[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 360
Thread images: 61
File: oklg8gW.jpg (68 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oklg8gW.jpg
68 KB, 600x803
Nattupplagan favä
>>
/lat/
>>
Sweden is third-world.
>>
>>53106660
so is USA what's ur point (:
>>
>>53106660
U too, whats ur point m8?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=u7sVCNgf3ME

CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP CAN'T STUMP THE TRUMP
>>
File: 1451187867852.jpg (51 KB, 571x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867852.jpg
51 KB, 571x448
tjack var ett misstag
>>
>>53106714
HELL CAESAR
>>
Jag har ingen fv så jag spelar mmos
>>
>>53106714
Kan inte sumpa Trumpan favä
>>
Känns som att det varit för lite Martina på sistone favä
>>
File: 1431441175439.jpg (96 KB, 800x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431441175439.jpg
96 KB, 800x437
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article22040856.ab

>Sverige skulle behöva bygga 700000 bostäder på tio år. I kommunernas byggplaner finns just nu bara hälften så många. Skolan och socialtjänsten behöver byggas ut. Välfärdsstaten måste expandera. Det kallas kris, men det är även en guldålder för just de socialdemokratiska idéer som en gång byggde det starka samhället.


HA
HA
HA HA HA HA HA

Jadu Anders, är ju bara att börja bygga!
>>
>>53106547
>>53106663
Har varit ganska smalfet innan jag började träna. Har faktiskt inte kollat upp min nya vikt än, men jag lyfter bra många kilon tyngre nu än när jag började.
>>
>>53106738
har du tagit mycket?
brukar kunna sova en timme eller två om jag inte brukat en överdriven mängd
>>
>>53106637
who is this cum dumpster
>>
>>53106511
Beror på, men en månad är ingenting. Ju mer du tränar desto mer förändras din kropp, det är bara att fortsätta
>>
>>53106785
Ge det en månad till och kolla på den här gamla /fit/-länken http://liamrosen.com/fitness.html
>>
>>53106794
Nej. Sist så kunde jag inte somna på två dygn, ett dygn efter jag drog den sista.
>>
>>53106805
She's swedish property, now get out.
>>
Åker tillbaks om fyra timmar
>>
File: bangbang.gif (970 KB, 320x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bangbang.gif
970 KB, 320x432
>>53106841
Gib souce
>>
>>53106782
>700k på 10 år

Driver han eller?

Vi behöver väl just nu runt en 450 000, sedan tar vi in 100k+ per år också så det kommer öka
>>
File: 1421418157326.png (1 MB, 1278x954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421418157326.png
1 MB, 1278x954
>dkn ingen tuttko fv
>>
>>53106832
Okej, tack. Förhoppningsvis märker jag något i februari då
>>
File: 1451933031454.jpg (56 KB, 550x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451933031454.jpg
56 KB, 550x960
>>53106782
>men det är även en guldålder för just de socialdemokratiska idéer som en gång byggde det starka samhälle

Vad menade han med det här?
>>
>>53106782
>Guldålder för just de socialdemokratiska idéer som en gång byggde det starka samhället

Folkgemenskap? Haha aa, det är ju en synonym till segregation och parallellsamhällen!
>>
>>53106511
>>53106809
Detta. Lägg inte fokus på hur din kropp ser ut, åtminstone i början. I början så bör fokus ligga på det positiva du får ut av det 'kortvarigt', tex hur skönt det är att träna, hur roligt det är att öka i styrka och att slänga på fler vikter på stången.
>>
>>53106894
Nytt miljonprogram när? Nu jäklar ska vi gå tillbaka till socialismens rötter. Vi kommer ha soppkök för utländska fattighjon.
>>
File: 1447649567516.jpg (27 KB, 480x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447649567516.jpg
27 KB, 480x412
Jag är en 24årig okysst oskuld.
>>
https://www.youtube.com/embed/3mq5hrUDoYo

CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP CAN'T STUMP THE EMPEROR OF TRUMP
>>
File: 14434322844.png (106 KB, 291x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14434322844.png
106 KB, 291x385
>>53106914
Att han seriös tror socialdemokratin kommer kunna ta hand om 500k direkt från tredjevärlden.

>>53106919
Även, vilken arbetarrörelse har vi ens nu?

>>53106894
Mer miljonprogram, mer områden som Husby, Rinkeby och andra #förorter.
>>
>>53106914
Folkhemmet kom som en reaktion på sociala orättvisor så jag antar att han menar att nu är allt orättvisare än någonsin så allt blir bra med mer socialism.
>>
>>53106964
Och?
>>
>>53106988
>Även, vilken arbetarrörelse har vi ens nu?
DEN SVENSKA ARBETAREN HAR INGA RÄTTIGHETER
>>
>>53107014
MED PR-FIRMOR OCH MODEBLOGGAR SKA VI VÄCKA DEN URSVENSKA ARBETAREN
>>
>>53106988
Arbetarrörelsen finns ju hos SD.
>>
>>53107064
Det med. Vanligt folk trötta på tanken om att deras skattepengar går till invandrare.
>>
File: 142117911555.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142117911555.png
198 KB, 550x535
https://www.youtube.com/watch?v=icZFeaAndUk

>dkn ingen fv som recenserar dildos på dutub
>>
>Mannen på taket
Besviken favä. Pappahajpad hela mitt liv, och så bra var den inte.
>>
Låt säga att trump vinner valet. Hur många hinkar tårar kan jag dricka tills valet 2018 i Sverige?
>>
File: BuM9yFN.png (107 KB, 599x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BuM9yFN.png
107 KB, 599x830
>Bokstavligen få sitt kvitterkonto borttaget

LUL
>>
>>53107142
Tycker Trump passar jättebra som president för jänkarna.
>>
>>53106361
Jag är alltid här
https://www.youtube.com/watch?v=6I-ARqyTRu4
>>
>>53107157
Temporärt tror jag nog.
>>
>>53107167
Även ifall han snackar mycket skit för att dels trolla media, så kan han omöjligen vara sämre än obongo. Negern i vita huset är fan sämre än Nixon.
>>
>>53107142
>trump vinner valet
hehe mm

för att svara på din fråga, minst tre imå
>>
>>53107249
Alltså det var en hypotes. Republikanska partiet är korrupta som satan.
>>
>>53107167
Ja han är väl den den mest amerikanska politikern jag någonsin sett. Skulle vara spännande att se om han verkligen skulle göra något eller om allt bara är tomma ord.
>>
>>53106856
Taggad?
>>
>>53107129
>dkn ingen rövplugg
>>
>>53106856
ska det bli skönt att lämna detta land?
>>
>>53107374
vem är han och vart ska han åka och varför bryr ni er
>>
>>53107293
Han är mer amerikan än amerikaner favä.
>>
>>53107399
Det är Lebanon
>>
>>53107399
hur ny?
>>
>>53107399
Varför så negativ för?
>>
>>53107399
>vet inte vem big o är
nybögar asså
>>
>>53107421
ett klassiskt år
>>
>dkn mamma kallade en för snygging när man åkte tillbaka till studieorten
Vem /nästa anton/ här?
>>
Breva husdjur favu
>>
>>53107481
lmao
>>
>>53107446
Jag bara ställer frågor
>>
>>53106995
>>>/soc/
>>>/ansiktsbok/
>>
>>53107454
Här är ditt (Du)

https://www.youtube.com/watch?v=LyzPwe9ydB0
>>
>>53107462
vet man inte vem det är genom att se bilden är man ny
>>
>>53107608
Vad menar du nu? Det är ju du som bloggar om hur dåååligt du mår över att du fortfarande är okysst och oskuld. Knula en hora om det är så himla jobbigt då.
>>
>>53107374
Det kommer vara skönt att åka hem, fast inte så skönt att lämna lugna livet och nästan alt här
Förutom negrarna
Så mycket jävla negrer fy fan
>>
>>53107636
Jag erkände ju att jag var ny redan. Vad vill du ha av mig
>>
>>53107503
Han är skev för att han haft en stroke favä
>>
>>
>>53107656
att du brevar rumpa :3
>>
File: 14435445546.png (901 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14435445546.png
901 KB, 690x460
>>53107503
>breva ens familjemedlemmar på 4chan

Min vovve skulle dö för mig.
>>
>>53107656
Hur hittade du hit?
>>
>>53107481
min mamma sa till mig häromdan

>jag och din syster har märkt att du verkar obekväm väldigt ofta
>du måste börja ta för dig
>skaffa lite självförtroende
>var dig själv
>du ser ju bra ut

JAG VILL BARA VARA NEET MAMMA
>>
Trump kan inte stumpas.
>>
File: 1450198039182.gif (290 KB, 320x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450198039182.gif
290 KB, 320x399
>>53107823
>dkn inte Trump som gör sverige bra igen
>>
>>/an/

Jag vill bara påminna er om att det faktiskt finns ett djurbräde. Något man hela tiden glömmer bort.
>>
>>53107850
Är ditt anus berett på att leva i tage erlanders sverige då?
>>
>>53107724
Kommer inte ihåg... Klickade på /int/ en dag bara tror jag...
>>
>>53107630
kan du berätta för mig
vem jag är?
>>
>>53107900
>>>/an/

helvete också
>>
File: 1451783744088.gif (327 KB, 834x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451783744088.gif
327 KB, 834x870
>>
>>53107900
Detta
>>
GDQ blir sämre för varje år. varför ska popularitet första allt..
>>
>>53107944
https://www.youtube.com/watch?v=cfI5DMcm02U

mm du är gud
>>
Trump är en sjukt bra talare
>>
>>53107700
Jag vill men min kamera fungerar inte :U
>>
>>53108137
Har du ingen mobil sötis?
>>
File: cockpit.jpg (733 KB, 1800x1202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cockpit.jpg
733 KB, 1800x1202
>>53107983
>>
>>53108065
jag tror du vet vem jag är
och jag vill att du berättar
>>
>>53106637

Who is this heroine from nordic sagas
>>
>>53108137
breva adress så kommer jag förbi :3
>>
>>53107652
hell seger?
>>
______ _______ SHALALALALA ______ _______ SHALALALALALA
>>
>>53108257
Bolstomtavägen 2, Solna
>>
>>53108320
säpo snälla
>>
File: 1431222188005.jpg (9 KB, 200x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431222188005.jpg
9 KB, 200x275
>>53108320
>>
File: Kurwa.jpg (85 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kurwa.jpg
85 KB, 720x960
>>53108255
Please give catholic Polish gf ;__;
>>
>>53108320
vill ni ha min excelfil om alla stockholmsjournalister? :3
>>
>>53108447
a fan bara å faxa övern vettu
>>
>>53108320
Kommer in imorrn med min Martina mapp fal (för att ljuga)
>>
>>53108487
SÄPO lär nog redan veta vilka journalister som är köpta av Ryssland.
>>
>>53108250
>>
>dkn ska jobba imorgon kl 8

Vaknade 16.00 idag
Hur fan är det meningen att jag ska sova? Ska jag bara dygna och knarka kaffe imorrn på jobbet?
>>
>>53108529
...men vilka är säpo köpta av?
>>
>>53108497
SÄPO och FRA lär sitta på sveriges största samling av ostpizza. Alla skitungar som skickar nakenfoton via mobilen dagarna i ända.
>>
>>53108553
säg upp dig favä
>>
>>53107773
>Obekväm runt systern och morsan

Incestfetish?
>>
>>53108320
Så Säpo är AIK:are. Det förklarar det mesta.
>>
>>53108553
Nä. Ta en macka och ett glas mjölk, duscha och gå och lägg dig

t. vet att man blir så sugen på att sova vid 6-tiden
>>
Nästa T utanför SÄPOs kontor? J/N
>>
>>53108593
De är solnatattare
>>
>>53108222
RADERA DETTA!
>>
>>53108608
Macka och mjölk=kalorier
Kalorier=energi
Energi =inte kunna sova

Har jag fel?
>>
>>53108652
Vad refererar han till grabbar
>>
>>53108627
Ifall ni vill sitta i cellen för lustiga personer.

t. Lennart
>>
>>53108580
är obekväm runt alla favä
>>
>>53108648
Det var det jag skrev
>>
>>53108691
Pansexuell?
>>
>>53108270
Hell seger
>>
>>53108665
Ja. När man äter, speciellt någonting sött, utsöndras insulin vilket gör dig trött.
Jag tror du tjänar på att inte dra slutsatser om fysiologiska saker och alla andra saker som du inte vet någonting om. Bara du inser att du inte vet saker skulle vara en förbättring
>>
File: sepposchef.png (13 KB, 208x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sepposchef.png
13 KB, 208x243
>>53108565
Vem tror du?
>>
>>53108760
Jag går väl och äter en macka då..
>>
>>53108546
jag är rädd
>>
>>53108795
Och ett glas mjölk och en varm dusch tack
Så så
>>
File: 1450317239116.png (152 KB, 589x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450317239116.png
152 KB, 589x493
>>53107773
>du ser ju bra ut
NEJ MORSAN. ENLIGT DIG KANSKE JAG INTE ÄR VIDRIG MEN ENLIGT ALLA TJEJER I HELA VÄRLDEN ÄR JAG HELT Å HELVETE FUL.
>>
>>53108795
>>53108822
hoppa över duschen. Ta gärna mackan och varma mjölken utomhus
>>
File: 1445889288125.png (516 KB, 680x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516 KB, 680x418
>lägger sig i sängen 20:30
>somnar i princip direkt
>vaknar för en timme sedan
bara knulla upp mig
>>
File: 1447511028526.gif (2 MB, 500x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447511028526.gif
2 MB, 500x388
>>53108805
Varför då, Anon?
>>
File: 1446728854070.jpg (40 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446728854070.jpg
40 KB, 535x577
>>53108833
>dkn mormor frågar varför man inte har en fv eftersom man är så söt
för att jag är inte söt/snygg/het/vacker eller ens intressant
>>
>>53107850
Att rösta på Trump är ungefär som att rösta på Rajnfält för "han är typ höger".
>>
>>53108868
är jag han och han jag?
är vi ett?
är vi alla ett?
>>
>>53108894
Är R jude
>>
Jag blev kallad hanrej för att min vän hade sex i min säng på nyår av er.
Men i natt hade jag en trekant på med två artonåringar i samma säng. Vafan är jag då?
>>
>>53108931
negerättling favä
hans farfars farfar var mulatt och den mulatten gifte sig med en estnisk kvinna
>>
>>53108942
haha mm
>>
File: tRamsZg.png (16 KB, 154x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tRamsZg.png
16 KB, 154x115
>>
>>53108879
>pratar med mormor i telefon
>hejdå
>hejdå, jag älskar dig
>ah hejdå
>>
>>53108942
bög
>>
>>53108942
Uppmärksamhetshora
>>
File: 145478484576546.png (556 KB, 1000x1210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145478484576546.png
556 KB, 1000x1210
>>53108942
äcklig normalbög som borde dö och försvinna ifrån tråden
dessutom en skrytpelle
>>
>>53108942
Fråga ansiktsboken din jävla normalbög.
>>
>>53108990
Sluta, det var det första jag fått på mer än ett år :^(
>>
>>53108976
ingen i min släkt/familj har någonsin sagt att de älskar mig, skulle kännas konstigt om de plötsligt gjorde det favä, speciellt så där slentrian efter ett telefonsamtal
>>
>>53108836
Du vad?

Ska inte duscha, det låter för mycket

>>53108942
En mytoman
>>
>>53109059
>Du vad?
När jag inte kan sova brukar jag ta ett glas varm mjölk och sedan sätta mig på balkongen ett par minuter. Kanske inte nu mitt i vintern men öppna ett fönster 5-10 min
>>
File: 1445929993106.png (487 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445929993106.png
487 KB, 900x900
>>53109032
>mer än ett år
>>
File: blue princess2.jpg (171 KB, 780x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess2.jpg
171 KB, 780x1170
>dkn ingen blå prinsessfv
>>
>>53109054
Ja, det var konstigt när min mormor sa det också.
Jag kom inte undan med "ah hejdå" heller. Det var väldigt svårt.
>>
File: 1430421356452.jpg (138 KB, 907x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430421356452.jpg
138 KB, 907x1051
http://exhentai.org/g/701939/76b2bbc53f/

>dkn ingen rävflicka fv
>>
>>53108929
Mmm :´)
>>
>>53109096
Då blir det ju skitkallt

Dessutom, varm mjölk?!?!? Ärligt talat är mjölk som bäst när den är iskall.

t. Mjölkfantast
>>
>>53109054
>>53109133
är väl inget ovanligt. Min farmor gör samma sak
>>
Jag vill ha en sö po pv men alla andra sö po vill ha en atletisk pv.
>>
säkerhet
>>
>>53108957
Irrelevant favä

På tal om hans farfar hörde ni Granskning Sverige när de ringde hans far?
>>
>>53109170
>Då blir det ju skitkallt
du tror inte att det är lite av tanken med det hela?

>varm mjölk
ja varm mjölk. Är inte det godaste som finns på denna jord men det hjälper när man ska sova
>>
>>53109192
nej
>>
Grabbar. Jag förlorade spelet
>>
>>53109212
va
>>
>>53109176
Kräver hon att du svarar mer än "ah hejdå" också?
>>
>>53109223
^^+1
>>
>>53109239
kräver och kräver, brukar säga detsamma eller älskar dig med. prata sällan i telefon med henne, mer när vi ses favä
>>
>>53109226
>alla andra sö po vill ha en atletisk pv.
>>
>>53109199
>Irrelevant
va, han frågade ju om hans ursprung
>Granskning Sverige när de ringde hans far?
han var ju bokstavligen en dödsknarkarnazist
dock tror jag inte hans åsikter är särskilt ovanliga, han är väl i 70års åldern eller något sånt
han har ju upplevt hur Sverige har förändrats
dessutom verkar hans mor haft en väldigt stark påverkan på lilla fredde
>>
>>53108987
Men jag vill bara att /svt/ ska tycka om mig?.
>>
>>53109170
Varm mjölk för att varmt = lungnande och när man värmer upp mjölk blir den sötare = mer insulin = mer trött.
>>
Vattnet gick just av för hela lägenheten och jag är skittörstig. Hjälp?
>>
>>53109054
nu när jag tänker efter har jag nog aldrig sagt 'älskar dig' till någon heller, förutom en gång till en polare på mdma

spoiler: han sa det först, och jag kände mig tvungen att säga det tillbaks
>>
>>53109276
Har bara sett ett par sö po här på kanalen som vill ha sö po men inga svenska. Sen är jag för blyg ändå så det är ju inte mer än en fantasi i vilket fall som helst.
>>
>>53109306
>?.
>>
>>53109312
drick ur toaletten favä
>>
>>53109108
Dumma grodbrevare
>>
>>53109312
Drick mjölk.
>>
>>53109283
Lägg dig inte i när de stora pratar
>>
>>53109369
Precis det jag gör, men det är lite för fett för att vara riktigt törstsläckande.
>>
File: 1447238444455.jpg (29 KB, 599x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238444455.jpg
29 KB, 599x448
>>53109374
hatar såna som dig anon
>>
>>53109209
>oironiskt tortera sig själv
Mer än 10 minus där jag bor
>>
>>53109306
www.svtplay.se
bara betala tvlicens så
>>
>>53109418
>>oironiskt tortera sig själv
>Mer än 10 minus där jag bor
du dör inte av att ha öppet fönster i ett par minuter. Sedan är det kallt och skönt i rummet och topp mys att krypa ner under täcket :3
>>
>>53109312
Ta ur reservoaren på toaletten såklart.
>>
File: image.jpg (82 KB, 600x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
82 KB, 600x560
jag hatar att cuck fortfarande är ordfiltrat på ylilautas /int/
>>
>>53109451
>>53109342

Känns inte sanitärt grabbar
>>
>>53109450
Du har en poäng, men fortfarande lite skeptisk
>>
>>53109407
Men lägg dig inte i bara så slipper du hata
>>
File: 1411536294244.jpg (10 KB, 243x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411536294244.jpg
10 KB, 243x207
>>53108976
>>53109054
Min mamma säger jag älskar dig några gånger i veckan. Jag har inte modet att svara tillbaka på flera år. Var gick allt så fel.
>>
>>53109470
Varför? Brukar du kissa i reservoaren?
>>
>>53109490
>Du har en poäng, men fortfarande lite skeptisk
bara gör det. topp skönt att ligga under täcket i ett kallt rum :3
>>
>>53109492
du citerade mig din idiot så hur lägger jag mig i?
>>
>>53109418
Sås? :3
>>
>>53109502
Inte jag heller, känns sjukt fel.
>>
File: 1445918781079.jpg (170 KB, 500x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445918781079.jpg
170 KB, 500x598
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22040580.ab

>Antalet asylsökande tycks ha minskat kraftigt efter att de nya id-kraven införts.

>Under söndagen sökte 227 personer asyl i Sverige – dagen efter bara ett 20-tal, enligt Skånepolisens egna beräkningar.

>– Till Trelleborg har det kommit 15 personer, till Hyllie knappt någon alls, säger Ewa-Gun Westford vid polisen i region Syd.
>>
>>53109502
Jag har aldrig sagt till någon att jag älskar hen, det var en tjej jag var kär i när jag var 15, då sa jag "jag gillar dig väldigt mycket" typ
Fick nobben och har aldrig känt kärlekens vind någonsin igen

Mina föräldrar säger båda att de älskar mig, men aldrig någonsin sagt det tillbaka

Är jag en kass människa?
>>
>>53109470
Det är lungt, tror jag. Hade inte tvekat själv. Men kolla upp det på internet om du är skeptisk.
>>
>>53109584
>>53109503

Jag nöjer mig med mjölken så länge känner jag. Ser hur jag gör imorgon.
>>
File: 1446512132935.jpg (419 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446512132935.jpg
419 KB, 800x1000
>>53109502
>>53109569
>>53109581

Bokstavligen inget fel på er, andas ut.
>>
>>53109579
haha aa, synd bara att vi har tagit emot hundratusentals flyktingar som kommer utsuga bidrag i flera år framöver
>>
>>53109628
Men varför gör morsan så mot mig?
>>
>>53109625
Du kan ju koka vatten från reservoaren och låta det svalna till imorgonbitti
>>
File: 1454355752.png (933 KB, 1422x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454355752.png
933 KB, 1422x800
>>53109579
>folk som trodde att id-kontrollen inte skulle göra något

Kanske lite för snabbt för att uttala sig men ändå.

Frågan är nu vad sossarna ska göra med 160k som hann komma in. Mitt förslag är att kasta ut dem...
>>
>anon jag älskar dig
>..hehe mm
>>
>>53109663
Det var en idé i och för sig, kör på det.
>>
>>53109660
Hon älskar väl dig
>>
>>53109579
Vad kommer SD propagera för nu då när deras politik är verklighet? Indrag av uppehållstillstånd? Fullständigt stopp av invandring?
>>
>>53109514
Såja, nu är det kallt som fan

>>53109540
Googla på nu kommer x kylan, vet egentligen inget om bilden förutom att den är jävligt rolig
>>
>>53109671
>Mitt förslag är att kasta ut dem
när deras ärende väl ska tas upp så är det garanterat redan 2017 och då får dom bara TUT
är väl det närmaste vi kommer komma till att faktiskt kasta ut någon
>>
>>53109690
men för fan. är vanligt vatten. Ta dig en klunk
>>
>>53109690
Man kan alltid koka vatten

t. överlevnadsanon
>>
>>53109707
>Såja, nu är det kallt som fan
bra. ta dig ett glas varm mjölk nu och bums i säng :3
>>
>>53109671
Fan hur skulle det ens vara möjligt att det inte skulle få någon effekt? Stolpskott hela bunten.
>>
>>53109705
Det är nog bara för att det är nidvinter just nu
>>
>>53109705
>Indrag av uppehållstillstånd?
Jomshof har ju luftat detta
men även att detta ska bli normaltillståndet
>Fullständigt stopp av invandring?
i praktiken föreslår ju M även nu detta med föreslaget att direktavisa flyktingar som kommer ifrån andra EU-länder för att få en "paus"
>>
>>53109745
Varm mjölk kommer jag inte falla för. Ett ljummet glas vatten är så långt jag sträcker mig. Funkar det tro?
>>
en vacker dag ska jag blåsa skallen av mig just i slutklämmen av den här låten favä
https://www.youtube.com/watch?v=xacflWZig8c
>>
>>53109789
>ljummet vatten
då tar jag fan hellre ljummen mjölk. Varm mjölk är inget gyckel, googla på det
>>
>>53109751
Vilken bunt?
>>
>>53109839
Folk som trodde att ID-kollen inte skulle göra något
>>
>>53109809
Går bara och lägger mig nu.

God natt anon! (hoppas jag)
>>
>>53109934
>Går bara och lägger mig nu.
glöm inte mjölken :3
>>
>>53109520
>>53109520
>du citerade mig din idiot så hur lägger jag mig i?
Jaha nu förstår jag.
Och nu när jag förstår så inser jag att det inte är värt att förstå men både du och jag trodde att en tredje part kom in, fast det var bara du och jag. I vilket fall vill jag be dig om ursäkt.

Det var inte irrelevant att du svarade på min fråga utan det jag menade var att det är irrelevant att han har negerblod i ådrorna enligt mig. God färd och fred låt oss begrava biffen
>>
>>53108942
en gång hanrej alltid hanrej
>>
>>53108942
mytoman eller normalbögig uppmärksamhetshora
stick
>>
>>53109789
Har du ens läst ett enda av alla brev jag skrivit om insulin etc. Snubblare...
>>
File: 128674573773.png (270 KB, 600x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128674573773.png
270 KB, 600x609
>>53110051
du är en
fin anon
>>
Är det etiskt att sprida sina gener när man är 175cm?

frågar åt en kompis
>>
File: räka.jpg (34 KB, 728x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
räka.jpg
34 KB, 728x450
>>53110128
T-tack d-du med
>>
>>53110341
Är du blond och har blåa ögon?
>>
>>53110341
Ja såklart. Gener är skit det är bara kärlek och uppfostran som gör ett barn inte en skit
>>
>>53110128
Ä-är jag en fin anon, anon?
>>
>>53110341
är du vit? i så fall spelar det ingen roll vilken längd du har, moraliskt sett bör du inte sprida dina gener
är du inte vit? sprid på, vi behöver alla möjliga sorters människor för att klara av ekonomin
>>
>>53110341
Är det etiskt att skaffa en eventuell son om man har en väldigt liten snopp som han kommer ärva och vara tvungen att leva med livet ut?

Frågar åt en kusin.
>>
File: Koala.jpg (763 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Koala.jpg
763 KB, 1024x768
>hear rumors of some new Swedish chick starting in my class
>I am the sexiest and most alpha male in my class
>rest are chinks and nerds
>finally spot her and introduce myself
>hot as fuck only one problem
>man jaw

I got her hooker I'll let her suck my cock off with it

But is this common with swedes girls
>>
File: 1467865641280.jpg (164 KB, 1106x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467865641280.jpg
164 KB, 1106x1134
>>53110436
den finaste
>>
>>53110461
>hooker

hooked lads, hooked

also whats something I can tell her that swedes find funny? i hear they are autistic and dont laugh
>>
>>53110461
yeh but we send those to australia
>>
File: PuppyKitten-04.jpg (1 MB, 1920x1393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PuppyKitten-04.jpg
1 MB, 1920x1393
>>53110436
Ja, jättefin
>>
>>53110464
>>53110526
Tack ni söta, fina anons.
>>
>>53110507
Tell her that se is a sötpaj or sockertopp

Also tell her that Stefan löfven is incompetent.
>>
>>53110341
Vem bryr sig?
>>
Blev förnekad inträde till Israel pga mitt ursprung (allra troligast). Fråga mig vad som helst.
>>
>dkn klockan är 03.29
>dkn kan inte sova

Blir nog tyvärr att vara vaken hela natten och sen gå och lägge mig tidigt imorgon. Måste fan få i ordning min dygnsrytm
>>
>>53110341
Fråga carl, han är expert på att vara manlet
>>
>>53110507
Just say that you hate immigrants (darkies, blackies, shadowmen, darknesspeople) and she'll be so disgusted and upset but eventually inexplicably sexually drawn to your aussie shitposting self
>>
>>53110595
Vad har du för ursprung? Vad är chansen för någon med ryskt ursprung att komma in i Israel?
>>
>>53110595
vad är ditt ursprung? varför skulle du till israel? vad tycker du om sveriges agerande i flyktingkrisen?
>>
>>53110595
vad är ditt ursprung

hur lät myndigheternas motivering till att neka dig inträde

varför vill du till israel
>>
>>53110595
Shlomo, är du mexikan kommer du inte över muren som trump byggde.
>>
>>53110595
Kan du bevisa det? Vilket är ditt ursprung? Varför ska du till Israel? Vad ska du göra åt saken?
>>
>>53110595
Kan du sticka?
>>
File: 1345807904529.png (132 KB, 412x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345807904529.png
132 KB, 412x417
>>53110595
>Israelcucken
>>
>>53110664
>>53110669
>>53110674
Iranier.

Har velat åka till Israel rätt länge av genuint intresse. Underskattade dockderas hat mot iranier. Har suttit fast här i typ 6 timmar och får väl förhoppningsvis åka hem snart iaf.
>>
>>53110385
Smutsblont hår och alldagliga ögon som bara ser blåa ut i visst ljus.

Bokstavligt talat det sämsta i kategorin.
>>
>>53110750
>Israel

Inte ens en gång favä
>>
>>53106637
Please Sweden I deseperatly need a blonde qt to preserve my blonde genetics. Can you send one ? If someone got an underage sister it's fine as well. Thank you guys !
>>
Gunvald dör i nya beck-filmen
>>
File: Lighthouse.jpg (548 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lighthouse.jpg
548 KB, 1024x768
>>53110649
Yes that's good

Do I have your permission to fuck your fellow country woman?
>>
>>53110804
tittar folk fortfarande på dem?
>>
>>53110779
Suck. Hade varit ett sjukt intressant land att besöka egentligen. Hatar mitt jävla ursprung. Ställer bara till problem vart jag än befinner mig. Vill fan dö.
>>
>>53110750
Ska man inte skaffa visum innan man reser?
>>
>>53110827
Jag kom aldrig över att beck var sunes pappa.
>>
>>53110804
Du dör i slutet av din självbiografi
>>
>>53110804
>Päronen kollar på TV
>Reklam för nya Beck-filmen
>"haha de kan ju inte kalla den för Gunvald!"
>"Det är ju hans sista film, tror han kommer dö favä" - jag
>"nääää det är klart att han inte kommer"
>>
File: 18135142535401.webm (1 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18135142535401.webm
1 MB, 1024x576
>>53110750
>Iranier
ge sötpaj tack
>>
>>53110751
Om mdongina ska klämma ut 6 svarta mdongos och det är etiskt rätt i vårt land så kan du gott skaffa dig några egna svenska manskultingar.
>>
File: 1451601224842.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224842.jpg
156 KB, 663x960
>>53110880
Ställ dig i kö
>>
>>53110880
det där ser riktigt haram ut favä
>>
>>53110806
Yeh lad if I can get your retroactive permission 4 all the damage ive done we're good
>>
>>53110447
Små kukar brukar ta sig ur det genetiska racet helt på egen hand så du behöver inte oroa dig.
>>
>>53110889
>mdongina
>antyder att det inte är Elsa och Klara som klämmer ut dem
>>
>>53110507
"Hell seger", "Heligt raskrig" and "Vit makt, negerslakt" usually nets me all the babes.
>>
>>53110943
Menar du att min kusin ska ge upp eller att problemet kommer lösa sig självt med tiden då stora kukar-alleler är dominanta?
>>
>>53110993
Only the later two work for me
>>
File: Tulips.jpg (606 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tulips.jpg
606 KB, 1024x768
>>53110938
Tanks, will message her now. Btw in her username its got dod with a dot across the o what does it mean? It has her name at the start which I wont post here so you can't find her than dod. Is there a site that translates words from Swedish to English?

Unless shes a big day of defeat player
>>
File: 1447741325700.jpg (142 KB, 670x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447741325700.jpg
142 KB, 670x1005
>>53110960
betyder det att det är fritt fram till mdongina?
>>
>>53110750
Men vänta lite nu... Eftersom Israel är ett högsäkerhetsland så borde man väl ändå få skicka in papper, pass och allt sådant innan man får tillåtelse att flyga dit? Eller menar du att du gjorde det och blev godkänd men sedan ändå blev stoppad på flygplatsen? Så var det när jag skulle till Ryssland t.ex
>>
>>53110840
Behövs inget visum för Israel om man är svensk medborgare.
>>
>>53110750
Fan löste du inte visum innan du åkte din jävla tomte? Kollade du inte upp om du skulle få komma in?
>>
>>53111025
död = dead
>>
>>53111025
translate.google.com

Im not sure I'm understanding you but "död" means death
>>
File: 1447417897246.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447417897246.jpg
25 KB, 250x201
>>53111077
>"död" means death
>>
>>53110799
Jag kan vara din pv ikväll Pierre.
>>
>>53111025
It's död
And it medans dead
>>
>>53111059
Gröntexta vad som hände favä, varför kollade du inte sådant här innan?
>>
>>53111014
Tänker att ingen kvinna kommer vilja ta din, öh, din kusins säd.
>>
>>53111059
Jag tror det kommer bli mer av liknande saker i framtiden tyvärr, speciellt för oblonda oblåa svenskar. Dessa sista år av cpinvandring satte kniven i bröstet på "svenskars" status internationellt. Haha
>>
File: Jp5RFHQ.jpg (108 KB, 934x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jp5RFHQ.jpg
108 KB, 934x1080
>>53111035
Sådär läckra chokladbitar är redan uppätna Anon, fortplanta med en vit tjej istället
>>
>>53111111
>>
>>53111099
Ja?
>>
>>53111125
>>53111077
>>53111069
So her name + death

For example Sarah Death. Is she an edgestar?
>>
>>53111059
Tja Sveriges största export är ju "svenska" mujahideens så kan ju inte direkt klandra dem men surt som fan för dig. Brun svensk är nog lika svårt som om du var faktisk Irakier.
>>
>>53111210
dåligt get som vanligt
>>
>>53111138
Men min kusin är ganska attraktiv annars, så det borde inte vara några problem.
>>
>>53111231
Seems like it. Anyway it's time you post pic
>>
>>53111231
it means that shes in a gang, id stay away if i was you to be honest
>>
>>53111270
Värt ett försök.
>>
>>53111297
Tack, jag ska berätta detta för min kusin imorgon.
>>
>>53111278
Va
>>
>>53111317
G Y C K E L
Y
C
K
E
L
>>
>>53111317
det är bara ett spratt brorsan
>>
>>53111278
>Swedish gang

lol
>>
>>53111231
WAIT HERE FOR ONE SECOND.

I got a couple of friends in australia RIGHT NOW. Please tell me her first name
>>
File: unf.jpg (209 KB, 976x1277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unf.jpg
209 KB, 976x1277
>>53111254
>dkn ingen chokladpaj kk

De verkar sköna att knulla favä
>>
>>53111231
Could be an old nickname from an edgy teenage phase
>>
File: 1383069160049.png (102 KB, 200x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383069160049.png
102 KB, 200x298
>>53111391
>he doesn't know about the göteborg Spyders
>>
>>53111430
Högsta wt-priset om hon faktiskt kallar sig för Anna-Maja Död eller något. Känns som att detta är något sorts invecklat bajsbrevande. Han är ju australiensare.
>>
>>53111412
>>53111412
Get fucked, trying to counter-cuck me and break it off

Anyway she doesn't look anything special lots of blondes here it's just her accent sounds retarded which makes my dick hard

>>53111430
That's true. Just like my steam name from 9 years ago has XxX 69 in it
>>
>>53111519
>Get fucked, trying to counter-cuck me and break it off
kek

just give me first letter of first name then
>>
>>53111391
There are literally shootings and explosions in the ghettos of Gothenburg daily m8
>>
>>53111519
i bet you're a sick cunt in CS.
>>
>>53111500
Jo men det var inte så ovanligt för ett par år sedan för kantiga tonåringar att kalla sig liknande saker på bilddagenboken, lunar osv för ett par år sedan.
>>
Grod morgon tråden
Näst sista dagen innan skolan börjar. :)
Bra dokumentär om phreaking i USA på P1 just nu.
>>
>>53111672
>skriver "för ett par år seda" 2 gånger
bara knula upp mina brev
>>
>>53111691
påminn mig imorgon att jag ska lyssna
>>
File: 1433035571124.jpg (73 KB, 609x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433035571124.jpg
73 KB, 609x587
>dkn luktar extremt mycket kuk och sperma i mitt rum
>>
>>53111672
Skulle kunna vara så men det försvarar inte att hon skulle presentera sig så i landet där nedanför.
>>
>dkn man snubblade på ett tumblrbokmärke av en tjej som jag brukade prata med för tre-fyra år sedan
>hon var 16
>jag var nästan 19
>hon hade det väldigt svårt med en våldsam mor som i princip stack med allt av värde som familjen ägde
>vi brukade prata om det och hon sade alltid hur det kändes bättre efter varje gång vi "träffades" online
>min depressionsperiod börjar där jag gradvis slutade svara mina kontakter
>vi glider isär som med alla mina andra internetvänner och IVLvänner
>ser nu, fyra år senare att hon har blivit en mamma

De verkar ensamma. Ingen verkar ta hand om dem. Vet inte hur jag borde känna mig.
>>
Grod natt alla söta
>>
>>53111853
Sov gott anon.
>>
>>53111848
>De verkar ensamma. Ingen verkar ta hand om dem.
Vilka?
>>
>>53111548
J

>>53111643
Yeah use to be pro as. Haven't logged onto steam or played anything past 3 months since I went back to studying and working full time
>>
>>53111848
Finns en stor chans att hon gör samma sak mot hennes egna barn.
>>
Det där med att sova gick inte så bra... Ska fan bara dygna och dricka mycket kaffe på jobbet

Någon annan som gör samma?
>>
>>53111917
Julia?
>>
>>53111917
>J
E?
>>
>>53111886
Hon och hennes son. Det verkar inte som att killen som gjorde henne gravid tog ansvar.

>>53111920
Vet att det statistiskt sett är en större risk men jag har fortfarande väldigt svårt att tro att hon skulle göra något sånt. Hon är verkligen för snäll för sitt eget bästa.
>>
>>53111944
>>53111987
No and that's all I'm telling I know there's like a 1 in 1000000 chance of you actually knowing her but still paranoid

Also are girls in Sweden going through some form of lifting phase?
>>
>>53111933
Sker en gång i veckan.
>>
>>53111848
>>53111999
Jagjag åt sidan så kanske du bör ta upp kontakten igen?
>>
>>53112037
Yes alot of swedish girls (and boys) are traveling to australian in age 18-26
>>
>>53112037
lifting as in at the gym?
>>
>>53112051
Dygnar du en gång i Veckan?
>>
>>53112037
All normalfag goes to the gym here
>>
>>53112082
Why? And she's not traveling she's studying

>>53112099
Yeah
>>
>>53112075
Kanske. Vet bara inte riktigt hur. Tror inte jag kan göra särskilt mycket ändå ju...

Ska gå och lägga mig nu i alla fall.
>>
>>53112122
>Why? And she's not traveling she's studying
i dont know, im not a fucking normie. But i gues its fun to see other things the black people.
>>
>>53112116
Obviously but I'm noticed it a lot more these past 2 years or so

Is it the cool thing to do in Sweden now or someshit, girls lifting?

I've been gyming for 7 years and only recently in the BB community I'm seeing a shit ton of girls from the Nordic countries, is this some sjw tumblr "strong woman" thing going on or something?
>>
>>53112115
Händer i snitt en gång i veckan per månad.
När jag har knullat upp min dag med 6 koppar kaffe kan jag sedan inte sova på natten förrens bortåt 4-5 och måste därför ofta dygna varannan
>>
>>53112266
>is this some sjw tumblr "strong woman" thing going on or something?
I don't think so. The only stance I have seen Sjws take on fitness is to stand against fat shaming.
>>
>>53112266
I don't think so.¨
I think sjw-types are exclusive to larger metropolitan areas so I'd imagine Stockholm being a hotspot for mindfucked radfem rabble.
But going to the gym is just universally encouraged here. Lifting or not a vast majority of people the age of 18-30 goes to the gym.
>>
DETTA ÄR
EN DÖD TRÅD
>>
>>53112579
mm snart
>>
>>53112306
Har aldrig haft problem med kaffe sent på kvällen, trots att jag dricker det typ 1 timme innan sovdags

Hatar mitt liv favä
>>
File: -Nkta-3lr1w.jpg (88 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
-Nkta-3lr1w.jpg
88 KB, 604x604
Alvedon och koffein gör en odödlig favä
>>
>parisskjutning var 13 november
känns som nyss favä
>>
File: 1450201867869.gif (3 MB, 360x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450201867869.gif
3 MB, 360x280
Då var man klädd och redo för sin nattliga cykeltur ut på landet. Ser fram emot en fin och molnfri soluppgång.
>>
>>53112839
>någonsin gå ut i den här kylan
>>
>>53112876
hittade mdongo
>>
>>53112903
>inte gilla kylan
>är mdongo
haha mm
>>
>>53112876
>inte bo på sydkusten

Ska sätta mig på en gravkullle och njuta av stjärnorna och den friska luften.
>>
>>53112934
japp
>>
>>53112839

Glöm inte underställ och reflexer fám.

t på väg ut på den dagliga löprundan.
>>
Så nbögarna och träningscuckarna har vaknat. Dags att sova då antar jag. Godnatt tråden.
>>
File: 1401230842576.jpg (36 KB, 300x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401230842576.jpg
36 KB, 300x360
>dkn tänker på HON
>det är snart 3 år sedan jag pratade med HON sist
>HON var söt, rar och blyg med 7/10 utseende
>HON fanns där för mig när jag blev deprimerad men jag stötte bort henne
VARFÖR VAR JAG SÅ JÄVLA AUTISTISK
VARFÖR SA JAG INGET

JAG SAKNAR DIG L
>>
>>53113161
Saknar dig med B
>>
>>53113183
Jag är inte en B
>>
>dkn tänker på henne
>det var sommaren 2013, vi hade det jättemysigt
>när jag berättade om mina starka känslor sa du att du och gillade mig jättemycket, som en vän
>dkn sa upp kontakten med nästan alla mina vänner efter den natten
>dkn deprimerad sedan den natten

SAKNAR DIG I!
>>
>dkn tänker inte på honom
>dkn alla bögar är kåta slyndjur som bara vill knulla runt och inte vara min pv
>>
>>53113508
>dkn sa upp kontakten med nästan alla mina vänner efter den natten

öh varför då
>>
>
>>
Lol asked her if she plays CS she said yes. What a virgin
Thread replies: 360
Thread images: 61
Thread DB ID: 382874[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.