[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 72
File: 3464536453.jpg (366 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3464536453.jpg
366 KB, 1280x853
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, PK, katwijk anon

niet welkom: emily haters en limburgers
>>
File: 1.png (272 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
272 KB, 642x414
>>
tweede voor miemies
>>
>>53493818
nee
>>
File: Mussolini.jpg (236 KB, 840x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mussolini.jpg
236 KB, 840x585
AAWAWAWA IK WORD GEK!
>>
kapot
>>
File: middel.png (322 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
middel.png
322 KB, 642x414
>>
waar is die /balt/ paler gebleven?
>>
>>53493913
Weet ik niet maar ik mis die Zweed van net, hij was schattig :3
>>
Hi ;)
>>
File: 3.png (294 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
294 KB, 642x414
>>53493818
>>53493873
jawel
>>53493889
>>
File: hmmph.jpg (82 KB, 1366x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmph.jpg
82 KB, 1366x1156
>heffers
https://www.youtube.com/watch?v=rfOBMNRLbMw
>>
zoveelste voor Jesse is een meisje geworden
>>
>>53493777

Dat is heel verstandig.

Mijn advies is om thuis te blijven, anderen voor je te laten werken en sterven en zelf schijtpalen en video spelletjes te spelen.
>>
>>53493969
Ik zou hem doen
>>
>>53493969
Wat is het toch een rare jongen.
>>
>>53493969
misschien ben ik wanhopig
maar ik vind dat plaatje super geil
>>
>>53493969
best schattig oetz
>>
>dvw je leven compleet waarde- en nutteloos is
>>
>>53494037
Ik heb z'n nummer en z'n kik, wil je ze hebben?
>>
>>53494062
Je kan altijd je zaad doneren. Zo ben je tóch nuttig voor de maatschappij.
>>
>>53494092
ja
>>
>>53493969
De absolute dwaas hij heeft het echt gedaan
>>
>>53493976
Zoetermeer zit er ook in familie.
>>
>>53494092
>z'n kik
Laat mij raden, zaaddump19?
>>
>>53494119
Zaadbanken accepteren alleen nog maar arabisch en neger zaad.
>>
>>53494203
mooi, kan niet wachten tot hij paalt
je bent de beste administrator die ik ken
>>
>>53493818
>>53493889
>>53493954
stap het op negers
>>
>>53494270
hoe kun je je thema veranderen?
>>
>>53494314
rechtsonder nieuwflikker
of 4kan iks
>>
>>53494203
Jij bent degene die het extra vlaggen systeem heeft gebouwd?
>>
>>53494145
0648132400
>>
>>53494344
dat meen je niet?
maar daar krijg ik geen slechte vrouwvoe bij.
hoe kun je afbeelding erin doen?
>>
Ik wil niet meer leven jongens.
Elke dag 73 presentaties.
Elke dag 82 examens.
Elke nacht waakdienst.
Ik kan het niet meer aan.
>>
>>53494447
>slechte
je zoekt het zelf maar uit met je kut smaak
>>
>>53493969
Letterlijk gebouwd voor seks
>>
>>53494456
Masturberen, japanse soaps, wiet, alcohol, meer masturberen, hoeren neuken
>>
>er zijn mensen die onironisch geen geleibonen hebben
>>
>>53494456
Hef meer
>>
File: wtfug.png (11 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtfug.png
11 KB, 211x246
>>53494270
>>
>>53494507
geen tijd voor. heb nauwelijks tijd om te eten, slapen en schijtpalen.
>>
>>53494425
dankje
ik heb hem voor morgenavond gereserveerd
>>
>>53494613
paal plaatjes/filmpjes na afloop
>>
>>53494466
oei
>>
geen zin om te wachten tot hij paalt oetz
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
hey kerels wat is er vandaag allemaal gebeurd?
>>
>>53494264
>>53494351
Enigsinds, men zou kunnen stellen dat ik het voortouw genomen heb in het bouwen ervan, er hebben nog twee mensen (Italiaan en Amerikaan) bijgedragen aan het schrijven van het script, het grootste deel van de vlaggen zijn bijgedragen door een Amerikaan en een Nigeriaan en veel door verschillende /int/ mensen.
Nu onderhoud ik het slechts nog met toevoegen van vlaggen etc.
>>
>>53494774
dat is een best mooie vlag voor zoetermeer
>>
>>53493969
Is het nu Jessica?
>>
File: file.png (255 KB, 1270x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
255 KB, 1270x955
>>53494447
custom css is leuk
>>
>>53494802
jij bent geen leuke avatarflikker oetz
>>
>>53494848
ah, natuurlijk
ik moet codes leren
>>53494838
vind ik niet oetz
>>
>>53494802
Jesse blijkt veranderd te zijn in Jessica, meer schijtpalen over 77IQ en dat is het wel zo'n beetje.
>>
File: 1451490708193.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451490708193.jpg
57 KB, 535x577
>dvw geen homo vriend om mee te experimenteren
>>
>>53494815
waarom heb je er voor gekozen om 'Netherlands' te doen ipv 'the Netherlands'
>>
>>53494848
>custom
ik sla je op je kkr smoel als je nog een keer zo vies praat
>>
File: 1452469206142.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452469206142.jpg
45 KB, 451x387
>>53494851
Homo
>>
>>53494938
zie>>53493969
en>>53494425
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53494938
>>
>>53494848
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53494914
Nou zeg.

>>53494815
En de server?
>>
>>53494815
verwijder eens alle britste vlaggen het worden allemaal pseudo struikelflikkers
>>
>>53494944
>>53495048
hoe komen jullie erbij dat hij de landelijke vlaggen regelt?
>>
>>53495048
>britste
neger wat doe ik
britse
>>
>>53495097
Hij heeft volledige rechten over de code, dus hij kan alles regelen als hij dat wil.
>>
>>53495097
een man kan hopen
>>
>>53494944
Geen keuze, is gebaseerd op wat vierkin heeft staan als je over de eerste vlag heenhovert.

>>53495044
Wat is daarmee?

>>53495048
Nee
>>
>>53494815
nog bedankt he
>>
>>53495176
moet je een stomp eikel EIKEL
>>
>>53495176
Ah, zo werkt dat, dat is wel mooi geregeld.
>>
>>53493969
Is dit echt
>>
HOI
O
I
>>
File: 77iq negeer.jpg (384 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77iq negeer.jpg
384 KB, 1188x892
HERINNERING
>>
>>53495176
heb je inderdaad oledige rechten op de landsvlaggen zoals katwijk beweert?
>>
File: iq77 feest.jpg (390 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iq77 feest.jpg
390 KB, 1177x888
>>53495293
>>
>>53495293
Waar zijn de kaas/worst blokjes?
>>
>>53495282
hallo vriend :3
>>
>>53495282
HALLO ZOETERMEER!!!
ik had skiekum al je vlag gebruikt
>>
>>53495366
weet je hoe kanker veel werk dit kost
ik heb ook al de handen verneukt en heb geen zin om alles te fixen.
(wel alles netjes in fotowinkel uiteraard)
>>
>>53495412
zou ik niet meer doen oetz hier wonen alleen maar turken en ik
>>
>>53495428
>tekenen in fotowinkel
>niet in illustrator
>>
>>53495428
*VERBETEREN
AHH KANKER
IK BEN VOOR EEUWIG IN DE RANDSTAD
dit is not what I am, snapje I am not like that normaal. de slang nam het over. ;(
>>
>>53495428
>fixen

RAND
>>
>>53495458
>tekenen in illustrator
>niet in fotowinkel

KOEK

weet je überhaupt het verschil?
>>
snap de randstad miem niet zo
tis eerder stedeling
>>
Jongens, heb zo juist een vrijmetselaar zijn jannetjes geritseld, wat doen?
>>
>>53495428
>
>>53495010
>>
>>53494851
Wie zijn wel leuke avatarflikkers?
Serieuze vraag oetz
>>
File: 1447271068470.jpg (345 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447271068470.jpg
345 KB, 1188x892
>>53495533
omdat in de randstad de meeste buitenlanders wonen
>>
>>53495533
Het zijn jaloerse boeren.
>>
>>53495596
maar het zijn vaak de blanke hippe stadse meisjes die engels overal doorheen gooien
>>
>>53495577
>>53495506
>
>>53495483
>>
>>53495176
>Wat is daarmee?
Van wie is die?
>>
>>53495352
Nee.

>>53495428
nog 1 copy paste actie

>>53495447
Ik ken iemand uit Zoetermeer en dat is geen Turk, ken je mij?
>>
>>53495679
je mag het ook zelf doen :^)
>>
>>53495679
>Ik ken iemand uit Zoetermeer en dat is geen Turk, ken je mij?
bedoel je niet ken je hem?

trouwens carib miet wanneer?
>>
>>53495679
>copy past
>>53495010 (You)
>>
Boem! Dit is 3KB!
>>
>>53495756
>(You)
zie >>53495010
>>
File: 21carden_carrosa.jpg (57 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21carden_carrosa.jpg
57 KB, 640x480
Waar vind zo'n koele wagen als deze?
>>
>>53495994
tja, ik had gecopy paste :^)
>>
>>53496006
brum
r
u
m
>>
File: 682.jpg (536 KB, 1335x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
682.jpg
536 KB, 1335x2000
>>53495589
ik
>>
>>53495659
Van mij.

>>53495749
Zodra vliegtickets onder de 100 euro zijn.

>>53496027
Zie >>53495010
>>
>>53493776
MBO'ERS ERUIT
>>
File: 1452035096717.jpg (454 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035096717.jpg
454 KB, 853x1280
>>53495589
wij (wij zijn met z'n vieren die dit palen :^) )
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
>>53496115
WENKBRAUWEN
>>
File: image.jpg (231 KB, 1298x1238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
231 KB, 1298x1238
Racht mijn creatie :3
>>
>>53494910
wil je wel helpen met css ik vind dat leuk
>>
>>53496295
nu geen tijd, misschien morgen
>>
File: kat.jpg (6 KB, 200x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kat.jpg
6 KB, 200x160
Waarom heet het middelbaar beroepsonderwijs terwijl het het laagste niveau beroepsonderwijs is
>>
File: Mies.jpg (88 KB, 750x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mies.jpg
88 KB, 750x751
>>53496253
één/acht
>>
>>53496452
>KIJK MAMMA IK ZIT OP DE UNIVERSITEIT MAAR STEL WEL DOMME VRAGEN
>>
>>53496535
wie citeer je?
>>
>>53496620
jou als je tegen je moeder praat eikel
>>
>>53496452
zodat het proletariaat geen zelfmoord pleegd
>>
>>53496452
je had vroeger nog vbo

>>53496393
hoeft ook niet nu per se kijk maar of je vragen hebt
>>
>>53496210
Robin Vos aub
>>
>>53496856
En nu heb je nog loi
>>
>>53495589
pokemonflikker
>>
>>53496646
>eikel
je hoeft niet zo onbeleefd te zijn
>>
>>53497099
moet wel
>>
DIE MIGRANTEN KNUFFELAARS ZULLEN ER VAN LANGS KRIJGEN!
>>
>Nederland wordt communistisch
>Nederland wordt islamitisch

Kies er één. Neem aan dat er bij geen van beide opties demografische veranderingen plaatsvinden.
>>
Er staat een paard in de gang
>>
>>53496161
het word een beetje te meta voor mij, weltrusten
>>
>>53497119
nietes
>>
>>53497146
Maar Nederland is al islamitisch.
>>
DROMMELS DROMMELS EN NOG EENS DROMMELS!
>>
>>53496161
wat kost die server je eigenlijk, het krijgt nou veel bezoekers met dit script
>>
File: wat.png (785 KB, 1101x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wat.png
785 KB, 1101x916
>>53496185
dit gaat verder dan avatarflikkeren velsen
>>
File: 1443959529159.gif (67 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443959529159.gif
67 KB, 600x400
>nog 4 uur werken
>daarna half uur slapen
>daarna moet ik alweer naar college want ik heb geen geld voor benzine
>het is koud maar ik heb niet genoeg geld om de verwarming aan te doen
>>
>>53498816
>geen eigen bedrijf hebben en je eigen uurloon en werktijden bepalen
ik betaal uw wajong oetz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=J6T53-LL-vU

dit kan toch niet echt zijn
>>
>>53499143
Hoe doe je eigen bedrijf?
>>
>>53499206
Natuurlijk niet.
Hoe naïef ben jij?
>>
>>53499207
wat bedoel je, je moet gewoon klanten hebben en je inschrijven
>>
>>53499207
>ga naar kvk
>maak ze wijs dat je iets maakt of een dienst verleent
>???
>PROFIJT
>>
>>53499287
zonder klanten en inkomsten gaan ze je niet geloven
>>
>>53499441
maar je gaat eerst na kvk en daarna begin je pas met dingen verkopen/diensten leveren toch. dus dan kan je doen alsof het in het begin ff niet loops
>>
File: hNhjwYZ.jpg (208 KB, 854x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hNhjwYZ.jpg
208 KB, 854x1280
>>53498816
doe een jas aan
>>53498047
d-dat bedoelde ik ook
>>53499207
geacteerd oetz
>>
>>53499627
>>53499287
https://www.youtube.com/watch?v=05hvsCiN6Dw
>>
>>53499627
als je je wil inschrijven als zelfstandige moet je wel meerdere opdrachtgevers/klanten kunnen tonen, weet niet hoe het zit met andere bedrijfsvormen oetz
>>
>>53499206
>>53499260
Waarschijnlijk is dit wel echt, normaaltjes kunnen echt zo stom zijn. Vooral diegene van buitenlandse komaf.
>>
>>53500644
>wat is de hoofdstad van zuid-holland
>amsterdam

je kunt dom zijn maar niet zo dom oetz
>>
>>53500697
Onderschat (of overschat) normaaltjes niet.
>>
>>53499914
KOMMUNISTEN!! KOMMUNISTEN RIEEEEEEEEEEEEE!
>>
>>53499206
>>53500644
denk ook dat het echt is maar het zou goed kunnen dat enkele antwoorden afgesproken waren
>>
>>53493776
>ik sta er niet tussen
koek, nieuwflikker

>dvw hervallen
>>
voeten
>>
>>53500903
wie ben jij dan
>>
>>53500959
een mbo'er waarschijnlijk
>>
File: gr.jpg (21 KB, 320x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gr.jpg
21 KB, 320x331
>>53500959
>impliceren
raden, kutneger
>>
>>53501072
je bent een belg !!!!
>>
>>53501218
nog altijd godverdomme zeldzaam zo te zien
>>
>dvw al mijn oude nederdraad gerelateerde afbeeldingen weg zijn
letterliijkleegte.ipg
>>
>>53501072
De enige relevante Belg hier is marginaalst en die staat er al tussen dus ik zou het niet weten.
>>
File: 10945906.jpg (33 KB, 1024x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10945906.jpg
33 KB, 1024x420
>dvw dit het enige was wat ik had
>dvw dacht dat ik mijn schijt bij elkaar geraapt had
>dvw ik nu niks heb en de nederdraad waardeloos geworden is
>dvw oprecht droevig

>>53501394
>dvw het zo ver gekomen is
ik wil wenen
>>
>>53501450
vertel je naam nou gewoon oetz dan voeg ik je d'r bij in de volgende draad
>>
>dvw ik deze draad alles gegeven heb en nu niks terug krijg
>>
>>53501072
boze belg maar je paalt hier nooit meer
>>
File: 1444395852691.png (85 KB, 371x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444395852691.png
85 KB, 371x226
>>53501363
>>
>>53501510

Domme belg
>>
>>53501541
in de kanker kutfilter kanker schijtneger
>>
File: 1.jpg (279 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
279 KB, 2234x1586
>>53501363
.
>>
File: Naamloos-2.jpg (169 KB, 1447x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos-2.jpg
169 KB, 1447x1026
>>53501566
>>
>>53501569
ik weet het, die moederneukende spatie, ik was me er godverdomme van bewust en heb het niet eens verbeterd, wat de kanker, bedankt om het op te merken
>>
>>53501566
Je gaat dit toch lezen domme kankerbelg
>>
File: neder1.png (543 KB, 1644x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder1.png
543 KB, 1644x758
>>53501715
ik paalde gewoon neder-gerelateerde afbeeldingen oetz
>>
Zijn naam is Michel.

Belgen heten allemaal Michel.
>>
>>53501732
ik weet het, maar tegen dat ik dat door had was mijn paal al quasi af, en de eigenlijke waarde ervan had niet afgenomen, dus kon 'm toch evengoed palen
>>
File: 1443726662109.gif (1 MB, 460x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443726662109.gif
1 MB, 460x278
>>53501772
>>
Herinnering dat als je niet meedoet aan de struikel-, vlag- of avatarflikkerij, je niet relevant bent.
>>
>>53501772

Domme kankerbelg
>>
File: 1443710386626.png (57 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443710386626.png
57 KB, 300x100
ik ga naar bed oets (om even te slapen)
>>
>>53501840
godverdomme maak het hier nog maar doder ja, kankernederlanders

>>53501814
>dvw mijn vroegere 'persoonlijkheid' de enige aanleiding is om hier nog te palen
tenzij iemand een godverdomme beter idee bedenkt
>>
>>53501901
Ik ben er nog :DDDDDDDDDD
>>
File: 1438191160486.png (159 KB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438191160486.png
159 KB, 2560x1440
>>53501965
>>
>>53501998
neuk, had iets anders verwacht, tja
>>
Jezus wat is die Belg een hoekig individueel
>>
File: dcsd.jpg (34 KB, 414x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dcsd.jpg
34 KB, 414x447
>dvw toch nog een schermschot teruggevonden
>>
>>53501901
>nog steeds waarde hechten aan een BN'er (Bekende Nederdrader) zijn
>>
>>53501772
ik zal jou es evengoed palen
>>
>>53502209
niet eens, gewoon een misplaatste nostalgie naar een tijd waarbij elk vrij moment van de dag/nacht gevuld werd met schijtpalen
>>
Listen, fuckfaces

I don't want any trouble. But you lunatics better stay the fuck away from my /magic/ thread.

I own various investments, totaling well over 17 thousand dollars, in both Belgium and the Netherlands. Another fucking silly post in my thread will force me to pull those investments.

You've been warned.
>>
>>53502352
>vergeten te kruispalen
>>
>>53502352
you're the same anon that tries to get us out of /nederdraad/ idiot, it isn't working
>>
File: CM36cVKWgAAPZdA.jpg (76 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CM36cVKWgAAPZdA.jpg
76 KB, 600x900
>>53502352
emily is everywhere oetz senpai
>>
>>53502351
Ga nou maar weg, Takbir.
>>
>>53502432
letterlijk wie in de neuk is deze schijthoer
>>
>>53502466
nieuwflikker
>>
>>53502432
Keep that hoe out of my thread. No bimbos allowed. She's a race traitor too
>>53502415
First time here lad
>>
>>53502462
>Takbir
nee
elke godverdomme keer ;_;

>>53502484
ja man
>>
>>53502535
zeg nou wie je bent (of was, beter)
>>
>>53502535
Je bent dus praktisch een irrelevante Belg.
>>
File: no.gif (1013 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no.gif
1013 KB, 400x200
>>53502491
>race traitor
post proofs
>>
>dvw voorgenomon minder te drinken
>dvw drinkdrang in de context van deze deprimerende avond
>dvw slechts slechtgeworden rode wijn en blauwe likeurachtige cocktaildrank (?) in huis
j/n?

>>53502704
geen reden om engels te praten, vriend
>>
>>53502724
zeg nou wie je bent man
>>
>>53502704
I don't have any just stop spam posting her in other generals

Pls and thank u
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zBVHfx-r_9w

Wat een parasieten zijn het toch eigenlijk
>>
paal jullie mooiste nederdraadherinneringen
>>
Godver wat is die Belg gekontpijnigd zeg.
>>
>>53503016
Begin eens met de jouwe.
>>
PK ben je nog wakker kankerflikker
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Truste
>>
File: 108.jpg (381 KB, 4587x8191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
108.jpg
381 KB, 4587x8191
>>53503016
voorjaar 2014, gezellig met onze wilhelm

riv wilhelm
>>
>>53503231
truste robin
>>
File: 1442378031128.jpg (47 KB, 650x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442378031128.jpg
47 KB, 650x427
Mijn complimenten voor jullie uitstekend werk. Jullie zijn mijn beste kameraden.
>>
>>53503091
ben veel kwijt heb ik het gevoel, maar zal proberen er een paar mooie uit te halen

>mijn verjaardag strontbezopen vieren in de nederdraad, alleen, kotsen in mijn wasbak, verder schijtpalen
>samenbuizen met takbir
>gentmiet
>axellepalen
>vlaanderendraden
>examenpapers schrijven om 5-6u 's ochtends
>mijn anus palen
>mijn lul palen
>opnieuw mijn anus palen
>mijn broer die mijn anus ziet door op hetzelfde ip-adres verbannen te zijn
>tetten

godverdomme, ik herinner me eigenlijk echt niet veel, misschien kom ik later nog op meer
>>
het eeuwige uitstellen van de abdijmiet, riv baardmans
>>
>>53503321
>>mijn broer die mijn anus ziet door op hetzelfde ip-adres verbannen te zijn
k
o
e
k
>>
>>53503362
>dvw ik op mijn billen letterlijk koek had geschreven
>>
File: 1452118936745.png (21 KB, 675x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452118936745.png
21 KB, 675x512
>>53503402
>>53503321
>>
>>53503444
ik heb die foto's nog langer dan nodig bijgehouden, maar heb alles al een tijd geleden verwijderd.
zag daarnet dat het oude archief helaas weg is, anders had ik misschien nog iets terug kunnen vinden
>>
kut, ik herinner me zo veel en hartelijk gelach van vroeger, waarom ook weer
>>
>>53503402
klinkt bekent maar dat van je broer heb ik gemist
>>
>>53503502
maak dan een nieuwe foto homo
>>
geloof niet dat ik dat ooit in de draad gedeeld heb, in ieder geval niet meteen erna
was nogal een crisisperiode

>>53503619
ja
>>
>>53503016
>anon die naar dikke tinder date gaat om spinnen weg te halen
>kookanon waarbij alles mislukte
>>
>>53503842
koek, ja

geen zin om verbannen te worden nu, dus zal het maar zo palen
>>>/soc/23146087
voelt goed
>>
>>53503940
gek ventje ben je ook
>>
>>53503940
>en hij doet het gewoon
>>
>>53504015
nu we toch bezig zijn, waarom geen piemels vergelijken?
>>
>>53504052
nee bedankt, paal buikje
>>
>>53504140
nu krijg ik een veel beter idee
>>
>>53504190
ojee
>>
>>53504190
Paal lul
>>
>>>/soc/23146207

ja ik ben een sgelet
ja mijn hand steekt in mijn reet
ja mijn lul is groter dan hij lijkt
>>
Wat een vieze kankerhomo
>>
>>53504522
flikker oetz
>>
prepare youre anuses kaaskoppes.
im going to join holland and get some delicious pussy from the best grills in the world.
nobody can stop me.
its EU.
>>
>>53504522
>>53504817
Here's your fair share of pussy Germany
>>
>>53504835
nohomo
im not a leftwing faggot
>>
>>53504894
alter bist du nazi
>>
>>53504894
he du arschloch, implizierst du jetzt ich wäre schwul verdammtes dreckschwein
>>
>>53504907
nein.
aber wir haben mehr als genug arbeiter.
wir brauchen keine neuen arbeiter aus dem süden.
erst recht keine schwarzen. (um den witz zu verstehen -> wikipedia/Schwarzarbeit)
>>
>>53504934
ich denke du kennst dich mit arschlöchern auf jeden fall sehr gut aus.
>>
>>53504951
>Schwarzarbeit
das sagen wir auch, sollst du wissen
>>53504974
nur mein eigenes, leider, würde gerne mal mit un trou de balle von n mädchen spielen, wie die franzosen sagen
und ich gebrauche absichtlich keine hauptbuchstaben
>>
>>53505018
>das sagen wir auch, sollst du wissen
verdammte nigger.
überall auf der welt das gleiche mit denen.
>>
>>53504951
Schwarzarbeit ist auch "zwartwerken" auf Niederländisch.

Ein guter Witz
>>
>>53505052
>dfw rücken forciert während ich masturbierte
>>
bots
>>
Goedemorgen, anons.
>>
>>53508701
Goedemorgen, anoniem!

>dvw maar 3 uur geslapen
>ik hoef vandaag niet eens te werken
>>
File: 1.jpg (54 KB, 900x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
54 KB, 900x272
>>53508701
>>53508792
goedemorgen anoniempjes
>>
De zon komt bijna op! Tijd om naar bed te gaan :3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Yf7ZgmgckUM
>>
>>53508792
Ik heb 6 uur geslapen, ik ben onderweg 'naar werk'.
Mijn werk is best tof oetz
>>
>>53509160
https://www.youtube.com/watch?v=dUaGdk79b3w
>>
>>53509312
Dat is mooi man, wat voor werk doe je?
>>
File: 1436503747318.png (56 KB, 401x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436503747318.png
56 KB, 401x372
>>53509312

>zometeen 8,5 uur lang school

iemand dood mij
>>
>>53509552
Ach, zuig het op.
>>
>>53509544
Ik doe autotransport als student. Ik ben nu dus met het OV onderweg naar een bedrijf om een huurauto op te halen en die terug te brengen. Voornamelijk rijd ik in leaseauto's en huurauto's. Ik krijg maar €4 netto/uur maar ik reis bijvoorbeeld vandaag wel 3-4 uur met het OV, en dan tikken de uren gewoon door.
>>
>>53509552
School, vind je echt een hel. Ik zie je pas lachen, na de bel.

Wat voor een opleiding doe je, anon?
>>
File: 1450259216286.png (69 KB, 186x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450259216286.png
69 KB, 186x283
>>53509702
Klinkt leuk anoniem. Veel plezier vandaag.
>>
>>53510414
Dankjewel, jij ook :3
>>
>>53499914
Kan die knakker niet gewoon Nederlands spreken?
>>
Waarom heeft de AH altijd wel spullen voor dumpprijzen terwijl het verder de duurste supermarkt is?
>>
J-jongens, februari komt zo snel, ik ben bang ;-;
>>
File: 67c.jpg (55 KB, 760x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
67c.jpg
55 KB, 760x485
>>53511643
>>
>>53512738
Waarom ben je bang? Gaat er in februari iets engs gebeuren?
>>
>>
>>53501510
Je moet ook niks geven als je weet dat je er niks voor terug krijgt. En als je dankbaarheid verwacht voor je vrijwillige bijdrage dan is het geen vrijwillige bijdrage meer omdat je al een beloning verwacht.
>>
File: menselijke voel.jpg (84 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
menselijke voel.jpg
84 KB, 600x600
>>
File: Rhylz0B.jpg (127 KB, 700x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rhylz0B.jpg
127 KB, 700x800
>>
File: hfVJe.png (638 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hfVJe.png
638 KB, 500x667
>>
File: yLzfhWD.jpg (225 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yLzfhWD.jpg
225 KB, 1536x2048
>>
File: b995y6U.jpg (147 KB, 640x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b995y6U.jpg
147 KB, 640x632
>>
File: IvokFq8.png (471 KB, 484x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IvokFq8.png
471 KB, 484x393
>>
>>
File: anime_014.gif (443 KB, 506x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_014.gif
443 KB, 506x516
>>53513278
>>53513311
>>53513501
Waarom paal je dit?
>>
File: bronies uitgeknipt.jpg (934 KB, 2338x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bronies uitgeknipt.jpg
934 KB, 2338x763
>>53493776

Ik sta er niet tussen :o

Maar dit is mijn eerste post hier in maanden.

Weten jullie nog hoe leuk de utrechtmiet was? :3
>>
>>53513623
>post
stedeling
>>
File: face metal.jpg (34 KB, 588x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
face metal.jpg
34 KB, 588x535
>>
File: >germany.jpg (115 KB, 699x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>germany.jpg
115 KB, 699x473
>>
Vanavond van 8 tot 11 tentamen, wie de neuk verzind dit?
>>
wie /schaken/ hier?
>>
>>53513623
wat is uw naam dan voeg ik u d'r bij oetz
>>
>>53514341
Nee dankje, ik heb het meer op dammen.
>>
>>53514217
wat de neuk?
>>
>>53493776
ik vind emily niet zo mooi oetz wat wat wat wil je doen dan?
>>
>>53514132
Klinkt best wel saai oetz.
>>
>>53515090
kom vegte kkmogool ik djoek je kkhard
>>
Pure kanker dezd draad
>>
File: milkyuu.gif (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milkyuu.gif
1 MB, 1280x720
>>53515275
Paal dan iets om hem beter te maken.
>>
Bedankt voor het lekken van de groepsfoto. Even facebooken.
>>
>>53515244
>watIsNormaalZijn.jpg

>>53515341
welke groepsfoto :0000
>>
homo's zijn vies
>>
File: 1447512387377.gif (444 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447512387377.gif
444 KB, 500x379
>dvw geen 2D vriendin
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53515429
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>53515564
Vachtflikker
>>
de draad is er nog!
>>
>>53515655
bent ge toevallig nieuw hiero
>>
File: 4L_n92eYrKQ.jpg (73 KB, 437x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_n92eYrKQ.jpg
73 KB, 437x720
Shitposting
>>
File: 1452360121937.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360121937.gif
782 KB, 500x538
>>53515415
de meeste homo's die ik zie houden hun persoonlijke hygiëne best goed bij hoor om oetz (om eerlijk te zijn) te zijn
>>
>>53493776
ben ik nu een bekende nederdrader
>>
>>53516127
Niet iets om trots op te zijn
>>
>>53515820
Klasgenoot zei dat deze draad kanker was. Kan ik nu bevestigen.
>>
>>53516192
>klas

op welke sgool zit je?
>>
Nederdraadcollege
>>
>>53516192
KANKER OP MINDERJARIGE RIEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53516335

19.
Gebruik minder kanker meemee's
>>
>>53516477
Wat doe je stoer dan, kkhomo. Ik djoek kkhard, kktatta.
>>
>>53516477
>meemee's
RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NIEUWVRIEND
HET ZIJN MIEMS
>>
>>53516477
>>>/b/
>>
>>53516477
Waarom zit je op je 19e nog in een klas?
>>
File: normaaltjes.jpg (229 KB, 618x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normaaltjes.jpg
229 KB, 618x564
>>53516477
>>
NIEUW

>>53516921
>>53516921
>>53516921
>>
>>53512943
koek
>77 IQ
>>
ik maak er een eind aan
stoten zal nuttenloos zijn vanaf nu
Thread replies: 311
Thread images: 72
Thread DB ID: 428814[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.