[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 323
Thread images: 92
File: emiel.jpg (100 KB, 661x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emiel.jpg
100 KB, 661x800
Emiel is gebaseerd editie


OFFICIËLE WELKOM LIJST:
stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, dildo/anorexia/168 cm flikker, marginaalst, 77iq serenaflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, jesse, cringegalore gast, musicalflikker (letterlijk), mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam

NIET WELKOM:
moffen, krulbroodjes, walen, limburgers en emilyflikkers
>>
File: 1833.jpg (401 KB, 1280x1521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1833.jpg
401 KB, 1280x1521
cara
>>
eerste
>>
File: 1452463062222.png (989 KB, 596x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463062222.png
989 KB, 596x604
nieuwe lijst oetz:

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, jesse, cringegalore gast, dildoflikker, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, islamofoob gast, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarle, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen,
>>
>>53476040

https://www.youtube.com/watch?v=kga2soqvMF0 [Embed]
>>
>>53476283
>[Embed]

Dit is mijn leven oetz.

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
>>53476167
>>53476257
Ben ik een van deze?
>>
>>53476257
>>53476408

>emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, jesse, cringegalore gast, dildoflikker, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, islamofoob gast, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler
>>
File: negeer.jpg (370 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negeer.jpg
370 KB, 1188x892
vers van de pers

misschien dat ik later nog een achtergrond erbij gooi, maar dat mogen jullie ook wel doen :^)
>>
>>53476257
>dvw ik er niet opsta maar al toch zo lang hier zit
Ik ben letterlijk onzichtbaar niet alleen in het echte leven maar ook op 4kin.
>>
>>53476441
Toppie
>>
>>53476253
jesse aub je denkt toch niet dat je mij kunt verslaan
>>
>>53476469
wat is je naam anoniempje dan doe ik je erbij
>>
>>53476363
Word wakker man je kan het
>>
File: 1438863222918.jpg (18 KB, 300x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438863222918.jpg
18 KB, 300x292
>>53476516
autiststruikel!!
>>
>>53476469
ik sta er ook niet op en ken amper iemand van die lijst, dit is nog erger dan de kikflikkers iedereen op die lijst zou naar roodhet moeten gaan stelletje aandachtsgeileflikkers
>>
>>53476441
>>53476257

>anonieme webstek
>elkaar namen beginnen te geven

Waarom?
>>
>>53476441
>niet de nedermiem maker
ik steek daar verdomme wel tijd in he
IK WIL OOK OP HET BANGALIJSTJE
>>
>>53476257
ik zit hier al lang hoezo sta ik niet op de lijst? wat de kanker?! ik was anoniem oetz
>>
>>53476586
Nou wie ben jij dan?
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53476588
>international relations studeren
>>
>>53476588
jij ben de rosse negerneuker
>>
>>53476645
autist struikel
>>
File: 1452439420855.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439420855.png
129 KB, 300x300
>>53476654
>arabier zijn
>>
>>53476588
>>53476619
>>53476611
jullie staan er nu alle drie op oetz

>>53476645
[verklapper]emilyflikker[/verklapper]
>>
>>53476520
Ik ben elke dag dronken.
>>
File: 1442431282268.jpg (3 MB, 4108x2496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442431282268.jpg
3 MB, 4108x2496
Paal koele waggies
>>
>>53476257
je zei dat je verandert had :^(
>>
>>53476167
Wat bezoeken jullie allemaal op 4kin behalve het /nederdraad/? Ik zit zelf af en toe nog op /pol/ en ook best vaak op /bleep/ (een elektronische muziek generaal op /mu/), voor de rest ook nog heel af en toe uitstapjes naar andere borden zoals /his/ of /sp/
>>
>>53476668

Ik ben nog steed maagd, ik ga mijn 23 jarig record niet zomaar opgeven
>>
>>53476469
gaan na die (ver)neder draad van http://instasync.com/ nou en dan.
>>
File: image.jpg (51 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 640x1136
>>53476714

>Belg zijn
>>
>>53476799
>/neder/
>/pol/
>8pol
>/his/

Die stomme amerikanen op /pol/ zijn wel supervervelend met hun geTrump, gecuck en neonazi altijd.
>>
>>53476719
dank u wel reet-veter
>>
File: 1449757391241.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449757391241.jpg
96 KB, 792x558
>MBO doen
>>
File: bernard.jpg (108 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernard.jpg
108 KB, 1200x1200
Willen jullie ook op Bernard stemmen?
>>
>>53476882
t. cuck
>>
File: 1414678729478.png (16 KB, 932x1042) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414678729478.png
16 KB, 932x1042
>>53476926
Stop met dit palen, ik ben al kanker depressief.
>>
>>53476902
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, islamofoob gast, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje,

oetz

wie mis ik nog jongens

>>53476167
je kkmoedr
>>
>>53476799
af en toe /fit/ maar dat is echt pure kanker geworden vol met extreme nieuwflikkers die gemiddeld 15 zijn.
voor de rest /gd/ en /wg/
dus eigl alleen int

>doe de correcte captcha
> Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.

gebeurd me nu al 7x achter elkaar
RIIIEEEEEEEE
>>
>>53476965
Ik wil op Donald Trump stemmen omdat ik de wereld wil zien branden.
>>
>>53476992
lijst is te lang

welkom: jij en ik
niet welkom: hun
>>
>>53476882
>Die stomme amerikanen op /pol/ zijn wel supervervelend met hun geTrump, gecuck en neonazi altijd.

??? Ga je ook naar kerken en dan klagen dat ze het teveel over Jezus hebben?

>>53476799
>/ic/
>/fit/
>/his/
>/tv/
>>
>>53476965

Gratis universiteit zie ik wel zitten

>>53476799

/lit/, /his/ en /fit/. Vroeger ook /tv/ totdat ze spel der tronen bande
>>
>>53476992
bedankt
>>
>>53476976
Had je maar beter op moeten letten op school.
>>
>>53476965
>op Bernard Zandeman stemmen
Ik ben meer een Dieter Triomf man.
>>
>>53477066
zij*
>>
>>53476799
/a/
/s4s/
/vg/
/mu/ (heel weinig, kanker plek)
>>
>>53476992
>caraflikker
ik paal hier amper oetz
>>
>>53477101

>/lit/
>/his/

Letterlijk miem: de persoon
>>
>>53476992
dank u wel :3
>>
File: fiesta.jpg (9 KB, 236x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiesta.jpg
9 KB, 236x232
Paal grappige nedermiems


https://www.youtube.com/watch?v=V2h8fKTb_tU
>>
>dvw je de vorige draad doorleest en op palen reageert terwijl de draad dood is maar dat heb je niet door want je bent nog niet helemaal naar beneden gescrolld en je let ook niet op het nummertje dat ergens in beeld staat met hoeveel palen er in de draad zijn
dit is obscure voel
>>
Ik wil /int/ vernietigen. Ik wil het zien branden, hoe doe ik dat?
>>
>>53477158
Ben jij mij?
>>
>>53477066
de nederdraad is zo klein dat iedereen wel op zo'n lijstje past oetz lijkt mij wel leuk om iedereen op zo'n lijst proberen te krijgen
>>53477166
je hoort toch bij ons :3
>>53477115
>>53477185

geen probleem xxx
>>
>>53477220
Zoek uit waar de servers staan
>>
>>53477175

ik studeer die handel, en er staan soms wel goeie draden op
>>
File: 1452449074598.png (16 KB, 736x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449074598.png
16 KB, 736x547
>>53477223
[verklapper]Ja.[/verklapper]
>>
>>53477175
>>53477260
Zijn jullie twee verschillende palers?
>>
>>53476799
/a/ /c/ /g/ /mu/ /r9k/
sorry voor /r9k/
>>
>>53477238
bourgondier = islamofoob
>>
File: anime-child.jpg (43 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime-child.jpg
43 KB, 600x450
>>53477238
:-3
je bent de beste man die ik ooit gekend heb
kanker dat gevoel als je vriendin aan het menstrueren is
>>
Haat haat ik haat me zelf, haat het bloed in me aders. Ik haat me scheppers ik haat me moeders en vaders.
>>
>>53477325

ja, ik heb geen struikel
>>
File: Naamloos.jpg (41 KB, 1688x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
41 KB, 1688x240
Wat doet dit knopje?
>>
>>53476992
Er was eens een MDMA flikker, maar hij kwam uit noord-brabant. Of is dat dezelfde als de noord-brabant flikker?
>>
>>53477156
daarom is hun niet welkom
>>
>>53477325
ja, ik doe geen miemstudie
>>
>>53476167
velzen > velsen
>>
>>53477434
je kan een bord invullen zodat je niet naar bepaalde borden moet zoeken tussen die hele waslijst in
>>
File: snacke.webm (710 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snacke.webm
710 KB, 480x480
>>53477434
Dan ontploft je computer
>>
File: geert.jpg (47 KB, 720x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geert.jpg
47 KB, 720x273
>>53477387
bedankt oetz
>>
>>53477622
Is dat echt ????
>>
File: 1411804564125.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411804564125.jpg
32 KB, 480x454
>dvw je soms nummers uit de bestandsnaam van je plaatje wijzigt zodat mensen het moeilijker zouden kunnen linken aan andere palen van je met hetzelfde plaatjesnummer in het verleden

Doen jullie dit ook?
>>
File: 1412685957395.jpg (6 KB, 255x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412685957395.jpg
6 KB, 255x213
>>53477925
>>>/para/
>>
File: me_irl3.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me_irl3.jpg
15 KB, 300x300
>>53477925
j-ja ik paal vrij gênante dingen af en toe.
>>
>>53477925
nee man je bent een kk autist en waarschijnlijk een MBOer
>>
>>53477925
>>
>>53477925
ik zou eerder andere plaatjes dezelfde naam geven
>>
File: zwetendeman2.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman2.jpg
68 KB, 300x300
>>53477908
ja het was gister bij het laatste pvv congres :-Dd

>>53477925
ik doe het alleen nadat ik genante dingen paal
>>
vlaggeke
>>
File: 1411804564126.jpg (24 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411804564126.jpg
24 KB, 480x454
>>53478020
Moet ik nu ook telkens een pixel veranderen met Paint?
>>
>>53478127
ja ik kom je halen
>>
>>53477335
/r9k/ is niet goed voor je anoniempje, alleen maar negatiefflikkers en misogynieflikkers, daar heb je echt niets aan
>>
>>53478127
Nah andere mensen hebben hetzelfde plaatje toch ook
>>
>>53477925
Als je 4tjin X gebruikt kan je ergens in de opties aanvinken dat je plaatje automatisch een willekeurige tijdstempel als naam krijgt.
>>
File: 1411804564126.png (287 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411804564126.png
287 KB, 480x454
>>53478127
nee dat hoeft niet
>>
File: Zoetermeer.png (231 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zoetermeer.png
231 B, 16x11
test
>>
File: 1444819725317.jpg (1 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444819725317.jpg
1 MB, 5000x5000
>>53478111
>den haag
>>53478190
>ZOETERMEER
>>
File: Zoetermeer.gif (140 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zoetermeer.gif
140 B, 16x11
>>53478190
waarom is die zo lage kwaliteit
>>
>hij woont niet in leie
>>
>>53478153
Ik geloof het meeste ook niet. Soms komen er wel geinige dingen voorbij oetz.
Ik ben wel van dat anti-normaaltjesgedoe, ik kan er niet tegen als iemand beter is als mij dus dan wil ik ze weg hebben en ga ik schreeuwen
>>
>>53478224
wat is er mis met den haag dan kanker achterlijke
>>
File: bang.png (96 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bang.png
96 KB, 241x228
Zitten jullie ook soms met je benen gekruist?

Ik snap niet wat er nichterig aan is oetz.
>>
File: 1412340969893.jpg (213 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412340969893.jpg
213 KB, 1200x1200
>dvw niemand je plaatje kon linken aan een paal uit het verleden en het dus werkt

Deze gebruik ik echt al kankerlang.
>>
>>53478224
kan ik niets aan doen oetz
>>
File: Hux.jpg (42 KB, 890x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hux.jpg
42 KB, 890x1000
>>53477622
Stermoordenaar Basis afvuren op het midden oosten wanneer?
>>
File: 1444009554754.jpg (5 KB, 213x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444009554754.jpg
5 KB, 213x144
>>53478251
>>
File: 1412340969893.png (317 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412340969893.png
317 KB, 1200x1200
>>53478308
ben jij mij?
>>
File: 16562321951.jpg (206 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16562321951.jpg
206 KB, 500x667
>>53478224
>velsen met een s schrijven
>>
>>53477080
Ik begin mij ook te ergeren aan al dat ge groepsruk over de nazi's op /pol/, vooral 8/pol/
>>
File: 1412605665345.jpg (11 KB, 261x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412605665345.jpg
11 KB, 261x184
>>53478282
>wat is er mis met den haag
>>
>>53478282
tis geen leieeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
File: ChSbTIp.jpg (639 KB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ChSbTIp.jpg
639 KB, 1500x2000
>>53477925
>>53478127
>>53478182
>>53478306
>>53478308
>>53478320
>>53478340
Houd eens op met die kikker, die miem is dood.
>>
Nog steeds niet gebeld, jongens
Misschien morgen nog een poging ;_;
>>
>>53478390
Nu jij nog
>>
File: velzenmeteenz.jpg (27 KB, 620x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
velzenmeteenz.jpg
27 KB, 620x380
>>53478345
>velzen met een z schrijven
>>
>>53476999
ik ook
>>
>>53476999
>voor de rest /gd/
komen daar nog mensen? 2 jaar geleden leefde het nog wel maar het is echt hartstikke dood
>>
File: 1447588060345.png (325 KB, 2400x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447588060345.png
325 KB, 2400x2400
>>53478390
Laten we met wat tomaatjes beginnen dan
>>
File: 1412528745335.png (186 KB, 491x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412528745335.png
186 KB, 491x406
>>53478390
>dvw deze miem over haar hoogtepunt zit
Wat zal de volgende zijn?
>>
>>53478190
stuur hem nou gewoon naar pk!
>>
>>53478466
ik bedoel met die captcha's, ik kijk niet naar /fit/
>>
File: 1452035096717.jpg (454 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035096717.jpg
454 KB, 853x1280
>>53478576
>over haar hoogtepunt

ze heeft haar hoogtepunt nog niet bereikt oetz
>>
>>53478576
de tijd is rijp, wij zullen rijzen.
w-we gaan [verklapper]onze eigen internationale miem maken[/verklapper]
>>
>>53478642
waar is zijn adres
>>
File: schatje_van_lgbt.jpg (231 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schatje_van_lgbt.jpg
231 KB, 540x960
Waarom zijn meisjesachtige jongens nou zo lief en onschuldig?
>>
File: oei.png (886 KB, 900x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oei.png
886 KB, 900x719
>>53478576
>>53478716
>>
>>53478858
Tyfushomo
>>
File: hello.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hello.gif
979 KB, 400x200
>>53478862
>>53478858
stop deze miem
>>
>>53478919
niet de emily miem*


ik hadd het over deze gast >>53478858
>>
File: wat.png (785 KB, 1101x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wat.png
785 KB, 1101x916
>>53478919
>stoppen
>>
File: Zoetermeer.gif (881 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zoetermeer.gif
881 B, 16x11
>>53478190
>>
>>53478844
[email protected]
volgens mij dan
>>
File: file.png (44 KB, 878x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
44 KB, 878x279
>>53479056
>>53478844
>>
IK BEN DRONKEN PAAL HARDE MUZIEK

https://www.youtube.com/watch?v=qEja72NSg5Q
>>
>>53478844
en hij's nederlands, dus praat nederlands
>>
File: Capture3.png (894 KB, 919x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture3.png
894 KB, 919x719
>>53478973
wist ik wel oetz
>>
>>53479166
https://www.youtube.com/watch?v=EI07pG-er64&index=2&list=LLRGojlV_ThQUIGRc3yo8qvA
>>
>>53478858
kankerflikker sterf
>>
File: ggggg.gif (902 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ggggg.gif
902 KB, 250x250
>>53479205
>>53478986
HET WAS EEN PRANK
>>
>>53479214
IS DAT HARD?

https://www.youtube.com/watch?v=GlC92FufXp8
>>
File: Dokuro-laughing.gif (87 KB, 351x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dokuro-laughing.gif
87 KB, 351x398
>>53479535
Wat is dit mietjes spul?
https://www.youtube.com/watch?v=nsbtpwHzJVQ
>>
File: emily_rudd.gif (1 MB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd.gif
1 MB, 245x200
>>53478716
Ik wil haar wel een hoogtepunt bezorgen als je snapt wat ik bedoel ;)
>>
>>53479614
>full album

Paal gewoon het beste liedje.
>>
File: 1452611868178.png (66 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452611868178.png
66 KB, 1219x900
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim

VOTE NORGE
>>
>>53479643
gaaf ik wilde die knippen maar het lukte niet

>dvw comfy
>>
>>53479678
Het is gewoon wat ik op dit moment op heb staan, 03:54 en 11:35 vind ik het leukst
>>
>>53479757
PAAL GEWOON HET BESTE WAT BEGRIJP JE ER NIET AAN
>>
File: 1421515398274.jpg (65 KB, 523x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421515398274.jpg
65 KB, 523x592
>>53479614
Gadverdamme, paal dan in ieder geval iets wat niet naar pure kanker klinkt, zoals dit:

https://www.youtube.com/watch?v=bi49Xo0MzhA
>>
>>53479166
https://www.youtube.com/watch?v=f9xp66YiLE4

aub oetz
>>
File: emily_rudd_002 (2).jpg (666 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_002 (2).jpg
666 KB, 1280x1920
>>53479733
Ik heb die zelf niet geknipt hoor, die heb ik ook maar ergens gevonden.
>>
>>53479803
Waarom zou ik dat doen?
>>
File: 3454353.jpg (114 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3454353.jpg
114 KB, 736x1104
>>53479733
>>53479643
>>53479841

jongens we moeten emily een /int/ miem maken zoals die ene gast van cara een miem heeft gemaakt

>>53479694
/cum/ of /brit/ gaat uiteindelijk toch winnen oetz
>>
>>53477417
rustig Stein.
>>
>>53479983
Tot morgen.
>>
>>53479983
wat voor stoute dingen heb jij gedaan????
>>
PAAL HARDE MUZIEK

NU

https://www.youtube.com/watch?v=Q0utAHY3xo4
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4196669/joodse-leider-marseille-waarschuwt-joden-geen-keppeltje-dragen.html
>2016
>onironisch Joods zijn in Europa
Verklaar je nader

http://www.rte.ie/news/2016/0111/759118-cologne-attacks/
>2016
>onironisch uit het Midden Oosten komen en in Europa wonen
Verklaar je nader

http://www.nu.nl/buitenland/4195907/zweedse-politie-verzweeg-aanrandingen-buitenlandse-mannen.html
>2016
>onironisch als Europeaan in Europa wonen
Verklaar je nader
>>
File: wow.gif (1013 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow.gif
1013 KB, 400x200
>>53479841
heilige neuk wat zijn er veel
>>
>>53480037
Te hard geschijtpaald oetz
>>
File: sowat.jpg (709 KB, 1536x1444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sowat.jpg
709 KB, 1536x1444
>>53480037
Kikers palen in een bassie draad
>>
>>53480077
https://www.youtube.com/watch?v=lc_LFH5CtB0
>>
>>53479983
rova aub
>>53480037
kan wel raden ;^%)
>>
File: Emily with bangs.jpg (124 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emily with bangs.jpg
124 KB, 640x640
>>53479917
>jongens we moeten emily een /int/ miem maken
Eensch oetz
>>
>>53480077
https://www.youtube.com/watch?v=LQU9RFTR_84
>>
>>53479115
pk is een kkrflikker
>>
>>53479917
ze is saai en niet nederlands, kies dan op z'n minst een Nederlands meisje
>>
File: 3464536453.jpg (366 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3464536453.jpg
366 KB, 1280x853
>>53480242
haar haar ziet er in dat plaatje lelijk uit oetz
>>53480381
zoals wie oetz
ik denk aan doutzen kroes alleen dan staan wij bekend als hoorndragers op /int/ omdat ze in een relatie met een zwarte piet is oetz
>>
File: emily_rudd_020.jpg (74 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_020.jpg
74 KB, 750x750
>>53480381
jij bent saai

>mgw ik die kankercaptchas honderden keren moet invullen
>>
>dvw een hele fles wijn aan 14% opgedronken
>je kan nog steeds zonder moeite schijtpalen op /neder/
Hoe dronken zijn jullie na een fles wijn?
>>
laten we allemaal onze palen eindigen met mvg. in plaats van t. zodat de rest van het bord het ook gaat doen

mvg. anon
>>
>>53480537
je hebt zon schattig roodharig meisje die ze ook wel eens in /brit/ palen weet niet hoe ze heet
>>
>>53480142
ik begrijp mensen die 'JUDEN willen Europa vernietigen' complottheorien geloven echt niet. zij zijn degenen die er het ergst onder leiden (of vrouwen maar die stemmen hiervoor dus daar heb ik verder weinig medelijden mee)

of ik ben weer voor miems
>>
>>53480547
als je alleenmaar 'perfecte' foto's hebt ben je een nep persoon iedereen trekt wel eens een gekke bek
>>
>>53480633
*voor miems gevallen
>>
>>53480560
goed plan

mvg. zelfdeanon
>>
Heilige schijt, jongens

Mijn telefoonautisme heeft gewoon een eigen pagina op Wikipedia

>https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_phobia
>>
>>53480591
>roodharig

>>53480547
gebruik de legacy kaptja oetz

we kunnen eventueel wel die ene japanese nederlander palen oetz alleen dan staan we weer bekend als wiebs

mvg. anoniempje
>>
>>53480559
niet genoeg om niet een nieuwe te gaan kopen
>>
>>53480559
>>dvw een hele fles wijn aan 14% opgedronken
Ben jij mijn moeder?
>>
>>53480714
als nee niet van roodharige meisjes houdt ben je een Turk en moet je terug naar Marokko
>>
>>53480736
>>53480746
Ik dacht dat dat genoeg ging zijn.

Ik drink nu rum.

mvg. anon
>>
>>53480559

>wijn drinken

bent ge een homoke ofwa?
>>
>>53480813
Van bier en rum krijg ik eigenlijk enorm last van maagzuur. Wijn gaat er in zoals water.

>dvw wanneer ge een fles wijn van 10 euro hebt leeggezopen enkel om dronken te geraken

Logischerwijs zou ik wijn aan 3 of 4 euro kopen, maar als ik dat doe ben ik aan een volgende fase in mijn alcoholisme aangekomen.
>>
>>53477417
Ik haat hoop, omdat je in sprookjes gelooft
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4196681/twee-doden-schietpartij-in-haag.htmlhttp://www.nu.nl/binnenland/4196681/twee-doden-schietpartij-in-haag.htmlhttp://www.nu.nl/binnenland/4196681/twee-doden-schietpartij-in-haag.html
>>
>>53480922

Ik snap drinken om dronken te worden wel, maar als je het doet terwijl je alleen bent wordt het een beetje dubieus.
>>
white people problem nr 1432
when you pray for rain cause your garden is dying from the drought and it rains on the weekend.

And on monday your maid asks for a huge loan cause her house washed away
Het niemand haar ooit die verhaal vertel van die 3 klein varkies nie?
>>
12 dagen nuchter oetz
>>
>>53481017
Ik moet er zelf van huilen oetz.
Wees men vriend aub.

help me
>>
>>53481017
kankernormaaltje
>>
>>53480997
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: Kampf.jpg (65 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kampf.jpg
65 KB, 680x851
>alcohol drinken

Nee dankje.

Melk of water is voldoende.
>>
>>53480560
oetz

mvg. nog een anon
>>
File: 1451382481920.gif (2 MB, 510x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451382481920.gif
2 MB, 510x316
>>53481065
goed gedaan anoniempje :3
>>
You're all so qt
You never leave this thread, Dutch posters are nonexistent outside of here

Why don't y'all leave and explore? Is it too scary
>>
>>53480997
>geen immigranten betrokken
>>
>>53481242
wat zeg je?
>>
>>53481242
hierdie is ons veilige plektjie. Jy as n groot sterk amerikaner moet dit sekerlik verstaan?
>>
>>53481242
Ik paal af en toe in carib maar vooral op r9k oetz
>>
File: IMG_0239.jpg (54 KB, 416x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0239.jpg
54 KB, 416x413
>>53480560
mvg. Albert Bosman
>>
>>53481403
is jy n neger?
>>
>>53481242
I usually get bullied outside of /nederdraad/, so this is my safe space
>>
File: 1451418251627.png (672 KB, 840x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451418251627.png
672 KB, 840x720
>>53481065
Ik ben trots op je, Anoniempje!
>>
>>53481477
nee
>>
2 dagen niet gejost jongens
Zo meteen maar eens gaan doen
>>
>>53481105

Stop met drinken, anon
>>
>>53481496
so vettie. wys ons jou man titties.
>>
File: 1422568246107.jpg (31 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422568246107.jpg
31 KB, 480x270
>>53481065
vier het met een biertje
>>
>alcohol consumeren

Alcohol is haram, idioten.
>>
>>53481303
I said you need to get out of your comfort box and explore, anon

We can use more Dutch posters in other threads
>>53481318
I just wish there was more Dutch to enjoy in other threads :(
>>53481403
R9k.... Really dude? You're better than that
Tall men always get grills
>>
>>53481259
alleen kktattas schieten mensen neer natuurlijk
>>
>>53481695
fuck off normie
>>
>>53481695
>Tall men always get grills
Not as many as well built manlets.
#easygainslife
>>
>>53480560
dat voel wanneer ik de mede bedenker ben van deze klamme nieuwe miem
>>
>>53480560
ok !!!!

mvg. joop uit amsterdam
>>
>>53481553
Stoppen met drinken lost mijn problemen niet op.
>>
>>53481589
>>53481498
>>53481221
Bedankt jongens! Ik ga het halen dit jaar!
>>
File: triomf.png (38 KB, 878x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triomf.png
38 KB, 878x354
>>53477013
>>53477145
>Donald

Het zou me verbazen als ie niet won.
>>
>>53481695
Not here. blacks and arabs get all the grills.

>>53481705
>Negermiems zijn nog meer uitgemolken dan reddit miems
>>
>>53481496
I will protect you with guns, come with me to that Canadian bully thread hosted by Australia™
>>
>>53481844
Je kunt het, ik verwacht wel elke dag een update he
>>
>>53481868
Ik zal jou eens uitmelken
>>
waarom plegen mensen die mbo doen/gedaan hebben geen zelfmoord?
>>
>>53481705
RASISTIES!
>>
>>53482029
Omdat God homo's haat.
>>
>>53482029
Dan zouden we nog meer """"""""""""""""""""""vluchtelingen"""""""""""""""""""""""" moeten importeren om het gebrek aan domme mensen te compenseren.
>>
>>53481736
rood
>>53481740
Literally the #1 thing grills look for here is height
It's a requirement for men to be tall

Man lets never pass on their genes unfortunately

How tall are you anons anyways? I'm 5'11

>>53481868
Is it the exotic factor they have on yuro girls?

Only trash here goes for blacks. I don't see how someone would want to race mix
I mean I'd want my kids looking somewhat like me
>>
>>53482029
Omdat die mensen het grootste deel van onze beroepsbevolking zijn en anders de economie instort. Tevens zou het niks helpen want we zouden nog steeds niet van die arabierflikker af zijn.
>>
>>53481940
Ben ook begonnen met heffen oetz
>>
>>53481836
Anon, alle tips die ik je kan geven zijn cliche. Ga dagelijks naar de sportschool, niet per se om te heffen maar misschien ook om gewoon te rennen of fietsen. Vind een hobby waarbij je andere mensen kan ontmoeten. Wees gezonder. Wees socialer. Blablabla.
>>
>>53482029
wat is mbo?
>>
>>53482050
Alleen tattas kunnen rasiesties zijn.
>>
In de studiezaal van de universiteit zit het altijd vol 10/10 blonde meiden. Die je haast nooit op straat ziet.

Eigenlijk wil ik een paar creepshots voor /int/ maken, maar daar is geen gelegenheid voor.
>>
>>53482187
een instelling voor geestelijk minderbedeelden
>>
>>53481868
>Not here. blacks and arabs get all the grills.
t. Zwarte Piet
>>
>>53482238
wat/waar studeer je
>>
>>53482298
Rechtsgeleerdheid op de UvA
>>
>>53482337
Universiteit Antwerpen?????
>>
>>53482381
Amsterdam!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53480077

https://www.youtube.com/watch?v=b8V7ph6JR84
>>
File: 1.png (272 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
272 KB, 642x414
>>
File: 2.png (322 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
322 KB, 642x414
>>
>dvw net kankerveel bonen gegeten
>dvw ik nu de hele tijd dikke vieze scheten moet laten
>>
File: 3.png (294 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
294 KB, 642x414
>>
>>53482461
>>53482479
Onthoofd?
>>
>>53482480

Kan je ze verpakken in een plastic zakje of luchtdicht bakje en ze opsturen naar mensen in deze draad?
>>
>>53482442
>1.29.52
Serieus oe niet zo autstisch.

Paal gewoon het beste.
>>
File: stoppu.jpg (153 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stoppu.jpg
153 KB, 1280x720
>>53482480
>hij eet geen pannekoeken op dinsdag

Homo!
>>
>>53482337
haha rechten zijn kk saai pleeg zelfmoord(tenzij je strafrecht advocaat wordt dan ben je ok)
>>
>>53482187
Een vakschool voor domme mensen (60% van de bevolking).
>>
>>53482535
Rechten is absoluut niet saai. En strafrecht is het pad der werkelozen.
>>
>>53482526
paal je adres en ik verstuur het morgen via postnl
>>
File: hahafaggot.png (186 KB, 363x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hahafaggot.png
186 KB, 363x448
>>53482480

>mgw de foto is onderbroken door een paal over vieze scheten

>>53482480
>>53482526

>laat scheet in een doosje
>sluit luchtdicht
>maak een mooi logo in Fotowinkel
>laat het op een parfum tester lijken
>mensen gaan het doosje open maken en er aan ruiken
>iedereen weet dat je de geur van een scheet onbeperkt kan bewaren in luchtdichte doosjes
>>
>>53482594
Zit je bij het corps?
>>
>>53482636
Ik zit bij het 4kinnencorps.
>>
Laten jullie je hond (de binnenkant van) je mond lekken?
>>
>>53482606
St. Annastraat 265
Nijmegen
>>
>>53482594
>Rechten is absoluut niet saai.
wat leer je daar dan behalve kk saaie wetten shit
>En strafrecht is het pad der werkelozen.
en wat voor master/beroep ga jij dan doen meneertje arbeidsmarkt expert.
>>
>>53482704
Gadverdamme wie doet er nu zo iets?
>>
File: 1405273930921.png (368 KB, 636x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405273930921.png
368 KB, 636x694
>>53482531
>dvw morgen patatdag
>>
>>53482704
Ik neem aan dat je likken bedoelt.

Mijn hond mocht niet op mijn bed, niet mijn slaapkamer in en zeker niet mijn gezicht likken. Tegen mijn been aanrijden is weer in de grijze-zone.
>>
>>53482761
verzonden ;)
>>
>>53482765
4kanrecht
>>
File: image.jpg (18 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 392x243
>er zitten Marokkanen en Turken IDD
>>
File: 1414340974163.gif (483 KB, 243x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414340974163.gif
483 KB, 243x270
>>53482801
>woensdag patatdag
Jij bent okee, anon
>>
File: 1438805401069.jpg (20 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438805401069.jpg
20 KB, 392x243
>>53482923
>en MBOers
>>
File: plaatje_3.jpg (85 KB, 499x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plaatje_3.jpg
85 KB, 499x444
>>53482765
>wat leer je daar dan behalve kk saaie wetten shit
Je wettenbundel is gewoon een opzoekboek die je bij al je toetsen erbij mag houden.

In feite leer je gewoon hoe je de wetteksten moet interpreteren. En je krijgt een lading verhaaltjes (jurisprudentie) waarvan je alleen het moraal van het verhaal hoeft te onthouden.

>en wat voor master/beroep ga jij dan doen meneertje arbeidsmarkt expert.
Plaatje gerelateerd.
>>
>>53482923
Er is letterlijk niks mis met Marokkanen.
Met Turken is echter veel mis. Hatelijk schijtvolk.
>>
File: image.jpg (66 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 640x1136
>>53482972

>en mensen die sjineze tekenfilms kijken
>>
>>53482546
ah dankie.
>>
>>53482987
Ik doe ook miemsgeleerdheid, maar aan de VU.
>>
>>53483032
>Er is letterlijk niks mis met Marokkanen

lolwat
>>
File: kankerfinnen.png (88 KB, 778x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerfinnen.png
88 KB, 778x235
>>
>>53482125
I'm 6'2 or 6'3 or something
the same applies for girls and mudslimes here
t b h
>>
File: 1430625970302.gif (1 MB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430625970302.gif
1 MB, 768x432
>>53483051
>geen sjineze tekenfilms kijken
>>
File: image.jpg (62 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
62 KB, 640x1136
>>53483032

Eerder anderson
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
File: 1444508868641.jpg (46 KB, 451x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444508868641.jpg
46 KB, 451x392
http://desustorage.org/mlp/search/tripcode/kMB%2F9fDXaA/
>mgw Arab een ponyflikker is
>>
>>53483133
Van waar komt dit?
>>
>>53483184
>implicerend

Zandaap, a.u.b.
>>
>>53483240
dejima waarschijnlijk

>dvw ik jedimocro ken oetz
>>
File: image.jpg (54 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54 KB, 640x1136
>>53483229

>mvw kankerzionisten mijn struikel gebruiken voor valse vlag aanvallen
>>
>>53483291
>dejima
waarom zitten we daar eigenlijk niet op
>>
>>53483269
Waarom zijn Marokkanen beter dan Turken.
>>
>>53483345
omdat het dood is
>>
>>53483311
>Surinaams sprekende Arabier met een Engelse vlag heeft het over valse vlaggen
>>
File: DSC_0007.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0007.jpg
3 MB, 3840x2160
>>
>>53483379
JA MAAR
als we er met zn allen er op gaan zitten is het niet dood meer
>>
>>53483475
Nee, dan is het dood met ons erop.
>>
>>53483359
Marokkanen zijn nog redelijk ingeburgerd, in tegenstelling tot Turken; die denken dat ze nog in Turkije zijn.

Bovendien heb ik een bloedhekel aan dat nationalistische van Turken; het gaat bij hen zo ver dat ze alles wat niet Turks is als inferieur beschouwen.
>>
File: DSC_0009.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0009.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53483468
>>
File: 1446518755123.jpg (26 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446518755123.jpg
26 KB, 327x316
>>53483514
>Marokkanen zijn nog redelijk ingeburgerd
>>
>>53483514
Voor zover ik heb meegemaakt is het juist precies andersom
>>
>>53483569
Vergeleken met Turken, miemheer.
>>
>>53483638
In wat voor alternatieve realiteit leef jij?
>>
>>53483514
Ik heb nog nooit een normale Marokkaan of een abnormale Turk gezien.
>>
>>53483693
>>53483638
>>53483514
Laten we gewoon stellen dat zowel Turken als Marrokanen gewoon vergast moeten worden.
>>
>>53483803
Vergeet de joden niet.
>>
wat hebben jullie tegen turken godverdomde racisten ik maak jullie allemaal af
>>
File: DSC_0010.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0010.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53483557
>>
>>53483896
mvg. abdullah
>>
>>53482800
Witte mensen.
>>
>>53483896
Altijd die kruidenlucht om ze heen, echt ranzig
>>
>>53483900
Ook wel eens gehad, kankerlekker.
>>
>>53483896
Doet u mij maar een broodje E.coli.
>>
>>53483848
/pol/ aub
>>
>>53483896
mvg. ali
>>
>>53484055
Opeten of meenemen?
>>
>>53483896
mvg. mahammed
>>
NIEUW

>>53484528
>>53484528
>>53484528
>>
File: DSC_0011.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0011.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53483900
*burp*
>>
>>53483032
mvg. marokkaan
>>
>>53484558
had nou nog even gewacht
>>
File: Not human.jpg (2 MB, 4500x2234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Not human.jpg
2 MB, 4500x2234
>>53483803
Laten we daar nou niet bij stoppen, dan kan beter meteen alles in het rood opgeruimd worden.
>>
>>53484675
sorry hihi
>>
>>>/pol/60781883

HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
HET GEBEURT
>HET GEBEURT
>>
>>53483896
Niet zoveel, ik kom namelijk weleens buiten.
>>
>>53482125
6,1
>>
>>53485381
forgot to add i am still growing
>>
>>53482125
my girlfriend is your height top kek. that is an insult btw
>>
>>53482125
I'm a manlet like you tbf...
>>
>>53485522
nvm she is taller
>>
> net een hele hoop gescheten
> minuten lang zitten poetsen
> moet weer schijten

godverdomme
>>
>>53486400
homo
>>
>>53486400

scheer je konthaar
>>
hoe moeten we tegen de modderslijms en marxisten vechten wanneer we geeneens toegang hebben tot wapens?
>>
>>53487362
Je staat op een flat staan en probeert met je lichaam modderslijmen te verwoesten door van de flat af op ze te springen.
>>
>>53487362
wachten totdat de modderslijms alle marxisten verkracht hebben
>>
>>53482296
wat hadden we nou afgesproken?

.Mvg Baarnse anon
Thread replies: 323
Thread images: 92
Thread DB ID: 428584[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.