[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 80
Thread images: 19
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
Neuken Braziliaanse van de katten editie

Niet welkom: Luxemburgse
>>
cara
>>
File: hello.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hello.gif
979 KB, 400x200
:3
>>
ik ben filmpjes aan het kijken van meisjes die shoplogs enzo doen
is dat vreemd
>>
File: nederpoop.jpg (13 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederpoop.jpg
13 KB, 320x320
>nederpoop
>>
>>53452258
ze schreeuwen altijd zo
>>
Hi
Stay cute y'all

Dutchies heeeheee
>>
>>53452370
b my gf
>>
File: 1432244088867.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432244088867.jpg
60 KB, 640x640
>>53452200
hello
>>
>>53452385
Not possible but pls send aid to USA
>>
>>53452200
h-hoi
>>
>>53452454
yes it is pls bost face
>>
File: 1452037565369.jpg (306 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452037565369.jpg
306 KB, 683x1024
>>53452552
>>53452388
:3
>>
File: image.jpg (186 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
186 KB, 960x960
Ik wil een meid met dikke tetten
>>
File: 1439000054804.jpg (116 KB, 768x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439000054804.jpg
116 KB, 768x990
>>53452671
>>
>>53452589
I am not of grill
>>
File: Capture3.png (894 KB, 919x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture3.png
894 KB, 919x719
>>53452671
>>
>>53452729
some grills have a penis, it's okay
>>
>>53452776
True tbqh pham
>>
>>53452671
mag ik deze om mijn lul doen?
>>
File: 1452097113292.jpg (143 KB, 1280x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452097113292.jpg
143 KB, 1280x856
Hallo Loide.

Ihr erscheint netter als die Kankerdeutsche da.
Niederländisch wünschte ich wissen, um mit euch zu reden.
>>
wat doen al deze kanker buitenlanders in mijn nederdraad?
>>
>>53453046
Dacht ik net ook al
>>
>>53453046
Deze is niet legitiem omdat deze is gemaakt door een Braziliaan.
>>
>>53453046
dat is multiculturalisme kk racist
ik heb groenlinks aan de lijn vriend je gaat de gulags in
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>53453046
>>53453110
macht aan de immigranten, negers

>>53453120
:3
>>
File: 12149124.jpg (43 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12149124.jpg
43 KB, 600x480
>>53452763
>>53452709

>>53452917
alleen als ik het ook mag doen
>>
>>53452106
BAILE DE FAVELA
>>
HET WAS EEN PRANK

https://www.youtube.com/watch?v=HTpQmsKfo5o
>>
File: Capture2.png (888 KB, 944x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture2.png
888 KB, 944x720
>>53453287
>>
>>53453734
IT'S JUST A PRANK BRO
>>
>>53453734
Waarom kijk je die kanker
Jij bent de reden dat ze honderden euros per video verdienen
>>
>>53453873
Dit is de definitie van jijbuis kanker.

Welke jijbuizers kijk jij anon?
>>
File: 325324634.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
325324634.jpg
35 KB, 535x577
>>53453850
>dvw emily haar hoorns nooit aan jou gaat laten zien
>>
>>53453873
http://armoowasright.nl/winkel/

ik ga ook een paar shirts kopen oetz
>>
>>53453734
Jezus heeft die gast geen shirts ofzo?

Hij heeft wel een lekkere kont.
Zal wel een verwend iemand zijn oetz.
>>
>>53453850

Who is this fapdragon?
>>
>>53453937
a-alleen maar quickybaby en mighty jingles
Sowieso geen Nederlandse, die zijn gewoon altijd kanker, alleen al dat verengelsen in letterlijk elke video, dat kan mijn autisme niet aan
>>
File: 1452463466834.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463466834.png
880 KB, 642x1243
>>53454016
emily
m
i
l
y
>>
>>53439462
>normaaltje
>paalt anime
>>
>>53454052
>nederlandse youtubers zijn kanker
>>
File: 1445824826922.jpg (49 KB, 660x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445824826922.jpg
49 KB, 660x496
>>53454092
>ik kijk nederlandse youtube
>>
>>53454092
https://www.youtube.com/watch?v=kfWueM2IQjs

voorbeeld ^
>>
Ik heb echt trek in Kentucky gefrituurde kip
>>
>>53454173
https://www.youtube.com/watch?v=6_HtIH7AcJ8

nog een voorbeeld^
>>
>>53454052
>snelle foetus
Waarom kijk je naar een gast die het spel niet eens kan?
>>
>>53454199
Dat is haram.
>>
>>53454204
>oh nice
LETTERLIJK DE EERSTE SECONDE

REEEE WEG ERMEE
>>
>>53454220
Hij zit in wereld van tanks op 60% wp ofzo wat lul je nou uit je nek
>>
>>53454249
Mijn piemel in je moeder ook
>>
https://youtu.be/tGEahIc0x0g
>>
File: 1452375561223.png (135 KB, 483x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375561223.png
135 KB, 483x442
>Get one shot at life
>Born American instead of Dutch
JUST FUCKING END IT.
>>
>>53454363
Vraag aan je moeder of ze je een keer wil brengen naar de Haram Gefrituurde Kip.
>>
>>53454381
ruilen? ik wil wel in een mcmansion wonen
>>
>>53454311
Hij kan geen orders geven als hij een TC doet. Heb hem zelf al met gemak verslaan.
Hij weet het concept van teamplay niet en als er iets fout gaat heeft hij de schuld aan zijn clan.

t. 63% wr
>>
>dvw nederdraadmiem geexporteerd
Ben ik te ver gegaan?
>>
>>53454507
Er zijn meer dan genoeg video's van hem mbt teamspel die het tegendeel bewijzen, dat jij hem zegt te hebben verslagen zegt natuurlijk helemaal niks, daarmee impliceer je dat er word beweerd dat hij nooit een potje verliest ofzo?

https://youtu.be/iSjYNDRxnJw
https://youtu.be/COF0YtoeUig

Hij is met zijn wp een ver boven gemiddelde speler en daardoor is jouw bewering dat hij er niks van kan feitelijk onjuist
>>
>>53454848
welke nederdraad miem?
>>
>>53455026
zeg ik niet :3
kom je uiteindelijk wel achter hoor
>>
>>53454911
Ik hoop alleen dat je speelt voor plezier en niet voor stats. Als je moet leren van een ander hoe je goed moet zijn in het spel, dan zou ik stoppen.

Hij weet misschien hoe hij mensen die niet zo goed zijn als hem te verslaan. Raar dat hij dat niet kan als hij tegen unicums moet.
Ik hoop echt niet dat je geaboneerd bent op zijn zooi. Ik ga geen videos van hem bekijken, hij is net zo erg als je nederlandse jijbuizers. Als je commentaar geeft als hij speelt word je er 99.99% ervan geflikkerd door zijn aarslikkers.

Heb al eens het genoegen gehad om zijn clanleider kontpijn te bezorgen. Dat waren leuke tijden.
>>
>kijk rond op Funda
>vind dit

http://www.funda.nl/koop/nieuwegein/huis-85901791-rond-het-fort-22/

Heilige kanker ik wil het
>>
>>53455365
http://www.funda.nl/koop/gemeente-bloemendaal/2000000+/

https://www.youtube.com/watch?v=IZW_XL4pWsM
>>
>>53455365
zal wel een mooi prijskaartje aan hangen
>>
>>53455298
>Ik hoop alleen dat je speelt voor plezier en niet voor stats. Als je moet leren van een ander hoe je goed moet zijn in het spel, dan zou ik stoppen.
Wat een implicaties, ik speel geen wot. Het begon hier met de vraag van een anon welke jijbuizers ik kijk, daar gaf ik antwoord op.
>Hij weet misschien hoe hij mensen die niet zo goed zijn als hem te verslaan.
Weer een aanname, hij heeft letterlijk honderden video's online staan met winstpotjes tegen lage en hoge tegenstanders, maar aangezien jij zegt zijn video's niet te bekijken kan je dat dus ook niet weten
>Ik hoop echt niet dat je geaboneerd bent op zijn zooi
Jawel
>Als je commentaar geeft als hij speelt word je er 99.99% ervan geflikkerd door zijn aarslikkers.
Haah misschien omdat iedereen van zijn gameplay (dat zeker niet foutloos is en ook door niemand wordt beweerd foutloos te zijn) geniet icm zijn rustige commentaar en leuke ingame vrienden. Haters worden idd niet gewaardeerd, als 99% iets tegen je heeft moet je mss naar jezelf kijken
>Heb al eens het genoegen gehad om zijn clanleider kontpijn te bezorgen. Dat waren leuke tijden.
Dat jij een potje wot winnen als kontpijn bezorgen ziet is mss jouw probleem, zij zien het namelijk gewoon als een potje wot dat gewonnen of verloren kan worden
>>
Ik heb net een bloedmooi meisje ontmoet en ik zie haar morgen voor het laatst.

Ik wil alfa genoeg zijn om te vragen of ze mee naar huis gaat, want wat boeit het. Ik ben het alleen niet.
Wat doen?
>>
>>53455941
trek haar gewoon mee of ze wil of niet
>>
>>53455298
>>53455646
>zó autistisch zijn over speljijbuizers
Pleegt u beiden zelfmoord graag
>>
>>53455941
Je moet ook niet vragen of ze mee naar huis gaat, dan kan je net zo goed direct vragen of ze gepenetreerd wil worden.
Vraag of ze iets wil doen gerelateerd aan een onderwerp waar je het eerder over had, in het meest wanhopige geval als je niks kan verzinnen kan je vragen of ze bij jou verder wil drinken
>>
>>53455646
Rustig aan met de miempijltjes Henk.

Als je het spel niet eens speelt hoe kan je dan weten of hij het echt goed kan? Gewoon door zijn stats? Heb al zelf al mensen gerekruteerd met zijn stats en ze moeten afwijzen omdat ze een speelstijl hebben die als kanker gezien word in de "hoge kringen".

En als je echt denkt dat hij altijd zo vriendelijk is waarom zit zijn hoofd altijd op de chatbox?

En ik hoop dat je niet spreekt over circon of jingles. Die twee bakken er nog minder van. Circon had hulp nodig van zijn posé om te geraken waar hij nu is.

Jingles was leuk om te zien 2 jaar geleden. Als ik hem nu bekijk hoor ik hem al lachen na 10 seconden...
>>
File: 1442126254531.jpg (98 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442126254531.jpg
98 KB, 640x480
>>53456005
Sorry, ik zal deze discussie laten valen en terug doorgaan met te schijtpalen/animoe palen.
>>
>>53456286
>Gewoon door zijn stats?
Ja, diezelfde statistieken die jij in je eerste reactie ook als argument gebruikte
In wot kan je alleen maar aan rauwe winst/verlies statistieken zien hoe goed iemand is
>als je echt denkt dat hij altijd zo vriendelijk is waarom zit zijn hoofd altijd op de chatbox?
Haha, heeft hij jouw kat verkracht ofzo? Hij is een van de rustigste vriendelijkste gamers op jijbuis, en juist dat zie je aan zijn hoofd en honderden uren van hem pratend, maar dat hoef je niet met me eens te zijn natuurlijk, iemand vriendelijk vinden is natuurlijk een mening, maar ben je het niet met me eens dan kan je het natuurlijk altijd onderbouwen met wat voorbeelden van die gemene qb
>ik hoop dat je niet spreekt over circon of jingles. Die twee bakken er nog minder van.
Je hebt blijkbaar nog steeds niet door dat het daar niet om gaat, het gaat om het bekijken en genieten van leuke gameplay van een leuk spelletje
Jij neemt het allemaal overduidelijk veel en veel te serieus in tegenstelling tot deze groep gamers die overigens honderden euros per video verdienen met het delen van hun gameplay.
Ga maar gewoon terug naar je 'hoge kringen' en laat honderdenduizenden kijkers van hun video's genieten
>>
>>53456702
Zoals ik al zei, jij speelt het spel niet. Moest je dat doen zou je autisme dezelfde argumenten geven. Rauwe stats zeggen niks. Voorbeeld: ik kan een nieuw account maken en zo paars zijn dat mijn ogen ervan bloeden. Speel het eerst, dan kunnen we spreken.
>>
File: _20160112_041010.jpg (67 KB, 720x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160112_041010.jpg
67 KB, 720x534
>>53456861
Ingame kwaliteiten in elk spel zijn gebaseerd op mening en voorkeur dat voor iedereen anders is. Dus kan je, vooral in een spelletje dat met korte potjes te maken heeft die maar 3 uitkomsten kunnen hebben en waarbij het spel verder volledig draait op statistieken alleen maar terugvallen op statistieken. Ook het aantal gespeelde potjes vallen onder die statistieken, dat je met een nieuw account betere stats kan krijgen slaat dus ook nergens op...
Jouw bewering, dat hij er niks van kan, is nogmaals, gewoon onzin
>>
>>53452200
>impliceren dat iemand die online "schattige" videos maakt niet compleet waardeloos en onpuur is
>>
>>53454092
die gasten van kud zijn acceptabel als je het mij vraagt
>>
>>53453734
>videohouters bekijken
>>
>>53457256
Hoe kan je nu weten hoe het WN8 systeem in elkaar zit? Als ik een nieuw account aanmaak en speel met tanken die moeilijk te hanteren zijn zal je betere stats ervoor krijgen. VB: de panter1. Je moest maar je hp aan schade doen en je was unicum. Die stats kan je makkelijk beinvloeden als je weet hoe ze werken.

Vroeger was het geen WN8, maar eff. Moest je maar in de vijand hun basis cirkel zitten en niks doen. Of de punten van vijanden ervan schieten als zij dat in jou basis doen. Zo makkelijk was het.
>>
>>53458205
Ik zei je toch, ik volg qb en jingles al jaren.
Kijk nou eens serieus naar qb's statistieken inclusief aantal gespeelde potjes en durf nog eens te beweren dat ie er niks van kan
>>
>>53458475
Een nageboorte kan beter
>>
>>53458870
Ik snap het, moeilijk zoiets nu nog toe te geven ;_;
Thread replies: 80
Thread images: 19
Thread DB ID: 402965[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.