[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Autismupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 442
Thread images: 151
>>
>>53130880
varför kallar ni honom autist och hela /sp/?
>>
File: 14326355655.png (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14326355655.png
48 KB, 500x500
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/stokigt-i-koln-under-nyarsnatten-manga-kvinnor-attackerade

Ayy lmao lite stökigt bara
>>
File: 1401482090802.png (49 KB, 264x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401482090802.png
49 KB, 264x257
>sverige
>spela riktiga sporter
Topp skratt
>>
File: 154758956747576.png (8 KB, 365x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154758956747576.png
8 KB, 365x201
>>53130863
haha aa
>>
>>53130863
>Klas Lund - /Svt/ - Stormbögia

fuktigt
>>
>>53130925

Pretty shameful to just outright want it without putting up a fight.
>>
>>53130941
För han bokstavligen har asperger.
>>
>>53130958
>Tyska polisen beskriver det som brott på en nivå de inte sett förut
>svt beskriver det som stökigt

Kan ni tänka er rubrikerna om 1000 nazister ofredat flyktingkvinnor på liknande sätt? Det var fan krigsrubriker när folk tände på stugor som skulle bli asylhus.
>>
jag har ätit hårdbröd och vatten i 3 dagar nu
>>
File: 1413753182481.jpg (105 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413753182481.jpg
105 KB, 640x640
Hur gör vi för att bögarna ska lämna?
>>
>>53130980
>Pretty shameful to just outright want it without putting up a fight.
why would it be? It sounds hot and i wanna feel good :3
>>
File: 1445522883291.jpg (43 KB, 364x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43 KB, 364x419
>>53130958
>”Det kan inte vara så att Kölns besökare ska vara rädda för att bli attackerade, säger Reker och tillägger att polisen måste vara beredda på att jobba mer nu.

>Reker blev borgmästare i höstas medan hon låg i koma efter att ha blivit knivhuggen i nacken av en man som anföll henne på grund av hennes flyktingvänliga politik.

krukmakeri favä
>>
vem luleÅ
>>
>>53131022
Spoken like a true slut.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bryr sig om sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristera för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking seger.
>>
>>53131019
brevar 2D
>>
>>53131019
Hur gör vi för att alla /pol/acker ska lämna?
>>
File: 144543555549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144543555549.jpg
93 KB, 620x670
>>53131032
Nej, det är fan för bra för att vara sant.
>>
>>53131038
jag men åker hem idag xD
>>
can you tell me who was the Aryan Goddess from the night thread?
>>
>>53131009
m-men det är ju deras kultur anon var inte så rasistisk nu, vi måste hjälpa alla
https://www.youtube.com/watch?v=Ohif5X3J7D0
utsätt inte de stackars flyktingbarnen för ditt västerländska förtryck, de måste också få leva som de vill
>>
>>53131038
reppar tuna
>>
>>53131101
jag väntar på dig vid willys mannen
>>
File: 1449572477489.gif (1 MB, 736x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449572477489.gif
1 MB, 736x1050
>>53131095
Martina?
>>
>>53131095
>2016
>liking white women
>>
File: 1451921228396.png (443 KB, 885x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921228396.png
443 KB, 885x451
Breva ursinniga germaner.
>>
>>53131156

no no she was actually attractive
>>
>>53131087
åker imorn hihi :P

>>53131150
>handlar på willys i luleå
vad gör han??
>>
>>53131177
bit rude
>>
>>53131177
Poat her
>>
>>53130520
>>53130565
>>53130699
Från Bohuslän era cuckar. Köpenhamn är dock objektivt bättre än Stockholm på samtliga punkter.
>>
File: barbarianon.jpg (2 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barbarianon.jpg
2 MB, 1944x2592
>>53131175
>>
>>53131285
vilken jävla manskulting.
>>
File: 1427021077123.jpg (245 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427021077123.jpg
245 KB, 2048x1536
>>53131177
>>
File: 1448418298470.png (616 KB, 797x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616 KB, 797x390
>>53131175
>>
File: Taiga_tip.png (3 MB, 2988x3179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Taiga_tip.png
3 MB, 2988x3179
>I don't masturbate to cuckold porn exclusively
>>
>>53131272
Varför fixar ni danskjävlar ingen egen tråd?
>>
File: besviken4.jpg (56 KB, 547x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
besviken4.jpg
56 KB, 547x355
>>53130783
>>53130749
Är ni dumma i huvudet? Trodde ni att det är anons pass? Hur fan kan ni inte veta vem Mehdi Ghezali är?
>>
File: 1440014460101.jpg (2 MB, 3000x2250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440014460101.jpg
2 MB, 3000x2250
>>53131177
>>
>>53131201
jag väntar på dig vid waldorf mannen
>>
>>53131060

>denna kvinnosyn

glad att man pluggar till läkare och får umgås med empatiska, ambitiösa och begåvade sötpajer varje dag.
>>
>>53131261

I dont have it, it was an op image of a girl the photo was taken by her from above she had white t-shirt
>>
File: K.png (10 KB, 565x102) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K.png
10 KB, 565x102
K
>>
Takk for svenske jenter på Tinder. Beste ligg
>>
>>53131405
kom marco polo bror
är sugen på en indiana favä
>>
>>53131057
so are you, since you wanna drag a swedish dwarf your country
>>
File: 1447463372415.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
149 KB, 396x385
Påminnelse om att du är vacker anon :3

https://www.youtube.com/watch?v=blBlAScyNks
>>
>>53131431
Iook in the archive then
>>
>>53131432
k...
håll mig brevad
>>
>>53131436
>t. Erik Stormkuk
>>
>>53131466
vitknekt: videon eller vad?
>>
>dkn ingen adidas fv
>>
>>53131466
H
A
H
A

A
A
>>
>>53131464
To be fair, you are the one who wants to come. Not like I would decline the offer desu just saying.
>>
>>53131351
Inga danskar på kanalen
>>
File: 1451953187290.jpg (77 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953187290.jpg
77 KB, 600x803
>>53131473

okay i didnt know it was this easy
who it this
>>
>>53131060
Ironiskt stormbrevande är fortfarande stormbrevande
>>
>>53131431

here
>>53106637
>>
>>53131531
>random ugly slut
Polish people really do have bad taste
>>
>>53131519
>you are the one who wants to come
yea but you said i was welcome. And that i could stay in your apartment.

Lets just say that both are sluts :3
>>
>>53131531
>tfw no gf
>>
>>53131500
I'm feeling in a breeding mood
>>
>>53131531
>generic swedish slut
>hot
>>
File: zyzz.jpg (69 KB, 610x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zyzz.jpg
69 KB, 610x610
>>
tfw jag tittade på priseceremonin och märket att han visade autistic as fuck

nästä dag helsingin sanomat skrev artikel om hans assburger

dont bully based linus
>>
>>53131590
You just want the easy way out.
>>
File: 7321.gif (515 KB, 150x158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7321.gif
515 KB, 150x158
>>53131032
>>
>>53131635
not only the easy way but the right way. Just admit that you want me to come and spoon with you :3
>>
>>53131626
https://www.youtube.com/watch?v=6DV62SVOAoc

kek vilken hanrej!!
>>
>>53131317
Har han uppgett längd eller? Utifrån den där bilden är det ju omöjligt att bedöma.
>>
>>53131718
Du ser hur lång hans armar är och kropp, dvs han är inte så lång alls. Snarare kort, typ 17X
>>
File: Untitled2.png (434 KB, 621x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled2.png
434 KB, 621x746
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/koeln-polizei-verschaerft-sicherheitsmassnahmen-nach-silvester-uebergriffen-a-1070600.html

Varför sprider ni rasistiska lögner /SvT/?
>>
>>53131604

is she really swedish
and btw she is extremely pretty in Poland would outshine every polish "g*rl"
>>
File: Glasses.png (174 KB, 816x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Glasses.png
174 KB, 816x720
>>53131688
come and be my swede friend who will play games with me and shitpost on the internet together* Also give skype I'm almost going to bed.
>>
File: 1445119233875.gif (158 KB, 480x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445119233875.gif
158 KB, 480x339
>grannen började prata med mig på någon svårförståelig
>hörde inte vad han sa
>svarade inte och gick in i lägenheten
>>
>>53131771
hehe mm det var nog de där rackarns högerextremisterna igen!
>>
File: 5229313.jpg (7 KB, 250x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5229313.jpg
7 KB, 250x242
Hur ofta duschar ni, grabbar?
>>
>>53131827
dialekt
>>
>>53131771
https://www.nordfront.se/over-1000-flyktingar-efterlysta-efter-massovergrepp-ran-och-valdtakt.smr
>>
säljer de skrivblock på ica
>>
>>53131852
Varje dag jag tränar, så minst 5 gånger i veckan
>>
>>53131852

twice a day
>>
>>53131868
aa
>>
how do i destroy the Swedish economy?
>>
god natt, jäg dricker äpplejuice

tack så mycket
>>
>>53131884
var hittar jag jag dom tror du
>>
>>53131773
Are you mad that they prefer the BBC?

https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Mol
>>
>>53131881
>>53131883
KVÄÄ
>>
>>53131852
Varje dag, har glömt att göra det idag dock.
>>
>>53131888
like this https://www.youtube.com/watch?v=LLk2aSBrR6U
>>
>>53131915
Vid kontorsmaterialet favä
>>
File: fedoraaa.jpg (28 KB, 325x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraaa.jpg
28 KB, 325x407
>>53131533
>Ironiskt stormbrevande är fortfarande stormbrevande
>>
>>53131617
>steroidpumpande degenererad supa-knulla nbög
>dog av överdos innan han var 25
>ses upp till av någon

Tragisk individ
>>
>>53131852
En gång om dagen.
>>
>>53131962
fan icat jag går till är för stort jag har aldrig sett det favä, kommer tappa bort mig som vanligt
>>
>>53131917

I don't know because I don;t know any women besides my mum
>>
>>53132003
Fråga bara personalen då =)
>>
>>53131928
+1^^
>>
>>53132028
mann1 skoja inte
>>
>>53131765
Vad jämför du dessa mot för att få en uppskattning om längd? Kakelplattor av okänd storlek på okänt avstånd?
>>
>>53131852

varje gång jag tränar eller knullar tjejen så ca 1-2 ggr om dagen
>>
File: 1441763394456.jpg (14 KB, 340x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441763394456.jpg
14 KB, 340x270
>I don't know because I don;t know any women besides my mum
>>
>>53132054
Du lär räkna avstånd och längd med tiden pojk, va inte så arg.
>>
File: 1452008732735.jpg (124 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008732735.jpg
124 KB, 720x960
>>
>>53131771
Både DN och SVT har sagt att polisen gått ut med att det var utländska män från Nordafrika och Mellanöstern
>>
File: 1435758482897.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435758482897.jpg
11 KB, 258x195
>>53132148
>>
>>53131864
>dkn litar mer på nordfront än riktig media
Det har hänt mycket på bara ett år
>>
>>53132148
Är den rödhåriga batikhäxan där för att få arabkuk? Vet hon inte att det är 2016 och att blonda unga tjejer särar på benen för dom ute i orten?
>>
File: 12658569867465.jpg (143 KB, 720x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12658569867465.jpg
143 KB, 720x574
>>53132148
>>
>>53132148
Var är bilden tagen?
>>
>>53132148
Hitler gjorde inget fel.
>>
>>53131864
>1000 flyktingar efterlysta

Behöver inte ens gå in på artikeln för att veta att Nordfront har knullat upp.
>>
>>53132148
Vadå? De är ju alla svenskar.
>t. SD
>>
>>53131852
typ var tredje/fjärde dag

mamma brukar säga till att jag luktar
>>
>>53132221
Tror det är Köln.
>>
>>53131852
>not showering everyday twice
>>
>>53132148
looks like Toronto.
a sea of black hair
>>
>>53132289
>över 1000 deltar
>över 1000 misstänks
Vad är konstigt?
>>
>>53132346
>killing your skin
You'd make a bad trap desu
>>
File: 1450712047255.png (409 KB, 780x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450712047255.png
409 KB, 780x608
Boende i Köln förtjänade detta favä
de röstade för en kvinna som var öppen med att hon ville ha fler invandrare
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>>53132315
Rannsaka dig själv för helvete.
>>
>>53132346
Om man går i skolan ja men finns ingen anledning att duscha två gånger per dag ifall man är NEET.
>>
>>53132314
Detta. Vem bryr sig om ras så länge de anpassar sig till vår kultur och betalar sktt?
>>
>>53132372
Hela Västvärlden och Europa förtjänar det här med tanke på deras historia
>>
>>53132388
>duscha när jag inte lämnar huset
hehe mm
>>
>>53132372
haha aa alla röstade på merkel
>>
>>53132403
så du vill att Sverige ska se ut så här så länge det dansas runt midsommarstången? >>53132217
>>
>>53132454
Han menar borgmästaren
>>
>>53132104
Du behöver något av känd storlek att jämföra med.
>>
Skatt är stöld. Staten är direkt farlig.

Men #noborders #refugeeswelcome eller hur? xDdxdXddxd
>>
>>53132449
Du skall väl fan klara av grundläggande hygien även fast du inte lämnar huset? Dessutom har du ju onekligen familjemedlemmar att ta hänsyn till. Du behöver ta en rejäl jävla kalldusch och rannsaka dig själv din äckliga jävla gris.
>>
>>53132454
Nej men 52% röstade på deras borgmästare som varit tydlig med hennes position, hennes största utmanare är ifrån det socialdemokratiska partiet och tvivlar på att han skulle haft en annan position, dock fanns ju AFD som ett alternativ
http://www.dw.com/en/stabbing-victim-reker-wins-majority-in-cologne-mayoral-race/a-18790149
>>
>>53132489
lol
>>
>>53131791
Sorry my american friend, i was taking a shower.

>be my swede friend who will play games with me and shitpost on the internet together
sounds found, and after we have been shitposting on this imageboard we can have fun in the bed :^)

>Also give skype I'm almost going to bed.
>give out your information on 4chan
haha mm, just call for me in this thread :3
>>
File: image.jpg (51 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 720x757
>>53131421
>empatiska
>ambitiösa
>begåvade
Fina slagord lille vitknekten
>>
>>53132503
Men nej din jävla nbög, jag skiter fullständigt i min hygien, har inte borstat tänderna på månader heller. Hoppas du får sitta bredvid mig på bussen ditt jävla otrevliga svin
>>
>>53132463
Men dumma autist ingen vill det men du måste ju sockerkappa det så folk inte bara kan skrika rasist. Rasism är ett förgiftat ord och folk har blivit hjärntvättade att vara emot det utan att tänka efter.

Det SD gör är att man istället tar små babysteg i rätt riktning och det fungerar uppenbarligen om man kollar på vad de gjort för diskussionen i Sverige. 2010 vågade ingen ens diskutera gränskontroller och nu har vi det. Nästa steg är att stänga gränsen och efter det deporteringar.

Det fungerar inte att vråla om judar och barbari när man är ett konstigt 0.01% parti och resten av Sverige är som det är.
>>
>>53132463
Ja. Jag skiter i ras.
>>
File: Sugne.png (10 KB, 460x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sugne.png
10 KB, 460x146
>stormsnorrarna brevar nästan exakt likadant som sugne

Eller är det han? Saknar en bifogad bild på le arisk soldat
>>
where can i find a qt, very racist and pure white girl in sweden?
>>
>faktiskt tjafsa på internet
>>
>>53132555
>du måste ju sockerkappa det så folk inte bara kan skrika rasist
varför?
låt SD köra sitt race men att sitta här och säga "haha jag bryr mig inte om ras/etnicitet" när man egentligen gör det så är man ju bara löjlig

>>53132559
så varför kan inte Sverige få fortsätta vara svenskt då?
>>
File: 1451981935314.png (454 KB, 538x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451981935314.png
454 KB, 538x499
>dkn ingen slavfv
>>
>>53132552
fett roligt bete kanske funkar bättre på /r9k/
>>
>>53132370
How said I ever wanted to be one?
>>53132389
I like my dick to be clean and free of smegma.
>>
>>53132677
Om din snopp blir smutsig och får smegma efter en dag så kanske du borde uppsöka en läkare
>>
>>53132660
detsamma horunge
>>
>>53132768
breva bild på dina tänder då mästergycklare
>>
>>53132463
Aa varför inte?
>>
>>53132799
>doxxcucken
>>
Påminnelse att Sverige kommer att bli ett kalifat under våra livstider.
>>
>>53126140
>>53126215
>>53126388
>>53128070
>>53126721
Kan ni breva mer av den här tjejen, jag tycker hon är jättesöt.
>>
>>53132827
visste inte att man kunde identifera någon via tänder
>>
>>53132544
>being such a paranoid sissy

Geez. Don't be a whimp. Email me then throwawaygggb@gmail.com
>>
File: 1428182188318.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428182188318.png
403 KB, 640x480
>Geez. Don't be a whimp. Email me then throwawaygggb@gmail.com
>>
>>53132726
It doesn't but I don't want any build up.
>>
File: 20160105_164623.jpg (1 MB, 2560x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160105_164623.jpg
1 MB, 2560x1536
>>
>>53132544
>>53132875
>vi "rollspelar" bara bögar grabbar ok?

hhehe mmm
>>
File: 1447503939764.jpg (227 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447503939764.jpg
227 KB, 1000x1000
>titta upp
>inse att jag konstant suttit och lirat osu! i 10 timmar

in före DVT
>>
File: Fattigmannen.jpg (539 KB, 754x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattigmannen.jpg
539 KB, 754x939
Har ni planerat era självmord än eller tänker ni dö med skam av ett gäng asylanter?
>>
File: 1390027308731.jpg (56 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390027308731.jpg
56 KB, 1000x563
Vem fan är amerikanen?
>>
>>53132148
Ser ut som Sydeuropa favä
>>
>>53132853
Jävla idiot varför tror du tandläkaren tog bilder på dina tänder
>>
File: 1431314858660.jpg (168 KB, 971x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431314858660.jpg
168 KB, 971x1024
>>53132945
oj så stark person
vilken förebild!
>>
File: Dirt-2.png (871 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dirt-2.png
871 KB, 1024x768
>>53132956
You can RP my dick in your mouth.
>>
File: 1445596299387.jpg (21 KB, 274x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445596299387.jpg
21 KB, 274x320
>>53132996
>>
File: 1451352841956.png (37 KB, 299x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451352841956.png
37 KB, 299x450
>>53132968
en till bög i böghögen vi kallar sverigetråden
>>
>>53132945
Så vadå, förra året eller?
>>
File: 13.png (87 KB, 684x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.png
87 KB, 684x576
Vem /deprimerad/ här?

Vill bara ligga kvar i min säng och göra ingenting favä
>>
File: 1450147015556.png (978 KB, 1092x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450147015556.png
978 KB, 1092x767
>>53133038
a/s/l?
>>
File: 1396790545450.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396790545450.png
1 MB, 1280x720
>>53133081
Jag favä
>>
>>53132945
>Zara Larsson
>Viljestark

Bara bränn ner skiten senpai
>>
>>53133084
50/m/london
>>
@TeaterStruktur
#idkontroller = bort med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde

Vad menade vänsteridioten med detta?
>>
File: devilvaginamagic.jpg (98 KB, 702x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
devilvaginamagic.jpg
98 KB, 702x800
>dkn riktigt jävla stupförälskad för första gången

jag var inte förberedd för det här
>>
>>53132960
Tänker dö ärorikt i strid mot invasionen.

Hell Seger! Deus Vult! osv.
>>
>>53133154
>m
Sorry, not interested. I only date traps
>>
File: 1451946907303.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946907303.png
2 MB, 1920x1080
https://telegram.me/joinchat/CFnQZwOhFSB1l8VmhOcxrw

JOIN FUN /INT/ GROUP AND MET COOL INTERESTING PEOPLE FROM ALL OVER THE WORLD
J O I N N O W
>>
can any of you swedish cucks beat me?

http://lichess.org/kv9Z7iCo
>>
>>53133166
De vill att det ska vara likställt med riktig facism så de kan sluta låtsas med all anti-facism skit och gå med
>>
File: 1437602030511.jpg (138 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437602030511.jpg
138 KB, 1920x1080
>Tänker dö ärorikt i strid mot invasionen.
>>
File: Puke.jpg (220 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Puke.jpg
220 KB, 600x600
>>53133226
>traps
>>
File: 1426351303055.png (228 KB, 509x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426351303055.png
228 KB, 509x624
>>53133296
fuck off, you disgusting male
>>
http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-med-barnvagn-gick-genom-isen/

Jag förstår inte riktigt detta. Mannen i fråga har uppenbarligen aldrig tidigare haft att göra med is, men han gick runt med barnvagn. Invällare eller svensk?
>>
>>53132997
lol negerzara
>>
>>53133322
>posts the disgusting speedrunner

Gonna have nightmares now desu.
>>
>>53133210
>vedbod stormsnorre
>>
>>53133038
post kuk and I might add you
>>
Färskt från ansiktsboken.
>>
>>53132997

>åker till jamaica
>vill röka på

DUDE
>>
>>53133395
Kommentera hell seger favä
>>
>>53133069
namnet på musikern/albumet på bilden glömt bort favä
>>
File: 1451004702107.jpg (23 KB, 165x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451004702107.jpg
23 KB, 165x207
Gonna sleep now see you pasty swede nerds later. Might post myself wanking next time desu.
>>53133377
You mean kik? Just email me with some throwaway.
>>
>>53133395
>förespråkar kärlek för alla
>hatar folk för deras åsikter
>>
>>53133475
no post your kuk
>>
>>53133395
Ifrågasätt lämpligheten i att knivhota politiska meningsmotståndare.
>>
>>53133395
vad hände med rena, härliga Sverige?!
>>
>>53133475
Stay out of here, fuccboi.
>>
>>53132960
Varför dö redan? Så mycket du ej upplevt. Så många sätt du har kvar att psykosocialt plågas på. Är du inte det minsta nyfiken på hur du själv skulle reagera på det? Lära känna dig själv?
>>
>>53133445
LUNGS LMAO
>>
>>53133395
>jag är varken stor eller stark rent fysiskt
>upp till kamp! revolt!
du vad
utan vapnen som nordfront vill ge honom dessutom
>>
>>53133395
Varför håller han en kökskniv? Har hans inre barabari kommit ut?
>>
Which part of Sweden has the dumbest people on average?
>>
>>53133612
All of it.
>>
>>53133612
northern sweden
>>
File: 1445070091844.jpg (36 KB, 468x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445070091844.jpg
36 KB, 468x280
>>53133395
>ett nordiskt världsrike
>>
>>53133612
USA
>>
>>53132960
Ja jag tänkte skaffa ett skjutvapen, hyra bil, köra långt in i norrland och dö! Men det var bara tankar. Många år sedan nu.
>>
>>53133612
Any seat of "higher learning".
>>
>>53133599
Man kan kriga och strida över internet på sociala medier och forum vet du. Det är 2016 min man, häng med i tiden
>>
File: 1416497625558.jpg (96 KB, 640x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416497625558.jpg
96 KB, 640x482
>>53133496
anonthrwy

Now to sleep/
>>
>>53133634
(you)
>>
>>53133666
hehe jahaja
>>
>>53133612
Cuckholm
>>
>>53133612
Norrland would be my guess
>>
File: 1350939328452.jpg (81 KB, 401x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350939328452.jpg
81 KB, 401x373
>>53133395
>Tack SD för att det är ni som fått såna här vidriga åsikter att verka rumsrena
>>
>>53133612
>>53133644
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>Any seat of "higher learning".
>>
>>53133672
Jag ber om ursäkt, jag är fortfarande fast i början på 1900-talet, då jag är dödsknarkarnazist. Vad sägs om lite rasbiologi, min gode herre?
>>
File: 1439380434551.jpg (139 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439380434551.jpg
139 KB, 1024x1024
The World is a book, and those who do not travel read only a page.
>>
>>53133497
Det är olämpligt. Locka dem istället att göra bort sig själva på liknande sätt. Finns så mycket bättre sätt att jävlas på som är lagliga. Vi har ju ingen Crime de pasionel lagstiftning i Sverige precis så det är de passiv-aggressivas paradis. Lyckas du psyka dina fiender till att göra bort sig så vinner du.
>>
File: 1447773496235.jpg (35 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447773496235.jpg
35 KB, 500x667
>Jag ber om ursäkt, jag är fortfarande fast i början på 1900-talet, då jag är dödsknarkarnazist. Vad sägs om lite rasbiologi, min gode herre?
>>
>>53133612
malmö cause 60 % are sandniggers
>>
>>53133634
>>53133718
varför tror ni det här?
bokstavligt talat ett jagjag
eller betar ni bara?
>>
>>53133729
Nä världen är världen.
>>
File: 1451711094404.jpg (384 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451711094404.jpg
384 KB, 1750x2500
>malmö cause 60 % are sandniggers
>>
>>53133729
Men tänk så är bara en sida bra
>>
File: 3678811_DSC03520.jpg (364 KB, 960x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3678811_DSC03520.jpg
364 KB, 960x953
>>53133752
>antyder att det är jag
pojkar har swag män har stil
>>
>>53133789
Det är den uppfattningen jag har fått genom livet bara. Norrlänningar verkar rätt tröga i skallen generellt och majoriteten röstar rödgrönt, det talar ju sitt tydliga språk i sig.
>>
File: 1397847614945.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397847614945.gif
2 MB, 312x250
>pojkar har swag män har stil
>>
>>53133650
Jag har också haft såna tankar. Sen läste jag lite om döden och olika självmordsmetoder och blev så äcklad av beskrivningarna att jag la ner det och insåg att jag troligen inte varit särskilt deprimerad utan en bortskämd snorunge med orealistiska förväntningar.
>>
File: 1446645107134.jpg (6 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446645107134.jpg
6 KB, 184x184
>Det är den uppfattningen jag har fått genom livet bara. Norrlänningar verkar rätt tröga i skallen generellt och majoriteten röstar rödgrönt, det talar ju sitt tydliga språk i sig.
>>
>Norrlänningar verkar rätt tröga i skallen generellt och majoriteten röstar rödgrönt, det talar ju sitt tydliga språk i sig.
>>
>>53133833
Isåfall vet du ju inte hur bra den sidan är om du ej har provat de andra sidorna.
>>
>>53133871
hade demolerat dig favä
>>
>>53133729
så sant, ursäkta mig medans jag bokar en superturistresa till ett nice hotell och två dagars utflykt med guide på en buss tillsammans med andra européer (de lovar att vi får ta korta tillsammans med riktiga kameler och negrer gu va coolt)
>>
>>53133871
De röstas rött av kulturella anledningar i norrland speciellt norrbotten
vet inte hur svårt det är att förstå

lovar att du också föraktar landsbygden också
urban domination är det som dödade väst faväs
>>
>allt färre och färre svenskar föds
>invandringen och muslismer ökar och ökar

Kan någon förklara hur Sverige inte kommer att bli ett kalifat i framtiden?
>>
File: 1447904734374.jpg (123 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447904734374.jpg
123 KB, 1000x1000
>så sant, ursäkta mig medans jag bokar en superturistresa till ett nice hotell och två dagars utflykt med guide på en buss tillsammans med andra européer (de lovar att vi får ta korta tillsammans med riktiga kameler och negrer gu va coolt)
>>
File: Fedora (1).jpg (32 KB, 466x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fedora (1).jpg
32 KB, 466x382
>>53134058
>Anonymous 01/05/16(Tue)17:38:17 No.53134058 ▶
>">allt färre och färre svenskar föds
>>invandringen och muslismer ökar och ökar
>Kan någon förklara hur Sverige inte kommer att bli ett kalifat i framtiden?"
>>
File: 1451746716692.png (699 KB, 788x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451746716692.png
699 KB, 788x950
>>53132643
>dkn ingen husdjursfv
>>
File: 1446915881518.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446915881518.jpg
99 KB, 900x1344
>Anonymous 01/05/16(Tue)17:38:17 No.53134058 ▶
>>
>>53134058

för att inte ens länder med muslimsk majoritet blir kalifat, om man då inte räknar IS
>>
>>53134105
>hela brev
wew
>>
>>53134058
Vi skapar ju ateister och agnostiker utav dem och gör dem till goda konsumenter, med lite genetisk beblanding blir vi mer som Sydeuropa i framtiden istället för ett muslimskt land.
>>
>>53134010
Du kan ju försöka.
>>53134039
>De röstas rött av kulturella anledningar i norrland speciellt norrbotten
>vet inte hur svårt det är att förstå
Jaha? Det är inget bevis på att ni är smarta om ni tror det.
>lovar att du också föraktar landsbygden också
Nej.
>>
>>53134144
Jag tänker fortsätta leka att muslimska länder är kalifat, min favoritporr blir mycket mer spännande och förbjuden då.
>>
>>53134209
gå och lägg dig snsd
>>
File: 1435805351954.jpg (23 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435805351954.jpg
23 KB, 373x500
>gå och lägg dig snsd
>>
>>53134058
Om jag förstår det hela rätt så blir invandrare sekulariserade inom en generation eller två (och har färre och färre barn).
>>
>>53133729
Tuffa byxor favä.
>>
>>53134303
Inte när de segregerar sig själva.
>>
>>53134239

avnjut dina harem och slöjbeklädda damer du
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>dkn lyckades fixa en fika med en rejäl sötpaj som jag träffade på bussen mellan sthlm och linkan

Vem /gömd nbög flygande snubblare/ här?
>>
>>53134059
Är riktigt uppfriskande att komma ifrån det här fittiga jävla landet.
>>
File: 480.jpg (23 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
480.jpg
23 KB, 640x480
>Vem /gömd nbög flygande snubblare/ här?
>>
mmm rooibos!
>>
File: 1422046658448.jpg (27 KB, 340x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422046658448.jpg
27 KB, 340x270
>dkn lyckades fixa en fika med en rejäl sötpaj som jag träffade på bussen mellan sthlm och linkan
>>
>>53134409
se till att faktist sätta ditt ansikte mot hennes när ni pratat klart eller faktist visa att du vill ta steget till ett knul
och inte bara sitta och cuckprata
>>
>>53134409
Säkert en stabil 4/10.
>>
>>53134458
>>
File: 1438200258825.jpg (87 KB, 720x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438200258825.jpg
87 KB, 720x990
>se till att faktist sätta ditt ansikte mot hennes när ni pratat klart eller faktist visa att du vill ta steget till ett knul
och inte bara sitta och cuckprata
>>
File: 1326300618787.jpg (31 KB, 285x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326300618787.jpg
31 KB, 285x281
>>53134414
Har faktiskt inte rest utomlands sedan jag blev myndig, har fått förslag från vänner att åka till tyskland eller östeuropa och supa men det verkar inget vidare. Är såndär tråkmåns som vill titta på natur och 500-årig arkitektur.
>man solsemester
>>
>>53134458
Min negroid.
>>
File: c9jo.jpg (45 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c9jo.jpg
45 KB, 558x418
>
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
HAHAHA LUUUUUUURADE

IDIIIOOOOOOOOOOOOTER
>>
Vad Lyssnar Ni På?

https://www.youtube.com/watch?v=CgM2T-_1ubs
>>
File: 12491238123814.gif (2 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12491238123814.gif
2 MB, 480x360
>>
>>53134553
Gran Canaria, mannen!
>>
File: le face of happines.jpg (288 KB, 1712x1340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le face of happines.jpg
288 KB, 1712x1340
>>53132148

Oj då! SWEDEN YES!
>>
File: 1423156959472.jpg (15 KB, 231x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423156959472.jpg
15 KB, 231x244
>>53134590
>>
>>53134608
https://www.youtube.com/watch?v=88eecoYuah8
>>
File: 1429163355257.png (572 KB, 913x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429163355257.png
572 KB, 913x471
Ny
https://www.youtube.com/watch?v=UOJMz5O7vOA
>>
>>53133395
Det hela låter lite falskflaggigt.

Infiltrera vänstergrupper, sen bli förbannad på Nördfrontspropaganda, budskaper sprider sig i vänstergruppen och läcker sedan till vanligt folk.

SDs tunnelbanekampanjer har blivit lyckade just genom gratispubliciteten från argt vänsterfolk.
>>
>>53134746
>dkn du kommer aldrig bli gympolare med den gyllene
>>
File: 1445205746865.gif (396 KB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445205746865.gif
396 KB, 300x162
>>53134746
sluta breva dina jävla videos
>>
om ni väger under 200 kg så är ni normalslem
>>
File: 1424945917868.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424945917868.jpg
15 KB, 300x300
>>53134818
>dkn 201 kg
Farligt nära gränsen
>>
>>53131459
jag åkte till mamma mia haha!
>>
>>53134818
>Oironiskt väga under 500 pannor
>>
>>53134746
undrar ifall gyllene faktiskt har något socialt liv
>>
>>53134771
snubben brevar anti-sd och diverse rött skit på sin judebok varje dag
sen är han lärare också
det är inte en falskflagg
i så fall är hela hans personlighet en falskflagga
>>
File: 1411363086032.gif (490 KB, 500x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411363086032.gif
490 KB, 500x223
>Det hela låter lite falskflaggigt.

>Infiltrera vänstergrupper, sen bli förbannad på Nördfrontspropaganda, budskaper sprider sig i vänstergruppen och läcker sedan till vanligt folk.

>SDs tunnelbanekampanjer har blivit lyckade just genom gratispubliciteten från argt vänsterfolk.
>>
>>53134746
Fan vad ful han är favä
>>
>>53134746
>you know who you are
Gustav Kasselstrand och William Hahne?
>>
>>53134960
Sverigetråden favä
>>
>>53134746
Vet inte vem jag hatar mest, den här eller den där Angry foreigner
>>
>>53134458
>te i påsar
rannsaka dig själv
>>
File: 1449233745591.jpg (188 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449233745591.jpg
188 KB, 900x1200
>>53135065
>>
>>53135042
Tråkigt att höra, Abdi. Kanske kan du skriva en tweet om det och få lite stöd
>>
File: 1449696386969.jpg (62 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449696386969.jpg
62 KB, 540x720
>>53134746
Snubbens ansikte ser typ ut som den här bilden
>>
>>53134746
Han ser ju klart bättre ut med skägg iaf.
>>
>dkn man börjar bli jävligt tveksam till skägget
>>
>>53135116
Heeej på dig Arg Blatte alternativt Markus
>>
File: 348786186.png (11 KB, 455x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
348786186.png
11 KB, 455x340
>>53135155
det är naturens smink
>dkn svag haka och käke
>buskigt skägg
>>
>>53133395
EN URSVENSK JÄVLA BARBAR
>>
>>53134746
Vad är det som får han att se så grotesk ut? Håret?
>>
>hata på markus
Bra kille favä även fast han kan vara lite kringerande ibland. Sluta hata människor med sunda åsikter.
>>
>>53135271
Vill att han ska knulla min pf favä
>>
nema ljudskog roda u švedskoj
>>
>>53135199
Mitt skägg är fett snyggt. Kunde jag bara gaska upp lite jävlaranamma att jobba bort öl-magen och skaffa lite muskler kunde jag nästan bli lite snygg.
>>
>dkn ingen rumpa fv att tungknulla i prutten
>>
>>53135271
Markus breva rumpa
>>
>dkn den gyllene aldrig kommer göra dig till hans bruna sexslav efter raskriget
>>
File: 1410804895679.jpg (57 KB, 640x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410804895679.jpg
57 KB, 640x496
>>53135271
>sunda åsikter
>>
>>53135325
Serbia pls.
>>
>>53135325
Well memed my friend, how is Croatia this evening?
>>
någon som vill spela innan jag drar till gymmet?

http://lichess.org/XeFImwbh
>>
>>53135355
Hur lång är han ens?
>>
>>53135364
Blir alltid lite glad när jag ser den bilden. Fast tror knappast att det är tanken att jag ska bli.
>>
File: nice-ass-gifs-53.gif (961 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nice-ass-gifs-53.gif
961 KB, 500x281
>>53135341
men det är ju där bajs kommer ifrån
bättre att göra musik
>>
>>53135355
rannsaka dig själv, Homo.
>>
>>53135325
mesa ljudskog
>>
>>53132433
>fedora.jpg
>>
File: D9bWJke.webm (587 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D9bWJke.webm
587 KB, 320x320
>>
>>53135543
Haha, garvade en smula där, faktiskt.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>spelar kotor 2
>dör
>senaste save 2 timmar sedan
Avinstallerat
>>
File: skägg.jpg (51 KB, 402x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skägg.jpg
51 KB, 402x283
>>53135334
Vet inte.
Känns nackskägg.
>>
>>
vilka appar är bäst för att träffa tjejer?

mina erfarenheter:
>tinder
kanske 2-3 matchningar om dagen men de flesta var inte särskilt snygga eller intressanta. lätt att initiera konversationer, få nummer osv. legat med kanske 4-5 tjejer härifrån men lika besviken varje gång.
>maybe
snygga tjejer, väldigt unga, fick bokstavligen inga matchningar alls
>happypancake
bättre chans om man ser sämre ut/har sämre bilder, presentationen är viktigare, tjejerna är generellt fulare och vill ha pv. träffat 2 tjejer, blev tsm med 1 av dem i 12 månader.
>>
>>53135590
Haha, ok.
>>
>>53135609
>>
>>53135617
Ingen alls för dig antar jag.
>>
>>53135593
bra brev
>>
File: alienpanties.jpg (59 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alienpanties.jpg
59 KB, 500x375
>>53135661
>>
File: fMwzhLe.jpg (43 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fMwzhLe.jpg
43 KB, 600x400
>>53135711
>>
>>53135605
Jävlar, starkt att du vågar gå ut med det fjunet
[spoiler]behöver sidobilder med för att kunna ge en seriös åsikt favä[/spoiler]
>>
File: hibiscus euphoria.jpg (122 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hibiscus euphoria.jpg
122 KB, 1024x576
>>53135688
Sa kråkan till korpen
>>
Det är inte bögtimme än, grabbar
>>
>>53135617
Äh tjejer blir man bara besviken på. Alternativt så blir man besviken på sig själv. Ensam är bäst.
>>
File: xzFsK.jpg (73 KB, 650x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xzFsK.jpg
73 KB, 650x536
>>53135750
>>
>>53135688
>t. knula2dhatarcucken
>>
File: 1441659684971.jpg (26 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441659684971.jpg
26 KB, 600x450
Äh tjejer blir man bara besviken på. Alternativt så blir man besviken på sig själv. Ensam är bäst.
>>
>>53135593
Orkade inte spela klart skiten. 1an är bäst i mitt i tycke.
>>
>>53135809
>>53135787
*heemar er båda*

*PRRRRRRRRRRT*

Inget personligt pysen
>>
File: 1228129381758.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1228129381758.jpg
111 KB, 993x816
Vad har ni för telefon? :3
>>
>>53135933
Har ingen telefon men min senaste var en sådan fliphone
>>
>dkn ingen låli vampyr fv
>>
File: 1436903865850.png (65 KB, 215x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436903865850.png
65 KB, 215x264
>>53135792
2D är bäst.
>>
File: shinobu tvivel.jpg (97 KB, 1020x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu tvivel.jpg
97 KB, 1020x676
>>53135902
Gillar tvåan mer men jag har inte spelat spel från denna generation på ett tag så tar för givet att vissa funktioner finns där, spelar nog mer någon annan gång.
>>53135919
Bra brev fám
>>53135933
Galaxy s6
>>
>>53135933

iphone 6s, gav bort min gamla iphone 6 till en flykting (man är ju inget fattighjon)
>>
>>53135842
näää, har ingen fedora, kör dessutom alltid tomteluva inomhus så där hade du feeel fel fel.
>>
>>53135933
k810i ;)
>>
>>53136011
>gav bort min gamla iphone 6 till en flykting
Fan va fin du e. En riktig människa mann1
>>
File: 1437585295806.jpg (47 KB, 799x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437585295806.jpg
47 KB, 799x599
>>53135933
>ha något annat än iPhone
>>
>>53135933
Honor 7
>>
>>53136011
>>53136050
En riktig kärleksmänniska!
>>
>>53136007
>Galaxy s6
Vad tycker du om edge och edge+? :3
>>
File: iphone.jpg (99 KB, 1333x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iphone.jpg
99 KB, 1333x731
>iShit
>>
File: 14404230811.jpg (17 KB, 326x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404230811.jpg
17 KB, 326x326
>>53136087
>Vad tycker du om edge och edge+? :3
>>
>>53135933
Sån man kan ringa och SMS:a med. Färgskärm också. Funkar skitbra att skrämma bort brudar med om de av misstag skulle bli intresserade.
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
när natten faller
hon täcker världen
i ogenomträngligt mörker

en kallvind stiger
från sörjan
plötsligt har livet ny mening
>>
>>53135605
breva sidorna då

du har åtminstone bra hopkoppling mellan mustaschen och skägget, rätt sällsynt i denna dagens lågtestens tidevarv
>>
>>53136099
>Microshit
lol
>>
>>53136118
>om de av misstag skulle bli intresserade.
Har detta nånsin hänt?
>>
>>53136099
>Micro$oft
>>
>>53136081
Näe, tycker det var jävligt gjort. Skulle inte önska min värsta fiende en såndär smart-fån.
>>
>>53136087
Eh, tyckte det såg gimmickigt ut, tog den vanliga modellen desu senpai
>>
File: 1451912264578.png (45 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451912264578.png
45 KB, 240x240
>>53136125
>när natten faller
>hon täcker världen
>i ogenomträngligt mörker
>en kallvind stiger
>från sörjan
>plötsligt har livet ny mening
>>
File: 1428357883309.jpg (39 KB, 460x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428357883309.jpg
39 KB, 460x600
>Har ingen telefon men min senaste var en sådan fliphone

>k810i ;)

>Sån man kan ringa och SMS:a med. Färgskärm också. Funkar skitbra att skrämma bort brudar med om de av misstag skulle bli intresserade.
>>
>>53136156
Inte på sistone. Nu för tiden funkar ölmagen bra nog för det mesta så det knepet behöver jag inte mer än i nödfall.
>>
File: 1445791493708.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445791493708.jpg
10 KB, 177x215
>folk som frivilligt slickar rövhål
>>
>>53136195
>Eh, tyckte det såg gimmickigt ut, tog den vanliga modellen desu senpai
>>
>>53136176
>ge bort subpar teknologi till Machmood
>Machmood blir sedan mobbad på flyktingboendet och tar sitt liv
hoppas du är nöjd anon
>>
>fedorabögarna spammar fortfarande
nä fan gitter inte
>>
>>53136249
Skulle inte ge bort mer än ett hej favä. Ett hej kan man väl kosta på sig. De gör ju bara sitt jobb liksom.
>>
File: 912@70.jpg (70 KB, 912x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
912@70.jpg
70 KB, 912x680
>dkn inga stora händelser på länge
>>
>>53136244

>han har aldrig haft huvudet mellan hennes lår, lyssnat hur hon skriker när man slickar henne
>>
File: 1.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.webm
1 MB, 720x404
>>53136244
fyfan
>>
File: 1446936574995.gif (2 MB, 297x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446936574995.gif
2 MB, 297x391
Tänk på att ha varma bakgrundsbilder på era datorer och telefoner, det blir lite extra mys i vardagen i dessa kalla tider!
>>
>>53136321
Det lär bli händelser så det räcker och blir över under 2016, det känner jag på mig
>>
>>53136244
>folk som blir tvingade till det

Inte mkt bättre favä.
>>
File: 1388656747434.jpg (125 KB, 512x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388656747434.jpg
125 KB, 512x767
>>53136136
>dkn mustachen inte har vuxit ihop med sidorna än
>världens wolverine sidor och getskägg
>gles mustache
>>
File: snigel3.gif (303 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel3.gif
303 KB, 1024x576
>>53136245
Bara vad jag tycker, kanske en böjd skärm på sidorna är framtiden, såg bara inte vad det skulle ge mig ojsvhä (om jag ska vara helt ärlig)
Kommer också ihåg att edge inte fanns i guld platina färg hos den lokale återförsäljaren
>>
File: 1442209757441.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442209757441.jpg
1 MB, 2448x3264
>han har aldrig haft huvudet mellan hennes lår, lyssnat hur hon skriker när man slickar henne
>>
>>53136338
>dkn har en bild på frost och skare

Knula länsmannen.
>>
>>53136387
Eller såndana där some KÄNNER sig tvingade.
>>
File: 1449833264014.jpg (124 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449833264014.jpg
124 KB, 640x640
>inte slicka en söt flickas rumphål
Ganska bögigt kan man tycka.
>>
File: HMNQ1uji4uuo.png (237 KB, 469x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMNQ1uji4uuo.png
237 KB, 469x402
>inte slicka en söt flickas rumphål
>Ganska bögigt kan man tycka.
>>
>>53136338
>kollar rotationen för att se vilken bild som är framme nu
>det är en bild på rymden
Det blev inge värme
>>
File: 1451055730744.gif (343 KB, 666x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451055730744.gif
343 KB, 666x386
>>53136338
>inte vara säsongsbunden
Har vinterbakgrund under vintern, vårbakgrund under våren, sommarbakgrund under sommaren, höstbakgrund under hösten.
>>
>>53136430
Nog aldrig träffat någon som känner sig tvingad till sånt. Men jag har sparat denna låten, till sådana här tillfällen och åt folk som dig.

https://www.youtube.com/watch?v=JXoRsHt75Cg
>>
File: 1449103169417.png (874 KB, 664x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449103169417.png
874 KB, 664x687
>>53136434
>korta frisyrer
>>
vad äta idag
>>
>>53136481
Möjligtvis om hon suger kuk, annars kan hon fara åt helvete
>>53136553
kpizza
>>
>>53136553
tacos hos päronen favä
>>
>>53136338
>>53136519
>inte ha vinterbakgrund året runt
>>
File: loveher.jpg (30 KB, 597x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loveher.jpg
30 KB, 597x401
>>53136434
>>
File: 1449260201079.png (205 KB, 453x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449260201079.png
205 KB, 453x319
>Möjligtvis om hon suger kuk, annars kan hon fara åt helvete
>>
>>53133395
Den här jävla killen måste vara en parodi.

t. Falskflagga
>>
File: 1447712807766.jpg (71 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712807766.jpg
71 KB, 720x960
>>53136538
>svensk "musik"
https://www.youtube.com/watch?v=gr_eVcCAUXo
>>
File: 43645335.jpg (157 KB, 1280x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43645335.jpg
157 KB, 1280x562
>inte slicka rumphål
>>
File: 1450445721489.webm (2 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450445721489.webm
2 MB, 1000x562
>>53136420
>>53136519
Men det är ju vitt och kallt runt om er IVL redan

>>53136514
F

>>53136519
>>säsongsbunden
Ja, fast kontra-säsongsbunden ungefär.

Sommarbakgrund på vintern, vinterbakgrund på sommaren, höst på vår och vår på höst :3

>>53136594
Nä favä
>>
>fekalier blir bättre om de kommer från en tjej
tippar.exe
>>
>>53136338
dkn ingen fv
>>
File: 1441311370169.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441311370169.jpg
56 KB, 645x716
>dkn ingen nördig päronformad fv
https://chaturbate
.com/elwynciel/
>>
>>53135605
Precis som ditt skägg ser mitt också ut pekka. Jag vet inte hur länge du har låtit ditt växa, men jag har skitit i att raka mig på två veckor.
>>
>>53136553
stuvade makaroner grabben
>>
File: 1433786588834.jpg (676 KB, 798x1199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433786588834.jpg
676 KB, 798x1199
>>53136635

vifi mitt hjärta
>>
>>53135617
gröntexta flickvän. Jag är jävligt nyfiken på vilka kvinnor som lurkar på hp.
>>
>>53136538
Okej. Dålig.
>>
File: 1438860917756.png (297 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438860917756.png
297 KB, 480x454
>>53136631
spydde lite favä
>>
File: 1451153380092.webm (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451153380092.webm
2 MB, 1920x1080
>>53136658
jvdk ;_;

>>53136696
>dkn ingen asiatisk sötpajfv
>>
File: 1450788554331.jpg (589 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788554331.jpg
589 KB, 1300x867
>>53136635
>inte vara uppslukad av säsongen och njuta av den fullt ut
Du skall inte tänka på sommaren under vintern, du skall njuta och ta vara på den. Lev i nuet fö he.
>>
Asiatbrev är värre än 2D-brev
>>
>>53136792
anton lugna ner dig
>>
>>53136792
Nej
t. stormbög
>>
File: 1385569794476.png (361 KB, 503x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385569794476.png
361 KB, 503x470
>bögarna kommer aldrig lämna tråden
>>
>>53136761
Skulle slicka Mathilde i stjärten favhä
>>
>>53136792
Förklara. Jag brukar ignorera bägge.
>>
File: 1450186557779.png (276 KB, 424x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450186557779.png
276 KB, 424x412
>>53136761
Njuter av respektive säsong typ 2 veckor sen går det över
>>
>>53136820
Har han en snusprilla på fingret?
>>
>>53136664
Är sunshinekitty96 inloggad?
>>
>>53136820
>vara besatt vid bögar
>inte bara låta dem vara degenererade
>be folk som kör med homopropaganda att hålla käften dock
>>
>>53136868
nej favä
>>
>>53136761
tycker om vintern när jag är neet men annars är det mörkt och segt och då orkar man inte jobba eller plugga, förstör allting
vill bara ha solljus och lite d-vitamin
>>
>>53136664

Vad i helvete, vad är det för människospillror som suger plastkuk på internet för pengar?

Detta är ju inte värdigt för fem öre favä
>>
>>53136868
Kolla själv?
>>
>>53136853
Det är vad man kallar på svenska en klackring, eller signetring.
>>
>>53136883
>inte vara besatt av bögar 2016
>>