[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 322
Thread images: 79
File: bigmac fåvæ.jpg (751 KB, 1024x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bigmac fåvæ.jpg
751 KB, 1024x685
Ingen utgave-utgaven

Forrige: >>53133411
>>
snart sommer gutta
>>
>>53186066
Kristiansand fåvæ
>>
>>53186422
Å jippi! Jeg skjonner spoken! Det er lenge til sommer og derfor er det morsomt!
HA HA HA HA! Jeg måtte slå meg selv på beinet på grunn av denne!
>>
>>53186495
Fin by fåvæ
>>
>>53186581
Hvem faen sier Jippi?
>>
>>53186710
Alle de som er super duper glade dummen!
>>
File: 1437606281396.jpg (97 KB, 760x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437606281396.jpg
97 KB, 760x507
>>53186581
>>53186791
flirte litt fåvæ
>>
>>53186791
Hvem faen sier super duper?
>>
File: img_45c63470c6c34.jpg (27 KB, 410x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_45c63470c6c34.jpg
27 KB, 410x238
>>53186710
>jippii
Gode tider
>>
>>53186863
Th hi hi... Dummen! :D
Alle sier jo super duper når noe er super duper!
>>
>>53186422
Viste nettopp -20 her, snart sommer fåvæ
>>
Er Norgetråden drep?
>>
Jeg dirrer gutta
Hånda mi dirrer når jeg plukker opp noe gutta
Hvorfor dirrer jeg gutta
Finnes det en lege i tråden gutta
>>
>>53189574
Du ække morra mi fåvæ
>>
>>53189480
Jammen du må slutte med den ny runkinga.
Ta deg en pause
>>
>>53189646
Nei men jeg er stefaren din
>>
>>53189480
Sjekk blodsukkeret ditt
>>
>>53189723
Jeg har ikke diabetes, hvordan i alle dager sjekker man det
>>
>>53189785
hva har du spist i dag dummen
>>
>>53189815
Tre skiver, to gulrotter, to kjottpolser og en pils
Jeg aner ikke om det er helt elendig eller ikke fåvæ
>>
>>53189899
ekke no doktor, men joiner deg på pilsen jeg, anonsen
>>
>>53189899
du må spise mer gutten, 3 brodskiver frukt og et par polser er ikke nok for en voksen man, mangler et helt middagsmåltid i den dietten der.
>>
>>53189480
?
>>
>>53189785
>Jeg har ikke diabetes
Det vet du ikke for du har sjekka blodsukkeret ditt. Dra til legen.
>>
>>53189480
ikke vær hypokonder
kroppen gjor av og til sånne rare ting
>>
>>53189937
Tusen takk, baserte anonsen
>>
>>53189936
Skål!
>>
>>53189936
>joiner
>>
>>53188645
Var ikke så mye interessant idag
>>
File: Breivheart.jpg (76 KB, 400x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Breivheart.jpg
76 KB, 400x604
Hva synes dere egentlig om Breivik? og synes dere det er morsomt at /pol ser på han som en helt?
>>
>>53190687
Han er en vaskekte gærning. Bryr meg ikke en doyt om hva /pol/ mener lenger, men liker megmegene.
>>
>>53190687
Nå henger ikke jeg på /pol/. Men hvis de gjor det du sier, ja, jeg synes det er fullstendig latterlig.
>>
>>53190687
Han er et resultat av det flerkulturelle samfunnet som regjeringa prover å bygge. Polarisering og ekstremisme vokser når man tar inn så mange innvandrere.
>>
>>53190687
Han er en landsviker
>>
File: Her blir det liv.jpg (691 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Her blir det liv.jpg
691 KB, 800x800
>>53190759
>>53190787
>>53190793
3 Tilbakemeldinger på under 1 minutt?
>>
File: maxresdefault.jpg (88 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
88 KB, 1920x1080
>>53190946
>>
>>53190687
Han er han er en forbanna quisling.
>>
>>53190687
Velstelt
Velartikulert
Dedikert
Evne til å planlegge og gjennomfore
Selvstendig
Ressurssterk
Pioneer
Modig
Lærd
Dyktig taktiker og kriger

Dette er bare noen av punktene man kan bruke til å beskrive Breivik.
>>
>>53191032
Han drepte faen meg flere av Norges unger.
Våre unger.
>>
>>53191104
jeg har ingen unger, i hvert fall ingen som jeg er klar over.
>>
File: 1446143401212.jpg (35 KB, 380x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446143401212.jpg
35 KB, 380x368
Bodo var på senkveld idag! Æ e stolt
>>
File: Breivik.jpg (136 KB, 1124x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Breivik.jpg
136 KB, 1124x672
>>53191032
Kek
>>
File: 1432830486798.jpg (45 KB, 450x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432830486798.jpg
45 KB, 450x250
>>53191032
her har du (Deg)en din for helvete
>>
>>53191129
HAHAHAHAHAHAHA. Morsom.
>>
>>53191199
Takk. Skulle gjerne sagt det samme om deg, men du vet... no offense.
>>
Statusrapport gutta:
Dirrer ikke lengre gutta
Takk gutta
>>
>>53191235
Å gud.
>no offense
Her har vi en 13-16 åring som vil være "Edgy"
>>
>>53191244
>Takk Gutta
For hva?
>>
>>53191244
Skal du slappe litt av med den runke dunken fra nå av?
>>
>>53191158
halvdan fåvæ
>>
File: 1350474986327.gif (2 MB, 320x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350474986327.gif
2 MB, 320x192
>>53191032
>>
>>53191666
Passende sifre
>>
File: krekar.jpg (150 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krekar.jpg
150 KB, 1024x576
>>53191666
Dette er noe av det morsomste jeg har sett

Godt funn anonsen
>>
>>53186957
Sjakk-anon?
>>
>>53190687
Han er et uvesen, og dermed er han uvesentlig. Det er nå min mening.
>>
File: Gislefoss.jpg (102 KB, 768x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gislefoss.jpg
102 KB, 768x510
Gutta

Gutta

Hǿr etter, gutta

Det gikk nettopp opp for meg at Terje Alsvik Wallǿe er den Hellige Ånd
>>
>>53193034
Start en kult
Vi trenger flere kulter i Norge
>>
File: 4468.png (164 KB, 379x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4468.png
164 KB, 379x377
>dfn en norsk streamer med ~150 seere akkurat fikk ~$1500 i donasjoner på to timer
Törsten er stor
>>
>>53193291
Hvorfor fölger du med på sånt?
>>
>>53193501
Hvorfor ikke? God underholdning å ha i bakgrunnen mens jeg spiller selv.
>>
http://gjest.blogg.no/1452091730_en_saga_om_troll_og_h.html
>>
>>53193034
John C. Reillys norske fettere.
>>
>>53193291
motte en streamer på byen i jula og hun var ganske dum i huet ass
>>
>>53194410
utdyp gjerne
>>
>>53194534
Det var bare inntrykket jeg fikk av henne. Veldig rart å være 20+ å satse på streaming osm om det er noe å gjore sdm.
>>
hehe, full på en onsdag gutta
>>
>>53194670
Det er noe man kan gjore når man er ung da, og så gå videre til andre ting om noen år. De fleste er vel klar over at de ikke skal streame til de pensjoneres.
>>
>>53194739
skål kompis
>>
File: prie.jpg (53 KB, 646x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prie.jpg
53 KB, 646x519
>>53194983
skål
>>
Noen andre /Mack/ her?
>>
File: Mack-øl.jpg (233 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mack-øl.jpg
233 KB, 2048x1365
>>53196887
M A C K
A
C
K
>>
>>53196887
https://www.youtube.com/watch?v=OxqLtdGRNVo
>>
>>53196950
Mack-anon jeg begynner å tvile på din psykiske helse du er alltid her
>>
>>53197086
>dfn ingen svensk jv
>>
>>53196950
>rullestolsötpai i bakgrunnen
>>
>>53197205
Det er ingenting å tvile på, Anonsen. Den er stabilt middelmådig.
>>
>>53196950
>>53197314
dette bilder er rent DEKKET av megmeger
>>
>>53197205
Se bakgrunnen, så vil du forstå hvem som står bak denne Mack-vertisement'n.
>>
>>53197416
Mener du virkelig å si at Mack-anon er Rullestolmannen?
>>
>>53197830
Hvem vet. Tor vi virkelig stupe ned i kaninhullet og finne ut?
>>
>>53198075
Klart vi tǿr. Kanskje vi da kan identifisere og stoppe denne Norgetrådens drittbrever #1, en gang for alle.
>>
>>53198152
>Norgetrådens drittbrever #1
Min nominasjon går til prumpeanon, jeg kan leve med rullestolbreving.
>>
>>53198385
Jo, du har vel et godt poeng der. Rullestolmannen (Rullestolmennene?) er ikke så verst.
>>
>>53198385
dette fåvæ
>>
>>53198490
t. rullestolmannen
>>
File: 1380362673937.jpg (17 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380362673937.jpg
17 KB, 400x388
>>53198516
Faen, der ble jeg visst avslǿrt.
>>
Varför har inte Norge detta?
>>
>>53199884
Fordi vi har dette.
>>
>>53200050
takk herr skeltal
>>
Jeg er ny til norsk. Den er en god språk. <3
>>
>>53200872
Hvorfor vil du lære Norsk?
>>
Dagens ting jeg ikke ǿnsket å lære av internett: Det finnes forstyrrende mye animert dyreporno med Lara Croft.
>>
>>53200872
Dra til helvete, Ben.
>>
Turbonormiser ut osv.
>>
>>53191032
Selv om jeg fordommer hans handlinger kan jeg faktisk ikke si meg uenig med dette.
>>
>>53200872
Heng deg, muslimfaen.
>>
>>53200872
Jeg hater mennesker fra Storbritannia
>>
>>53204105
Hvorfor?
>>
jeg vil måtte VITENSKAPE dritten ut av dette
>>
File: 106801.pn.png (139 KB, 400x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
106801.pn.png
139 KB, 400x327
>>53204389
Bare tulla, HAHAHAHA

Musikklæreren min på vgs var brite og han var ålreit.
Cello læreren min var også brite forresten.
>>
>>53204389
Ikke lytt til hanreien. Syntes mennesker fra Storbritannia er koselige jeg, og definitivt vår beste allierte gjennom historien.
>>
>>53204552
>Cello læreren
Jeg mistenker at norsklæreren din også var brite.
>>
>>53204613
Ja, fikk spesialklasser i ord deling.
>>
File: dsc00088-600x800.jpg (320 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dsc00088-600x800.jpg
320 KB, 600x800
>dfn ingen britisk jv
>>
File: du drepte meg.jpg (48 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du drepte meg.jpg
48 KB, 480x600
>>53204590
haha aa

https://en.wikipedia.org/wiki/Plan_R_4
>>
File: 1415474490600.png (40 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415474490600.png
40 KB, 200x200
fy faen disse rullestolposterne
bare drep dere selv. ikke gidd å fortsette livene deres. bare end det nå.
>>
>>53205152
Det var for å forhindre at tyskere tok oss, ikke for å ha oss under det flagget deres for evig slik tyskerne ville. Tusener av dem döde også for å redde den norske stat, og det er definitivt hva noens beste alliert ville ha gjort. Ingen andre land brydde seg om Norge slik England gjorde.
>>
>>53205382
Duktig hanrej, dela nu med dig av norska jenter till de starka engelsmännen som "räddade" dig. Mycket till räddning när trots allt just NU blir invaderade och har en fiende inom landet som KOMMER förgöra er.
>>
File: 012sAYXFgwtS.jpg (412 KB, 1200x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012sAYXFgwtS.jpg
412 KB, 1200x863
>>53205470
Varför är du en sån tysk-cuck?
Har du något emot självständiga nordiska länder?
>>
>>53205284
Ro deg ned, Anonsen. Du sier ting du egentlig ikke mener.
>>
>>53205539
jeg mente hvert eneste ord
>>
>>53205512
Absolut inte, men jag har väldigt mycket emot sättet de nordiska länderna styrs på idag och hade definitivt föredragit ett enat norden under den tyska fanan över detta.
>>
File: 1448056465568.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448056465568.jpg
96 KB, 792x558
>>53205578
Hah! Och du kallar andra för hanrej.
>>
File: 1407172197051.jpg (24 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407172197051.jpg
24 KB, 300x300
>dfn kj uten egne meninger og holdning
>dfn kj som ikke tar valg selv
>dfn kj som rygger ut av enhver konflikt

skyt meg nå
>>
>>53205470
Kjeften på deg, Sven. Tyskerne tok oss til slutt, men du glemmer hvor utrolig lang tid det tok i forhold til andre land. Det var en barsk kamp vi kan være stolte av, men den hadde ikke kunne vært mulig uten engelskmennene. Takk for å ta alle jödene våres forresten ;)
>>
>>53205592
Om du tycker att dagens Skandinavien är "självständiga nordiska länder" och över huvud taget en bra plats att leva på är du den största hanrejen jag träffat på länge.
>>
>>53205599
Har du en kjæreste uten ryggrad?
>>
>>53205675
Hun er en töffel av særdeles silkemykt stoff
>>
File: 1445896280188.png (21 KB, 258x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445896280188.png
21 KB, 258x200
>>53205669
>jag tycker inte om dagens samhälle. om tyskarna cuckade oss skulle vi ha det mycket bättre
>le född i le fel generation
>>
>>53205578
>>53205669
tilbake til sverigetråden med deg, takk
>>
>>53205768
Sluta bara breva din jävla cuck
>>
File: 1451842635202.jpg (115 KB, 638x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842635202.jpg
115 KB, 638x793
>>53205806
>bara för att jag vill att sverige och norge ska cuckas av tyskarna så är jag inte en cuck
>det är du som är cucken eftersom du inte vill att vi ska cuckas
>>
>>53205735
For meg virker det veldig tiltalende. Min jv er en heks.
>>
>>53205850
Vad fan försöker du ens säga? Du har ju hjärnskador på riktigt, du använder så jävla mycket negativa i en mening att det är omöjligt att tyda vad du ens säger
>>
>>53205886
Du är en cuck
>>
>>53205912
haha ok cucken
>>
>>53205935
>s-snälla tyskarna. invadera oss. titta, jag särar på skinkorna!
>>
what goes on in norway
>>
>>53205965
>s-snälla achmed och muhammed, invadera oss. titta, jag särar på skinkorna!
>>
>>53205912
>>53205935
>svenske postere
hva med å drepe dere selv a gutta?
>>
>>53205599
>>53205675
Hvorfor oppgraderer du ikke bare?
>>
>>53205976
See
>>53196950
>>53200050
>>
>>53205669
Du har nok fått i deg litt for höye doser /pol/, unge mann. Vennligst forlat tråden, og la oss glemme denne flaue hendelsen for ditt eget beste.
>>
>>53206002
>oppgraderer
Hva er det du antyder?
>>
>>53205998
t.Falsk dikotomi-cucken
>>
>>53206049
Halv ryggrad er vel bedre enn ingen?
>>
>>53206054
haha ok cucken
>>
>>53206099
Jeg er redd jeg ikke forstår hva du mener.
>>
File: vastkusten.jpg (109 KB, 858x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vastkusten.jpg
109 KB, 858x570
>>53206133
>norge kommer aldrig aldrig aldrig aldrig få tillbaka bohuslän
>>
File: sad.jpg (128 KB, 662x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad.jpg
128 KB, 662x807
>>53206201
>>
>>53206176
Hvis du ikke forstår en av norgetrådens fuktigste megmeger akter jeg ikke å dissekere vitsen for deg.
>>
RULLESTOLPOSTERE
BEGÅ
SELVMORD
>>
>>53206339
Har det noe med
>>53206356
å gjore?
>>
File: internet2.jpg (202 KB, 693x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
internet2.jpg
202 KB, 693x750
>>53206407
begynner ikke på skolen for mandag gutta
>>
Hallo.

Jeg satt og tenkte på noe som kanskje var viktig, men så datt jeg ut.

Jeg glemte hva jeg tenkte på.

Nå sitter jeg her og trenger å komme på hva jeg tenkte på, tror jeg.

Er det noen av dere som har noen tips?
>>
>>53209408
ta deg på tissen
>>
>>53206201
Vi kommer til å ta det med makt en dag.
>>
>>53209408
Flatulens, kanskje?

*promp*
>>
Noen ganger er det all right
Noen ganger er det all right
Noen ganger er det helt all right
>>
>>53211464
ålreit skrives det i Kongeriket Norge takk.
>>
>>53213213
>"""""Retter""""" på teksten til tidenes norske hit
Eier du ikke skam i livet?
>>
Kan ikke sove fåvæ
>>
må stå opp klokka tre i dag ettermiddag for å komme meg til jobb, for et liv gutta
>>
File: 1445441005823.gif (973 KB, 500x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445441005823.gif
973 KB, 500x289
http://www.bt.no/meninger/debatt/Hvorfor-skal-flyktninger-lare-seg-norsk-3515277.html
>>
>>53214370
post bevis
>>
File: 354176.jpg (113 KB, 499x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
354176.jpg
113 KB, 499x564
>>53215220
Det er jo sånn det er i dag, mange av de som kommer kan engelsk ganske godt allerede og man ser jo hvordan det """""""fungerer""""""""

Hvis det noen gang skal bli et symbiotisk forhold må man i det minste ha en felles kultur så den sosiale uroen ikke blir så altfor stor, og engelsk har som språk har veldig lite med Norsk kultur å gjore.

Uansett, globalistene gir seg nok ikke for vi ser ut som Brasilianere hele gjengen.
>>
File: Quisling.jpg (163 KB, 2400x3455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Quisling.jpg
163 KB, 2400x3455
>>53215395
Det er jo ting som dette som avslǿrer at det ikke går ut på "likeverd mellom kulturer" i det hele tatt; disse venstreradikale svina vil bare underbygge og tilintetgjǿre hele vesten. Det er derfor de heller ha et flerkulturelle samfunn som har massive problemer med overgrep mot kvinner, enn et homogent samfunn der kvinnene er trygge. Det har vi sett i Köln nå, borgermesteren sier nå at det er tyske kvinner som må tilpasse seg! Det er til å bli gal av. Svina velger konsekvent """"lǿsningene"""" som ǿdelegger VÅR kultur og som fremmer fremmed kultur.
>>
>>53214134
Skam er et konsept som kun angår svake mennesker
>>
>>53215220
I've only met one middle-easterner so far who didn't speak Norwegian.
Most of the interactions with middle-easterners I've had so far have been in really bad Norwegian, struggling to understand each other.
>>
>>53216148
>mcdonalds
>>
File: 140934590345.jpg (46 KB, 512x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934590345.jpg
46 KB, 512x767
>>53215643
>>
>>53216623
>Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=OUCp7r1dILg
>>
>>53216647
Söt tjej

Förresten, varför pratar Oslobor så jävla segt? det är som att dom tänker samtidigt som dom pratar. Alltså dialekten är jätte enkel att förstå men
Doooom eeeh mååå joooooo snakkeeeee så häääääärA
>>
>>53215220
ooo.. nå var det like for jeg kasta fangtoppen min i veggen fåvæ ble ganske provosert
>>
>>53216728
>tenker for man prater
>kommuniserer klart og tydelig
hva er det å klage over? fuck off fåvæ
>>
>>53216798
Ja om ni faktiskt gjorde så vore allt gott
>>
>http://m.kjendis.no/2016/01/07/kjendis/instagram/sosiale_medier/blogg/42643939

>norsk """"""""""presse"""""""""" anno 2016

Dessuten, hvorfor i helvete har folk et inntrykk av at å legge ut bilder på Instagram er en menneskerett? Som om Instagram og andre tjenester ikke eier sine egne jævla servere og bestemmer hva som skal ligge ut på dem?
>>
>>53216148

Where in Norway are you?
>>
File: persona3.jpg (51 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
persona3.jpg
51 KB, 600x338
>kjendis.no
>>
>>53216148
Unless you post proof you're just a proxy desu
>>
>>53217358
Kristiansand
>>53217372
Is it really hard to believe someone would travel to Norway?
>>
>>53218094
obviously the greatest country in the world attract foreigners
>>
>>53218094
post a pic of your favourite burger to prove youre american
>>
http://www.aftenposten.no/kultur/Er-Ayn-Rand-en-politikkens-Darth-Vader-eller-en-glitrende-ledestjerne-8303745.html

Hahahaha fy faen for en tid vi lever i
>>
>>53218094
Why would you go to Kristiansand of all places?
>>
>>53218094
>Rema 1000
>ikke Coop Obs
>>
>>53218263
Jeg trodde Ayn Rand var en meme på /pol/ og ikke et menneske ekte politikere lot seg inspirere av.
>>
>>53218194
Burger cake for my friend Jack
It wasn't his birthday, it's just what we do in the US.
>>53218270
Easy-ish access to Denmark and the Doucheland
>>53218272
I'm still getting used to the stores over here. Know where I could buy some good mittens?
>>
>>53218373
Coop Obs is Wal-Mart done right. You can get everything there.
>>
File: walmart.jpg (762 KB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
walmart.jpg
762 KB, 3264x2448
>>53218396
>Wal-Mart done right

Selv disse menneskene er mye penere på Coop Obs.
>>
>>53218373
Why country hop like crazy when it ends up with you visiting cities as Kristiansand? Not a very representative or interesting place at all.
>>
File: 1440966826026.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440966826026.jpg
7 KB, 153x179
>>53218263
>>53218290
skyt meg
>>
>>53218490
Finnes de på Coop Obs? I så fall må vi arrangere en safaritur dit snarest.
>>
File: 1433270503551.jpg (16 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433270503551.jpg
16 KB, 500x332
>>53218263
>ayn rand
>>
>>53218558
I alle fall på Coop Obs Lade, om enn noe slankere og mer selvhjulpne.
>>
>>53218396
Awesome I'll check it out later, maybe today.
>>53218539
I already saw Drammen and Oslo a bit as well, probably will check out some other places in Norway later. Other people have told me Kristiansand is pretty cool. I like it so far.

I will be back in a bit
>>
>>53218539
Kristiansand er da en helt grei by. Mye fint å se i forhold til litt eldre arkitektur, og det har sin historie å finne der også.
>>
>>53218613
>I already saw Drammen
kek
>>
>>53218373
>>53218613
Don't listen to him, it's just a meme
>>
>>53218094
Yes, and your pic doesn't prove anything.

That's not even a laptop screen senpai.
You're probably some autist claiming to be from lardland
>>
>>53218760
hold kjeft
>>
>>53218613
Stupid of you not to go northern Norway for muh mountains that seem to amaze people from development countries like yours.
>>
>>53218885
nord norge er kjedelig dessuten er det beksvart for tida
bedre å henge med ekte nordmenn i sorlandet master race, der kan du gjore mer enn å glane på fjell
>>
>>53219069
og forresten er fjellene i sor-norge gude-nivå
>>
>>53219069
Tulling.
>>
>>53219069
kjeks, fint brev
>>
File: atlas.jpg (123 KB, 418x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
atlas.jpg
123 KB, 418x455
Noen her som diskutere Ayn Rand med en som hverken hater eller elsker henne?
>>
>>53219389
Mennesket, forfattern, eller "filosofien"?
>>
>>53219436
Jeg liker mennesket Ayn Rand mer enn filosofien hennes, og jeg liker filosofien hennes mer enn jeg liker litteraturen hennes.
>>
>>53219491
M-men du LIKER ikke filosofien hennes, s-sant?
>>
>>53219529
Det er vel litt relativt? Jeg gjetter på at jeg har et mye mer positivt forhold til den enn du har, men det betyr ikke at jeg er vilt begeistret heller.
>>
Hendelse av typen Köln i Norge når?
>>
>>53219659
Hva fascinerer deg med ideologien hennes? Appellen til egoet?
>>
>>53219714
hvorfor skulle du ville ǿnske noe sånt?
>>
>>53219750
Han onsker sterkere galvanisering av immigrasjonsdebatten, antar jeg.
>>
>>53219747
Primært motstanden mot kollektivisme. Jeg tror at når du ser livsverket hennes i sammenheng med oppveksten hun som borgerlig jǿde hadde i Sovjet under og etter revolusjonen, blir det vanskelig å tviholde på ideen om at hun bare var skikkelig slem eller usympatisk.

At hun klarte å bli en av de mest leste forfatterne i all engelsk litteratur er dessuten fryktelig imponerende, men folk ser ikke ut til å ville unne henne at hun vitterlig må ha gjort NOE riktig for å få det til. Engelsk var jo ikke engang fǿrstespråket hennes.

>>53219794
Tenkte kanskje det var en sånn pervers svensk cuck-fetisj.
>>
>>53219750
Vi bor i et multikulturelt samfunn og det er på tide at jenter og kvinner viser ansvar dvs. ha på seg niqab o.l for å ikke fornærme eller provosere oss flyktninger.
>>
>>53219714
Tror ikke vi får så store gjenger her i lille Norge, men spröe ting skjer her også.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiet-tror-flere-saa-voldtekt-utenfor-stortinget/a/10096683/
>>
>>53219750
>ǿnske noe sånt
jeg onsker ikke noe sånn, men pessimisten i meg sier at det er uunngåelig når vi driver å tar inn tusenvis av dindus
>>
File: 1439289274168.png (19 KB, 730x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439289274168.png
19 KB, 730x646
>dfn -15 ute nå
>>
>>53220108
>antyder det er kaldt
Det har vært kaldere januar i år enn ifjor så langt, men fortsatt lang vei å gå. Vi må ned til minst -20 i mesteparten av byene for å kunne leve opp til ryktet vårt som ekte, barske nordmenn.
>>
>>53219903
"En fiende av min fiende er min venn"?
>>
>>53220276
Hva? Jeg sa ikke at Ayn Rand er min venn. Men jeg kommer bedre overens med henne enn med Marx.
>>
>>53219903
du virker nogenlunde kunnskapsrik om emnet

kan du forklare for de uinnvidde hva filosofien hennes går ut på?
>>
File: 1452165682616.jpg (170 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452165682616.jpg
170 KB, 1280x853
Hva synes dere om familien min venner?
>>
>>53220642
Jeg syntes du skal skrive "synes" med "t"
>>
File: IMG_0017.jpg (2 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0017.jpg
2 MB, 3072x2304
>>53218885
We have mountains. Bigger than yours, Carson peak here is 10,000 feet.
>>
>>53220788
>feet
>>
>>53220788
Size isn't everything
>>
>>53220788
he is a dumbass
and if you were interested in mountains, you just need to drive a few hours inland from kristiansand, you don't need to waste your time on northern norway
>>
File: imperial-system.png (47 KB, 1427x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imperial-system.png
47 KB, 1427x628
>>53220788
>feet
>>
File: IMG_0052.jpg (2 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0052.jpg
2 MB, 3072x2304
>>53220827
Just as pretty senpai
>>
File: Nærøydalen.jpg (949 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nærøydalen.jpg
949 KB, 1600x1067
>>53220788
It's not comparable. No American nature is really comparable to that of Norway. Bigger =/= better. Our fjords are different, and that's why we're so well known for it.
>>
File: lmao.jpg (116 KB, 757x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmao.jpg
116 KB, 757x798
>>53220853
Be nice, he can't help being retarded he was simply born that way
>>
>>53220748
Feil.
>>
File: IMG_0069.jpg (3 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0069.jpg
3 MB, 3072x2304
>>53220872
Yeah, but the other dude was talking about mountains which we have already.
>>
http://www.social-searcher.com/social-buzz/?q5=Innvandring

Her har dere noe å leke med.
>>
>>53220855
>a pile of rubble
>"just as pretty"
>>
>>53220851
Nord-Norge er fantastisk, ikke bare fordi fjell der er helt annerledes, men også fordi du ser nordlys så utrolig ofte. Dette er den beste tiden av året å henge i nord, da du virkelig kan nyte snöen og lysene. Ser ikke hvorfor fraråde noen fra å oppleve hele Norge og se hvor bredt landskap vi har.
>>
File: 920x920.jpg (86 KB, 920x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
920x920.jpg
86 KB, 920x517
>>53220979
nigga please
>>
>>53220872
jesus christ I'm cringing so hard
america has some nature that is VERY similar, and it's in bigger scale
Is it identical? no. But it is comparable
>>
File: the-troll-wall.jpg (3 MB, 2592x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the-troll-wall.jpg
3 MB, 2592x1944
>>53221014
say what?
>>
>>53220967
It's true that you have mountains, but a mountain isn't simply a mountain. A mountain can be anything, and those of Norway are not those you see in America.
>>
Please stop the mountain-dick-measurement-contest
>>
>>53221042
This'll go on forever so I'll stop here and give you your thread back.
>>
>>53221127
Implying you did not run out of national parks.
>>
>>53221022
Det var ingenting feil med det brevet, og hvis du ikke kan gi eksempler, så beviser det bare hvor stor av en idiot du fremstår som. Så si meg, hvor i Amerika kan jeg finne norsk natur eller lignende?
>>
>>53221171
Alaska f. eks.
>>
File: Trollhatten.jpg (236 KB, 1200x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trollhatten.jpg
236 KB, 1200x798
>>53221127
Check mate. This one has a hole through it.
>>
File: fjord alaska.jpg (168 KB, 931x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fjord alaska.jpg
168 KB, 931x428
>>53221171
>hvis du ikke kan gi eksempler, så beviser det bare hvor stor av en idiot du fremstår som.
glemte å adressere dette
det er du som fremstår uvitende om du tror norsk natur er så super duper unik og ikke finnes noen andre steder i verden
snakk om å være navlebeskuende
>>
>>53221280
JANTEPOLITIET UT
>>
>>53221200
Shit senpai you're right. I didn't even know Alaska had fjords.
>>
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
E G V I L D R E B A M E G S E L V
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
>>
>>53221200
Alaska ligner veldig knapt på Norge. Du beviser det hvor lite du kjenner ditt eget land.
>>
>>53221322
ģ̩̭͓͚͕̺̞̦͈̜̹̤̖̺͠j̸͚̳̟̺͖̹͙́o͡͏̵͚̜̦̯̬͎̰͕͢r̕҉̴̡͕̥͈̟̰͞ ̷͕̭̲̜̩͔͔̪͖͠͡ͅd̸̴̸͔̲̪̜͎̻̀e̡̦͕͔̜̠͔̪͡t̺̹̪͕̝̫͕͔̮͙̳̱͉̮̝͡͡,҉̛̼͇̹͉̟ ̴̢̛͖̳̬̼͕̣̰͖̜͙̭͚͔̱̤͖̗̗͢͢b҉̧̬̩͓̀̕̕l̨̼̩̲̘͕̤͈̮͇̯͓̝͡͝͝í̢̝͍͉̹͍̠͇̹ ҉͢҉̷̡̰̠̫̫͖̩͔̹̥͙̙̝̞̜̩m̴̧̼̘̬̥͖̤̲̣͔̲͖̩̩͉̗̯̝͟ȩ̥̠̺̤̘̜͔̖͔̪̦͕͍̀͡d̕͞͏̹̩̯̳̤̻͓͍̻͍̙ͅ ̴̰̹͓̩͍̝̣͖͍̙͖̰̀͞į̸̲̙̫̫͉̫͔̣͎͈͕͉̳̤͝ ҉̴̧̝̼̖̣̘̜̩̕͝m̛͓̘͖̤͔͓̫͕͕̪̘͝ơ̖̟̺̖̳͔̦̗̼͙͔̯̩̤̻͞ͅr҉͙͈̩͎̥͚̗̖̳̮͇͎k̴̨͎̤͈̣̪̖̤̣e͏̛͈̦̰͚͚̪͎͍̱͇̮̼̗͔̲̰̯̕ͅt̶͙̠̭̖͜
>>
>>53221322
*meg SJOL
din jævla soss
>>
>>53221340
jeg kjenner forskjellige folk som har vært i Alaska på turer, de sier det er veldig likt Norge
>>
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
JEG VIL HA RULLESTOL-JV
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
>>
>>53221340
1. Google "alaska fjords"
2. Sammenlign bildene med norske fjorder
3. Bli kvitt din ignoranse
>>
>>53221321
Canada does too, and even New Zealand, but being on entirely different continents, they will be different experiences. America as a continent has some of the most varied nature in the world, but it is still its own nature, not that of other places.
>>
File: why.jpg (295 KB, 1179x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
why.jpg
295 KB, 1179x789
>>53221405
Hvorfor?
>>
>>53221405
>̨̛͖̲̗͚͍͕̟̭͎̖͉̗̹͓̙͍̃̓͌ͣ̆̓̀̉ͣ͆͆ͥ̓ͭ̎͡͝d̵̴͆ͫ̑ͫ͑̉̊̽̃̆ͩ̚̚͢͡҉̞͍̦̖f̡̡̨̛̘̱̳̗̗̳̤̦͍͚̣̀͐͐̿̑͛͝n̶̩͖̣͍̫̣͈̗̅͋ͮ̓ͪ͌͛͂ͪͣͧͨͬ̇͆͛ͬ̚͝͝ͅ ̔̑̅͋́́̆̆ͧ̿͡͏̡̦̪̯̜͈̭͟i̶̧̥͙̹̳͙̮̬̟̊̿̈ͧ͊ͯ͑̏͒̃ͥ́̉̈́͠͡͞ͅn̸̢̧̤̱̩̲͙̞̙̊ͤͭ̏̀͡g͗̀̊ͣͮ͑̆̌͂̾̍ͭ̿̀ͭͪ́̄͏҉͔̝̗̲̰̤͙̠͉̝̣͘͞e̿̓ͥ̔̑̃̎ͤ̂̍͐ͩ̆̀̚͏̖̻̟̙͙̥͚̦͍̣͚̝͕̟͎̟̜͖͢n̷̛͓̭͚̗̽̑ͮ̄̈́ͣͫͫ̿ͬ̒̃ͧ̿́̚̚ ̸̍̃ͫ̑͋̿͂̅̃̔̿ͪ͌̊͗͘҉̭͚̻̗͖̭͇͖̪̝͙̣̦̝ͅr̶̡̔͐̾͌ͦͨ̓ͤ̔ͧ̂̿͊ͬ͐͂̄ͩ͘͟͏͚͙̮͍͓̭̺ͅǘ̷͖͇̙̪͖̜͖̥̉͂ͦͣ͐͆ͣ̃̀̀̓̂̅ͧͦ̉͢l̸̴̷͔̺̱͕̤̦̖̃̂̿̋̈́ͩ̊ͮ́͞l̡̘̹̘̼̙̩͉̥͈̘̥̅̅̉̆̌͘͞ẹ̵̢̘͈̘͈̲̫̰̳͉͓̘̺̤͎̲̻̒͋̾̈ͧ̃̋ͯ͂̑̃̀̓͘͞ͅͅs̨̳͈̣̱̝͈̯̺̲̰ͭ͌͛ͨ̓͋̈́͆̑̏ͣͥ̾̄ͫ̈̕͟͜͠tͪ̈̓̒̔̎͒̈͞͏̡̛͎͕̟͖̼̝͓͍̰͕̀ò͋ͨͭ̓̒ͩ͏҉͏̟̦̘͎͜ļ̴̨̫̺̟̦͉̞͚̺̝̺̼͊̔̔͆͛̄̀͌̔̀͋ͭ̾͡j̖̘̟͙̭̳̪̟̗̹̬̳͍̰̭̉ͥ̂͛̎ͪ̾̑͑ͫ͌͒̍́ͅv̸̷̴̸̶̦̤̤̳͉̤̺̞̣̗̯̘̖̦̰ͭ͐ͭ̿ͧ͐̑ͤ̊̆̏̀͂͂͆͛̎̚ͅ
>>
>>53221450
You're backpadling. You said nothing is comparable to our nature. We just proved you wrong.
>>
>>53221519
comparable =/= exactly the same
>>
File: markorepairs.jpg (125 KB, 700x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
markorepairs.jpg
125 KB, 700x480
>>53221554
yes that is what I am saying
>>
n̂̄̃̇ͯ̒ͤ̅҉̩̜͓̹̰̳͉̟̝̹̰͟͜e̶̬̼̙̪͈͇̯̒͆ͪͬ̈́͠g̟̖̜̪̥̫̤͈̦̝̪̙͈̗̠̰̞͔̠̊̽̃ͨͫͨ̈́͌̍ͤ͊̈́ͮ͑͠e̸̼̺̻̗͓̼͓̪͖̓̓ͭͬͥ̃͡r̴̡̲̠̻͈̺͖͓̬̣̩̹͔̐̾̎̌͡͠p̷̻̹̝̻͕̠̪̘̬̳̙̘̠̝̑̌̓ͯ̒ͪͤͨ̊̔̽̚͢ẹ̴̡̤̖̦̣̥͎̍̇ͤ̏͗͊ͬņ̝̙̳̫̱̭̦̭̱̝͔̰̘ͮ̆̑̈́ͣ̋ͪ̀͘͡ͅǐ̵̴̦̰̟͇͉̟̝̼̬̟̪͙̺̪̩ͮ̄ͩ̊ͨ̓ͬ̃̐̔͆ş̸͍̖͈͙̼͉͖̤̳̞̊̎͌͒ͣ̆̐͞
>>
>>53221584
W-well I was agreeing with you then.
>>
File: smalahove.jpg (266 KB, 710x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smalahove.jpg
266 KB, 710x399
gourmetmiddag i dag gutta
>>
File: lift.gif (1 MB, 255x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lift.gif
1 MB, 255x231
Hvem her /löfter/?
>>
>>53221661
smalahove = hverdagskost fra gamle dager som har megmeg status i dag
>>
Ka skjer gutta? Skal ta bilde til ID kort nå, Samband. Måtte bare vaske om 3 gnager den forste dagen fåvæ
>>
>>53221661
What parts of the sheep's head do you actually eat?
>>
Fikk ADHD medisin gutta. Skal ta dere med I takketalen når jeg offisielt blir et fungerende menneske. Kjenner det virker allerede med nybegynnerdosen jeg fikk I dag.
>>
>>53221741
Samband? Hva er du for noe, en menig?
>>
>>53221952
Kos deg med amfetaminen din
>>
>>53221965
Han er rekrutt
>>
>>53221789
The eyeball
>>
>>53222018

Det skal jeg as. Endelig litt lys i enden av tunellen... På tide å bli noe
>>
File: 1448214479568.png (38 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448214479568.png
38 KB, 633x758
>>53220642
>dfn du kommer på da du var 12 år gammel og lastet ned barnemodeller fra piratebay
>>
>>53222026
Hvor er han hen?

Gleder meg til å hore hvordan han syntes det er å lope etter en Loytnant i felt, håper han får en orefik slik jeg gjorde når jeg ikke strakk ut den forbanna telefonen til han raskt nok.
>>
>>53222173
Sessmo eller Bardu
>>
File: Smalahove01.jpg (2 MB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smalahove01.jpg
2 MB, 2272x1704
>>53222059
This picture makes it seem less dry and more appetizing. Would try.
>>
>>53222310
Go to Voss, it's not too far from Kristiansand. Smalahove is their speciality.
>>
>>53222437
Tenker vi på samme Voss her? Det er jo et halvt land unna, uten direkte tog engang.
>>
Do Norwegian girls have stinky buttholes?
>>
>>53218760
Not sure how or why I should prove it then.
>>53218885
I have friends in Tromso might go there later in the spring or something. If I can afford a plane ticket.
>>
>>53222594
Not any more than Dutch girls.
>>
File: 288386_large.jpg (312 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
288386_large.jpg
312 KB, 2048x1368
>>53222666
Vik fra meg, Satan

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53222131
>12 år gammel

riiiight......
>>
File: pris herren.png (107 KB, 386x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pris herren.png
107 KB, 386x333
>>53222702
>>
>>53222849
æsj
>>
>>53222809
>engelsk

vet ikke helt hva du mener er urealistisk her
>>
>>53222953
Ikke unrealistic, but jeg tror deg bare ikke. Jeg har bestemt meg for at det kun er men på 40+ som ser på sånne pictures.
>>
https://youtu.be/C8ItNoEg1gQ?t=2m39s

är det här espen jagjaget kommer ifrån?
>>
>>53223277
Nei, Espen er bare et av våre faste brevere som fikk seg selv doxxet, og dermed kom mye skremmende info ut.
>>
>>53223452
Espen "Gjenoppdage Barnehage" Artyom
Espen "Beiser Alt i Bæremeiser" Artyom
>>
File: Espen.jpg (34 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Espen.jpg
34 KB, 480x480
>>53223489

>Kom hit lille venn jeg har en bamse til deg
>>
>>53220175
Blir litt kjolig med vind på 11m/s
>>
http://www.nrk.no/urix/mann-drept-da-han-forsokte-a-storme-politistasjon-i-paris-1.12737791
>>
>>53223674
Nja. Det kan nok dra det ned litt i folt temperatur, men så tenker man at det ikke står helt stille i vinden i resten av Norden nå heller.
>>
>>53223942
>vi må ikke reagere med frykt og avsky, vi må akseptere dette som en del av den nye flerkulturelle hverdagen
>>
hasjforkjempere på selvmordsvakt
http://www.nrk.no/norge/--a-drive-med-hasj-er-a-leke-russisk-rulett-1.12309759
>>
>>53224501
>Det å drive med hasj er å leke russisk rulett, synes jeg. Plutselig så smeller det, og da er det fort for sent.
kjeks
>>
File: silje_solberg.jpg (108 KB, 350x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
silje_solberg.jpg
108 KB, 350x469
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=GMdBsLKdd4w
>>
Hei, Norgetråden. Jeg vil snakke med den mest intelligente posteren i tråden. Hvem er det?
>>
>>53224824
meg
>>
>espen har begynt på verdal vgs

Har han planer om å bli uteksaminert?
>>
>>53224824
Rullestolmannen.
>>
>>53224850
>>53224870
Det hadde vært fint hvis dere kunne underbygge påstandene med argumenter. Det er ingen tvil om en intelligent poster vil være i stand til nettopp det.
>>
>>53224824
Ikke hor på >>53224850, jeg er smartest i tråden her. Jeg kan både den lillle og store gangetabellen utenat.
>>
>>53224925
Rullestolmannen er tydeligvis ganske flink i sjakk, så jeg vil da tro han er i alle fall litt over gjennomsnittet smart.
>>
>>53224824

Prump.

*prump*
>>
>>53224867
>Har han planer om å bli uteksaminert?
med ingen overlevende
>>
>>53224939
Jeg forventer mer enn at du kan gangetabellen.
>>53224965
Sjakk har vel heller liten sammenheng med intelligens.
>>
>>53224824
>>53224925
>>53225085
Hvorfor lurer du, egentlig?

Intelligens er uansett et noe vagt begrep, så det er vanskelig å si noe om hvem som er mest intelligent her på bruket.
>>
>ingen aktivitet midt på dagen

Hvorfor?
>>
>>53225213
Jeg vil ha en intelligent konversasjon.
>>
>>53225085
Du må nok være ganske god når det kommer til logisk tenking for å kunne være flink i sjakk. Men nå er det mange former for intelligens, så det kommer bare an på hva du egentlig mener når du sier "smart".
>>
>>53225242
Start med en påstand eller et konkret sporsmål, så kan vi se hvordan det utvikler seg.
>>
>>53225228
For få NAUT i norgetråden.
>>
Ny tråd når??
>>
>>53225494

Når alle Kollegaanonsene har rapportert inn
>>
>>53225494
ro deg ned tjommi, er bare side 4
>>
>>53225576

>han vil ikke ha norgetråden klistret på side én 24/7

Hanreiet fåvæ
>>
>>53225649
i gode gamle dager var det autister som skrek hvis man laget ny tråd for side 9
tidene forandrer seg, unger
>>
File: enhetssirkelen.png (6 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enhetssirkelen.png
6 KB, 500x500
>>53225286
Den lille sirkelen tangerer sirkelen med radius 1 og sidene til det omskrevne kvadratet. Finn x.
>>
>>53225690

Nettopp, de var autister.
>>
nå tryd

>>53226082
>>
>>53225649
Er du samme anon som nettopp har skaffet seg ADHD medisin eller?
På tide å ta den.
Thread replies: 322
Thread images: 79
Thread DB ID: 387324[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.