[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 81
File: 1452620795555.gif (1 MB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620795555.gif
1 MB, 245x200
dans editie

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, islamofoob gast, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje,

niet welkom:
hun
>>
File: 1.png (272 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
272 KB, 642x414
>>
File: 2.png (322 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
322 KB, 642x414
>>
autistisch vroege draad
>>
File: 1432912445731.jpg (18 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432912445731.jpg
18 KB, 704x396
nee
>>
File: 3.png (294 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
294 KB, 642x414
>>
Kan iedereen die Emilyflikker rapporteren voor avatarflikkeren aub?
>>
>>53484528
moet islamofoob er nog uithalen oetz

>>53484650
>denken dat emilyflikker 1 persoon is
koek

het zijn er in deze draad al 3 denk ik oetz
>>
>>53484584
Daww
>>53484528
Draad kan tot 310 idioot
>>
>>53484584
leuke poes
>>
>>53484713
Ook goed

Rapporteer ze allemaal dan voor avatarflikkeren.
>>
>>53484808
DIT
I
T
>>
>>53484808
>verschillende mensen palen plaatjes
>Avatarflikkeren

wat
>>
>>53484676
Waar worden mijn goedkope producten dan geproduceerd?
>>
>>53484882
Kanker nou maar op met je wijfoekanker, homo.
>>
Het regent de kankerbosjes worden kankernat
>>
>>53484931
beter dan 2D gekanker en 77iq oetz
>>
File: 1422006247009.jpg (8 KB, 249x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422006247009.jpg
8 KB, 249x202
>>53484528
Godverdomme jongens, ik heb dingen echt verkut met een meid

>dvw geen vriendin
>>
>>53484886
Dat mag de onderlaag van de overgebleven volken doen.
>>
>>53484953
dit oetz

het wordt is tijd dat wij ook een generaal wijfoe nemen want kom op, het is 2016.
>>
File: 1451974349945.jpg (30 KB, 420x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451974349945.jpg
30 KB, 420x280
>>53484953
>>
>>53484982
Vroeg jij om raad afgelopen nacht
>>
>>53484650
>een neuk geven om avatarflikkers
>>
>>53484982
Groentekst?
>>
>>53484953
niks fout met mense met 77iq
in die land van die blindes is een oog die koning.
>>
File: 1399566508747.jpg (65 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399566508747.jpg
65 KB, 900x900
MBO'ERS GA WEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: 1450259216286.png (69 KB, 186x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450259216286.png
69 KB, 186x283
>>53484528
>welkom: amsterdam flikker,
Wat fijn dat ik eindelijk ergens welkom ben :3
>>
>>53485091
Hoe kan je dat zeggen? Je woont in een land wat verscheurd word door laag IQ ellende.

https://www.youtube.com/watch?v=JJhRiA6h1k0
>>
>>53485107
NEUK JOU HOMO IK GA NIET WEG
>>
>>53485107
ik ben mbo'er en allochtoon (serieus).
wat ga je doen vriend?
>>
>>53484528
mag ik ook op de lijst?
>>
>>53485107
Als jij terug gaat naar Leeshet, met je domme kikker.
>>
>>53485246
allez kom je djoeke die tjappie facktop hard
>>
>>53485274
Wat heb jij bijgedragen aan de draad?
>>
>>53485274
jahoor wat is uwe naam
>>
>>53485363
ik ben draadmaakslet oetz
>>
File: 1425329996900.png (17 KB, 509x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425329996900.png
17 KB, 509x619
>>53485052
Nee

>>53485081
Sorry als ik slecht groentekst, ben nieuwflikker
>maand of zo aan het praten
>afspraakje gehad
>alles gaat een tijdje goed, ben geen autist
>opeens geskipt
>"nee ik wil liever vrienden blijven anon"
>ze doet supermoeilijk

Ik mis haar nu al ffs, en ik begrijp echt niet waarom ze me niet wil zien
>>
>>53485421
Sorry alleen anoniempjes die iets belangrijks hebben bijgedragen aan de nederdraad zoals anorexia.
>>
File: 1435906633898.png (395 KB, 588x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435906633898.png
395 KB, 588x588
>>53484953
>2D haten
>>
>>53485438
Want je bent een kankernieuwflikker en geen expert op het gebied van IHEL miempalen
>>
>>53485421
je staat er nu bij hoor :3

vergeet niet uw eigen naam erbij te zetten als je er nog niet bij staat en het in de volgende draad te plakken

>emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet
>>
>>53485471
ik maak al maanden meerdere draden per dag oetz
>>
>dvw allochtoon, vd, WO én wieb
>>
Hello Dutch

Does Emily prefer really small foamy beers or the BBP (Big British Pint)?

Regards,

Mohammed
>>
>>53485567

Waar kom je vandaan, kankerallochtoon
>>
File: hamster_008.jpg (99 KB, 632x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamster_008.jpg
99 KB, 632x492
>>53485438
>met meisjes praten
kk normaaltje
>>
>>53485216
>>53485246
>>53485289
IK WIL GEEN MAYO BIJ MIJN FRIETJES

GEEN MAYO
E
E
N

M
A
Y
O
>>
File: groentekst.png (92 KB, 3086x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
groentekst.png
92 KB, 3086x753
originele inhoud
>>
File: BFB.png (89 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BFB.png
89 KB, 800x600
>>53485602
i gave you are mum last night a small foamy beer :-D
>>
>>53485648
https://www.youtube.com/watch?v=UddVZUMUgBE
>>
>>53485728
frietsaus bij uw patat*
>>
File: hamster_026.jpg (34 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamster_026.jpg
34 KB, 600x337
>>53485729
koek
>>
File: sharia.jpg (37 KB, 229x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sharia.jpg
37 KB, 229x377
>>53485749
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53485780

>Marokkaan
>>
Waarom moet het altijd over allochtonen gaan de laatste tijd?
Verzin eens een ander onderwerp!
>>
>>53485780
EIND
>>
File: 1452348180361.jpg (531 KB, 1263x5940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348180361.jpg
531 KB, 1263x5940
>>53485808


R O B I N
O
B
I
N

V O S
O
S
>>
File: 1450640008189.jpg (93 KB, 696x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450640008189.jpg
93 KB, 696x765
>>53485877
geen vd
>>
IJGEN
>>
>>53484953
Dat gedoe met Emily is niet veel beter, tenzij het verschilende personen zijn die plaatjes achter elkaar palen.
>>
File: Untitled.jpg (839 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
839 KB, 1920x1080
>>53485877
Paal je achtergrond en wordt beoordeeld!
>>
/neder/-tan letterlijk wanneer?
>>
File: 1431749498132.jpg (16 KB, 400x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431749498132.jpg
16 KB, 400x449
>>53485709
Ik dacht dat ik hier mijn gevoelens mocht uiten
Ik mis haar echt hoor "robot"
>>
>>53485924
>zoveel smoelenboekvrienden hebben
normaaltjes moeten worden neergeschoten
>>
>>53485987
VOLK
>>
>>53486034
dat moet wel kijk maar naar hoeveel tijd er tussen zit
>>
>>53486067
>rise of nations
B A S E D
A
S
E
D
>>
>>53486112
JE VLAGGETJE IS NIET GOED INGESTELD !!!!!!
>>
Paal stoom :3
>>
>>53486168
KANKER
NU WEL
eigen vlag heb ik pasgeleden als nieuwe issue gezet
>>
>>53486101

Hoe zouden jullie Robin rateren?
>>
>>53486325
robot/10
>>
>>53486207
Een schrille stem klonk van de toilet-stoel. Maar die jongens, zoals altijd, schonken geen aandacht aan dit piepend gekraai. Laat hem kraaien, wat kan een man doen? Haan is geen man, en hij heeft een hele moeilijke nacht vandaag. Hij heeft nu al een half jaar moeilijke nachten gehad, en zijn anus is zo gestrekt geraakt dat hij gemakkelijk een blik gecondenseerde melk erin kan verbergen.
>>
>berekenaarspelletjes
>tekenfilmpjes

Ik walg van jullie normaaltjes
>>
>>53486325
Kankerratpaler/10
>>
Deze hebben jullie toch al gezien?

http://www.dumpert.nl/mediabase/6710956/13533b54/stoere_gozer_slaat_jongen_k.o._in_trein.html
>>
>>53486207
>Vic2, Hoi3
Goed bezig
>>
>>53486409
Jij bent ook een normaaltje hoor arabje van me
>>
>>53486379
Als ik dit google kom ik op een russische website met dezelfde tekst vertaald naar een heleboel andere talen
https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8
wat da fug
>>
File: 1441542036892.jpg (135 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441542036892.jpg
135 KB, 800x800
>>53485549
IK WIL NIET DAT MBO'ERS WELKOM ZIJN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53486067
>>
>>53486453
>dumpert
Schijtpalen wordt niet gewaardeerd in de Nederdraad.
>>
>>53486453
Topkoek
>>
File: 1409421256427.jpg (6 KB, 300x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409421256427.jpg
6 KB, 300x171
>>53486067
>War in the Pacific
Gebaseerd als neuk!

>Hyperdimension Memetunia
Neger aub
>>
>>53486453
toekomst voor alle witte mensen als islam heeft overgenomen
>>
File: mene.jpg (64 KB, 736x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mene.jpg
64 KB, 736x682
>>53486453
Waarom zetten ze dat dan op jijbuis/dumpert?
>>
j-jongens is dit een man of vrouw

[verklapper]dit is een tinder match[/verklapper]
>>
>>53486818
Vrouw, een neger die MtF gaat is wel te zien
>>
>>53486818
racist
>>
>>53486813
zodat iedereen kan zien wat een kankerstoere gast hij is.
>>
File: Naamloos.jpg (21 KB, 480x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
21 KB, 480x249
Maak me wakker
>>
>>53486947
Is soms gewoon leuk, lekker een kankernurtje slaan
>>
>>53487002
Ik ga lachen als hij een paar arabieren dood in een wraakactie.
>>
>>53487099
Kankerracist
>>
File: 1451490708193.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451490708193.jpg
57 KB, 535x577
>dvw geen homo vriend om mee te experimenteren
>>
>>53487002
Heb je dat vaker gedaan dan?

>>53486453
Ik zou gewoon opstaan en ergens anders zitten oetz.
>>
>>53487157
Alleen als ze stoer doen zoals in dat filmpje oetz
>>
>>53487157
hoorndrager gedrag
>>
>oetz
Ik ben hier echt lang niet meer geweest, wat is deze kanker?
>>
>>53487394
Je kankermoeder
>>
>>53487394
om eens te zeiken
>>
>>53487394
we doen een technonummer na
oetz oetz oetz oetz
>>
>>53487155
hallo, je bent in Nederland, letterlijk elke jongen is homoseksueel hier.
>>
>>53487394
Ik zou het niet weten, om eerlijk te zijn
>>
>>53487462
helemaal niet -_-
>>
>>53487534
Heb je al onderzoek ernaar gedaan dan
>>
>>53487157
>Ik zou gewoon opstaan en ergens anders zitten oetz.
dit is letterlijk `als iemand je pest moet je het gewoon negeren` niveau van advies.

Maar wat valt er te verwachten van mensen tegenwoordig. iedereen kijkt maar een beetje hoe het gebeurt en als hij op de grond ligt schreeuwen ze even Heeeeuhh! en gaan verder met GroenLinks folders rondbrengen.
>>
>>53487462
Ik tel er 2 oetz.

Dildo/anorexia flikker en meisjesachtige jongens paler.

De rest zijn gewoon miems.
>>
File: negeer.jpg (370 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negeer.jpg
370 KB, 1188x892
HERINNERING
>>
>>53487603
Ja.
>>
File: 1404066168286s.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404066168286s.jpg
38 KB, 1280x720
>>53487681
opgeslagen
>>
ik zit nu letterlijk met een lepel uit een calvé pindakaas pot (romig) te eten.
>>
File: 1418475494821.jpg (61 KB, 538x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418475494821.jpg
61 KB, 538x500
>MBO'ers zijn welkom
>Marokkanen niet

>>53487534
Zet tinder op jongens en wacht op de stroom van flikkers
>>
>>53487621
wat moet ik doen dan als ik het zie gebeuren
ik zit lekker in me stoeltje te wachten tot ik bij me halte ben
ik heb geen zin in die zooi
>>
File: nederkoning.jpg (173 KB, 470x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederkoning.jpg
173 KB, 470x358
>>53487768
en dat is je geraden
>>
>>53487462

>kom mijn joodse buren tegen (jongen en meid van mijn leeftijd)
>zeggen geen eens hallo

Kanker wat haat ik joden
>>
File: 1406276295517s.jpg (2 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406276295517s.jpg
2 KB, 125x125
>>53487777
>Tinder gebruiken

gecontroleerd
>>
File: iq77 feest.jpg (327 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iq77 feest.jpg
327 KB, 1177x888
even opslaan AUB
>>
File: ROBBEN.jpg (1 KB, 89x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROBBEN.jpg
1 KB, 89x125
>>53487880
>arab
>haat joden
>>
>>53487789
Gewoon van je aftrappen en uitschelden, klaar
>>
>>53487777
>tinder
Denk je dat ik een normaaltje ben ofzo?
>>
File: checkm.webm (1 MB, 376x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkm.webm
1 MB, 376x668
>>53487906
kunt u die van mij ook even controleren?
>>
>>53487880
>hallo zeggen tegen buitelanders
zou ik ook niet doen
>>
>>53487956
Ik haat ze, maar ik heb ervaring met ze (het zijn mijn godverdomme buren).

Niet per se voor politieke of religieuze redenen.
>>
>>53487681
>IQ77
tis andersom oetz
>>
>>53488004
Die gast lijkt gewoon precies op een Turk, het is niet zo'n witte jood (zijn ouders wel, raar genoeg)
>>
Paal eens wat goeie punkrock
>>
>>53488115
had t over jou
>>
File: mopping-brow.jpg (178 KB, 480x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mopping-brow.jpg
178 KB, 480x305
>>53487998
oef zo dichtbij
>>
>>53486586
niemand die zit te mekken om het feit dat ik een appel rekenaar heb? wat is er gebeurd met 4kan
>>
>>53488190
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: jjj.webm (1 MB, 406x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jjj.webm
1 MB, 406x720
>fouilleer iemand
>dit gebeurd er

wat doe?
>>
>>53487944
>Alsof pokemonflikker ooit op een feestje zou zijn
>>
>>53488183
En ik leg dus uit dat hij zelf ook een buitenlander is, waarschijnlijk een Sefardi of Mizrahi crypto-hagedis.
>>
File: zomgm.jpg (57 KB, 1155x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zomgm.jpg
57 KB, 1155x626
Zee alkmaar superkanker
>>
>>53488250
dit is geen /g/ he. en alsof Ramen zo goed is.
>>
>>53488250
vind je resolutie wel indrukwekkend oetz
>>
>>53488271
recht in de ogen aankijken en dominantie uitstralen
>>
>>53488250
dit is /g/ niet oetz
>>
>>53488302
hjb buitelander

>>53488319
>>53488336
normaliter wel vond de zeik(Jij)'ss altijd zo leuk

>>53488326
bedankt zelf gemaakt
>>
>>53488250
Je bent niet op /g/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=S4In8dDOae4

geil oetz
>>
File: xpepe.png (441 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xpepe.png
441 KB, 4500x4334
>>53488310
Eeh.. waarschijnlijk weer zwaar overdreven.
als het toch gebeurt valt de PVV toch weer uit elkaar naar 1 maand.

>mgw ik toch op ze stem
>>
>>53488271
die gast zegt ook niks van blijf van mijn lul af ofzo, wat een homo
>>
>>53488310
Als de PVV de grootste wordt, kunnen we weer even lachen en vervolgens een half jaar later opnieuw naar de stembussen.
>>
>>53488657
>>53488539
>>53488310
dus als de pvv aan de macht komt en ze verneuken het (of stel dat ze het verneuken), wie geven de tokkies dan de schuld???
>>
>>53487681
>>53487944
>77 IQ heeft nog niet in deze, noch de vorige draad gepaald
Ik ben bezorgd oetz
>>
Ik moet eigenlijk zelf een partij oprichten.

Partij voor de vinkentering voor alle 50+'ers
>>
>>53488758
http://desustorage.org/_/search/text/long%20hair%20serena/

http://desustorage.org/_/search/text/serena/

zo alsjeblieft
>>
>>53488745
Moslims
>>
>>53488758
en deze dan? >>53486034
>>
>>53487880
kankerjoden, ik kwam laatst een jongen tegen die mijn beste vriend was op de basischool, negeert mij keihard.

ik haat Nederlanders, je kan toch wel hallo zeggen op zijn minst je hoeft niet eens met me te praten maar je kan toch wel groeten.
>>
File: 12342332.jpg (44 KB, 300x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12342332.jpg
44 KB, 300x252
>dvw arm
h-had ik maar harder gewerkt
>>
>>53487292
Ik kan niet voor mezelf opkomen om eerlijk te zijn
>>
>>53489207

>ik haat Nederlanders

Ik ben zelf ook Nederlander, mijn bloed voor Nederland, mijn bloed voor Holland, mijn sperma voor Vlamingen

Joden daarentegen..
>>
File: 1432726160812.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432726160812.gif
1 MB, 640x360
>dvw geen 2d vd
>>
>>53489207
mensen vergeten mij altijd, moet echt een aantal keer met ze gesproken hebben voordat ze me herkennen anders lopen ze me straal voorbij op straat

ben het ondertussen wel gewend dus zeg zelf ook niks meer
>>
>>53489387
>mijn sperma voor Vlamingen

bedankt
>>
>>53488945
>>
>>53486586
is dit aas?
>>
>>53489528
DAAR ISTIE
>>
>>53489505
Is dat serieus over 77IQ?
>>
File: 1408618346905.jpg (76 KB, 606x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408618346905.jpg
76 KB, 606x597
Hoe krijg ik een blanke vriendin kikkerpalers?
ik wil niet eenzaam sterven
>>
>>53486586
>WAT ZIT JE TE KIJKEN HOND
koek
>>
>>53489505
TOP KOEK
>>
File: image.jpg (14 KB, 329x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 329x329
>>53489466

>dvw geen Vlaamse vd met zachte g die een miemstudie doet in Leuven

Is er misschien een miemstudentenorganizatie waar jij bij zit? Misschien kan ik daar rondzoeken
>>
>>53488263
niet eens mijn afbeelding gebruiken :^(
>>53489560
heb je me opgewacht?
ik moest een presentatie geven, ging finaal mis.
>>
>>53489737
>>53488250
>>
Oké, wie van jullie flikkers heeft dit
>>>/vp/24987784
gedaan?

Best gemeen oetz
>>
Daily reminder that while you fantasize about laying on the grass under the stars with Emily, she's getting pounded by her famous Chad boyfriend 3LAU.
>>
>>53489801
oh, jammer ik dacht even dat iemand om me gaf
>>
>>53489649

Mijn studentenvereniging zat in Gent, en de wijven daar zijn een pak minder dan in Leuven.

Foto gerelateerd
>>
>>53489814
top koek
>>
File: 1409161279845.jpg (16 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409161279845.jpg
16 KB, 240x240
>>53489869
Opdonderen aap
>>
>>53489918
je studenten verenging is een nudistenkamp?
>>
>>53489918
IK ZIE EEN TEPEL
CONCIERGE
>>
File: image.jpg (16 KB, 500x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 500x382
>>53489901
>>
>>53490018

activisten zoeken de minste reden om hun kleren uit te trekken
>>
>>53489918

>klein mannetje tussen al die tetten
>>
File: dd.jpg (58 KB, 599x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd.jpg
58 KB, 599x427
>>53489981

You make her smile, he makes her cum
>>
>>53489737
waar ging je presentatie over en waarom ging het mis
>>
>>53489918
>dat gozertje op rechts
Als dat een meisje was en alle naakte dames kerels waren, dan had ik wel willen weten hoe groot de schijtstorm zou zijn
>>
File: 1442414649595.jpg (24 KB, 247x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442414649595.jpg
24 KB, 247x239
>>53489505
M-m-maar alleen wij mogen gemeen doen tegen pokemonflikker.

Het is een mafkees, maar wel onze mafkees
>>
>>53489607
je gaat gewoon naar station je weet toch, en je knijpt ze in hun bil. blanke mammies vinden dat kk geil.
>>
>>53490152
verwijde dit
---


>>>/vp/24987837
>>>/vp/24987837

dit is de generaal waar 77iq anon paalt
>>
>>53490104
dat joch links onder is een activist?
het was een activisten-nudistische-studenten vereniging met een jochie?

>>53490035
bedankt, mijn laatste knuffel was dag voor kerstvakantie.

>>53490155
ik begon, en ging niet verder
>>
>>53487944
>superior
haha, ik vat 'm
>>
>>53489505
77 IQ btfo
kankerflikker verdient het
>>
File: d1.jpg (49 KB, 599x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d1.jpg
49 KB, 599x427
>>53490239

Being a pretty woman is life on super easy mode.
>>
File: 1441481909612.jpg (9 KB, 319x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441481909612.jpg
9 KB, 319x241
paal fotos van jesse in zn jonge jaren
>>
>>53490182
daarom moeten wij mannen voor onszelf opkomen en alle vrouwen dwingen om boerka's te dragen
>>
>>53489814
>>53454848
>>53455288
>>
>>53490402
mijn schermschot
>>
>>53490379
delet this please
>>
>>53490258
klinkt pijnlijk, misschien beter voorbereiden volgende keer oetz
>>
File: 324253235.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
324253235.jpg
35 KB, 535x577
>>53490379
>one (1) chance at life
>not born as a female supermodel
>>
File: 1444427132728.jpg (803 KB, 1280x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444427132728.jpg
803 KB, 1280x1714
>>53490402
Dit is hoe Jesse er nu uitziet trouwens
>>
Heeft iemand die groentekst waarbij 77IQ naar zo'n escortbedrijf gaat voor autistische mensen?
>>
>>53490846
nee want dat ga je zeker ook vertalen en ergens anders palen
>>
KAASKOPPEN MET KLOMPEN EN TULPEN EN INGEDIJKTE BRANDENDE WINDMOLENS DIE MAATJES ETEN
>>
>>53489869
>>53490152
>>53490379
blijf palen mijn goede vriend
>>
File: bewijs.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bewijs.jpg
13 KB, 249x242
>>53490732
>>
>>53490846
Zoek gewoon "Flekszorg" op desustorage, je komt er vast wel.

Als je het gaat vertalen, zorg er wel voor dat het Engels tiptop in orde is, anders gaat de humor er vanaf.
>>
File: Verbannen_koek.jpg (94 KB, 804x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Verbannen_koek.jpg
94 KB, 804x595
Okee, wie van jullie heeft Arabier gerapporteerd?
>>
>>53490846
ik weet alleen dat die eigenaar geen jonge meiske wilden geven
>>
>>53491169
Ik heb het zelf verwijderd, ik dacht dat die foto's heel erg klein waren maar het lag aan mijn mobiel
>>
>>53491169
Waarom zou hij daarvoor verbannen worden?
>>
>>53491236
jammer
>>
File: 1441552589452.png (8 KB, 450x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441552589452.png
8 KB, 450x401
>>53490732
wat de neuk
>>
>>53490732
>dvw geen Jesse valstrik vd
>>
>>53491261

Hoezo? Ik ben een goeie paler
>>
>>53490732
>>
>>>/vp/24992654
Waarom geen schermafbeelding en dan METEEN de vertaling?
Jongens jullie kunnen echt niks goed doen hè
>>
>>53490732
borsten hangen te laag oetz
>>
>>53491494
En de vertaling is ook helemaal slecht, jezus
>>
>Ten minste zeventig Nederlandse kinderen zijn op dit moment in gebieden in Syrië en Irak die door jihadisten worden gecontroleerd.

Beste nieuws van de dag oetz
>>
>>53491596
Zeventig is veel te weinig.
>>
>>53491596
hoekig
>>
>>53491596
ik heb gehoord dat je gratis (witte) vriendin krijgt als je isis lid word en naar syrie gaat.
>>
>>53491596
""""""""""""""nederlandse"""""""""""""""""""""' ""'""""""""""""""""""""kinderen""""""""""""""""
>>
>>53491723

kantig
>>
>>53491742
>>53491816
moet jij niet vrouwen aanranden?
>>
>>53491816
ik zal jou is effe kanten
>>
>>53490732
HNNNNNNNG
>>
>>53491756
randig
>>
>>53491881
homo
>>
>>53490732
Hoe kom ik aan zo'n valstrik vd?
>>
>>53490732
Z O E T E R M E E R
>>
File: g2sQlh3.png (917 KB, 507x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g2sQlh3.png
917 KB, 507x883
ja/nee ?
>>
>>53490732
>die muur

koek zwerver
>>
>>53491861
Oh scherp hoor

Ik rand helemaal niemand aan
>>
>>53491965
Valstrik
>>
>>53492037
Waarom niet?
>>
>>53491936
koek wat
het lijkt toch gewoon op een meisje
>>
>>53492037
Nog niet. Het zit wel in je bloed om dat te doen, dus het is wachten op jouw eerste keer.
>>
>>53492104
Want dan pakken de smerissen me
>>
http://www.facebook com/AnswersPeople/videos/1101203936558034/?fref=nf

is dit robin?
>>
>>53490589
ja, het krachtpunt was wel goed, maar ik had problemen met het uit mijn hoofd leren, en toen kon ik niets uibrengen dan uhmmmmmmm....
>>
>>53492177
oh dit filmpje is het
https://www.youtube.com/watch?v=0M7PuuukzxY
>>
>>53491947
Verhuis naar Beverwijk
>>
>>53492149
Overschat je ze niet een beetje?
>>
>>53492144

Ik ga achter je zus aan
>>
File: hamster_010.gif (519 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamster_010.gif
519 KB, 480x270
>>53492177
Ik wil niet hoekig doen, maar ik moest erg hard lachen om dat filmpje. Ben ik een slecht mens?
>>
>>53492343
Klein beetje, zit in je bloed als Amsterdammer.
>>
>>53492320
Ik heb geen zus.
>>
>>53490732
L U T J E B R O E K
>>
>>53492261
waarom probeer je me slecht te voelen?
ik ben al depresief
>>
File: 1448967927119.png (148 KB, 250x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448967927119.png
148 KB, 250x370
Ik wou dat ik dood was
>>
File: 1439539143227.jpg (129 KB, 776x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439539143227.jpg
129 KB, 776x651
>>53490732
>>
>>53492552
Ik ken dat gevoel.
>>
>>53492409
Dan pak ik jou
>>
>>53487944
>geen plastic serana poppetje in d'r poten
>niks over hardlopen
wel kanker grappig
>>
>>53492425
H O O G K A R S P E L
>>
>>53492552
Hoezo dan? Niet zo gek doen zweed, volgens mij doe je een beetje melodramatisch.
>>
>>53492590
klinkt gezellig :3
>>
>>53492552
sterf, een vluchteling kan dan in jouw plek wonen
>>
File: Dokuro-cutest.png (399 KB, 764x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dokuro-cutest.png
399 KB, 764x824
>>53492552
Ik ook
>>
>>53492261
Waarom ken dat kind niet gewoon normaal doen?
>>
>>53492698
Vraag maar aan de vrouwen van Keulen hoe gezellig dat is
>>
File: 1449083854825.jpg (115 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449083854825.jpg
115 KB, 1280x720
>>53492667
Examens binnenkort
>>
Dagelijks eetdagboek, de stand van vandaag.
Aantal en colorieën per portie kan je negeren, is alleen handig voor mezelf.
>>
File: 1440796076103.jpg (110 KB, 875x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440796076103.jpg
110 KB, 875x875
>>53490732
>>
>>53492144
Hoe voel je je nu, 77 IQ?
>>
File: 1450644784961.jpg (182 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450644784961.jpg
182 KB, 1280x720
>>53492883
>>
>>53492854
Te vaak in de Nederdraad geweest waarschijnlijk.
>>
File: nya.jpg (29 KB, 600x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nya.jpg
29 KB, 600x307
Wat doen als je ouders MBO niveau hebben?
>>
>>53492854
>ken
>>
>>53492970
Heel hard schijtpalen
>>
File: 1444848497039.png (379 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444848497039.png
379 KB, 612x612
>>53492913
mysogynistisch
>>
>>53492970
zolang je zelf maar geen mbo doet is alles oke. anders moet je deze draad verlaten en daarna je leven
>>
>>53493028
Hey 77iq, laat Serena eens een tijdstempel vasthouden en paal die dan.
>>
>>53492896
>autisme
>>
File: 1432125989011.png (683 KB, 885x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432125989011.png
683 KB, 885x813
>>53492925
onbeleefd
>>
>>53493034
Ik presteerde zelf altijd beter dan iedereen in de familie.

Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik autisme heb.
>>
is iemand echt ver geweest zodanig dat besloot te gebruiken zelfs gaat willen te meer als doen lijken?
>>
>>53493082
dat is niet lief
>>
>>53492896
dikkie
>>
File: 1450646790993.jpg (206 KB, 1280x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450646790993.jpg
206 KB, 1280x721
>>53493083
>>
>>53493074
dat kan niet want serenaflikker heeft zelfmoordgepleegd nadat jullie hem weg hebben gepest
>>
File: 1442127186845.png (143 KB, 672x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442127186845.png
143 KB, 672x434
>>53490732
ik wil haar heel hard op dat bed neuken oetz
>>
File: >:[.png (515 KB, 726x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>:[.png
515 KB, 726x570
>>53480316
fuk jou
>>
>>53493203
>haar
>>
File: vAwyl55.png (298 KB, 765x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vAwyl55.png
298 KB, 765x960
Wel mooi, maar waarom is het niet gewoon 0,0%? Als er iemand gratis geld verdient dan zijn het toch oudjes?
>>
Motiveer me, jongens
>>
>>53493249
Je kan het
>>
>>53493233
niet als ze dom zijn om geen pensioen op te bouwen toen ze konden werken
>>
File: 1412325934687.jpg (133 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412325934687.jpg
133 KB, 600x600
>>53493162
jij eerst
>>
>>53493249
hup man ga ervoor je kan het
>>
>>53493249
Pleeg zelfmoord.
>>
>>53493249
DOE HET
>>
>>53493249
we gaan het allemaal halen, broeders
>>
>>53484982
Tefen zijn niks behalve hoeren en truukjes
-Ghandi
>>
File: 1450648822762.jpg (491 KB, 806x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450648822762.jpg
491 KB, 806x952
>>53493297
>>
>>53493203
>haar
>>
>>53493249
jij was de snelste zaadcel
>>
File: ::|.png (207 KB, 474x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
::|.png
207 KB, 474x445
>hele fles port leeggedronken net
>morgen werken
Wat doe?
>>
>>53493383
Nog eentje nemen
>>
>>53493369
Dit is niet waar.
>>
>>53493369
Objectief incorrect
>>
>>53493295
Maar ze kunnen niet meer werken. Geen pensioen opbouwen is niet verstandig maar om ze nou in armoede te laten leven?

Volgens mij ben jij gewoon een autist die eigenlijk gewoon kan werken maar liever zijn uitkering behoudt. Volgens mij ontgun je die oudjes het geld omdat je het zelf wilt houden >:(
>>
>>53493383
Wiet roken
>>
File: smug.jpg (60 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.jpg
60 KB, 500x500
>>53493383
>werken
>>
>>53493475
De oudjes kosten al te veel.
>>
>>53493554
>Katwijk
Waarom krijgen alle irrelevante plekken hun eigen vlag?
>>
>>53493554
De nieuwe vlag werkt, mooi
>>
>>53493383
Rellen zuipen snuiven dochters neuken
>>
File: 1418613055356.jpg (112 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418613055356.jpg
112 KB, 600x513
Ik ga maar eens slapen, zodat ik morgen weer als brave loonslaaf op tijd op werk ben en mijn NOOTjes kan onderhouden.

Tot morgen
>>
>>53493633
Slaap lekker :3
>>
>>53493434
>>53493455
hij heeft die wedstrijd iig wel gewonnen
>>
>>53493585
De website die je nu bezoekt komt uit een kabel die hier aan het land komt.
Dus van groot belang, naast dat het een van de mooiste dorpen met een van de beste stranden is.
>>
>>53493633
Truste en zoals altijd, dank voor het geld.
>>
Ik ben bang voor Amerikanen
Ik ben bang voor de wereld
>>
Nieuw

>>53493776
>>53493776
>>53493776
>>
>>53493212
we zullen hem morris leren, er was trouwens iemand op zoek naar je uit zoetermeer
>>
>>53493554
jeej, pk beste administrator
Thread replies: 315
Thread images: 81
Thread DB ID: 428695[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.