[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Känsloupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 335
Thread images: 93
File: 1450493499429.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450493499429.jpg
56 KB, 645x716
>dkn ingen fv
>>
Anser ni er själva vara nattmänniskor?
>>
Old school trådstart. Den tar vi.
>>
ur med blattarna favä hell seger
>>
File: ayyyyy.webm (2 MB, 936x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayyyyy.webm
2 MB, 936x528
Någon som vill bli heemad?
>>
File: yakumo.jpg (908 KB, 1400x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yakumo.jpg
908 KB, 1400x993
>du kommer aldrig vara yukaris bästa vän
>du kommer aldrig ta hand om henne och se till att hon är lycklig
>hon kommer aldrig skydda dig i gengäld och se till att hålla dig säker i gensokyo
>hon kommer aldrig bli jätteorolig och tårögt kalla dig en idiot för att du började bråka med en annan yōkai efter att den sa något elakt om henne
>du kommer aldrig gosa med ran och hjälpa henne med hushållssysslorna
>du kommer aldrig leka med chen och vara fadern hon aldrig hade
>du kommer aldrig vara en del av yakumofamiljen
>ni kommer aldrig älska varandra och göra vad som helst för varandra
>du kommer aldrig bli långsamt bli äldre och äldre tills den dag då yukari får ta hand om dig istället
>de kommer aldrig samlas kring din dödsbädd för att ta ett sista farväl av människan som blev en av dem
>>
>>53205118
Snygg minimalistisk trådstart. Lätt, elegant och klassisk
>>
File: 1435016840096.jpg (331 KB, 2816x1880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435016840096.jpg
331 KB, 2816x1880
>>53205118
>>
>>53205163
Breva kvinnor är degenererade pastan.
>>
Grabbar. Vad ska man se på innan man går och lägger sig?
>>
>>53205221
Chef's table på Netflix
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dKMTu1GDi_w

breva stormmusik
>>
>>53205221
din qk
>>
>>53205184
kan någon vocarooa detta
>>
>>53205221
Soligt. Klockan 4. Bli hajpad.
>>
>>53205221
http://www.svtplay.se/video/5611766/varldens-natur/varldens-natur-katter-avsnitt-1
>>
File: 1442639754581.png (9 KB, 872x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442639754581.png
9 KB, 872x296
Har ryck blivit hackat? All min skit är på ryska nu och jag gjorde inget. Loggade ut när jag upptäckte det
>>
File: artour6.webm (908 KB, 500x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour6.webm
908 KB, 500x645
>ska göra risbollar imorgon
>>53205253
https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
>>
>>53205221
dokumentär
>>
>>53205253
Stormbögar hatar USA. Även sydstaterna och KKK
>>
File: jp.png (2 MB, 1561x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jp.png
2 MB, 1561x1944
Är /jp/ bästa brädet?
>>
>>53205283
>han har konto på ryck
>>
File: 1450835044528.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835044528.png
233 KB, 397x402
https://www.youtube.com/watch?v=h-ywrqeQPto

>dkn lyssnar på afrocentrisk musik
>>
File: pop__dribbble_1x.png (31 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pop__dribbble_1x.png
31 KB, 400x300
>dkn usel på latteart
>>
>>53205303
haha aa
>>
>>53205251
Vilken är din favvo?
>>
Varför dödar man inte av alla cpn/rullstolscpn/pensionärer? Vad fan kommer dom tillföra till samhället?
>>
File: 1451843297183.png (360 KB, 604x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451843297183.png
360 KB, 604x565
>>53205163
88
>>
>>53205283
nog bara du som har problem favä(För Att Vara Ärlig)
>>
>>53205283
mitt är på franska ;_;
>>
>>53205174
>den där ärkemanskultingen

lel
>>
>>53205258
Redan gjort. Ser inte lika imponerande ut slak och skrumpen favä.

>>53205251
Har inte Netflix. Finns det en fri testperiod som det finns på Viaplay?

>>53205274
Har inte sett de andra serierna så det kanske inte är en bra idé.

>>53205275
Hmm. Kanske.

>>53205296
Har du någon speciell?

>dkn får göra ett riktigt sveabrev när man får alla dessa (du)n
>>
File: Ali.jpg (165 KB, 900x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ali.jpg
165 KB, 900x920
>>53205317
https://www.youtube.com/watch?v=NeTzJJNuRyw
>>
>>53205332
Argentinaren som bodde ute i Patagonien
Skön grabb och hans mat såg godast ut.

Sen kommer svensken, han verkade oskön men restaurangen och staden var topp mys
>>
>>53205327
med två händer hade det kanske varit lättare?
>>
>>53205283
Mitt var polska förut, lel
>>
>>53205343
>dom
Jag vet inte, Abdullah
>>
>>53205366
Jo absolut, bara att signa upp för en månad
>>
>>53205298
>Stormbögar hatar USA. Även sydstaterna och KKK

lol nej. Ska erkänna att jag skiter i vad stormbögar tycker och inte tycker. Jag bara råkar gilla stormig musik. Den är ofta kraftfull och charmigt amatörmässig.

>>53205286
Den här är inte stormig mann1. Ta ett tröstpris https://www.youtube.com/watch?v=kHmYIo7bcUw
>>
File: 1451149340231.png (20 KB, 598x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451149340231.png
20 KB, 598x199
>>53205283
>>
File: fuck kärleken jao.jpg (247 KB, 677x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck kärleken jao.jpg
247 KB, 677x1200
>>
File: 1451927888250.png (16 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451927888250.png
16 KB, 256x256
http://strawpoll.me/6469781
http://strawpoll.me/6469781
http://strawpoll.me/6469781
http://strawpoll.me/6469781
http://strawpoll.me/6469781

Svara på min fråga, det skulle betyda mycket!

Tack!
>>
>>53205429
>Ska erkänna att jag skiter i vad stormbögar tycker och inte tycker.
Så bra för dig då, men stormisar hatar fortfarande USA och allt amerikanskt
>>
>>53205384
Varför verkade han oskön tycker du? Jag tycker han verkar som något sperg som råkar göra bra och hipsteraktig mat på det bra sättet.
>>
>>53205454
Vem har ens koll på sådant?
>>
File: cel.jpg (52 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cel.jpg
52 KB, 1024x1024
>det är ett Celeste sitter och bölar över situationen med Mitch avsnitt
>>
>>53205411
Det är dock helt godkänt att använda dom, gjorde det i mitt gymnasiearbete bl.a samt godkänt på högskolenivå.
>>
>>53205451
Ser ut som någon alban/italian favä.
>>
>>53205472
nordeuropeiska stormare och konservativa hatar USA. Amerikanska stormare gillar USA.
>>
>>53205454
>göra sitt gymnasiearbete i Sverigetråden
>>
>>53205494
Vet du inte när du föddes?
Jag föddes kvart i sex på kvällen.
>>
>>53205522
intressant, berätta mer
>>
>>53205505
Det kanske är godkänt på resurscentrum men inte i tråden.
>>
>>53205454
>frågar mitt i natten om någon är nattmänniska

vad förväntade du dig?
>>
>>53205478
Det var just att han spergade. Dock så verkade alla de kockarna vara lite sperg.
Tror att jag störde mig lite på honom för att verkade vara oflexibel.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CfYsUv_6cUg

>dkn är nihilist så tycker sånt här är skitkul
>>
>>53205454
Jag tror inte på natt/dagmänniska diktomin
>>
>>53205574
Jag hade nog heemat hans mat ändå.
>>
>>53205548
Dom andra i tråden bryr sig inte, det är bara du och dom andra språkautisterna som gör det och ni är redan så jävla cuckade så jag skiter faktiskt i det.
>>
>>53205585
inte nihilist själv, men som absolut galning tycker jag också om den
>>
>>53205552
Jag har en teori om att folk som föddes sent på kvällen eller på natten blir nattmänniskor nativt.
Visst att om man är NEET så kanske man knular upp sin dygnsrytm rejält men kanske finns något där! :3

>>53205598
Inte jag heller, jag kan vända min dygnsrytm ganska enkelt från att vara nattmänniska till dagmänniska men jag lyckas alltid knula upp den så jag blir nattmänniska igen.
>>
>>53205585
Man behöver inte vara nihilist för att tyckta att det där är kul din jävla snöflinga
>>
>>53205454

I don't think almost 2AM on a weekday is the best time to ask this if you want real results.
>>
>>53205499
>följa ryckdrama
baka hoppa bara in i Trumps chat min man
>>
>>53205623
Utan tvekan. Såg asgott ut för fan
>>
>>53205626
>bli så här arg över att vara korkad och inte kunna de/dem
>>
>>53205634
Klart jag tror på vissa saker men 4kanelen gör att man blir nihilist vad gäller kulturella uttryck som gör narr av saker.
>>
File: mitch dick.webm (586 KB, 556x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch dick.webm
586 KB, 556x426
>>53205647
>Trump

Är varken autist eller cuck sorry fám
>>
>>53205499
Håll käft, SNSD
>>
I agree
>>
File: 1405282466476.png (352 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405282466476.png
352 KB, 504x470
>donken känner att man håller på att bli riktigt sjuk
Säkert för att det är så jävla kallt i den här jä ho
>>
>>53205662
>>
>>53205642
>>53205634
https://www.youtube.com/watch?v=NDC0lL_AzPc
>>
>>53205636
Tror inte på din teori för 5 öre, varför skulle "dygnrytmen" från när man föddes följa med när man växer upp?
>>
>>53205688
I concur
>>
File: 1451281339329.png (5 KB, 73x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451281339329.png
5 KB, 73x100
>>53205685

Du kan hålla käft1 om du inte vill bli heemad.
>>
>>53205680
lite cuckigt att följa vem mitch trycker och diskutera det med tusentals andra i chatt1 favä
>>
>>53205748
>trycker
radera detta
>>
>>53205748

Kunde inte bry mig mindre om vem han knular och använder inte chatten på ryck.
>>
>>53205786
haha oj förlåt, kysser* ^^ :p
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53205811
>använder inte chatten på ryck.
vad fan gör du på sidan då lmaaao
>>
File: 1452098935731.jpg (43 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452098935731.jpg
43 KB, 500x400
>tråden röstar på SD 2018
>tråden valde framtiden i bild relaterad
>;___;
>>
>>53205865
Du vad?
>>
>>53205862

Ingenting, själv?
>>
>>53205865
Vad har SD med Dukes of Hazzard att göra?
>>
>>53205934
>>
>>53205677
Det är ju bara ironi ditt jävla kioskmongo. Har ingenting med nihilism att göra.
>>
File: wednesday.jpg (24 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wednesday.jpg
24 KB, 460x276
>Så depp att jag inte ens orkar onanera
vem här /ensam/?
>>
natti natti kamrater.
>>
File: spermakompost.jpg (565 KB, 600x3802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spermakompost.jpg
565 KB, 600x3802
>>53205997
>>
File: mfw.png (506 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw.png
506 KB, 1000x1000
>>53205680
>framtänderna
>>
File: 123919142.jpg (21 KB, 233x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123919142.jpg
21 KB, 233x320
Kom och tänka på en bok från barndomen, någon det ringer en bjällra för?
>''Jägaren/Soldaten kunde träffa ett torkat lingon från X kilometer''
Eller något liknande. Bokstavligen allt jag kommer ihåg från den.
>>
>>53206040
>så omotiverad på allt att det enda man gör är att slösurfa
vem /självmord men vågar inte/ här
>>
>dkn dödade norgetråden
>>
File: 1423093730449.jpg (43 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423093730449.jpg
43 KB, 500x500
>>53206112
>>
>>53206185
Ganska taskigt hörrudu
>>
File: 1434114049875.png (168 KB, 942x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434114049875.png
168 KB, 942x529
>dkn inget habborum där vi alla kan dansa och må bra
>>
>>53206290
>dkn bryr mig inte

https://www.youtube.com/watch?v=Qd8-IYovLRQ
>>
File: 1451110510572.jpg (61 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451110510572.jpg
61 KB, 604x453
>>53206309
Vad läskigt. Tänkte på habbo bara för någon timme sedan
>>
>>53206309
låter topp mys favä
>>
File: 1440425492076.jpg (31 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440425492076.jpg
31 KB, 480x360
>>53206330
tänker på habbo och blipville varje dag
;_;7
>>
>>53206309
>kom och tänka på en /svt/ SS13 server
herre jävlar
>>
>>53206369
k e k
e k e
k e k
>>
>>53206384
min penis blev just erigerad
>>
>>53206369
Senast jag var inne på blipville, typ 2006, så såg jag hur en 40-årig man försökte grooma småtjejerna på servern. Han sa saker som "men åldern är bara en siffra. hur du känner är viktigast :)"
>>
>>53206369
>dkn min pappa gjorde ett konto på blipville åt mig
>kunde gå in på baren och beställa öl
var topp kul
>>
File: 1451055200990.gif (1 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451055200990.gif
1 MB, 300x200
>>53206419
>2006 var tio år sedan
>>
>>53206096
Var det något med

>En snubbe är jättestark
>En annan har jättebra syn
och något sådant? Tror det kan vara något av Bröderna Grimm
>>
>>53206529
Kan vara. Har för mig att det var någon som samlade ihop en grupp med folk för att göra något.
Den här skytten var då en av dem.
>>
>Yung Lean släppte ginseng strip 14 år sen

kommer aldrig glömma bort när jag såg hans turne 2003 <3
>>
>>53206096
>dkn har tänkt på en bok i flera månader

Den hade ett röd/grön omslag, handlade om något dattaspel som alla blev beroende av, utspelade sig i typ klass 9 i skolan

Någon som vet vilken jag snackar om? Får verkligen damp över att jag inte vet vad den heter
>>
>den här Mario Maker-hajpen
>>
>>53206590
då tänker vi på samma i alla fall. För skytten var den som såg bra
>>
>>53206601
Det var andra tider det anon. Det förra årtiondet var hiphopens årtionde. Då kunde man slå på vilken radiostation som helst och höra hiphop och r&b-musik. Idag så gör man inte det längre. Tror du Fronda och Snook skulle kunna bli stora på 2010-talet? Tror inte det...
>>
LFG Garuda no nbögs pls
>>
>>53206618
Erebos? Ganska bra bok favä, läste den i grundskolan och har den fortfarande i hyllan
>>
>>53206676
Hittade den. Dock inte på svenska. 'How Six Men Made Their Way in the World'
>>
File: 1450144009917.png (356 KB, 654x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450144009917.png
356 KB, 654x790
>>53206754
>>
>>53206754
Tack som fan! Det var den! Ska till biblioteket och låna denna imorrn. Inte läst den, läste bara första 20 sidorna kanske. fick den rekommenderad av min lärare i grundskolan.

Prisa anon!
>>
>>53206789
Ja det är det ja. Då kan vi sova gott inatt :3
>>
File: 1446336042194.jpg (85 KB, 300x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336042194.jpg
85 KB, 300x320
>>53206732
LFG deadmines
>>
>>53206820
>läsålder 12-15
ha så kul
>>
>>53206884
t. slutade spela dataspel när han var 16 för att inte verka omogen, men hänger ändå på 4kanalen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ja5Q75hf6QI
Kommer bli intressant att se hur situationen i Afghanistan utvecklas.
>>
>>53206789
Sex slår sig fram i världen på svenska
>>
>>53206856
LFM Ulduar länka gearscore och ach
>>
>>53206884
Kul läsning om den är menad för barn favä.

Till skillnad från min kamp
>>
>>53206932
Pffft... Anon, breva saker från tiden innan wow hoppade över hajen
>>
>>53206985
>WotLK
>Inte näst bästa tiden för WoW efter TBC

haha aa

https://www.youtube.com/watch?v=wCjQ5ussQEc

Kolla in denna svåra jävla healing asså
>>
Tips på godnatt filmer på netflix? Kan inte sova
>>
>>53206985
Alla gamla skärmbilder är borta.
>>
>>53207082
Snälla. Efter man kom över level 30 så blev wow skittråkigt.
>>
>>53206985
Inte han, men rotade lite och hittade några. Dock så var det lite sent.
>>
>>53207082
vanilla > TBC > wotlk > skit > MoP etc.
>>
>>53207149
s-server?
>>
>>53207169
Vanilla sög kuk, kolla bara på ragg 40 videon. Har inte ens hälften av alla i vent och healern bokstavligen sover genom hela fighten och var ändå en av de bättre spelarna.

Men om det var ditt första MMO så kan jag förstå hur vanilla var roligt.
>>
>>53206917
Om du är intresserad så är Adam Curtis dokumentär om Afghanistans politiska läge anmärkningsvärd. Finns som torrent också.

https://www.youtube.com/watch?v=1pn2z7zp1V0
>>
>>53207186
Doomhammer.
>>
>>53207215
https://www.youtube.com/watch?v=0yKqKg6DfTY
>>
File: 179.jpg (174 KB, 657x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
179.jpg
174 KB, 657x960
>>53207082
Om vi nu ska använda det som måttstock så hade ju faktiskt MoP och WoD bäst bosstrider

https://www.youtube.com/watch?v=6SuW_whFQaY

Denna strid/video är gudalik favä
>>
>>53207222
Tack anon, kollar nu. :3
>>
File: Liquid_Snake.jpg (20 KB, 359x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Liquid_Snake.jpg
20 KB, 359x259
Insåg nyss vem det är som är rösten till blodalverna. Varför har ingen sagt något??
https://www.youtube.com/watch?v=6YcMbEInNh8
>>
>>53207282
wow-upplagan
https://www.youtube.com/watch?v=DtWfhkC4A_A
>>
>>53207299
Eller ja, Highmaul iaf. Spelade inte de andra räderna i WoD (EFTERSOM EXPANSIONEN SÖG KUK)
>>
>>53207215
Begå självmord, en promille av spelarbasen gick ens in i naxxramas.
>>
File: 1441251512239.webm (3 MB, 400x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441251512239.webm
3 MB, 400x220
SOMBODY ONCE TOLD ME
THE LEFT WAS GONNA TROLL ME
I AM THE BIGGEST CuCK IN THE SHED

I WAS LOOKING KIND OF DUMB
WITH A PENIS IN MY BUM
FROM A SOMALI GUY NAMED AHMED

WELL
THE NIGS START COMING AND THEY DON'T STOP CUMMING
I SWALLOW MY BALLS AND I HIT THE SHED RUNNING
DIDN'T MAKE SENSE, WHO COULD BE BEHIND THIS
I THOUGHT ISLAM WAS A RELIGION OF PEACE
SO MUCH TO SUCK, SO MUCH TO LICK, SO WHAT'S WRONG
WITH HOUSING REFUGEES?
YOU'LL NEVER DRINK UP HIS SEED
I WILL BECAUSE I'M A SWEDE

HEY NOW, YOU'RE A SWEDECUK, PREP THE BULL FOR AHMED
HEY NOW, LOOK AT HIM GO, WITH YOUR GIRL IN YOUR BED
NOW YOUR COUNTRY'S A MESS
BUT YOUR ARE IN SWEDEN, GOTTA SAY YES
>>
>>53207083
Se på en naturdokumentär
>>
När jag och min polare spelade wow så var vi mest intresserade av att springa till barer och köpa sprit, spama chatten på dvärgiska, jaga låglevel hordes och allmänt ha kul. Jag kan ärligt talat inte förstå hur folk kunde slösa bort timmar på instancer, raider och annat skit. "LFG!! LFG!! DPS 445345 in tank healing 34234 dps 3r2" Jävla nördar, ska alltid förstöra roliga saker. Hatar kräke
>>
File: 1442696933435.jpg (29 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442696933435.jpg
29 KB, 177x215
>Vanilla var inte bäst
https://www.youtube.com/watch?v=trt1-0hq0QU
>>
>>53207442
HAN ÄR BAKOM KYRKAN! HAN ÄR BAKOM KYRKAN!
>>
>>53207420
att man har så lite att göra så man faktiskt gör detta är helt otroligt
>>
File: 1452115139138.png (678 KB, 650x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452115139138.png
678 KB, 650x700
>>53207412
För att de var efterblivna och hade aldrig spelat MMOs förut. Bokstavligen alla topp rädarna från Everquest kom in i Naxx
>>
>>53207324
jag tänker att han är finsk
>>
>>53207488
Haha "aa".
>>
>>53207437
Ni casuals var cancern som dödade WoW.

t. bästa paladinhelaren på servern
>>
>>53207428
Vilken?
>>
>>53207412
1. Det hade mycket att göra med den autistiska mängd förberedelse man var tvungen att göra för att kunna komma in i Naxx
2. Standarden för vad som förväntades från en genomsnittlig spelare var mycket lägre pga att det var första MMO:et för de flesta
>>
>>53207535
Jag kan inte se det svenska utbudet just nu, men vet att det finns jättemånga bra
>>
File: 18238158128.png (83 KB, 477x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18238158128.png
83 KB, 477x299
>kom just på att jag inte har talat med wow-guild kompisarna på 5+ år
>5+ år
d-det var ju inte så länge sen jag spelade..
Jag kommer fortfarande ihåg dom som om det vore igår
>>
File: 1451346440360.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451346440360.png
3 MB, 1920x1080
>spela WoW istället för waifusimulator
>>
File: (you).png (62 KB, 150x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(you).png
62 KB, 150x187
>>53207532
>ursäkta era jävla casuals. sluta ha roligt i det här seriösa spelet! vi försöker faktiskt leta efte grupper för att gå en mycket viktig instance! så var var vi? åh just det ja! jag går och slår 20 dps medan du använder [nördsnack, nördsnack]
De du kallar casuals var de enda som visste hur man spelade wow
>>
>>53207594
1. Haha aa svinmycket, argent dawn var ju skitsvårt att reppa med.
2. Utvecklarna av WoW har aldrig försökt sig på att göra en sån svår instans igen, det har inget att göra med någon kuslig samlad vetenskap om hur man spelar mmorpg.
>>
>>53207664
Jag menade inte för att kunna gå in i instansen, syftade på world buffs och allt sådant mög
>>
>diskutera wow

Ni spelade inte i toppen ändå knip bara innan jag heemar er lads.
>>
>>53207710
Vad gör det? Du var ändå tvungen att geara upp folk i BWL varje vecka för att ha en skugga av en chans att fortsätta djupare i naxx.
>>
Ta sig ett glas vin? J/N
>>
File: 1444857597819.jpg (61 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444857597819.jpg
61 KB, 900x900
>>53207661
Det är inte roligt att wipea. Det är inte roligt att inte prestera så bra som möjligt. Det är inte roligt att vara en hjärndöd jävla keyboardturner som förstör spelet för alla andra. Ni dödade spelindustrin. Förresten så använde jag inte den visningsbilden på Lunarstorm, jag hade den med en hjärna i en glasburk.
>>
>>53207770
Hahhaha bögjävel
>>
>>53207725
haha wow du e visst bäst på allt mdongo xd
>>
>dkn min guildledare är en tokskön paki

Synd att WoD dödade guilden.
>>
File: sanningen om wow.png (2 MB, 1564x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanningen om wow.png
2 MB, 1564x680
>>53207801
Du grabben. Här har jag gjort en infograf, bara till er WoWare :)
>>
>>53207861
Det där är SNSD
>>
File: 1428334817483.png (78 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428334817483.png
78 KB, 240x240
>daterade just en av de minnena jag har från min första karaktär med hjälp av en låt från Mustache
>2007
>>
When does Sweden become warm enough that the girls start exposing their feet (wearing slippers)?

I wanna go to Sweden but I don't want to waste my time going in winter when every woman is wearing shoes outside.
>>
File: 1449762335843.jpg (76 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449762335843.jpg
76 KB, 500x500
>>53207919
Jag var en gud i spelet. EN GUD! Ni casuals bad på era bara knän om att få spela med mig.
>>
>>53207956
t. Arab

I see through your clever disguise
>>
>>53207956
June usually. They will be laying in the parks trying to get sun with their bare feet and soles showing in the early summer sun.
>>
>>53207954
>dkn kom på mitt namn till min wowkarraktär på en mattelektion i 7an
hör inget med matte att göra, kom bara till mig.
>>
>>53207956
Early April to mid-october
>>
File: 1452120001221.jpg (290 KB, 760x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452120001221.jpg
290 KB, 760x507
>>53208038
>>
>>53208032
Is feet fetish an Arab thing? Weird, might have to ask my mom if her boyfriend is actually my dad haha
>>53208038
How good are Swedish feet? I've heard they're world class
>>
>>53208102
>How good are Swedish feet? I've heard they're world class
Godlike. Swedish women like to take care of their appearance on every level of attractiveness. You bet your ass they spend at least a few hours a week on foot care.
>>
>>53207880
>dkn en tjej dödade guilden i Cata

VIF
>>
File: 1337741568241.png (52 KB, 836x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337741568241.png
52 KB, 836x721
>>53207983
>spelade hunter från TBC till Cata
>hörde ''du har fel spec'' konstant
>deras tårar när jag sopade golvet med dem då de bara brydde sig om spike-dps istället för konstant Marksman däng
>>
>spelade värld av krigshantverk
>var inte en elitistisk rädare som avskydde alla som inte visste vad de gjorde
Ni spelade fel.
>>
>>53208179
>dkn man var med i ett gille som inte tillät kvinnor att raida
Bokstavligt talat mitt blöta knä.
>>
>>53208180
>jvdk
gjorde exakt samma favä var top 3 hunter på servern
>>
>>53208196
>antyder

Hade våran lilla egna hörna i Ironforge och allt där bara bra spelare fick vara.
>>
tjejer borde inte få finnas på internet
förstör bokstavligen allting
>>
>>53208280
Vad har de där nedrans flickorna nu gjort?
>>
>>53208280
Detta.
>>
>>53208152
Thanks, will visit Swedish parks. Excited to see where they get on my feet ranking list
>>
File: 1438282011334.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438282011334.jpg
36 KB, 500x333
https://www.youtube.com/watch?v=-s2dm2AuUr0

>1:42
>hon lägger krokben
>>
>>53208220
Hon var inte ens med i guilden, en officerare dök inte upp så vi puggade en DPS. Hon råkade vara tjej, senare när ledaren kom tillbaka så ville alla vitriddare inte bjuda inte byta ut tjejen vilket ledde till en hel jävla massa drama och IVL-grejer mellan ledaren och en officerare. Önskar att jag spelade in TS-konversationen favä, han grät och det var seriös skit
>>
>>53208355
Enjoy it. The thing I like about swedish feet is that we got quite large women as well as small. So there's a good range of size on feet, probably like in the netherlands. I don't mind a beautiful big foot.
>>
>>53208338
Allt dom rör på internet blir skit, det finns inget fall där detta inte stämmer.
>>
>>53208386
lel vilka cucks
>>
>>53208196
>dkn man kastade bort sina gymnasieår på att jaga rädplaceringar
>>
File: 1451628094667.jpg (273 KB, 474x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451628094667.jpg
273 KB, 474x476
Att vara vaken i 40+ timmar var ett misstag.
>>
>>53208511
>jvdk
Fan också, men det var skoj ändå. Har suttit en och en annan räd på standby. Så går det när man försöker för hårt men spelar en trollkarl.
>>
>>53208549
>spelade space engineers 31 timmar i rad
TID VÄL SPENDERAD
>>
>>53208386
What did they honestly think would happen?
>>
>>53208511
>gymnasiet
>ny start
>har flera tjejer i klassen under tummen
>frågar kompis om han har spelat MtG någon gång
>blåser av tjejer för att spela MtG med resten av killarna i klassen
Rätt klyven just nu... Fortfarande oskuld på 20.
>>
>>53208600
>spela i 31 timmar
Imponerade, anon.
>>
>>53208702
Oskuld på 22 här mann1. Tror inte ens jag är vid toppen av patetiska oskulder här i tråden.
>>
>>53208679
That people'd change their minds and feel the Bern.
>>
>>53208741
Nej det är du inte.
>>
>>53208741
24 här, bryr mig ärligt talat inte längre
>>
File: 1452128599538.png (498 KB, 561x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452128599538.png
498 KB, 561x689
>Vara över 16 och oskuld i dagens dekadenta Sverige

jesus
>>
File: 1427584295805.jpg (28 KB, 335x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427584295805.jpg
28 KB, 335x333
>>53208741
favä så är jag rätt händig med tjejer
Bara det att jag verkar gilla spel mer.
>>
>>53208738
hur många flaskor minttu konsumerar du per vecka?
>>
>>53208741
Jag är 18 och kunde inte bry mig mindre faktiskt, att oroa sig över att vara oskuld är något new age påfund.
>>
>>53208845
Dekadensen är inte åtråvärd. Ville jag förlora min oskuld hade jag kunnat köpt en hora för länge sen.
>>
File: 1381699244046.png (66 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381699244046.png
66 KB, 400x400
>håller på att somna
>sitter och tittar på när Ennis fylleströmmar den finala fantasin
>>
File: vassakanter.png (489 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vassakanter.png
489 KB, 500x332
>>53208870
Om YC vill det - för många.
>>
>>53208593
Hade kul med det fram till wotlk. Någonstans under det eviga nötandet med olika versioner av Yogg-Saron tog det roliga slut.
>>
>>53208977
Ja så är det, slutade ha kul efter det att vi fixade inga ljus i mörkret. Tog sen ett avbrott från allt som har räd i namnet tills nutiden. Tror inte jag kommer komma tillbaka.
>>
File: bloody-mary-1.jpg (240 KB, 1024x886) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bloody-mary-1.jpg
240 KB, 1024x886
>känsloupplagan
BLODIGA MARIA ÄR FANIMEJ BÄSTA DRINKEN. SÅ GOTT ATT JAG BÖRJAR PELVISJUCKA AV ATT DRICKA DEN ÅÅÅH

OCH MAN KAN HA HUR MYCKET VODKA SOM HELST

den känslan
>>
>>53209242
du ska nog inte ha mer alkohol
>>
>3-5 timmar att somna varje kväll
>vaknar mitt i natten varje kväll
vif kommer att dö på motorvägen
>>
>>53208891
Det tog mig aldeles för lång tid att förstå att RA HE KR-jagjaget var ditt snubbel
>>
>>53209275
Det borde vara HeRaKr
>>
>>53209258
Brukar lägga mig och sova mellan 19:00-20:00 och vakna så där 01:00-02:00 för att sedan somna vid 04:00-05:00 och vakna 07:00-08:00. Fattar inte varför jag sover två gånger.
>>
>>53209256
Nej men mer bacon till alkoholen jag redan dricker är en bra idé.

>>53209293
Svenska är flexibelt dock så det går både och...
>>
nån annan som är arbetslös här som inte har nått värde i livet?
>>
>>53209296
Vissa gamla kulturer gör så... Går både och. Jag råkade göra så idag. Lär vakna runt 08:00.
>>
>>53209351
Det är säkert bra att vakna mitt i natten om man måste slänga in mer ved i lägerelden eller vakta sin by från tigrar men jag är ju en lealös svensk i min varma lägenhet. Tycker jag borde kunna sova en hel natt utan att vakna.
>>
>>53209331
har inga intressen eller talanger
är ful och manskulting
ingen utbildning heller

livet är bra ":)"
>>
File: Gatukampspepe.png (238 KB, 376x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gatukampspepe.png
238 KB, 376x428
>>53209275
>>
>>53209296

Så sov man förr i tiden.
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
Så en svensk redditör sket just upp en hel tråd

>>53201028

Skratt ekade
>>
>>53209651
>t. redditören
>>
När man tror sverigetråden har nått sin absoluta topp på autistskalan börjar ni skryta om eran wow karriär och bevisar att en topp inte existerar.
>>
>>53209725
detta
>>
>>53209725
>t. noob som bara provade trial och fattade ingenting
>>
>>53209725
Det här är knappast första gången vi runkar över svunna WoW-tider.
>>
>>53209651
Han har ju rätt favä
>>
>>53209651
>Två värdelösa beten med tre svar
>"Sket just upp en hel tråd"

Du behöver inte göra reklam för ditt bajsbrevande här, Sallad
>>
>>53209764
fortsätt läsa jävla fittunge
>>
>>53209725
Käften casual scrub. Jag var serverns elit.
>>
>donken man fick WoW när det släpptes och började raida när man var 6 år gammal

Gamla goda tider, min äldre bror (12 år äldre) fick alltid använda micken när det behövdes, så de inte fick reda på min ålder.-
>>
>>53209776
>läsa annat än sverigetråden på 4chan
>>
>>53209781
>född 1998
ut ur tråden
>>
>>53209751
>Antyder att jag ens hade råd med en datta.
Jobbade 25h om dygnet som barn jävla wownörd.
>>
>>53209818
VA? Gör folk bokstavligen detta? Har suttit i tråden i 2 år men antog att det bara var en av trådarna folk hängde i, jösses fan att hänga här dygnet runt...
>>
File: riv skiten.jpg (20 KB, 192x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
riv skiten.jpg
20 KB, 192x252
>>53209821
Varit här i flera år favä och kommer inte sticka än :)

>>53209764
inte jag favä
>>
>>53209851
>gå utanför tråden
vad gör hen?
>>
>>53209822
Eritreansk unge som hämtade vatten?
>>
>>53209854
>antyder
>>
>>53209851
Vi har ju allt vi behöver här. En liten minifyrkanal. Om fyrkanalen är en stor och skränig storstad så är /SvT/ som en mysig liten by vid kusten.
>>
>dkn ens ex vill möta en imorgon på samma plats där man träffades för första gången

Nu jävlar blir det ligga av.
>>
>>53209932
Sverigetråden är typ som ett virtuellt Knutby.
>>
>>53209932
Själv skulle jag nog bli sinnessjuk av att aldrig få läsa andra perspektiv eller typ av brev, tråden är ju likadan varje dag
>>
>>53209975
Vad finns att hämta utanför /SvT/? Det är exakt likadana brev varje dag där också och ifall man försöker få sin röst hörd blir det bara ett "sweden yes" jagjag så det är värdelöst att försöka.
>>
godnatt grabbar
>>
>>53210015
>/int/
>/pol/
>en enaste gång
Nej. Sitter i ett gäng generals på vg, kikar /b/ när jag är på humör, kollar /fa/ och /fit/ osv
>>
>>53209963

Bild på ex1?
>>
>>53210034
Sov gott anon. Ska också gå och lägga mig.

>>53209975
Jag bara skojar. Har inte slutat besöka andra bräden och trådar.

Men det har varit min myshörna i alla fall.
>>
Smug cunt
>>
>>53210069
>inte /jp/
>faktiskt hata på bästa brädet
>>
>>53210176
>>
>>53210176
Fixa ditt liv. Ta det samman. Styr upp skiten. Bara bli bra. För helvete. Du kan inte fortsätta styra så här. Det går åt helvete. Vakna nu upp för fan.

https://www.youtube.com/watch?v=9D-QD_HIfjA
>>
>>53210069
Alla mina hembrädor har dött ut och kryllar av nybögar så finns ingenting att hämta därifrån. Tråden är det enda jag besöker på 4kanalen och när den blir för cancer så lämnar jag bara.
>>
>>53210216
>>
>>53210216
V-Vad gör du med lålin?
>>
>>53210246
>>
>>53210246
:(
>>
>>53210275
:/
>>
File: 14032490583495.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14032490583495.jpg
20 KB, 306x306
>kommer in och spammar bilder
>dödar tråden
>SNUBBLERIET STYYYR JU FAN TRÅDEN FUCK YOU NYBÖG

mm
>>
>>53210266
Inget, inget alls.
>>
>>53210432
>>
File: 1410178090296.gif (2 MB, 252x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410178090296.gif
2 MB, 252x280
>>53210481
SLUUUUUTTTTTTAA!!!!!! Inte så fort era perversa häxor!
>>
>dkn ingen fv
>>
File: worldsbiggest.png (74 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
worldsbiggest.png
74 KB, 620x615
http://imgur.com/gallery/92GvA

>Sverige
För helvete
>>
Hjälp jagad av lolicons
>>
>>53210742
Vad är problemet?
>>
>>53210742
Svensken är stoltare med sin kuk än man kunnat tro.
>>
>>53210742
Hur memear man på /pol/ och /int/ om detta? Har dom vinklat det till att topp searchen är bara gjord av invandrare som vill ha svenska tjejer?
>>
Vilket är det bästa brädet?

Jag röstar för /x/
>>
>>53210742
>10 mins

>dkn man måste själv runka i två timmar innan man kommer
>>
File: Pepe_pls.png (203 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe_pls.png
203 KB, 499x499
>big black dick +205%
>black +169%
>>
>>53210893
/tg/
>>
File: 1444576344300.png (53 KB, 254x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444576344300.png
53 KB, 254x350
sverigetråden
är en ful tråd
>>
File: 1435015469626.jpg (187 KB, 1099x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435015469626.jpg
187 KB, 1099x824
Träd av Befrielse – när?
>>
>>53211695
Kommer nog vara värt att spela någon gång i slutet at 2017

t. spelade betan
>>
File: 1439179189132.jpg (595 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439179189132.jpg
595 KB, 1920x1080
>>53211734
>t. spelade betan
Jag vet, och jag är avundsjuk.
>>
Martina ser ut som den typen som säger "du är ful" till en när man går förbi hon och hennes polare på tåget
>>
>>53211820
Japp, som alla andra 15-åriga tjejer
>>
>>53211788
:^)
>>
>>53211820
Vad ska man säga i en sån situation? Ska man stryka henne på bröstet?
>>
>>53211966
Försöka hålla inne gråtet tills man satt sig på en plats där ingen kan höra
>>
File: 1451187867856.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867856.png
198 KB, 550x535
>dkn fisig mage
>dkn fisarna luktar oheligt
>dkn dkn man inte vet vad man ätit som orsakat det
>>
File: 1452127472511.jpg (93 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127472511.jpg
93 KB, 500x500
ängel äter en majshund
>>
>>53211966
Jag skulle sniffa dem i rumpan, när de kliver på, och sedan springa bort.
>>
File: 14023940923.png (16 KB, 635x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14023940923.png
16 KB, 635x270
>>53205118
Läser jag Känsloupplaga?

>I wish to start a new life because I had no here on planet Earth

Stackars man, han söker efter svar, men kommer inte hitta några.
>>
>>53211489
Vet inte varför men jag satte flingorna i halsen.
>>
>>53212092
;_;7

Hoppas att han blev hämtad.
>>
>Tentamina om tre timmar
>Pluggade inte över jul
Hjälp mig!
>>
File: comfy frog.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy frog.jpg
42 KB, 409x409
>>53212258
Vad var du så upptagen med då? Festa? Supa? Knarka? Knulla?
>>
>>53212291
>Vad var du så upptagen med då? Festa? Supa? Knarka? Knulla?
Som den autist jag är blir det inte något sådant för mig, men jag överväger starkt att börja dricka. Jag var upptagen med min tv- och spelkoma, något jag visste att jag skulle ångra senare.
>>
>dkn mina gener gjorde mig socialt efterbliven

kommer aldrig få fv om jag fortsätter såhär
>>
File: 123lol.png (14 KB, 572x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123lol.png
14 KB, 572x269
\o/
>>
>>53213247
Dina gener gjorde ditt allt, vad är din poäng?
>>
>>53213278
rätt orättvist favä
>>
>>53205118

I know some Danish and Norwegian, but not Swedish.

What is "fv"?

Fisse-venn?

>vil ikke have en russe-venn

Must be nice being a pedo, Ahmed
>>
>>53213324
Flickvän
Hoppas du blir skjuten av polisen favä
>>
>>53213324
><> FISH ARMY COMING TO GET YOU ><>
>>
>>53213324
obesity
>>
>>53213324
>tfw thread so dead that I too, am responding to a shitpost
>>
>>53213450

det var ganske bare okei

>>53213470
>>53213510
>>53213569

ku' ikke bant' med en dod fisk
>>
V-vill ni verkligen att jag åker tillbaka till mitt hemland?
>>
>>53213689

No, it's just jokes. You are welcome in Sweden.
>>
>>53213689
Nej, berika oss. Det spelar ingen roll om du är en kriminell skattesnyltare och våldtäktsman heller, det får vi ta.
>>
File: Tyr.jpg (89 KB, 733x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tyr.jpg
89 KB, 733x855
https://www.youtube.com/watch?v=fulgn3Vsuug
G(r)od morgon tråden!
>>
>>53213689
För ett antal år sedan så ja. Numer spelar det längre ingen roll, vårt land är redan förstört.
>>
>>53213970
>>
>>53214064
Varför?
>>
God natt alla små trötta anons. God morgon till er som precis stigit upp.

>dkn äntligen sömnig
>>
>>53214003
Men varför hatar du mig så? Hade du ens brytt dig om vi inte haft någon massinvandring?
>>
>>53214614
hell seger
>>
>>53214677
Jag har full förståelse för stormvögarnas hat. Jag håller ju med de i princip alla punkter. Det som dock gör mig irriterad är att ni kanaliserar all er ilska och hat mot det fåtal invandrare som sköter sig och inte det massiva antalet som står för kaozkulturen i Sverige. Vi vill faktiskt hjälpa er stormbögar att ta ert Sverige tillbaka men ist så väljer ni att frysa ut oss. Ni behöver för fan allt stöd ni kan få.
>>
>>53214836
hell seger
>>
>>53214859
"god"morgon tråden!

Gjorde en julgran i kaffet idag
>>
>>53215436
Ser ut som du skulle skjutit din laddning i det favä
>>
Konduktör'n vi har ett problem
>>
File: Knulldocka.jpg (76 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knulldocka.jpg
76 KB, 538x960
Skulle ni?
>>
File: 096.jpg (16 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
096.jpg
16 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=Ogbp1INv8uM


GE MIN EN PAJJJJJJJJJ
>>
>>53215848
vem är hon?
>>
>>53215853
Har du gjort dig förtjänt av en?
>>
File: Sprutluder.jpg (75 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sprutluder.jpg
75 KB, 540x960
>>53215914
Ingen aning, men jag skulle trycka. Hårt.
>>
File: 1422117852532.jpg (321 KB, 955x1014) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422117852532.jpg
321 KB, 955x1014
>>53216023
Typ inte men staten bör fan dela ut pajjer till grabbar som jag.
>>
Har man blå ögon har man vunnit livets lott och har inget att klaga över favä
>>
>>53216108
Kanske det, men gör något idag då som du tror en sötpaj hade gillat i dig. Utvecklas för fan.
>>
>>53216167
Sant, finns inge snyggare än en paj med blåa ögon och blont hår.
Thread replies: 335
Thread images: 93
Thread DB ID: 388119[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.