[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 425
Thread images: 151
File: de anon.png (175 KB, 741x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de anon.png
175 KB, 741x798
>>
>>53199413
ja? det är ju inget svårt
>>
File: 1446038658386.png (657 KB, 621x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446038658386.png
657 KB, 621x488
>Skaffade pv och blev nbög favä, bra för honom
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53199409
>det gick bra för alla bra brevare
Är helt nöjd med detta.
>>
File: 1428379288863.jpg (88 KB, 448x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428379288863.jpg
88 KB, 448x294
>I mer än en månad?
>>
Det värsta med fedoranon är väl att det är typ 5 personer som sitter och brevar..
Utan fedoranon hade svt varit en trevlig plats
>>
Undra hur det känns för en nbög att komma in i tråden nu.
>>
File: grabb i fedora 38.jpg (73 KB, 522x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 38.jpg
73 KB, 522x721
>Det värsta med fedoranon är väl att det är typ 5 personer som sitter och brevar..
>Utan fedoranon hade svt varit en trevlig plats
>>
File: 1446620399837.jpg (62 KB, 552x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446620399837.jpg
62 KB, 552x647
>Undra hur det känns för en nbög att komma in i tråden nu.
>>
File: vin.jpg (94 KB, 430x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vin.jpg
94 KB, 430x295
>>
>>53199433
haha tänker fin bild killen :)

>>53199434
vad är svårt haha?

>>53199439
bra för vem haha?

>>53199456
haha varför så arg kompis?

>>53199460
är inte så insatt så ska inte lägga mig haha
>>
>>53199544
det enda bra brevet du gjort. Tror dock aldrig du kan toppa det, så käften nu nybög.
>>
>>53199391
is he flashing grills ?
>>
>du måste vänta tills du kan rapportera ett brev igen
>>
Hur för man ett script för att kringgå captcha?

t. frågar inte åt fedoranon
>>
File: 1444791779421.jpg (43 KB, 348x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444791779421.jpg
43 KB, 348x473
>>53199586
>>>53199433
>haha tänker fin bild killen :)
>
>>>53199434
>vad är svårt haha?
>
>>>53199439(You)
>bra för vem haha?
>
>>>53199456
>haha varför så arg kompis?
>
>>>53199460
>är inte så insatt så ska inte lägga mig haha
>>
File: 1452091193598.jpg (584 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452091193598.jpg
584 KB, 5000x5000
>dkn blev mobbad av kvinnor i högstadiet

>Det har nu kommit tillbaka, 10 år senare och gjort mig till en hanrej

Ingenting i mitt liv har gått rätt, förutom att jag föddes i ett rikt land.
>>
>>53199595
Nej, det är en nynazist som går omkring med en tysk flagga och blir upprörd för att svenska kvinnor skrattar åt honom.
>>
>>53199598
duktig anon *pussar på kinden som den gentleman du är* :)
>>
>super bästa vänner dödade Kos Föräldralösa Barn före mig
>>
jag äter bajs till frukost

t. matar inte fedoranon

>>53199627
köper 4chan-pass, nybög.
>>
File: 1425778394529.jpg (780 KB, 1280x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425778394529.jpg
780 KB, 1280x1899
>>53199551
lel
>>
File: fug.jpg (134 KB, 469x1535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.jpg
134 KB, 469x1535
>dkn man kan breva tomma brev med bilder för att inte ge fedorahoran något att gå på
>>
Hvorfor har ikke Sverige dette?
>>
>>53199536
Jag tror att endast de mest autistiska nybögarna stannar kvar.
>>
File: 1444241649442.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444241649442.jpg
10 KB, 177x215
>>53199658
>han är inte inne och nivåar just nu
>>
File: mastogirl.jpg (56 KB, 456x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mastogirl.jpg
56 KB, 456x403
>ni hade bytt tråd
Men ni

>>53199082
>Gör kollage av brevkedjan favä. Är nyfiken på att se proto-Fbanon.
Visst, ska bara starta upp Fotobutiken. Det är en av de där sällsynta dagarna då den inte står igång 24/7.

>>antyder att du bryr dig
Summerar väl r1 bra. :^)

>>53199232
>dkn även alla mästergycklare är borta
>>
>>53199687
>Folk som stannade igenom Sallad, SIDF och Mizakis autism

>Inte klara av lite fedorabrev
>>
>>53199678
vi har visst båtar
:^)
>>
File: 4664.jpg (245 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4664.jpg
245 KB, 1600x1067
>>53199714
Jeg forstår rett og slett ikke..

Hvorfor har ikke dere dette?
>>
>>53199687
känner mig träffad.
>>
>>53199635
haha varför citerar du mig kompis?

>>53199642
wow, varför skriver du grönt haha?

>>53199648
bara sluta bli mobbad haha

>>53199658
snygg bild jag sparar den haha

>>53199660
haha varför käkar du bajs?

>>53199672
inte så insatt så jag ska inte säga nåt haha

>>53199673
haha men hur kul är det att inte posta något
>>
>>53199734
SIDF var här igår. Har han börjat med mediciner nu?
>>
>>53199766
>>53199678
Sluta din apa
>>
>>53199678
Fin Båt.
>>
>folk som blir upprörda på fedorabrev
lol fedorabreva lite ni också jävla nöördar :D ^^
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
>>53199727
Ska bara hitta något att äta
>>
>>53199734
Jag var i tråden när sallad fick sitt snubbelnamn. Då var det en dålig meme med sallad som inte överlevde mer än någon månad. Men alla vet vem autisten sallad är.
>>
>>53199678
>>53199766
damn it norge
>>
>>53199734
Men Anon, det här är ju Sallad, SIDF och Mizakis autism
>>
>>53199799
VARFÖR FAN CITERAR DU MIG? VI HAR INGET GEMENSAMT OCH DU ÄR FET FÖR FET FÖR ETT FUCK
>>
File: 1412286561490.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412286561490.jpg
2 MB, 3264x2448
>jag gillar inte fedorabrev
>>
File: 1427237265490.jpg (23 KB, 600x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427237265490.jpg
23 KB, 600x309
>Men Anon, det här är ju Sallad, SIDF och Mizakis autism
>>
>>53199802
Han verkar väldigt nedtonad i sina brev. Han går garanterat på litium.
>>
File: gullmarn.jpg (106 KB, 500x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gullmarn.jpg
106 KB, 500x240
>>53199678
Det har vi visst det! Kanske inte lika höga berg dock...
>>
File: 14092340923.png (182 KB, 427x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14092340923.png
182 KB, 427x361
>Hvorfor har ikke Sverige dette?
>>
File: Cartman4.jpg (8 KB, 240x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cartman4.jpg
8 KB, 240x221
>>
>>53199879
nybög
>>
Kan legitimt inte sluta skratta åt fedorabreven.
Varje gång jag ser ett börjar jag gapskratta, bara tanken på att det sitter någon grabb och ägnar tid åt detta är skitroligt.
>>
Tängker bre ru. Bli hajp.
>>
>>
>>53199852
>sallad som inte överlevde mer än någon månad

RTT + Sallad + hans 15 andra namn skitbrevade ju i minst 8 månader
>>
>>53199874
Det där är inte en fedora.
>>
File: 1442326017667.jpg (22 KB, 281x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442326017667.jpg
22 KB, 281x346
>DU ÄR FET FÖR FET FÖR ETT FUCK
>>
File: väktaranon.jpg (117 KB, 810x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
väktaranon.jpg
117 KB, 810x608
>>>53198372
Är det den här du menar?
>>
>>53199802
haha det var tider när SIDF postade

>>53199806
kalla inte folk för apa haha

>>53199813
haha är det inte lite udda att använda smiliesar här

>>53199821
är inte så insatt i vad man ska käka haha

>>53199852
haha vem är sallad

>>53199879
chilla och ta det lugnt mannen haha

>>53199950
haha en tecknad tjockis
>>
>>53199960
det här brevet skrek verkligen rövsmärta
>>
>>53199874
ayy lmao, jag har en sån där solhatt. 49kr på hm
>>
>>53199966
Bra där, broder.
>>
File: 1434064603617s.jpg (3 KB, 124x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434064603617s.jpg
3 KB, 124x113
Breva claire elise, fast inte tumnagel.
>>
>>53199960
Jag tycker mest synd om nybögarna som inte är härdade nog emot den här graden av autism.
>>
File: 1431547742065.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431547742065.jpg
16 KB, 480x360
>Tängker bre ru. Bli hajp.
>>
>>53200000
>>
File: 140934958345.jpg (23 KB, 295x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934958345.jpg
23 KB, 295x370
>Kan legitimt inte sluta skratta åt fedorabreven.
>Varje gång jag ser ett börjar jag gapskratta, bara tanken på att det sitter någon grabb och ägnar tid åt detta är skitroligt.
>>
>>
File: 1425527505735.jpg (54 KB, 400x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425527505735.jpg
54 KB, 400x383
>Jag tycker mest synd om nybögarna som inte är härdade nog emot den här graden av autism.
>>
>>53199969
Sallad var ett jagjag som gick ut på.... varför förklarar jag ens detta för en nybög som inte ens fattar vadfan ett jagjag är. Sallad skrev bokstavligen "brev som slutar på X bestämmer mitt snubbel" för att vara så cancerös som möjligt. Månadens jagjag var vad som spammades.
>>
>>53200004
haha fula ord kompis

>>53200021
coolt kanske ska köpa en haha

>>53200022
haha postar ni bröder tillsammans här?

>>53200035
haha vilken tjockis

>>53200041
haha vad menar du mannen

>>53200055
synd att vi inte fick siffrorna haha
>>
Undrar när vi ska få gäng med mörkhyade män som våldtar kvinnor vid våra tågstationer.

Jag vet att, precis som i de gjort i Tyskland, att feministerna kommer att skylla på män i allmänhet.
Men jag tycker det hade varit festligt och fått varje dag att kännas lite som nyår.
>>
File: 3 - kennys.jpg (760 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3 - kennys.jpg
760 KB, 2048x1365
Seriös fråga, var hittar man en 8/10 svensk flicka som vill hanreja mig?
>>
File: holland-fedora.jpg (52 KB, 499x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holland-fedora.jpg
52 KB, 499x545
>>53200080
>>
File: Gennady_Golovkin.jpg (517 KB, 1760x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady_Golovkin.jpg
517 KB, 1760x2000
Citera detta
>>
>>53200115
mann1, Sallad höll ju på hur länge som helst i olika skepnader.
>>
vad händer anons?
>>
Någon som vill köa en dota match?
>>
>>53200160
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53199984
JAG ÄR FÖR SMAL FÖR EN DISS
>>
File: 1434976518867.png (396 KB, 481x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434976518867.png
396 KB, 481x481
>>53199940
>mfw
>>
ay bruder, jag är bög. SKA bre ru kl 12 vilka andra är på?
>>
fedoraanon är någon slags artificiell intelligens!
>>
>>53200004
Jag har nog aldrig sett mer mordhot och diverse halvserösa hot om våld efter ett jagjag. Smärtan är sann.
>>
File: 1343594345287.gif (3 MB, 360x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343594345287.gif
3 MB, 360x332
>det är ett "Joe snackar om stora svara penisar"-avsnitt
>>
File: 1452059567636.gif (292 KB, 802x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452059567636.gif
292 KB, 802x800
fan vad jag hatar somalier
>>
File: 1435647742506.jpg (260 KB, 900x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435647742506.jpg
260 KB, 900x948
>>53200211
Har vetenskapen gått för långt?
>>
>>53200194
ja tack :3
>>
>>53200139
haha varför vill du bli det?

>>53200148
snygg tjej haha

>>53200160
haha bara för att du vill det

>>53200164
ständigt denna sallad haha

>>53200168
fråga inte mig haha

>>53200179
haha varför citerar du honom utan att skriva något?
>>
File: 1423324049250.jpg (23 KB, 500x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423324049250.jpg
23 KB, 500x445
>Jag har nog aldrig sett mer mordhot och diverse halvserösa hot om våld efter ett jagjag. Smärtan är sann
>>
>>53200194
J-jag favä.
>>
File: 1439956062560.jpg (107 KB, 522x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439956062560.jpg
107 KB, 522x579
>Oh hello there, I'm from Sweden
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53200222
>han kollar/lyssnar på Rogan
parvel
>>
>>53200238
somalier>anime
>>
File: 1452026300704.jpg (593 KB, 874x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026300704.jpg
593 KB, 874x695
VÄNTA LITE
*rättar till fedoran*
DU SÄGER ALLTSÅ
*brevar på pol*
ATT VI VAR
*bråkar med mamsen*
ALLTSÅ VI VAR
*lägger arg dutubkommentar*
HALLÅ HALLÅ VÄNTA
*tar på sig mjölnerhalsband*
SÄGER DU ATT
*sörjer anton "moder svea njöt när blodet flöt" lundin petterson*
ALLTSÅ SÄGER DU VERKLIGEN ATT
*sätter på ultima thule*
VI VAR VIKINGAR OCH SKIT?
>>
Hur filtrerar jag alla fedorabrev?
>>
File: 1420686048920.png (669 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420686048920.png
669 KB, 569x802
>Oh hello there, I'm from Sweden
>>
>>53200239
Definitivt.

Eller?
>>
File: 1450742069525.jpg (113 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450742069525.jpg
113 KB, 540x960
>>53200115
Sallad var en snubblare som höll på lika länge och samtidigt som SIDF, lel. Det är okej att vara ny anon, du behöver inte låtsas som någonting annat.
>>
Jag kommer på Göteborg näst vecka, vad ska jag göra?
Varm & Kall timme desu
>>
>>53200252
haha varför postar du såna här hela tiden

>>53200266
en till haha

>>53200267
bög haha

>>53200272
haha en engelsman welcome

>>53200284
vilken lustig kille på din bild haha

>>53200293
haha ta det lugnt nu

>>53200300
haha är inte så insatt i historia
>>
File: 1445758728399.jpg (97 KB, 594x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445758728399.jpg
97 KB, 594x421
>Hur filtrerar jag
>>
File: 1288904621239.jpg (29 KB, 436x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1288904621239.jpg
29 KB, 436x436
>du kommer aldrig vara en """legendarisk""" snubblare som anons tävlar i att veta mest om
>>
File: 1451443080245.jpg (140 KB, 701x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451443080245.jpg
140 KB, 701x799
Saknar fan SIDF ibland asså, bild relaterad: SIDFs flickvän
>>
>>53200327
Köp en fedora och tippa åt folk.
>>
File: 1364779607089.jpg (60 KB, 438x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364779607089.jpg
60 KB, 438x720
fan vad jag hatar fedoror
>>
>>53200327
tid inte timme...
>>
Ny S3rl boys
https://www.youtube.com/watch?v=W0ebPjuKYKs
>>
>>53200376
till skillnad från en del andra som alltid glöms bort lel
>>
>>53200380
Ful!
>>
>>53200376
Jag snubblar inte, Carl är besatt vid mig ändå pga orsaker.
>>
how to properly bant swedes
>>
File: 1433753030493.jpg (81 KB, 590x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433753030493.jpg
81 KB, 590x393
>du kommer aldrig vara en """legendarisk""" snubblare som anons tävlar i att veta mest om
>>
>kommer in i tråden
haha fucking aa
detta var nog droppen
>>
fyfan det har blivit skit kallt i skafferie å min cola var helt isig typ slush från en bensinmack samt frusna bananer
>>
>>53200380
SIDFs flickvän är Tove Ågren?
>>
File: joe gorilla.gif (167 KB, 300x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe gorilla.gif
167 KB, 300x233
>>53200222
>det är ett Joe snackar om Onnits produkter i 15min i början avsnitt
>>
>>53200456
Quote anyone with greentext and post a fedora as a picture. It's currently the most autistic meme going on in the thread.
>>
File: 1444806244361.jpg (12 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444806244361.jpg
12 KB, 320x320
>kommer in i tråden
>haha fucking aa
>detta var nog droppen
>>
>>53200456
start greentexting people withoud giving them a (you), along with a fedora picture
>>
>>53200376
>dkn bortglömd
Tackar alla gudar som finns varje dag favä.
>>
SIDF > Sallad > Mizaki > SNSD > Badboll > Carl

Trådens 5 kändaste och mäktigaste snubblare favä
>>
File: 1450859615070.jpg (42 KB, 506x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450859615070.jpg
42 KB, 506x667
>how to properly bant swedes
>>
>dkn man inte är en rak nbög sötpaj med en sötpaj fv och ett normalt och lyckat liv framför sig
>>
File: 1445875450994.jpg (48 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445875450994.jpg
48 KB, 500x375
>Quote anyone with greentext and post a fedora as a picture. It's currently the most autistic meme going on in the thread.

>start greentexting people withoud giving them a (you), along with a fedora picture
>>
>dkn ingen vickvick.gif
>>
>>53200593
rangel rangel
>>
File: 1427082847780.gif (324 KB, 401x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427082847780.gif
324 KB, 401x353
>dkn ingen vickvick.gif
>>
>>53200593
rangel rangel
>>
>>53200577
>dkn man gjort det som den där bilden visar
synd att oskulden växt tillbaka sedan dess
>>
File: 1431520488260.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431520488260.gif
3 MB, 253x263
>>53200593
vick vick!
>>
>>53200557
Musen > Badboll > Pågen > Jimmy > Flygis
>>
wow you guys have shit memes
>>
File: Dontrel.jpg (4 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dontrel.jpg
4 KB, 184x184
In före någon citerar detta brev med en bild på någon iklädd fedora
>>
File: ombrev2.jpg (144 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ombrev2.jpg
144 KB, 1080x720
Prick tolv?
>>
File: 1424102510926.jpg (76 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424102510926.jpg
76 KB, 800x533
> Anonymous 01/07/16(Thu)00:00:06 No.53200667
wow you guys have shit memes
>>
>>53200577
>kalla killar för "sötpajer"

Försvinn bara
>>
>>53200577
Detta avtrycker autisten. Benis i vagina ecksde.
>>
>>53200667
haha aa

>>53200647
kan jag bara fråga en sak?
varför gillar du bröst? vad är grejen liksom?
>>
>>53200557
v''l b'teea'th
>>
>>53200667
Actually, they're pretty hq, but there are like 5 guys who decided they want to kill /sverigetråden/, so they started posting fedoras 24//7
>>
File: c9jo.jpg (45 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c9jo.jpg
45 KB, 558x418
>shit memes you guys have, wow
>>
>>53200683
f1h1
>>
>>53200683
Ifall du är av manligt kön har du den mest feminina kropp jag någonsin sett.
>>
File: va.png (36 KB, 395x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
va.png
36 KB, 395x164
Nu har iaf 2 bilder tagits bort. Varför?
>>
File: 04543524.jpg (75 KB, 466x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04543524.jpg
75 KB, 466x395
>>53200683
ja ska nog sova. men väldigt fin ru. har den brevats i tråden?
>>
>>53200666
Badboll > Ehwar > Pågen > Flygis > Zola första året >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>95an Håkansson >>>>>>>>>>>>>>>Myzén
>>
File: 1437886141187.png (188 KB, 462x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437886141187.png
188 KB, 462x384
>actually, they're pretty hq, but there are like 5 guys who decided they want to kill /sverigetråden/, so they started posting fedoras 24//7
>>
>>53200832
Fan glömde Ehwar
>>
>>53200761
Jag undrar faktiskt på riktigt vad som avtryckt ett visst gäng autister nog hårt att vara så här autistiska. Det här är Anton-nivåer av autism.
>>
>>53200816
för att det är bokstavligen cancer
>>
>>53200745
De är den näst bästa delen av en kvinna
vet inte varför favä
>>
>>53200798
Det är bara en bra vinkel favä.

>>53200820
Första gången jag brevar min ru på fyrkanalen favä. Har brevat i /nordic/ på åttakanelen.
>>
File: 1587214214.gif (2 MB, 390x158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1587214214.gif
2 MB, 390x158
>>53199391
heihei, /norgetråden/ her. tenkte jeg skulle komme innom og se hvordan dere har det.
hvorfor er dere så sinte? dere vet at å mobbe sverige bare er et fire-kanal megmeg ikke sant?
>>
>>53200832
Vad gjorde Zola första året? Jag missade honom helt faktiskt.
>>
File: kåka.png (874 KB, 1458x1458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kåka.png
874 KB, 1458x1458
>>53200860
>Ehwar

>anons som stötte på honom den första tiden i tron att han var tjej
>>
>>53199391
What does the pic say?
>>
>>53200907
Jag är en nolla på kinseyskalan. Det var verkligen inte en komplimang.
>>
>>53200930
anons törst slutar aldrig att häpnadsväcka
>>
File: 1448315094791.jpg (238 KB, 859x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448315094791.jpg
238 KB, 859x1200
>>53200916
>dkn ingen rullstols fv
>>
>>53200969
It's the fedora guy who passes bitches who talk shit about him and then it's a new copypaste about how women are degenerate fucks.
>>
>>53200920
Roligt sporttugg, brevade sötpajer, kände känslor, tog del i roliga jagjag. Det de flesta gjorde.
>>
>>53200993
Som sagt. Det är mest vinkeln...
>>
>>53200907
>Första gången jag brevar min ru på fyrkanalen favä. Har brevat i /nordic/ på åttakanelen.

http://desustorage.org/int/search/image/9DiZOgUJW9%2BMAUtWU4nPsg%3D%3D

mm, ok
>>
>>53201056
Han var ju stjärtsmärtad som fan redan då ifall man brevade ett rasistskämt. Typiskt vänstercuckar att inte kunna bantza.
>>
File: fbte.webm (3 MB, 840x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fbte.webm
3 MB, 840x360
>dkn man har börjat kolla på >dkn ingen pv filmer
>dkn ingen pv
>>
>>
>>53201119
Inte som jag uppfattade/minns det. Den stora splittringen orsakad av politik kom ju först 2014.
>>
File: 144554697698.jpg (126 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144554697698.jpg
126 KB, 600x900
>>53201256
>THINK!

Jadu Donald, jag ska tänka på det. Jag ska även tänka på alla dessa delikata tårar du bringer fram ur alla olika sorters muppar.

>man han faktiskt bygger en vägg
>>
>>53201266
Det var mer riktiga diskussioner förr faktiskt. Nu för tiden blir politik mer som fedorabrevandet. Bara ett jävla spammande och stjärtsmärta. Ingen tolererar någons åsikter längre vilket är tråkigt.
>>
>>53201129
>kolla på bögiga filmer
de är sämst. kollar hellre på top gun och filmer med nära manlig vänskap favä.
>>
>>53201098
>dkn folk faktiskt har brevat mina bilder

Namnbögar "Svart" på /cuteboys/. Har brevat flera bilder i /nordic/tråden.
>>
Tack fedorabrevaren.
>>
File: little-simz-puma.jpg (393 KB, 1279x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
little-simz-puma.jpg
393 KB, 1279x716
varför har ni inte skaffat en chokladpaj än?
>>
>>53201400
>innevarande år
>tidelag
>>
>>53201316
Nu när han utbantzat sitt motstånd och cuckat alla han behövt cucka har han börjat bli mer seriös. Trump har alla möjligheter att bli vår tids hitler.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53201400
Haha mm låt mig bara ta på mina skaffa fv byxor
>>
File: 1439137535594.jpg (123 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439137535594.jpg
123 KB, 1000x1000
>Det var mer riktiga diskussioner förr faktiskt. Bara ett jävla spammande och stjärtsmärta. Ingen tolererar någons åsikter längre vilket är tråkigt.
>>
>>53201386
Vad vill du tacka mig för?
>>
>>53201338
>Det var mer riktiga diskussioner förr faktiskt.
Sant favä. Var längesedan jag orkade diskutera politik i tråden seriöst.
>>
En polare till mig har börjat knarka (röker weed och ibland psykedeliska droger) han förstör sitt liv och vägrar sluta röka, vad ska jag göra??
>>
>>53201441
elakt
>>
>>53201529
heema
>>
>>53201529
Sluta vara en liten gnällig slyn röv neger
>>
>>53201499
Jag tror inte det kommer gå att snacka politik i tråden förräns elden har sjunkit i övriga samhället.
>>
>>53201400
Antyder du att det där är en paj?
>>
>>53201529
Brukar han droger, eller missbrukar han droger? Det är en ganska viktig skillnad.
>>
>>53201486
Om du ska göra en förändring får du ju försöka driva den själv!

Vad tycker du om kanel i kaffet? Ska man ha några kryddor som helst i kaffet?
>>
>>53201556
plebbit kanske passar dig bättre
>>
>>53201581
>förräns elden har sjunkit
Så, aldrig. :^)
>>
>>53200683
hnng vafan
>>
>>53201499
>rkade diskutera politik i tråden seriöst.
det går inte att göra någonstans just nu. blir bara 'SD ÄR RASISTSVIN' och 'STÄNG GRÄNSERNA NU' så fort någon yttrar sig. bråk med en gång. polariserat.
>>
File: trump10.jpg (80 KB, 1024x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump10.jpg
80 KB, 1024x902
>vänster"människor" bölar för att ingen bryr sig om deras åsikter

lmao
>>
File: yui.jpg (22 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yui.jpg
22 KB, 500x499
>>53201529
Sluta var en srn och köp frigolit glas samt lean desu senpai
>>
>>53201529
han brukar bokstavligt talat nbögsdroger
inget man sabbar sitt liv med
>>
>>53201650
Elden kan inte växa i styrka hela tiden såhär. Förr eller senare så styrs landet upp eller landet blir mord.
>>
>>53201638
Ja. Kanel är gott, några andra kryddor är vansinne
>>
Varför startades en ny tråd när den förra har varken nått sidan 10 eller 150 bilder?
>>
>>53201529
gör inget, den enda som kommer få honom att sluta är han själv, droger blir tråkiga till slut
>>
File: 1434066328730s.jpg (6 KB, 249x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434066328730s.jpg
6 KB, 249x249
>det är ett inga (you)s och alla breva sitt eget skit-avsnitt
>>
File: 1437862322724.jpg (160 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437862322724.jpg
160 KB, 1024x1024
>Oh didn't I mention? I'm from the Kingdom of Sweden
>>
>>53201669
Det är jätteroligt att snacka politik med andra nbögar IVL ska jag säga.
>>
>>53201722
Nu är jag varken smart eller någon slags expert men jag tror att dagens politiska klimat kommer vara fortsatt laddat ett längre tag framöver.
>>
>>53201752
Därför att nybögsnivåerna är på max.
>>
>>53201732
Testade kardemumma i kaffet idag, det var gri vi favä. Dock ska jag ge det en chans till eftersom jag tog på tok för mycket och det var små klumpar med kardemumma när jag började närma mig slutet.

Testat kanel också, något annat jag missat?
>>
>>53201861
Chili.
>>
>>53201861
Taskig kvalité på dina kryddor alternativt att du inte gillar kryddan i allmänhet utan socker. Jag föredrar kardemumma i kaffet till Jul framför kanel.
>>
>>53201891
Det får bli imorrn.
Vem /koffeinberoende/ här?
>>
>>53201861
Lade du kardemumman i kaffefiltret? Det borde inte bli några klumpar då favä. Jag är nöjd med bara kanel favä, att experimentera kan vara kul men jag kommer alltid tillbaka till kanelen i slutändan
>>
>>53201929
+1
>>
File: 34hfkzl.gif (2 MB, 247x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34hfkzl.gif
2 MB, 247x182
h1
>>
File: 1425866881769.jpg (50 KB, 981x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425866881769.jpg
50 KB, 981x651
>>53201529
>weed
Blir tråkigt efter ett halvår, om han röker dagligen så blir den processen ännu snabbare.
>psykedeliska
Väldigt svårt att förstöra sitt liv med, inget man gör ofta heller. Han lär sluta när han känner sig klar spirtuellt.

Jag tror du överdriver ganska mycket, det är väldigt lätta droger han håller på med.
>>
>>53201947
Har en nespresso maskin, så jag la i efteråt. Är det big nono i kaffekryddarbranschen?
>>
>>53202007
nja det vet jag inte, men om du inte silar din krydda på något sätt så riskerar du att få klumpar i kaffet
>>
>>53201985
Mitt syskon blev helt personlighetsförändrad efter cb. Jag är ganska förvånad med tanke på att drogen är väldigt "lätt". Psyket dennes är nog mottagligt för att bli knullat favä ska sägas.
>>
File: 1449791020100.jpg (79 KB, 511x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449791020100.jpg
79 KB, 511x606
>>53202067
Jo, jag märkte som sagt klumparna i kaffet idag, men ska ta mycket mindre och även köra det i morteln imorrn.

Hur har din dag varit anon?
>>
>>53202007
Det är ett extremt stort no-no då du måste ha varm vätska som lakar ur aromämnen och smakämnen ur kryddan. Kanel efteråt smakar skit i jämförelse med kanel i förladdning.
>>
Min vän undrar hur man byter fetish? Han har haft samma i 5 år och skulle vilja utforska porrvärlden.
>>
>>53202108
Det låter bra.
Jovars, jag tog det lite lugnt på morgonen, jag repar mig fortfarande från en förkylning. Nu på kvällskvisten har jag brevat roliga bilder på män i fedoror tillsammans med roliga citat
>>
>>53202136
Vilken fetish?
>>
>>53202190
doggystyle favä
>>
>>53202128
Hur ska jag få kanel i kaffet innan om jag har nespressomaskin då?

>>53202136
Fetish är ju inget man byter direkt. Antingen får du *ber om ursäkt, eftersom det är ju egentligen din kompis som undrar* kolla på sånt som du kanske inte blir lika upphetsad av och nöja dig med det, snart kanske du tycker det är f1 h1
>>
>>53202190
cuckoldry
>>
>>53202210
>doggystyle
>fetish
>>
>>53202230
naaaajjjjsss
>>
File: fedoraaa.jpg (28 KB, 325x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraaa.jpg
28 KB, 325x407
>>53202185
>Nu på kvällskvisten har jag brevat roliga bilder på män i fedoror tillsammans med roliga citat
>>
>>53202185
Om du är en av fedorabrevarna kommer jag sluta ge dig (you)s favä.

Hur ska du ha det?
>>
Vilken svensk film är er favorit?
>>
>>53202302
Hets
>>
>svensk film
>>
File: 1381624105960.jpg (62 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381624105960.jpg
62 KB, 496x501
>>53202298
>Om du är en av fedorabrevarna kommer jag sluta ge dig (you)s favä.
>>
>>53202298
Vem vet? Det är väl det som är spänningen med att vara anonym :^)
>>
>>53202302
sanning eller konsekvens

>t. sett monte-fjantons r (recenserar)
>>
>>53202302
detta favä >>53202336
>>
>>53202362
anonym mästarras brevare
>>
VR kommer bli den nya drogen j n
>>
>>53202362
Bara du inte gör om det...

>>53202410
jvdk

>>53202411
vad är VR?
>>
>>53202302
Det Sjunde Inseglet så klart.
>>
File: 1436754294611.png (446 KB, 349x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436754294611.png
446 KB, 349x523
>>53202411
haha "aa"
>>
>>53202439
VR= virtuell verklighet
>>
>>53202302
Persona
>>
File: snigel2.png (173 KB, 464x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel2.png
173 KB, 464x225
>>53202411
https://www.youtube.com/watch?v=uuqNhqRRJio
Ja
>>
>någon autist brevar fedora en hel månad
>detta är vad som är kvar i tråden
>kristus förlåt mig för mina skitbrev
>>
Varför brevar folk Ingmar Bergman filmer?
>>
>dkn kaffe är det enda som enar tråden och får stopp på cancern

Hur dricker ni erat kaffe anons (och snubblare)?
>>
File: 1427934607720.jpg (27 KB, 630x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427934607720.jpg
27 KB, 630x630
>Varför brevar folk Ingmar Bergman filmer?
>>
>>53202556
Har kaffemaskin så cappucino
>>
>>53202534
Fan ska man breva annars? Änglagård?
Horunge
>>
>>53201978
Tänk om bananen bryts av nere i halsen på honom.
>>
>>53202556
Zoega lila, extra starkt med 2,5 mg Koppsfarben ärgat socker.
>>
>>53202556
med mjölk
eller svart
oftast med mjölk
>>
>>53202467
ingen dålig film, men ser inte varför den skulle vara bäst

>>53202534
eftersom det enda vettiga alternativet är Körkarlen, men då måste man orka med stumfilm
>>
what will Sweden look like in 2020?
>>
>>53202601
Han är ju för fan inte bra. Såg Sjunde Inseglet på skolan och somnade direkt efter schackscenen. Typ alla tyckte den var skittråkig.
>>
>>53202302
Nattvardsgästerna.
>>
>>53202556
Fedorabrevarna har fått slut på autistisk kampkraft. Cancer fungerar på det viset att det förökar sig ibland såpass hårt att det dödar värdkroppen och sig självt på kuppen. Det är vad som hänt nu.
>>53202579
Bergman är bra.
>>
>>53202411
ja favä
https://www.youtube.com/watch?v=-RehCTRrWM0
>>
>>53202077
Negativt eller positivt? Nbögar har lättare att bli helt förändrade på såna saker pga svagsinnade.
>>
>>53202634
at least 4-10% darker if this keeps up.
>>
>>53202632
Jag var inte seriös. Hatar filmen. Säkerligen den tråkigaste filmen jag någonsin sett.
>>
>>53202681
Nja, städaren tog en hattbrevare, så jag ville inte testa min lycka med att fortsätta breva favä
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53202665
>
>>
>>53202712
Starkt negativt. Alla i hela familjen pratar om det konstant.
>>
>>53202556
Svart.
>>
>>53202556
bästa kaffet favä
>>
>>53202594
Samma här, kan du lattekonst? Försöker lära mig, men fallerar grovt.

>>53202556
En liten espresso med en pytteliten mängd mjölk på morgonen, lungo(grön)/cappuccino på em/kvällen
>>
>>53202740
Hur vet du detta?
>>
>>53202556
med en liten skvätt vispgrädde
>>
File: ebony.png (94 KB, 317x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebony.png
94 KB, 317x385
>>53202801
Nej.
>>
>>53202556
Jag gillar mitt kaffe som jag gillar mina män
Stora
Starka
Svarta
>>
>>53202723
???????
Sjunde inseglet är fan inte tråkig
hur kan man ens tycka detta
man måste bokstavligt talat ha adhd eller inte förstå svenska
jag kan gå med på att vissa av teaterdelarna är lite tradiga men vafan
dialogen håller hög nivå hela tiden

https://www.youtube.com/watch?v=YpZsPzBPlEw
denna scen gör mig också så jävla hård
>>
>>53202789
Tråkigt, det är helt enkelt inte för alla.
Brukar hen det fortfarande?
>>
>>53202824
Dina ironiska skitbrev när du säger att du fått till former i latten är faktiskt roliga som fan.
>>53202801
>negern brevar kaffe som smakar kvistar, gammal fågelskit och är sämsta kaffet jag någonsin druckit
>>
>>53202824
>kan du lattekonst
Nej jag är sämst på sånt.
>>
>>53202837
Scrolla upp i tråden och kolla
>>53200739
>>53200688
>>53200635
>>53200419
>>
File: sabel morgon.jpg (109 KB, 597x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel morgon.jpg
109 KB, 597x800
>>53202556
Normalt dricker jag Nespressos Kazaar kapsel kaffe svart.
Bryggkaffe med lite mjölk i desu
>>
File: 1451645256562.png (371 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451645256562.png
371 KB, 700x700
MARIOBLOCK PÅ SPEL GJORDA SNABBT
GIT HAJP
>>
>folk som oironiskt gillar sjunde inseglet
>>
>>53202881
Vet inte och hen är en vuxen människa. Med tanke på att hen har kärring och barn vore det väl inte så jävla smart, men det skulle ju förklara jävligt mycket hos hens beteende ifall hen fortsatte knarka.
>>
>>53202848
Min neger
>>
>>53202556
Dricker vad kaffet man får ur en mockakanna kallas, svart
>>
>>53202861
Får Mizoguchi-vibbar av den scenen
>>
>>53202896
>tror att de är ironiska
kännsdåligtmann1.jpg

>>53202903
jvdk
>>
>>53202923
Såg det nu. Vilken jävla nybög som inte kan det där med sju proxies.
>>
File: 1421525142758.png (489 KB, 523x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421525142758.png
489 KB, 523x699
>>53202946
>folk som oironiskt inte gillar sjunde inseglet
>>
>>53203051
Jag skojar bara, men måste väl finnas judetubsvideos du kan kolla på min kära neger från en annan greger.
>>
File: 1450581407646.jpg (302 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581407646.jpg
302 KB, 1920x1080
>>
>dkn haft lös avföring i flera veckor
är det såhär rövcancer börjar?
>>
>>53203115
kollat på några, men får aldrig riktigt till det.

Skyller på att jag har en dålig mjölkskummare..
>>
Varför har kvinnliga modeller typ altid små bröst? Vad fan liksom? Idealkvinnan för de flesta män är en med stora pattar, fattar inte klädföretagen det? Ge inte falska ideal till tjejerna för fan.
>>
Skulle du ge henne klo?
>>
>>53203215
wow du måste varit den första som tänkt på detta
>>
sverigetråden mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53203215
bröst ("pattar") är en meme gubben

små fina hallontatas ska det vara
>>
>>53203215
Helt rätt
https://www.youtube.com/watch?v=7DTv9pJptww
>>
>>53203199
Du kan ju alltid börja med att ta bort bakteriekällor från din föda, din jävla slynrövneger.
>>
>>53203215
De säljer inte dammode åt män.
>>
>>53203215
detta jävla jontebrev
>>
>>53203215
Lite mindre bröst gör att kläder passar och ser bättre ut. Idealet för män är ju att vara biffig men de flesta manliga modeller är skelett.
>>
>>53203240
Hon i rullstol?
Självfallet. Ser ut att vara erfaren och smidig.
>>
>>53203215
bokstavligen wt: brevet
>>
>>53203262
Efter att fedoramongot fick respass så har tråden mer börjat likna mystrådar för flera år sedan. Din åsikt är slynrövneger.
>>
>>53203013
båda kan sin mise-en-scène om vi ska vara coola och använda pretentiösa termer
>>
https://www.youtube.com/watch?v=W9TOdMzOH1U
>>
>>53203325
>>53203365
>>53203305
>när arga feminister ska breva
>>
>>53203363
Din jävla krabba, du vet vem jag menar.
>>
>>53203421
Vem skulle inte?
>>
File: 140525438582.jpg (194 KB, 1680x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140525438582.jpg
194 KB, 1680x1036
>>53203378
>hans instick hela tiden om att han "inte är rasist eller högerextrem"
>>
File: junger-1-198x300.jpg (13 KB, 198x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
junger-1-198x300.jpg
13 KB, 198x300
>>53203389
>>
> inkallad på möte med rektor på fredag

dom säger att jag har rökt på och skit :( vad ska jag göra?
>>
>>53203215
Patricier är lågtest
Plebejer är högtest
Plebejer sprider sin säd
Patricier sprider sina jagjag
>>
>dkn ingen osäker om sin kropp platt fv att mobba för sin bröststorlek fast man egentligen diggar det
>>
File: nere i ett hål.jpg (234 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nere i ett hål.jpg
234 KB, 1000x1000
>>53203240
>dkn ingen fv att bygga en vägg med
>>
>>53203500
lool jonte släpp jointen
>>
>>53203462
>interasistmen
Tyskland ligger efter oss i samhällsutveckling.
>>
>>53203500
>vara 14
tuff skit
>>
>>53203462
I das Vaterland är de ju skitnödigare än Romson och Löven tillsammans
>>
>>53203500
Pisseprov och socialen min vän. Fy fan vad jag inte är avundsjuk.
>>
>>53203516
Får jag slå mig ned bredvid dig och dela den här känslan ett tag?
>>
>>53203567
Du hade också skitit på dig efter sex gorilljoner
>>
>>53202556
Svart som skyn på en månlös natt.
>>
File: 1452023084758.jpg (153 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452023084758.jpg
153 KB, 1600x1600
Jag fattar inte riktigt, mdongo har väl varit i tråden flera år nu? Varför har han blivit så autistisk på sistone?
>>
>>53203665
han blev en bra brevare
>>
>>53203665
Han växte upp
>>
>>53203665
Han har börjat ta åt sig av alla rasism som konstant blastas upp hans negroida röv
>>
File: im out cuh.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im out cuh.jpg
64 KB, 1280x720
>>53203609
Ja senpai, för tung känsla för en man att axla
>>
File: 1449613244257.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449613244257.jpg
7 KB, 222x227
>>53203665
haha loool ska heema rej xd
>>
File: 1450788554331.jpg (589 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788554331.jpg
589 KB, 1300x867
Vem är detta? Bloggerska?
>>
File: dummy.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dummy.jpg
38 KB, 1280x720
>>53203665
Han började snacka heems med oss.
>>
>>53203665
vilken mdongo pratar vi om
snsd eller?
>>
>>53203721
Min framtida fru
>>
File: proto-fbanon.png (2 MB, 1280x4062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proto-fbanon.png
2 MB, 1280x4062
>>53199730
Jävlar, vad det tog tid. Förlåt för väntetiden. Också, ignorera mitt nybögiga sätt att ta hans beten, är du snäll. ;__;
>>
File: 1442136452969.jpg (187 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442136452969.jpg
187 KB, 960x539
>>53203665
Sexuell frustration

Vad tror du att han egentligen menar med att han ska "heema" alla i tråden? Metakvalon och våldtäkt förstås
>>
File: 145485435759.png (262 KB, 446x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145485435759.png
262 KB, 446x456
>>53203757
Den där autismen är helt otrolig. Helt enkel magnifikt.
>>
File: 1383861389395.png (17 KB, 612x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383861389395.png
17 KB, 612x567
>>53203845
>>
>dkn man får nostalgi av skjutskärmningar som togs för bara några veckor sen
>>
File: Turkfront.png (450 KB, 1010x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turkfront.png
450 KB, 1010x721
>>53203877
Hej, Ödlan. :3
Vad händer?
>>
>>53203757
Han visar sin kraftnivå när han tjafsar om attac. De slutade vara relevanta någonstans i Svensk politik efter 2001 års kravaller som rövdemolerade göteborgs stad.
>>
File: noice.jpg (415 KB, 990x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noice.jpg
415 KB, 990x560
https://www.findyourspot.com

Var skulle ni bo i USA?

http://10minutemail.com/
för mailblocken
>>
File: 1449343014521.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343014521.jpg
27 KB, 518x419
>>53203737
SNSD/"Viktor"/Mdongo

Samma person
>>
>>53203757
Han leker ju bara med er då ni är extremt tröga och han diskuterar på ungefär 30 nivåer ovanför er

svälj brandpillret grabbar
>>
>>53203877
Hej ödlis :3
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53203757
Jag var med till han tog upp Österrikes statsvapen.

Det där måste ju varit Fbanon.
>>
File: 1450543555572.gif (274 KB, 183x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450543555572.gif
274 KB, 183x208
>>53203933
>dkn man inte är med i den überhemliga ff14-klubben
>>
File: 1439877725786.jpg (8 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439877725786.jpg
8 KB, 320x240
>Han leker ju bara med er då ni är extremt tröga och han diskuterar på ungefär 30 nivåer ovanför er
>>
>>53204000
>überhemliga
Bokstavligen bara gå in på hemsidan, få en 2-veckorstrial och /tell någon för att få inbjudan till Linkshell.
>>
>>53203757
>proto-fbanon
Vilket kommediguld. Så han var och härjade i tråden med redan då?
>>
>>53203939
Inte mycket, tänkte skitbreva/lurpassa ett tag innan sängen. Själv då? :3

>>53203995
Tjena gullet
>>
>>53204000
jvdk

>>53203999
>>53204000
Och snygga siffror favä.
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53203665
>kommer tillbaka till detta
>>
File: Sällsynt Asuka.jpg (226 KB, 560x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sällsynt Asuka.jpg
226 KB, 560x577
>>53203933
>i wish i had a taunt

Det gör Kringlan också
>>
File: 1443244787.jpg (94 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443244787.jpg
94 KB, 960x720
>>53204040
[spoiler]har ingen datta att spela på[/spoiler]
>>
File: 1450835048438.png (357 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835048438.png
357 KB, 397x402
>>53204040
>1366x768
>>
File: 1444261512807.jpg (11 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444261512807.jpg
11 KB, 250x241
>>53204080
>>
File: 14543654653.jpg (42 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543654653.jpg
42 KB, 500x375
>>53203964
Smögen din jävel
>>
>>53204090
[spoiler]Det finns till PS4[/spoiler]
>>
>dkn ingen kakan fv
>>
File: 1332876199600.jpg (83 KB, 560x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332876199600.jpg
83 KB, 560x444
>>53204137
Vadå är inte Smögen SNSD?
>>
File: 1397771358327.png (171 KB, 781x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397771358327.png
171 KB, 781x742
>>53204047
>Så han var och härjade i tråden med redan då?
Tydligen. Att jag inte kopplat detta förrän idag är helt bortom mig.

>>53204053
>Inte mycket, tänkte skitbreva/lurpassa ett tag innan sängen. Själv då? :3
Typ samma sak här, favä. Kanske korka upp den sista Minttun för att solidaritetsdricka med Ennis. :3
>>
File: 1454354352.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454354352.jpg
45 KB, 728x728
>>53204181
Knivanon = Smögen = Matilda-anon = Lesbiananon
>>
So I volunteered at a farm in Sweden for 3 months and I've decided I'd like to emigrate. I work in Agriculture and I'm thinking about looking into paid internships that could help me get my foot in the door towards finding work/citizenship. My question is, how strict are the requirements for internships in Sweden (in agriculture of course)? Sverigetråden may not be the best place to ask this question but it's worth a shot
>>
>>53204147
Kan PS4 spela med folk på PC?!?!
>>
>>53204039
tråkigt att jag har rätt
ni vet ju inte ens vem joakim av floris är till att börja med
sen gör ni inte ens ett försök att förstå vad hans definition av socialism är
visst killen är lite osammanhängande men det är så det blir på högre planet av tänkande

ni behöver nog meditera lite på hans
två kvinnor går på vaktparad också
snälla
>>
>>53204217
Go seek happiness and purpose somewhere else. We're full as shit.
>>
>>53204217
What the actual fuck?
USA is much better than Sweden, don't do this to yourself. Sweden is a dying country.
>>
File: 1450516351738.jpg (1 MB, 2065x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450516351738.jpg
1 MB, 2065x1080
f1 musik favä
https://www.youtube.com/watch?v=snRbau9fQ74&

>>53204212
= Kanadensiska lesbianen?

>>53204188
Minttu går ner alldeles för lätt. Det är farligt
>>
File: 1445895000148.jpg (10 KB, 255x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445895000148.jpg
10 KB, 255x238
>>53204288
>>
>>53204217
Easy if you're african-american
>>
>>53204040
Viskningar fungerar inte om du har ett testkonto.

>>53204188
>Typ samma sak här, favä. Kanske korka upp den sista Minttun för att solidaritetsdricka med Ennis. :3
Du är en sann broder.
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
Ska iväg om fyra-fem timmar

Är det värt att dygna eller
>>
>>53203757
>detta är hysteriskt roligt nu
>det triggade folk än hit och dit då
mina sidor
>>
>>53204292
>= Kanadensiska lesbianen?

Nä, det är typ någon transa.
>>
>>53204341
helt klart
pimpla koffeintabletter
>>
>>53204267
I know you're facing housing problems but pls

>>53204288
I like where I live, don't get me wrong. But I liked Sweden more. Even with all its problems something about it keeps me coming back.

>>53204312
le epic. I'm white ;-;
>>
>kör en dungeon
>healer säger brb gonna go out buy groceries
>säger att jag vägrar acceptera det och lämnar
>spelet demoniserar mig och nu kan jag inte köa på 30 min
Försvara detta square enix tards
>>
>>53203963
vadfan fick ingen värmekarta
>>
File: 1387388482327.png (131 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387388482327.png
131 KB, 400x500
>>53204292
>Minttu går ner alldeles för lätt. Det är farligt
Det gör det, men som tur är har man kontroll över hur mycket man klunkar. :^)

>>53204316
>Du är en sann broder.
Alltid bror :3
>>
File: results.png (261 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
results.png
261 KB, 1920x1080
>>53204437
Inte jag heller klickade på fel bild
Så här såg min ut
>>
>>53204217
...
>>
>>53204428
Lad, votekicka honom istället...
>>
>>53204472
I was born in Anchorage to be desu
>>
>>53204472
Du är hipster favä. Sådana behövs väl också för att spinna vidare fedorabrevandet i tråden.
>>
File: 1434718049384.png (287 KB, 600x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434718049384.png
287 KB, 600x420
https://twitter.com/irena_pozar/status/684770946805272576

>Allvarligt tro att feminism och antirasism är kompatibla
Den här damen är fan inte klok.
>>
>>53204513
And you still want to move to Sweden?
How come?
>>
>>53204412
Please don't contribute to our problems and stay in America.
>>
>>53204370
Allt jag har är tre nikotintuggummin och vatten
>>
File: maxresdefault.jpg (126 KB, 1041x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
126 KB, 1041x1066
https://www.youtube.com/watch?v=opE9QnzXmp8&


Det här är inte hur man avlägsnar kebab, vad gör du Serbien
>>
>>53204513
Mainly southern rural areas with whites and texas is anything worth in your country. The rest is a bunch of shit. I rather live in mexico.
>>
File: misfit.png (444 KB, 581x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misfit.png
444 KB, 581x541
>>53204341
Aldrig värt att dygna mann1
>>
>>53204531
>Du är hipster favä
Ibland. Men vad var det med de städerna du tyckte var hipster?

>>53204575
Mixa och breva resultat
>>
>>53204538
Varför skulle de inte vara det?
>>
File: relativ besvikelse.gif (562 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
relativ besvikelse.gif
562 KB, 600x338
>>53204488
Om det bara var så enkelt, för då sa även en av dpsen att han tar tillfället i akt och lagar middag, då sitter man där som en jävla cuck favä
Varför tror dps button mash jontar och smygbög helare att detta är okej beteende? Nbögs Chads inte en ända gång kvä
>>
>>53204341
Klart du ska dygna senpai.

>>53204595
Rader detta.
>>
File: Saugatuck.jpg (320 KB, 1400x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saugatuck.jpg
320 KB, 1400x810
>>53204542
I've no idea. My Swedish friend asked me the same thing and I couldn't answer. I just really enjoy being in Sweden for no particular reason. Can't explain it

>>53204592
not true but okay
>>
>>53204592
New England är objektivt den bästa delen av USA favä.
>>
>>53204584
Serber är bäst. De är små barn.

https://www.youtube.com/watch?v=kohsgr4kLdM
>>
>>53204662
This anon knows
>>
File: 1437537700325.jpg (88 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437537700325.jpg
88 KB, 900x900
>Aldrig värt att dygna mann1
>>
>>53204662
Cascadia > Resten av USA

>>53204656
Wont argue with that. Just make sure that you actually want to live here and not just spend time here :3
>>
>>53204472
Kör du en äldre version av Xubuntu? Den där buggade ångaikonen ska vara fixad tror jag.
>>
>din karaktär kan se ut exakt som du vill att den ska
>väljer att ha det här skägget

Bokstavligen varför?
>>
>>53204656
Are you aware that many capable Swedes are emigrating because the country is turning to shit?
>>
File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408990863315.jpg
12 KB, 479x720
>>53204728
>Are you aware that many capable Swedes are emigrating because the country is turning to shit?
>>
File: 1345813345212.jpg (84 KB, 313x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345813345212.jpg
84 KB, 313x273
>>53204538
>Kölngrejen
>Alla dessa feministantirasister som inte kan bestämma sig huruvida de ska beskylla flyktingmottagandet och bli stämplade som rasister eller beskylla kvinnorna och bli stämplade som sexister
>De som inte kommer fram till någon slutsats och börjar tjata om hur onda vita män är som vanligt

Hysteriskt, favä
>>
>>53204724
Kan man ha en fedora?
Frågar åt en vän
>>
>>53204656
it's very true man. Scandis are huge texaboos. https://www.youtube.com/watch?v=zKCb-U-FhmU
>>
>>53204722
Jag har inte uppdaterat till den senaste versionen, det är något som krånglar.
Datorn påstår att jag inte har tillräckligt med utrymme för att uppdatera, men det är inte sant
>>
File: maxresdefault.jpg (40 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
40 KB, 1280x720
>>53204728
>Are you aware that many capable Swedes are emigrating because the country is turning to shit?

>stormbögar
>kapabla till annat än att leva på bidrag
>>
>>53204785
Städaren har börjat banna folk som brevar fedoror. bara så du vet.
>>
File: 1451456189106.jpg (292 KB, 1600x879) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451456189106.jpg
292 KB, 1600x879
>>
File: 1448410955056.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448410955056.png
761 KB, 885x1075
>>53204836
Till vilket syfte????
>>
File: 1451895954230.jpg (12 KB, 320x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451895954230.jpg
12 KB, 320x449
>>
>>53204751
all denna kognitiva dissonans måste göra ont
>>
>>53204836
Så det är så här sverigetråden dör...
>>
>>53204876
Jag vet inte. Jag bryr mig inte favä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xaBVdUZsbL0
>Sverige 2016
>>
File: 1426972871452.jpg (6 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426972871452.jpg
6 KB, 184x184
>Städaren har börjat banna folk som brevar fedoror. bara så du vet.
>>
>>53204883
haha fan va rolig bild sebbe :DD ska vi lira lite korståg 2 senare? DEUS VULT!
>>
>>53204891
Den kommer överleva på något sätt. Vi får se hur bara.
<