[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 310
Thread images: 63
File: 25930d[1].jpg (90 KB, 600x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25930d[1].jpg
90 KB, 600x320
Intermarium 2.0 edition

Jarosław Kaczyński(brother of president who was killed by russians in 2010 in smoleńsk forests in russia, history politic, strong catholic influence and charisma) and Viktor Orban ( damn fasci hated by merkel, how dare he built that wall and gtfo rapefugges :DD hur dur germany will put santions on our countries)

Kaczyński and Orban creating new Intermarium alliance.
So...
Do you wanna plaaaaaaay
with me?
https://www.youtube.com/watch?v=6eGWuP6aLbI
>>
File: 52306642_p0.jpg (353 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52306642_p0.jpg
353 KB, 500x750
Ale mów ty po polsku co
>>
ANIME
>>
>>53376182
You ain't creating shit
Fuck off
>>
>>53376281
Okładka mówi sama za siebie
>>
File: 1341675620478.jpg (179 KB, 1280x1296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1341675620478.jpg
179 KB, 1280x1296
>>53376330
ANIBE
>>
>>53376357
>slovenia
>>
>>53376357
Jozef Tiso raped little children
>>
File: duda w chinach.jpg (264 KB, 1028x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duda w chinach.jpg
264 KB, 1028x602
>>53376357

YES WE CAN
Even china supporting us.
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
>>
>>53376418
ANIKUKURYKU
>>
Anony dwa test dla was
http://www.enneagram.pl/
2w3


http://www.psychologia-spoleczna.pl/motyle/#
>>
>>53376785
pierwszy za 4w5
>>
>>53376785
>2w3
>Skrzydło trzy daje dwójce, dodatkową siłę do skutecznego rozstrzygania spraw. Gdy dwójka z tym skrzydłem jest zdrowa, może być czarująca i dobra z natury. Szczerze stara się doprowadzić sprawy do końca, chętnie ofiarowuje pomoc w różnych projektach, zwłaszcza takich, które mogą pomóc innym. Dobrze sobie radzi w grupach i potrafi się dobrze komunikować z innymi ludźmi. Lubi gdy może się zająć wieloma sprawami i projektami na raz.

o ty normiku jebany
>>
wierzycie w znaki zodiaku?
>>
>>53376785
Dwójka ze skrzydłem trzy: 2w3 - "Gospodarz"

Skrzydło trzy daje dwójce, dodatkową siłę do skutecznego rozstrzygania spraw. Gdy dwójka z tym skrzydłem jest zdrowa, może być czarująca i dobra z natury. Szczerze stara się doprowadzić sprawy do końca, chętnie ofiarowuje pomoc w różnych projektach, zwłaszcza takich, które mogą pomóc innym. Dobrze sobie radzi w grupach i potrafi się dobrze komunikować z innymi ludźmi. Lubi gdy może się zająć wieloma sprawami i projektami na raz.
W czasie stresu, to skrzydło daje dwójce dość silną chęć współzawodnictwa i manipulowania innymi. Dwójka jest wtedy niezwykle zarozumiała i próżna. Ma silną chęć pokazywania się innym z jak najlepszej strony, nawet jeżeli jest ona zupełnie wymyślona. Może bezczelnie oszukiwać innych, pokazując wymyślony wizerunek siebie i swoje wymyślone podejście do życia. Ma tendencję do łgarstwa i wykorzystywania w tym czyichś emocji. To skrzydło jest bardziej ekstrawertyczne, częściej pokazuje swoje uczucia innym aby zaskarbić sobie sympatię, najczęściej jednak dramatyzując na temat swoich uczuć.

Druga czesc sie zgada czy jestem chujem?
>>
>>53376785
dwójki i szóstki najlepsze na dziewczyny
>>
>>53376903
Skąd wiedziałes anonku ? posiadasz doprawdy przenikliwy umysł, ale brak ci ogłady :)
>>
>>53377009
PRZESTAŃ BYĆ TAKI KURWA MIŁY. Jebane dwójki.
>>
>>53376785
5w4
pobijcie to
>>
>>53377065
Oj anonku złość źle robi na urodę :)
>>
jak sie masz?

Mam sie bardzo dobrze.
>>
>>53376785
4 i 5 jedyne prawilne anony
t. 5w4
>>
>>53377170
jesteś mną? przed chwilą to samo mi wyskoczyło
>>
File: C047ypP.gif (3 MB, 291x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
C047ypP.gif
3 MB, 291x300
>>53377207
to żbsz

reszta rastrielać w chuj
>>
>>53376182
Pytanie Polakom. Do you always use a perfective aspect after zapomnieć?
In other words, is it impossible to say zapomniałem robić?
>>
File: delirium tremens.jpg (239 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delirium tremens.jpg
239 KB, 1200x1600
>>53377196
jakie najlepsze piwo z belgi? to piłem niedawno, nawet dobre
>>
File: poland-hungary.gif (138 KB, 1000x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland-hungary.gif
138 KB, 1000x847
>>53376357
too late bruh
>>
>>53377425
That depends on the context. Zapomniałem zrobić might fit more.
>>
>>53377435
podpinam się. duvela piłem, całkiem dobry
>>
>>53377425
Ja często zapominam, pamięć już nie ta więc, tak często.
zapomniałem zrobić coś
>>
>[piątka] zamiera gdy niespodziewanie jest o coś zapytana, lub gdy wymagane jest od niej jakieś spontaniczne zachowanie. Potrzebuje czasu do przemyślenia
>anon, a jakbyś miał jedno pytanie do jasnowidza, jakie by było?
>nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się nad tym. a w ogóle musielibyśmy założyć, że wierzę w takie cyrki
>>
>>53377425
>zapomniałem robić

It would imply that you forgot to do something for some period of time e.g. "I forgot to do laundry for a month" = "Zapomniałem robić pranie przez miesiąc"
>>
>>53377435
lubie piwo Delirium tremens i Gouden Carolus i st Bernardus abt 12
>>
>>53376785

4w5 rasą panów
>>
File: pF5drO.gif (684 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pF5drO.gif
684 KB, 500x280
>niemcy rozjebani
>netflix w polsce
>bomba atomowa wkrótce
>>
>>53377707
Thanks
>>
>>53377600

Właśnie opisałeś jak wyglądają moje rozmowy z psychologiem.

t. 4w5
>>
>>53377748
Raczej autyzm.
Bo niby skąd wzięła się nazwa tego połączenia?
"Czwórka ze skrzydłem pieć: 4w5 - "Włóczęga"

Skrzydło 5, daje czwórce introwertyczne zachowanie, odsuwanie się od innych, złożoną osobowość. W stresie, 4w5 bardzo łatwo popada w alienację i depresję. Wiele czwórek z tym skrzydłem ma odczucie zupełnej inności, jakby pochodziły z innej planety. Narzeka na swój obecny los, wspomina i przeżywa wiele razy zdarzenia z przeszłości."

Ale nie martw się anonku podam ci pomocne dildo, złap się za nie wyciągnę cię z bagna. :D
>>
>>53377813
>Netflix w Polsce
>coś dobrego

jebane normiki połkną każdy mem
>>
>>53377846
Zapomniałem o zdjęciu włóczęgi z google
>>
File: 1452261581602.png (339 KB, 640x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452261581602.png
339 KB, 640x358
>>53377813
CHWAŁA WIELKIEJ NUKLEARNEJ POLSCE
>>
>>53377846
Raczej autyzm z twojej strony bo w ogóle nie wiesz o co chodzi. A ty jaki masz?
>>
>>53377813
>>netflix w polsce
No super, nic na nim nie ma i kosztuje krocie
torrenty lepsze
>>
File: 1415692399048.jpg (27 KB, 533x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415692399048.jpg
27 KB, 533x399
5w4 odchodonadajacy pański wyścig
>>
>>53378000
a-a-ale na wykopkach lubio
>>
File: 1452439712395[1].jpg (36 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439712395[1].jpg
36 KB, 576x432
>>53377962
2w3

Dwójka ze skrzydłem trzy: 2w3 - "Gospodarz"

Skrzydło trzy daje dwójce, dodatkową siłę do skutecznego rozstrzygania spraw. Gdy dwójka z tym skrzydłem jest zdrowa, może być czarująca i dobra z natury. Szczerze stara się doprowadzić sprawy do końca, chętnie ofiarowuje pomoc w różnych projektach, zwłaszcza takich, które mogą pomóc innym. Dobrze sobie radzi w grupach i potrafi się dobrze komunikować z innymi ludźmi. Lubi gdy może się zająć wieloma sprawami i projektami na raz.
W czasie stresu, to skrzydło daje dwójce dość silną chęć współzawodnictwa i manipulowania innymi. Dwójka jest wtedy niezwykle zarozumiała i próżna. Ma silną chęć pokazywania się innym z jak najlepszej strony, nawet jeżeli jest ona zupełnie wymyślona. Może bezczelnie oszukiwać innych, pokazując wymyślony wizerunek siebie i swoje wymyślone podejście do życia. Ma tendencję do łgarstwa i wykorzystywania w tym czyichś emocji. To skrzydło jest bardziej ekstrawertyczne, częściej pokazuje swoje uczucia innym aby zaskarbić sobie sympatię, najczęściej jednak dramatyzując na temat swoich uczuć.

Słynne dwójki ze skrzydłem trzy: John Travolta, Madonna, Whitney Houston, Luciano Pavarotti, normik wygryw
>>
>>53378000

trzy zera panie i panowie
>>
File: 1440482361426.jpg (174 KB, 1533x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440482361426.jpg
174 KB, 1533x961
>>53378033
co tu tyle 2w3? czy to normalne jak na szą?
>>
>>53378033
to ty jesteś ten anon od trójkątów?
>>
File: 1442231223253.jpg (45 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442231223253.jpg
45 KB, 570x487
>przypomnij sobie że nowy xcom wychodzi za dosłownie miesiąc
>wpadnij w panikę że jeszcze nie skończyłeś kampanii w long war
>zmień w .ini tempo kampanii na 4 razy szybsze
>usuń sejwa i zacznij jeszcze raz

kurwa zuchy może zdążę teraz
>>
>>53378074
pomocne normiki które chcą ci powiedzieć żebyś był pszczołą
>>
>>53378033
2w3 i ma dwie trójki nice.

>>53378091
nie, ten anon od badań nad ulepszaniem czegos i przejebania kilku tysi i prawie pół roku na badania których wynik okazał się nie być kurwa wystarczający dla mnie więc to rzuciłem.
>>
Anyone feeling like giving me words to decline in all cases and numbers?
>>
>>53378135
>nowe xcomy

jak zobaczyłem design broni i ludzików, to mną rzuciło jak w tym filmie z dziewczynką co miała telekinezę
>>
>>53378159
To nie żaden trik wystarczy, że będziesz sobą :)
Zobaczysz wszystko będzie dobrze, jesli zaczniesz w siebie wierzyć.

>>53378272
What do you mean?
>>
>>53378272
wziąć
>>
>>53378272
I thought Swedes have bigger problems right now than declination of polish words.
>>
>>53378272
https://www.youtube.com/watch?v=gHCzdEE5ktc
>>
>>53378135

>nowy xcom

https://www.youtube.com/watch?v=wt39TNCpRTg
>>
what is difference between

kto to jest and Kim on jest?
>>
Polski Kalifat kiedy?
>>
>>53378272
Potęga.

There is trap in potęgą and potęgom.

dwa do potęgi drugiej.

Potegom z dwójki mówimy nie.
>>
>>53378433
'Who is that?' and 'Whom is he?'
>>
od którego xcom zacząć?
>>
>>53378454
nigdy
>>
>>53378353
That looks like a verb, but I'll try
ja weźmę
ty weźmiesz
on weźmie

My weźmiemy
Vy weźmiecie
Oni weźma
>>
>>53378433
Kim on jest?
Who is he? (in meaning what position he have, what job, who he is in job)

kto to jest ?
Who is he ? (when you first see that man, or you found a guy in your wife bed)
>>
>>53376182
Behemoth album niedługo, bracia
>>
File: co kurwa.png (307 KB, 1116x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
co kurwa.png
307 KB, 1116x455
>>53376785
>http://www.psychologia-spoleczna.pl/motyle/#
>>
>>53378373
Is of no time better than of decliningation of polski wordses
>>53378375
wypierdalam
asz
a

amy
acie
ają

I have a harder time with verbs
>>
wiedzcie zuchy ze wlasnie przejebalem 500 złotych na smsy na diabelska organizacje owsiaka
nawet wy łajzy nie mogliscie mnie powstrzymac przed ta herezja
>>
>>53378586
LEDWIE :D
o kurwa, to słynny annon patol :D
>>
>>53378498
isn't that kind of the same thing?
>>
>>53376934
tak
>>
>>53378433
stylistic in most contexts. other than that "kim on jest" may serve as question about the person's position, occupation and so on

>>53378498
użytkownik tłumacza google, panie i panowie
>>
Anony skisłem
http://aukcje.wosp.org.pl/sld-leszek-miller-zaprasza-do-kina-na-star-wars-i2695796
>>
>>53378547

Ja wezmę
Wy weźmiecie
Oni wezmą

Rest is k
>>
>>53378517
enemy within jest dobry jako tutorial

potem long war

jak zagrasz w long war nie będziesz mógł już wrócić do EW (bo będzie zbyt prosty i nudny)

i nie graj z włączonym ironmanem bo wyrucha cię w dupę
>>
>>53378647
One of them implies gender, otherwise it's the same.
>>
>>53378647
yeah
>>
>>53378460
Let's see
Potęga
Potęgi
Potędze
potęgę
potęgą
potędze

Potęgi
Potęg
Potęgom
Potęgi
Potęgami
Potęgach

>>53378703
Thanks. It resembles the Russian vziat´ ja vozmu, ty vozmiosz..
>>
>>53378618
What about Jadę (i driving) ?
Ja Jadę
Ty...
On...
>>
>>53378547
>Vy
Lad let me tell you the first rule of Polish language:
V does not exist

>>53378567
Czuje dobrze
>>
>>53378801
Jechać
jadę
jedziesz
jedzie

jedziemy
jedziecie
jadzą(?)
>>53378811
My bad
>>
>>53378801
>Jadę (i driving)
me git gud last week. i into english now thank polandball school of english

>>53378867
>jadzą(?)
jadą
>>
>>53378586
ten test to jest akcja jakiegoś towarzystwa próbująca wyeliminować ten właśnie test jako jedną z metod badań psychiatrycznych

nie rozwiązywać
>>
>>53378867
very good, Sweden

jadą is the last one
>>
>>53378963
Dzięki))
>>
>>53378272
jeść
>>
>>53378547
weźmiesz co najwyżej czarnego kutasa kuku
>>
>>53378272
wiem
>>
>>53378867
Oni jedzą ( they eating)
Oni jadą (they driving)
>>
File: 1452194539403.jpg (125 KB, 560x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194539403.jpg
125 KB, 560x331
>>53379054
Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53379054
Co?:DDDDD
>>53379097
Thanks. Must've been what I was thinking of
>>53379082
Wiedzieć
wiem
wiesz
wie

wiemy
wiecie
wiedzą
>>
>>53379211
nice
try: ssać
>>
>>53379280
I actually looked that word up not long ago))
ssę
ssiesz
ssie

ssiemy
ssiece
ssą
>>
>>53379369
>ssiece
ssiecie
but really nice
>>
>>53379280
O widzę zuchy że mamy to mistrza hehe komedii hehe. Czy to ten słynny "polski humor" o którym tyle słychać od ludzi uczęszczających na występy kabaretowe?
>>
jestem inteligentnym bezrobotnem
>>
>>53379369
"oglądać" w czasie przeszłym
>>
>>53379608
>w tym kraju nie ma roboty dla ludzi z moim wykształceniem
>>
>>53379635
oglądałem
oglądałeś
oglądał

oglądałyśmy
oglądaliśmy

oglądałyście
oglądaliście
oglądały
oglądali
>>
>>53379531
słowo jak słowo, ale dla obcokrajowca ma sporo pułapek. może powiedzieć "ssam", "ssają", jebnąć się w "si" albo "ci"
najlepiej się uczyć na wyjątkach
>>
t. szwed przekleja odmianę z słownika, a polaczki mają uciechę jak w cyrku
>>
hey polanders
Is polish language hard to learn for a russian?
>>
File: P_killla.jpg (6 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P_killla.jpg
6 KB, 200x194
>>53379531
>kabarety

strzelał bym żbsz
>>
>>53379888

probably no
but I don't see reason for a Russian to learn it since you already speak better version of Polish
>>
>>53379865
nie zesraj się tylko
>>
>>53379888
tak

bardzo difficultę
>>
>>53379964
ebin
>>
>>53379888
No.
Also normal ppl here are friendly to russians.
But they butthurt about politics, much history, genocides and putin is devil.
But normal ppl don't give a fuck, probably like most of normal russians.

https://www.youtube.com/watch?v=2OXRBpNSzV8
>>
>>53379967
idź possać ahmedowi lepiej
>>
>>53379888
Polish is Russian on steroids, but it's been easy for me. And ignore those saying that Polish is inferior. It is probably the best Slavic language to know, or one of them. It helps to know a little about Slavic language history
>>
File: 1395585974756.gif (232 KB, 510x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395585974756.gif
232 KB, 510x662
>>53379971
>bardzo difficultę
moje boki
>>
>>53379964
>since you already speak better version of Polish
Simplied and mongolised *
>>
>>53379964
I want to learn polish and czech and become a slav master race
>>
>>53380137
I support you, bratok
>>
File: 1435283419302.jpg (48 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435283419302.jpg
48 KB, 330x319
>czeski """"""""język"""""""
>>
Do czego wy durnie doprowadziliście. Przez te wasze durne memienie o dudzie i kaczyńskim doprowadziliście do tego, że pojawili się tu REALNI wyborczy PiSu. Nosz kurwa

>>53379004
>>53379495
>>53379900
>>53380196

ZABRANIAM MEMIENIA PRZEZ MIESIĄC bo więcej ich tu z wykopu/kwejka ściągniecie
>>
>>53380254
za późno anonie
napływu z wykopu jest tu teraz więcej, niż oryginalnych zuchów śmieszkujących pispostowaniem

ehh
>>
File: 1452196710543.jpg (48 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196710543.jpg
48 KB, 472x472
>>53380254
mogliście to powstrzymać
>>
>>53380254
>przez miesiąc
chyba cie pojebało
>>
>>53380254
REPOLONIZACJA
>>
File: maximus.jpg (100 KB, 523x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maximus.jpg
100 KB, 523x720
>>53380310
Weź spierdalaj koriab, ukryta opcjo mongolska.
Tu wszyscy za PiSem.
>>
>>53376785
4w5
zabijcie mnie
>>
Ona jest dobrym architektem.

ona = female
dobrym architektem = male

explain this shit
>>
>>53380385
jak ja obrażałem koriaba, to ty nie wiedziałeś jak się kurwa wysrać
>>
>>53380254
t. gestapowiec
>>
>>53380189
You're the same guy from yesterday? Kielce, bimberek, haha do you remember me?
>>
>>53380254
>memienie
>>
>>53380403
architekta
architektką
>>
File: tango with down.png (305 KB, 480x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tango with down.png
305 KB, 480x330
>>53380425
A żeś mi pojechał, pewnie nawet nie wiesz kim jest koriab, ani nie masz jego foty ze studniowki, nowocioto.
>>
>>53380254
nowociota wykryta, wracaj na gimbaczana postować papieżaki
>>
>>53380439
>gestapowiec

Nie zuchu, nie zrozumieliśmy się - ja nie jestem konserwatywnym socjalistą jak PiS - ja jestem przeciwko nim
>>
File: 1446850180872.jpg (7 KB, 251x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446850180872.jpg
7 KB, 251x234
Will we ever get to see the Intermarium in our lifetimes?
>>
>>53380449
Oczywiście, nie zapomniałem cię)))
>>
>>53380483
no architekt is male only according to my book, just like fotograf, prezydent, inzynier, muzyk
>>
>>53380483
architektka*

ale zawsze mnie wkurwiało to słowo
powinno być architeczka albo arckitecka, bo "kt" ewoluowało w cz bądź c
>>
>>53380403
some professions don't have names for both genders. in such case you usually add "-ka/-żka" at the end or say "pani..." (pani doktor, pani pedagog)
>>
>>53380496
>sugerowanie, że koriab był studniówkowiczem
ale starożytnych memów to ty nie replikuj
>>
>>53380254
dzięki, teraz idę wesprzeć braci PISowców
>>
>>53380559
so why are you complaining?
>>
>>53380524

One can only hope.
>>
>>53380559
our language our rules
it's so comfy that we can make up no words and they still make sense
>>53380585
zgadzam sie zuchu
>>
>>53380524
we start at our end, you start at yours. see you in the middle
>>
>>53380649
it's not logical
>>
>>53380556
Witaj bracie, no fajnie Cię widzieć. Co tam?
>>
>>53380683
when you don't have female name for profession you just use male one
>>
>>53380683
She's a fireMAN, or firefighter.
She's a policeman, or police officer
>>
>>53380683
>any language
>100% logical
you know the rules
>>
File: wLHklzk.jpg (230 KB, 660x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wLHklzk.jpg
230 KB, 660x575
>>53380661
I'm afraid we recognized Ukraine's borders, so unless the hohol state disappears completely we won't be able to legally reclaim Bugeac and Bucovina.

But who knows, maybe our borders will touch again like God intended.
>>
>>53380862
but that's misogynistic!!
>>
>>53380790
Muszę się przygotować do egzaminu, ale będę tu lurkować
>>
/POLSKA/ DLA POLAKÓW
>>
>>53380884
We're gonna split hohol state for ourselves. The guy who made that pic was a fucking moron.
>>
>>53380933
Wbijaj tu częsciej, ja idę spać już bo zmęczony strasznie jestem
>>
>>53380944
Nadszedł czas anonie, gdy to "oni" uczą się polskiego.
Polska za rządów pisu staje się atrakcyjna kulturowo, rasowo i religijnie, dla białej ludnosci zachodniej europy.
>>
>>53381054
Jestem za tym żeby szczegółowo ich sprawdzać i dawać żyć tylko takim przypadkom jak nasz Szwed.
>>
>>53381054
daliśmy radę zuchu
>>
>>53381054
>>53381122
>sugerowanie, że KTOKOLWIEK KIEDYKOLWIEK chciałby żyć w p*lsce
złocisty_śmiechacz.jpg
>>
File: 1009905_.jpg (65 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1009905_.jpg
65 KB, 600x480
>>53379153
>>53380254
>>53380385
>>>53380522
>p*ss
>>
>>53381122
Też nie miałem dobrego zdania o szwedach, że geje, że ateisci i heretycy, brak poszanowania dla rodziny, a zmarłych rozpuszczają w kwasie i spuszczają w kiblu.
Ale ten nasz szwed widać się stara, co jest godne pochwały.
>>
>>53381046
Postaram się. Jest jeszcze wcześnie, ale dobrze. Dobranoc, bracie
>>
>>53381217
>sugerowanie, że to najchujowszy kraj świata
śmiejące się blondyny.tiff
>>
>>53381054
Myslisz że oni mają dobre zamiary?
Wszyscy obcokrajowcy przyjeżdżają do naszego kraju tylko po to żeby ciemiężyć klasę pracującą naszej Ojczyzny. Najwyższy czas z tym skończyć. Wszyscy którzy udowodnią 100% czystosć krwi Polskiej do 4 pokolenia mogą zostać w kraju, resztę należy wysłać do Syrii czy innego -stanu (tu ważna uwaga: zgermanizowani Polacy jak Slązacy czy Kaszubi nie należą do Macierzy, traktować ich należy jak obcokrajowców). Wszystkie firmy powinny mieć Polaka jako własciciela, produkty w naszych sklepach winny być Polskie lub produkowane przez Polaków z Kresów. Oczywiscie długoplanowym celem jest odzyskanie naszych Ziem i osadnictwo Polskie.
>>
>>53381217
>kim są chochoły
zawsze coś
>>
>>53381274
to żbsz

to powinny być takie przypadki jak generał Kleeberg i jego rodzina
>>
>>53381274
>Oblężony domek z kart s12e01
>>
File: 1398557510047.jpg (16 KB, 252x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398557510047.jpg
16 KB, 252x291
>>53381217
hehe dokładnie! mały biedny kraj z bogatymi kompleksami. nawet jak by ktoś już tu przyjechał to ksenofobia i nietolerancja tubylców zabiła by jego entuzjazm. nie polecam
>>
File: 1432497855771.jpg (16 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432497855771.jpg
16 KB, 300x400
>>53381274
https://www.youtube.com/watch?v=y05LsNxZhDo
>>
>>53381386
zapomniałeś polecić Pokłosie i Gazetkę Wyborczą

ja pierdolę, ile razy mamy to przerabiać?
>>
>>53381274
>Myslisz że oni mają dobre zamiary?
Myślę uciekają przerażeni faktem co stało się z ich krajem. Masą czarnych dzielnic i dzielnic gdzie nie ciapaty nie ma prawa wstępu bo go zlinczują, ich media o tym milczą, a wręcz wtłaczają że to wina kobiet że są gwałcone i że ich kraj ma misję aby zapewnić dobrobyt tym biednym imigrantom i że multikulti się sprawdza.
Oni czują się bezsilni, a w polsce widzą jedyną ostoję normalności.
>>
>>53381236
Powiedziałbym, że PiS to bardziej naziści niż komuniści, ale rożca chyba nie jest duża
>>
>>53381405
Mój prezydent.
Rududu też byłoby dobre.
>>
>>53381555
różnica
>>
>>53381538
https://www.youtube.com/watch?v=sfr2F8F1xms
>>
>>53376785
>8w9
nie spodziewałem się tego
>>
>>53381528
>gazetkę wyborczą

wolę bardziej miękki papier do wycierania dupy żbsz
>>
>>53381538
Jestes w błędzie jesli myslisz że to wszystko jest niezorganizowane i że oni są w tym ofiarami. Cały ten problem imigrantów został sfingowany aby zniszczyć kraje pozytywnie nastawione do Narodu jak Polska czy Węgry. Poprzez masową imigrację do Europy Zachodniej budują sobie oni ludnosć która gotowa jest wejsć do Polski z wojskiem w każdej chwili. Obcokrajowcy udający teraz bezsilnych i uciekających przed imigracją sami tworzą aurę nieprzyjaźni i klaustrofobii w Macierzy. Dlatego należy skonfiskować cały majątek zagraniczny, wyrzucić wszystkie jednostki nieojczyste. Spotka się to z krytyką ponieważ przekreslimy ich szanse na dominację Naszej Ojczyzny. Tylko polonizacja wpierw Polski a potem całego swiata może nas uratować. Czuwaj.
>>
>>53381555
narodowi sojaliści to też socjaliści
>>
File: ilumi.jpg (46 KB, 843x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ilumi.jpg
46 KB, 843x811
>>53381847
>>
>>53381238
ale to rusek jest
>>
>>53374556
>Twoje odpowiedzi każą przypuszczać, że w sekrecie oczekujesz końca świata. Powyższy objaw wymaga leczenia (na przykład zaprzestania oglądania takiej ilości serwisów informacyjnych).
4szambo moim serwisem informacyjnym
>Wygląda również na to, że darzysz skrajną nieufnością czerwone samochody, papier toaletowy i niebo. Jeżeli nie zdecydujesz się na leczenie, prawdopodobnie skończysz posiadając w domu sto kotów.
Już mam dwa koty a reszta to chuj i pedał
>Ludzie, którzy odpowiadali podobnie jak Ty, zwykle kradną w sklepach i w sposób niepohamowany oddają się hazardowi. Przy odrobinie szczęścia możesz funkcjonować na poziomie rośliny, dokonując sprzedaży telefonicznych lub oferując polisy ubezpieczeniowe. Pod warunkiem, że nie będziesz starać się za bardzo - za dużo wysiłku umysłowego może Cię doprowadzić do bólu okrężnicy.
>Przy odrobinie szczęścia możesz funkcjonować na poziomie rośliny
Już to robię
Co prawda nie nienawidzisz rodziców, ale nienawidzisz obcych ludzi oraz wszystkich noszących coś niebieskiego. W twoim przypadku zalecane jest zażywanie litu, ogromnych ilości litu.
Ale niebieski to ja lubię, mój ulubiony.

Also test rorschacha pedał, tym bardziej internetowy. Normalnie w tym teście w cholere dużo zależy od psychologa, zdaża się czasem że psycholog robi projekcję swoich problemów na pacjencie dlatego tym bardziej jest do dupy.
Generalnie testy internetowe chuj oszustwo, nie polecam.
>>
File: 1442356807998.png (33 KB, 899x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442356807998.png
33 KB, 899x547
>>53382036
>>
>>53382094
>))
>)))
>>
>>53381885
narodowi socjaliści to też narodowcy
>>
>>53382051
ten konkretny test to właśnie akcja przeciw testom rorschacha, więc można go o kant dupy rozbić
>>
>>53382155
"to też" to też "to"
>>
>>53382182
Generalnie testy projekcyjne pedał. Dobry wywiad oraz rzetelne i trafne testy to podstawa.
>>
kto antywośp tutaj?
>>
>>53382767
chyba każda normalna osoba, która nie chce być okradana
>>
>>53382767
ja jestem antyweganinem
>>
File: 1448314979345.jpg (56 KB, 435x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448314979345.jpg
56 KB, 435x687
>>53382767
owsiak pedał czeczenów ojebał
>>
>>53382767
Tak bardzo wyjebane na wośp, może dlatego, że nie wychodzę z domu, nie mam styczności z tym. Zakładam, że nawet jakbym miał styczność to i tak bym się tym nie przejmował z racji posiadania innych problemów
>>
>>53382767
A ja antystudentem prawa
>>
>>53382767
zgłaszam się
>>
>właśnie teraz skurwysyny z wośp odpalają za oknem fajerwerki
super mądre wydawanie zebranych pieniędzy tępe chuje i jeszcze mi psa straszycie
>>
PRZERYWNIK EDUKACYJNY

Polskę z narodami Europy łączy wiele czynników: religijne (poprzez chrześcijaństwo), prawne (poprzez przejmowane reguły prawa), edukacyjne (poprzez przejmowanie wzorów wykształcenia) i artystyczne (poprzez artystów przybyłych z Zachodu).[27] Polska przejmowała, przekształcała i rozwijała wzorce kulturowe oraz inspiracje pochodzące z zewnątrz. Głównym układem odniesienia dla polskich elit umysłowych, dla literatury i myśli politycznej był europejski Zachód.[28] Polacy mieszkający od ponad tysiąca lat w sercu Europy stworzyli własną kulturę etniczną i państwową między Karpatami a Bałtykiem, „przyjęli w X wieku chrześcijaństwo, bronili go w późniejszych wiekach, podjęli i rozwinęli wszystkie ogólnoeuropejskie prądy umysłowe od renesansu po dzisiejsze doktryny społeczne i etyczne.”

Polska położona w centrum Europy przez wieki znajdowała się w „przeciągu wiatrów historii”. Zbyt optymistyczne są jednak stwierdzenia autorów, iż stanowi „serce Europy”.Po 1989 roku z politycznego punktu widzenia eksponowano w Polsce hasło „powrotu do Europy”, chociaż geograficznie i cywilizacyjnie funkcjonowała ona w centrum Europy. Strategicznym celem naszego kraju było wówczas dążenie do członkostwa w organizacjach zachodnioeuropejskich.

Papież Jan Paweł II w polemice ze zwolennikami „wchodzenia do Europy” mówił: „Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy i tworzyliśmy ją z większym jeszcze trudem aniżeli ci, którym się przypisuje, albo który sami sobie przypisują patent na europejskość”. Część Polaków zbyt łatwo uznawało wyższość cywilizacyjną zachodniej Europy, rodakom przyznając przewagę głównie na polu zalet moralnych: cnót rycerskich, prostoty obyczajów oraz wyjątkowości polskiego ustroju i charakteru narodowego.
>>
>>53382939
to

Fajerwerki skurwysyn walą mi konia.
>>
Chodźcie poćpamy z kradzionych pieniędzy, dzieciaki.
>>
Co tu się odpierdala? Nowy rząd. Żadnych realnych nieoczekiwanych zmian. Tyle tylko że zniknie parę gęb których nikt nie lubi a tu się zakłada jakiś spisek folksdeutschy z UE, która zamierza nas spacyfikować a w Polsce jest całkiem spora grupa ludzi którym odpierdoliło i którzy to popierają.

Co z tego wyniknie? Na razie każda oficjalna odezwa rządu była bardzo dobra i merytoryczna. No i otwarcie odwołują się do IIWŚ co też jest na plus. Czy trzeba będzie się napierdalać?
>>
WOSP zebrane pieniądze wywozi nocami do Niemiec tak słyszałem
>>
>>53382896
ja robię antycrossfit
>>
>>53383037
Bardzo mi się podoba jechanie po niemcach za WW2. Muszą nauczyć się kto tu ważny w europejskich sprawach i komu wolno mówić a komu nie. Dziadek ministra spraw zagranicznych niemiec pewno był w gestapo, jakim prawem może on cokolwiek mówić Polakom wielkim partiotom.
>>
>>53383054
a potem zacina banknotami dzieci i na upuszczonej krwi robi macę. sprawdzone info
>>
File: 1451241632172.png (235 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451241632172.png
235 KB, 500x500
Dlaczego lewaki nie mogą po prostu zostać Polakami, tylko muszą być lewakami? Przecież się nie urodzili lewi.
>>
>>53383227
>nie urodzili lewi
rodziców z PZPR się nie wybiera
>>
File: costanza_400x400.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza_400x400.jpg
32 KB, 400x400
>>53383227
I co jeszcze, lewaku? To nie byli Niemcy, tylko naziści?
>>
>>53383011
To co Owsiak przeznacza na szpitale to jest mniej
niż 1% tego co idzie z bużetu państwa na szpitale.
Nienawidze Owsiaka
>>
>>53383152
kurwa no nie
GORSZY SORT DO GUŁAGU
>>
>>53383340
>jeden dzień zbiórki
vs
>coroczny wpływ z podatków + przesunięcia budżetowe
>>
>>53383407
nie popierać

>>53383413
kolega chyba nie pamięta jak owsik się chełpił, że samodzielnie ratuje polskie szpitale. programy w telewizji o tym były
>>
>>53383413
t. lewak
>>
>>53383539
>programy w telewizji o tym były
a to nie widziałem. widziałem tylko jak mówią, że sporo tego sprzętu od nich działa
>>
File: 7533780.3.jpg (69 KB, 400x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7533780.3.jpg
69 KB, 400x522
dosłownie biografia Owsika
>>
>>53383616
Należy też pamiętać że w latach 90-tych i póżniej
dzieciaki biegały po szpitalach i wszędzie pralepiały naklejki z sercem na sprzęcie medycznym również.
Tylko ten sprzęt był kupiony za środki z budżetu
>>
>>53382939
>>53383006
>t. podróżnicy z niedalekiej przyszłości
>>
Co myślicie o nadchodzącym filmie o Janie Nowaku Jeziorańskim propsowanym przez TVN?
>>
File: 1451708308454.png (87 KB, 528x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451708308454.png
87 KB, 528x495
>>53383885
>TVN
>>
>>53383885
lewackie kłamstwa
>>
>>53383885
Fajnie o tym wszystkim opowiada i ma taką nieodpartą ogładę, ale i tak zdrajca. Na pewno obejrzę jak ogarnę.
>>
>>53383885
Jeziorański pewnie jakis folksdojcz czy co
>>
File: 1451944858227.png (131 KB, 412x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451944858227.png
131 KB, 412x420
proponuję wprowadzić nową zasadę w /polsce/
>>
>>53384063
wykop ci nie starcza?
>>
>>53384086
karaczan ci nie starcza?
>>
>>53384063
ale do poziomu korwino-kucostwa to nie zchodźmy
>>
>>53383974
>>53384042
wyborcy pisu, panie i panowie
nawet nie wiedzą o co chodzi, ale wyrok już wydany
>>
anime
>>
>>53384086
nie wiem, nie jestem takim ekspertem ds. wykopu jak ty
>>
>>53384123
to
>>
>>53384114
kara od czasu napływu z wykopu jest tak samo prawackie jak wykop
>>
>>53383974
to żbsz
>>
>>53384123
kurwin to ultra lewak, do tego ruski
>>
>>53384153
>>
Zuchy co się tu odjaniepawliło gdy mnie nie było
>>
na 4chan /int/ lepiej się rozmawia niż na Wykopie
>>
kurwa mać gdzieś mojego tripa zgubiłem
>>
File: 1451407267978.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451407267978.png
2 MB, 1920x1080
>>53384264
rewolucja
>>
>>53384296
O P I N I E
>>
nie odpisywać tancerzowi
>>
File: 9EfPiXi.jpg (237 KB, 1399x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9EfPiXi.jpg
237 KB, 1399x787
opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
File: 1451952440794.jpg (7 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451952440794.jpg
7 KB, 125x125
>>53384330
Anon, kto dowodzi?
>>
>>53384460
chujowe
>>
>>53384460
dowód uległosci Narodu Polskiego wobec zaborcy radzieckiego i amerykańskiego
>>
File: Plumbbob_Fizeau.jpg (254 KB, 1476x1174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plumbbob_Fizeau.jpg
254 KB, 1476x1174
>>53384460
tak powinno wyglądać
>>
>>53384008
To znaczy po 1989 trzymał raczej z układem magdalenkowym czy tak? On był z pokoleniea biorącego czynny udział w wojnie. To co robił po 1989 i jeszcze tylu latach poza krajem nie powinno być aż tak istotne dla tych wszystkich Ziemkiewiczów i Zychowiczów. Już i tak mamy mało "koszernych" bohaterów.
>>
>>53384460
post more
>>
File: DSC_6175 Copy.jpg (658 KB, 1208x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_6175 Copy.jpg
658 KB, 1208x800
>>53384608
>>
File: 1446905200820.jpg (28 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446905200820.jpg
28 KB, 500x400
Anony, mam tysiąc szekli na zbyciu. Da się jakoś zainwestować skutecznie taką małą sumę?
>>
File: 1438603774374.jpg (76 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438603774374.jpg
76 KB, 400x267
>promuje pedofilię
>promuje gwałcenie kobiet (zanim było to modne #rapefugees)
>promuje alkoholizm
>ma pełno dzieci z wieloma różnymi lafiryndami, których nie poślubił
>wszystkie jego dzieci to totalna patologia, jedna córka złodziejka, druga ćpunka, a syn go próbował zasztyletować XD
>promuje komucha z kgb putina i rosję
>skutecznie niszczy polską prawicę od 25 lat (obecnie również europejską prawicę)
>za komuny był w Związku Młodzieży Socjalistycznej
kurwin miki to lewak, macie czerwoną pigułkę za darmo wykopki
>>
>>53384582
>To znaczy po 1989 trzymał raczej z układem magdalenkowym czy tak?

Dokładnie tak. Przez chwilę miałem nadzieję na niego bo Kwaśniewski i SLD mu nie podchodziło, ale potem jak za dotknięciem magicznej pałki zmienił zdanie. Już wolę TW Tamizę od niego, ma więcej zasług i lojalności od niego. I mówił i pisał jak to naprawdę jest w III RP, w przeciwieństwie do Jeziorańskiego.
>>
>>53384582
no tak, najlepiej udawajmy, że są bohaterami z posągu zamiast promować prawdziwych krystalicznych bohaterów

a weź spierdalaj
>>
>>53384759
Oddaj jako dodatkowy podatek dla Ojczyzny. Z nowym rządem patriotycznym pieniądze przekazane dla Kraju pomnożą się tysiąckrotnie a ty przyczynisz się do budowy Wielkiej Polski.
>>
>>53384772
>wszystkie jego dzieci to totalna patologia, jedna córka złodziejka, druga ćpunka, a syn go próbował zasztyletować XD

ale sosik poproszę
>>
>>53384750
it's not bad.. shame about the lack of organisation
>>
>>53384759
mała suma. może coś na kursach walut byś zarobił. niby fundusze inwestycyjne od 1000 można otworzyć, ale zysk z tego mizerny
>>
>>53376182
>arosław Kaczyński(brother of president who was killed by russians in 2010 in smoleńsk forests in russia

who?
>>
>>53385035
honestly, it's bad : ^ )

lack of organization, lack of planning, lack of quality(poor design for the most of these towers), and the most important - lack of money

Warsaw is a wannabe city trying hard to look like a real metropolis, too bad the only thing it can afford are 150-200 m half assed skyscrapers
>>
>>53385409
>Korab mówi prawdę

dziwnie się czuję
>>
Zbigniew Ziobro masakruje komisarza UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Guenthera Oettingera [Zobacz memy]
>>
>>53385665
no i gdzie one są?
>>
>>53385665
nawet na reddicie się podniecali jak Zbysio zmasakrował kewaka
>>
>>53385665
Ale ja bylem pierwszy, mówilem juz rano :/
>>
LEGIA WARSZAWA TO NAJLEPSZY KLUB
>>
>>53385896
Legia Warszawa robi mi loda
>>
>>53385998
zajebista nitka znow z takimi edgy kurwami co cos tam skopiuja z pola i to wklejaja
>>
>zbieraj kase na chore dzieci
>wydaj kase na 10 minut fajerwerków
>>
>>53385896
w ciągnięciu laski
>>
>>53386081
*zbieraj kase na narkotyki dla dzieci
>>
>>53386094
>>53385998
w realu bys tego nie powiedziala szmato
>>
>>53386178
>W realu bys nie spoliczkował goryla
No.
>>
File: image.jpg (90 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
90 KB, 650x650
>>53385896
>LEGIA WARSZAWA
>>
File: 1438416597399.png (8 KB, 473x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438416597399.png
8 KB, 473x500
>>53386178
>Klub Kukiz'15 wystosował prośbę do przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o objęcie nadzorem demokracji w Niemczech oraz gwarancji wolnego słowa w mediach niemieckich.
>Zdaniem klubu Kukiza obecna polityka prowadzona przez Niemcy może skończyć rozruchami społecznymi, codziennymi atakami i aktami terroru.
>Marek Jakubiak stwierdził, że ukrywanie przez media niemieckie faktu sylwestrowych ataków jest wynikiem braku wolności słowa i demokracji. Jego zdaniem oznacza to, że niemieckie władze wpływają na media.

szKODniki na zegarku samobójczym
>>
>>53386299
no wlasnie glupia pizda w realu bys tego nie zrobila
>>
>>53386317
smieszki się skończyły.
berlinek brzmi całkiem całkiem
albo berlinkowo
>>
>>53386178
>>53385896
>>53386050
t. Legiony Pizdówka
>>
Legia Warszawa dłupie w dupie przed jedzeniem falafeli i nie myje rąk
>>
>>53386465
To Berlińsk, nieuku.
>>
Legia Warszawa chodzi w dziurawych skarpetach
>>
Legia Warszawa je zupę widelcem
>>
>>53386465
>>53386531
a ja proponuję Jarosławice
>>
>>53386531
eh, nie podoba mi się. Brzmi jak Gdańsk
>>
Legia Warszawa w dupie wam chodzi
>>
File: 1445461953260.jpg (35 KB, 526x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445461953260.jpg
35 KB, 526x394
>spędź ostatnie 2 dni przepisując swoje notatki z zeszytu do worda żeby łatwiej na egzamin się z nich uczyć
>plecy cię napierdalają tak że ledwo żyjesz
>przypominasz sobie o jutrzejszym kolokwium
Ech anoni.
Życie to była pomyłka.
>>
>>53386617
Może Kaczorzany?
>>
Legia warszawa jebala polske w dupe xD
>>
Przychodzi Legia Warszawa do baru, a barman na to "wypierdalaj".
>>
Legia Warszawa skacze na KOD-zie
>>
>>53386617
>>53386672
Jaropol
>>
>>53376785
5w6

t. mega spierdon

Wszystko się zgadza.
>>
>>53386796
za rusko brzmi
>>
>>53386796
>>53386796
>>53386672
>>53386617
>>53386531
>>53386465
sama nazwa "berlin" jest słowiańska zjeby
>>
a odwarzycie sie postnac dziewczyny z facebooka co wam sie podobaja?
>>
>>53386317
Kukiz i spółka to tacy gimbonarodowcy. Nie widzę w tym nic złego. Fajnie że jest ktoś kto realizuje fantazję odpowiedzenia Niemcom w taki sposób. Takie nawiązanie do historii.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=obvizJRnezA
>>
>>53386960
>posiadanie konta na fejsbuku
>posiadanie znajomych na fejsbuku
>posiadanie znajomych dziewczyn na fejsbuku
>>
>>53387053
mnie zaczynaja usuwac ze znajmoych zbsz, nawet tam nic nie robie
>>
>>53386910
ale ta nazwa została zhańbiona

btw proponuję Jaroszyce
>>
>>53387105
zacznij ich dodawać z powrotem
>>
>>53376182
I am visiting Auschwitz, what should I expect?
>>
>>53387479
problem w tym ze nie nich mi nie zalezy ale sie zastanawiam , jak bardzo ktos triggered musi byc zeby cie specjalnie usunac
>>
>>53387565
to się ich spytaj
>>
>>53387561
wpierdol w morde
>>
File: 1449503272782.jpg (25 KB, 505x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449503272782.jpg
25 KB, 505x483
widzialem cieple placki jak wrzucili filmiki na b jak ojciec ruchal cat goddes, kurwa jaka ona gleboka byla caly kutas w nia wszedl
reszta to byly male dziewczynki co sie masturbowaly w lazience szczotkami do wlosów
>>
>>53387565
to się kurwa przestań zastanawiać
>>
>>53387728
>>53387728
>>53387728
>>
>>53387565
> ale sie zastanawiam , jak bardzo ktos triggered musi byc zeby cie specjalnie usunac
Po prostu usuwają ludzi z którymi nie rozmawiali od X miesięcy/lat
>>
>>53387677
A-a-ale dzieci nie mogą czerpać przyjemności z seksu!
>>
>>53387677
po co ci to było
Thread replies: 310
Thread images: 63
Thread DB ID: 413513[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.