[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Clowndel upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 379
Thread images: 151
>>
File: jag är bipolär.png (631 KB, 779x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag är bipolär.png
631 KB, 779x437
"God" morgon
>>
File: 1451778455516.jpg (146 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451778455516.jpg
146 KB, 640x1136
>>
File: 1446418623944.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446418623944.webm
3 MB, 1280x720
God morgon
>>
Ironi på hög nivå
>>
File: 1.jpg (81 KB, 412x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
81 KB, 412x371
>>53126046
You know I get hard off race play. No matter what you call me it gets me rock hard.
>>
File: 1448788629467.jpg (93 KB, 600x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448788629467.jpg
93 KB, 600x719
>dkn ingen vänstertjej med näsring som du får knulla varannan helg
>>
>>53126127
Breva ökenfröknar
>>
https://www.reddit.com/r/tifu/comments/3zhqa6/tifu_by_telling_my_girlfriend_about_the_good_boy/

Cuckit gör det igen
>>
>>53125946
h1
>>
>>53126099
gri vi favä
>>
>>53126168
Förvånansvärt få på Göteborgs fnöske
>>
>>53126140
Varför bara varannan helg?
>>
>>53126127
>Har du android kan vi inte vara vänner
Androidplebejer blåsta åt helvete
>>
>>53126134
rannsaka dig själv neger
>>
>>53126140
>du kommer aldrig bli hanrejad av en vänstertjej
>>
>>53126215
mer tack
>>
>>53126273
har du tur kanske du får en vänsterpojke istället :^)
>>
File: 1441864618534.png (2 MB, 1132x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441864618534.png
2 MB, 1132x1600
>dkn vänsterfolk är de duktigaste konsumenterna
Konstig känsla
>>
Bild relaterad är den godaste korven. Bevisa mig fel.

Protip: du kan inte
>>
File: 1449834439665.jpg (77 KB, 658x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449834439665.jpg
77 KB, 658x1136
>>53126284
>>
>>53126382
jo här: *zippar upp kuken*
>>
File: 1436495231166.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436495231166.gif
2 MB, 320x240
>>53126258
Hmmm.
>>
File: 1446301297430.png (857 KB, 599x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446301297430.png
857 KB, 599x597
>man när svenskar är mindre än oss
Varför käkar ni inte bättre och lyfter?
>>
>din schengen blir ett minne blott
Inte stormbög men hell seger favhu
>>
>dkn ingen cirno fv
>>
>>53126467
Orkar inte bry mig
>>
Hur stor del av befolkningen är icke-vita idag tror ni?
>>
>>53126467
man blir inte längre av att äta mat din cuck
>>
File: 1439911943483.jpg (992 KB, 885x1254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439911943483.jpg
992 KB, 885x1254
>>53126501
>dkn cirno fv
>>
>>53126192
>>
>man blir inte längre av att äta mat din cuck

Vad tänkte han när han skrev detta?
>>
File: 1449906022835.jpg (325 KB, 1120x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449906022835.jpg
325 KB, 1120x1680
>>
>>53126582
Han kanske är ledsen för att han inte gjorde det under sin ungdom och blev kort.
>>
File: demographicsweden.png (25 KB, 723x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
demographicsweden.png
25 KB, 723x319
>>53126526
>>
>>53126382
Hur äter man sån korv?
>>
>>53126616
>polen

va
>>
File: 1448818415775.jpg (313 KB, 1011x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818415775.jpg
313 KB, 1011x1248
>>53126479
Skäll seger
>>
>>53126616
>200.000 östeuropéer
>>
>>53126628
Brukar ha den på mackan, men funkar också till kex. Även till det kallskurna på julbordet
>>
File: 1239125182.png (68 KB, 375x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1239125182.png
68 KB, 375x250
>>53126616
>räknar inte med deras barn
>>
>>53126674
Finns det mer (/>w<\)
>>
File: 1449838259539.jpg (110 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449838259539.jpg
110 KB, 852x1136
Hur känner ni inför att bli en raslig minoritet i ert eget land under er livstid?
>>
>>53126721
She needs to be BLACKED.
>>
>>53126549
>>53126576
vilken fe är bästa fe?
>>
>>53126674
Sött
>>
>>53126127
>Gillar vänsteråsikter!
>Om du inte enbart köper elektronikprodukter av mitt favorit-multinationella barnslavsarbetarföretag som skulle mörda sin egen mamma för profit så kan vi inte vara vänner

Måste älska vänstern alltså, puss på dem.
>>
File: 1434442459710.png (321 KB, 855x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434442459710.png
321 KB, 855x480
>>53126750
Hon favä
>>
>>53126616
>2010

Undrar hur det är nu.
>>
File: 4odDWnn.png (97 KB, 1092x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4odDWnn.png
97 KB, 1092x1080
>>53126721
>dkn bild relaterad
>>
>>53126749
Kolla apan kan prata :DDD
>>
File: 1448818561413.jpg (3 MB, 2550x3300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818561413.jpg
3 MB, 2550x3300
>>53126719
SKÄLL SEGER
>>
>>53126209
Göteborg börjar ju bli en riktig muslimstat med mestadels trogna muslimer som följer koranen.
>>
>>53126721
Kommer dra ifrån landet om några år så jag bryr mig inte ett skvatt. Jag njuter av åkturen och alla gånger mina sidor lämnar omloppsbanan är uppskattade.
>>
>>53126773
>vad är sarkasm
>>
>>53126781
>inte solig mjölk
>>
>>53126467
Han Irländaren ligger väl på stabila 150cm?
>>
>>53126822
Varför använde du inte loggan som censur istället?
>>
>>53126616
>räkna in deras barn och de 5 åren sedan 2015 och avlidna gamlingar

Tror det är typ 20% nu. Kanske 10-12% ickeeuropeér.
>>
>>53126822
mer senpai desu kawaii C:
>>
File: BLACKED per-K.jpg (31 KB, 460x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLACKED per-K.jpg
31 KB, 460x600
>>53126818
>>
>Kommer dra ifrån landet
>>
>>53126827
norr = ISIS
centrum = vitare än silesien under tredje riket
öster = vitt och rikt samt vitt och fattigt
söder = bajsbrunt

gbg vif 1621-201X
>>
>>53126886
175.
>>
File: 1448818969437.jpg (451 KB, 1500x977) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818969437.jpg
451 KB, 1500x977
>>53126892
Har inga fler riktigt söta ;_;
>>
>>53126944
Jocke rannsaka dig själv
>>
>>53126827
>>
>>53126840
Klart att hon inte faktiskt nobbar folk för att de har android men faktum kvarstår att vänstermänniskor älskar att vara trogna apple av någon mystisk anledning.
>>
>>53126973
:(
>>
>>53126971
Nära i alla fall.
>>
File: 1448818479273.png (318 KB, 1162x1501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818479273.png
318 KB, 1162x1501
>>
>>53126962
>Centrum

Vilka som bor där ja. De som hänger där är en helt annat femma.
>>
File: 1448819039584.png (1 MB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448819039584.png
1 MB, 800x800
>>
Jag är faktiskt nyfiken vad folk i SMR/NMR som inte är 2D tycker om stormpäls.
>>
>dkn ingen muskel fv
>>
Hoppas ni har nog med mat(som inte behöver tillagas) samt vatten och hygienartiklar för att klara er 3-4 månader.
>>
>>53126987
kanske för att de enda som kör med android är jontar, nördar och bonnläppar
>>
File: 1448818693661.jpg (95 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818693661.jpg
95 KB, 449x600
>>53127073
SKÄLLERIET ÄR INTE DEN ENDA URSVENSKA MEN DET FINNS DÄR
>>
File: 1451970051132.jpg (70 KB, 720x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970051132.jpg
70 KB, 720x667
Rapportera och gå vidare
>>
>>53127046
För att visa hur jag tänker. Ifall någon hänger på ett kafé i NK så är inte kafét "centrum" medans ett stenkast ifrån ligger lägenheter bredvid o'learys och de lägenheterna är centrum.
>>
>>53127090
Är detta ett erkännande?
>>
>>53127090
jorå har en bug out bag redo! #hellseger
>>
>>53127090
Tyvärr. Jag har däremot prövat att leva under sjukligt torftiga omständigheter.
>>
>implying my cock wasn't better than this
>>
File: 01.jpg (485 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.jpg
485 KB, 853x1280
>>53127090
ska du springa iniveden?
>>
>>53127110
Stormpälsen? eller vad?
>>
Man har iaf inte infört några passkontroller på Arlanda.
>>
>>53127073
Mer sö po pälsar.
>>
Bli städare och städa bort all cancer i tråden? J/N
>>
File: 1448818759986.jpg (139 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818759986.jpg
139 KB, 1280x960
>>
>>53127160
Maybe it's big in murrigah, but here it's not too big. I think a couple of people like myself included have such a cock as well. Without the need to post it on a fucking board for vietnamese whisper games.
>>
>>53127219
J
>>
File: 1451998414873.jpg (805 KB, 1311x1748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451998414873.jpg
805 KB, 1311x1748
>dkn ingen fv som tillhör det utvalda folket
>>
>>53127239
Sööt
>>
>>53127223
Well meme'd.
>>
Vafan jävla stormpälsar ut ur tråden!
>>
>>53127253
Det där är ju bara europeiska fenotyper de har stulit genom seklen, kan hitta tjejer som ser ut så i Europa, och äckliga judar är de inte.
>>
File: dec68c6fcbc.png (321 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dec68c6fcbc.png
321 KB, 600x600
>>53127283
Håller med.
>>
>>53126794
Har aldrig riktigt hajat den här bilden favä
>>
>>53127160
post it again i wasn't here
>>
File: touhou 21.jpg (244 KB, 464x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
touhou 21.jpg
244 KB, 464x800
>>53127283

ska vi ta 2Dstormare istället?
>>
>>53127278
Whatever you need to tell yourself to protect your ego.
>>
Mer stormpäls. Avtryck autisterna.
>>
File: 1447452453167.png (650 KB, 696x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452453167.png
650 KB, 696x757
>>
>>53127357
Look for it in the archive.
>>
>>53127376
Varför ett mo-hiragana i armbindeln?
>>
>>53127397
>>53127388
>>53127376
>>
>>53127352
Var väl bara en del i alla försök att få nbögar att sluta använda pepe och wojak.
>>
File: 1449838348960.jpg (50 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449838348960.jpg
50 KB, 600x600
>>
File: 1436172048303.jpg (54 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436172048303.jpg
54 KB, 500x500
>>53127253
>dkn alla har blivit svartade
>>
File: 1446047392494.jpg (2 MB, 3088x4808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446047392494.jpg
2 MB, 3088x4808
>>53127431
>flippar
>asiater
Haha mm jävla negrer hela bunten
>>
>>53127376
>dkn ingen stormfe
>>
Varför är det vissa som alltid ska insistera på att bajsbreva i tråden? Skit inte där du äter för i helvete.
>>
File: 1424214772309.jpg (7 KB, 200x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424214772309.jpg
7 KB, 200x286
>Haha mm jävla negrer hela bunten
>>
>>53127417
found it. how big is that?
>>
File: 1446975962275.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446975962275.jpg
54 KB, 530x530
>Varför är det vissa som alltid ska insistera på att bajsbreva i tråden? Skit inte där du äter för i helvete.
>>
http://www.dn.se/nyheter/varlden/krismote-efter-sexuella-massovergrepp-pa-nyarsfirande-i-tyskland/

Vad har hänt med Sverige? Idag rapporterar DN att 1000-tals nordafrikaner och araber våldfört sig på tyska kvinnor under nyårs natten. Hade detta hänt för ett år sen hade vi fått veta hur traumatiserade de stackars pojkarna är och hur det tyska samhället tvingar dem att våldta.
>>
>>53127530
7'' long 5'' girth.
>>
>>53127510
Autism. Folk blir arga för minsta lilla skitsak och har ingen tolerans för andra.
>>
>>53127576
Sounds like mine, nothing special.
>>
>>53127576
>7'' long
looks bigger desu
>>
Autism. Folk blir arga för minsta lilla skitsak och har ingen tolerans för andra.
>>
>>53126674
>>53126822
>>53126973
>>53126995
>>53127024
>>53127051
>>53127073
>>53127102
>>53127137
>>53127171
>>53127220
>>53127239
>>53127285
>>53127320
>>53127388
Gå och dö i en eld jävla pälsbögar!

HELL SEGER!
>>
>>53127559
>Hade detta hänt för ett år sen hade vi fått veta hur traumatiserade de stackars pojkarna är och hur det tyska samhället tvingar dem att våldta.

Nej? Har du tappat greppet om verkligheten?
>>
>>53127608
When did I ever claim to have a pornstar penis?
>>53127620
I guess? Angle of the shot.
>>
>om jag brevar riktigt många pälsbilder med Tyr-runan på så blir nog de där dumma stormsnorrarna riktigt avtryckta eller hur Pierre?
>>
>>53127661
>I guess? Angle of the shot.
could be. mine is like 16-17 cm and looks alot smaller
>>
File: 1449756269153.jpg (561 KB, 681x963) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449756269153.jpg
561 KB, 681x963
>>53127636
>dkn 8 (Du)'s
>>
>>53127559
de vet att förtroendet för dom är lågt att att det är just för de aldrig rapporterar sån här skit annars
>>
>>53127652
http://sv.metapedia.org/wiki/Sex%C3%B6vergreppet_p%C3%A5_en_11-%C3%A5rig_flicka,_Husbybadet_i_Stockholm_den_20_februari_2011
>>
>>53127428

antagligen för att karaktärens namn är fujiwara no mokou, alltså familjenamnets första stavelse
>>
>>53127714
Post it so we can be the judge.
>>
File: 1443220321103.jpg (17 KB, 236x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443220321103.jpg
17 KB, 236x333
>Gå och dö i en eld jävla pälsbögar!
>>
>>53127718
Rannsaka dig själv
>>
>>53127734
>2011

Låter inte som ett år sedan där.
>>
>>53127760
some other day :^)
>>
>>53127782
Nej
>>
File: 1445795579003.png (1 MB, 3375x3251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445795579003.png
1 MB, 3375x3251
>>53127559
>Enligt uppgifter från polisen ska gärningsmännen ha varit unga män från Nordafrika och Mellanöstern.
vad är detta?
trodde invandrarna enkelt fick våra kvinnor?
så varför måste dom då våldta?
>>
Kommer elden i Tyskland börja stiga på allvar snart eller?
>>
File: 154856967347547.png (279 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154856967347547.png
279 KB, 500x500
>>53127760
>>
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2947443-tarmbakterier-hittade-i-hundfoder
>>
File: Namnlös.png (24 KB, 727x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
24 KB, 727x473
åh nej
>>
>>53126382
Är kompis med han på onsala korvs bildens barnbarns dotter eller något liknande.
>>
>>53127870
Jag hittar fan inte bilden om tyskar som söker på vapen på nätet. Men du fattar nog vad jag syftar på.
>>
wtf. delete OP pic
>>
>>53127843
Säger något stort (eller litet) om din intelligens om du trodde på /pol/-memes om invandrarnas sexuella bedrifter.
>>
File: 14543567745.png (225 KB, 322x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543567745.png
225 KB, 322x326
>>53127559
Det är lite för svårt att tysta ned det som hände i Köln.

Jag trodde först de skulle hoppa över vilka de misstänkta är men det stod visst längst ner.
>>
>>53127891
>Cheeky cunt.
now you have to lurk here every day to see if i post anything :^)
>>
>>53126215
Haircut looks like she fell into a woodchipper.
>>
File: 14507877678.jpg (26 KB, 238x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14507877678.jpg
26 KB, 238x357
http://www.expressen.se/kvallsposten/mp-politikern-vagra-visa-id-pa-kastrup/

Jamen självklart är det en jävla MP:are.
>>
>>53128006
No. I only come here twice a week so I'll look for the fix elsewhere familia desu.
>>
File: 102598764062092.jpg (140 KB, 960x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
102598764062092.jpg
140 KB, 960x678
>CUF
>>
File: 1449834502584.jpg (104 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449834502584.jpg
104 KB, 640x1136
>>53128013
>>
File: 14476577733.webm (555 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14476577733.webm
555 KB, 1280x720
>>53127944
EU får ju komma överens om att BYGGA EN JÄVLA MUR
>>
>>53128062
I want to see your ass
>>
>>53128070
Do you find this attractive?
>>
can you guys speak in english so americans can invade your general like we do with /brit/
>>
File: 1423359230496.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423359230496.jpg
9 KB, 225x225
>>53128063
>Tar tillvara på flyktingars kompetens

Sweatshops i Sverige när?

Sen
>Minskar kostnaden per asylsökande
Så C är redo att inte ge ett jävla öre till flyktingar?
>>
>>53127870

vette fan om de någonsin kommer dra igång några storskaliga nazistfasoner igen
>>
File: 1440649138301.jpg (211 KB, 984x1010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440649138301.jpg
211 KB, 984x1010
>Är kompis med han på onsala korvs bildens barnbarns dotter eller något liknande.
>>
>>53128115
nobox alright
>>
>>53128063
Jävla kufar
>>
>>53128063
Haha aa.
>>
>>53128062
Come here on friday night and i perhaps show you something :^)
>>
File: 760.jpg (34 KB, 760x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
34 KB, 760x760
>>53128035
kek

låt mp brinna
>>
>>53128115

if you post some touhou for me
>>
>>53128138
bork bork bork
>>
>>53128089
Whoa calm down there, buddy. I wanted a Swede homosexual or bi friend to shoot the shit with not strip tease with.
>>
>>53128115
Nej, du får köra google translate och se ut som ett fån.
>>
>>53128205
Nej breva röv, var inte en horunge nu.
>>
>>53128178
Friday night I will be playing smash Bros with friends.
>>
Onsala korv? Psscht, det är min farbrors händer som håller korgen med ciabatta-bröd på kungsörnens mjölblandning för just det brödet.
>>
>>53128216
skämt är på dig min svenska är perfekt
>>
Hmm vill ni att jag gröntextar mitt stoppade besök till Israel?
>>
>>53128239
too bad for you normie
>>
>>53128282
kör hårt Irananon
>>
>>53128280
>du kommer aldrig uppleva dkn stormpälspv
>>
>>53128228
I top, famblam. I am not sub in one bit.
>>53128284
>normie
I play with autists from /v/. I hardly doubt that counts under anything normie.
>>
>>53128280
>denna mängd google translate med engelsk syntax
>>
>>53128282

Hanieh?
>>
>>53128333
Vad förstår du inte med att breva rumpa? Ingen bryr sig om du låtsas vara något annat, jag vill se rumpa.
>>
>>53128282
Gör det bara
>>
>>53128063
>Ger alla möjlighet till klassresa
Rakt ner i underklassen då Sveriges ekonomi kommer totalkrascha.
>>
File: Mitsuko Kongō.png (987 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mitsuko Kongō.png
987 KB, 1280x720
>>53128364
>>
>>53128333
>I play with autists from /v/
if you meet people in real life you're a normie reeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>53128314
>>53128349
swedish (you)s are best yous desu, see ya later goobers
>>
>>53128406
BREVA RUMPA, NU
>>
Jag skulle döda ett par rappare men de gjorde det de själva, allihopa är självmordsbenägna behövde inte ens min hjälp. Skiten är på grundskoilenivå, jag kommer troligtvis bli fängslad om jag skjuter på dig gjorde jag det till dig obalanserad till vänster. Stack en flagga i min stad, allihopa skriker compton jag borde köra för borgmästare när jag är klar favä och jag sätter det på min mamma och min Betty Boop också, 20 millioner går ur domstolen Betty Wuwu.
>>
File: Fight_me_nerd.jpg (102 KB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fight_me_nerd.jpg
102 KB, 853x480
>>53128416
Then how would you react when we meet and I cum on your butt?
>>53128431
I don't take pictures of my hairy arse.
>>
File: yuri1.png (134 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yuri1.png
134 KB, 480x360
>>53128063
>>53128155
>>
>>53128514
Ew, is this why you're a loner?
>>
>>53128464
Jag blev en neger efter jag lyssnade på detta album
>>
>>53128464
Kungta kinte
>>
>>53128539
>men don't have body hair

Are you gay or something?
>>
File: 1543554257.jpg (209 KB, 1278x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1543554257.jpg
209 KB, 1278x959
>>53128464
>lyssna på Hallicka en fjäril en gång...
>>
varför har vi massa bögar som sitter och matar en jävla homoneger med (du)n
kan ni inte hitta kuk utanför 4kanal?
snälla
>>
>>53128514
>Then how would you react when we meet and I cum on your butt?
Thats an other thing. Im gonna fly to the US right away :3
>>
>>53128616
varför inte?
>>
File: 84e4e3b58eb.png (333 KB, 864x1485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
84e4e3b58eb.png
333 KB, 864x1485
>>53128616
varför blir du arg när det är allt gyckel ändå? låt oss ha kul med att leka med den rövburgaren från negerland. hen tycks gilla rollspela med folk på nätet.
>>
File: 1424450336.jpg (72 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424450336.jpg
72 KB, 500x375
http://24kalmar.se/2016/01/01/gang-borjade-tafsa-pa-tva-flickor-bildade-ring-runt-dem/

>Männen har inte förstått svenska, eller något annat språk heller. De har i alla fall vägrat lyssna på tjejerna. Vi har ingen misstänkt i nuläget, men det finns övervakningskameror som vi kommer kontrollera, säger P-O Jansson.
>>
>>53128616
De vill sabba tråden. Hälften av dem är nog inte ens bögar utan gör det bara för att förstöra.
>>
>>53128616
bögar är psykiskt instabila favä
>>
>>53128636
>>53128696
inte övertygad om att ni rollspelar favä
jag får ont i själen av bögande bara mest därför jag gråter

sen är breven i sig värre än fedoraspam
>>
>>53128302
Del 1:
>bokar standby flyg till Tel-Aviv genom Warsawa tidigt på morgonen igår
>när jag landar och ska byta till flyget med ett israeliskt bolag till Tel-Aviv så blir det som väntat ett frågeförhör om mitt ursprung och vad jag tänkt göra
>efter en halvtimme så tar de in mig i ett separat rum där de söker igenom allt jag har på mig och i min ryggsäck
>jag får först intrycket att det inte är några problem och att allt bara är enligt rutin, men då det tar så jävla lång tid och avgångstiden närmar sig allt snabbare så börjar jag ana att det inte blir någon resa
>typ en timme i rummet och 5 min innan avgångstiden säger de att jag inte få komma med pga säkerhetsanledningar, de vill inte säga något mer specifikt, men att jag fortfarande kan försöka ta mig till landet med andra flygbolag utan lika strikta regler, då de i flygplatsen kommer göra en annan bedömning på mig.
>jag tvivlar först på att det inte ens är någon idé att försöka då jag inte alls ser vad jag gjort för fel för att inte komma med flyget och det lär knappast gå bättre där borta, men då jag inte verkligen vill resa och inte har något annat planerat de närmsta dagarna ger jag det ett försök och bokar ett nytt flyg till tel-aviv men som anländer 8 timmar senare
>>
Fucked my gf while a song from these plebs played in the background
>>
File: Saber_ohio_angry.png (112 KB, 594x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber_ohio_angry.png
112 KB, 594x483
>>53128617
That would be extremely costly.
>>53128636
>>53128696
Literally best posters right now that get it desu.
>>
Fan vad många töntar här. Blev ni mobbade i skolan eller vad är det frågan om?
Hahahahah
>>
1-2 vanilj
3-4 låli
5-6 rak päls
7-8 homo päls
9-0 tråden väljer
>>
>>53128706
http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/01/02/11243705-tafsande-utlandska-man/

Tur att de har Thoralf, annars hade orten varit lika hopplös som Stockholm eller Malmö.
>>
>>53128775
Hell seger!
>>
File: 1367361794574.jpg (103 KB, 777x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367361794574.jpg
103 KB, 777x777
>>53128819
tuttlåli
>>
File: Dlg9v6u.jpg (61 KB, 650x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dlg9v6u.jpg
61 KB, 650x508
>>53128756
>värre än fedoraspam
>>
>>53128819
/ss/
>>
File: 1435356947228.jpg (239 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435356947228.jpg
239 KB, 1200x1600
>>53128819
>>
vafan är fel med oss svenskar ni är ju alla sjuka
>>
>>53128810
Nej, jag mobbade andra i grundskolan men på gymnasiet var det inte lika tillåtet så jag gick och blev en autist.
>>
>>53128790
>That would be extremely costly.
wouldn't be a problem, where in the US do you live?
>>
>>53128819
låli snälla
>>
File: 78324893432.png (298 KB, 1024x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78324893432.png
298 KB, 1024x629
>>53128894
Jvdk
>>
>>53128896
East Coast.
>>
>>53128890
Jag är osäker på ifall jag känner att denna kvinna är attraktiv eller inte. Hon känns redigt fulsnygg.
>>
>>53128932
>East Coast
city? i got relatives on the east coast
>>
>>53128867
hahaa killen längst upp till vänster på trilbydelen
vad fan heter han nu igen

kommer bara ihåg att han gjorde massa vidriga saker och blev v&ad för pedofili
>>
File: 1449448385163.jpg (518 KB, 900x1273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449448385163.jpg
518 KB, 900x1273
>>53128819

fällor
>>
>>53128768
skriv mer plox, struggle is real för iranier
>>
File: 1429444085238.jpg (317 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429444085238.jpg
317 KB, 1600x1200
>>53128948
eehhh?
>>
File: HOL_UP.png (240 KB, 432x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOL_UP.png
240 KB, 432x429
>>53128961
NY.
>>
File: 1442322450128.jpg (476 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442322450128.jpg
476 KB, 900x675
>>53128894
>dkn mobbaren i grundskolan blev slagpåse i gymnasiet och sedan folkpartist

Visste att det inte var mig det var fel på.
>>
>>53126115
What the fuck is that webm
>>
>>53128580
>när jänkare brevar
>>
>>53128987
>lives in NY
>not a normie
REEEEEEEEEEE
>>
File: 1443753317390.jpg (150 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443753317390.jpg
150 KB, 1252x1252
>donken fick varning för stormpäls
Jävla SRNs
>>
>>53128948
Du är en sjuk jävel. Det är ett missbildat barn, ingen "attraktiv kvinna".
>>
>>53128972
Ringer ingen klocka sådär omedelbart. Du kan alltid gröntexta det du kommer ihåg.
>>
>>53128975
Jag skall hitta dig anon och den dagen jag hittar dig så skall jag se till du blir en fälla.
>>
File: Normalfags.jpg (45 KB, 625x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Normalfags.jpg
45 KB, 625x540
>>53129019
>ffxi
>>53129022
>implying living in one of the largest citis in the world implies one is a normie
>>53129054
>he eats fast food trash like McDonalds
>>
>>53128894
Haha va? Hur fan går det ens till. Aja kämpa på du, aldrig roligt att ha autism.
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53129094
>att spela mmos är nbögigt
>när jänkare brevar
>>
>>53129094
>>implying living in one of the largest citis in the world implies one is a normie
tell us about your life, so you can prove that you're not a normie
>>
File: 1451120058094.jpg (206 KB, 784x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451120058094.jpg
206 KB, 784x776
>dkn sverige förlorar just nu
>>
File: fedoranon.jpg (125 KB, 339x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoranon.jpg
125 KB, 339x508
>bli kallad sjuk jävel
>gycklade hårt
>mitt ansikte när jag funderar på ifall jag ska fortsätta gyckla eller lägga av
>>
File: trap 4.png (472 KB, 595x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap 4.png
472 KB, 595x841
>>53129092

då får jag väl ge mig av till gymmet så jag är hyfsat vältrimmad när ögonblicket kommer
>>
>>53129017
average Swedish boy thb senpai
>>
>>53129137
>
>>53129152
I'm sitting here talking to a bunch of pasty Swedes while jacking it to NTR doujins.
>>
>>53128768
Del 2:
>vägen dit var inga problem, men då jag knappt hade sovit något under de senaste dygnen så var jag snuskigt trött och sliten väl framme
>första kontakten i flygplatsen blir i passkontrollen då jag inser att det stora förhöret kommer börja
>de frågar vad min pappas namn är, jag svarar
>de frågar vad min farfars namn är... jag vet inte då jag knappt har någon kontakt med min släkt
>jag blir hänvisad till ett vänterum
10 min senare får jag komma in till ett förhörsrum där en gubbe intervjuar mig vidare om vad jag har för planer i israel och mitt ursprung
>Han: Varför åker du hit?
>Jag: För att jag är intresserad.
>Han: Vad vill du se?
>Jag: Tel-Aviv och Jerusalem
>Han: Varför åker du standby?
>Jag: För att det är ett enklare sätt att resa och man slipper fasta datum.
>misstänker att denna resemetod är en bidragande orsak till att jag blev utsedd till "terrorist"...
>efter intervjun känns det väl dock fortfarande ganska hoppfullt, har svarat rakt på alla frågor dock börjar det bli mer nervöst
>det var dock nu som den värsta delen skulle komma
>>
File: 1445959049209.jpg (75 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445959049209.jpg
75 KB, 1280x720
>>53129175
Du brevade just framtida bilden utav dig själv :3
Juste, muskelfällor är också h1
>>
>>53129202
nice. Post picture of apartment or face :3
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53128975
>teckna en flicka
>kalla det en kille
Jävla fatalpulse
>>
>>53129172
>Jag gjorde det ironiskt ;;^)))
>>
>>53129175
What's her name?
>>
File: sofia_karlsson.jpg (67 KB, 540x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sofia_karlsson.jpg
67 KB, 540x401
why are Swedish women so perfect
>>
File: 1381624105960.jpg (62 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381624105960.jpg
62 KB, 496x501
>>53129249
>Jag gjorde det ironiskt ;;^)))
>>
File: 41241251.jpg (312 KB, 1200x1722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41241251.jpg
312 KB, 1200x1722
>dkn ingen låli gud
>>
File: Maya_cringing.jpg (60 KB, 867x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Maya_cringing.jpg
60 KB, 867x720
>>53129235
Funny coming from the cocktease.
>>53129175
Post pasty butt.
>>
>>53129279
bokstavligen skitful
>>
Vad är en fälla får ngt desu favä
>>
>>53129311
vet ej :D ^^
>>
>>53129311
crossdresser ;)
>>
>>53129311
Slang för stockholmare.
>>
>>53129306
>Funny coming from the cocktease.
yes. I would like to see your ugly face
>>
>>53129022
This.
>>53128987
What are you even doing with your life burger

/thread
>>
>>53129079
minns bara
>åt bajs
>rörde sin brorsdotter sexuellt
>har en EDsida
>>
jag fikade med mccauley

FÖR EN HALVTIMME SEN
>>
>>53129352
nej din jävla autist
>>
>>53129402
eh jo
>>
>>53129340
äh men fy
>>
File: Höj skatten.jpg (111 KB, 671x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Höj skatten.jpg
111 KB, 671x542
>>
File: 31.png (567 KB, 1947x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.png
567 KB, 1947x838
>>53129227

don't know, probably some generic anime person, also

>her

>>53129227

skönt att veta att du har min rygg, anon

>>53129248

verkligen
>>
>>53129362
>What are you even doing with your life burger
>>53129202
>I'm sitting here talking to a bunch of pasty Swedes while jacking it to NTR doujins.
>>53129353
Too bad, You don't get to see my mug.
>>
>>53129463
>Too bad, You don't get to see my mug.
then you wont see my big dick
>>
File: 1446033119684.png (201 KB, 490x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446033119684.png
201 KB, 490x380
>>53129455
Jävlar du brevar mer utav dessa fällor, dags att runka...men glöm inte finner jag dig anon så kommer jag fan trycka ner dig...
>>
>>53129217
Blev du rövdemolerad av mossad?
>>
>>53129512
>6.6"
>big
That's above average.
>>
>>53129549
I have a 8.5 inch dick. I posted it two times and every single time I got freaking banned, stupid mods. Even when using imgur...
>>
>>>/sp/64700389
Kom tråd /dp/ famalams
>>
>>53129549
>That's above average.
maybe i wasn't telling the truth :^)
>>
>>53129589
Somalieranon?
>>
File: hussthlm.jpg (30 KB, 400x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hussthlm.jpg
30 KB, 400x220
>>53129432
Beta stick. Stockholm är den bästa staden i Sverige, till och med i Norden. Endast autister bor på landet.
>>
File: 1441397320840.jpg (119 KB, 838x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441397320840.jpg
119 KB, 838x702
>>53129627
Näh, halvturkanon :^)
>>
>>53129627
somalieanons kuk är bra mycket mindre än det
>>
>>53129217
>de frågar vad min farfars namn är... jag vet inte
Rannsaka dig själv.
>>
>>53129589
Stop being a pussy and do what you want. This is why you would be the bottom even with a big dick, you are not assertive enough.
>>53129619
I honestly don't care I like all dicks big or small(cut is still shit). I like color contrast and frottage desu.
>>
File: Page_39.jpg (905 KB, 837x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Page_39.jpg
905 KB, 837x1181
>>53129523

bara för (dig)
>>
>>53129670
De har väl namn som tar 5 minuter att uttala där nere? Han är inte mästerras, klart han inte har lika bra minne
>>
>>53129699
>succubus(man)
>>
>>53129689
>I honestly don't care I like all dicks big or small
are you gay or something?
>>
>>53129689
>Stop being a pussy and do what you want. This is why you would be the bottom even with a big dick, you are not assertive enough
what the fuck are you smoking, you sound like a basement retard haha.
>>
>>53129463
>implying anyone wants to se mug from anime posting autistic girl
>>
File: 1434468639070.png (354 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434468639070.png
354 KB, 500x500
>>53129699
Tack, (You) <3
>>
File: 1446030274957.jpg (684 KB, 979x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030274957.jpg
684 KB, 979x1375
>dkn ingen fv
>>
File: suicidal.jpg (80 KB, 426x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicidal.jpg
80 KB, 426x282
>>53129217
Del 3:
>En halvtimme senare börjar en yngre tjej att intervjua mig. Med henne skulle ALLT handla om mitt ursprung
>Hon: Var är ditt iranska pass?
>Jag: Har inget
>Hon: När var du där senast?
>Jag: Över 10 år sedan, jag var liten
>Hon: Hur många gånger har du varit där?
>Jag: 2 vad jag minns
>nu ska jag erkänna att mina svar blir mer otydliga, jag slarvar med årtal och sådant då jag tänker att det ändå inte spelar någon roll och jag har ändå ingen full koll på det, dock så är dessa detaljer tydligen livsviktiga för intervjun
>Hon: När flyttade dina föräldrar till Sverige?
>Jag: Vet inte riktigt, 85 kanske
>Hon: Varför?
>Jag: De vela ha mer frihet, de gillade inte regimen
>Hon: När och var föddes din syster?
>här klantar jag mig och säger ett senare årtal samt att hon föddes i Iran, då får hon spratt och höjer rösten
>Hon: DU LJUGER FÖR MIG, DIN HISTORIA STÄMMER INTE (exempelvis att de skulle ha flyttat till Sverige först och senare fött deras dotter i Iran)
>Hon: Jag ska vara ärlig, jag gillar inte dig. Du bara ljuger. Du är nervös. Du döljer något. Jag tror inte att du kommer släppas in.
Om jag var nervös innan, gissa hur jävla skraj jag blev här. Hela kroppen börjar skaka. Hur fan hade ni reagerat om ni är helt oskyldig men ändå utmålas som någon al-qaida och kan knappt försvara sig? Jag blir för fan nervös av arbetsintervjuer och att hålla tal för klassen, det är väl klart man alltid är nervös, men det ser kärringen som ett hot och inte som ett naturligt mänskligt fenomen.
>vidare frågar hon om mina släktingar och hur mycket kontakt jag har med dem
>jag säger att jag knappt har någon kontakt och att det enbart är då och då med mina morbröder
>här får hon åter igen kuk i arslet då hon märker att min kontaktlista är liten (vem fan sparar folks telefonnummer ens längre liksom?) och att ingen av dessa släktingar finns med
>Hon: VARFÖR LJUGER DU FÖR MIG?? HAR DU RADERAT KONTAKTER FRÅN DIN LISTA?
>Jag: Nej, jag använder något som kallas Skype....
>>
>>53129739
Literally nothing wrong with liking dicks.
>>53129744
It's called gay terminology.
>>53129778
Everyone wants to see anime girls.
>>
>>53129836
>It's called gay terminology.
You're messed up pal, you gotta fix your mind and life...
>>
File: 1137586350576318.jpg (93 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1137586350576318.jpg
93 KB, 640x640
>>53129817
>Nej, jag använder något som kallas Skype
jag tänker anta att den kommentaren inte uppskattades
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
Jag har ingen fv
>>
>>53129817
Så gåre om man är skithud
>>
>>53129836
>Everyone wants to see anime girls.
>/a/
>>
>>53129876
Just show your dick.
>>
File: 1399141203094.jpg (318 KB, 1120x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399141203094.jpg
318 KB, 1120x1284
>animebögar
>>
>>53129902
Bli min fv :3
>>
>>53129836
>Literally nothing wrong with liking dicks.
if you say so, why dont you have a bf?
>>
>>53129817
Du skulle sagt att du använde den gamla hederliga spionprogramvaran ISEEKJEWS (ICQ för er som är för unga för sånt).
>>
>>53129991
Life is too short to be tied down. Fuck buddies are much better.
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
>>53129978
Möjligvis, är du A: en tjej och B: inom den större london regionen?
>>
>>53129808
skaffa en då, retard
>>
>>53130063
nej nej och nej, jag trodde du var en person som ville ha en fv och bli fv till en anon, men okej.
>>
Är man nödvändigtvis nbög bara för att man har utbildning och jobb och fv ibland?
>>
>>53130061
Then what the fuck are you doing here? Go out and find your stupid fuck buddies, retarded clown.
>>
>>53130061
>Fuck buddies are much better
see, you're a fucking normie.
>>
File: 1425273208655.jpg (276 KB, 1010x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425273208655.jpg
276 KB, 1010x960
>>53130124
ja
>>
>>53129817
>iranier
>åka till Israel
bra tänkt
>>
File: 1451288369454.jpg (31 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451288369454.jpg
31 KB, 500x281
>>53130124
Ja
>>
File: 1436182035981.png (556 KB, 1000x1210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436182035981.png
556 KB, 1000x1210
>>53130124
Ja, så stick din jävla nbög!
>>
>>53130124
Det är nog mer en attitydgrej
>>
Oåj ojoj ojoj oj oj oj
Inga mera selfies, för vi ska ta en Groupie
Oåj ojoj ojoj oj oj oj
Ingen vill ju vara helt själv, ta en Groupie ikväll
>>
>>53130089
>jag trodde du var en person som ville ha en fv och bli fv till en anon, men okej.
Skulle det inte bara vara att vilja ha en pojkvän?
>>
>>53130124
>utbildning
>jobb
>fv
"är jag nög??????" - a.
>>
File: 1352913596270.jpg (77 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352913596270.jpg
77 KB, 600x450
>>53130124

ja
>>
File: walter.jpg (38 KB, 400x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
walter.jpg
38 KB, 400x205
Är jag den enda här som är nyfiken på iranons nästa del?
>>
>>53130135
It's 10am who fucks at 10am?
>>53130142
Why are you complaining when you are fuckbuddy number two?
>>
nbög borde seriöst byta namn till nög.
>>
File: 1424014300926.jpg (391 KB, 2794x1871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424014300926.jpg
391 KB, 2794x1871
>>53130216
jo
>>
>>53130253
>when you are fuckbuddy number two
so if i fly to the US we gonna have a good time? :3 Can i live in your apartment?
>>
>>53130285
normalög?
ne
>>
>>53129817
ingen del 4?
>>
File: 1433247761827.jpg (35 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433247761827.jpg
35 KB, 1024x768
>Är jag den enda här som är nyfiken på iranons nästa del?
>>
File: depressed.jpg (101 KB, 358x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
depressed.jpg
101 KB, 358x335
>>53129817
Del 4:
Finns väl inte så mycket mer att säga här.
>Hon ställer även frågor om jag är muslim
>Jag: Nej jag är ateist och mina föräldrar också
>Hon: Har du varit i en moske och när var det senast?
>Jag: 5 år sedan med skolklassen som studiebesök
>hon tror inte på mig som vanligt och blir förbannad då hon anklar mig för att ljuga, alla med iranskt ursprung måste tydligen vara hardcore allah akbars
>när jag berättar om att jag flyger standby och inte kör fasta datum berättar hon för mig att detta låter väldigt hotfullt vilket jag tycker är obegripligt egentligen. borde inte terrorister ha planerat långt i förväg om de ska utföra något dåd och INTE åka standby?
>Hon: Det ser inte ljust ut för dig, jag tror inte du kommer släppas in
>jag blir jävligt nedstämd och får vänta typ 2 timmar på att något ska hända, får en macka under tiden...
>de tar en bild på mig och mina fingeravtryck och en stämpel i passet, vid den här punkten kände jag mig officiellt knullad i röven
>De: Du har härmed blivit nekad att komma in i landet
>blir uppvaktad inom de närmsta 3 timmarna innan jag till slut får flyga hem.
Vilken jävla mardröm...

>>53130165
Tja... Man hade väl kunnat hoppats att det ser på mig efter min nationalitet (som i detta fallet var svensk) som de gör i typ alla andra länder, även USA.

>>53129913
Jag vet... Önskar att jag var svart eller något åtminstone. Att vara iranier är bara problem. Vill bara att någon tar livet av mig just nu.
>>
>>53130320
Käft jävla nög
>>
>>53129817
>bajshuding
>vet inte vad din farfar heter
>vet inte när eller i vilket land din syster är född
>ingen kontakt med släkten
rannsaka dig själv
>>
>>53130182
bara jag som ser Hell Seger?
Jävla sosse groda.
>>
>>53130304
If you're a cute 100% white blond hair blue eyed tall man with an IQ of 110 making 100k starting and cooks, maybe.
>>
>cuckholmare som tror att deras metrosexuella cuckstad är bättre än köpenhamn
>>
File: saitama_ok.jpg (56 KB, 483x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saitama_ok.jpg
56 KB, 483x483
>>53130371
>nationalitet
>svensk
Haha mm
>>
File: shinobu tvivel2.png (1 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu tvivel2.png
1 MB, 2560x1440
>>53130287
Tror jag klarar mig
>>
>>53130371
Du borde bara ha detonerat dynamitbältet i det läget favä.
>>
>>53130371
Det är första steget i hur ett svenskt pass kommer värderas. Dvs en dindu (jaja du är iranier och ni är väl ok för det allra mesta) blir stoppad.

Jag undrar när vita svenskar får kassa visumkrav på passet efterr att landet blir extremt dinduifierat.
>>
>>53130371
>Man hade väl kunnat hoppats att det ser på mig efter min nationalitet (som i detta fallet var svensk)
Men det är ju det de gör. Blanda inte ihop nation och stat. Din "svenskhet" är bara bläck på ett papper.
>>
>>53130450
Eller inte, kom nu så skall vi ut och kul!
>>
>>53130371
Hur känns det att bli cuckad av din värsta fiende, juden?
>>
>>53130405
yes on all except
>making 100k starting
i make 75/year
>>
>>53130426
Därom finns det inget tvivel, danskjävel.
>>
>>53130371
>min nationalitet (som i detta fallet var svensk)

Du menar ditt medborgarskap?
>>
File: 19574575684601.jpg (153 KB, 978x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19574575684601.jpg
153 KB, 978x525
>>53128768
>>53129217
>>53129817
>>53130371
värt väntan favä
hoppas att detta radikaliserade dig och att du nu hatar Israel
>>
>>53130471
Finland wiff da bantz
>>
>>53130371
>Tja... Man hade väl kunnat hoppats att det ser på mig efter min nationalitet (som i detta fallet var svensk) som de gör i typ alla andra länder, även USA.
haha aa, men du glömde skrika allah ackbar min bror.
>>
>>53130471
jedrans
>>
File: 14475543606068.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14475543606068.jpg
96 KB, 792x558
>>53130426
>blattar och cuckar i Malmö som nu tror de kommer få åka fritt till Köpenhamn

Återigen blir ni cuckade av mäktiga huvudstaden.
>>
>>53130371
Tack för OC. Jag hoppas att det inte kostade dig allt för mycket för att bli förhörd av ett gäng mossadagenter.
>>
File: Real_fucking_Beato.jpg (124 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Real_fucking_Beato.jpg
124 KB, 450x450
>>53130508
Hmm. I guess that is acceptable.
>>
File: 1444453030140.jpg (63 KB, 592x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444453030140.jpg
63 KB, 592x492
>>53130471
>>
>>53130379
>vet inte vad din farfar heter
Vet inte heller vad min farmor, mormor, morfar heter. Kan ju vara för att när föräldrarna pratar om dem så anges de som just far eller mor och man hör aldrig namnen.
>vet inte när eller i vilket land din syster är född
fast just den frågan visste jag
>ingen kontakt med släkten
Nej de bor i ett annat land som jag aldrig är i och pratar ett språk jag knappt kan. Vad ska man göra åt saken?

>>53130448
Jagjags åt sidan så är det i den officiella benämningen sant, men nej jag ser mig inte som svensk.

>>53130505
>>53130536
Har inte ändrat uppfattningen över något. Jag har förståelse över situationen, dock väldigt besviken såklart. Givetvis tycker man att de hade kunnat behandlat mig annorlunda då jag verkligen velat åka dit.
>>
>>53130588
oh, i missed one thing. Im not that tall. 172 cm.
>>
>>53130617
Flytta hem.
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
>>53130426
Stockholm: Hugget ur granit
Köpenhamn: utskit av kalk och vatten
Av med proxyn Anders
>>
>>53130617
Officiellt sett så är din nationalitet inte svensk, din jävla skithud
>>
>>53130644
korta "män" passar bättre som fuccbois ändå
>>
File: 1401143316092.jpg (249 KB, 795x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401143316092.jpg
249 KB, 795x648
>klockan är 4 och jag har inte gjort ett enda jävla skit
>2 tentor
bara knulla min framtid upp familj
>>
File: 154654847431.jpg (62 KB, 553x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154654847431.jpg
62 KB, 553x399
>>53130448
>nationalitet
>när stormbögar brevar
>>
>>53130617
>Jagjags åt sidan så är det i den officiella benämningen sant, men nej jag ser mig inte som svensk.
Det spelar ingen roll. Du kanske är litet naiv men verkar vara en hygglig grabb. Jag hade bjudit dig på en öl för den berättelsen och umgåtts litet med dig.
>>
>>53130617
>>53130676
>>53130702
Till saken hör att jag vet att typ hela tråden hatar mig också över mitt ursprung och jag vill inget hellre än att bli dödad så jag kan slippa detta lidandet. Ingen hatar mig mer än mig själv dock.
>>
>>53130644
Wow. I thought you nerds were supposed to be strong manly tall men. So you're my small spoon figuratively and literally.
>>
>>53130719
VGH
>>
>>53130719
Sprängde han sig själv i syrien eller hur fan dog den jävla blatten nu igen?
>>
File: 1445041381761.jpg (14 KB, 260x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445041381761.jpg
14 KB, 260x260
>>53130719
>>
>>53130737
>So you're my small spoon figuratively and literally
that would be nice. I dont really mind desu. Feels good to have a bigger person to hug you in bed
>>
>>53130732
Vadfan? Sekulära iranier är ok. Araber däremot kan vi skicka in tillsammans med judarna i ugnen.
>>
>>53130448
>>53130702
Varför kan du inte vara trevlig din jävla fjant? Stick tillbaka till /pol/ om du inte kan uppföra dig och sluta breva 2D. Ni nystormbögar som kom hit efter sommaren är fan hemska.
>>
>>53130749
>tror att det är mitt pass
haha aa
det är ju någons brottslings pass som lades upp på exponerat tror jag

>>53130763
vet faktiskt inte tänkte bara använda det som exempel på att det faktiskt står Svensk- Nationalitet på folk som inte är etniska svenskar
>>
>>53130783
sö po?
>>
File: 1442925012175.png (34 KB, 1000x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442925012175.png
34 KB, 1000x200
http://www.folkkampanjforasylratt.se/
Ni har väl skrivit under?
>>
>>53130617
Jag borde också försöka åka till Israel och se vad som händer, är Bosnier så har ingen aning om de skulle släppa in mig.
>>
>>53130796
Rather cuddle my crotch on your butt too desu.
>>
File: 1449447909535.jpg (23 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449447909535.jpg
23 KB, 373x500
>Vadfan? Sekulära iranier är ok. Araber däremot kan vi skicka in tillsammans med judarna i ugnen.
>>
File: 14080_1220193830.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14080_1220193830.jpg
52 KB, 547x410
>>53130880
>>53130880
>>53130880
>>53130880
>>53130880

Ny
Ny
Ny
>>
>>53130873
>Rather cuddle my crotch on your butt
s-sounds hot :3 l-looking forward to it man
>>
>>53130812
http://www.exponerat.net/svenske-terroristen-och-guantanamofangen-ghezali-fangslas-igen/

Han sitter i fängelse
>>
>>53130732
>jag vill inget hellre än att bli dödad så jag kan slippa detta lidandet
Åk till nåt blatteområde, deklarera att de är kättare eftersom de följer Muhammeds svärfar i stället för hans svärson/kusin som var hans rättmätige efterträdare och spräng dig. I värsta fall tar lidandet slut och i bästa fall får du 72 jungfrur. Vad har du att förlora?
>>
>>53129666
6.7 amerikanska frihetsmått
Thread replies: 379
Thread images: 151
Thread DB ID: 368735[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.