[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Swerigeþrád förut känd som Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 465
Thread images: 151
File: Vidar_och_Vale.jpg (2 MB, 1732x2244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vidar_och_Vale.jpg
2 MB, 1732x2244
Hwat i fiandans nampn saghþe þu um mik, þin litla skokia?
>>
>>53225627
VAR
>>
Någon gör en korrekt tråd, snälla.
>>
>>53225696
KAROLINER
>>
>>53225660
TA BORT DETTA
>>
>>53225660
Bästa tråden på länge och autisterna kommer göra en ny. Sorgligt
>>
File: 1445895000148.jpg (10 KB, 255x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445895000148.jpg
10 KB, 255x238
>>53225660
S O L K O R S
O
L
K
O
R
S
>>
>>53225660
Rätt kul att se uråldrigt svenska är lik somaliska.
>>
>>53225779
Hur ny?
>>
https://www.youtube.com/playlist?list=PL10D8AD8BDB171DFE

Är det fedora att sitta och lyssna på detta?
>>
>>53225660
skum bula, men r1 h1 ändå
>>
>>53225845
Ja men inget fel med det

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA91AB96E6E5CE5A6
>>
>visa snoppen då anon eller är du en fegis? xD
>>
>>53225703
>>53225750
>>53225750
>>53225750
>>53225750
>>53225750

Sidan 10e i gamla nu
>>
>>53225908
V-va var inte så oanständiga~
>>
>>53225915
>faktiskt trådkriga
Det är försent nu anon
>>
HEJ :33333
>>
File: 14034958345.jpg (42 KB, 480x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034958345.jpg
42 KB, 480x560
hoppas mamma gör god mat idag
>>
File: 1452171694266.jpg (51 KB, 760x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452171694266.jpg
51 KB, 760x754
är detta carlanderska?
>>
>>53225908
hade favä om dem mobbade mig tillräckligt
>>
>>53225981
Hej! Vad gör du? :3
>>
Den här tar vi. Kan vi inte breva mer i fornsvenska?
>>
>>53225985
Ful katt. Får man slå henne?
>>
>>53225968
>tillåta ogiltiga trådar brevade innan blidgränsen och bildgränsen
Haha aa
>>
File: 140400456345.png (18 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140400456345.png
18 KB, 120x120
>>53225985
https://www.youtube.com/watch?v=pmlwO94bRBs

HAHAHAH JONTE *ASG* asså checka fyfan ja döööör omg *gaaarv*
>>
Hinner man fixa nytt pass om polisen stänger 17.00?
>>
>>53225894
>60-talsrock
>gammalt webbläsar-spel-ljudspår
Vad är mer fedora?
>>
>>53226007
Håller med. Det är ganska intressant faktiskt. Synd att den brevades så tidigt.
>>
>tenta om mindre än en vecka
>man får ha med sig fusklapp på tentan
>dkn min fusklapp redan är över 3000 ord lång och jag har fortfarande mycket att lägga till

Raka vägen till underkänt leder det
>>
Är jag vid 24 bast den äldsta oskulden i tråden?
>>
>>53226054
Ja men beror på vart du bor. Jag bor i en liten kommun och fick gjort allt på 5 minuter så var jag påväg hem igen

Om du bor i en storstad så vettefan
>>
Denna tråden visas inte i katalogen och i bokmärken era jävla nybögar.
>>
>>53226077
Nej jag är 28 och kysslös dessutom.
>>
>>53226014
Är väl ganska standard om tråden är originell, som typ när någon utlänning gör den så blir det ändå den pga politiska relationer
>>
File: sverige2.jpg (159 KB, 1055x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige2.jpg
159 KB, 1055x1200
Swedes are the most beautiful nation
>>
>>53226093
Det gör den visst det.

>>53226120
Fun fact. She has sucked black cock.
>>
>>53226006
tittar på autister som spelar gta :#
>>
>>53226054
Om det inte är mycket personer där, så ja, annars är det ganska på gränsen. Finns risk att behöva vänta på sin tur i en timme
>>
File: 1450568557233.png (85 KB, 276x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450568557233.png
85 KB, 276x276
>>53226093
>>53225750
>>53225750
>>53225750
>>53225750

Här familj

>>53226113
>som typ när någon utlänning gör den så blir det ändå den pga politiska relationer
Dessa är också mot reglerna
>>
>Fun fact. She has sucked black cock.
>>
File: 1445276023412.jpg (86 KB, 960x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445276023412.jpg
86 KB, 960x816
>>53226120
Yes. Very beaut
>>
>>53226133

no she has not you lied about the other woman last time
>>
>>53226101
vad gör vi
>>
s-sup fellas
I heard you Swedes are good at English, can you help me out, please? /brit/ and /cum/ won't respond ;_;
can you tell me what is being said at
https://youtu.be/uBp18wJFPKk?list=LLON30DcF-I-koyiR2_KK6dg&t=486 [Embed] [Embed]
8:07
>I have a [INAUDIBLE] that the idea that the Iraq war..."
https://youtu.be/wI21JyzgBYo?list=ULj4aMiEPju7A&t=252 [Embed] [Embed]
4:12
>your daughter, I don't think it [INAUDIBLE] 500 pounds
https://youtu.be/oXLE-Om3SKs?list=ULwI21JyzgBYo&t=36 [Remove] [Embed]


0:36
>when you say something that has like, any little bit of [fercieshesness?? how the fuck do you spell that] in it
https://youtu.be/_ZxyGyHFF28?t=225 [Remove] [Embed]


3:45
>because of the [handy little hammers? wtf] and others out there
https://youtu.be/h33N42nmxcc?list=ULLST9HzKkFfo&t=79 [Embed]
1:20
>[INAUDIBLE] Toronto [feel ya?] The attraction to old people. An ugly word (did i get that right?) for a lovely thought
I mean, damn, I'm usually pretty good at understanding TV shows, but sometimes I just can't hear shit
I know, I know, a lot of you folks are probably /pol/acks who will shit on me for watching this show, but still
>>
>>53226164
Syrier är seriöst vita för det mesta,
>>
>>53226164
>16 år

Alltså herregud, snubben ser ut att vara 40 år
>>
>>53226164
Förut var det snack om att Sverige ska byta namn till Nya Somalia, men känns inte Nya Afghanistan mer passande nu? Vi har ju fått in mer mongolgener än vad finnarna har nu.
>>
File: 1478576374754.png (110 KB, 736x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478576374754.png
110 KB, 736x627
>>53226120
du är en
fin polack
>>
>>53226180
Om du är ful och skallig som mig finns det inte mycket att göra favä.
>>
File: a77890.jpg (514 KB, 850x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a77890.jpg
514 KB, 850x653
Breva eran frufu
>>
>>53226120
eat shit nigger
>>
File: barn 10.jpg (108 KB, 800x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barn 10.jpg
108 KB, 800x409
>>53226205
Tvinga mig inte dumpa mitt fodral.
>>
>>53226249
du är
en fin brevare

i en fin tråd
med fina människor
>>
>>
>>53226137
Mys :3
>>
File: caroleans.jpg (576 KB, 2000x1345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
caroleans.jpg
576 KB, 2000x1345
*PSST*

Ryssjävel i tråden. PLOCKA FRAM ÄLGKAVALLERIET!

*Älgarna redo*
*Ak5 redo*
*Stridsvagn redo*

DÅÅÅ RULLAR VI!!!

Det blir ingen gryning för Ryssjävlar.
>>
File: 1444235474308.jpg (76 KB, 627x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444235474308.jpg
76 KB, 627x310
>>53226254
fin flicka
med fin hårfärg
>>
>>53226338
>>
Vad tycker ni om fina Zara Larsson?
>>
>>53226254
>du kommer aldrig gosa med patchy och läsa böcker med henne
>>
>>53226250
Inte ful så länge jag har hår, men tiden rinner snabbt på den fronten. Har inte dkn ingen fv dämpats med åren som de säger?
>>
HAR INTE RUNKAT SEDAN DEN 21 DECEMBER
ÄR REDIGT KÅT HEHE!
>>
>>53226338
>t. läst om ak5 på wikipedia
>>
>>
Varför blev tråden totalt skitdålig strax innan julafton? Och markant långsammare också.

Nån gång runt gladkatt-incidenten (som inte har med något att göra) blev allt skit.
>>
>>53226380
Vad hette hen innan transitioneringen?
>>
File: 1438782383891.jpg (79 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438782383891.jpg
79 KB, 1280x720
>Man blir deprimerad av vad tråden har blivit. Önskar att ekliga nybögar bara stack eller lärde sig trådreglerna.

>Tror det är dags att lämna favä. Tråden hade lite av en renässans under 2015 med glassbilscucken, matsmart och jodelanon men cancer blev bara värre och nu kan det bara gå utför.

>Håller med. Konstigaste var att den abrupt blev skitdålig runt gladkatt-incidenten (som dock inte har med försämringen att göra). Över en natt nästan.
>>
File: P1000265.jpg (857 KB, 1280x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1000265.jpg
857 KB, 1280x961
>>53226380
Skulle pumpa och dumpa om du förstår vad jag menar
>>
>dkn minns tiden man protesterade när Achmed längst bak i klassrummet sa högt att alla svenska tjejer är horor
>>
File: 1450220591108.gif (414 KB, 290x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450220591108.gif
414 KB, 290x163
Säg en gud-nivå pizza som inte är kebabpizza (favä).
>>
>>53226417
Zickan Jönsson
>>
>>53226410
Tråden nådde sin peak under jodelanon/matsmart-helgen. Sedan dess har den dalat kraftigt. Vi vittnar nu trådens nedfall.
>>
>>53226455
bestäm dig för en tråd mann1
>>
>>53226455
Hawaii med extra toppings av (du).
>>
>>53226455
Allt med bacon xD
>>
>>53226410
>>53226468
Alla nybögar som kom hit efter Jodelanon är vad som dödar tråden
>>
>>53226380
She is white as fuck.
>>
>>53226455
allt med fläskfilé och mozzarellaost
>>
>>53226455
En med god köttfärssås på
>>
>>53226504
Alla nybögar som kom efter Sverigepolartrådarna på /sp/ är vad som dödar tråden.
>>
>>53226513
FUCK DAT BITCH

https://www.youtube.com/watch?v=Qd8-IYovLRQ
>>
>>53226482
mina smaklökar är viktigare än trogenheten till en tråd favä
>>
>>53226455
Johan special(skinka, pommes, sås)
>>
Gav nyss en tiggare utanför ica 300 kronor (hen behövde dem bättre än jag), log och önskade henom en god fortsättning. Glädjen i hens ansikte går inte att beskriva. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Lite medmänsklighet betyder så mycket.
>>
>>53226397
Klarade mig 3 dagar in på året innan pungen sprack. Häng i där, din absoluta galning.
>>
>>53226455
Calskrove.
>>
Den här tråden är bara barbariet.
>>
>>53226468
>>53226504
Alla nybögar som har varit här mindre än 3 år är problemet
>>
>>53226568
Fint gjort av dig anon, du är en god människa.
>>
>>53226568
du kunde gett pengarna till en flykting istället då hade du varit en godare människa
tiggarna är ju ändå oftast Européer
>>
File: 1436119868216.jpg (29 KB, 400x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436119868216.jpg
29 KB, 400x759
>Alla nybögar som har varit här mindre än 3 år är problemet
>>
>>53226602
>zigenare
>europeér

hehe mm
>>
>>53226602
Det är sjuk synd om zigenare dock, de utsätts för strukturell rasism var de än visar sig.
>>
File: 1450391283190.jpg (179 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450391283190.jpg
179 KB, 1462x1462
>>53226524
>>53226590
>>
53226627
Börja inte
>>
File: 1444724455059.jpg (19 KB, 309x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444724455059.jpg
19 KB, 309x284
>Börja inte
>>
>>53226504
nybög upptäckt
>>
Tips: För att få fedorabrevaren att tröttna, börja kopieraklistra inlägg från blixtbak. Det blir för mycket att hinna med att citera.
>>
File: trådkrash1.jpg (27 KB, 570x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trådkrash1.jpg
27 KB, 570x411
>>53226504
>>53226468
Jo men det var ju sjukt snabbt och markerat. Och nya jagjag och snubblare och brev/minut hänger också ihop med det?

Ja, råkade göra uppåt vid jodelanon för låg.
>>
>>53226648
Så går det när man anser sig ha rätt till en speciell livskultur som går emot alla europeiska kulturer
>>
>>53226684
haha aa ja har varit här ända sen sommaren så ja vet nog liiiite mer än du
>>
File: 1428946618609.jpg (31 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428946618609.jpg
31 KB, 640x480
>Tips: För att få fedorabrevaren att tröttna,
>Börja inte
>>
>på väg hem
>mörkt och kallt ute
>alla kvinnor jag går förbi ser rädda ut och vissa går över gatan för att undvika mig

Var det för att jag hade en munkjacka med min frufru på eller för att jag är halvsvart tror ni?
>>
>>53226697
>folk som inte använder filtret för fedorabrev
vad håller ni på med
>>
>>53226697
Är det du som brukar breva hela trådar från stormforumet på blixtbak?
>>
>>53226698
Byt plats på gladkatt och jullov
>>
>>53226739
Vad för filter är det?
>>
>>53226729
halvbabb ej våran grabb
>>
>brevar i eftermiddagstråden och klagar på kvalitén
>>
>>53226754
fast MP är ju dom värsta
bokstavligen vill att barn ska dö i Danmark med sina ID-kontroller
>>
>>53226752
Fast folk som jobbar brukar inte ta jullov så tidigt tänkte jag
>>
>>53226753
>Vad för filter är det?

Du skulle t.ex filtrera detta brev.
>>
>dkn man tänker på alla stackars unga män som sitter ute på flyktingförläggningar och inte kunnat få utlösning på annat sätt än med handen på flera månader
Varför gör inte svenska flickor och kvinnor något åt saken, de stackars pojkarna lider ju.
>>
File: 1446226303637.jpg (47 KB, 408x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446226303637.jpg
47 KB, 408x580
>brevar och klagar på kvalitén
>>
>>53226754
Rasist
>>
>>53226799
GAMLA MP! Nu är dom fascister. Lär dig jävla folkpartist.
>>
>>53226813
ser ut som anletet och elliot rodger skaffade en son
>>
>>53226800
Jullov tänker jag att bara folk som går i skolan har, annars semester eller julledighet eller nåt
>>
File: 1451943356889.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451943356889.jpg
45 KB, 396x385
>>53226698
Snubblarna, olika trådpersonligheter och communittkänslan var vad som gjorde tråden så trevlig. Jag brukade hata snubblare och deras cirkelrunk tills jag såg hur mycket det faktiskt betydde för tråden. Det var också ett sätt att hålla nybögar borta eftersom de flesta nya personerna inte orkade sätta sig in i den relativt slutna världen som SvT var så de lämnade istället. Utan snubblare, cirklar, trådpersonligheter och drama så finns ingen Sverigetråd.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tpH5L8zCtSk

>You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. If nothing in life is worth dying for, when did this begin—just in the face of this enemy? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the pharaohs? Should Christ have refused the cross? Should the patriots at Concord Bridge have thrown down their guns and refused to fire the shot heard 'round the world? The martyrs of history were not fools, and our honored dead who gave their lives to stop the advance of the Nazis didn't die in vain. Where, then, is the road to peace? Well it's a simple answer after all.

>You and I have the courage to say to our enemies, "There is a price we will not pay." "There is a point beyond which they must not advance." And this—this is the meaning in the phrase of Barry Goldwater's "peace through strength." Winston Churchill said, "The destiny of man is not measured by material computations. When great forces are on the move in the world, we learn we're spirits—not animals." And he said, "There's something going on in time and space, and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty."
>>
File: 1425784381692.jpg (66 KB, 750x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425784381692.jpg
66 KB, 750x751
>Snubblarna, olika trådpersonligheter och communittkänslan var vad som gjorde tråden så trevlig. Jag brukade hata snubblare och deras cirkelrunk tills jag såg hur mycket det faktiskt betydde för tråden. Det var också ett sätt att hålla nybögar borta eftersom de flesta nya personerna inte orkade sätta sig in i den relativt slutna världen som SvT var så de lämnade istället. Utan snubblare, cirklar, trådpersonligheter och drama så finns ingen Sverigetråd.
>>
>>53226804
Tänk om knull ansågs en mänsklig rättighet och fv-förmedlingen öppnade eller prositution var lagligt, billigt och uppmuntrat.
>>
>>53226841
>folkpartist
*liberal

lär du dig!
>>
>>53226892
Det skulle missbrukas av invandrare och negrer precis som bidrag görs
>>
Alla som hängt med lite har hört att det högst troligt kommer startats någon form av en nationell organisation som kommer se sig som "den nya högern"

Vi vet att Daniel Friberg är huvudmannen bakom detta, och så har hans nya kompisar i motgift hakat på tåget. (Ganska roligt med tanke på Friberg och Södermans historia)

Frågan är om man även kommer skapa något tillsammans med resterna ur SDU, eller om man drar igång det från motpol/motgift. Även SvPs kryptiska text vid nerläggande hintade om vad som komma skall.

Så vad tror ni om "den nya högern"?
Vad är deras ideologi? En kopia av moderaterna för 50år sen?
Vilka kommer bli ledande i "den nya högern"?
>>
Ole dole doff kinkelane koff, koffebane binkelane ole dole doff, ärtan pärtan piff paff puff du är ute med en knuff
>>
File: 1452089595803.jpg (54 KB, 561x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452089595803.jpg
54 KB, 561x535
>dkn ingen gudalik högtest-fv
>>
>>53226950
>blixtbakpastacucken
>>
>>53226077
25, har inte knullat sen jag var 15 så känner mig som en oskuld ändå favä

har inte ens hånglat med någon sen dess
>>
>>53226950
Människor som Friberg och Söderman har ju hållit på i decennier utan att ha visat någon kompetens i organisationsbygge eller politik, så förvänta dig inte för mycket därifrån.
>>
>>53226950
>pastacucken
>>
>>53226956
gå tillbaks till leddit snälla
>>
File: 1452093314117.jpg (49 KB, 599x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452093314117.jpg
49 KB, 599x734
>>
>>53226093
>t. första timmen i tråden-anon

jo det gör den visst

t. hittade hit via bokmärke
>>
>>53226997
Antyder du att det är något fel med reddit?
>>
>>53226950
Det är ett försök att skapa just en ny höger för att gå hem hos den korkade massan, detta är välbehövligt då det finns 8 vänsterextrema riksdagspartier. Lyckade exempel är FIDESZ, jobbik, front national, med flera.

Kan det lyckas? ja
är det vad vi behöver mest nu? nej vi behövet en kompromisslös elitorganisation, inte populism.
>>
>>53227007
*asg*
>>
>>53226997
Hittade nybögen
>>
File: 1452071025963.png (113 KB, 524x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452071025963.png
113 KB, 524x629
>>53226956
jvdk
>>
Så länge orden deportering och repatriering finns med i partiprogrammet så har de i alla fall mitt stöd. Vad som helst är bättre än det vi har nu med en skenopposition vars politik kommer leda till vår förintelse!

Börjar bli ordentligt trött på alla naiva SDare som stödjer denna etniska rensning...
>>
>>53226950
Om de placeras sig någonstans där SD var för 10 år sedan och moderaterna för 50 år sedan så har de min röst. Mot invandring av araber och negrer, mot feminism och förstörelse av kärnfamiljen men för demokrati, frihet och öppenhet. USA på 50-talet fast med en välfärdsstat är vi bör sträva efter.

De har min röst isf. SD har gått åt helvete.
>>
>>53227050
>dkn yukari kommer aldrig älska en
>>
>>53226950
Ett sådant projekt har all min hängivenhet. Friberg är en väldigt framgångsrik man på många vis och kan utan tvekan pyssla ihop något värdigt.
Sen så tror jag att TS har rört ihop verklighet med fiction eftersom att det aldrig har varit på tal om ett sådant projekt även om det hade varit väldigt önskvärt.
>>
>>53226892
I så fall för att få tillgång till hororna måste man gå utbildningar via flickvänsförmedlingen, samt rapportera sina aktiviteter som man gjort för att få fv och komma närmare flickvänsmarknaden.

Annars kommer alla att utnyttja systemet bara.
>>
>>53227081
>du kommer aldrig vara en del av yakumofamiljen
>du kommer aldrig vara lycklig
>>
>>53226950
Fast det finns väl ingen back-up för fåntratts-nazismen i Sverige? Se bara på hur det gick för SvP i senaste valet? De får ju inte en valbar plats.

Jag tror aldrig det kommer att kunna bli mycket mer än att några fåntrattar organiserar sig och åker runt med högtalarbilar i villaområden, ringer på Jan Helins ytterdörr och trakasserar, delar ut lappar där de hotar svenskar med mord i IS namn osv?

Den riktiga svensken ser bara dessa fånar som smuts och därför så finns det väl inget underlag för att det ska kunna bli någonting på riktigt?
>>
File: 1451847339234.jpg (302 KB, 963x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451847339234.jpg
302 KB, 963x1026
>>53226254
>>
Shanghai har föll 300 poäng på det 30 minuterna den var uppe
och Nasdaq är på -84 just nu
snart killar
snart får vi vår depression
>>
How many refugees did Sweden get in 2015?
>>
>>53227057
>Så länge orden deportering och repatriering finns med i partiprogrammet
vilka pratar du om?
agent 0,07% med mandat att förlora mandat har ju gett upp
>>
>>53227122
Då behöver du ju inte oroa dig då, eller hur? Men...jag vill minnas att jag hörde liknande saker om SD för inte alltför många år sen...fast ganska många procentenheter sen.
>>
>>53227144
3
>>
>>53227126
>oironiskt gilla clownpiss
>>
File: 1447363252843.jpg (370 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370 KB, 1080x720
>eftersmiddagstråden
>>
>>53227087
Inte rakt ut. men om du lyssnar på alla intervjuer Friberg gjort med motgift och i&c så kan man tydligt höra mellan raderna vad som är på gång.
>>
>>53227144
160 000 applicants!
>>
>>53226892
>dkn en stor majoritet av det svenska folket var emot kriminalisering av sexköp när det infördes

Så mycket betyder folkets vilja i en demokrati. Flera år efter sexköpslagen införande så tycker en majoritet av folket att lagen är bra. Ett effektivt sätt att ändra på opinionen helt enkelt
>>
>>53227196
Vad tycker stormbögar om lagen?
>>
Fedoranon byttes ut mot blixtbaksanon. Är det samma person tro?
>>
Nån här som har skaffat mobil från Tele2 nyligen?
>>
File: 1451875592120.gif (2 MB, 390x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451875592120.gif
2 MB, 390x293
>blixtbakåtpasta
>>
File: 5236262453.png (232 KB, 1103x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5236262453.png
232 KB, 1103x742
>>53227169
igentligen inte
>>
>>53227215
Ja, och båda är den evige trådförstöraren.
>>
>>53227215
>är SIDF, SIDF
vad tror du?
>>
File: 1447048460032.jpg (88 KB, 448x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447048460032.jpg
88 KB, 448x294
>Fedoranon byttes ut mot blixtbaksanon. Är det samma person tro?
>>
>>53227144
First of all it's not "refugees", it's "humans". Don't give them a condescending name. They're humans. We got around 150-160 thousands, sadly our government isn't getting more of these poor people who had to flee from their warzone home.
>>
Vem är SIDF?
>>
>>53227287
ha ett (Du)
>>
File: 1452127472511.jpg (93 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127472511.jpg
93 KB, 500x500
>>53227254
snälla breva sidan där man gör det där

>dkn ingen ängel fv som äter en majshund
>>
>>53227144
One Canadian lesbian
>>
File: SIDF.jpg (471 KB, 1428x2372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIDF.jpg
471 KB, 1428x2372
>>53227323
>>
>>53227176
morgon/natttrådarna är så mycket bättre.
>>
>>53226950
Troligen den enda rörelse som med patriotiska idéer kan genomföra en parlamentarisk offensiv parallellt med SD.

Efter SvPs skickliga inskjutande av en kil genom hela den vänsterextrema rörelsen - vilket lett till hela vänsterns kollaps och implosion - så är det idag möjligt att skapa ett nytt parti som profilerar sig som höger. Vad jag har förstått, så har "Den nya högern" en starkare "värdekonservatism" eller ska vi säga traditionalism, än den gamla förruttnade "borgerligheten". De ideologiska rötterna sitter djupare och kan även bli offensiva, till skillnad från borgerlighetens "konservatism" som alltid bara kan handla om bevarande och försvar, men aldrig motoffensiv. Däremot på det ekonomiska planet är "Den nya högern" inte alls nödvändigtvis "höger" i alla avseenden, eftersom den inser att rika och medelklassen inte har en allierad och vän i bankerna och den korrupta ultra-storfinansen, utan en fiende - som ju ofta allierar sig med arbetarklassen för att hetsa debila röda massor ur underklassen mot medelklassen och lägre överklassen för att hålla folket i ständig konflikt så att de inte kan utmana bankeliten.
>>
File: 1412567764229.jpg (24 KB, 307x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412567764229.jpg
24 KB, 307x449
>>53227254
>reisen udongein
>>
File: 1448863926063.jpg (218 KB, 970x1222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448863926063.jpg
218 KB, 970x1222
>>53227287
+1(du)
>>
>>53227369
Vilka "röda massor" ur underklassen åsyftas här, trasproletariatet från extremvänstern?
Dessa kan knappast mobilisera några "massor", dessutom stammar de inte alltid från underklassen utan från medelklassen och utlandet.
Splittringen i Sverige är inte klass mot klass av svenskar utan mellan olika etniciteter samt nationalistiskt sinnade och liberaler.
Ditt försök att smutskasta den svenska arbetarklassen är uppvisande av just en attityd som splittrar folket och en sådan "höger" kanske skulle göra sig bättre i ett annat forum.

Skulle en strömning som din vinna burskap här så kan man lika gärna skrota forumdelen.
>>
>>53227369
>oironiskt använda ordet arbetarklassen år 2016

Det är in 1920-talet längre.
>>
File: image.png (177 KB, 290x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
177 KB, 290x807
>>53227254
>flan
>78
>>
Arbetarna förlorar på vänsterpolitik http://www.mises.se/2014/09/22/varfo...v-beskattning/ de som vinner på vänsterpolitik är de som får mycket i bidrag och inte kan ta hand om sig själva samt fienderna till vårt folk.

Dagens politik drabbar allt från unga(tvingas bo kvar hemma) till höginkomsttsgare(kan tvingas betala över 70% i skatt), pengarna går till att bekosta den ungar rasfrämlingarna föder på löpande band. Mycket av dagens problem med invandringen skulle försvinna om man tog bort bidragen till de som inte är etniska nordbor, de skulle fortfarande finnas kvar kriminella och skötsamma invandrare men dessa kan man hantera senare.
>>
>retar en arab med skitbrev mot skitbrev på /int/
>en svensk snubbe hoppar in på arabens sida och börjar reta mig

Bara bränn ner det här skitlandet.
>>
>>53227446
Länka
>>
En "nya högern" kommer bli lika framgångsrikt i Sverige som "identitärerna", alltså bara attrahera redan frälsta och inte få ett så stort genomslag som man hoppas.

Alla försök till att skapa rörelser byggda på främmande folks idéer och ismer har inte fått de resultaten som förväntat. Något som redan Per Engdahl skrev om.

Nationalister i Sverige har varit och är väldigt duktiga på att starta projekt, men brister i ledarskap, organisering och samverkan. Hur det blir i framtiden är omöjligt att veta idag.
>>
File: 1452179332459.png (224 KB, 247x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452179332459.png
224 KB, 247x255
>blixtbakåtpasta och fedorabrevning
>detta är framtiden vi valde
>>
ping Dala
>>
>>53227546
Blixtbakåtpasta är dock det enda sättet att kontra fedorecucken. Märker du inte hur han tystnar?
>>
äh grabbar jag drar. Tillbaks när alla jullov och ledigheter är över.
>>
>>53227550
haha aa
>>
>>53227578
Det är bokstavligen samma personer.
>>
>>53227550
>antyder att någon annan än anon sitter i trådar som denna
>>
File: sötpajer.webm (3 MB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sötpajer.webm
3 MB, 768x432
>>53227219
ingen?
Undrar bara typ om man ska få nån jävla orderbekräftelse på själva mobilen
>>
>>53227578
för mycket kantighet att citera
>>
File: 1435884873863.jpg (6 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435884873863.jpg
6 KB, 184x184
>Det är bokstavligen samma personer.
>>
>>53227604
Hur kan en person vara så autistisk?
>>
File: 1447053254001.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447053254001.jpg
17 KB, 250x250
bakom en stängd dörr
sitter en ung man
han ser ingen sommar
>>
File: 1451497373133.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451497373133.jpg
2 MB, 3264x2448
>Hur kan en person vara så autistisk?
>>
File: 1447877973093.png (438 KB, 1000x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447877973093.png
438 KB, 1000x1195
https://www.youtube.com/watch?v=uizvFK2KQ_o
>dkn hamnade i koma framför datorn och lyssnat på massa låt relaterat
>>
File: arierpaj.png (351 KB, 444x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arierpaj.png
351 KB, 444x489
>>
Ni har en minut på er att breva bästa låten i världen och även motivera varför det är boss nigger theme song.
>>
Swerigeþrád mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53227634
Det är inte en person. Det är Mizaki och hans polare som sitter på IRCn och organiserar små räder. Jag har sett det förr och känner igen mönstret.
>>
File: tyskland.webm (2 MB, 800x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tyskland.webm
2 MB, 800x330
>>
Do you guys consider Russians white? Thinking about moving to Sweden, so I wonder, if there would be any racial problems for me? I've heard that Scandinavians usually have a bad attitudes towards slavs, but how is it possible to distinguish Slav? We have the same or slightly darker skin colour in most cases.
>>
>dkn tror jag skapa ett nytt episk jagjag på /v/
>>
>>53227760
hahahahahahahahaha
>>
>>53227612
>blonda bimbos som bara är där för deras chad pv är på isen
>sötpajer
>>
File: 1421227749911.jpg (34 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421227749911.jpg
34 KB, 500x375
>Det är inte en person. Det är Mizaki och hans polare som sitter på IRCn och organiserar små räder. Jag har sett det förr och känner igen mönstret.
>>
>>53227760
We say to foreigner no thanks okay?
>>
>>53227757
Varför är det en vit person som våldtar?
>>
>>53227762
lättare att länka när jag tänker efter
>>>/v/323031487
>>
>>53227760
>Do you guys consider Russians white?
The stormfags do but normal people dont
>>
File: mlady.jpg (589 KB, 591x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.jpg
589 KB, 591x1772
>>53227751
haha mm
t. i irc just nu
>>
File: 1451702026898.jpg (38 KB, 587x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451702026898.jpg
38 KB, 587x759
>dkn tror jag skapa ett nytt episk jagjag på /v/
>>
>>53227853
Breva skärmbild på vad ni pratar om
>>
>>53227760
slavs are generally seen as either criminals or guestworkers
>>
>>53227757
Varför fick jag stånd

Vad heter filmen/serien

Och så går det om kvinnor är poliser, och poliser tror att dom klarar sig själva utan vapen mot krim-grupper

Två fedoror tack.
>>
>>53227757
Det måste finnas en porrfilm med detta scenariot någonstans där ute. Håller fan på att explodera här.
>>
And another question due to the accident in Cologne. How should I behave to hook up girls in Sweden? It's normal in Russia to hug girls and touch them some later after first few words if the girl respond to you (i.e. her ass or tits could be touched in 10 minutes or so after first meeting me or any Russian guy, especially in night club or so). Would it be considered a harrasment? Seems weird to me, but i can behave as European to get a pussy. Should I just talk to her? When touching her is allowed?
P.S. And some real questions. I am mechanical engineer, I'd like to find a job in a machinery industry and have a three years of related experience in designing production processes and machining programs using CAD and CAM systems like AutoCAD or Creo, would it be possible for me to find an employer via the internet? What areas have the most developed machinery industry?
>>
>>53227916
>>53227925
Hittade Ahmed och Mohammed
>>
>>53226195
I have a - "I understand Charlie", that
sends out (unsure of this one)
facetiousness
gerontophilia
>>
File: 1437667707295.png (667 KB, 607x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437667707295.png
667 KB, 607x797
>Hittade Ahmed och Mohammed
>>
>>53227970
Han var ju typ vit.
>>
>>53227951
>Would it be considered a harrasment?
Very much so.
>>
>>53227951
>Would it be considered a harrasment?
Yes, you would be in big trouble.
>>
>>53227951
>her ass or tits could be touched in 10 minutes or so after first meeting me or any Russian guy, especially in night club or so
But Mikhail, that is only because your women are sluts.
>>
>>53227951
Let's be honest for a sec. Why on earth would you want to move here when all white swedes are fleeing this hellhole. Soon there will only be somalis and afghans left and swedish female rape hostages.
>>
>>53227951
Don't you have women in russia to rape?
Please don't cause more rape of swedish women.
>>
>>53227970
Ett av mina första sexuella minnen var från nån tv serie där en man svart brevade en kvinna till att motvilligt knula honom. Tror det har satt sina spår.
>>
>>53227951
This is the wrong place to ask about how to pick up whores Stanislav
>>
File: 1422174050573.png (669 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422174050573.png
669 KB, 569x802
>Very much so.

>Yes, you would be in big trouble.

>But Mikhail, that is only because your women are sluts.
>>
>>53228079
Båtknullare är värre än hästknullare.

Diskutera.
>>
>>53227992
Breva bild på din fedora mapp. Är genuint imponerad.
>>
>>53227977
Thanks Sven!
>>
>>53227677
söt
>>
>>53227951
Ignore the autists, if you hit it off with a female in a club or something, then you can easily transition to grabbing and fucking with her consent in under a hour.
>>
File: 1409304119644.gif (4 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409304119644.gif
4 MB, 320x180
>Why on earth would you want to move here when all white swedes are fleeing this hellhole
>>
>>53228046
My name is Ivan.
Your European women are just too cold in my opinion, if they consider touching them as harassment but okay, I can just talk to them if it's the only way to seduce them.
>>
>>53228111
>han har inte tillgång till IRC dropboxen
>>
>>53227332
http://tohosort.comoj.com/
tar ett tag
>>
File: 1452178232912.png (256 KB, 2214x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452178232912.png
256 KB, 2214x1181
>dkn råkat lyssna på tåhåmusik i några timmar
>dkn aldrig spelat tåhå
>>
File: 1452180353533.png (460 KB, 810x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452180353533.png
460 KB, 810x1000
>>53228199
tack anon
>>
>>53228186
vad är fan felet på er?
>>
File: 1435374075754.jpg (123 KB, 558x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435374075754.jpg
123 KB, 558x743
>vad är fan felet på er?
>>
>>53228061
Because I'm not a white Swede and I don't care really about your problems. I just wanna live in a rich and safe country with good and free healthcare system, education and developed industry, not in a shitty rightist ultracapitalist Russia where things get worse and worse. You problems are first world problems, you have never faced things like living with a 500$ salary, possibility of being beaten by football fans gang who would consider your clothes inappropriate and so.
>>53228062
>rape
Touchings are not rape, it's just the things to make shit more hot, but okay, if you see them as harassment than no problems.
>>
>>53228468
>safe country
>>
File: WutFace.jpg (12 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WutFace.jpg
12 KB, 400x400
En stor person inom Hearthstone communityt fick en hjärtattack på sin stream för ungefär en timme sen

https://www.youtube.com/watch?v=GONaNqFJpQk

Lite läskigt klipp favä
>>
>>53228711
Men vem var dörr
>>
File: 141354356285.jpg (27 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141354356285.jpg
27 KB, 480x480
http://www.breitbart.com/tech/2016/01/07/german-interior-minister-right-wing-chat-rooms-at-least-as-awful-as-cologne-sex-attacks/

http://www.focus.de/politik/videos/nach-uebergriffen-in-koeln-nrw-innenminister-die-derzeitigen-aussagen-in-chats-sind-so-widerlich-wie-die-taten-selbst_id_5193264.html

Familj, hur vill du ha din eld?
>>
>>53228711
vad i helvete,

han verkar vara okej dock

https://twitter.com/oceloteWorld/status/685111416311918592

sluta skräm mig för helvete
>>
0-4 gå ut it kylan för att komma till gymmet
5-9 stanna under täcket där det är varmt och bli tjock
>>
>>53228711
lol skrattade
t. kantmästare
>>
>>53228711
>morsan som börjar hoppa på honom

Vilken jävla idiot. Ring ambulans först om du uppenbarligen inte har en enda jävla aning.
>>
>>53226950
>En kopia av moderaterna för 50år sen?
Man kan fan hoppas
>>
File: 1345667878.jpg (88 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345667878.jpg
88 KB, 768x768
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6340294

Fan vad bra av MP att stänga ner kärnkraften så vi eldar olja istället!
>>
>>53229209
det är hans fru, var inte så hård, hon blev nog bara rädd ;-;
>>
>>53228711
är väl la bara att slå på en annan hearthstone ström
ser du på strömmen för personen eller lol
>>
File: miljöpartiet1.jpg (28 KB, 542x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miljöpartiet1.jpg
28 KB, 542x370
>>53229237

Kul att ett gäng miljöextremister har så mycket att säga till om i det här landet.
>>
>>53228619
Way more safe than Russia
>>
>>53226995
>>53227026
>>53227058
>>53227087
>>53227122
>>53227369
Du kan gå nu
>>
File: 1394324323354.jpg (19 KB, 253x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394324323354.jpg
19 KB, 253x296
>>53228711
>musiken

Jag fick också en hjärtattack
>>
>>53229237
Fick de inte ge sig emo steffe på den punkten? Bokstavligen vadfan.
>>
>>53229311
>"problematiska"
>>
File: image.jpg (112 KB, 562x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112 KB, 562x453
>>53228839
>"höger"chattrum minst lika hemska som attackerna i Köln

Det där är ju rent patetiskt

När ska de ta ansvar för allt elände de skapat?
>>
>>53228468
Пивeт. Гдe в poccии Bы живyтe?

(trying to use my russian spontaneousely so if you want to critique it, you are welcome!).
>>
Här har ni blattarna som sitter i vår riksdag. Som har mer makt än etniska svenskar. Hur känns det?

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Abdu-Said-0173210620224/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Adan-Amir-072019517020/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Amin-Jabar-0849219210615/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bali-Hanif-0166790812128/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Coenraads-sa-0564126739422/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Dadgostar-Nooshi-0721509806321/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Esbati-Ali-014386615025/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Ghasemi-Tina-0403769921921/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Gcl-Hedin-Roza-0194498232620/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Haddad-Roger-0308306375022/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Hamednaca-Arhe-0186426023519/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Kakabaveh-Amineh-0545353563812/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Redar-Lawen-037561614928/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Riazat-Daniel-07012286624/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Rojhan-Gustafsson-Azadeh-0474290584024/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Sestrajcic-Daniel-0768605712423/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Venegas-Marco-0200490530919/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/z-Emanuel-0283117091429/
>>
>>53229322
Sweden is actually very safe compared to the shittiest commieblocks in moscow, magnitogorsk etc. The swedecucks just don't know it.
>>
http://www.metro.se/sa-far-du-mig-att-kanna/maria-29-man-tror-att-jag-ar-prostituerad-fragar-vad-jag-kostar/EVHolB!6YRJKhyn5drI/
>>
>>53229524
>dkn bara ledsen över att breivik inte sköt esbati med sin ruger mini-14.
>>
File: tyskland.png (191 KB, 1023x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tyskland.png
191 KB, 1023x535
>Tyskland
>>
File: 140543555470.jpg (106 KB, 752x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140543555470.jpg
106 KB, 752x302
>>53229524
Spelar inte någon roll att singla ut ledamöter.

Handlar ju vad hela partiet handlar om.
>>
>>53229524
Hanif Bantzi är ju bättre än gemene svensk iaf, ser inte problemet
>>
File: 0173210620224_Max.jpg (612 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0173210620224_Max.jpg
612 KB, 2448x3264
>>53229524
>den här somaliernegern får styra sverige men inte en person med förfäder som byggt upp sverige i över 5000 år
>>
>>53229480
Ryazan
>>
>>53229565
Åsikter hemskare än riktiga brott? vid globen.
>>
>>53229524
>Azadeh Rojhan Gustafsson

VITAD
>>
>>53229585
Hanif Bali är hederssvensk favä
>>
>>53229606
I don't know awful lot about Ryazan. Want to tell me stuff or what do you want to talk about?
>>
>>53229311
Hon ser ju vit ut själv, vad fan gnäller hon om?
>>
>>53229593
>stormsnorrelogik
>>
>>53229524
Jag får det till att 5% är representerad av blattar, det är väl iofs rätt representativt för demografin i sverige

>>53229642
Hur fan fick hon efternamnet? Verkar ju vara helblatte.
>>
>>53229657
Hanif bantzi är en utav få jag någonsin skulle kunna tänka mig att rösta på bland sjuklövern ifall jag någonsin byter tillbaka.
>>
>>53229308
>ser du på strömmen för personen

...ja?
Hahaha, det finns väl inte folk som ser på streams för gameplay?
>>
>>53229693
Är väl gift med en svensk man. Därför jag skrev VITAD.
>>
>>53229524
Känns bra.

t. blatte

Skärp dig, rasse. Gnäll på någon våldtäktsman åtminstone.
>>
>>53229593
Något är fel med hans ansikte även för en neger man jag kan inte komma på exakt vad..
>>
File: glava.jpg (789 KB, 1000x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glava.jpg
789 KB, 1000x836
Vilken är den bästa podcast-appen med RSS-stöd?
>t. teknologiskt efterbliven
>>
>>53229722
Föga förvånande är det en iransk kvinna. Varför är detta folk så cuckade? Gifter bort sina kvinnor till svenska män bara för att bli accepterade av svenskarna. Sjukt patetiskt.
>>
>>53229526
As I've mentioned above, Swedes and other Europeans don't understand that they live in paradise comparing to other countries. There are almost ~20 armed robbery cases in my neighborhood per month (registered by the police), I don't think they have something like that. There are also fa/antifa youth gangs here who fight each other.
>>
>>53229823
För att detta är iranierna som lämnade Iran efter regimskiftet, de har ingen kärlek till deras religion och kultur så de försöker blanda upp här så gott som möjligt och passa in.

Ser absolut inget fel med det, lite patetiskt bara men ja, att vara svensk är bättre än att vara iranier.
>>
>>53229828
where do you live?
>>
>>53229828
>Swedes and other Europeans don't understand that they live in paradise comparing to other countries.

Only edgelords and memesters don't know this.
>>
File: 1444657401474.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444657401474.jpg
30 KB, 720x438
>>53228711
>I must move quickly!
>>
>>53229828
>fa/antifa youth gangs here who fight each other
lel
What about the churkas?
>>
File: murrica.jpg (134 KB, 624x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murrica.jpg
134 KB, 624x468
>>53226853
AWWW HELL YEAH!! MURRICA!! FUCK YEAH!!!
>>
>>53228711
>dkn man skulle kunna få en hjärtattack närsomhelst och ingen skulle kunna komma och rädda en
>>
>>53229828
I was happier living in a shithole in Asia for a while
>>
>>53230064
Lothar går på steroider. Tror det blir bra för dig Anon
>>
>>53229828
I think we have around 20 robberies in my area as well and it's a good area in a major city so... THe only different I suspect is that if you are a male native you are not counted as an easy mark and therefore are left alone. I think in Ryazan they rob whoever they want.

Both far-right violence and leftist are on the rise. Gothenburg has been fairly famous for its unproportional amount of leftwing violence compared to other cities.

Even if we are behind you guys in the stats, I would be surprised if at least my city isn't closing on your stats. It's still fairly safe here if you aren't a manlet and you don't provoke people.
>>
>>53229823
De gifter sig med svenskar för de är integrerade och de vill vara integrerade din dumma jävla blatte.
>>
>dkn det känns konstigt i bröstkorgen varje gång man hör om unga människor som får hjärtattacker/hjärtstillestånd
>>
>>53230088
gäller för alla andra olyckor och plötsliga sjukdomar också
>>
>>53230023
The finnish rural grilli is basically more dangerous than being a drug dealer in the rest of the nordicks.
>>
>>53230158
jvdk anon, som om det skulle ku hhhnnnnGGGHHHHHHHHHHhhhhhh
>>
>>53230198
:^(
>>
>>53230152
>slicka röv =/= integrera
>>
>>53230158
jvdk anon, som om det skulle ku *PRRRRRRRTTTTTTTT*
>>
>>53230233
Kan du berätta för mig hur det är att slicka röv att integrera sig i det fördömda landet man bor i? Ska du ha dig en jävla örfil din förbannade fitta till snorunge.
>>
>>53228711
först Gosu, nu Lothar...

twitch is killing niggas
>>
File: aesthetic_zyzz[1].jpg (61 KB, 580x923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aesthetic_zyzz[1].jpg
61 KB, 580x923
>>
File: flyktingbarn.png (236 KB, 586x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flyktingbarn.png
236 KB, 586x624
>>53226164
kek
>>
>>53230272
>Gosu
wäää ännu en nbög som tror han är deprimerad
>>
Daglig påminnelse att vänstercuckar försvarar det som hände i Köln, oironiskt.

Cuckeriet har nått nya höjder.
>>
File: 1451485999128.jpg (59 KB, 736x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451485999128.jpg
59 KB, 736x490
>>53229828
Sweden was only a paradise because of it's racial homogenity. Without the homogenity and the feeling of trust and interconnection between the people this is just a fucking dump in comparison to many other countries. 9 months of darkness and cold, one maybe two big cities with decent entertainment, rest are small town shit holes (desu), extremely high taxes on everything including restaurants, poor food in general, socialist laws like liquour monopoly and overregulation, social welfare is declining, very little freedom, very unsocial atmosphere, no festivities like carnivals where people can enjoy themselves, list goes on and on. Without racial homogenity and the high quality of life welfare state this country aint so good.
>>
>>53229941
Ryazan, and lived in Sergiyev Posad and Moscow previously. SP is highly not recommended for walking during night time, and some hoods are not recommended for walking at all. Moscow is safe at night at centre of the city (except for Taganka hood and some others), but the rest of the city is not. You are likely to meet many drunk or spiced idiots and you can't foresee the consequences of such encounters, robbers are included too. Any Russian living in a usual neighborhood is acquainted with few junkies personally, and have some relatives or acquaints who were in prison.
>>
>>53230310
Ifall någon börja mörda vänstercuckar oironiskt kommer jag gå till systemet och köpa champagne medans jag vrålskrattar åt tårarna på internet.
>>
File: 1421238709552.jpg (15 KB, 680x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421238709552.jpg
15 KB, 680x583
>tjej"kompis" hör av sig
>"heej lust att ses? flörtemoji"
>"visst"
>möter upp henne
>"har du cigg?"
>"ja"
>hon tar en cigg och säger att hon måste sticka

VILKEN JÄVLA HORA
JAG HATAR TJEJER
JAG SKA DÖDA VARENDA EN
>>
File: 1444327287281.jpg (62 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444327287281.jpg
62 KB, 500x375
>Ifall någon börja mörda vänstercuckar oironiskt kommer jag gå till systemet och köpa champagne medans jag vrålskrattar åt tårarna på internet.
>>
File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408990863315.jpg
12 KB, 479x720
>>53230386
>>
>>53230368
why is russia so brutal? was ordinary life/people's behavior better all around during the USSR?
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>dkn tittar på porr och kommer direkt i kallingarna utan att röra kuk1
>>
>>53230418
lmao she saw you beta from giving cig and then went off to her bull
>>
>>53230439
>>53230427
Proffstips, jag röstade på Hans Linde 2006. Idag hade jag favä köpt champagne ifall någon gjort en palme på henom.
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53230470
>engelska
>>
>>53230449
>why is russia so brutal
Det är fullt med ryssar Sven.
Oberoende av hur mycket du masturberar till Lenins mjuka skägg så kommer det inte att ändra på saken.
>>
>>53230459
hur får man såna superkrafter
>>
>>53230548
Korvkön i Finland är fan mer brutal än ryssland. Du vet det.
>>
File: 1451248114754.gif (1 MB, 250x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451248114754.gif
1 MB, 250x184
>dkn
>>
>>53230629
Genom att vara 13 år kanske. Jag är 27 och kan inte ens få stånd längre
>>
>>53230459
>dkn sitter och runkar
>kommer på att man inte uppdaterat kanalen på 3-4 minuter
>uppdaterar
>läser ditt brev
>känner med dig
>skriver detta
>tar en 3-4 minuters runk-paus från tråden igen, kommer snart tillbaka!
>>
>>53230418
>nbögscucken
lmao beta loser
>>
På tal om riksdagsledamöter, vilken är Sveriges sötaste/snyggaste riksdagsledamöt?
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Bokstavsordning/
>>
>>53230666
Är det du fbanon?
>>
>>53230629
Ja du. Behöver titta ett tag och sedan rätt klipp.

>>53230741
Najs!
>>
File: 1448292243741.jpg (68 KB, 786x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448292243741.jpg
68 KB, 786x916
>dkn folk är upprörda för tyska horors dröm gick i uppfyllelse på nyårsafton
>>
>>53230782
Nej och dina byxor är nu på eld, vad gör du?
>>
File: GODIS-420x281.jpg (61 KB, 420x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GODIS-420x281.jpg
61 KB, 420x281
>dkn massa godis kvar från Stärnornas Krigbion igår.
>>
>>53230449
Not really, but people were much more kind to each other in USSR.
>>53230345
Your homogenity is bullshit. People here treat each other really bad, but they are of one race and ethnicity. Most of churkas are more peaceful than Russians and they were the problem overblown by media, nobody cares about them since media have started that war with Ukraine.
Socialism is great, you'd better live in Russia for some time to feel what capitalism and oligarchy is. Life quality was much better in USSR and most of Russians would like to return there, and Gorbachev is seen as betrayer by most of the people here.
>>
>>53230830
Det tycker jag också, har du några runk tips? Sitter och kollar igenom det senaste från hqporner.c(U)m
>>
Vad tycker tråden om denna paj?
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bengtsson-Angelika-0138741628520/
>>
>>53230908
http://hqporner PUNG c U m/hdporn/81447-Leah_Gottis_her_first_interracial_gang_bang.html

http://hqporner PUNG c U m/hdporn/81432-her_turn_to_cheat_real_wife_stories.html
>>
>dkn en kall pmax
>>
>>53230901
Fuck off Vlad, time to leave now
>>
>>53230908
tittade på ett random amatörklipp (pov) på xhamster.
>>
>>53230897
han solo dör XD XD
>>
>>53230974
>du kommer aldrig vara en låli med ett harem av söta flickor
>>
>>53230974
dkn 5 burkar julmust i kyl1
>>
>>53227612
Är den där brunetten Hakberg Batras dotter eller? Knappast sötpaj.
>>
>>53225908
Nu ska ni få se på en riktig manslem era morska pigor! *drar ner gylfen*
>>
>>53231012
Inte säkert. Han är listad i nästa film på imdb.
>>
rödatuben.com/1342432

Vem är hon? Tvinga mig inte breva på /r/, det är fan ingen som läser där..
>>
File: 1421846646407.jpg (55 KB, 460x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421846646407.jpg
55 KB, 460x326
>Kan du berätta för mig hur det är att slicka röv att integrera sig i det fördömda landet man bor i? Ska du ha dig en jävla örfil din förbannade fitta till snorunge.
>>
Adolf Hitler är den mest beundransvärda människa genom tiderna.

https://www.youtube.com/watch?v=_0V_xf3OQgM
>>
File: tåhårankning.png (219 KB, 1091x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tåhårankning.png
219 KB, 1091x737
>>53228199
Fick det här resultatet.

t. GRI VI sekundär
>>
>>53231031
>kylett
>>
>>53231017
Det är inte alltid solken och fjärilar
>>
File: Sooyoung.jpg (108 KB, 591x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sooyoung.jpg
108 KB, 591x602
Varför har man en frufu?
>>
>>53230901
https://www.youtube.com/watch?v=W8wsUZxexZ0
>>
File: paj.png (62 KB, 785x891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paj.png
62 KB, 785x891
>>53230955
>dkn hon aldrig kommer bota min självmordsbenägenhet genom att bli min fv
>>
>>53231080
Jag brevade det där i förr går farfar. Var snababre med dina jävla fedoror, blattejävel.
>>
>>53231113
Vilken är clownhoran?
>>
>>53231128
Du inser väl att hon sugit negerkuk?
>>
>>53231158
>dkn hon aldrig kommer suga min negerkuk
>>
>>53231153
Clownpiece.
>>
File: 1440107763811.jpg (140 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440107763811.jpg
140 KB, 960x720
>dkn en kall pmax
>>
>>53231158
>seriöst vara en hanrej
>>
File: finngol3.png (145 KB, 1600x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finngol3.png
145 KB, 1600x660
>dkn finska blodet kokar
>>
>>53226380
Hon en sjukt överskattad hyklare.
>>
File: 1448236711671.gif (979 KB, 214x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448236711671.gif
979 KB, 214x180
>Du inser väl att hon sugit negerkuk?
>>
>>53231073
Skulle inte klaga på att få reda på detta heller favä
>>
File: 1446030422775.jpg (67 KB, 400x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030422775.jpg
67 KB, 400x684
>>53231205
>>
>>53231223
Är jag hanrej när jag säger sanningen? Hon har, liksom majoriteten av andra svenska tjejer i sin ålder, haft sex med negrer.
>>
>>
Har man blåa ögon har man vunnit livets lott och har inget att klaga över favä

Liksom hur kan ni ha blåa ögon och inte ha fv? Jag är vit med mörka ögon och det är fan det värsta som finns, har man blå ögon kan man få fv bara genom att ha fina ögon
>>
>>53231256
>sanningen
>>
>>53231188
>dkn man inte har en 30 cm negerkuk
>>
>>53231280
>förnekelsecucken
>>
File: jessica-j-sd_nu.jpg (54 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jessica-j-sd_nu.jpg
54 KB, 720x720
Jessica is my waifu
>>
File: finngol.jpg (4 KB, 121x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finngol.jpg
4 KB, 121x125
>>53231277
>dkn gröna ögon och ljusbrunt hår
>>
>>53231158
Jag behöver bevis för detta påstående.
>>
>>53231113
Lite mycket sekundära jagjagkaraktärer förutom yuugi.
Inte för att det är nå fel med det igentligen
t. inte elitist
>>
>>53231256
daglig påminnelse att han inte ens trollar och att faktiskt finns autister som tror detta
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
>>53231256
Permaheema dig själv
>>
File: 141432430468.png (601 KB, 564x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141432430468.png
601 KB, 564x441
>>53231312
Du är verkligen dum i huvudet om du tror att majoriteten av svenska kvinnor har sugit negerkuk.
>>
File: kek.jpg (50 KB, 660x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
50 KB, 660x435
>>53231344
>>53231353
>>
oh shit my heart my soul
>>
File: 1438565862001.jpg (43 KB, 486x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438565862001.jpg
43 KB, 486x594
>Du är verkligen dum i huvudet om du tror att majoriteten av svenska kvinnor har sugit negerkuk.
>>
>>53231378
Låt han ha sin lilla cuck fantasi.
>>
File: 1309294583.jpg (652 KB, 948x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309294583.jpg
652 KB, 948x1262
>>53231385
>35% - INTE INTRESSERADE
Sånt här gör en så jävla glad. Sånt här ger en hopp och får en att vilja fortsätta kampen och aldrig ge vika.
>>
>>53231432
>dkn den bilden för alltid kommer vara sugne för mig
>>
>>53231385
>>53231432
herregud
>>
>>53231385
Vad är det för skillnad på "not interested" och "no"?

Dessutom.
>NYC
>>
File: faint.jpg (11 KB, 243x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faint.jpg
11 KB, 243x250
>>53231385
>>
File: WCGGZyV.png (945 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WCGGZyV.png
945 KB, 683x1024
>dkn ingen svensk ortodox kyrka
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OHTuxoZZFMU
>>
>>53228711
Hur får man en hjärtattack så ung?
>>
File: 1450585877799.jpg (38 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450585877799.jpg
38 KB, 535x577
>/pol/ kommer aldrig lämna tråden
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53231506
Nä jag pallar fan inte mer
>>
>stormbgöarna chockeras när deras kära bevis äntligen dyker upp och det visar sig att svenska kvinnor faktiskt särar på benen för mdongo och hans nigerianska vänner
>>
File: 1409345834958.png (368 KB, 505x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409345834958.png
368 KB, 505x547
>>53231506
>när hon försöker
också
>det där
>utveckla någon form av träning
Slog dom i en kvart och grillade korv?
>>
>>53230418
Hanrejad
>>
File: 1405435444949.jpg (47 KB, 595x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405435444949.jpg
47 KB, 595x408
http://www.dn.se/sthlm/separata-bubbelpooler-efter-ofredanden/

Takbir, jag vill tacka Fi och alla feminister som ser till att våra badhus blir mer rena. Mashallah!
>>
>>53231512
För mycket stillasittande, rör på dig medan du kan.
>>
File: 1431950595205.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431950595205.jpg
53 KB, 640x640
>För mycket stillasittande, rör på dig medan du kan.
>>
File: 145543551449.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543551449.jpg
93 KB, 620x670
>>53231506
Det här kan fan omöjligen vara seriöst.
>>
File: svenska kvinnor.jpg (31 KB, 786x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenska kvinnor.jpg
31 KB, 786x232
kek
>>
>>53231432
Kommer väl alltid vara så för negrer när det kommer till vita kvinnor, antingen har kvinnorna en fetisch för deras sort är inte intresserade i personen i sig eller skulle de inte röra en med tång.
>>
>>53231567
>svenska kvinnor
>NYC
>>
>>53231674
hehe skit skoj XD
>>
File: 1448206786908.jpg (113 KB, 1200x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448206786908.jpg
113 KB, 1200x852
>>53231592
Har alltid varit sådär i mitt badhus, iaf sedan -97ish
>>
>>53231473
>not interested
vill inte
>no
har inte gjort det

så svårt är det väl inte?
>>
File: 14043203494.png (6 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043203494.png
6 KB, 419x249
>>53231674
>Du har redan röstat i den här omröstningen
>>
>>53231600
Tycker synd om honom men det känns jävligt patetiskt om det är livsstilsrelaterat.
>>
File: 14039583456.jpg (59 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14039583456.jpg
59 KB, 331x319
https://youtu.be/ZjTqEn8iKCw?t=185

3:05 HAHAHAHHAHAHA

Jävligt märklig video av stormsnorrarna förresten, rekommenderar att se hela för en hel jävla massa cringe

Det roliga börjar när polisen anländer och en snubbe beter sig som en 14-årig flicka utan anledning
>>
Varför är svenska tjejer sådana slynor?
>>
File: 1451621525389.jpg (117 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451621525389.jpg
117 KB, 1500x1500
>>53231506
jag avlider
>>
Har tråden blivit lite konstig?
>>
File: 1449688271772.jpg (407 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688271772.jpg
407 KB, 600x800
>>53231845
Ja, för många nbögar
>>
File: 144323343241.webm (611 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144323343241.webm
611 KB, 350x350
>>53231818
>Motståndsrörelsens Näste 1 uppmärksammade Palestinas nationaldag.
>>
>>53231845
Tror Tammerforscucken borde lägga holken på hyllan ett tag, tråden är lika autistisk som vanligt
>>
Sonny förhelvete kom ventrilo
>>
File: 1446643396608.jpg (42 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42 KB, 450x370
>>53231902
>Motståndsrörelsens Näste 1
>>
Kan ni sluta vara så fixerade vid svarta penisar jesus kristus
>>
>>53230974
>dkn ingen julmust
>>
>>53231829
>>53231645
>>53231574
>>53231566
Vad är det som är så roligt? Ni råkar inte vara blattar?
>>
File: 1456623917571.png (7 KB, 498x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456623917571.png
7 KB, 498x450
>>53231822
>Ja, och det var ett av de bästa liggen ever!
MEN det var nog för att jag tycker det är så himlans attraktivt med den mörka huden och jaaa, allt med riktigt mörkhyade män, inte alla såklart, menmen.

>Sedan gifte jag mej med en vitskalle, hihihi, ja kärleken bryr sig inte om färg den!
HERREGUD NÅGON GLASA DET HÄR LANDET
>>
File: 135435435466.png (72 KB, 224x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135435435466.png
72 KB, 224x221
>>53231953
>Vad är det som är så roligt? Ni råkar inte vara blattar?
>>
>>53231818
Jag såg hela från tiden du länkade. Svenska naziste är inte direkt führerns bästa gossar milt uttryckt. Att du krystar hån emot dem så här hårt är bara pinsamt ändå favä.
>>
File: 1451535972005.jpg (913 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451535972005.jpg
913 KB, 800x1000
>>53231845
behövs mer 2d
>>
>>53231961
>en svensk man blir oironiskt hanrejad just nu
>>
File: IMG_0236.jpg (144 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0236.jpg
144 KB, 768x1024
Dieselmotorerna pålastade i Tyskland.

>dkn snart redo för DET
>>
>>53231953
>Vad är det som är så roligt? Ni råkar inte vara blattar?
>>
File: 1449159935199.png (263 KB, 500x373) Image search: [iqdb]