[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 353
Thread images: 146
File: buhu.jpg (89 KB, 506x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buhu.jpg
89 KB, 506x487
>>
>>53193362
superfelleh.blogg.se
Sparat alla bilder från hennes blogg där man kan se Martina favä
>>
File: 1447632430332.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447632430332.gif
3 MB, 253x263
vick vick!
>>
>dkn funderar på att åka till gråbo för att se om jag lyckas göra martina till min fv
>>
File: 1450810972874.jpg (152 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450810972874.jpg
152 KB, 848x848
>>53193572
Gör det favä, behöver lite nya bilder.
>>
>>53193490

B-bara så jag har fattat det rätt... Värma varandra med kramar och kroppsvärme, va?
>>
>>53193555
rangel rangel
>>
File: 1448554006344.png (292 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448554006344.png
292 KB, 450x600
https://twitter.com/narcissawright/status/684784264517308417

:(
>>
>>53193491
Den här är ju skitgammal, typ fjortisblogg från 2009
>>
>>53193491
>>53193572
>>53193615
Varför vill folk ha en sån nbög fv?
>>
>>53193676
>han vet inte att det finns topp Martina bilder på bloggen
>>
>blir jag inte bannad för detta kommer jag aldrig bli bannad
>>
hejhej
>>
>>53193572
Undrar om hon är medveten om att hennes bilder blir brevade av autistiska män på ett japanskt bildforum?
>>
File: 1405267325342.png (508 KB, 722x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405267325342.png
508 KB, 722x752
>Nya Beckfilmen
>"Han var jude, det är nog högerextrema som ligger bakom"

Svenskt_Polisdrama/10, Gunvald dör förövrigt
>>
>>53193656
Vad hände?
>>
>>53193785
Folk från tråden spammade hennes ask.fm innan så antagligen.
>>
File: 1434336294136.jpg (44 KB, 471x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434336294136.jpg
44 KB, 471x335
>>53193656
Självmord när?
>>
hell seger ut med blattarna fyrtjugo rök den bög
>>
>>53193866
Var hennes svar på fbanons ask-kommentar på riktigt eller gyckel?
>>
>>53193947
riktig
>>
File: byxfri zon.png (401 KB, 624x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
byxfri zon.png
401 KB, 624x495
>>53193866
*sätter sig på Martina's ask*
>>
>>53193866
Någon breva Fbanon på Martinas ask tack
>>
File: 1385409416095.jpg (83 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385409416095.jpg
83 KB, 600x600
>>53193785
>ingen kommer någonsin breva mina bilder på ett autistiskt bildforum
>>
>>53193989
Ganska pissig attityd då.
>>
>>53194079
Hon pallade inte mitt #tugg så hon stängde ner skiten.
Över ett år sedan nu .
Get with the times
>>
File: 42069911420.png (691 KB, 900x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42069911420.png
691 KB, 900x601
>>53194046
Kan du breva max johansson eller vad han hette? Tappat bort bilden favä
>>
>>53194162
Jag menade bilden din jävla fitta
>>
>>53194215
Inte en chans att jag brevar den nu när du var så oförskämd.
Lär dig hur man formulerar sig i text, tack.
>>
File: 1451688711239.jpg (331 KB, 909x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451688711239.jpg
331 KB, 909x1100
Hur får jag en söt blå fv?
>>
>>53193791
Smögen, hur söt är du på en skala från 1/10?
>>
File: 2016-01-06_00005.jpg (690 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-06_00005.jpg
690 KB, 1920x1080
>dkn allt man ville göra var att regera över ett grekiskt Egypten med fina gränser

>Icke-grekerna bara växte och växte, fick mer makt hela tiden och blev grevar och kungar över nästan hela riket

Blev tvungen att göra detta favä, slutgiltiga lösningen på mitt problem
>>
Påtal om fbanon hur listades det ut att han va Herr Lindholm?
>>
File: 16.jpg (66 KB, 452x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
66 KB, 452x474
Borde 16-åriga flickor ha rösträtt?
>>
>>53194346
haha aa
>>
>>53194346
Kvinnor borde inte ha rösträtt alls
/tråd
>>
>>53194346
haha aa
>>
>>53194284
>bulan under jeansen

f1 h1

>>53194346
Nej, för helvete.
>>
File: me on the left.jpg (57 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me on the left.jpg
57 KB, 1000x563
>>53194346
Nej favä, folk som inte har jobbat i minst 5 år borde inte få rösta
>>
>>53194346
haha aaaaa
>>
>går in på /B/
>ser denna tråden
>>661786272
vem av er autister spammar Martina? Finns bokstavligen 1000x snyggare + nakenbilder än henne favä
>>
>>53194346
Nej, FI skulle öka med 5% om 16-åringar fick rösta.

Se: skolvalet.
>>
File: Fbanon.jpg (91 KB, 712x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fbanon.jpg
91 KB, 712x339
>>53194337
Jag var inne på /f34 och kände igen hans debattstil. Sen såg jag signaturen och förstod direkt att det var han.
>>
>>53194439
>nybögar
>>
>>53194439
>>>/b/661788011
>>
>>53194421
>folk som inte betalar skatt borde inte få rösta
fixade det åt dig
>>
>>53194346
Alla som är myndiga och politiskt insatta borde ha rösträtt, gärna med ett krav på att ha klarat ett slags politiskt test likt man gör för sitt körkort.
>>
>>53194421
>Arbetare som röstar Socialdemokraterna varje val för det har de alltid gjort och deras pappa gjorde också alltid det
>Ha någon koll på politik
>>
File: fbanon.png (415 KB, 610x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fbanon.png
415 KB, 610x457
>>53194466
>>
File: 1445649344343.png (54 KB, 942x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445649344343.png
54 KB, 942x762
>>53193491
Good ćucks
>>
>>53194466
>22000 jävla inlägg
>det här är inget gyckel
>Han borde fan rannsaka sig själv
>>
File: 1349568984529.jpg (45 KB, 397x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349568984529.jpg
45 KB, 397x371
>>53194637
Nästan 24000 nu
>>
>>53194637
>>53194582
>Antyder att ni stormbögar IDT inte är mer patetiska

Fbanon gjorde inget fel
>>
File: 1321044213509.jpg (30 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321044213509.jpg
30 KB, 300x450
https://twitter.com/irena_pozar/status/684730998756655104

Detta postades av följd till vad som hände i Köln av en Expressen-journalist. Hur logikbefriad kan man egentligen bli?
>>
File: 144961324547.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144961324547.jpg
7 KB, 222x227
>>53194694
Vad har det med någonting att göra

>Fbanon
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
Ingen utav er hade fått rösta enligt mig

stormsnorrar och hanrejer
>>
>>53194694
>ni stormbögar

Breva om dig själv favä. Jag är ingen stormbög.
>>
>alla som inte håller med mig är "stormbögar"
>>
>>53194637
Vilken jävla karaktär.
>>
File: neckbeard-atheist.jpg (10 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-atheist.jpg
10 KB, 320x180
>Ingen utav er hade fått rösta enligt mig
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
>>53194868
Speciellt inte du kung autism
>>
>>53194780
Du hade inte fått rösta enligt mig heller. :^)
>>
>>53194853
>>alla som inte håller med mig är "stormbögar"
>>
File: whew lad.jpg (30 KB, 615x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whew lad.jpg
30 KB, 615x244
>>53194961
JÄ HO
>>
File: dkn 35cm kärlek.png (8 KB, 660x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn 35cm kärlek.png
8 KB, 660x113
>>
File: yakumo.jpg (908 KB, 1400x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yakumo.jpg
908 KB, 1400x993
>du kommer aldrig vara yukaris bästa vän
>du kommer aldrig ta hand om henne och se till att hon är lycklig
>hon kommer aldrig skydda dig i gengäld och se till att hålla dig säker i gensokyo
>hon kommer aldrig bli jätteorolig och tårögt kalla dig en idiot för att du började bråka med en annan yōkai efter att den sa något elakt om henne
>du kommer aldrig gosa med ran och hjälpa henne med hushållssysslorna
>du kommer aldrig leka med chen och vara fadern hon aldrig hade
>du kommer aldrig vara en del av yakumofamiljen
>ni kommer aldrig älska varandra och göra vad som helst för varandra
>du kommer aldrig bli långsamt bli äldre och äldre tills den dag då yukari får ta hand om dig istället
>de kommer aldrig samlas kring din dödsbädd för att ta ett sista farväl av människan som blev en av dem
>>
>>53194960
du vet väl att inför resten av tråden är du precis lika autistisk favä
>>
File: KUCK.png (428 KB, 1066x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KUCK.png
428 KB, 1066x544
vi borde göra det här igen grappar.
>>53194466
>Agent 0,07% - med rätt att förlora
varje gång.
>>
>>53195023
Hur liten är en småkuk enligt henne?
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>Stämmer det att kvinnor inte gillar killar med småkukar?
>>
>>53195071
Snälla ja.
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53195051
>>
>>53195023
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
>>53194780
Alla som inte tycker som jag borde inte få rösta

Vad röstade du förra valet förresten Mdongo?
>>
>>53195158
breva asxk
>>
File: 1439612611631.jpg (581 KB, 1270x1806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439612611631.jpg
581 KB, 1270x1806
>>53195047
>>
>>53195071
pinsamt
>>
File: 1451392490574.jpg (34 KB, 461x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451392490574.jpg
34 KB, 461x439
>>53194853
>drägga i Vitabergsparken

Fyfan, ha lite respekt för kyrkor.
>>
File: 1449307943019.png (182 KB, 413x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449307943019.png
182 KB, 413x511
>>53195047
>Dkn ingen chen att busa med
>>
>>53195073
20cm
>>
File: Gennady2.jpg (305 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady2.jpg
305 KB, 900x600
>>53195185
SD
>>
File: den ledsnaste.jpg (63 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den ledsnaste.jpg
63 KB, 500x500
>>53195235
Tänk vad lycklig man hade varit.
>>
>donken
>>
File: 1449710456523.jpg (37 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449710456523.jpg
37 KB, 600x450
>>53195348
Hade för mig det, var bara tvungen att kolla
>>
>>53195198
https://ask.fm/EmzEmelie
>>
>>53195424
<3
>>
>>53195071
10 pers i tråden satt alltså och kollade på mellanrasliga bögiga VNs

Varför är jag inte förvånad?
>>
Hur låter man bli att tafsa sig själv på kuken hela tiden när man sitter vid dattan?
>>
>>53195424
>dkn ingen svenskpv
>>
>>53195424
>dkn jag var kär i en tjej från österbotten
>hon åkte till USA och gifte sig med en svarting från LA för några månader sen
>>
File: g.png (7 KB, 670x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g.png
7 KB, 670x115
https://ask.fm/Nikkizoz/answers/134911328625
>>
>>53195538
STORA
>>
>>53195559
ARISKA
>>
File: 1384699198519.jpg (15 KB, 200x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384699198519.jpg
15 KB, 200x252
>>53195530
>>
>>53195071
n-någon som vet vad spelet heter?
>>
>>53195581
ÖRON
>>
hur stora qkar har ni då?

>dkn 16cm och bara 12cm omkrets
>>
File: 1417260632665.jpg (48 KB, 500x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417260632665.jpg
48 KB, 500x498
>>53195453
Vad röstade du själv på?
>>
>>53195538
svenska män blåsta åt helvete
>>
>>53195521
man rannsakar sig själv
>>
File: 1383503938421.jpg (579 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383503938421.jpg
579 KB, 2048x1152
>Majoriteten av tråden vet inte vem grabben till höger är
>Många vet nog inte ens vem han i mitten är

Helvete, jag har varit här för länge
>>
>>53195581
BIFFIGA
>>
>>53195600
Står i titeln. Super Health Club.
>>
>>53195071
>dkn kan fortfarande inte släppa att hans chefs tröja hade knapparna på fel sida
t. autist
>>
>>53195615
20x15
inte blatte
>>
>>53195633
vifif
>>
>>53195619
SD
>>
File: Keyori-san.png (414 KB, 368x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Keyori-san.png
414 KB, 368x475
>genomsnittlig LoL-spelare
>>
File: 96f.png (559 KB, 470x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96f.png
559 KB, 470x473
>>53195615
>det är ett /svt/ diskuterar kukstorlek igen

19 och vet inte.
>>
>>53195615
20x20, arisk, 75 % svenne 25 % tysk.
>>
>>53195615
15x15.5

;___;
>>
File: shc3.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shc3.png
2 MB, 1920x1080
>>53195071
Jag undrar om det kommit ut någon 100% guide man kan följa på ström
>>
>>53195615
15x17, en brud hade med sig ett måttband en gång.
>>
>>53195615
Uppenbarligen är medeln 11,7 cm i omkrets så det är inte så illa.
>>
>>53195699
20 i omkrets? lamo
>>
>>53195633
Badboll, Falki och smögen?
>>
>>53195727
nice colaburk
>>
>>53195720
Hellre att anon spelar dramatical murder istället.
>>
File: 1452029422421.jpg (643 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029422421.jpg
643 KB, 1366x768
>>53195615
17x14 eller något sådant, har inte mätt omkretsen på ett tag men jag får in 1/3 i en toalettrulle (nedre delen är något tjockare)
>>
>>53195682
Fin bild. Jag sparar den.
>>
>>53195615
16 lång, har inte mätt omkrets med får inte in den i en toarulle hård
>>
>>53195805
Kan man knulla toalettrullar?
>>
>>53195685
Varför vet du vem det är ditt jävla cp
>>
File: f86.jpg (26 KB, 535x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f86.jpg
26 KB, 535x452
>dkn liten snorre

>dkn har iallafall tillräckligt med pengar för att få en lojal kvinna

It's a hard knock life
>>
>>53195633
Breva webm på fet danska.
>>
>>53195847
Toarullstestet mann1.
>>
File: tommy01.jpg (41 KB, 355x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tommy01.jpg
41 KB, 355x327
>>53195600
det står ju i titeln. super health club.
tommy bästa pojken.
>>
File: Ahab.webm (376 KB, 584x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ahab.webm
376 KB, 584x1040
>>53195855
Det här var ju på en annan träff
>>
>>53195682
rasse mann1
>>
File: shc1.png (2 MB, 1920x1081) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shc1.png
2 MB, 1920x1081
>>53195907
detta
>>
File: 1r404weo1.jpg (63 KB, 400x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1r404weo1.jpg
63 KB, 400x442
>>53195854
>>
File: 1450052490778.png (193 KB, 343x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450052490778.png
193 KB, 343x385
>>53195907
>>53195640
>Söker upp det

>Bokstavligen inga bilder på svarta män

???
>>
>enda gången man får en massa (Du)s från tråden är när man brevar om kukstorlek
>>
>>53194398
>/tråda sig själv
det är som att ingen vet att det är fel längre
>>
>>53195804
jag har spelat igenom lite innan översättningen kom ut. det är faktiskt ett rätt ok spel på riktigt.
>>
>>53195916
>Ahab.webm
lel
Blod och åska.
>>
File: 1020.png (287 KB, 978x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1020.png
287 KB, 978x558
>dkn man själv hade kunnat skriva ett bättre manus till Beck - Gunvald
>>
>>53195999
Det spelades bara på någon tv som tur var
>>
File: shc2.png (2 MB, 1920x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shc2.png
2 MB, 1920x1079
>>53195999
Är det inte bara kvinnor som tänder på att bli dominerade av djuriska män?
>>
>>53195790
d-du med
>>
http://ocul.us/compat-tool

Klarar eran datta Oculus Rift CV1?
>>
File: KUCKEN2.png (874 KB, 1423x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KUCKEN2.png
874 KB, 1423x919
>>53195999
det hände två gånger.
>>
File: fuck.jpg (7 KB, 234x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
7 KB, 234x249
>>53196119
N-nej

t. en kompis runkar till mycket birasporr, speciellt Lex Steele och Shane Diesel
>>
>>53196054
>det är faktiskt ett rätt ok spel på riktigt.

Som i att man måste inte vara homo för att spela det?

t. slut på högkvalitativa VN
>>
>>53196168
>falla för ansiktsbokenjuden
.....vad gör han???.....................
>>
File: wut.jpg (96 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96 KB, 1024x576
>>53196085
Jag undrar hur mycket betalt han fick för varje sekund av skärmtid favä, men de hade fortfarande kunnat göra något bättre än att låta honom bli skjuten helt antiklimaktiskt 5 minuter in i filmen lel
>>
>>53196226
>en kompis
tjoflöjt stjärtgosse
>>
>>53196168
>750 eustålar
haha aa
>>
File: 1452020349053.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452020349053.jpg
53 KB, 640x640
>>53196247
Har inte tänkt köpa det om det var det du trodde.

>>53196306
>plus dyr dator
>>
File: 1449688271772.jpg (407 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688271772.jpg
407 KB, 600x800
>>
>>53196226
Jävla homo

http://a.pomf.cat/ikmcii.webm
>>
>>53196226
Hur vet du vad din kompis runkar till...?
>>
File: 1461272433739.jpg (55 KB, 753x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461272433739.jpg
55 KB, 753x724
>dkn privattrackern cuckar en på antalet torrenter man kan ladda ner på en gång
>dkn man inte fröat tillräckligt för att få gränsen ökad
>>
>>53196228
>Som i att man måste inte vara homo för att spela det?
vet inte om jag skulle gå så långt med tanke på att det är sexscener och sånt med. men ja det är rätt bra gjort. lite stört ibland men det är alla deras spel. antingen psykologiskt stört eller gore eller båda. men nitrochiral gör bra spel. finns tjejer med i sweet pool, men tror inte det går att romancea.
>>
>>53194398
Okej Achmed

>>53194511
Detta favä
>>
File: facepalm_227789.jpg (41 KB, 501x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facepalm_227789.jpg
41 KB, 501x408
>>53196435
>>53196270
>>
>>53196429
>folk som inte exklusivt kollar amatörporr

Swingers är så jävla he1.
>>
>>53196462
Vad är sweet pool? Gör dem spel till raka killar också? Teckningarna är väldigt fin stil på ju.

Har du ett förslag till VN att spela förresten?
>>
>>53196500
>swingers
Hanrej
>>
Vilket är det sämsta vapnet i CS historia och varför är det revolvern?
>>
Varför vill FI tillåta 16 åringar att rösta? :3
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fi-lat-16-aringar-fa-rosta/
>>
Kan man åka enkel resa till Australien eller måste man ha returbiljett?
>>
>>53196657
För 16 åringar är efterblivna och lättpåverkade
>>
>>53196657
För att få mer röster helt enkelt?
>>
Why are Swedes so beautiful
>>
>>53196804
>t. martinafixaren
>>
>>53196804
t-thanks :3 you too
>>
File: ycc2ILK.jpg (301 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ycc2ILK.jpg
301 KB, 2448x3264
>>53196641
Inte han men, jag vill vara den som hanrejar. Helst med en saftig äldre kvinna
>>
>>53196641
inte särskilt hanrejigt att gå och knula folks fruar
>faktiskt inserta som en kille med fru
>>
>>53196589
sweet pool är ett av deras spel. nitro+chiral är en yaoigren av nitroplus. nitroplusstudion gör nog vanliga vns och animeringar och sånt men tror inte att de använder samma tecknare i de flesta fallen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitroplus

kolla om du hittar något kul. annars kan du ju testa dramatical murder och låtsas att huvudkaraktären är en tjej. inte så långt från sanningen favä.
>>
>>53196657
Eftersom typ 75% av deras supporters ligger i den åldersgruppen. Det är väl självklart för dem att de vill ta till alla medel för att vinna så många röster som möjligt, speciellt lättlurade tonåringar som är för unga för att egentligen bilda en verklighetsförankrad åsikt.
>>
File: what.png (263 KB, 598x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.png
263 KB, 598x302
>Det är en låt oss diskutera politik och porren istället för att breva giffar /gif/tråd
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
File: CG07.jpg (371 KB, 1280x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CG07.jpg
371 KB, 1280x718
>>53196589
gekkō no carnevale ska tydligen vara rätt bra med. rakt eroge vn.
>>
>>53196864
>>53196892
Hanrejer
>>
>>53196970
>diskutera politik
nä de var droppen

politik är bajs
>>
Helt ärligt grabbar bryr sig inte de flesta tjejer om din kukstorlek, längd, utseende eller annat om du inte är skitful, skitliten eller skitkort. Du projicerar bara ditt eget betsatthet med utseende (vilket är normalt som snubbe) till dem. De flesta (över 20årsåldern) tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc.

Sluta nojja över era dassar nurå
>>
File: 1450836564529.webm (3 MB, 784x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450836564529.webm
3 MB, 784x720
>>53196970
>Folk som ber om sås utan att själva bidra med någonting
>När såsen står i filnamnet, filtiteln eller i klippet
>>
>>53197105
>dkn man har ingen bra personlighet, social stälning eller mycket pengar

får jag oroa mig och min kukstorlek nu då?
>>
File: 55e.png (392 KB, 417x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55e.png
392 KB, 417x741
" Anonymous 01/06/16(Wed)22:52:44 No.53197105 ▶
Helt ärligt grabbar bryr sig inte de flesta tjejer om din kukstorlek, längd, utseende eller annat om du inte är skitful, skitliten eller skitkort. Du projicerar bara ditt eget betsatthet med utseende (vilket är normalt som snubbe) till dem. De flesta (över 20årsåldern) tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc.

Sluta nojja över era dassar nurå
"
>>
File: 1406596867625.png (6 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406596867625.png
6 KB, 645x773
>dkn kollar igenom SÄPO-arkivet från gamla tråden och hittar massa gamla minnen och bortglömda snubblare
>Fbanon härjade tydligen under annat namn ett par månader innan "kom hit" vilket blåste alla mina hågar käpprätt åt helvete
>alla fuktiga brev
>den mysiga stämningen
>det kommer aldrig igen
>>
>>53197115
sås?
>>
>>53197177
ut och klippa så kanske det går över
>>
det finns folk med bruna ögon som kallar sig själva svenska
>>
>>53197204
Min fru favä
>>
>>53197177
var kollar du?

t. vill ha den mysiga stämningen igen
>>
>>53197220
>vara elak mot solkors och gänget
Hata på dom jobbiga stormbögarna istället för dom snälla
>>
>>53197282
Alla stormsnorrar är rastistiska as så nej.
>>
File: 1392960332523.jpg (35 KB, 525x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392960332523.jpg
35 KB, 525x481
>>53197221
Visst[}
>>
>dkn såg nyss nya star wars
Inte mycket som imponerade men tyckte kylo ren var bra med masken på.
>>
>>53197339
Gunvald dör i nya beck-filmen
>>
File: 1408705314188.png (1013 KB, 576x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408705314188.png
1013 KB, 576x598
>>53197255
>var kollar du?
Mina egna skärmdumpar, favä.
Det fanns inte så mycket kvar som jag trodde. ;_;
>>
>>53197329
hanrej
>>
File: heavy breathing.png (409 KB, 531x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heavy breathing.png
409 KB, 531x579
>Det är ett jobbig snubblare brevar med nostalgi glasögonen på avsnitt
>>
>>53197356
Bra.
>>
>>53197361
K-kan du breva lite?
>>
File: 1429_tom_cruise.jpg (353 KB, 1274x1752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429_tom_cruise.jpg
353 KB, 1274x1752
Om ni skulle få knula en skådespelare, vem skulle ni välja?
>>
File: 1446299402502.png (4 MB, 1497x2368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446299402502.png
4 MB, 1497x2368
>>53197316
Håller med\/]
>>
>>53197105
vissa tjejer blir tsm med killar på grund av utseendet och storlek på kuken.men jag går efter hur killen är mot mig jag går efter hans personlighet och inget annat.
>>
>>53197376
är halft icke-vit men ok

ganska logiskt att hata nazister, snarare du som är en cuck som är stormsnorre trots att tyskland invaderade både danmark och norge
>>
>>53197433
Räknas porrskådisar?
>>
>>53197329
Solkors, Viking och NS2D är helt okej
>>
>>53197451
>jag

folk kommer falla för det och tro du är tjej.
kek
>>
>>53197105
vad är det här förr torr pasta?
>>
File: 1381429028575.jpg (51 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381429028575.jpg
51 KB, 960x720
>>53197451

mm jag med, insidan betyder mest!
>>
>>53197491
>oironiskt vara medlem och stödja SMR
>okej
haha mm
>>
File: pågen och eddan.png (38 KB, 1107x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pågen och eddan.png
38 KB, 1107x294
>>53197407
K-kanske. Har mest sparat autistiska diskussioner, favä.
>>
>>53197383
>t. nybög som aldrig upplevde gamla tråden
>>
File: tom8.jpg (51 KB, 450x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tom8.jpg
51 KB, 450x578
>>53197483
>>
>>53196893
>annars kan du ju testa dramatical murder och låtsas att huvudkaraktären är en tjej. inte så långt från sanningen favä.

skrattade favä. Laddar ner och testar hur det går. Tror nog att det blir avinstallerat rätt fort dock. Tack för informationen.
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53197561
>det där brevet
är det sugne?
>>
>>53197561
bre me
>>
>>53197339
>>
>>53197558
>antyder att jag bryr mig om personers politik så länge dom inte är jobbiga
Måste jag va kristdemokrat om jag gillar Misaka? Måste jag va SMR om jag tycker att Viking och grabbarna är okej?
>>
>>53197603
nybög
>>
>>53197339
Kylo var så jävla oimponerande utan masken, såg ut som en frustrerad liten tonåring
>>
>>53197561
>Solen börjar svartna

S V A R T A D
>>
File: 1394181370293.png (211 KB, 534x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394181370293.png
211 KB, 534x627
>>53197677
Visst!
>>
File: 87456784834.jpg (102 KB, 1808x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
87456784834.jpg
102 KB, 1808x982
>>53197647
>>
>>53197561
Snälla dumpa allt i tråden :3 skulle vara kul att få läsa lite nostalgi
>>
>>53197666
>Måste jag va SMR om jag tycker att Viking och grabbarna är okej
nej men en person speglar ju sin politiska åsikt. Och både NS2D och solkors brevar ju om SMR hela tiden
>>
>>53197451
S K E N E
K
E
N
E
>>
File: vifif ehwar.png (42 KB, 687x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vifif ehwar.png
42 KB, 687x223
>>53197603
>sugne är nu allting hedniskt
Hur gick det så här fel?

>>53197620
>dkn saknar EhwaR
;_;7
>>
>>53197603
Hur jävla ny? Pågen var fullfjättrad stormbög på den tiden
>>
>>53197673
Visste inte vad jag skulle tro!
>>
någon som sparade flashbilderna sen >dkn ingen fv? var på telefonen och kan inte hitta dem nu..
>>
>>53197356
På tiden
>>
File: BARRLING.png (15 KB, 585x132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARRLING.png
15 KB, 585x132
>>
>>53197740
Kom du hit igår eller?
>>
File: 1423953336656.jpg (144 KB, 693x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423953336656.jpg
144 KB, 693x718
>>53197740
>Och både NS2D och solkors brevar ju om SMR hela tiden
Jag måste lägga mig i här och säga att det gör vi inte alls. Jag kanske har snickrat ihop ett par stormjagjagbilder, men det är så långt mitt stormande går. Ennis brevar lika lite han.
>>
>>53197835
nej
>>
>>53197740
>Och både NS2D och solkors brevar ju om SMR hela tiden
Fast det är ju inte dem. Det är /pol/ackerna som kom hit.
>>
Fick till ett riktigt bra hjärta i kaffet idag.

Hej då blogg1
>>
File: ehwar.jpg (35 KB, 681x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehwar.jpg
35 KB, 681x758
>dkn ehwar kommer aldrig ge mig ett (You) igen
;_____;
>>
File: 1403446950403.jpg (117 KB, 476x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403446950403.jpg
117 KB, 476x544
>Jag måste lägga mig i här och säga att det gör vi inte alls. Jag kanske har snickrat ihop ett par stormjagjagbilder, men det är så långt mitt stormande går. Ennis brevar lika lite han.
>>
File: Namnlös.png (105 KB, 1624x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
105 KB, 1624x604
>>53197740
NS2D brevade det här i går kväll men jag vet inte hur trovärdigt det är
>>
>>53197673
>folk som seriöst inte fattade att detta var meningen
>>
>>53197893
>det är så långt mitt stormande går
så inga klibbor för din del?
>>
>>53197666
>Måste jag va kristdemokrat om jag gillar Misaka?

Ja, och det är därför ingen gillar mig.
>>
File: 1440345811136.jpg (8 KB, 175x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440345811136.jpg
8 KB, 175x259
>>53197731
>dumpa allt
Alla dumpar är osorterade och "snabbtagna" med hela skärmen i bild, så d-det finns risk att jag lägger upp något personligt om jag gör så.
>>
File: 46166_1245011681.jpg (42 KB, 446x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46166_1245011681.jpg
42 KB, 446x195
>>
File: 1426030300705.jpg (22 KB, 550x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426030300705.jpg
22 KB, 550x403
>Inte han men, jag vill vara den som hanrejar. Helst med en saftig äldre kvinna
>>
>Nostalgi
>>
File: 1425490654521.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425490654521.webm
2 MB, 1280x720
>>>/gif/7921367

Är inte så mycket för rumpsaker (iaf inte som mottagare), men att suga kuk verkar som att det skulle vara kul

Bara jag eller?
>>
File: 1412243810310.jpg (19 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412243810310.jpg
19 KB, 500x375
>>53197947
jvd hemska k
>>
>>53198103
>dkn inte lika rik som nåtsh
>>
>>53198041
VI VAR MÄNNISKOR OCH SKIT!
>>
Finns det ett mer uppdaterad kollage på alla Sverigepolare, inte endast snubblarna?
>>
File: hej hej.png (504 KB, 1257x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej hej.png
504 KB, 1257x701
>>53198034
jag uppskattar dig 2bh
>>
>>53198169
Det finns hos Säpo
>>
File: haha aa klibba.jpg (253 KB, 460x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha aa klibba.jpg
253 KB, 460x613
>>53197923
Detta.

>>53198023
Jag klibbar ironiskt på kanalen.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: qyDS540.png (1 MB, 500x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qyDS540.png
1 MB, 500x986
>>
>>53198040
Trist, nå dumpa det du vill eller dumpa inte. Vilket som :3
>>
>>53198182
Det var bara (you) fiskande favä.
Men känslan är ömsesidig.
>>
>>53198211
topp sant
>>
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
>dkn ingen knulkatt fv
>>
>>53198034
2,3% av Sveriges röstberättigade befolkning kan gilla dig.
>>
File: Megan0%1.png (1 MB, 689x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Megan0%1.png
1 MB, 689x1020
G-god natt.
>>
>>53198211
Håll käft, Ahmed
>>
>>53198169
>kollaget
snälla nej, blir bara deppad

>gröntexten om sista träffen?
vem skrev den?
>>
File: vvE7vqn.png (637 KB, 800x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vvE7vqn.png
637 KB, 800x816
>>53198211
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53198034
>>53198182
>>
Är det någon som har bilden på väktaranon i sängen där han stirrar upp i taket?
>>
File: pannkakor.png (19 KB, 445x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pannkakor.png
19 KB, 445x160
>>53198256
Ska se om jag orkar hitta något mysigt och brevbart. :3
>>
>>53198325
nöff nöff :)
>>
>>53198169
Är inte kollaget flera år gammalt? Blir triggad av det.
>>
>>53198122
Nej, men man kan ju inte bara suga av vem som helst och det är problemet
>>
File: Can't be helped.jpg (185 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Can't be helped.jpg
185 KB, 1920x1080
>>53198369
>>
>>53198211
>Degenererade jävla horor
Det här är väl normen för alla raser/nationaliteter?
>>
>>53198373
>pannkakor
Det heter faktiskt plättar.
>>
>>53198206
>oironiskt klibba klibbor
>>
File: 1443121011871.jpg (102 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443121011871.jpg
102 KB, 640x480
>>Degenererade jävla horor
>Det här är väl normen för alla raser/nationaliteter?
>>
>>53197740
>det är ett "bli anklagad för skit som man inte har något med att göra"-avsnitt
Tro mig, jag hade inte gråtit en droppe om varenda cancerbrevande stormsnorre blev heemade av AFA.

Hellre en mysig tråd med Ödlan, Libanon, Dejtis, Misaka etc. än en värdelös skittråd där allt går ut på att så dryg och politiskt inkorrekt som möjligt.

>>53198001
Det stämmer och jag står bakom allt jag skrev.
>>
File: 1441852723823.jpg (1001 KB, 1200x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441852723823.jpg
1001 KB, 1200x1024
>>53198466
>dkn minnen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QMxeywrDMcg
>>
File: 1440903415123.jpg (1 MB, 2029x2121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440903415123.jpg
1 MB, 2029x2121
>>>/gif/7868183

Tankar kring det här?
>>
File: 1441209447458.jpg (14 KB, 332x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441209447458.jpg
14 KB, 332x500
>Tro mig, jag hade inte gråtit en droppe om varenda cancerbrevande stormsnorre blev heemade av AFA.

>Hellre en mysig tråd med Ödlan, Libanon, Dejtis, Misaka etc. än en värdelös skittråd där allt går ut på att så dryg och politiskt inkorrekt som möjligt.
>>
File: maxresdefault.jpg (103 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
103 KB, 1920x1080
>>
File: riv skiten.jpg (20 KB, 192x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
riv skiten.jpg
20 KB, 192x252
>Svenskarna bölar ännu en gång

Kan vi inte bara ha en jävla normal tråd? Helvete ni får ju fan /brit/terna att se normala ut
>>
>>53198556
Inget fel med att sätta undermänniskorna på plats, oavsett kön.

Hell seger.
>>
File: 1416376614787.png (7 KB, 267x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416376614787.png
7 KB, 267x276
>>53198466
>TRE TIMMAR

>>53198508
Hej, Ennis. :3
>>
>>53198585
>inte gråtit
joho
>>
File: blatte.gif (52 KB, 471x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blatte.gif
52 KB, 471x380
Vem är bästa knatten, SvP?
>>
>>53198599
Håll käft och fortsätt fedorabreva mdongo/ödlan/sidf/sallad
>>
>>53198686
>gif
>rör sig inte
kvääääääää
>>
File: 1444784360198.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444784360198.jpg
11 KB, 480x360
>Kan vi inte bara ha en jävla normal tråd? Helvete ni får ju fan /brit/terna att se normala ut
>>
>>53198648
Grod kväll Solis. Vad händer?
>>
>>53197383
förstår inte vad du försöker säga oss, Achmed.
>>
Någon som har knäppdokumentet?
>>
>>53198773
>Förstår inte Sverigetrådens lingo

>Försöker kalla andra Achmed

mm, stick till ansiktsboken din jävla nbög
>>
>>53198804
Nej, inga YC tillåtna.
>>
>>53198686
dilba
>>
>>53198842
>YC
men
d u
u
>>
File: 760.jpg (21 KB, 760x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
21 KB, 760x425
>>
File: 1439103051637.png (573 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439103051637.png
573 KB, 885x1075
>this knatte is only mine
>>
File: 1405979271391.png (288 KB, 628x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405979271391.png
288 KB, 628x350
>>53198758
Inte mycket, favä. Sitter och bläddrar igenom en gammal brevkedja som jag misstänker är ett av mina första möten med Fbanon.
D-du då?
>>
File: 146547755436.jpg (58 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146547755436.jpg
58 KB, 1440x1080
>>53194853
>dkn ingen vänsterslynfv
>>
File: 1451515232117.png (259 KB, 638x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451515232117.png
259 KB, 638x740
>folk tog mina ankor och gjorde dom till jagjag
vilka jävla horor
>>
>>53198895
>filnamnet
Det är min knatte favä, du har snott den!
>>
M-måste jag prata med k-kassörskan på hemköp för att bli bonuskund?
>>
>>53198893
Ser smarrigt ut favä.
>>
File: 760.jpg (36 KB, 760x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
36 KB, 760x574
>>
>>53199010
vem är denna spermademon?
>>
>>53199010
>vita "människor"
>>
>>53198899
Breva mer nostalgibilder och ge mig riktlinjer på hur jag ska bete mig för att försöka göra er gammelbögar nöjda.

t. nybög sedan i sommras
>>
>"Vi bestämmer ett datum på tisdag"
>tisdag kommer
>"Jag hör av mig imorgon om ett datum"
>23:29
>fortfarande inte sagt ett datum

Det är sådana här tillfällen man vill gå full ursvensk barbar
>>
>>53199010
Vem är denna sädessamlare?
>>
>>53198979
Ja korv med potatis är ju toppgott
>>
>>53197745
Vem saknar inte ehwar? vilken grabb, så genomsnäll.
>>
>>53199040
alla bra gammalbögar har redan dragit, bli inte lurad
>>
>>53198899
Gör kollage av brevkedjan favä. Är nyfiken på att se proto-Fbanon.

Själv är jag besviken över en 2d som jag nyligen såg klart. Den hade enorm potential men istället för att fokusera på /ss/ romans så valde de att göra den till en medioker detektivserie.
>antyder att du bryr dig
>>
>>53198959
Vet inte hur det är på Hemköp men på ICA och coop kan man göra det på nätet
>>
>>53199010
Vem är denna satsslukerska?
>>
>>53199070
Vad hände med honom? Sist jag såg så hade han gått anon
>>
(/:^=)
>>
>>53199076
Så... Vad händer härnäst egentligen? Börjar nya folk snubbla och nästa era påbörjar?
Dör tråden?
>>
File: 1430808166948.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430808166948.jpg
53 KB, 640x640
>Så... Vad händer härnäst egentligen? Börjar nya folk snubbla och nästa era påbörjar?
>Dör tråden?
>>
File: 1447560175399.png (2 MB, 2790x9886) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447560175399.png
2 MB, 2790x9886
Här har ni judarnas planer för oss.
>>
File: 13936565416.gif (1 MB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13936565416.gif
1 MB, 500x282
Sicario ganska bra favä 8/10
>>
>>53199010
Vem är denna ejakulationsexpert?
>>
File: Frågande tiger.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frågande tiger.jpg
171 KB, 1280x1024
>>53199082
>Shoutarou Tatewaki, a high schooler living in Asahikawa City, Hokkaido, meets Sakurako Kujou, a bone-loving ojou-san who has an ability to analyze specimen

Så, Bones: The Anime? Låter inte helt dumt favä
>>
File: 1447685516.png (900 KB, 1274x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447685516.png
900 KB, 1274x728
>>53199076
Viktigast är ju att jag är kvar.
>>
File: IMG_7202.jpg (253 KB, 900x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7202.jpg
253 KB, 900x570
>>53199032
>>53199057
>>53199102

Kissie
>>
File: costanza1.jpg (17 KB, 460x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza1.jpg
17 KB, 460x299
>>53198899
>Fbanon
>den där anon som gjorde ett perfekt rollspel som fbanon och fick hela tråden att balla ur emellanåt
>>
>>53199032
>>53199039
>>53199057
>>53199102
Kissie
>>
>>53199010
>dkn trodde från tumnageln att det var en martinabild

Ångrar mitt beslut att öppna den favä
>>
>>53199160
okok ska läsa allt (inte)
>>
fyfan raaka komma aat en knapp som slog av svenska paa tangetbordet, hur faar jag tbx skiten??
>>
Vad är gammelbögarnas åsikter om fedoranon?
>>
>>53199156
Ta du och stäng din horiga käft, din äckliga fedorabrevare
>>
File: 1446620939297.jpg (50 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446620939297.jpg
50 KB, 640x480
>Vad är gammelbögarnas åsikter om fedoranon?
>>
>>53199278
Du kan ändra det till höger i verktygsfältet.
>>
>>53199189
Hur får man motivation att mala ÖDEN?
>>
>>53199278
Test alt+shift
>>
>>53199290
random cuck
>>
File: 14195435562.jpg (8 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14195435562.jpg
8 KB, 225x225
Har fedorabrevaren något script eller har han suttit i flera dagar och gjort det helt manuellt?
>>
>>53199189
Den hade varit skaplig om mysterierna löstes på ett intressant sätt men som den är nu kändes det extremt forcerat. Enda anledningen till att jag såg klart den var för att jag hoppades på någon form av romans mellan huvudkaraktärerna. Det var också ett överdrivet fokus på sidokaraktärer som inte tillförde något mer än att fylla ut tiden.
>>
>>53199290
Bör rannsaka sig själv och gå UG NU favä

t. gammalbög av tredje inre cirkeln
>>
>>53199278
alt + f4
>>
>>53199290
Ignorera bajsbrev.
>>
File: 1422599608241.jpg (138 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422599608241.jpg
138 KB, 1920x1080
>Har fedorabrevaren något script eller har han suttit i flera dagar och gjort det helt manuellt?
>>
>>53199331
Han gör det manuellt, egentligen borde man bara citera hans brev och lägga in en ännu mer kringerande bild favä.
>>
>>53199331
fett svårt att citera ett brev och lägga till en fedorabild
>>
>>53199112
Skaffade pv och blev nbög favä, bra för honom
>>
>>53199290
Jag har vant mig och får nu ett gott skratt varje gång han brevar.
>>
>>53199383
I mer än en månad?
>>
>>53199228
>>53199233
>dkn för gammal för att runka till bilder som dessa
>>
>>53199290
började bra men gått överstyr
>>
>>53199314
Det gör du inte.

Mal Boet istället favä.

>>53199344
Aha, tråkigt.
>>
>>53199010
Vem är denna vätskehäxa?
>>
>>53199233
>>53199228
>det finns folk IDT som inte minns hajpen för Trolljägarna
Thread replies: 353
Thread images: 146
Thread DB ID: 369114[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.