[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden för bra musik i tiden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 480
Thread images: 151
File: image3.jpg (328 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image3.jpg
328 KB, 1200x1200
>dkn ingen pv
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53582587
Varför ser all engelsk text skriven av en svensk så autistisk ut?
>>
>>53583010
Tack bror.
>>
>>53583004
>pv
>inte fv
>>
>>53582963
Jag hoppas du har NOW THAT'S WHAT I CALL NASHEED vol 1 & 2
fuktiga som fan
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
Lyssna på detta! Jävligt roligt!
https://soundcloud.com/den-kokta-grodan/tracks
>>
>dkn öppnade lådor för 1000 kr och fick saker för 200 kr
:)
>>
>american football
>bra

fniss
>>
File: 1438340263390.jpg (752 KB, 1536x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438340263390.jpg
752 KB, 1536x1536
>>53583130
>säger detta och brevar en snyggis

förövrigt;
>fv
>inte ett jagjag
>>
>>53583207
JOOOOOOONTE
>>
File: 15435436553.png (34 KB, 456x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15435436553.png
34 KB, 456x512
So let's just pretend
Everything and anything
Between you and me
Was never meant
>>
File: 1436340191648.png (231 KB, 678x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340191648.png
231 KB, 678x678
>>53583156
>dkn sett Kasselstrand IVL
>>
File: 1438848909284.jpg (16 KB, 235x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438848909284.jpg
16 KB, 235x262
>>53583130
>vilja ha en fv
Wow är du bög eller?
>>
>>53583156
Varför är det roligt?
>>
Jag har donerat 1200 kr till en tjejströmmare på Ryck.
>>
>>53583253
Behandlar på politik på ett mer humoristiskt sätt. Lyssna!
>>
>>53583266
Jaha. Hur känns det?
>>
File: 145654755455.webm (3 MB, 676x872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145654755455.webm
3 MB, 676x872
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6344457

Varför hatar Fi vita män?
>>
File: forsen2.jpg (522 KB, 768x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forsen2.jpg
522 KB, 768x1152
>>53583266
Jag har donerat kring 3400 kronor till Forsen, ångrar det inte dock
>>
>>53583307
Är du gustav kasselstrand?
>>
>>53583104
Det enda märkliga med termen automatkarbin är att den används för fulllängdsvapen såväl som för faktiska karbiner.
>>
När ska vi väcka upp det ursvenska vikingabarbariet?
>>
File: eOOtFoj.gif (919 KB, 268x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eOOtFoj.gif
919 KB, 268x237
Var fan får alla sitt jävla självförtroende och självgodhet ifrån? Är det så att det helt enkelt kommer ifrån att ha doppat qken i en blött hål som tonåring?
>>
File: girözil.jpg (83 KB, 575x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girözil.jpg
83 KB, 575x485
>>53583237

fv må vara ett jagjag men hellre fv än pv

>>53583248

Nä, ganska hetero favä, är du?
>>
HONESTLY I CAN'T REMEMBER
ALL MY TEENAGE FEELINGS
>>
File: 15_Dec_23_162034.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15_Dec_23_162034.png
1 MB, 1920x1080
Vem /rice/ här?
>>
File: 1436344540025.png (345 KB, 1436x1652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436344540025.png
345 KB, 1436x1652
>>53583327
>man kvinnor klagar på att de blir sextrakasserade på fester
>man de inte inser att män blir det av kvinnor minst lika mycket
>>
File: mus subs.jpg (107 KB, 593x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mus subs.jpg
107 KB, 593x837
>>53583266
>>53583329

Musen lugna dig nu.
>>
Hej, vill bara säga till alla Spoiler anons att jag såg Star Wars nu och jag har lyckat undvika er. ni Misslyckades :^)

Filmen var skitbra förresten
>>
>>53583243
aboo de där e fan LÄTT min farbror gustavo när han rökt el elamacho ahahahh
>>
>>53583207
>>
>>53583346
Nej, men jag känner honom.
>>
>>53583436
om du inte sett spoilers från filmen i SvT så är du nybög
>>
>>53583368
helt seriöst så är det nog så lätt
min största nbögsvän säger hela tiden att hans självförtroende kommer från sina doppningar i tonåren
>>
>>53583354
Ge det ett år eller två. Den här bilda turen kommer bara accelerera i hastighet käpprätt ned för stupet.
>>
>>53583406
>någonsin risa efter 2014
VGH?
>>
File: 1dhot.png (1 KB, 10x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1dhot.png
1 KB, 10x400
>>>53581811
>2d

Själv kollar jag bara på 1d. Den sanna konstformen för en intellektuel gentrleman.
>>
>>53583368
>dkn självförtroendet kommer från alla heemningar i tonåren
>>
File: beck nodding.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beck nodding.gif
2 MB, 235x240
>dkn pv
>>
>>53583368
Undrat detsamma i många år nu.
>>
>>53583489
Hur?
>>
>>53583309
Ganska bra. En hundring i månaden i snitt är inte så farligt, och hon är faktiskt ganska underhållande.

>>53583329
>Forsen

Och jag trodde att jag var tappad.

>>53583434
>sub till tjejspelare som inte är Global Elite

lel vad fan gör han
>>
>>53583582
Vad är en heem?
>>
>>53583510
Förlorat beta kompisar efter dom tappat oskulden också. Som dag och natt i deras personlighet och attityd.
>>
>>53583388
Who cares man? You are an american, now get out you fucking cuck.
>>
File: 1452019516138.jpg (105 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019516138.jpg
105 KB, 800x600
Vem /coola klubben/ här?
>>
>>53583616

Vem är tjejströmmaren du donerar till din hanrej?
>>
>>53583626
en bajskorv du lägger i ansiktet på nån som sover
>>
>>53583556
>antyder att den bilden är 1D
hehe mm
>>
File: 1443731132425.jpg (154 KB, 666x999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443731132425.jpg
154 KB, 666x999
Är sugen på ett hjärndött spel att lira medan jag varvar ner och lyssnar på musik, bestämde mig för att tanka ner Diablo 3 eftersom en ny säsong kommer ut imorgon

Har inte spelat sedan strax efter att Själaskördemannen kom ut, Demonjägare eller Trollkarl?

Snälla svara
>>
>det finns personer IDT som inte är modiga nog att ta droger
>>
>>53583626
Att slå någon på käften så grundligt att de sover på marken
>>
>>53583626
kuk i prutten.
>>
>>53583731
>modiga
handlar inte om det senpai
>>
>>53583004
LET'S JUUUUUUST FORGEEEEEET
>>
>>53583723

Avinstallera, besök pathofexile.com
>>
>>53583731
Hehe töntarna vågar nog inte ens prova snus eller röka eller hur jonte? ::P
>>
>>53583705
avatarbög
>>
>>53583731
Knark är bajs, grabbar! Säg nej!
*breakdancear*
>>
>>53583781
Nej
>>
>>53583731
>droger
>modigt
>kommunister
>>
File: 1436343450027.jpg (75 KB, 540x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436343450027.jpg
75 KB, 540x732
>>53583781
i.e. kasta spectral weapon spelet
>>
>>53583731
Mann1. Det räckte att se hur kass i huvudet min bror blev.
>>
>>53583675
Nylon a.k.a. omgezniki
>>
File: 1451054579500.gif (1 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451054579500.gif
1 MB, 200x150
>>53583731
>modiga
>>
>>53583785
>>
>>53583731
Aldrig ens varit full. Är jag ens svensk?
>>
File: 1413100121619.jpg (123 KB, 600x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413100121619.jpg
123 KB, 600x531
>>53583436
>Filmen var skitbra förresten
Så du såg inte filmen? Nu får du bestämma dig
>>
>>53583731
>lever bara en gång
>tackar nej till droger
>>
>>53583731
>du kommer aldrig röka en fet spliff, lyssna på kapten röd och hata på borgare tillsammans med zola
>>
>>53583156
Ganska krystat skripitat favä.
Gillar Gustav Kasselstrand men börjar ogilla honom mer och mer favä.
>>
>>53583608
SDU
>>
File: cool.png (163 KB, 450x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cool.png
163 KB, 450x357
>>53583649
j
>>
File: 1444424524158.png (1 MB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444424524158.png
1 MB, 720x1280
ASSÅ MÅSTE MAN LÄRA SIG NIPPONSKA FÖR ATT SE DAGASHI KASHI KVÄÄÄ
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53583781
huvvä har tappat typ tre reaveskuggor kring 50 för att jag är en klant

hittade en exalted tidigt så har chaos till att lvla vad som helst men vet inte vad för build jag vill köra
snälla bestäm åt mig

>>53583820
judarna har nerfat den skiten litegrann
>>
>>53583731
Schlomo snälla.
>>
Hmm. En va mina tidigare vänner hade lockigt hår, men han var purnordiskt med blont hår och hela paketet. Har någon av hans förfäder knullat en neger?
>>
>>53583767
>>53583785
>>53583801
>>53583811
>>53583822
>>53583847
>>53583884
>>53583890
>>53583891
>alla dessa (You)s

Tack grabbar, har varit en hård dag!
>>
File: 229324232.gif (956 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
229324232.gif
956 KB, 245x245
Och så är man 25 om någon vecka och hårlinjen drar sig tillbaka i allt snabbare takt...
>>
>>53583809

Fortsätt vara en plebej som spelar skitspel då.

>>53583820

Mm om du lever kvar i 2012.
>>
>>53583934
ÅÅÅH DESU DESU :# det är serien där toki boki blir en flicka och är en pansarkryssare och en pantburk samtidigt och hon är också.. LYSSNA! Hon är också en neet-flicka så hon skulle nog falla för en neet som mig <3! åååh anime har allt :3 jag önskar att jag var tvåd... va? HÅLL KÄFTEN MORSAN, JAG KOLLAR PÅ BUKU CHING CHONK!!!"
>>
LET'S JUST FOOORRRGGETTTTTT
>>
>>53583890
Säg nej till droger,
bli hög på bög
>>
>>53584048
Jag ska hyvla bort håret på lördag. Du borde göra det med.
>>
File: 1448660991433.png (152 KB, 600x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448660991433.png
152 KB, 600x528
>>53583434
>kitty
>>
>>53583647
ALL THE WHOS ARE THERE
>>
File: crimea.jpg (232 KB, 600x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crimea.jpg
232 KB, 600x530
Varför har du inte ukrainsk fv? Det är inte rasblandning då de är våra avlägsna släktingar (se Kievan Rus)

HELL SEGER
>>
>>53584031

Cyclone CoC-vadsomhelst :^)
>>
File: 1444774155192.jpg (421 KB, 1000x1039) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444774155192.jpg
421 KB, 1000x1039
>>53584070
Du med
>>
>>53584084
>faktiskt vara homo
Ska du pierca dig också eller?
>>
INTO THE MOTHERLAND THE GERMAN ARMY MARCH
>>
EVERY THIIIIIIIIIIING SAID
>>
Jag vill ha en påse 0-kcal-chips
>>
>ge zola alla dessa (you):n

förstår att ni är mosiga i huvudet efter en lång januarivecka men kom igen boys
>>
>>53584100
Jag är för dålig på ryska.
>>
>>53584112
Varför kan inte 3Dflickor vara lika söta som 2Dflickor?
>>
>>53584134
RUNNING THROUGH MY HEAD
>>
>>53584100
Men det där är ju en smutsig ryss och inte en ärorik ukrainare
>>
File: 63dTvry.jpg (106 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
63dTvry.jpg
106 KB, 640x640
>>53584086

Kroppen kan man inte klaga på iallafall.
>>
BEST FFRIIIIEEENNNDDSSSSS
>>
>>53584148
avatarbög
>>
File: 1452205591258.jpg (139 KB, 589x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205591258.jpg
139 KB, 589x777
>>53583731
sluta med droger var ett misstag
depression är väldigt mycket på riktigt utan en gås då och då

>>53584036
Järnpillret brukar sinnesexpanderande droger i lagom mängder vid speciella tillfällen

läs Ernst Jungers bok om droger
finns på svenska
Evola hade fel som droger för övrigt
>>
>>53583934
>DAGASHI KASHI
daga shikashi är det väl
>>
Finns det någon sötare?
>>
>>53584132
Jonte du får ju länka vidden asså. xD

https://www.youtube.com/watch?v=HF3pv6WsJrs
>>
>>53584084
Hur gör man? Jag vågar fan inte dra ett rakblad längs juvelerna. en gång försökte jag men en trimmer med den nöp hål i pungen så jag var tvungen att ha dasspapper i kallingarna.
>>
File: 1452734794425.jpg (66 KB, 540x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452734794425.jpg
66 KB, 540x472
>När folk ger Zola uppmärksamhet
>>
File: 1394236501274.gif (656 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394236501274.gif
656 KB, 225x225
>>53584100
>dkn man aldrig kommer få en vacker slavisk fv
>>
File: 1451843210855.png (614 KB, 994x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451843210855.png
614 KB, 994x493
>>53584126
Inget bögigt med en kal hjässa om man inte är bögig :3
>>
BETTER HALLLVVVEEEESSSSSS
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53584196
Vet du va en avatarbög är?
>>
>>53583434
>sheever
ypperlig smak
>>
File: 1411093621166.jpg (53 KB, 635x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411093621166.jpg
53 KB, 635x468
>>53583731
Jag är på droger just nu. Narkotikaklassade, men helt lagliga för mig
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>>53583603
>>
>>53584155
Varför inte? Han förtjänar (you)'s precis som alla andra negermongon som brevar här.
>>
>>53584060
>>Mm om du lever kvar i 2012.
>dkn det inte är 2012
Inte en bra donk
>>
GOOOODDDBYYYYYEEESSSSSSS
>>
>>53584217
Drager trimmern över huvudet. Fram och tillbaka. Tillbaka och fram.
>>
File: 1445064259550.jpg (326 KB, 1600x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445064259550.jpg
326 KB, 1600x2400
>>53584206
http://myanimelist.net/anime/31636/Dagashi_Kashi
hehe mm
>>53584164
För då skulle världen vara bra, världen måste bara dålig så man gör något
>>
>>53584180
>antyder att ukraina är något annat än ett västryskt oblast
>>
File: 14391728210299.png (255 KB, 457x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14391728210299.png
255 KB, 457x381
Kan ding-dongen vara tyst?
>>
File: 1434007781451.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434007781451.jpg
25 KB, 250x201
Såg nyss en man med svårt brännskadat ansikte och fedora åka en sån där segway utan styre genom Nordstan
>>
>>53584180
Natalia rollspelar bara, ser du inte hur atlantisk hon är?

>>53584221
Bara ukrainska, vittryska och baltpajer är okej. Möjligtvis några rysspajer från St Petersburg. HELL SEGER
>>
>>53584282

En tuff känsla sannerligen.
>>
>>53584217
Det är lättare med huvudet då man har en hårdare yta att dra på. Använd hyvel för pungen, då blir det inte hål.
>>
File: Kämpfer.jpg (352 KB, 1100x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kämpfer.jpg
352 KB, 1100x1399
>>53584204
Håll käften ditt degenererade fanskap. När vi har segrat i kampen är det nolltolerans mot dig och alla andra offer för degenerationen som frivilligt valt skiten.
>>
>>53584376
>detta hände
>antyda att lasse brandman har fedora
>>
File: 1447963462536.jpg (37 KB, 828x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447963462536.jpg
37 KB, 828x477
>>53584148
Bara ät och promenera ett par timmar i skogen imorgon, då har du typ bränt det mesta
>>
File: 760.jpg (31 KB, 760x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
31 KB, 760x760
>>53583327
>Nina Rung, kriminolog och utredare vid polisen i stockholm

Hon säger att hon inte känner igen enorma gruppvåldtäkter och män från andra kulturer som våldtar svenska kvinnor.

Lite googling så ser man att hon ser ut så här. Ser ut som direkt från genusforskningen på Södertörn.

Går man in på hennes twitter så ser man detta:
>Kriminolog. Genusvetare. Initiativtagare till Huskurage. Brottsutredare på Barnahusenheten, Polisen
https://twitter.com/rung_nina
>hon retweetar och verkar vara tight med Lady Dahmer
>tweetar om antirasism

Varje.Jävla.Gång.
Det är så förutsägbart. Man hittar dessa varelser i varje stor institution.
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>>53583731

>det finns personer IDT som inte är modiga nog att ta droger

>Fuck this vara så här mycket av en drogaddikt och rationalisera sitt missbruk
>>
File: 1417449647695.gif (2 MB, 347x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417449647695.gif
2 MB, 347x222
Hur vet man om någon i Sverige har dött?

Brukade skypea med en tjej på distans som helt plötsligt försvann från allt (FB, skype, kik, osv)... Vet ej om hon har spökat mig eller dött, så vet ej om jag ska vara lite irriterad över att hon inte sa hejdå eller lite ledsen av att hon dog...
>>
>>53584376
SE HUR RYSSEN GER SIG BER OM NÅD
BRYER SVENSKEN KRIGETS KÅD
>>
>>53584434
Detta var en mörkhyad snubbe, så jag tror inte det var lasse brandman
>>
File: 1442062980827.jpg (25 KB, 300x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442062980827.jpg
25 KB, 300x626
Är det något fel om pojkvännen är 30 år, fast ändå attraktiv?
>>
>>53584495
Drar en FET blunt å drar till kommunhuseT^ å frågar såklart
>>
>>53584434
Jag var bekant med hans son ett kortare tag när jag var yngre. Han försökte antasta mig sexuellt så jag slutade umgås med denne.
>>
>>53584495
vet du hennes förnamn, eftersom och personnummer (behöver inte sista fyra) så kan du ringa skatteverket
>>
>>53584519
rannsaka dig själv
>>
File: 1436340467327.png (154 KB, 527x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340467327.png
154 KB, 527x495
>>53584481
>det där
>en kvinna
Lovar att det är MtF
>>
>>53584519
Hur gammal är du?
>>
File: need.jpg (88 KB, 1212x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
need.jpg
88 KB, 1212x772
>>53584432
>stormbögar
>ögonen rullar ur led i ögonhålan
>>
>>53584565
D-du med
>>53584581
22
>>
>>53584607
Ah men inte så farligt, liksom det handlar om kärlek och sånt. Om du inte finner honom attraktiv och älskar inte honom, så skall du inte vara med honom. Dock är det lite synd att han är gammal.
>>
File: 327131223231.jpg (31 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131223231.jpg
31 KB, 650x488
>>53584519
30 är för ungt favä, män når sin fulla potential tidigast 40.
>>
Setjið þið remúlaðið undir pylsuna ykkar eins og siðmenntað fólk eða ofan á hana eins og danir?
>>
>>53584587
lol usa
>>
>>53584562
Seriöst?
>>
File: 140345908345.jpg (181 KB, 745x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140345908345.jpg
181 KB, 745x514
Inte ens en (You) får du din lilla beta cuck.
>>
>>53584557
Ej värt besväret. Dessutom skulle dom tro att jag var sjuk i huvet.

>>53584563
Se ovan, men aa vet allt det där. Finns det något mer anonymt sitta vid datorn-sätt?
>>
>>53584495
Kan vara så att hon skaffat pojkvän och röker braj.
>>
File: 1435495122601.jpg (8 KB, 237x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435495122601.jpg
8 KB, 237x307
>>53584607
>22
snorunge
>>
>>53584671
Säg vad? min vita negerbror?
>>
>>53584481
>den här personen jobbar åt polisen

gg wp
>>
>>53584678
Är anonymt att ringa skatteverket och fråga. Men ja är hon över 16 (tror jag det är) så finns hon med på ratsit
>>
>>53584671
Solkors är du ute och reser?
>>
>>53584673
Ja.
>>
File: 1422067402621.jpg (31 KB, 620x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422067402621.jpg
31 KB, 620x329
>>53584432
>t. sugne

>>53584494
Om man inte rationaliserar sådana saker som utgör ens vardag hur ska man kunna existera utan konstanta förkrossande självmordstankar

Att leva i en lögn > Att leva i lidande

t. Ligotti
>>
>>53584677
Skriv ut numret på posten du vill håna utan >>
>>
File: 1448547369740.png (763 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448547369740.png
763 KB, 885x1075
>>53584670
>dkn ingen rik sockerpappa
>>
>>53584671
>Setjið þið remúlaðið
Vad säger du om min remoulad?
>>
File: 1452288830085.png (39 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288830085.png
39 KB, 645x773
>Vaknar efter en lång sömn

>Bowie har tydligen dött
>>
File: 1452356489214.png (542 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356489214.png
542 KB, 1280x1280
>dkn ingen rymdvarelse fv
>>
>>53584671
Place you remúlaðið the sausage you like civilized people or on top of her as Danes?
>>
>>53584765
Gröntext?
>>
File: 1446500755862.jpg (42 KB, 680x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446500755862.jpg
42 KB, 680x455
>>53584796
vi dör alla någon gång, anon
>>
>>53584671
Hwat i fiandans nampn saghþe þu um mik, þin litla skokia? Iak wil sægia þik, at iak ær starkasti ok lærþasti maþrin i minom siohær, ok haver iak hæriaþ i flere lonlikom bardaghom a mot al-Qaido, ok haver iak þri hundraþom sinnom dræpit. Iak ær lærþer og kunnogher i gorillo bardagha list, ok ær iak bæzti bugha maþrin i alz landsens hæri. Firi mik æst þu blot et skotmark. Iak skal læggia þik til oþe mz enne slikre visso ær ængin up a þæssom iorþ fyr set haver, hor min orþ! Tror þu at þu mz slikom orþom um mik ivir nætino mæla kunne? Þænk tysvar, þin ormber! Iak skrivar nu minom hopi af lonlikom mannom ivir allo lande, ok þer sokia firi þin IP i þessom stund, sva reþ þik firi stormenom, maþker. Stormin ær oþelægger þæt syrghelika þing sum þu kallar lif. Þu skalt doia, diævulsungi! Iak kan væra alla stæþis allan tima, ok kan iak þik a siu hundraþa leþ mz minom barom handom dræpa. Iak ær mykit kunnogher i bardaghom for utan vapn, ok haver iak tilgang at alz riksens siohæra vapna husi, ok skal iak nytia þat til fulz til at oþa þit syrghelika andlite fra iorþinna endanom, þit svin. Viste þu hwilikin ræfst þin ”sniæld” orþ þik giva skulde, hafþe þu þina tungo haldit? Þu matte ække, ække hiolt þu hana, ok nu gæller þu i gen firi orþ þin, þu vitlose hunder. Iak skal skita vreþe ivir allan þik ok skalt þu i hænne drunkna. Þu æst doþer, diævulsungi.
>>
>>53584678
Har du inte hennes ansiktsbok? Kolla om hon gjort uppdatereingar. Annars kanske fråga någon op hennes vän-lista.

På whatsapp kan man se när någon var online senast, även om man inte pratat med dem. Kanske skype o de andra har någon liknande funktion.
>>
>>53584823
Inte idag.
>>
>>
>>53584671
>sentio bio remulad under pulsen ycka ens och siomentao folk åfan a hane ens och damer
nej
>>
>>53584865
imponerande
>>
>>53584451
Hur mycket bränner man på att promenera dock? En chipspåse måste väl ta typ 8 timmar.
>>
>>53584884
Jag lider med dig anon. Kolla på opinion live och skratta åt folk :3
>>
File: 1357007312828.jpg (22 KB, 133x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357007312828.jpg
22 KB, 133x234
>>53584893
>>
>>53584451
Det blev 3 morötter och iskallt vatten istället
>>
File: 1442852285011.gif (1 MB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442852285011.gif
1 MB, 500x500
>>53584796
;__-.;
>>
>>53584607
>>53584519
är du topp eller botten?
>>
>>53584913
Man bränner av påsen medan man sover.
>>
>>53583498
>antyder att jag inte använde filtrering

>>53583886
haha aa din hipster :^)
>>
>>53584913

Absolut ingenting

t. promenerar rätt ofta och är fortfarande ett fetto.
>>
File: diablo-3-area-4.jpg (411 KB, 992x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diablo-3-area-4.jpg
411 KB, 992x631
>>53584893
>>
>>53585008
hela manuset var ju snott från de andra filmerna

Helt klart den sämsta sw hitills
>>
File: böq.png (503 KB, 596x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
böq.png
503 KB, 596x844
>>53584569
undrar om hans pv är t eller b
>>
>>53584992
Både och. Ingen bög gillar ju att ta den i bajshålet så man turas om om bördan.
>>
File: 1436340570133.png (593 KB, 1185x1029) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340570133.png
593 KB, 1185x1029
>>53584976
Låter ganska homofilt men du är ju 08a
>>
>>53584519
Varför frågar du? Har du slutat älska honom?
>>
>>53584481
https://twitter.com/rung_nina/status/511218779616210944

>och utredare vid polisen i stockholm
>och utredare vid polisen i stockholm
>och utredare vid polisen i stockholm
>och utredare vid polisen i stockholm

Mmmm aa. Förtroendet för polisen är ju på topp :^)

Genusvetare som vägrar se samband efter hudfärg, oavsett om det finns något.
>>
>>53584692
Aa. Spökat är termen då, men tycker hon borde ha sagt hejdå iaf.

>>53584748
Ratsit säger inte att hon är död iaf. Om hon spökade mig så gjorde hon det konstigt. Hon sa typ "hur är läget" på kik, sen dess har hon inte läst något, sen någon dag senare kom meddelanden inte fram, och sen ett tag senare stog det att hon inte hade varit online på länge så om hon blockade mig gjorde hon det en dag senare minst. På skype hade hon varit inne aldeles (inte pratat), men sen detta har hon inte varit inne på skype igen vad jag har sett.

Så venne, antingen fick hon hjärtinfarkt/blev våldtagen och mördad, eller så skulle hon dra nånstans, fick ligga, och bara blockade mig rakt av efter typ över ett års vänskap helt kallt utan att säga hejdå.
>>
File: 1449607468747.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449607468747.jpg
1 MB, 3264x2448
>>53584913
Man kan bränna rätt mycket på typ 3-4 timmars promenad i jobbig terräng

>>53584976
Duktig tjockis
>>
File: dansgame.jpg (102 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dansgame.jpg
102 KB, 1252x1252
>>53585028
>>
File: fluted feels.png (87 KB, 480x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fluted feels.png
87 KB, 480x575
>>53583731
>dkn ingen dealer
>>
>>53585111
För att vi inte är ihop än, men det ser ut att bli så.
>>
>>53585096
>Ingen bög gillar ju att ta den i bajshålet
tala för dig själv
>>
>>53585096
>Ingen bög gillar ju att ta den i bajshålet
Menar du att bögporr ska ha ljugit för mig under alla dessa år?
>>
>>53585070
det menar du inte. det är bokstavligen episod 4 men hellre det än vad Lucas hittade på med Episod 1 å 2

Disney var försiktiga å satsade på det säkra kortet. nostalgifaktorn. Det lönade sig och filmen var skitkul att se. skulle lätt gå igen
>>
>>53585172
>>53585173
Gyckel favä, men man vill ju helst ha det bästa av båda världar.
>>
File: svt.jpg (318 KB, 960x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svt.jpg
318 KB, 960x652
>>
>>53584877
Har inte ansiktsbok nu nej, kik säger att hon inte har varit inloggad på ett tag men jag kan vara blockad? På skype är hon offline hela tiden, men jag tror att är man blockad där så ser man inte bilden vilket jag gör...
>>
>>53584913
Jag är ingen kostexpert, men i 300g chips är det ca 1.500 kalorier. Att jogga är ungefär 1000 kalorier i timmen.
>>
>>53585155
>inte gå in på dota och hitta en langare
>>
>>53585122
Ja jag kan inte spekulera vad som hänt, men hon lever i alla fall. Brukar försvinna från ratsit 1-4 dagar efter skatteverket fått informationen
>>
>>53585110
Halvt homofil också så det är ju inte konstigt

>>53585126
;_;

Tränar inte nu pga tills foten har läkt, så måste hålla mig lågt
>>
>>53585156
Okej, men ser inget fel med det. Dock låter det konstigt om han skall ta kuk från en unge.
>>
File: 1451401775391.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451401775391.jpg
111 KB, 993x816
>>53585155

Bara var dig själv och tala med folk
>>
>>53585232

Varför är du så besatt utav någon randombrud?
>>
File: keyboard cat.gif (300 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keyboard cat.gif
300 KB, 320x240
Why is that girl from the US Big Brother show always posted? Brit or something

>>53583731


Sorry for English, had to ask. Dank svensk meme?
>>
>>53585290
our local commie really likes her
>>
>>53585192
Jag håller inte med om att den särskilt bra men du har en poäng.

Om de hade gjort något "nyskapande" hade folk säkert suttit och klagat om det istället för att manuset var återvunnet

Vad man än gör går det helt enkelt inte att göra alla nöjda
>>
>>53585192
så jävla rolig var den inte att se

knappt någon intressant världsbyggning
actionscenerna var inte så bra, i alla fall jämfört med den senaste actionfilmen jag såg (Mad Max)
rey en skit
>>
>>53585155
F L U G S V A M P

Bara trevliga jävlar där inne seriöst.
>>
>>53585325
takk takk
>>
>>53585290
walking meme
>>
>>53585155
>år 2016
>dealer
>>
>>53585290
:3
>>
>>53585348
>dkn tänker på malaybögens "nej, nej" så fort någon upprepar ord numera
>>
Topp 300 för Martina
>>
>>53585259
Okej, kan ha hamnat på sjukhus eller försvunnit också. Förmodligen spökat men verkar lite skumt att hon isf inte blockar mig på skype utan bara slutar logga in helt.

>>53585289
Är inte det men vi kände varandra rätt länge i början IVL dessutom och är bara lite irriterad att hon skulle försvinna utan att säga till först. Känns som att förlora liksom, om något skulle jag va den som försvann utan att säga till nu känns det ju som jag förlorade och har blivit hanrejad.
>>
Min kinesiska vän vill att jag ska knulla hans fv.

Vad göra?
>>
>>53585413
vem?
>>
>>53585436
skicka ett sms till henne med "lever du? :(" eller något.
>>
>>53585436
En klassiker när man inte ville prata med någon på skype var att man började logga in som offline
>>
Nej, nej!
>>
>>53585436

Ibland orkar man inte bara av diverse anledningar

t. brukar prata med folk rätt intensivt för att sedan inte säga ett ord på flera månader.

>>53585456

Breva bild här så vi kan avgöra.
>>
File: 1455423546549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455423546549.jpg
93 KB, 620x670
https://kit.se/2016/01/14/30489/sajten-nyheter-idag-star-bakom-drevet-mot-dn-men-vem-star-bakom-nyheter-idag/
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53585413
skulle använda som pölbro/10
>>
>>53584671
>>53584789
>>53584809
>>53584899
>Placererar ni remouladen under korven som civliserade människor eller ovanpå som danskar?
Vad var det som var svårt?
>>
How do I destroy the Swedish economy?
>>
>dkn ingen brun alv 2d-fv med saftiga lår och död blick
Värt att lära sig programmering för att skapa bra VR-porr?
>>
>>53585456
görent, hon ser risig ut.
>>
File: 1450339464566.png (142 KB, 265x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450339464566.png
142 KB, 265x258
>>53585456

>Vad göra?

Gör det.
>>
>>53585243
Går detta seriöst?
>>
File: 1451426824269.jpg (44 KB, 300x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451426824269.jpg
44 KB, 300x295
>>53585523
keep doing nothing and

>A
>FUCKING
>LEAF
>>
File: 14034953485345.jpg (68 KB, 475x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034953485345.jpg
68 KB, 475x675
>>53585523
>be a bald scummy conservative
>???
>profit (for the rich)
>>
>>53583327

I have no respect for this man.
I am not a big man, but these are far from our wild band of niggers from Detroit.
If you do not put your freedom on the line to make an example of these sub-humans you deserve not your country.
>>
>>53585456
Breva bild på fv:n
>>
>>53585456
Ryck på axlarna och hanreja honom.
>>
>>53585523
just keep smoking that weed my asian leaf friend
>>
File: putin22.jpg (230 KB, 690x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin22.jpg
230 KB, 690x445
>>53585508

Å jesus

Står klart att det är Putins privatpengar som finansierar Chang.
>>
>>53585590
Vänsterfitta vänligen avlägsna dig själv.
>>
>>53585508
>>53585649
Nyheter Idag har hotat med att hänga ut folk som kommenterar på deras sida. Riktigt vidrigt.
>>
>oironiskt bry sig om någonting som händer i mediasverige
Snälla gyckla.
>>
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/kursdata.html?identifier=117599&marketplace=11&inhibitTrade=1
Frågan är bara varför ni inte följde mitt råd.

Nästa gång får ni lita på mig för fan.
>>
File: dees_niggahs.jpg (59 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dees_niggahs.jpg
59 KB, 640x480
>bannad från alla bräden för att jag brevade en oanständig bild på /vg/
Förklara denna logik för mig
>>
>>53585710

På direkt order av Putin.
>>
>>53585765
>Förklara denna logik för mig
Du bröt reglerna. Det ska kännas att du får ett straff, varpå alla bräden blir avstängda. Inte så svårt.
>>
>>53585560
Självklart.
>>
>>53585710
hehe mm var det putins fel?
>>
>>53585456
Visst varför inte

>>53585475
Har inte mobilnr, har skickat ett per program men inget svar. Borde ju kunnat sagt "orkar inte prata shh" iaf.

>>53585488
Jo fast då pratar ju ingen man vill prata med med en om man inte uttryckligt säger, plus att det verkar skumt att man undviker folk, plus att varför inte bara blocka dom/säga knulla dig ciao eller nåt.

>>53585507
Nej men vrf skulle man bara bli offline på allt hela tiden? Antingen hände något eller så har hon spökat mig

>>53585523
Just do what you're doing with canada, cuck that shit up. Works wonders.

>>53585649
Han har sålt till RT. Det har TT också. TT=rysk propaganda.
>>
>>53585765
/vg/ är ett litet bitchbräde. Man blir bannad för allt där.
>>
Allt är ryssarnas fel
>>
Varför är svennar så kvicka med att försvara kvinnor?
>>
File: mods.png (108 KB, 694x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mods.png
108 KB, 694x180
>>53585765
jvdk
>>
>dkn inte kejsare
>>
>>53585765
Är det där SNSD?
>>
>>53585785
>>53585822
"Aftonbladet uppmärksammar att idioter skriver rasistiska och invandrarfientliga kommentarer i vårt kommentarsfält här på Facebook. Ni som gör det är inte anonyma och fortsätter detta kommer vi kontakta er och publicera ert namn på vår sida."
- Chang Frick

De är bokstavligen samma skit som resten av massmedia.
>>
>>53585754
vad hände
>>
>>53585851
Men asså vaddå är det något fel på kvinnor eller ditt jävla sexistsvin!?!?
>>
>>53585869
VI
>>
>>53585754
död katt studs favä
>>
>>53585851
cucks
>>
>>53585886
>faktiskt gå i aftonbladet och expressens spår och offentligt hänga ut personer som är arga på invandringen
>>
File: Suzhou-girls.jpg (62 KB, 350x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Suzhou-girls.jpg
62 KB, 350x536
>>53585507
Nä men ser typ ut såhär. Alltså vanligt söt kinesisk.
>>
>>53586031
Det är inte uthängning om man bara publicerar namn och bild
t. Melin
>>
File: image.jpg (70 KB, 540x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
70 KB, 540x399
>>53586126
Glöm aldrig
>>
File: 1421628326699.jpg (170 KB, 895x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421628326699.jpg
170 KB, 895x532
haha xD
>>
File: 1449516135460.jpg (172 KB, 940x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449516135460.jpg
172 KB, 940x798
>>53586167
heh
>>
>>53586167
he he det är inte lätt för han där
>>
>>53586167
haha episk parodi på något som töntiga nördar har kokat ihop xD
>>
>>53586077
varför rollspelar man sina sexuella fantasier på internet?
är du samma snubbe som rollspelade att han hade skjutit en massa onda terroristneggers?

hur blev ditt liv som det är?
kan du ge mig en liten guide så jag slipper bli dig?
>>
Er idol är på svt2 just nu
>>
>>53586236
Mer än hälften av innehållet i den här tråden är ju bara folk som hittar på saker, varför hackar du på honom?
>>
>>53586256
Magnus Söderman?
>>
>>53586275
Arpi
>>
File: 1438739368260.png (65 KB, 243x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438739368260.png
65 KB, 243x181
>>53586256
Har man hittat Adolfs lik?
>>
File: 2342522.png (249 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2342522.png
249 KB, 500x500
>>53583004
>Ditt ansikte när Donald Trump bokstavligee gjorde 2d verklighet.

https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g
>>
File: UPTb5ey-.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UPTb5ey-.jpg
32 KB, 512x512
>>53586275
Nej
>>
File: 1450272888395.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272888395.jpg
60 KB, 755x760
>>53586256
Jack?
>>
>>53586256
H I T L E R
I
T
L
E
R
>>
>den där grejen runt halsen

Vad menade hon när hon tog på sig det?
>>
>>53586256
Nisse från manpower?
>>
>>53586256
Jim Morrison?
>>
>>53586354
fråga hak1 själv?
>>
File: Hitler fedora.jpg (89 KB, 481x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hitler fedora.jpg
89 KB, 481x593
>>53586305
Det är fortfarande i tryggt förvar hos ryssarna
>>
File: 1452804970517.png (13 KB, 266x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452804970517.png
13 KB, 266x220
>>53586324
Varför ska Dakka vara med på tv?
>>
>>53586407
>dakkakeken
>>
Könsobalans, rotlöshet och >dkn ingen fv driver unga män till våldsbrott och anti-socialt beteende.

J/N
>>
>>53586256
Ivar Arpi är NAZIST
>>
>>>53576919
Är du samma kille som spammade tråden med negercuckporr för någon dag sedan?
>>
>>53583004
>>
>>53586454
Och 4kanalen.
>>
>>53586454
Bland annat, ja.
>>
>>53586454
JA FÖR FANS JA

MEN VARFÖR ÄR JAG DÅ ENSAM? JAG BOR 2 KM FRÅN DEN PLATS JAG FÖDDES PÅ BOKSTAVLIGT TALAT. VARFÖR ÄR JAG SÅ OÖNSKAD?
>>
>>53586454
Ja, det tror jag.
>>
File: rädd groda.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd groda.png
191 KB, 426x628
>>53586488
Vad kollar jag på?
>>
>>53586454
ja, antagligen
>>
>>53586454
värnplikt och lite patriotism hade löst allt

allt
>>
Finns det någon uppgift om hur lång Ivar Arpi är?
>>
File: 1443244244.jpg (294 KB, 582x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443244244.jpg
294 KB, 582x600
>>53586488
Jag orkar inte.
>>
>>53586523
Det är ett huvud och en axel.
>>
>>53586454
Vad är "könsobalans"?
>>
>>53586523
en killes huvud som ser ut som en röv
>>
>>53586454
Låter vettigt. kanske även dåliga familjeförhållande.
>>
>>53586587
Obalans i könen antar jag, som när ena kulan hänger så mycket längre än den andra.
>>
>>53584183
Hade
>>
>>53586501
Du kanske luktar illa.
>>
>>53586220
Se
>>53585851
>>
>>53586625
Hon har en vidrig personlighet. Skulle kanske om hon var omedveten.
>>
File: goldenone.jpg (335 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goldenone.jpg
335 KB, 1920x1080
Var det autism?
>>
>>53586587
7% av alla män föds med tre pungkolor. De märker det sällan själva, men det skapar oftas en dålig symetri.
>>
Så är dagarnas försvar av rapefugees mer eller mindre ett rakt erkännande från feministerna att de enda de vill är att bli svartade?
>>
>>53586625

>>53586673

Varför tycker du det? Bara en standard ryckhora favä.
>>
File: d6ybxdr.jpg (135 KB, 1024x1171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d6ybxdr.jpg
135 KB, 1024x1171
Hade du en råtta?
>>
>>53586707
Tycker någon att så här mycket muskler är attraktivt?
>>
>>53586731
>ge uppmärksamhet till den högljudda minoriteten
vad gör han?
>>
>>53586314
Han måste bli vald.
>>
>>53586817
bara andra gymrats
>>
>>53586817
Hans fv, som är ganska snygg desu
>>
>>53586777
Kanske. Hade du en kackerlacka?
>>
>>53586673
Vet inte vem det är och skiter i hennes personlighet. HADE.
>>
>>53586769
>Varför tycker du det? Bara en standard ryckhora favä.
Att vara en ryckhora är inte en förmildrande omständighet.
>>
>>53586731
Jag stör mig lite på att de får det låta negativt att fler män nu uppmärksammar sextrakasi.

Jag antar att det inte är det de menar, men de får det verkligen låta som det.
>>
>>53586854
br bi bror
>>
File: 1445437005239.jpg (134 KB, 700x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445437005239.jpg
134 KB, 700x935
>>53586817
Ja
t. kroppssexuell
>>
>>53586817
inget fel på det
dock ser han ut som han fått en planka i nyllet
>>
>>53586886

Nej såklart, men hon är knappast ensam heller med att fejka en personlighet för att mjölka betas på pengar.
>>
>>53586777
den röven känner jag igen.
>>
>>53586918
https://www.instagram.com/aisling_cq/
>>
File: 1450312686026.png (243 KB, 361x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450312686026.png
243 KB, 361x532
>dkn får inga pengar öht om mina föräldrar får reda på att jag snusar/röker
>går upp ur sängen, går till väskan och tar upp en helt ny snusdosa och stod och luktade på den i några sekunder
>hör steg precis utanför dörren
>ett knack
>handtaget går ner och jag snurrar runt (gör en 180) medans jag stänger dosan och lyckas sätta mig på den utan att hon ser
>min puls är bostavligen 300 vid detta laget och hon frågar
>"Du, anon.. Använder du deodorant varje dag? För jag kände på en av dina tröjor att den var väldigt svettig"
>"J-ja, et gör jag, den ligger i väskan just nu"
>Inser att jag har 4 snusdosor liggandes i väskan och panikar och rycker till mig väskan och plockar upp deoderanten
>hon börjar prata om något annat och jag lyssnar inte för 5 öre, jag säger bara "mhm" och "okej, hej då mamma"
>känner hur bröstet verkligen sprängs av såhär hög puls, trodde jag skulle dö typ
>hon frågar "vad gör du?"
>jag svarar med ett rop "HEJ DÅ MAMMA, GÅ NU!!!"
>hon tror att jag runkar eller nåt
>man hon kommer aldrig få reda på någonting.
>>
>>53586976
Nej, men du brevar specifikt henne så känner att jag har befogenhet att specifikt peka ut hennes vidriga personlighet.
>>
>>53586731

det jag kan hålla med om är att många som engagerar sig i den här frågan bryr sig mindre om kvinnornas väl än att få ut invandrarna ur landet

inte för att det senarenämnda är ett giltigt skäl, men det hela känns ganska falskt
>>
>>53587028
Hur gammal är du mann1?
>>
>>53587028
Hur känns det att vara 13 år och breva det där?
>>
>>53587028
>antyder att mamman din inte redan vet att du snusar efter att ha städat ditt rum och att hon är tsun över det
>>
>>53587028
>dkn får inga pengar öht om mina föräldrar
>t. Linus 13
>>
>>53587028
Ahaha aa fett najs jonne, ska vi lana imon?
>>
>brevar en påhittad historia
>folk svarar
>jag mår bra över mitt liv
>>
>>53587039

Hennes fejkade personlighet, hon är säkert jättetrevlig ivl :^)
>>
>>53587080
>>53587098
>>53587105
>>53587106
>>53587113
Enkla (Du)n favä
>>
>>53587172
haha aa
>>
>>53587148
Haha aa säkert, undrar vad för böcker hon gillar.
>>
File: 1438771056508.jpg (20 KB, 240x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438771056508.jpg
20 KB, 240x228
>>53587142
>brevar en sann historia om mitt autistiska beteende
>folk tror jag hittar på
>mår sådär över mitt liv
>>
File: putt.jpg (59 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putt.jpg
59 KB, 600x400
>>53587028
>"Du, anon.. Använder du deodorant varje dag? För jag kände på en av dina tröjor att den var väldigt svettig"
>>
File: 1360949786452.jpg (231 KB, 800x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360949786452.jpg
231 KB, 800x678
>>53587028
>dkn man inte har orken till att hitta på gröntexter för att fiska (du) längre

Tack för att du håller traditionen vid liv Anon, jag uppskattar dina brev
>>
>>53587053
Jag blir så jävla sur på det här argumentet. Alla har rätt till en personlig sfär. Jag kan även tycka att muhammeds ska ut eller gasas utan att det står den andra åsikten.
>>
>>53587219
Haha "aa".
Breva den om ostkrokarna.
>>
>>53585537
Ja
>>
D E B A T T
E
B
A
T
T

S N A R T
N
A
R
T

T A G G A
A
G
G
A
>>
>>53587275
nej
>>
>>53587235
>dkn ingen Y'shtola fv
>>
>>53587080
>>53587098
>>53587106
är 20.


>>53587113
Nej, jag ska läsa matte. Går datateknik. Tenta på lördag.
>>
>>53587275
kanske kollar favä
>>
Vad är ämnet på Debatt ikväll?
>>
File: tongue lizard.png (29 KB, 1000x1057) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tongue lizard.png
29 KB, 1000x1057
>dkn börjar kunna tolka lite meningar på ryska efter att ha slöpluggat det lite grann

kunde t.ex tyda skyltarna i james bond, när mina lagkamrater skäller på mig i dota samt några dutub-klipp med rysk musik
>>
Jävlar vad sliten den gamla alkisen palmlöf ser ut att vara
>>
>>53587275
>opinion live
Okek snygg anglicism
>>
>>53587325
Databastenta?
>>
>>53587265
>ostkrokarna
Känner int igen favä
>>
>>53587325
Går du datateknik på kth?
>>
File: kraschar.jpg (173 KB, 692x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kraschar.jpg
173 KB, 692x518
>skylakecuckar på självmordsvakt
>>
>>53587348
ja nim noga pinimajo paruski
>>
File: Rikka.gif (589 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rikka.gif
589 KB, 500x250
>>53587235
>>53587322
>dkn sett Smögen breva den där i flera år nu
>först nu vet man vem det är

Känns rätt bisarrt favhu
>>
>>53587348
Kom tillbaka när du kan lyssna på en arg rysk på en landsväg mitt ute i snön som argskriker meningar på ryska som bara är svordomar men ändå går ihop grammatiskt.
>>
>>53587275
orka
>>
>>53587447
Jag tänkte bokstavligen exakt samma sak.
>>
File: 1421957937245.jpg (40 KB, 454x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421957937245.jpg
40 KB, 454x453
>>53587325
>>53587370
>databastenta på lördag
h-hhh-hej
>>
>>53587348
Идти нa хyй :^)
>>
>>
>>53587438
G:et blir ett V. Verbet ska vara före adjektivet också.
>>
>>53587275
Nej tack. Ska snutta strax och vill inte höja blodtrycket i onödan.
>>
>>53587487
Tjabba, skall vi knulla efter tentan?
>>
>>53587462
palla*
lagat
>>
>tråden tänker inte kolla på debatt

vad har hänt? har nybögarna tagit över?
>>
>>53587518
Ungefär som den där pojken som högg ihjäl en dödsjugge.
>>
>>53587511
Idti....
>google translate på självmordsvakt
>>
>>53587325
>>53587370
>>53587487
https://www.youtube.com/watch?v=VgfaBKmWK6w
Tjena töntar
>>
File: 58934055403.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58934055403.jpg
68 KB, 900x900
>>53587573
MEN VAD ÄR ÄMNEEEETTTT
>>
File: 1452549145286.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452549145286.webm
1 MB, 720x404
>>53587447
>>53587483
>

Radera bildmapp och börja om från början J/N?
>>
>>53587573
Det är inte debatt vi kollar på dumfan, det är "opinion live". Fattar du?
Klart man kommer se den dock.
>>
>>53587518
Lögner.jpg
>>
>>53587235
inte påhittad favä

men utan (you)s brevar man ju inte.
>>
>>53587635
Nej.
>>
>>53587584
>litauen
>balkan
Du vad?
>>
>>53587573
Ifall du vill att tråden ska följa det nya programmet så får alla duktiga skärmklippa fuktiga miner, negrer som negrar och _kanske_ ha på text så att det blir fuktiga skärmklipp.
>>
>>53587635
Nej, sjukt töntigt.
>>
>>53587675
balkan
baltan
altan
samma skillnad
>>
File: svthd.jpg (291 KB, 1917x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svthd.jpg
291 KB, 1917x1083
>>53587624
>>
>alla dessa som föll för datajagjaget

Ska ni bli den nya zuckerberg eller? Inser ni att ni kommer bli ersätta av Rajesh och Chang Dang Ho?
>>
>>53587624
Att gå på dejt i köln.
>>
File: WANPANMANEP09.png (1012 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WANPANMANEP09.png
1012 KB, 1280x720
Jag har en grej för glasögon och fylliga läppar.
>>
>>53587518
>syrier
>ett folk
>generalisera utifrån ett paraplybegrepp
fyfan vad rasistiskt och ignorant
>>
>>53587567
Ja favä, jag står utanför tentasalen med autistiska kläder och kollar ner i mobilen när jag är färdig med tentan~
>>
File: 1377805931396.jpg (207 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377805931396.jpg
207 KB, 600x900
>dkn du inte är engelsman
>>
>>53587717
Saftigt. Till och med en liten neger kom med på bilden.
>>
>>53587635
Hur blir man lika foliehatt som du smög1
>>
File: 1446029150274.png (11 KB, 343x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446029150274.png
11 KB, 343x543
>skulle pluggat idag
>tentan är på måndag
>>
File: CUCK V2.png (365 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUCK V2.png
365 KB, 500x500
>>53587759
>>
känner ni denna känsla ofta?
>>
>>53587573
Klarar helt enkelt inte av det längre. Blir bara deprimerad i onödan av allas sunkiga små åsikter. Tror fan jag ska flytta till nått bajs i toan land och bli buddhist eller nått.
>>
>>53587754
Hoppas du är en sö po åtminstone eller något.
>>
>>53587846
Jag är söt på mitt eget sätt.
>>
>>53587822
Mm, varje gång jag ska sova
>>
Jag har inga vänner.
>>
>>53587822
Ja
>>
>>53587822
vad äre där för ett bete till filnamn?
>>
>>53587935
jvdk
>>
>>53587873
Aja, har redan gått på alla kurser för datateknik så om du behöver hjälp slå en signal, men var redo med tjejkläder och renröv
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53587935
Samma

Knarket tar bort ensamheten lite
>>
>>53587598
"Gå på/till kuken"
Betyder typ dra åt helvete.
>>
>>53587845
Lärde känna en konverterad buddist förra terminen och han är helt bäng.
>>
File: 1441403462120.jpg (139 KB, 779x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441403462120.jpg
139 KB, 779x635
>>53587935
Ingen förutom min familj och tandläkare vet om jag ens lever.
>>
File: 1452618299577.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452618299577.png
54 KB, 942x1110
>>53587935

Inte jag heller.

Jag behöver en ny grupp att hjärntv- hänga med i Stockholm nu när jag är klar med Linköpingscel- cirkeln.

Ska vi bli vänner? :^)
>>
>>53588033
Я зняю. Tы дypaк.
>>
Är det samma slyna som kommer hålla i opinion live som höll i debatt? Vafan SVT?
>>
File: 1446438023155.jpg (20 KB, 460x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446438023155.jpg
20 KB, 460x259
>ska vara klar med en essä på 700 ord om en bok på 400 hundra sidor varav jag har läst drygt 40
BARA
>>
>>53588069
Varför flyttade du ifrån Linköping?
>>
>>53588068
Jag måste äta gift varje dag
>>
>>53588069
din absoluta galning
>>
File: 1452543461426.jpg (133 KB, 960x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543461426.jpg
133 KB, 960x601
>>53587845
varför inte bara bli kristen munk
den kristna intellektuella traditionen har mycket att erbjuda favä
>>
>>53588125
berätta mer
>>
>>53588069
Du är fan knäpp, vem vill bli vän med dig?
>>
>>53588181
Jag vill
>>
>>53588153
hehe "mm"
>>
File: 14543656777596.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543656777596.jpg
24 KB, 600x600
>något program på SVT1 som handlar om hanrejar som #ortifierar sin lilla trevliga svenska stad
>dkn hela landet kommer se ut som en enorm förort snart
>dkn kommer aldrig bli fri från betongen
>dkn programmet heter "Fosterland" helt oironiskt
>>