[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 382
Thread images: 68
File: 1439638802283.jpg (707 KB, 1536x1175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439638802283.jpg
707 KB, 1536x1175
Forrige:

>>53186066
>>
Forst for KollegaAnonene!
>>
>>53225831

Hvem er trådens mest intelligente poster?
>>
foreslår boikott av denne tråden og la den gamle tråden fortsette

er tåpelig å lage masse nye tråder hele tida
>>
>>53226158
mitt inntrykk var at jeg kunne like så godt lage ny tråd, fordi det bare var autister som brydde seg om å folge tråder helt til den dode? men for all del, boikott hvis du vil fåvæ
>>
Hva med å boikotte boikottinga av tråden og opprette en ny tråd?
>>
File: 1449366883877.png (383 KB, 1007x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449366883877.png
383 KB, 1007x502
>>53226328
er det tid?
>>
>>53226421
haha! Nei faktisk ikke...
>>
>>53226421
Husker jeg fikk en tredagers for det tullet der.
>>
>>53226082
Mesig tråd. Våran är mycket coolare >>53225660
>>
>>53226617
fortjent
>>
>>53226713
>Ingen dedikert trådstarter
Jeg trenger engang ikke lese tråden for å vite hva slags ussel gjeng dere er.
>>
>>53226421
aahhhh det var tider
>>
>>53227031
Ny bedre tråd er blitt opprettet
>>
>>53226421
Ranger de åtte trådstarterbildene fra best til verst.
>>
File: 5423565745.jpg (93 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5423565745.jpg
93 KB, 960x540
Hvem /sortmetall/ her
https://www.youtube.com/watch?v=fx1DHfbV1OI
>>
Beste sålangt >>53226747
>>
>>53225831
Er det det her du klassifiserer som "intelligent konversasjon"? Matteoppgaver?

Kan prove etterpå bare for moro skyld.
>>
>>53227555
Nei, det er bare et eksempel, siden jeg ble spurt om å legge frem eksempler og ta utgangspunkt i det.

Oppgaven krever ikke avanserte matematikkferdigheter, men den krever at du tenker logisk, og jeg hadde gjerne sett den bli diskutert her i tråden.
>>
>>53225831
>>53227555
>>53227657
Klarer ikke vente, prover like gjerne fra badekaret. Svaret er (sqrt2)-1 delt på 2, tror jeg.
>>
>>53227802
Avrundet lik 0.21
>>
>>53227802
Korrekt, forutsatt at du setter uttrykket (sqrt2)-1 i en parentes. Ellers kan det skje rare ting.
>>
>>53227940
Matte er pes uten riktig parentes. Har du flere oppgaver?
>>
>>53227979
Du kan ta for deg denne. Sort i trekket, finn kombinasjonen som vinner bonde. Jeg vil si den er middels vanskelig, hentet fra et turneringsparti jeg spilte i fjor.
>>
Påminnelse om at den gamle tråden fremdeles lever på side 9 med 20 tråder under seg.
>>
>>53228089
så ny tråd var en time prematur. hva så?
>>
>>53228069
Kan knapt nok reglene for sjakk, men kan prove dersom du utdyper litt til. Målet er altså for svart å ta 1 bonde på 1 trekk uten å miste noen brikker selv?
>>
>>53228147
Jeg ville bare minne folk om bedre tider, samt at jeg kan fremdeles bedrive trådstartingsautisme hvis jeg fǿler for det.Tror desverre de andre andre trådpolitimennene er forsvunnet da...
>>
>>53228175
En kombinasjon er en serie trekk som gir et fordelaktig utfall. Det kan være å vinne brikker, det kan være å sette sjakk matt, eller det kan til og med være å redde remis i en tilsynelatende tapt stilling. I alle tilfeller trenger man å finne mer enn ett trekk. Dette er en kombinasjon der du kan ta bonden med ditt tredje trekk, men det blir åpenbart hvordan sort får fordel etter det andre trekket i kombinasjonen. Åpningstrekket i kombinasjonen er ganske lett å finne, men det andre trekker er noe vanskeligere.
>>
File: semin.jpg (153 KB, 643x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
semin.jpg
153 KB, 643x799
Nei nå skal jeg stikke å mingle med sossekaksene i armani dresser og gullklokker gitt. Være en av eliten og alt det der.
>>
>>53228338
"trekket", skulle det naturligvis være. Skrivefeil skal ikke forekomme, men noen ganger hender det likevel. Jeg beklager på det dypeste.
>>
>>53228374
Hores ut som et interessant seminar. Hvordan har du fått innpass dit?
>>
File: 1433297336163.jpg (156 KB, 642x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433297336163.jpg
156 KB, 642x1083
>>53228328
forståelig anonsen. her har du et nostalgisk antikvarie i bildeform
>>
>>53228338
Nei, jeg gir opp. Klarer ikke se forste trekket en gang. Sjakk er ikke helt min greie.
>>
>>53228374

Eksklusivt seminar med en stor knapp det står "register" på? Tror heller de vil prove å selge deg noe. Evt så våkner du opp dagen etter mingledrinkene en nyre i manko, fåvæ.
>>
>>53228427
Drev med storhandel av aksjer 7 år tilbake, og har vært på noen mindre aksje seminarer fra DNB. Tydligvis alt som trengtes. Har også litt nettverk i Kina, men det kan jo ikke DNB mulig vite om de ikke leser eposten min.

Men nå er jeg så blakk at jeg må sloss med sigoynere om panteflasker i sopla. Men liker å leke storkar en gang i blandt. Ta bilder og kodde med venner om det og sånt.
>>
>>53228528
Ler godt. Bra observert, anonsen
>>
>>53228328
har ikke forsvunnet, bare gitt opp

dog brever jeg ikke så ofte i norgetråden lenger siden den gikk ad undas
>>
>>53228564
Forvaltning eller egne penger? Hva handlet du?
>>
>>53228574
Samme her. Jeg bare lurer i buskene og brever et par ganger i uka.
>>
>>53228453
>>
>>53228574
>>53228683
Oisann samma her gutta
Skal vi kysse
>>
File: Conf.jpg (25 KB, 547x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Conf.jpg
25 KB, 547x225
>>53228624
Egne penger. Hadde mer penger og mindre med vett etter utlandstjeneste. Handlet stort sett oljerelaterte aksjer. DNO som var min vinner den gang. Men så sprakk jo markedet og ting ble litt vel turbulent for meg siden jeg gjorde det fantastisk i starten og derfor overvurderte meg selv når det braket los. Etter det så levde jeg bare på pengene jeg ennå hadde og reiste litt rundt i verden mens jeg hadde mulighet.

Kansje jeg skal slenge på alle i norgetråden med, under mitt "selskap"? Kan ta med ganske mange tydligvis. Da kan vi alle leke sjefer og underdirektorer.
>>
>>53228750
Æsj. Jeg kysser ikke andre gutter, jeg har bare sex med dem.
>>
>>53228750
I-ingen homo, okay?
>>
>>53228800
Jeg hadde blitt med dersom det var på Ostlandet.
>>
>>53228722
blir det fuktigere NÅ
>>
>>53228816
N-neida selvfolgelig ikke
>>
>>53228977
Kan se det for meg
>VG: Dusinvis med NEETs stormet hotell, lagde opptoyer da ikke nok asiatiske jenter var til stede under seminar.
>>
Hvor lenge har vi vært her gutta?
Midten av februar sånn sirkus her.
>>
>>53228983
Kanskje litt.
>>
>>53229098
Feb/mars
>>
>>53229098
kan ikke huske
litt over 3 år
>>
>>53229098
Mars sånn sirkus
>>
>>53229098
I /norgetråden/ siden trådene ble stadig jevnere opprettet sent i november/tidlig i desember i 2014. /int/ generelt ca. 3 år.
>>
>>53228800
Hvorfor har de det i Trondheim, det er jo ikke bors der engang?
>>
File: happywheels.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happywheels.webm
2 MB, 720x405
>>53229137
>dfn ingen rullestoljv
>>
File: reg.jpg (219 KB, 1432x877) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reg.jpg
219 KB, 1432x877
>>53229436
Godt sporsmål. Er vel fordi DNB har en av sine hovedavdelinger her, og det bor faktisk ganske mange rike i byen, eller iallfall interesserte. Alle de andre seminarene jeg har vært på har vært fulle.

De har sikkert det samme i Oslo, Stavanger og Bergen kan tenkes. Jeg er med bare fordi jeg har lyst til å stikke til luksushotellet og titte litt, samt hore på seminaret da det er aktuelt for noen forrettningsplaner jeg har på gang.
>>
>>53229523
Kommer aldri til å skjǿnne hva som er tiltrekkende med rullestoljenter. Men det er nok relatert til at jeg bryr meg mest om området mellom navle og ankler.
>>
Poster fra Norwegianfly
>>
>>53229731
De har da også en vakker kropp fra navlen og nedover, selv om den kanskje ikke virker på samme måte.
>>
>>53229731
Handler ikke om dem, handler om meg og at jeg er et unikt snofnugg samt episk memebrever
>>
>>53229818
Nei. Det må være passelig muskulǿst, samt at det er umulig å vurdere om rullestoljenter har brede hofter eller ikke, noe som er veldig viktig.
>>
>>53229731
Han vil vel bare ha en jente som ikke er i stand til å lope fra ham.
>>
>>53229980
Lo hoylytt
>>
File: webm.webm (1018 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
webm.webm
1018 KB, 640x640
>>53229911
Det er vel mest smak og behag. Jeg synes at kontrasten mellom en lam underkropp og en funksjonsfrisk overkropp kan være veldig tiltrekkende, men jeg forstår godt at ikke alle synes det.
>>
>>53229630
Vil du dele disse forretningsplanene med oss? Eventuelt hvilket marked du retter deg inn på.
>>
>>53230055
Har du noensinne faktisk prövd deg på ei rullestoljente?
>>
>>53230097
Nei, det har aldri passet seg slik. De er jo dessverre ganske sjeldne, og de gangene jeg har sett noen, har det ikke vært naturlig å gå bort til en vilt fremmed person og introdusere seg helt ut av det blå.
>>
>>53230090
Han posisjonerer seg for slavehandel
>>
>>53230208
Impliserer du at en rullestoljente som aldri blir rort av noen andre gutter ikke hadde blitt henrykt om du ikke ser ut som et takras og presenterer deg?
>>
Why is Oslo full of non-whites?
>>
>>53230090
Fiskeri i hovedsak. Kina importerer uendelig mye norsk fisk, og er også kansje det markedet som vekser kjappest i verden når det kommer til mat og import av det. Norsk fisk har en luksusstempel over seg i Japan, SKorea og Kina og selger veldig bra. Men i Norge krymper fiskermannstallet årlig og opplever alt nå en kraftig mangel på småfiske (dvs fiskere som ikke jobber for store selskap ute i nordsjoen). Som nevt så har jeg et lite nettverk (hovedsak jenter fra administrative roller) i Kina som sikkert er villig til å satse. Kinesere generelt er ganske ville på å ta risiko om det er snakk om veldig bra profitt.

En stor fordel med å fiskeri er at det er ingen krav til den enkelte fisker når det kommer til utdanning (men man trenger noen sikkerhetssertifikater, men disse kan taes senest 3 måneder etter å ha started å jobbe). Så jeg tenker å lage et sammarbeid med fx NAV. De har masse folk uten utdanning men som er fysisk solide og villig til å jobbe med noe annet enn å sitte i kasse på Rema, og jeg trenger mannskap da jeg alt har skippere med utdanning og alt som trengs innen den rollen.

Det storste hinderet er naturligvis å skaffe investorer til å finansiere fiskebåter da prislappen på dem er droye. Så jobber med å formulere en plan som jeg kan presentere for Innovasjon Norge, div kommuner og andre relaterte investorselskap.
>>
>>53230415
Kanskje, men det må i alle fall virke naturlig. Jeg kan jo ikke te meg som en tulling.
>>
>>53230440
t. Johnny Ling Dong from Toronto
>>
>>53230440
Organized crime tends to gather around urban metro areas. Also there's a lot of welfare apartments and condos with cheap rent there. middle class lives in the countryside in mansions, poor people stack up in condos in the worst part of Oslo. (Gronland) And richest people live in gigantic mansions or insane apartments on the west side of Oslo.

Hence why we refer to the west as where the elite resides, doctors, lawyers etc.
>>
>>53230440
that's where they want to live
try to settle them elsewhere, a lot of them eventually just move to Oslo anyway
>>
>>53230485
Jeg kan stikke ut en tur med jolla hvis du vil. Den har 15 hester og greier. Kan sikkert skaffe et par makrell og noen lyr.
>>
>>53230489
"H-h-h-hei, er du s-s-sliten i armene? S-s-skal jeg rulle deg?"

Nei men helt seriost, se henne i oynene og si rett ut at du syntes henne var sot og du vil gjerne legge henne til på facebook eller telefonnr.

Du må ikke finne på å sette deg ned på huk for å se henne i oynene, dette har jeg gjort med en dverg en gang når jeg skulle fortelle henne hvor stygt propersjonert hun var og ble spyttet i ansiktet.
>>
>>53230599
Alle må jo starte et stes. Bare se på Onkel Skrue. Kiloprisen på lyr er jo hele 11 kr på alle fiskemottak, så får du tak i et par så har du tjent nok til en Fjordlands og cola!
>>
>>53230440
It's the capital, largest city, and most accessible to any foreigner. After we imported workforce pakis in the 70's, they created ghettos, and those ghettos grew out of hand once the somalis starting rolling in by the late 90's.
>>
>>53230736
Kilopris laks er 44kr, hvorfor driver ikke alle Nordmenn bare med lakseoppdrett?
>>
File: f35-weapon-bay.jpg (110 KB, 2000x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f35-weapon-bay.jpg
110 KB, 2000x1600
F-35 er et utuktig fly fåvæ
>>
>>53230736
Kan man bare spasere inn på et fiskemottak, slenge noen lyr på disken og bare få utbetalt penger?
>>
>>53230736
Du glemte å trekke fra eventuelle kostnader han har til bensin, med mindre han sparer penger og ror da.

>>53230785
Tror ikke det er så mye plass igjen langs kysten til oppdrett. Dessuten er det jo hǿy oppstartskostnad, og ganske dominert av store aktǿrer.
>>
>>53230785
Fordi laks er en oppriktig jævel som er mer opptatt av å do av sykdom og faenskap enn å tjene penger for stakkars mennesker.

Men spok til side, så er det helt sykt hva slags papir og kompetanse man må ha får å bedrive lakseopprett.

Om du virkelig vil leve farlig så flytter du til finnmark og fisker kongekrabbe. Der er det store penger å hente. Men du må bo i Finnmark ellers får du ikke lov.
>>
>>53230630
Noe forteller meg at jeg skal være forsiktig med å ta dine råd for god fisk, men takk likevel. Kanskje det dukker opp en fin rullestoljente i sjakklubben i kveld, men jeg tviler. Nå må jeg uansett stikke.
>>
>>53230924
>i sjakklubben

Glem tipset mitt
>>
>>53230924
herrejesus, rullestolanon og sjakkanon er samme person!
>>
>>53230891
Delvis. Du må ha registrert båten hos småbåtregisteret. Etter det kan du gjore det så og si og tjene 50 000 max året på fritidsfiske for du må registrere deg som fisker på blad A eller blad B.

Men du kan ikke bare komme med en pose full av fisk du fisket fra havna da, må være med båt.
>>
File: pomf.jpg (211 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pomf.jpg
211 KB, 1920x1080
>>53230832
Hun er ikke den eneste.
>>
File: Slowpoke.png (547 KB, 500x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Slowpoke.png
547 KB, 500x488
>>53230977
>>
NorgeTråden
rullestoljv
>>
>>53231097
>t. PST
>>
>>53230898
Med 15hk så tror jeg det går fortere å ro.
>>
>>53231194
>PST

Psssst

PST ville vel ikke forsokt å lure Norgetrådere inn i et chatterom med AES-256 CTR kryptering.
>>
>>53230485
"Normalt havfiske" blir utkonkurrert av oppdrett. Asiatiske forbrukere bryr seg ikke om det er fisk fra havgapet eller fra en merde, så lenge den er norsk.
>>
>>53231009
>>
>>53231097
Er det her vi skal snakke om trafficking av handicappede ǿsteuropeerjenter og hvordan ikke betale skatt av bigmac-salg?

>>53231252
Så lenge de også er tilstede i chatterommet er jo krypteringen verdilǿs.
>>
>>53231252
Nei, men nå vet jo alle passordet.
>>
>>53231350
>>53231348
Finn for et passord som vi må gjette oss frem til da, en kjent megmeg fra tråden.
>>
>>53231398
>WoW i bakgrunnen
Najs. Prover å se hvilken sone han er i, men sliter litt. Dustwallow kanskje?
>>
>>53231475
https://www.youtube.com/watch?v=1fziRzD05yI

Det er denne personen hvis du ikke kjenner han igjen.
>>
>>53231513
Klein type, men kudos for å kunne loren bedre enn utviklerne.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3_cKTw8cB78
>>
>>53231319
Det er sant, men så er opprett også en årsak til at det har blitt mindre konkurranse innen kystfiske. En båt med 3-4 i Lofoten tjener ganske lett et par millioner i sesongen om man vet hva man gjor.

Synd at inngangspasset med å kjope kvoter er dyre ennå. Men har tro på at staten vil oppmuntre flere til fiske og vil redusere kvotepriser, samt oke kvotering.

På lengre sikt så tror jeg at vesten vil bli mer obs på opprettsfisk og "frifisk", hvor opprettfisk blir uattraktivt med ramlende priser. Bare se på Norge nå. Vær gang det er snakk om opprettsfisk så strommer kommentarer inn om hvor fæl opprettsfisk smaker i forhold.

Kystfiske er fremdeles ganske lukrativt, og jeg tipper det vil bli mer så med tiden. Om ikke annet så har du jo mathipstere som kun vil ha "naturlig fisket" fisk, akkurat som de skal ha okologisk gress og annet.
>>
>>53231644
Han har vel hengt seg nå som WoW har ramlet så kraftig fra sin stortid.
>>
>>53229098
Januar i fjor tipper jeg. 4chan har jeg besokt i 9 år eller noe slikt, skulle gjerne vært foruten.
>>
So soon HVA DA??
>>
>>53231733
Får nesten håpe det, men de har 5.5 millioner spillere. Fra 12 på toppen.

Man må jo være trygda for å sette seg inn i et MMO på ordentlig sett. I forhold til andre spill hvor du kan hoppe inn og ut av en match og være en flink casualspiller.
>>
Nei nå skal jeg spille litt Rune Factory og prove meg på drommedama igjen
>>
>>53231733
Herregud så bra det var i vanilje- og brennende kortstog-tiden. De som hater kan umulig ha spilt det.
>>
>>53231819
Dårlig på engelsk, "so soon" - "så tidlig"

Tidlig oppe da ve ;)
>>
https://a.pomf.cat/toltae.webm
>>
File: 1445362937615.jpg (388 KB, 2400x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445362937615.jpg
388 KB, 2400x1600
>>53231899
Pedophile from slav country, get out of this thread.
>>
>>53231872
Spilte det da de hadde en gratis måned med provetid. Men jeg var så utbrent på MMO's pga Age of Conan, Anarchy Online, og et par andre jeg har glemt.

Kan absolutt forstå hvorfor dette var fantastisk for folk som ikke har så mye erfaring med MMOs da. Skulle onske jeg "var med" i stortiden sin. Sånt finnes desverre ikke lengre i MMOs
>>
>>53231966

it's supposed to be cute you idiot
>>
>>53231998
We don't take kindly to your kind around these parts. Pedo
>>
>>53231972
>Age of Conan
Fy faen for et togvrak av et MMO.

Har spilt en bråte med MMOs siden 9-års alderen, vanilje og brennene korstog er en god andreplass bak gamle Tibia. Angrer som en hund på at jeg ikke satt meg inn i EVE når jeg hadde tid og vilje.
>>
lurer på om jeg skal slenge grandisen i ovnen gutta
>>
File: hæ.png (1 MB, 1276x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hæ.png
1 MB, 1276x719
Hva faen er det for et spill du har kjopt til meg, O?

- M
>>
>>53232125
Haha, ja, Age of Conan var jaggu meg dritt. Startet så bra, men var så tom.

Var mellomsjef på den storste guilden på en server, men en dag så kom den guild buggen hvor hele guilden blir opplost og vi mistet alt i guild banken. Var på det stadiet absolutt alle i guilden quita. Horte alle guildsa på servern opplevde det samme.

Funcom er vel hva definisjonen av skuffelse er. Typisk med for mange idee folk og for få kompetente handlere.

Skal innromme at jeg veldig gjerne skulle ha spilt Everquest når roleplaying faktisk var norm, og det ikke var en wiki med guider til powerleveling og min-max builds dagen etter release.
>>
>>53232318
Har aldri vært så skuffet over et spill som jeg ble over AoC. Regelrett penger i dass.

Ah shit, Everquest ja. Definitivt et spill jeg syntes er kjipt å ha gått glipp av. Det og Ultima.
>>
File: Timewaster.jpg (239 KB, 1267x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Timewaster.jpg
239 KB, 1267x971
Klarer ikke å slutte å spille sånne incremental gaming spill. Får mye mer ut av dem enn 99% av dagens storspill
>>
>>53232318
>Funcom er vel hva definisjonen av skuffelse er
The Secret World er ikke så ille ifra det jeg husker, men nå vet jeg ikke hva å egentlig forvente av norsk spillindustri. Svenskene og danskene er ganske flinke, men ikke vi av en eller annen grunn. Til og med Finland er ganske imponerende, med titler som Max Payne.
>>
Apropos spill fra fortiden; hvem /nordicmafia/ her under storhetstida 2005-2007?
>>
>>53232665
MER PENGER TIL SPILLUTVIKLING
VÅKN OPP, ERNA
>>
>>53232665
>Finland er ganske imponerende, med titler som Max Payne.
Men hva annet enn Max Payne liksom? Vi har jo forsåvidt Drommefall som var veldig bra og populær i utlandet.

Men Svenskene har jo Paradox, samt bråte med indie spill som blir super populære som Hotline Miami og sånt
>>
>>53232776
Svenskene har Dice også.
>>
>>53232722
Haha ja fy faen!
>>
>>53232799
Eneste jeg kommer på fra Dice uten å sjekke det opp er vel Mirrors Edge, som var ganske morsomt og veldig fint å se på. Men de ble vel kjopt opp av EA om jeg husker rett
>>
>>53232799
Hadde*..? Er ikke Dice solgt til EA?
>>
>>53232799
DICE er drep. Det er bare et hult skall igjen styrt av EA sin vanhellige kraft.
>>
>>53232915
HIF i fred gamle Stridsmark-spill
>>
>>53232990

Slagmark 2 er det beste flerspiller forstepersonsskytespillet jeg noen gang har spilt, punktum.
>>
>>53231871
Harvest Moon gjorde sånn at jeg fikk lyst til å bli bonde da jeg var guttunge. Farlige spill.
>>
>>53233107
100% enig

https://www.youtube.com/watch?v=S0aXAm0jqd0
>nostalgioverdose

Fikk du med deg at de skrudde av alle servere sommeren som var?
>>
>>53231899
CUTE
>>
>>53232776
Drömmefall er vel og greit, men tror ikke det måler seg med Max Payne i popularitet eller kvalitet. Utenom Max Payne, lagde Remedy også Alan Wake og sikkert flere andre titler også. Finland har også ting som Trine, og til og med nylige kjente titler som Cities: Skyline. Kan heller ikke glemme megmeg-spillet Angry Birds.
>>
>>53233107
Slagmark 2 var bra, men personlig tror jeg jeg må gi den prisen til Lagfestning 2, fǿr det ble til Hattesimulator 2.
>>
>>53233226
Skulle bare mangle at THE mem-spillet kommer fra THE mem-landet
>>
>>53233256
>ingen stridsvogner
>ingen helikoptere
>ingen jagerfly
>små kart
>maks 24 spillere
2/10, prov igjen
>>
>>53233188

Min broder.

Jepp, spilte det noen timer dagen for. Rar folelse å ta farvel til et spill som merkelig nok var en stor del av tenårene mine.
>>
>>53233256
min neger
Lagfestning 2 er spillet jeg har sunket flest timer i på Damp fåvæ
>>
>>53233391
https://www.youtube.com/watch?v=57VTXT_9W1I

Jeg gråter mannetrårer
>>
>>53233327
>maks 24 spillere
Det var 32 bortsett fra helt i starten.
Uansett er du overfladisk om du dǿmmer spillet på noe som helst annet grunnlag enn spillbarhet. Eks. nye Battlefront som scorer mye bedre enn Lagsimulator 2 på listen din, men som ikke er spillbart for fem flate ǿre.
>>
File: doxxeanon.jpg (193 KB, 1024x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doxxeanon.jpg
193 KB, 1024x763
>VIKTIG STRÅUNDERSǾKELSE:

Er Norgetråden en gjeng med mannlinger?

http://strawpoll.me/6473986
>http://strawpoll.me/6473986
http://strawpoll.me/6473986
>http://strawpoll.me/6473986
http://strawpoll.me/6473986

Brev gjerne hǿyden din her hvis du er over 198 eller lavere enn 171, slik at vi kan finne gjennomsnittshǿyden til slutt. Rund opp til nærmeste tall (171.5=172)
>>
>>53233577
Var ment som en spok.

Kjopte nye Battlefront for noen dager siden, henvendte meg til EA etter ~30 min spilletid for å kreve pengene tilbake. Makan til mokkaspill.
>>
>>53229098
3-4 år
>>
Varför är norrmän så besatta av majs? Varje gång jag äter i Norge så blir jag serverad tonvis med majs på pizza, i sallad osv
>>
>>53233653
er de ærlige er faen meg korte.
>>
>>53233653
Is he a halfling?
>>
>>53233661
>Kjopte nye Battlefront
Kondolerer. Du burde spilt betaen. Da hadde du blitt spart innsatsen med å kreve pengene tilbake.
>>
File: 1449583502117.jpg (81 KB, 700x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449583502117.jpg
81 KB, 700x465
>>53233690
>valget 2013 var 44 år siden
>>
Hvordan i helvette skaffer man jobb til ungdom? Har en bror på 17 som bare sitter på ræva og klager dagen lang fordi han ikke har noe penger. Begyner å jævlig irriterende. Hjelp?
>>
>>53233856
Amerikansk imperialisme
>>
>>53234029
Norske 12 åringer som forguder spillet over hele facebook
>>
>>53234152
Utdannelse?
>>
>>53234228
Han går på vgs
>>
>>53234182
Det låter som ett rimligt svar.
Det må ju också vara därför eran pizzabotten är så tjock?
>>
>>53234284
Hvor bor han?
>>
>>53234152
Jobb til ungdom uten å kjenne noen nå i dags blir jo papirruta da, eller trygle på matvarebutikker etter en stilling
>>
Hvordan er stemningen ang flyktlingene i noreg nå?
>>
>>53234327
Oslo

>>53234352
Ut i fra egen erfaring er det nesten umulig å få jobb på butikk når man er under 18.
>>
>>53234366
Er ikke noen standard "stemning" om man ikke leter etter det på div forum, og da finner man begge ekstreme sider. Folk flest er for opptatt av å leve sine liv til å bli sinte.
>>
>>53234420
>nesten umulig å få jobb på butikk når man er under 18.
Spesielt fordi man må være 18 for å få sitte i kasse og selge alkohol. Og lager arbeid er ikke så vanlig lengre.
>>
>>53234187
Fremtiden for skytespill er mǿrk. Heldigvis kan jeg fremdeles oppleve bra samarbeid og god spillbarhet i Rǿdt Orkester 2. Håper bare ikke YOLO NOSCOPE MLG-kulturen ǿdelegger Stigende Storm 2: Vietnam også.
>>
>>53234366
Folk blir sure og kaller Frp for rasister når de finner ut at Frp har rett.
>>
>>53234466
Skjonner. Har samme intrykket når jeg leser aviser og prater med familie og venner. Dere kan være glad. Jeg er drittlei av driten som foregår her nede.
>>
>>53234533
>YOLO NOSCOPE MLG-kulturen
Sånne folk hekter seg bare til spill som krever raske reflekser, som Mot-Slag: Global Offensiv eller Torsk.
>>
>>53234690
>Torsk.
10/10
>>
Hva tror folk om Snostorms kommende forstepersonskyter Overblikk?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wlW5gJ4bn34
>>
a shit
>>
>>53234833
ikke min kopp med te
megmegspill
>>
>>53234891
Ta nå dette til /pol/. Her i gården prater vi om spill og forretninger
>>
>>53235057
dette
>>
>>53234982
Men de deilige damene da. Wow.
>>
File: check em.jpg (189 KB, 980x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
check em.jpg
189 KB, 980x665
>>53233653
Gjennomsnitt på 183.66cm og median på 183,5cm til nå. Godkjent.
>>
http://strawpoll.me/6474438

Valg snart
>>
>>53235285
Kjenner ikke igjen noen av de navna annet enn Olav Thon og Petter Stordalen

Og meme valgene da så klart
>>
>>53235393
Skolér deg selv, anonsen. Skolér deg selv.
>>
>>53235284
12 stykker er vel ikke representativt for hele norge? Dog er jo ikke en mindre poll enn hva Gallup og Pew Research alle de andre som pumper ut tåplige charts som ikke betyr en dritt
>>
>>53235489
Ja, hvordan kan man fungere uten å vite hvem selveste Charter Svein og Nerd Lolum er?
>>
>>53235499
jeg stakk innom og trakk ned snittet
>>
>>53235499
Et utvalg på ~1000 personer med forskjellig bakgrunn er statistisk representativt for en befolkning - jo. Det gir en god pekepinn på hva ståa er.
>>
>>53235648
Nja, Ikke uten detaljer. For alt du vet, så kan de 12 anonsa være slekninger fra en inavlet bygdt i jotunheimen. Da peker det kun på bygda og ikke landet
>>
File: svein.jpg (62 KB, 680x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svein.jpg
62 KB, 680x382
>>53235545
Klin umulig fåvæ
>>
>>53235648
Det kommer helt an på hvordan de 1000 personene er utvalgt. Å finne et godt representativt utvalg er ikke lett. Mange utvalg blir f.eks. påvirket av en overvekt av personer som er villige til å ta telefonen og svare på spǿrsmål midt i middagstiden, som ikke nǿdvendigvis er representative for befolkningen generelt.
>>
>>53235499
det er ikke så veldig annerledes fra det nasjonale gjennsomsnittet da, som er målt etter vernepliktige
>>
Her er noe for dere cripplehomser
https://www.youtube.com/watch?v=W8fdXNN0irI
>>
>>53235499
Norges gjennomsnitt er irrelevant, det er Norgetrådens gjennomsnitt jeg er ute etter.

Falt nettopp til 182.733cm etter 15 stemmer forresten.
>>
>>53235892
>cripple
Kröpling
>>
Hvem /dust/ her?
>>
>>53233653
Litt misunnelig på kisen. Han jo bare leie seg ei hore og rollespille /ss/ med hvilket som helst kvinnfolk.
>Du er for hoy til å hvile hodet på puppene hennes mens du humper i vei
>>
>>53235849
Det nasjonale gjennomsnittet var 179,9 for vernepliktige i 2007. Så undersǿkelsen her ligger langt unna statistisk sett. Den er nærmere selvrapporterte studier da, men de er som kjent sǿppel. Dette indikerer at folk her lyver bevisst eller ubevisst (baserer sin antatte hǿyde på andre som lyver), eller at korte folk ikke svarer.
>>
>>53235999
Jeg liker å være dust inniblandt. Litt digg å bare være uten å tenke.
>>
File: 1622178.jpg (19 KB, 260x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1622178.jpg
19 KB, 260x350
>Ta en stråundersökelse så seriöst
Jeg håper dere ikke gjör dette, gutta.
>>
>>53236315
Noe må vi da gjǿre. Kan ikke diskutere krǿplingjenter hele dagen.
>>
tror jeg slenger den grandisen i ovnen nå jeg gutta
>>
>>53236166
>undersǿkelsen her ligger langt unna
det er opp til tolkning, jeg synes ikke ~4cm er en stor forskjell på folk
>>
can u nordbros tl;dr ur army

like is it civic duty or what
>>
>>53236487
~4cm er ikke noen enorm forskjell hvis den er mellom to folk på gata, men statistisk sett er det en veldig stor forskjell.
>>
>>53236463
Brev bilder
>>
>>53236548
it is civic duty but our cuck government keep a very small number of soldiers, so they only need a few each year
that's why it's practically volunteer army these days because they can cherry pick the most motivated recruits

but strictly speaking every able bodied person has a duty to serve if they're called upon
>>
>>53236548
The army is the army. You do army stuff depending on your role. Tank commanders commandeer tanks. Relay communication guys enable relay communication. Etc etc
>>
>>53236674
>>53236666
how long is the serving
>>
>>53236781
depends on how good you are at sucking dicks

1 dick = 1 day less
>>
>>53236781
12 months for regular soldiers. 2 years for first time officers and 6 months for heimvernet (and 10 days max yearly until the age of 44), national guard.
>>
>>53236632
skulle til å gjore det for deg anonsen, men så innså eg at ovnen min er skitten fåvæ
>>
>>53236781
standard first time service is 12 months, but in total your duty is 18 months

so since I served 12 months, they can still call me in for 6 months.
if that happens I probably have to do repetition exercise a couple weeks every year
>>
>>53236842
Skitten ovn..? Åååh.. f-fortell meg mer, gjerne detaljer
>>
>>53236834
wew

its only 6months for basic guys in here

12 for officers

9 for medics and military polices
>>
>>53237005
miN GODE MANN
HVORDAN VÅGER DE
ALDELES UTUKTIG
>>
>>53232288
Haha, du spiller ja?

Håper det faller i smak, jula er jo bare en gang i året.

-O
>>
File: DSCN6816.jpg (474 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN6816.jpg
474 KB, 1600x1200
>>53237070
J-jeg kan ikke noe for det, men skitne ovner får det til å kile i underbuksene mine
>>
File: heilt_avskyeleg.png (38 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heilt_avskyeleg.png
38 KB, 250x350
>>53237319
lukter ikke den noe helt forjævlig når du steker
>>
>>53237504
Avskyelig for deg - tantrisk for meg
>>
gutta vil noen kjope meg en xbox one
>>
>>53237851
hva faen skal du med det
>>
Kjopte Squad gutta
Håper det er et ålreit FPS gutta
Arkade-FPS er for smågutta gutta
>>
>>53237945
runke
>>
>>53238010
1. Mosebok 38:9-10
>>
>>53237851
>ǿnsker et fjernsynapparat
>>
File: dfn ingen jv.png (100 KB, 735x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfn ingen jv.png
100 KB, 735x135
>>53233653
B E R G E N
E
R
G
E
N
>>
What part of Norway has the dumbest people on average?
>>
>>53238236
Eastern Oslo
>>
>>53238236
Don'the know about dumb, but the least educated ones on average are from Finnmark. Many don't have a reason to get a good education as they will grow up to become fishermen and reindeer herders.
>>
>>53238236
North
>>
>>53238201
Bollefri sone fåvæ
>>
grandisen var god
>>
>>53238164
Hvordan har det seg at du er burger og kan flytende norsk?
Lukter litt gammal bigmac av hele det opplegget her fåvæ.
>>
Hvor gamle er dere?
>>
>>53239852
32
>>
>>53239852
For ung for deg, din gamle gris.
>>
>>53239924

Jeg er 22....
>>
>>53239959
Fortell det til Politiet du
>>
>>53239766
Jeg kan ikke flytende norsk. Jeg bare lært min litt norsk tidligere min tur.
>>
>>53240004

Jeg gjorde det, når jeg var misstenkt i en helt uavhengig sak.
>>
>>53239924
22
>>
>>53239852
21
>>
>>53240579
MODS
>>
>>53239852
14/J/Sogndal
>>
>>53239852
12/J/Utsira
>>
File: rune.jpg (86 KB, 972x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rune.jpg
86 KB, 972x575
>>53240686
>>53240774
Vil dere bli med meg på en liten hyttetur?
>>
>>53240686
>>53240774
https://www.youtube.com/watch?v=CBb4DxV0rbs
>>
>>53240686
>>53240774

Disgusting.
>>
>>53240774
>>53240686

Post bilder fåvæ
>>
>>53241193
Null problem, er veldig vakkert her
>>
>>53240831
Fy faen for en idiot hvis dette er ekte
>>
What are the differences between Scandinavian countries? What are the main difference between Norway and Sweden?
>>
>>53241398
there is absolutly no difference geneticly between russians, norwegians and swedes. all the same People, Finns however...
>>
>>53241472
>there is absolutly no difference geneticly between russians, norwegians and swedes.
Hva faen er det jeg leser gutta?
>>
>>53241472
You wut?

Russians are slavic
>>
>>53241472
What is this new dank meme
>>
>>53241472
Satte kaffen i halsen
>>
File: 1442437427243.jpg (32 KB, 342x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442437427243.jpg
32 KB, 342x271
>>53241472
>>
>>53241517
nope, they are scandinavians which learned slavic language and culture. they are from the norwegian tribe called ROR, basicly immigrants.
>>
File: 1450094818318.png (11 KB, 307x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450094818318.png
11 KB, 307x462
>>53241711
>they are scandinavians which learned slavic language and culture. they are from the norwegian tribe called ROR
>>
>>53241517
also slavic is cultural, iam talking genetics here.
>>
File: Pls.jpg (40 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pls.jpg
40 KB, 600x450
>>53241711
Ikke begynn
>>
>>53241472

>german education
>trying to be nordic
>le epic mongol maymay xD

This is why nobody likes German posters.

https://www.youtube.com/watch?v=4ztOV2wrrkY
>>
File: polski.png (2 MB, 1066x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polski.png
2 MB, 1066x800
Jeg kunne godt tenke meg en slavisk (ev. semi-slavisk) jv fåvæ.
>>
>>53241799
ror=to paddle
>>
>>53241820
Germans arent nordic, maby the northern ones wich mixed with danish but the normal one are forrest dwelling hiberians.
>>
>>53241711
Some Scandinavian vikings settling in slavland and founding ancient Rus doesn't make the majority there genetically Scandinavian. They just mixed with the majority of slavs that already lived there.
>>
>>53242008
yes also true, slavs lived there, but russians arent slavs. different genes.
>>
>>53241398
We ski, they play hockey. There you go.
>>
>>53241996
Todays Germans (Turkogermans) have strong Turkic genes and mongolian features.
>>
File: DSC04339.jpg (2 MB, 3408x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04339.jpg
2 MB, 3408x1920
I read somewhere food is very expensive unless you 'eat like a Norwegian'. Does that just mean diet, or buying what there is a lot of? Fish? Meat?
>>
File: proofs2.jpg (159 KB, 796x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proofs2.jpg
159 KB, 796x827
>>53242075
>but russians arent slavs. different genes
>>
>>53242125
no, they are still hibernians.

haha funny swedes have african genes right now-

iam talking about real Germans.
>>
>>53242252
Back to the steppes with you Hans
>>
>>53242217
you dont understand, russians are norwegian vikings which think they are slavs. simply because they adopted slavic language and culture, it doesnt make them slav by genes.

same like mutomboo wont be swede when he learns swedish and is Born in sweden, hes still african.
>>
>>53242360
you're an absolute madman
>>
>>53242167
I don't know.
I mean, I eat both meat and fish regularly and I generally eat until I'm full
>>
>>53242395
nooo, you are just not educated enough but i will help you.
>>
>>53242360
If you fuck a slav, and your kid fucks a slav and so on for a few generations, the resulting kids are slavs. That's just how it is.
>>
>>53242482
if you fuck a viking, and your Kids fucks a viking and so on for a few Generations, the ruslting Kids are vikings. Thats just how it is, unless they learn slavic language live in slavic lands and adopt christianity.
>>
>>53241472
Lolwut? We are slavs with some turk and finn blood.
>>
File: DSC04543a.jpg (4 MB, 5449x3001) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04543a.jpg
4 MB, 5449x3001
>>53242471
Hm, might just be someone middle class writing that they couldn't get coconut water.
What about vegetables? Bread?

>No Ferry to trondheim any more

Fucks sake, Norway is Closer to me than france and there are no boats?
>>
>>53242167
Food isn't expensive in Norway in relation to the average wage. However, to people from countries with lower average wages it'll appear expensive.
>>
>>53242482
this is how it went, some norwegian boat tribe called ror went to slavlands, created novgorod(notice norvegia Sound like novgorod) settle down and adopted the slavic language and converted to christianity. does it make them slavic just because they immigrated ?

are americans british just because they speak english ?

i dont understand your stupidity....are you Immigrant ?
>>
>>53242872
This, but still expensive compared to UK and the US though.
>>
>>53240574
heritage?
>>
>>53242645
you are not, you are scandinavian and NOT FINN

Finns are asiatic People. mongolian admixture. russians have like 0,0000% mongoloids.

yes mongoloids live in russia and Claim being russian, but they arent geneticlywise.

russian, norwegian and swedes are the same People, but different culture.
>>
File: DSC04528.jpg (3 MB, 4592x3056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04528.jpg
3 MB, 4592x3056
>>53242872
>>53242940

I thought even we were expensive compared to mainland europe and the US.

For example, average vegetables, carrots, potatoes around 10kr. Cheap bread 12kr at the most. meat from 20-40kr.
>>
File: breivik on putin.jpg (33 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
breivik on putin.jpg
33 KB, 1024x576
russians are norwegians in denial.
>>
>>53242876
I'm not stupid, but you appear to be, so I'll explain very carefully. Never once have I heard of these fabled "ror" of yours, but I assume you're referring to Rurik and his people, who by the way are of uncertain origin (most popular theory in the sources I've read is Swedish by the way). Secondly it's fair to assume they were mainly men (I don't have a source, but as far as I remember genetic mapping supports this). Consequently they fucked slavic women, and got half slav babies. These half slavs fucked each other as well as the native slavs, and so on. The result is that today there are few remaining that are even 1/100th part Scandinavian.

Also I'm about as far from an immigrant as I could be. I lack only blonde hair in order to be Hitler's dream.
>>
>>53242963
German and Irish
Not an alchoholic though trust me senpai
>>
>>53243261
>I lack only blonde hair

russie volosi = blond/light hair

russia = blond

you arent norwegian, but an old old hibernian Immigrant.(probably bavarian)
>>
>>53243261
you arent stupid, you are just uneducated and ignorant.
>>
>>53242986
>russians have like 0,0000% mongoloids.
Lolwut? We were part of Golden Horde and we are partly successors of it. The scandinavians in Rus consisted of a few hunderds of warriors who came with Rurik to Novgorod, they had dissolved so fast that Svyatoslav had a russian name.
>>
>>53243562
>>53243627
You're a funny man.
>>
File: genetikk.png (854 KB, 986x1118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genetikk.png
854 KB, 986x1118
>>53243627
Russia blonde, therefore Russia must be Scandinavian.
>>
>>53243627
You're the only one being ignorant here by seriously claiming Russians and Norwegians are the same. I mean fuck, even the most Aryan of them don't look anything like us. "Russian" could also be anything considering the size and span of their country.
>>
>>53242876
Lol, Novgorod means "New City".
>converted to christianity
That happened in 988 and the Kiev was converted first.
>>53243229
Breivik is an idiot who loves Putin because Putin is rightist, not because our nationality. We are not even complete whites, you moron.
>>
>>53243562
>russie volosi = blond/light hair
No, it's not. Rusyi means brown hair. Blondes are very rare here, the most common hair colours here are black and brown, most common eye colours are grey, brown and black.
>>
eg må drite
>>
>>53243971
kvalitetsmegmeg på dette tidspunktet
>>
>brownhaired Immigrant talks to me about genetics.
>>
Ny tråd snart?
>>
>>53243996
Årgangsmegmeg, vil jeg si.
>>
File: 1434294328240.jpg (57 KB, 895x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434294328240.jpg
57 KB, 895x895
>>53244054
VI ER PÅ SIDE 1
RÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
>>
>>53244054
>side 1
Nei
>>
>>53242167
We generally eat a lot of bread, milk and our entire cuisine is based on this in addition to potatoes and cheap meat. Our climate haven't before allowed us to use a lot of spices and a lot of different ingredients. For instance, a normal lunch for us usually consists of a couple of slices of bread with ham and cheese/other kind of pålegg, even rich people will often eat this every day.
>>
>>53244040
If you are talking about me I have blue eyes, so unless you have both blue eyes, blonde hair and more than 400 years of scandi ancestry my unsourced claims > yours.
>>
>>53244169
Where does the energy come from to stay warm?

Although wood houses look cosy:

https://www.youtube.com/watch?v=eaGpdhienMk
>>
>>53244106
>>53244111
Bare tulla gutta slapp av det går bra.
>>
Någon som varit i Odda? Checkade runt lite på streetview, ser ut att vara en mysig by
>>
>>53244217
im like you...Brown hair and blue eyes....
>>
File: 32.jpg (41 KB, 600x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.jpg
41 KB, 600x477
mfw a nork gets shot
>>
>>53244169
>even rich people will eat this every day
avokado eller rekesalat på skiva er min erfaring
jævla rikingjævler
>>
>>53244382
Then I win because I can prove scandi ancestors back to the 17th century.
>>
>>53244040
Putin's face is 100% Russian, but his eye and hair colours are uncommon.
>>
File: 1379290292967.jpg (13 KB, 252x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379290292967.jpg
13 KB, 252x239
>>53244449
mfw a green-long-dick kills himself
>>
>>53244459
>avokado
Hva faen?
>>
>>53244608
det var også min reaksjon
slikt bærumjævelskap blir for mye for en enkel vestlending som meg, nå tåler jeg ikke trynet hennes lenger
>>
>>53244341
Our bread is very different from the continental/british type in my experience. It's full of slower carbs.
>>
File: benorwegiangetshot.jpg (222 KB, 1280x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
benorwegiangetshot.jpg
222 KB, 1280x1355
>>53244604
>be norwegian
>get shot
>>
File: DSC04563.jpg (4 MB, 3056x4592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04563.jpg
4 MB, 3056x4592
>>53244752
Rye? All the bread here and near us is white.

I'll visit at some point. I need to borrow a dog though, my only other hobby is walking and walking is best with a dog.

How are Norwegians socially?
>>
File: 1437606281396.jpg (97 KB, 760x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437606281396.jpg
97 KB, 760x507
>>53244753
>being so retarded he's unable to understand statistics
>>
>>53244753
>be Icelandic
>so embarrassed of his country that he has to post from proxies
can't make this shut up
>>
>>53244883
>white "bread"
>>
>>53244883
>>53244883
>>53244883
>>53244883
Some rye, and in general a lot darker than what I've found outside of Scandinavia. I think we're pretty similar to brits socially, reserved, need to drink to let loose and enjoy banter.
>>
>>53244883
white bread isn't bread you fucking fatass
>>
File: cheese_slicer.jpg (5 KB, 600x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cheese_slicer.jpg
5 KB, 600x350
>>53244986
i don't live in iceland, some of my family does though.
>>
>>53244753
>china
>4 shootings, 0 dead
emberassing desu
>>
>>53245105
remember there are like 3 billions people in china though.
>>
File: 1358684181891.png (198 KB, 337x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358684181891.png
198 KB, 337x380
>>53244753
I literally only have to murder you to bring the Icelandic homicide rate higher than ours
>>
File: Aldi.jpg (166 KB, 3264x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldi.jpg
166 KB, 3264x1260
>>53245030
>>53245085
Hey, that's what we got.

>>53245059
I just had a thought, are there shooting ranges in Norway?
>>
>>53245059
I have no idea how I ended up quoting you 4 times.

Is the captcha bugged for anyone else? It agrees with me not being a robot then I fail to pass it somehow.
>>
File: 1450099014863.png (418 KB, 425x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450099014863.png
418 KB, 425x478
>>53245091
>be Greenlandic
>so embarrassed of his country that he had to post from proxies
can't make this shit up
>>
>>53245180
Yes, it is. I don't know much about our gun policy at all though, but hunting is a pretty common hobby.
>>
>>53245091
Of course you don't, Þórir, of course you don't.
>>
>>53245232
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Danish_inventions
>>
>>53245180
There are shooting ranges, but I think they require membership for the most part.
>>
>>53245169
then how can you miss so much??
>>
>>53245232
>>53245303
also greenland made php
>>
>>53245257
>>53245318
Hmm, similar to ours then, that's a shame. I would like to just be able to hire one to see what it's like to shoot.
>>
>>53245353
norwegians invented object oriented programming
>>
File: 1446460031632.jpg (53 KB, 506x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446460031632.jpg
53 KB, 506x514
>>53245303
>A FUCKING LEGO
DANISH MANCHILDREN EVERYBODY
>>
>>53245353
are you implying that's a good thing
>>
File: 31039.png (123 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31039.png
123 KB, 600x450
>>53245411
Ro deg ned, Anonsen. Jeg liker lego.
>>
>>53245337
I think he meant that for instance 10 dead still round down to 0 dead per 100000 people in China.
>>
>>53245384
>>53245411
>>53245457
SLICE CHEESE
>>
>>53245508
>php more relevant than object oriented programming
DELUSIONAL SNOWCHINK
>>
>>53245508
I use my cheese slicer everyday
bet you do too.
>>
willies.
bums.
willies and bums.
>>
>>53245508
If those are all the Danish inventions, I actually don't think we're too far behind. A Norwegian is seen as the forefather of the gas turbine (which we need for air travel), a Norwegian invented the original echo sounder, a Norwegian invented mineral fertilizing, a Norwegian invented the aerosol can, a Norwegian invented the modern whaling harpoon, a Norwegian created the modern hand-grenade AND the land-mine etc. etc. and this is not even counting more niche inventions, among those being the cheese slicer.

We're not that useless of a snownigger nation all things considered.
>>
File: 1424317046110.png (226 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424317046110.png
226 KB, 4500x4334
>>53245508
>>53246075
>the modern world
>the industrial revolution
>the language you are speaking
>>
File: 1406174328772.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406174328772.png
211 KB, 327x316
>>53245508
>be Greenlandic
>wake up
>walk out igloo
>attempt suicide
>get eaten by polar bear
>danes show up and piss on your frozen remains
>avalanche buries hometown
>>
File: 1449435642376.jpg (111 KB, 1193x1312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449435642376.jpg
111 KB, 1193x1312
>>53246210
>the language you are speaking
Other way around, Harold.
>>
File: Untitled (2).png (2 MB, 1083x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled (2).png
2 MB, 1083x996
>norwegian toilets are so small that my dick touches the bowl
>>
File: 1440253645009.jpg (25 KB, 575x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440253645009.jpg
25 KB, 575x323
>>53246688
>non-fat
>american
>>
>tuller med at jeg er 17 år
>blir bannlyst i en måned
For fasen.. Har heldigvis mobil
>>
>>53246688
>american in norway
>posts from mcdonalds
>>
File: 1449583608421.jpg (37 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449583608421.jpg
37 KB, 640x480
>>53246853
>>tuller med at jeg er 17 år
>>
>>53246853
Nå har du iallefall lært. En av de sikreste måtene å bli bannlyst på. Merkelig at du fikk en hel måned da, mens jeg kun fikk 3 dager for å poste 30+ pornografiske bilder på et blått brett.
>>
>>53246688
Are you at the fancy Micky D's?
>>
>>53246994
vaktmesteren tok seg vell en runk selv da kanksje
>>
>>53246853
Kjeks. Du kan nok appellere den etter hvert, eller tukle med IP om du gidder.
>>
File: Untitled.png (1 MB, 607x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
1 MB, 607x617
>>53247049
Yes quite lovely.
Could double as the US embassy
>>
>>53247096
Mulig. Det var dog en regelrett bildedump av virkelig sær porno som jeg lette opp kun for å poste i en dårlig tråd for å drepe den, så i så fall er vaktmesteren der veldig sær.
>>
>>53247175
Må vente 3 dager med å appellere, og etter min erfaring så driter mods regelrett i hva du skriver. Av alle de gangene jeg har blitt bannlyst her over årene, så har jeg ikke fått gjennomslag for en eneste appell.

Kanskje det bare er greit med en pause.
>>
>>53247049
Det er en Nordmann som later som han er amerikaner 2bh
>>
>>53247386
Jeg vet min Norsk er bra, men trodde ikke det er så bra at dere skal tenke jeg er en Nordmann.
>>
>>53247520
ja jai också er amerimann i norege, tenk gla jeg være når dere si jeg nordmann være!
>>
>>53247520
Brev passet ditt
>>
Når skal rettighetshavere komme inn i det tjuefǿrste århundret? Jeg begynner å bli lei av å huske hvilket land jeg må late som jeg er i for å få tilgang til det jeg vil ha.
>>
NY TRÅD
>>
>side 10
>>
>>53247908
>>
File: fug.png (452 KB, 680x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.png
452 KB, 680x568
>>53248098
USA USA USA
>>
>>53248212
>ingen kommentar om min fett tommel
>>
N Y
Y
>>
>>53247215
>US Embassy
>>
>>53248377
Jeg kan mekke hvis ingen andre gjǿr det.
>>
>>53248361
trodde det var pekefingern din
tjukken
>>
>>53248462
Gjör det, vi faller snart av brettet.
>>
>>53248462
Skynd deg.
>>
>>53248529
>>53248529
>>53248529
TY NRÅD
Y

N
R
Å
D
Thread replies: 382
Thread images: 68
Thread DB ID: 389372[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.