. Dex gör dig lite för manisk/odisciplinerad och du kanske gör saker som vanliga du inte skulle, typ säger ja till nån inbjudan eller något, så lite svårare att kontrollera. Finns även lisdexamfetamin, som alla säger är fantastisk för folk med riktigt ADHD, mjuk frisättning, mycket bättre än metylf., skrivs ut friskt för svår att missbruka osv...

>>53581286
>vinnare
>SvT
haha """"aa""""

>>53581336
>dkn svettas oavsett vad jag gör även när jag är kall
>>
Är ni taggade på Opinion Live om 2 timmar?
>>
File: aye.jpg (43 KB, 459x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aye.jpg
43 KB, 459x492
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/14/ensamkommande-flyktingpojkar-sager-sig-ha-erbjudits-pengar-sex


AYYYYYYYYYYYYYYYYY, I hope Finnish red cross will burn for this.
>>
File: 1451734183688.jpg (322 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451734183688.jpg
322 KB, 1280x720
KOSOVO JE SRBIJA
>dkn ingen aepplen att juggejagjaga med
https://www.youtube.com/watch?v=pKiB8-2LK6s
>>53581691
I-inga p-problem, bra för mig att repetera lite gammal kunskap
>>
>>53581799
nej för mycket brev att läsa
>>
>>53581799
Del 1 av 19. Veckans program handlar bland annat händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar. Varför begås sexbrott på öppen gata? Programledare: Olle Palmlöf.
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53581807
>dkn ingen kommer någonsin betala mig för sex
>>
>dkn kylan har väckt mitt ursvenska barbari
Hell seger osv
>>
File: 1448660963433.jpg (44 KB, 732x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448660963433.jpg
44 KB, 732x560
>>53581811
KOSOVO JE SRBIJA!
HELL SEGER!
>>
>>53581807
Äckligt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z6WulNYNBUk

jag vill typ ta nån psykedelisk drog och festa sketan på nån klubb i östeuropa 2002
>>
>>53581807
Men skämtar du med mig!? Hur fan kan man vara villig att betala dessa kusinknullade missfoster till att knulla en själv i röven? Har inte finska kvinnor bättre alternativ? Drömmer jag?
>>
File: 1436339679992.png (268 KB, 637x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339679992.png
268 KB, 637x654
>>53581896
https://www.youtube.com/watch?v=OOECyf3_zTg
>dkn jagjag är internationella
>>
>>53581811
Har aldrig sett den låten med undertexter förut. Tack anon.
>>
>>53581992
Det är antagligen samma tanter som åker till Gambia, Namibia eller Jamaica för att köpa sex. Det är vanligt bland äldre kvinnor som inte är i förhållande.
>>
File: 1447110352031.jpg (23 KB, 447x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447110352031.jpg
23 KB, 447x329
>>53581807
>Äldre finländska kvinnor misstänks ha köpt sex av ensamkommande minderåriga flyktingpojkar
>>
>>53581737
>Varje gång jag behöver gå till sjukhuset behöver jag skriva på papper

Vad är det här för jävla kaosblatte?
>>
File: 1389432433440.png (529 KB, 616x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389432433440.png
529 KB, 616x466
>>53581807
>- Jag vet att killarna har använt marijuana och andra milda droger i sitt hemland och om någon vet att de här pojkarna har haft sex för 20 euro så kanske de börjar erbjuda droger också, säger Cederström.

Vet ni vad, något säger mig att de bara var ute och festa samt raggade på kvinnor för att knulla.
De är ju runt 20 år gamla.

Pinsamt att hålla på att dalta med dessa personer som de är småbarn.
>>
File: 1444144375773.jpg (170 KB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444144375773.jpg
170 KB, 800x585
>>53581811
Incest är bara okej i 2d favä
>>
>>53581978
Hur ser ryssland på party droger?
>>
>>53581807
>dkn ingen milfpaj att knula
>>
File: 1440232500212.jpg (32 KB, 189x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440232500212.jpg
32 KB, 189x189
>>53581992
>feta äldre kvinnor på typ 70-80 år
>bättre alternativ
>>
File: 1436342920633.png (441 KB, 1050x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436342920633.png
441 KB, 1050x925
>>53582020
https://www.youtube.com/watch?v=pR52yVt7w28
Inga problem anon-kun
>>53582153
hehe mm
>>
File: 1452798088894.png (78 KB, 537x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798088894.png
78 KB, 537x452
>>53581811
>du kommer aldrig ha en serbisk polare att snacka skit om kebab och sjunga fuktiga sånger med
>>
>>53581799
Litet, köpt folköl.
>>
>>53582136
Men de är ju bara baaaaaaarrnnn
>>
File: Grothendieck.jpg (202 KB, 630x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grothendieck.jpg
202 KB, 630x943
>>53582208
>dkn serbiska föreningen är 200m bort
Skrek "KOSOVO JE SRBIJA" åt dem på fyllan, de kollade lite konstigt på mig
>>
>>53582136
>dkn man kan heema samtliga av personerna på bilden

manskultingar... när ska de lära sig?
>>
>>53581110
Jag är allergisk mot alla nötter. Får jag i mig en nöt (eller bit för den delen) så måste jag till sjukhuset direkt annars kommer jag dö.
>>
>dkn vaniljsockerkaka i ugnen
>>
File: 1452626407903.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452626407903.jpg
10 KB, 200x200
>>53582299
>>
File: 1444402319231.png (226 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444402319231.png
226 KB, 480x640
https://www.youtube.com/watch?v=JaEWJVWiWMQ
>>53582361
>vanilj
wow rasist
>>
>>53582354
>>53582354
Här hade det varit så jävla roligt att citera NMR och babbla om naturens eviga lagar för enkla you. Men det där verkar vara så jobbigt att jag bara har sympati istället kamrat.
>>
File: 1452457370992.png (320 KB, 1039x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452457370992.png
320 KB, 1039x827
>>53581110
Jag är allergisk av skaldjur så jag var tvungen att fixa ett intyg för att söka.
>>
File: good goy.jpg (1 MB, 1271x2097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good goy.jpg
1 MB, 1271x2097
>>53581243
Hur känns det att pussa en shekel?
>>
>>53582441
Några favoriter

https://www.youtube.com/watch?v=kohsgr4kLdM
https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0
https://www.youtube.com/watch?v=H_WMWdDoHjo
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-mYg5VDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U97eCjWdrvo
https://www.youtube.com/watch?v=zrceV9NU4YY
>>
http://www.spectator.co.uk/2016/01/its-not-only-germany-that-covers-up-mass-sex-attacks-by-migrant-men-swedens-record-is-shameful/

IVAR

ARPI
>>
>>53582454
Tack anon, ja är jobbigt till och från. Måste läsa på allt jag äter, allt för många saker som innehåller spår av nötter fast man aldrig skulle kunna tro det.
>>
File: 1436356880291.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436356880291.jpg
108 KB, 640x640
>>53581243
Som att kyssa en gudinna favä
>>
Varför försöker juden göra att jag får en fetish på judepajer i uniformer när jag redan hade det sedan innan? Någon som vet?
>>