[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 81
Forrige >>53226082
>>
>>53248529
>filnavn
Kjeks
>>
File: melk.jpg (45 KB, 349x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
melk.jpg
45 KB, 349x600
Anime
>>
Any Norwegian boys want some english dick?
>>
File: giphy.gif (862 KB, 500x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
862 KB, 500x274
>>
File: salute.jpg (76 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salute.jpg
76 KB, 800x532
>>53248663
>>
>>53248663
>dfn ingen korthåret USA-jv
>>
>>53248704
Hvor finner du disse bilder?
>>
>>53248761
På internett, så klart.
>>
hvem /shanghai qualifiers/ her?
er kanskje kjedelig fåvæ
>>
File: Candidates 2016.png (574 KB, 1200x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Candidates 2016.png
574 KB, 1200x1500
>>53248847
Det blir nok mye mer spennende når kvalifiseringen til sjakk-VM begynner.

En av disse karene kommer til å spille VM-match mot Magnus Carlsen en gang mot slutten av året.
>>
Hvordan ville dere reagert hvis en venn som trener regelmessig fortalte om bruk av et ytelsesfremmende middel (ikke steroider), for å håndtere skade? Spǿr for en venn.
>>
>>53248968
Jeg hadde sannsynligvis sagt "ja vel".
>>
Hvor pen er /Norgetråden/ og dens megmegpersonligheter?

http://faces.ethz.ch/
>>
>>53249021
Så du ville ikke nǿdvendigvis sett ned på personen eller treningsresultatene bare pga. litt medisin?
>>
>>53248968
kreatin?
hvis det er kreatin, så hadde jeg ikke reagert noe nevneverdig, er ingen ekspert men har hort at kreatin brukt i moderate mengder ikke er farlig i det hele tatt.
>>
>>53249243
Hvorfor skulle man se ned på personen?
>>
>>53249243
>Så du ville ikke nǿdvendigvis sett ned på personen eller treningsresultatene bare pga. litt medisin?
det der hores ut som bole-mentalitet fåvæ, folk flest vil bare se litt bedre ut og ha mer energi i hverdagen, ikke skryte til alle og enhver om hvor langt de har komt på et par år
>>
>>53249243
Det er slett ikke sikkert at jeg hadde vært klar over at personen trente i utgangspunktet. Det spiller ingen rolle for hvordan jeg ser folk.
>>
File: ryy.jpg (28 KB, 464x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryy.jpg
28 KB, 464x500
>>53249181
HAN VIL FOR ALLTID VÆRE MIN ENGEL
>>
>>53249252
Kreatin er knapt å regne som ytelsesfremmende middel, det er et kosttilskudd og finnes naturlig i kjǿttprodukter bl.a. Nei det er nok snakk om noe på WADA-listen.

>>53249286
>>53249317
Bra ikke alle bryr seg om slikt.

>>53249291
Som sagt, ikke steroider, og ikke kontinuerlig bruk, kun for å fikse skade. Men er klar over at det ligner "bare litt ekstra testosteron"-mentaliteten.
>>
>>53248968
>>53249243
kommer an på om det er ansvarlig bruk og om han vet hva han gjor, og om det er et ulovlig stoff
>>
>>53249377
hvis det er brukt etter samtale med legen så hadde jeg vell gått ut ifra at bruker det slik det er ment å brukes med mindre han har gitt meg grunn til å tro noe annet.
>>
TRENGER JV NÅ!
>>
>>53249447
>om det er ansvarlig bruk og om han vet hva han gjor
Skulle da håpe det.
>om det er et ulovlig stoff
Ikke ulovlig, men ikke på resept.
>>
>>53249181
>>53249369
>>
>>53249524
Fortell hva det er slik at jeg kan få hendene på dette produktet oyeblikkelig.
>>
>>53249590
Nei. Bǿr ikke brukes uten grundig kunnskap, eller spesifikt formål. Er ei heller noe mirakelmiddel eller helt uten risiko/bivirkninger. Vet du ikke hvilke ting det kan være bǿr du nok klare deg uten.
>>
>>53249181
>prover et bilde av meg selv, i ren nysgjerrighet
>bilde relatert
Ufint fåvæ.
>>
>>53249720
Sikkert dårlig belysning eller feil vinkel. Slike roboter er ikke så veldig sofistikerte enda.
>>
File: treter.png (84 KB, 513x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
treter.png
84 KB, 513x456
>>53249181
>>
File: 648669.png (449 KB, 852x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
648669.png
449 KB, 852x895
>>53249181
>>
>>53249850
Ja, det ga jo en god indikator på hvor nǿyaktig den var...
>>
File: fd.png (194 KB, 459x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fd.png
194 KB, 459x437
Gutta, ser dere tegnene?
Herren er blant oss.
>>
File: KdGcp50[1].png (207 KB, 467x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KdGcp50[1].png
207 KB, 467x458
>>53249181
Kom overraskende nært riktig alder
>>
File: ok.png (79 KB, 458x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok.png
79 KB, 458x406
>>53249780
Greit, vi prover en gang til.
>>
>>53250052
>Hot
>>
>>53250095
Er det i det hele tatt noen som har kommet hoyere enn hot?
>>
File: Ibxnrg5[1].png (194 KB, 545x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ibxnrg5[1].png
194 KB, 545x487
>>53249181
>>53250140
>>
>>53250140
Prǿver du å insinuere at Breivik er noe mer enn gjennomsnittlig? >>53249556 fikk forǿvrig "stunning".
>>
File: ikke dårlig.png (148 KB, 1366x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikke dårlig.png
148 KB, 1366x728
>>53249181
>>
>>53249556
>>53250228
Hvem er disse sotpaiene?
>>
>>53250454
Wow haha, du må være skikkelig teit siden du har dumme faner oppe som du ikke har lukket hahah xDDD
>>
>>53248529
>>
File: gty.png (227 KB, 420x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gty.png
227 KB, 420x438
>>53249181
>>
>>53250596
>>
>>53250594
Ikke rapporter det til vaktmesteren, er du snill.
>>
>>53250855
Is janitor/moderator the approximate translation for "vaktmesteren"? I don't know Norwegian, I just really liked that picture :^)
>>
File: 288386_large.jpg (312 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
288386_large.jpg
312 KB, 2048x1368
>>53250039
PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
File: Broder Aage.jpg (40 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Broder Aage.jpg
40 KB, 1280x720
>>53250039
Pris Ham!
>>
>>53250999
Janitor oversettes nok mest presist til vaktmester, ja. Fine sifre, forresten. Liker du rullestoljenter?
>>
>>53251007
>>53251012
Det er jo rene bedehuset her inne.
>>
>>53250594
Er det noen som vet om det faktisk finnes noe brukbar rullestolporno der ute?
>>
>>53251162
Det må jo være så vanilje at det finnes massevis, tatt i betraktning de massive mengdende det finnes for langt mer spesielle ting.
>>
File: BBW.jpg (11 KB, 313x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BBW.jpg
11 KB, 313x250
>>53251162
>>
File: my angel sylvi.png (122 KB, 487x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my angel sylvi.png
122 KB, 487x356
>>53249181
>>
>>53251277
Så den logiske konklusjonen til all BBW-porno da. På ett eller annet tidspunkt må jo beina falle av hvis de overlever infarktene.
>>
Gud natt Norge
>>
>>53251326
Ja, man skulle jo tro det.
>>
File: 5319947.jpg (109 KB, 650x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5319947.jpg
109 KB, 650x973
>>53251162
>>53251230
>>
>>53251432
Gud natt, Anon.
>>
Horer puling gjennom veggen gutta. Tips: ikke flytt inn med to normiser.
>>
>>53251562
>>53251555
for en breve-kombinasjon
>>
>>53251729
Skal du ikke bli med inn på litt fredagskos, da?
>>
>>53251729
Sikker på at det sex? Kan jo være noe annet.
>>
>>53251867
Ja, umiskjennelig
>>
>>53251985
Hvordan vet du det? Sex hores jo ikke ut som i de kinesikske tegnefilmene dine i virkeligheten :^)
>>
>>53251729
Vocaroo det NÅ!
>>
>>53252058
Jeg vet godt hvordan det hores ut, da jeg har en fortid som tilnærmet normis.
>>
Bumper tråden med ostete kraftmetall fǿr jeg legger meg.
https://www.youtube.com/watch?v=MXSDPoWeXIg
>>
File: 1452027411564.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452027411564.gif
957 KB, 500x420
Dod
>>
>>53248529

>Rullestolposting i 2016

Tingenes tilstand er verre enn forst antatt.
>>
"frosk" morgen
>>
Can't sleep fåvæ
>>
>>53259682
me neither m8
>>
File: sjelden josef.png (239 KB, 414x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjelden josef.png
239 KB, 414x958
brev fuktige meg-meger
>>
File: 1444974810424.png (280 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444974810424.png
280 KB, 800x800
>>53261001
>>
>>53259682
>posting from mcdonalds
PROVE
>>
Kan folka fra Östfold, Vestfold, Telemark, Oppland og Aust-Agder få ræva i gir og hjelpe jödeanon med autismekartet sitt?

>>53260781
>>
File: 1447234696327.jpg (72 KB, 436x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447234696327.jpg
72 KB, 436x598
Hvem /sortmetall/ her
https://www.youtube.com/watch?v=v-8TUXVWWpM
>>
what's the difference between bor and lever?
>>
>>53262185
Bor = reside
Lever = live
I think
>>
>>53248529
KEK COUNTRY
U
C
K

C
O
U
N
T
R
Y
>>
>>53262185

>Bor
resides (Han bor der - He resides there)

>Lever
Lives, Alive (Han lever - "He lives" or you can also use it to say "He's alive" depending on the context)
>>
>>53262298

>Bo
Reside

>Bor
Resides
>>
>>53262338
k, thanks bro
>>
File: Ganjaklub.jpg (251 KB, 1440x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ganjaklub.jpg
251 KB, 1440x851
>>
>>53262325
memeland
>>
YLVIS
L
V
I
S

https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
>>
>>53250524
Sotpail 2 er Soooooool!!
norgetrådens egen dronning.

Sotpai 1 kjenner jeg ikke, men er sikkert en rullestoljv.
>>
Hvorfor skjer dette med meg?
>>
File: 1439469204562.png (341 KB, 532x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469204562.png
341 KB, 532x475
BJARTE STUPER INN OG REDDER TRÅDEN
>>
>>53262359
Bare i tredjeperson entall
>>
>>53264283
>blokkerer ikke reklame
>>
Where can I get some good shaving razors?
I just got done shaving and holy shit these cheap ones suck dick.
>>
>>53269052
They sell overpriced 5-blade cartridge razors in most supermarkets that are better than those cheap throw-aways. I don't think they sell single blades (way superior imo) for safety razors anywhere but online though.
>>
File: url.jpg (47 KB, 180x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
url.jpg
47 KB, 180x250
>>53269245
I don't think anyone needs a 5 blade razor except maybe this guy.
Are there any good disposable ones that you recommend?
>>
>>53269315
I wouldn't really know. I've been using a straight razor for years, because it's so much easier on my skin (at least after I stopped cutting myself like a fool). I suppose some Gillette shit will do without being completely awful, that's what I used before I found a better way.
>>
>>53269469
I might need to learn to use that as well in that case, because my skin is really getting fucked up.
The disposable razors I had at home were equally shitty.
>>
File: merkur1.png (76 KB, 500x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
merkur1.png
76 KB, 500x370
>>53269566
Pic related are easier to use than a straight razor, but equally good if you get quality blades for it. However with a straight razor you can control the sharpness yourself, and the longer blade is more flexible so you can follow the grain more easily. More work with sharpening with a leather strop each time though. It should also be mentioned that brush+shaving soap is superior to that canned gel they push nowadays, though obviously a bit more time-consuming.
>>
>>53269814
Okay thanks for the info. I'll look into these and hopefully I'll be able to get rid of the redness and shit on my face.
>>
>>53269996
Always happy to help save someone else's skin from the evils of modern "time saving" shaving products.
>>
>-16,4 C ute nå.
Det har vært så lite kulde denne vinteren at det gjǿr vondt i nesa når jeg går ut. Var planen å holde det varmt sånn at vi ikke skulle venne oss til kulda, og så gjǿre det sprengkaldt så vi fryser ihjel mon tro?
>>
>>53248529
http://vocaroo.com/i/s1cAQW85nJad
>>
>>53271861
Knurr!!!
>>
>>53271861
Du lurer ikke meg.
>>
>>53271861
så den komme milevis unna fåvæ
>>
File: happywheels.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happywheels.webm
2 MB, 720x405
>>53264281
Det stemmer.
>>
File: likgiltig groda.png (21 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
likgiltig groda.png
21 KB, 900x900
>>53248529
obehagligt tunna ben


kan de inte köra lite vader på gymmet även om de sitter i rullstol?

ser ju bättre ut
>>
>>53272004
Nå er jeg ikke helt sikker på hva "köra lite vader på gymmet" betyr, men jeg antar at du mener at de kan trene opp muskelmasse i bena. Det har det seg imidlertid slik at det ikke hjelper.
>>
File: 978x.jpg (91 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
91 KB, 978x550
>dfn ingen sot toppblogger jv
>>
File: FinnH2_4.jpg (538 KB, 700x1019) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FinnH2_4.jpg
538 KB, 700x1019
FINN HÅGEN KROGH
I
N
N

H
Å
G
E
N

K
R
O
G
H
>>
>>53272306
>sǿt
>>
File: FAUSKE.png (78 KB, 200x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FAUSKE.png
78 KB, 200x393
>>53272306
>dfn
>>
>>53272306
ja takk og pris
>>
>>53272636

Nå er jeg så lei rullestolmaset at jeg tar minst en måneds pause fra Norgetråden. Håper dere går lei i mellomtida.
>>
>>53272743
>han liker ikke rullestoljenter
>>
>>53272743
Håper du innser at megmeger kan leve i årevis.
>>
File: huih.jpg (241 KB, 866x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huih.jpg
241 KB, 866x1300
Fokk rullestoler. Damer med gressklippere er nå det nye megmeget. Det er tross alt 2016 og på tide å tenke nytt.
>>
File: 307.jpg (31 KB, 680x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
307.jpg
31 KB, 680x591
Er vår nye kollegaanon nr.3 her? Håper du sitter hjemme og leser deg opp på ekstremt fuktige megmeger?

Nå sitter vi iallefall og pimper på kontoret. Neste fredag er du også med!
>>
>>53273449
>pimper

Jeg syntes et öyeblikk at det sto "prumper".

Jeg har vel vært her for lenge.
>>
>>53273101
Gressklipperen er en flott maskin men jeg holder nå personlig en knapp på trehesten.
>>
>>53275809
Hvem er det der?
>>
File: Dagens søtpai.jpg (34 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dagens søtpai.jpg
34 KB, 540x540
Var en tur i blodbanken i dag.

>dfn denne sotpaien tomte meg for 450 milliliter
>>
>>53276074
Selda, programlederen på Anno.
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3BxBfuyBM
>>
>>53272636
>dfn du bor en time unna Fauske
Er du misunnelig, rullestolmannen?
>>
>>53275809
Tror dere flis i klitoris er vondt?
>>
>>53276307
Er din lokale blodbank lokalisert inne i en dårlig opplyst dusj?
>>53276652
.... Ja, det skulle jeg tro.
>>
>>53276759
Nei, det er profilbildet hennes på fjesboka.
>>
>>53276476
Kanskje litt, men jeg trives for så vidt godt her jeg bor.
>>
File: IMAG0329.jpg (2 MB, 1840x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0329.jpg
2 MB, 1840x3264
>>53275809
Jeg visste jeg hadde det bildet et sted.
>>
File: 5488.jpg (192 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5488.jpg
192 KB, 1600x1067
>dfn ingen sot polfarer jv
>>
>>53276386
Hun har GEIT barnebærende hofter, sdm
>>
>>53277228
Det er forresten meg og Selda, om noen ikke fikk med seg det. Hun er like sjarmerende i virkeligheten som på TV.
>>
>>53277782

Hva om Selda var en jente.
>>
>>53273449
Gleder meg til fuktige fredager på kontoret, skal lese meg opp på poker'n i helgen.
>>
File: KjyGlIf.png (156 KB, 728x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KjyGlIf.png
156 KB, 728x907
Faen så mye antikreft filteret mitt blir trigget
>>
>>53278248
Kan du vise oss filteret ditt, slik at vi kan bli mer bevisste på hva som avfyrer deg?
>>
>>53276652
De beste jentene merker ikke engang om de har flis i klitoris.
>>
File: hqdefault.jpg (33 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
33 KB, 480x360
Det er fredag kveld gutta!
Hva spiser dere?
Drikker?
Spiller?
Horer på?
Ser på ?
Hva foler dere?
>>
File: heilt avskyeleg.png (38 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heilt avskyeleg.png
38 KB, 250x350
>>53278248

>antikreft filteret

Kreft kan du være selv, din analfabete amǿbe.
>>
>>53279132
>brever ikke den norskpråklige
frastotende
>>
>>53279281
Den har jeg ikke.
Fikk ny pc rundt jul å har derfor veldig få fuktige bilder å breve.
>>
File: 1439567282142.png (707 KB, 851x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439567282142.png
707 KB, 851x710
>>53279375
god jul, anonsen
>>
>>53279407
>ikke moderknuller
>>
>>53279407
>ikke oversatt muthafucka til morapuler
>>
>>53279482
>>53279490
Dette.
Vi er da ikke dansker med sine fæle låneord.
>>
>>53279132

>spiser

litt munngodt

>drikker

Schweppes

>spiller

lurer på om jeg skal spille litt MGS1 senere

>hörer på

Faith No More

>ser på

youtube greier

>föler

helt greit fåvæ
>>
Hvor kaldt er det hos dere nå?

-9 her.
>>
>>53279707
Det er ikke så kaldt her.
>>
>>53279132
Kaster meg på min egen post for å dra dette i gang.

>spiser
Hjemmelaget pizza snart

>drikker
Pepsi max

>spiller
Blir nok noe Dragon Age 2 senere

>horer
Ingen ting.

>ser på
Skal nok se på litt Brooklyn Nine Nine senere

>foler
Særdeles bra
>>
>>53279132
>Spiser
Nudler med posjerte egg og chilisaus. Ganske digg.
>Drikker
Kaffe.
>Spiller
Norgetrådens megmegspill #1.
>Horer på
Jeg har da ingen prostituerte her.
>Ser på
Skjermen.
>Hva foler dere
Hmmm?
>>
>>53279707
-11
Gjorde tabben ved å være ute hele dag uten å ha på meg godt nok med töy, og det er faen meg kaldt når det samtidig snör og blåser som faen. Trodde jeg skulle krepere der ute fåvæ.
>>
Er det noen her som spiller PR?
>>
>>53279132
notter og sjokolade
energidrikk
xcom
ingen musikk
making a murderer
df ingen jv
>>
Tror jeg er tykk i huet gutta, må ha XXL Ops-Core
>>
File: swedish_skiing.png (3 MB, 1776x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish_skiing.png
3 MB, 1776x1364
Svensk """"""""""""""""""""""""""langrenn"""""""""""""""""""""""
>>
>>53281969
Du skal faen meg være glad for at du får Ops-core din bortskjemte dritt
>>
File: 1384085401513.jpg (177 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384085401513.jpg
177 KB, 600x400
>>53279707
20 pluss :^)
>>
>>53283190
Bare bli i Lebanon pakkiser er ikke velkomne i Norge.
>>
File: a.jpg (44 KB, 599x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
44 KB, 599x501
Kommer feministene til å gi henne rett, nå som Köln-tragedien har skjedd?
>>
>>53279132
>Hva spiser dere?
Snart noen brodskiver til frokost
>Drikker?
Melk, senere ol
>Spiller?
Spiller ikke
>Horer på?
Snarky Puppy
>Ser på ?
Ser ikke på ting
>Hva foler dere?
Foler ikke ting
>>
>>53285279
Tror du undervurderer deres evne til å være politisk korrekt. De vil ikke generalisere.
>>
>>53285279
Du kan da ikke skylde på flyktninger for at de voldtar og mishandler, anonsen. Det er den hvite mann som har skyld i dette.
>>
>>53285346
De generaliserer jo menn hele tida og klager om voldtektskultur og allting.

Men det stemmer det, de kommer ikke til å se noe problem med å ta inn masse flere flyktninger. De ǿnsker ikke at vesten skal være godt å leve i, for da kommer jo ingen til å gå med på sosialistisk revolusjon.
>>
>>53285279
I og med at lignende skjedde så nære som i Finland, så skal man ikke se bort fra at hun kan ha vunnet i alle fall et par poeng i hennes sak fra tidligere skeptikere. Men feministene gir seg nok ikke för det faktisk rammer dem personlig.
>>
>>53285460
>voldtektskultur
Akkurat dette har trigget meg noe jævlig når man er pro-innvandring.
>>
>>53276476
>dfn du bor en halvtime unna Fauske
Tid for rullestol!
>>
File: a.jpg (40 KB, 580x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
40 KB, 580x326
Vekk med rasistpolitiet vårt
>>
>>53279707
-25
Snart vinter fåvæ
>>
>>53286163
Har disse """"""menneskene""""""" provd å ikke bryte noen lover, kanskje det gjor politiet mindre rasistiske.
>>
>>53286213
hvor faen er det du bor, som har -25 minus? jeg ville heller skutt meg selv fåvæ
>>
>>53288008
Ikke han, men det er såpass kaldt i Röros akkurat nå. Ganske nærme i Bardufoss også.
>>
File: db.png (21 KB, 584x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
db.png
21 KB, 584x346
>amerikanere
>>
>>53288394
>The groom wore his bundas to celebrate his Norwegian heritage
>>
Hvem /kaffe/ her?
>>
>>53288589
Her! For 2 timer siden.
>>
>>53288801
Burde sikkert drukket min for to timer siden jeg også, siden jeg sikkert sovner sent nå.
>>
>>53288888

you are an overprivileged pink-skin scandinavian and i demand a hefty price for that get

in return, you must broadcast your suicide by sepuku
>>
>>53288888
Femtuplene dine bekrefter.
>>
>>53288952
Don't talk to my fellow kaffe-anon like that.
>>
>>53288888
A Moose once bit my sister
>>
>>53288952
>>53288998
Why does Bulgaria care about my quints?
>>
>>53288888
Oj, det der var noen fine tall min venn
>>
>>53289057
We love you, Scandinavia, don't let anyone tell you the opposite.
>>
File: 1443519726713.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443519726713.png
29 KB, 633x758
Var det noen av dere som ikke kom inn i forsvaret? Når jeg var på sesjon del 2 i 2012 fikk jeg at forstegangstjeneste var mulig, men ble ikke diskvalifisert på papiret heller. Har ikke hort noe siden da dog. Irriterende, hadde jævlig lyst og har det enda. Men samtidig slipper masse jenter inn lett bare fordi dem er jenter. BARE
>>
>>53289057

even if we are as different as it can get, you rule the moreta just as we did back then

>does the tri moreta bulgaria was relevant 1100 years ago dance
>>
>>53289113
Thanks. My parents visited your country once. They said it was nice.
>>
File: Sad Pepe.jpg (60 KB, 736x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sad Pepe.jpg
60 KB, 736x914
>>53289188
>tfw beta fag
>>
>>53289258
Kom ikke du heller inn broder anon?
>>
File: harold sterk.jpg (63 KB, 600x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harold sterk.jpg
63 KB, 600x848
>>53289188
De ville ikke ha meg fordi jeg er blind på det ene ǿyet.
>>
>>53289212
If they visited during gommunism, yes, it was nice for foreigners. Nowadays Bulgarians vacation in Greece to avoid all the fucking Russians on our coast.
>>
>>53289188
Hvordan var testene dine? De tar jo inn så få, og har så mange å velge i at de bare tar de "beste" guttene. Selv testet jeg bra, og de prǿvde sitt beste for å få meg inn selv om jeg heller ville studere, mens en kompis ville inn, tester dårligere, og kom ikke inn.
>>
>>53289188
Jeg tok hatten og gikk på sesjon 1, da jeg ikke er villig til å kaste bort 1 år av livet mitt på å bli kjeftet på av idioter.
>>
>>53289372
Tror egentlig jeg fucka opp litt på teoritesten fåvæ, angrer jo på det. Men gjort er gjort der. Er jo omtrent 4 år siden nå. Det er bare absurd at forsvaret skal ta inn så få folk, samtidig klages det på at dem har lite folk, lite ressurser osv. Også ser du alle disse jentene som kommer inn bare fordi dem er jenter.
>>
>>53289416
>ikke ace teoritesten
er du en god gammaldags tosk?
>>
>>53289301
Dette minner meg forresten på at Feministisk Iniativ i Norge (og ja, det er en ekte ting) driver med noe sånt absurd PK-språk der de sikter til "funksjonshemning" som "funksjonsvariasjon".

sverger på at jeg ikke bare kǿdder nå.
>>
>>53289464
Ja, der og da iallefall.
>>
>>53289416
Problemet er vel at de har ikke råd til å ta inn flere og samtidig betale for alt utstyret de trenger. Hvis du gjorde det dårlig på teorien hadde du nok aldri en sjangse, så lenge de har andre å velge i, siden de vektlegger den ganske mye virker det som (gitt at du er i ok fysisk form). Tror dog du overdriver antallet jenter som kommer inn bare fordi de er jenter. De som kom in hadde nok både bra teoritest og ok fysikk.
>>
File: a.jpg (27 KB, 340x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
27 KB, 340x426
>>53289546
>feministisk initiativ
>>
>>53289581
Nja, men så er det og det at jenter slipper jo tydeligvis mye lettere gjennom nåloyet.
>>
>>53289626
Det er vel fordi de har færre andre jenter å konkurrere mot. Men jentekvoten er ikke så stor at det skal ha noe betydelig å si for sjangsene til gutter.
>>
>>53289695
Nei, kanskje ikke. Men er likavell litt sårt. Men jeg er vant til at livet er ene skuffelsen etter den andre.
>>
File: 1449351955424.png (590 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449351955424.png
590 KB, 900x600
Ett folk, ett rike, én fǿrer
>>
File: pol.jpg (4 KB, 97x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pol.jpg
4 KB, 97x125
>>53289750
>>
File: alahy.jpg (27 KB, 417x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alahy.jpg
27 KB, 417x515
>>53289750
kill all muslims
>>
>>53289212

>inb4 he's just being nice and his parents actually told him it was a terrifying shithole full of batkas and blyadkas
>>
>>53290286
They actually said it was nice. It was in the eighties though, so it's sad if things have gotten worse since then.
>>
>>53290286
The Black Sea coast in the 70s and 80s was heaven on earth.
>>
File: topalov.jpg (43 KB, 320x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topalov.jpg
43 KB, 320x480
>mitt fjes når Bulgaria
>>
File: 1443272485111.png (768 KB, 981x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443272485111.png
768 KB, 981x604
>>53282147
undervurdert post fåvæ
>>
>>53290708

it's because i posted a get tracker in /balk/

>>53288888
>>
>>53290833
Don't you recognize him?
>>
>>53290901

oh ok im not that autistic, but i googled him

he kinda looks like an evil character from a popular hollywood movie, but i can't quite recall which one
>>
File: nig-ga.jpg (29 KB, 360x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig-ga.jpg
29 KB, 360x421
>>53290901

how much u willing 2 bet he eats orphans
>>
>>53289188
Mötte ikke til sesjon, fikk null konsekvenser.
>>
>>53291033
>>53291075
I'm actually ashamed of you now.
>>
Slurker i meg en Boodelooap, gutta.
>>
>>53291596
Skål min välfärdsbroder
>>
det er -12 ute gutta, hvordan i helvete ksla jeg få jogga? kommer til å dævve
>>
File: pan01.01.10.JPG2_.jpg (3 MB, 7635x2534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pan01.01.10.JPG2_.jpg
3 MB, 7635x2534
>>53291750
Er -9 her fåvæ. Og det i faens Ålesund hvor det aldri er så kaldt som dette.

>dfn selv ute i havet/ålesund er det kaldt som faen
>dfn golfstrommen svikter oss, og lar oss seile vår egen sjo i kulden
>>
>>53291750
Det er sitasjoner som dette tredemǿller er laget for.
>>
Noen som har en ekstra kopi med Day Z i Steam inventory gutta? Jeg har klart å glemme passordet på brukeren min som hadde det.
>>
>>53292330
Be om nytt passord da. Du er vel ikke glemsk nok til at du har glemt email-passordet ditt også?
>>
Hva skjer i kveld? Kjerringa er ut av huset og blir mest sansyneligvis voldatt av hundre flykninger mens jeg sitter heime og runker.

Noen fra Radöy eller Knarvik her?
>>
>>53292432
>Knarvik
>>
>>53293386
var det ikke en gammel dårlig Raske Menn sketsj der de nevnte Knarvik
>>
>>53289188
Jeg er overvektig, i elendig form og har dårlig horsel, og jeg kom inn i Forsvaret for et par år siden. Spoiler alert: Hvis de ikke slipper deg inn, er du en jævla deigklump. Ikke skyld på godt trente jenter for at de blir valgt over en fyr hvis 3000-meter blir målt med kalender istedenfor stoppeklokke.

Er ikke meningen å være frekk, men flagget mitt trigger alle jævlig hardt uansett, så kan liksågodt si det som det er :^)
>>
>>53291750
Du trenger nettingundertoy, eventuelt ullundertoy. Hvis du faktisk jogger og ikke vagger deg bortover vegen så vil du holde varmen med vindtett ytterlag.
>>
>>53293468
Vet ikke, det er hol på vestlandet et sted.

https://no.wikipedia.org/wiki/Knarvik
Befolkning 5 327

Sikker på at folk her vet hvilken farge det er på trusa til naboen.
>>
File: Boodelooap.png (117 KB, 214x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Boodelooap.png
117 KB, 214x352
>>53291596
ayy
>>
>>53289188
Ville ikke inn, måtte nesten likevel. Måtte typ lyve på meg en sinnsykdom for å slippe. Men jeg er også noen år eldre.
>>
faen gutta, nå har jeg smurt inn kuken i aloe vera og håper på at den ikke skal smuldre som folge av kulden gutta
>>
>9. april 2010
>sesjon
>ganske skeptisk til hva det her egentlig er
>måles og veies, med påfǿlgende helsesjekk
>syn og hǿrsel sjekkes, begge deler er utmerket
>fullfǿrer intelligenstesten med 99% uttelling
>9 på alle tester fǿr avsluttende samtale med sesjonssjefen
>presterer å presentere meg med "Guten Tag, ich bin leider siebzig Jahre zu spät"
Jeg kom visst ikke inn likevel.
>>
File: trist_froskemann.jpg (138 KB, 579x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trist_froskemann.jpg
138 KB, 579x570
Jeg håper dette blir natten hvor jeg endelig sovner inn.
>>
>>53294189
hver natt, anonsen
>>
>>53293714
>>53294081
Var det virkelig nǿdvendig å gjǿre dette? Alt jeg gjorde var å si at jeg ikke ville sǿke befalsskole og ikke ville inn, så når innkallingen endelig kom kunne jeg bare si "sorry jeg er student nå", og det var den saken overstått.
>>
>>53294281
Nei, det var virkelig ikke det, men jeg fikk et innfall om at det ville være en god idé å få med en referanse til at det var syttiårsdagen for invasjonen. Det var det ikke.
>>
>>53294281
Hvorfor gidder du å skrive todler over O'en?
>>
>>53294437
Jeg gjǿr ikke det. Det er et script som gjǿr det for meg. Forhåpentligvis får vi bokstaven vår tilbake en eller annen gang så vi slipper dette tullet.
>>
>>53294437
>todler over O'en
Ikke han, men derfor. Nettopp derfor.
>>
>>53294437
Kvalitets beite på to punkt.
>>
Legger meg gutta, skal lære HK416-chan å kjenne i morgen.
>>
>>53294538
>>53294567
Fett, men hvorfor setter dere punktum etter hver post?
>>
>>53294663
Joina du militæret idag?
>>
>>53294711
5.
>>
>>53294776
https://www.youtube.com/watch?v=jp1yclQXd1Q

Bli den ny Læffy. Vi trenger en ny helt.
>>
File: 1429383307045.jpg (13 KB, 526x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429383307045.jpg
13 KB, 526x526
>>53294776
>du får kose med hk416
>du får gjore det jeg dromte om
>>
>>53294871
Skal ta bilder om noe skjer fåvæ. Btw. Befalet vårt ramla på isen, rett på magen, rett foran oss i går.
>>
>>53294938
t. albert bastiansen
>>
>>53294281
Var det virkelig nodvendig å gjore dette? Alt jeg sa var at jeg var 173 og veide 100 kilo på internett, og kom ikke til del 2.
>>
>>53294663
Viktigste du lærer er å kleeemme på avtrekkeren.

Når du står og skal skyte så kan du lære deg med en gang at det er idioti å skyte med kolben i skulderen. Når jeg var på ovelse med FSK så lærte de oss å skyte med kolben nærmest mot brystet. Så sentrert som du klarer å holde våpene, ideelt på din hoyre pupp. Da vil kroppen din ta opp mer av rekylen, og du kan jo tenke deg at et skulderledd skyves mer rundt en selve brystet ditt.
>>
>>53294938
Lo dere? Er det lov å le av befal?
>>
Joakim, er du i tråden? Fåvæ.
>>
>>53294968
Da jeg var ung hadde vi ikke sesjon del 1 og sesjon del 2. Alt var unnagjort på en dag.

t. Sjakk-anon
>>
>>53295007
Hvis du ler av befal så kan du forvente kollektiv avstraffelse.

Befal bruker ALLTID kollektiv avstraffelse, i garderekrutten så var det sånn at hvis det var permoppstilling og en ikke hadde lukket en lomma på uniformen så måtte samtlige ta push-ups, dette forte jo selvfolgelig til at uniformene fucket seg og vi måtte stryke på nytt igjen.
>>
>>53295007
Lo litt ja
>>
>>53294992
https://www.youtube.com/watch?v=tYjitNIEmzw

Denne videoen forklarer alt for deg.
>>
>>53294968
Fantes ikke del 1 og del 2 når jeg var inne til sesjon. Det er noe de fant på de siste årene.
>>
>>53295080
Hhahaha, for noe jævlig mongo opplegg.
>>
>>53295137
Trodde jeg var blant den eldre postende garde her, men tydeligvis ikke.
>>
>>53295186
Hvor gammel er du?
>>
>>53295152
>dfn må stå i hockey grunnet noen er idioter som tok alt for mye mat i messa
>>
>>53295186
Kompani og tropp?
>>
>>53295186
Se
>>53294081
>>
https://www.youtube.com/watch?v=frNJk34B-Vs
>>
>>53295212
22
>>53295269
Jeg tipper skiftet var mellom oss to da. Grei nok endring for min del, da jeg tror alternativet var å bruke en dag på sesjon av noe slag.
>>
>>53294663
>>53295131
Foreslår at du gjor som i videoen i morgen og rapporterer her med befalets reaksjon.
>>
>>53295491
De kommer til å lære han noe helt annet, men som ikke er feil. Det å legge kolben i "gropa" i skulderen. Men anonsen vil ikke få lov til å skyte stående i morgen. Blir nok liggende bak en stridssekk.
>>
>>53294081
>fullfǿrer intelligenstesten med 99% uttelling
Det må ha vært faen så surt å være bare 1% unna full pott.
>>
>>53293542
Neida Knarvik er et fint sted. Det er kort vei til Ågotnes og Manger pluss du er i nærheten av Bergen og Åsane.
>>
File: 1425497117471.jpg (298 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425497117471.jpg
298 KB, 1462x1462
>>53295826
>i nærheten av Bergen
>pluss
>>
File: 1433112653732.jpg (12 KB, 316x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433112653732.jpg
12 KB, 316x220
>>53295826
>dfn det tar 30 min å komme seg fra rundkjoring i Vågsbotten, til coopen borte ved Eikås
Med unntak av koen, så er Knarvik en fin plass. Bedre en Sotra, i alle fall.
>>
File: JSRrCDn.jpg (101 KB, 977x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JSRrCDn.jpg
101 KB, 977x532
>>53295991
>antyder at vestlandet ikke er bestlandet
>>
>>53296257
Hvordan i alle dager ble denne diva-heksen valgt til ordforer? Det har forundret meg i alle år.
>>
>>53295991
Kort vei til Flesland min neger

>>53296111
Enig. Faen ta Sotra.
>>
>>53296284
fordi de reaksjonære gamle gubbejævlene syntes at Hoyre virket ok
>>
>>53296316
Hoyre er nå ikke noe spesielt verre enn resten av tullepartiene i bystyret.
>>
>>53296295
>flesland
le throw it in le trash
>>
Noen som er medlem i pistolklubb og eier våpen selv her?
>>
>>53297121
Jeg tok jegerkurs og har hagle og Mauser
>>
>>53290030

Fint bilde for maur, Anonsen.
>>
>>53297375
Sjokk at en Tysker eier en Mauser da.
>>
>>53297543
Er ikke tysk. Kjopte den fordi den var billig og 30-06 er morro å skyte med.
>>
>>53297752
Hvorfor brever du med Tyskt flagg?
>>
>>53297121
En dag. Min onkels far var i Kompani Linge og hadde diverse greier fra krigen som jeg en dag skal arve.
Alternativet er plombering, noe som ikke kommer på tale.
>>
>>53297857
Fordi jeg er i Tyskland. Finnes nordmenn her nede vettu.
>>
>>53298210
>dfn jeg mest sannsynlig bare arver en gammel kammerlader
Pa den annen side er den så gammel at den ikke er registreringspliktig, og jeg har muligheten til å skyte den onde mordvoldtektstyven som utvilsomt kommer for å ta meg en gang med .70 kaliber med svartkruttdrevet bly.
>>
>>53298228
Hvorfor vil du bo i et land som er i ferd med å bli en islamsk stat?
>>
>>53298714
>vil

Rederiet jeg jobbet i gikk konkurs 2 år siden. Tilbudet fra konkurrenten var ikke godt nok så jeg skaffet meg en fin jobb her nede. Men jeg er glad jeg kan når som helst dra tilbake når ISIS tar over.
>>
Herregud, er det slik de feirer russetiden i Oslo?

https://youtu.be/mc2VQKg-Ess
>>
File: 1452299004817.gif (4 MB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452299004817.gif
4 MB, 300x450
hi white man
>>
>>53299213
What country is this?
I don't usually see the third world in this thread
>>
>>53299054
Russetiden i Oslo virker som det mest degenererte, pengesloseriet man kan ha.
>>
File: tennisball_venom.jpg (2 KB, 126x99) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tennisball_venom.jpg
2 KB, 126x99
Dulter. Tråden må leve til noe lager ny når folk våkner.
>>
>>53302628

Fint bilde for maur, Anonsen.
>>
>>53299213
>dfn ingen sorkoreansk jv
>>
Gud morgen.
>>
>>53301143
De er jo dumme som brod da. Hele russekulturen er mongo.
>>
>>53303890
Så sant, så sant.
>>
En gang horte jeg om en som hadde skrivd nynorsk stil på skolen som var et interview med ei bikkje.
Tre sider med 'voff voff voff'
>>
B A S E D
A
S
E
D

https://www.youtube.com/watch?v=f5XC5CZdAts
>>
>>53307552
Det var faenmeg på hengende håret.
Var på side 11.
Thread replies: 303
Thread images: 81
Thread DB ID: 391512[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.