[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Is it true that Poland is in the process...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 144
Thread images: 41
File: Polandball.png (143 KB, 2000x2050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polandball.png
143 KB, 2000x2050
Is it true that Poland is in the process of turning into a repressive state?
>>
>>53377671
No. It's just immense asspain of former ruling party and subdued media. Quite pathetic desu.
>>
>>53377671
i'm not quite into PiS but i don't think so. I've heard some idea to implement our own ACTA but that's just rumor
>>
File: goldenlel turbo.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goldenlel turbo.png
1 MB, 912x905
>>53378297
>subdued media
t. germany
>>
>>53377671
yes
>>
File: 1451650655462.jpg (469 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451650655462.jpg
469 KB, 640x480
people are dying on the streets en masse
>>
>>53378390
it's not rumour, it's signed ustawa
>>
>>53378533
>Signed
FUGGG :DDD
prooofs?

>pamiętaj, że za wklejenie pełnego linku do portalu białkova dostaje się bana
>>
>>53377671
Yeah, fascist party took over. Democracy here is over. Too bad.
>>
>>53377671
Yes. They're literally imprisoning people right now for not going to church on sunday.
>>
>>53377671
will Poland need cleansing again?
should the refugees be given compulsory military training to face the polish menace?
>>
>>53378596
https://niebezpiecznik.pl/post/nowelizacja-ustawy-o-policji-i-kontrowersje-w-sprawie-wprowadzanych-zmian/
>>
File: 1451620286604.gif (3 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451620286604.gif
3 MB, 480x270
>>53378487
Poland no
>>
File: 1450689853478.jpg (208 KB, 500x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450689853478.jpg
208 KB, 500x425
>>53378807
it's too late

remember Poland, barát
>>
File: 1426010431143.png (384 KB, 700x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426010431143.png
384 KB, 700x464
looks like poland is in need of liberation
>>
File: 1452289206618.jpg (260 KB, 600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452289206618.jpg
260 KB, 600x1066
>>53377671
>>
>>53378807
Just kidding, we removing now german influences in media and big companies so we will be understructable later by german fifth column.

In normal polish newspapers they writing about how kaczynski and orban will save our region from islam, rapefugees and lefists
>>
File: Projekt_pomnika_LK.jpg (158 KB, 651x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Projekt_pomnika_LK.jpg
158 KB, 651x800
>>53377671

Yep, we are basically one roman salute and one runic symbol away from becoming genuinely nazi. xD
>>
>>53377671
Is it true that Germany is in the process of turning into a islamic state?
>>
>>53378857
Worry not Bolan, Germany will liberate you
>>
File: 1440171226516.jpg (151 KB, 833x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440171226516.jpg
151 KB, 833x602
>>53379004
>elect a party which bases its support solely on old people and fucking farmers
>be surprised the country will never improve
>>
>>53379004
based

https://www.youtube.com/watch?v=GWj8ByDmFHI
>>
>>53377671
id wish
>>
>>53379095
Nice b8
Btw Ziobro nieźle pojechał po tamtym niemieckim ministrze jak po burej suce dzisiaj. Na szczescie moze sie teraz helmuty zamkną i nie będą wtrącać.
U nas jakos jakos kaczynski nie wyslal policji z armatkami wodnymi i bronią na gumowe kule na manifestacje KOD, a wystarczy zobaczyć na niemcy...
>>
>>53379030
What is this monument?
>>
>>53379004
learn english mate
>>
>>53379004
Its not up to me to get mixed up in a foreign countries politics, but it sure does sound like populism to me
Quiet frankly, I dont think that refugees, Islam and leftists are the biggest problem Poland is currently facing
>>
File: Srogi_wpierdol.png (11 KB, 490x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srogi_wpierdol.png
11 KB, 490x463
>>53379226
>Btw Ziobro nieźle pojechał po tamtym niemieckim ministrze jak po burej suce dzisiaj. Na szczescie moze sie teraz helmuty zamkną i nie będą wtrącać.

Sranie na najważniejszego handlowego partnera Polski nam nie pomoże. Co najwyżej tylko ułatwi komisji obsrywanie naszej gospodarki.
>>
>>53379226
>b8

PiS doesn't give a fuck about economy you nigger, there's not a single party that does except few people who are at fucking Kukiz15

KUKIZ15, the joke party, can you believe it? the fucking joke party
>>
>>53379334
We have own language bro, I speak fluently in my lang and don't give a fuck about english, german or russian..
Polacy nie gęsi i swój język mają. Nie po to mój pradziadek walczył w powstaniu żebym teraz uczył się obcego języka albo nie daj Boże języka zaborców. Nie godzi się tak.
>>
>>53379291

Future mausoleum of our most holy president who has been assassinated by combined effort of Putin and our previous government.

It will require all of our annual GDP to be built.
>>
>>53378795
tek koleś z niebezpiecznika ma fisia na punkcie pisu i pieprzy bzdury
>W rzeczywistości w nowych przepisach nie zmieni się nic oprócz określenia maksymalnej długości stosowania podsłuchu (wcześniej nie było limitu, teraz 18 miesięcy), a także sposobu postępowania z materiałami jeżeli okaże się, że zawierają jedną z tajemnic objętą zakazami dowodowymi z KPK.
>>
>>53379495
To postuj na polskich czanach i nie osmieszaj się.
>>
>>53379446
this 2bh
Without proper economy we'll never be even slightly relevant country
>>53379495
However thread is created by foreigner on an international forum
>>
File: 1444681561763.png (300 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444681561763.png
300 KB, 482x590
>>53379495
Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53379368
A ja wróże że ten niemiecki żyd w unii też dostał przed chwilą opierdol od naszego ministra w publicznej telewizji i powiedział że ma w... głębokim poważaniu co mu jakis n*emiec mówi i patrzy na inne kraje zamiast zauwazyć jakie gówno mają u siebie.
>>
możecie już przestać pisać i wrócić do /polski/
jak widać nikt nie jest zainteresowany waszymi wypocinami
>>
>>53379446
>PiS doesn't give a fuck about economy you nigger,

True, but none of the non-meme parties care about it anyway.

Our economists were calm about PiS being elected, because as of now there is NOONE on the political scene with any good idea as to how our economy needs to be shaped.
>>
>>53379528
U mnie w miescie jest pomnik lecha kaczyńskiego, pomnik powstańców i pomnik świętego jana pawła drugiego.
>>
>>53379713
Nie będziesz mi rozkazywał komuchu
>>
File: 1391790605040.gif (698 KB, 200x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391790605040.gif
698 KB, 200x113
>>53379495
>>
File: Swastika.jpg (7 KB, 340x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swastika.jpg
7 KB, 340x236
>>53379642

Tak skiełczeć to potraficie dopóki dopóty jest kaska.

Jak tej zabraknie, to PiSiory każdemu dupy dadzą i każdemu chuja obliżą.
>>
>>53379814
>>53379624
>>53379713

Wyborcy PO, panie i panowie
>>
>>53379495
Twój pradziadek pewnie znał co najmniej 3 języki i potrafił w nich płynnie mówić i by se pewnie kutasa uciął gdyby wiedział, że doprowadzi on kiedyś do powstania takiego osobnika jak ty.
>>
>>53380082
Kolejny folksdojcz?
PiS już się weźmie za tą piątą kolumne.
>>
File: Włodziu.png (119 KB, 657x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Włodziu.png
119 KB, 657x913
>>53379900

Do you remember election of local governors?

PiS did the same goddamned shit as PO did recently. When elections were concluded, PiStards immediately announced that the elections HAVE BEEN RIGGED and that Poland enjoys the same quality of democracy as Belaruse, calling for action to be taken on the european forum.

PO played the same game as you did, only they were more retarded at it.
>>
>>53379495
masz rację zuchu
>>
>>53380260
>>53380260
>t. wyborca peło
>Panie i Panowie
>>
>spending 80 millions zlotych from pensions on church festival
>>
>>53379814
>>53379899
karaczan won
>>
>>53379004
>>53379495
He have right.
>>
>>53379713
Nie.
>>
File: 1444128804918.png (11 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444128804918.png
11 KB, 400x400
>>53380647

Proofs? Links?
>>
File: 1307651951001.jpg (29 KB, 330x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1307651951001.jpg
29 KB, 330x250
>>53377671
OY VEY BOLAND ISN'T GEMEMERAL GOUBERNMENT ANYMOH ((((((
>>
I feel train to PiS
>>
No the new party is just replacing old shills with new shills.
>>
>>53380781
this 2bh.
>>
File: Transfats.png (15 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Transfats.png
15 KB, 480x480
>>53380697

>Make a horrendous mistake despite writing only three most basic words

PiS-grade education, everyone.
>>
>>53380647
No i co?
Trzeba wspierać Polską katolicką młodzież.
Szczególnie podkreślać naszą tradycję, kulturę, religię, które są naszą tarczą w tych trudnych dla europy chwilach.
To właśnie dzięki kościołowi katolickiemu zachowaliśmy naszą tożsamość narodową i język, pomimo dziesiątek lat zaborów i zbrodni dokonywanych na naszym narodzie.
>>
>>53380845
>To właśnie dzięki kościołowi katolickiemu zachowaliśmy naszą tożsamość narodową i język, pomimo dziesiątek lat zaborów i zbrodni dokonywanych na naszym narodzie.
Jebniety jestes?

Kosciol katolicki ganil powstania i popieral rozbiory. Popieral rowniez III rzesze.
>>
>>53380941
to. tylko prawoslawie )))
>>
>>53380845
Dokładnie.

W latach zaborów Kościół katolicki stał się depozytariuszem polskiej tożsamości i niezawisłości narodowej. Bronił nie tylko wiary, lecz także praw narodu przeciw zaborcom. Eksponował potrzebę utrwalania wspólnoty religijnej Polaków, okrążonych przez prawosławną Moskwę, luterańskie Prusy, kalwiński Siedmiogród i mahometańską Turcję. W Europie ukształtował się nawet stereotyp „Polak – katolik”.
>>
>>53380979
>>53380941
>>
File: 1444430586811.png (168 KB, 748x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444430586811.png
168 KB, 748x756
>>53380845
>>
>>53380941

Niezły memiks. Wykopię i zupboatuję. xD
>>
File: 1440632323887.jpg (47 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440632323887.jpg
47 KB, 570x487
>>53380845
>>53380979
>>
>>53381060
>memiks
Bardziej jak niewygodne fakty dla nieduoczonego smiecia jak ty.
>>
>>53379004
>normal polish newspapers
>>
>>53381171
Yeah because better to read western """not censored"""" newspapers.

http://pikio.pl/masowe-gwalty-w-sylwestra-takze-w-szwajcarii-austrii-i-finlandii/
>>
>>53380196
Pruskie Imperium was rozjebie jebane cioty
>>
File: Tails_in_smash.jpg (227 KB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tails_in_smash.jpg
227 KB, 768x432
>>53381089

Nawet polskich znaków ci się nie chce nacisnąć a już się chcesz mądrzyć!

W-Y-P-I-E-R-D-A-L-A-J podwieku.
>>
File: 1446900278229.jpg (508 KB, 994x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446900278229.jpg
508 KB, 994x938
Personally I hope Poland starts a world war so we can all shitpost on /int/ about it. Imagine how comfy that would be, guys.
>>
>>53380712
http://natemat.pl/167451,pis-chce-dac-80-mln-wiecej-na-swiatowe-dni-mlodziezy-pieniadze-wezma-z-ubezpieczen-spolecznych
>>
>>53381418
>>
>>53381488
>Personally I hope Poland starts a world war so we can all shitpost on /int/ about it. Imagine how comfy that would be, guys.
In case of a world war there would be no internet, dumb shit.
>>
>>53381089

t. Jan Tomasz Gross.
>>
File: 1428259406371.jpg (105 KB, 398x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428259406371.jpg
105 KB, 398x503
>>53381489
>natemat
masz ty w ogóle rozum i godność człowieka
>>
>>53381536
>>53381492
Gros to patron zjebów jak ty.

Boli dupa ze katolicki kosciol popieral rozbiory i szykanowal konstytucje 3 maja?
>>
>>53381534
Why wouldn't there be internet?
>>
>>53381488
just give us some time
it's not that easy
>>
File: 1391661845474.jpg (12 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391661845474.jpg
12 KB, 250x250
>>53381600
>>53380941
>lewackie komusze śmiecie nieironicznie w to wierzą
weź ty przeczytaj chociaż jedną książkę historyczną na ten temat
>>
>>53381489
I tak to wszystko pierdolnie to niech chociaż dzieciaki się pobawią.
>>
>>53381489

Chyba PiS zapomniał, że ich elektorat wymaga częstszego zdrowotnego serwisowania i innych gibsmedatów.
>>
File: Autist.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Autist.jpg
91 KB, 640x640
>>53381568
>czytam tylko rządową prasę
>>
>>53381718
Jestem prawicowy jak tylko sie da. Nie popieram żydowskich religii które niszczyły kraj od samego początku.
>>
File: 1391756406664.jpg (237 KB, 1600x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391756406664.jpg
237 KB, 1600x1091
>>53381600

t. "JA NIE POOOOLAK! JA EUROPEEEEJCZYK!"
>>
Do you think that they have good intentions?
All the foreigners come to our country just to oppress the working class of our country. It's time to stop. Everyone who prove 100% pure Polish blood for 4 generations may be in the country, the rest should be sent to Syria or other -stanu (important note here: Germanized Poles as Ślązacy or Kaszubi not belong to the Motherland, you should treat them as foreigners). All companies should have a Pole as owner of the products in our stores should be Polish or produced by Poles from Borderlands. Of course długoplanowym goal is to recover our lands and settlements Polish.

You are mistaken if you think that all this is unorganized and that they are the victims. This whole issue of immigrants was to destroy countries sham positive about the Nation as Poland or Hungary. Through massive immigration to Western Europe they are building for themselves the population that is ready to enter the Polish with the military at any time. Foreigners going now weak and fleeing immigration they create an aura of hostility and claustrophobia in the Homeland. Therefore, you should confiscate all the assets of foreign throw out all unit nieojczyste. He will meet with criticism because it przekreslimy their chances of domination of our homeland. Only Polish polonization first and then the whole world can save us. Be Prepared.
>>
>>53381489
>cała gejropa zalana jihadystami
>bazowany PiS zwiększa ochronę festiwalu na który przyjadą ludzie z całego świata i jest idealnym miejscem na zamachy terrorystyczne
>lewactwo narzeka
trzeba być absolutnym idiotą, żeby się nie zgodzić z tą decyzją, dlatego nie dziwi mnie, że lewactwo marudzi
>>
>>53381921
Pojebany jestes lewacki koderski skurwielu?
>>
File: b9UQbTj.png (199 KB, 480x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b9UQbTj.png
199 KB, 480x425
>>53381859
>Jestem prawicowy jak tylko sie da. Nie popieram żydowskich religii które niszczyły kraj od samego początku.

Hurr potańczmy se dookoła graniastego słupa z mordą z każdej strony! To takie SŁOWIAŃSKIE!
>>
>>53382084
Ale kurwa nęcisz, jebany smieciu.

Patrz na Czechy, potrzebna im jakakolwiek zjebana religia albo ateizm?
>>
>>53382005
i am partly German and I support destruction of Poland especially butthurt patriotic cunts like you:)
>>
>>53382143
>responding to pasta
>>
>>53382084
+ bądźmy niewolnikami, bo taka religia
+ spłońmy za stosie w ofierze jakiegoś durnego słowiańskiego bożka

ale patrz MaTI jacy jesteśmy edżi teraz XDDD i katole majo bul dupy
>>
>>53382141
Czechy? Te Czechy które sa śwatową stolicą kurestwa i kręcenia tanich filmików porno? Super masz wzorce.
>>
>>53382192
>bądźmy niewolnikami, bo taka religia
>spłońmy za stosie w ofierze jakiegoś durnego słowiańskiego bożka
Opisales katolcioty idealnie.
>>
>>53382245
Nadal bogatsze od Polski. :^)

olso
>polki
>nie kurwy
>>
>>53382246
Nie, to catholic masterrace pali heretyków i pierdonów.
>>
File: 821.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
821.gif
3 MB, 640x360
>Orban (Hungary) is the known villain
>they won't let us know that's not the only "bad guy" here

Long live EU !
>>
>>53382344
>Nie, to catholic masterrace pali heretyków i pierdonów.
A wez wiecej uchodzcow anon, przeciez pan jezus by tak zrobil.

Heh, zgwalcili ci matke? Hehe daj im druga, przeciez to takie katolickie.

:^)
>>
ale ten lewak głupi, aż żal czytać
>>
ale te prawiczki głupie, aż żal czytać
>>
>>53382410
Polacy mają inną ideologię katolicką.
Fire and sword.
>>
>>53382458
>lewak
rybak
>>
>>53382458
No hehe anon, nadstaw drugie oko i czytaj. Pan jezus by tego chcial. XDDDDD
>>
>>53382005
Is this a meme or do some Poles really think like this?
>>
>>53382512
>Fire and sword.
Bardziej jak rozbiór kraju i gwałt polskich kobiet.
>>
>>53382567

Przez wiele wieków Polska charakteryzowała się tolerancją narodową i religijną. Wieloetniczność i wielowyznaniowość wzbogacała kulturowo kraj, chociaż prowadziła do napięć wewnętrznych. Sprzyjała osadnictwu na ziemiach polskich przedstawicieli innych narodów. Tolerancję utrwalała konstytucja wolności religijnej uchwalona przez sejm konwokacyjny w 1573 roku (konferencja warszawska). Gwarantowała ona swobody wyboru wyznania w zakresie większym aniżeli w innych krajach Europy. Pozwalało to na tworzenie z Polski pomostu między katolicyzmem i prawosławiem, poprzez kościół unicki, który przyłączył się do kościoła katolickiego, zachowując prawosławny ryt liturgiczny.

Wielu autorów wskazuje na szczególne cechy charakteru narodowego Polaków takie jak: brak absolutyzmu państwowego w dziejach narodu polskiego, brak rewolucji burżuazyjnej podobnej krajom zachodnioeuropejskim, słabości rodzimego mieszczaństwa, szczególna rola inteligencji oraz ideologia katolicka.
>>
File: Wyrazy_uznania.png (14 KB, 681x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wyrazy_uznania.png
14 KB, 681x547
Wątek się ciągnie, ale wykopki już zapomniały, że cały fred został założony przez jednego znudzonego Niemca.

Może przestaniecie lecieć na ten hak jak niemiecka dziwka na obrzezany chuj Ahmeda?
>>
>>53382629
A teraz całkiem serio.

Pobłażliwosć Polska doprowadziła ten kraj do wyniszczenia. Kiedy inne kraje bogaciły sie na potęgę, my trzymalismy glowe w swojej dupie i marzylismy o byciu wielką szlachta i chuj wie czym. Kiedy inne kraje budowały silna wladze, my wybieralismy ludzi ktorzy pograzali kraj w dlugach.

Nadal sie niczego nie nauczyli.
>>
>>53382458
>>53382491
jak to mawiał wybitny celtycki filozof Obeliks "ale głupi ci Polacy"
>>
lads strop arguing just za granica to the UK like most of you do and live like a worm
>>
>>53377671
Lel. A bunch of butthurt journalists and one or two politicians who lost the election are enough for Germany to "express concern." Or is it because the new gov doesn't such German dick as much as the last one?

I'm glad Polish government openly refers to the German government as successor of the Nazi state in their letters to them.
>>
File: 1452091140971.jpg (163 KB, 900x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452091140971.jpg
163 KB, 900x800
>>53383095

Do you want to out-YES the Sweden, fammy?
>>
>>53383342
i live in a village away from it all
>>
>>53383191
We are just worried about our eastern friends taking the wrong path and turning into a dictatorship
>>
>>53383698
It's easier to worry about fictional danger, rather than dealing with real life problems. How's Koln?
>>
>>53383698
Well, we're just worried about our western friends importing millions of terrorists and letting them rape their women without repercussion.

I'm glad we have mutual care for each other like friends are supposed to have, truly we live in happy times.
>>
Poland does it right.
>>
>>53382535
Around 2%, but nobody treats them serious. We call them kuce - ponies.
>>
>>53383939
thx, we will built white catholic enclave in europe.
>>
>>53383842
>>53383860
Thank you for your concerns, friends.
And I think I can reassure you, since the happenings in Köln it seems like media and politicians begin to be more and more against refugees.
In Poland, on the other hand, it appears to me like you are just at the beginning of a very worrysome road, which could indeed lead to the end of democracy as we know it.
>>
Is it true that Germany is in the process of turning into a cucked state?
>>
File: Ewaryst_closeup.png (1 MB, 1186x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ewaryst_closeup.png
1 MB, 1186x770
>>53383698
>and turning into a dictatorship

They had their government once already and they couldn't enforce 2/3 of the policies they promised. It is hard to build autocracy of any sort when one fails to have a hold on his own tools.
>>
Yes. Based Poland.
>>
>>53384100
>the end of democracy as we know it.
more like the end of being your colony and garbage dump
>>
>>53384100
>And I think I can reassure you, since the happenings in Köln it seems like media and politicians begin to be more and more against refugees.
It appears to be quite contrary, as your recent Pegida marches were violently dispressed by police using water cannons. Is it illegal in Germany to express concern about your own country?
>In Poland, on the other hand, it appears to me like you are just at the beginning of a very worrysome road, which could indeed lead to the end of democracy as we know it.
If by "end of democracy" you mean "majority of people disagree with me" then yes, it is a sad end.
>>
>>53384302
>Is it illegal in Germany to express concern about your own country?
It is not. Throwing bottles and fireworks and police officers, however. is.

>>53384248
>more like the end of being your colony and garbage dump
Are you dissatisfied with Germany investing in Poland?

>>53384126
True enough, and I hope you are gonna be right
>>
>>53384534
>Germany investing
okay, I got triggered

I work for one of your compatriots, btw
>>
>>53384629
I dont understand why this triggers you, friend.
Would you rather not have a job?
>>
>>53384746
I should have said "worked". My bad.
Germany, you're not investing. Your draining our well
>>
>>53384746
He is saying that Germany buying out all of our industry isn't something positive in the long term, despite short term benefits.
>>
File: eastern-poland.jpg (68 KB, 460x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eastern-poland.jpg
68 KB, 460x650
>>53384810
>>53384835
But weren't you the one asking us to invest in eastern Poland?
>>
>>53385121
You fucking NAZI.
>>
>>53385121
Us? You mean who? Average Polish person?
A political party? The things, everyone can make a mistake. It's more important to correct them.
>>
>>53385218
This was pretty rude, to be honest
>>
>>53385412
But true
>>
>>53385373
So you think it would be better for your country if nobody invested into it?

>>53385517
I don't think nazis were famous for investing in Poland, unless you call building concentration camps and invesment
>>
>>53385619
Define "investing"
>>
>>53385669
buying or creating an asset with the expectation of capital appreciation, dividends (profit), interest earnings, rents, or some combination of these returns.
>>
>>53385619
>unless you call building concentration camps and invesment
Actually, they might come in use soon enough.
>>
>>53385842
Then Germany was half-investing
>>
>>53385872
As far as I know, you are still using them and getting all the money from the jews visiting them every year.

>>53385878
The fuck is a "half-investion"?
>>
>>53385973
>The fuck is a "half-investion"?
What is actually happening here.
I think that you described it best with
>combination of these returns

Cheers. I have to go. Memes are waiting.
Thread replies: 144
Thread images: 41
Thread DB ID: 391829[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.