[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 461
Thread images: 147
File: taxation1.jpg (214 KB, 946x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taxation1.jpg
214 KB, 946x827
Socialism är det absolut största hotet mot Sverige.

Skatt är stöld.
>>
>>
File: 1390248441204.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390248441204.png
325 KB, 382x417
Bögar är äckliga
>>
File: 1431006290780.jpg (55 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431006290780.jpg
55 KB, 500x375
>fnatte din dumma hora
>>
Gillar ni blattebrudar?
>>
File: 1425878945743.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425878945743.jpg
7 KB, 480x360
>>53137159
Zink och magnesium annars får det va' ;)
>>
Bögboll gå och dö
>>
>>
File: 1420522168793.jpg (123 KB, 547x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420522168793.jpg
123 KB, 547x640
>>53137187
>>
>>53137176
heej, händer :)?
>>
>>53137207
?
>>
>>53137204
Nej bara japanskor

t. stormbög
>>
File: 1445545319235.png (1 MB, 1106x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445545319235.png
1 MB, 1106x793
Hur ska vi bekämpa autism/ateist problemet?
>>
File: 1432413678697.jpg (194 KB, 928x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432413678697.jpg
194 KB, 928x783
>>53137204

Ja familj
>>
File: 1447184697270.png (657 KB, 1066x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447184697270.png
657 KB, 1066x964
>>53137204
dum fråga favä
>>
>>53137204
Bara när de får det de förtjänar
http://www.liveleak.com/view?i=759_1451847915
>>
>>53137194
Aa men är man sö po så är man
>>
Vår lilla dödshackare har typ förstört hanrejsidan http://www.folkkampanjforasylratt.se/ nu.
>>
>>
>>53137249
Det är badboll/moderatextremistanon som gråter om skatt och socialism
>>
File: 1448411289522.jpg (63 KB, 420x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448411289522.jpg
63 KB, 420x960
>Hur ska vi bekämpa autism/ateist problemet?
>>
En mans kvinnosmak kan säga mycket om personen.

Vem föredrar ni? Molly Sanden eller Zara Larsson.
>>
>>53137287
Jag vill bli ihop och leva lycklig i alla våra dar med slimcat favä.
>>
File: ortenpaj.png (1 MB, 982x823) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ortenpaj.png
1 MB, 982x823
>>53137204
De går an
>>
>>53137138
>>53137226
socialism is good

capitalism is jewish and anti-european

t. leftard polack
>>
File: 1369410869881.jpg (79 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369410869881.jpg
79 KB, 500x500
Jag börjar misstänka ingen i dessa trådar är seriös.
>>
>>53137292
Det är SNSD...
>>
File: 1440912205441.png (5 KB, 363x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440912205441.png
5 KB, 363x147
>>53137287
kek
>>
Socialistisk politik kan arbeta och förbättra samhället, men bara om den sociala sammanhållningen är hög och samhälle är homogen .
Importera utlänningar och inte integrera dem snabbt förstör sammanhållningen och systemet blir exploaterade och utlänningar blir ett avlopp på systemet .
>>
>>53137242
inte mycket. är bara lite upphetsad framför dattan, sj? :33
>>
>>53137159
Fungerar otroligt bra. Brukade vara extremt vinterdeppad för ett par år sen men klarar mig fint nu när jag äter den. Kan rekommendera bild relaterad. Rätt hård konsistens så du kan svälja en klump med vatten rakt av samt stark smak av kanel som döljer fisklukt. Dyr men värd varenda slant.
>>
>>53137198
Det här fedorabrevet är så jävla konstigt att jag bara skrattar. Vid globen anon.
>>
>dkn man aldrig har knullat en förortsbrud
>>
File: 1394735301001.jpg (243 KB, 838x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394735301001.jpg
243 KB, 838x631
Why so classcuck Swedes? Social-d***cracy a shit

You need to go deeper, it's just collaboration with capitalism

This and your needless SJWism, you're basically most cucked nation in Europe. it's part of the liberal dogma too
>>
>>53137360
Det enda jag förstod var ljudskog.
>>
>>53137336
This. But only combined with nationalism.
>>
>>53137362
Tänkte dra en snabb runk innan jag drar iväg till gymmet, har du lust att hjälpa mig ;p?
>>
File: 1430838769164.gif (2 MB, 480x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430838769164.gif
2 MB, 480x481
>farsan är megacuck
>repeterar allt som tidningarna skriver
>muh "värsta flyktingkris sedan andra världskriget"
>det är "synd om alla stackars raketforskare som flyr från onda diktaturer"
>volonterar vid närliggande flyktingförläggning
>han gör det gratis
>bjudit hem en syrisk flyktingfamilj till middag imorgon
>>
>>53137369
Duktig goy.
>>
File: 1447618943112.jpg (79 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447618943112.jpg
79 KB, 800x600
>>53137379
>be sweden
>be the most cucked nation on earth
>still better than pooland
>>
>>53137360
Nationell socialism alltså.
>>
>>53137341
Väldigt många är inte seriösa alls utan vill bara se ebin raids fugggg xxxXXXXD spudo spärde. Resten har autism och blir arg för minsta lilla för de kan inte hantera den sega och deprimerande verklighet de skapat för sig själva.
>>
>>53137411
Är du snygg och stark favä? kan göra mer än runka av dig gullet ;))
>>
>>53137379
Fuck communists, it's a completely idiotic economic doctrine
>>
>>53137341
Det är ganska observant av dig, herr Bjoern.
>>
>>53137419
>fiskleverolja
>goy
Du vad?
>>
>>53137377
jvdk familj
>>
>>53137474
Inget, ignorance is bliss :)
>>
>>53137327
lmao "känner" den bruden
>>
>>53137448
Feminists couldn't rule a submissive masochist

They are useless in practice
>>
>>53137448
She's Swedish of course

>>53137459
it did good job there. maybe you need some other alternative

>>53137402
Wouldn't mind that
>>
File: scrot.png (989 KB, 1214x922) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scrot.png
989 KB, 1214x922
>>53137287
Mina fakking sidor
>>
File: korwin.jpg (136 KB, 940x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korwin.jpg
136 KB, 940x788
>>53137379
Polan, pls of gib based mikke to us as imperator. :3
>>
File: 1451910861219.jpg (43 KB, 422x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910861219.jpg
43 KB, 422x750
>Socialistisk politik kan arbeta och förbättra samhället, men bara om den sociala sammanhållningen är hög och samhälle är homogen .
Importera utlänningar och inte integrera dem snabbt förstör sammanhållningen och systemet blir exploaterade och utlänningar blir ett avlopp på systemet .
>>
>>53136921
jag tror de vet om detta favä
men jag tror att majoriteten inte kan hitta samma nivå av uppmärksamhet ivl
och blir beroende av mängden validering det får av kåta medelåldersmän som skriver "u sexy put in but plz" och skickar två spänn
sen den en lilla rolig ljudsignal som spelas upp när tokens ramlar måste ju vara bunden direkt till belöningscentrum

båda sidor av skådespelet är ganska sorgliga favä
männen som donerar måste ju hitta njutning i sina donationer också

hela kamerahora fenomenet är något så sjukt verkligt och motbjudande
bara en av anledningarna varför jag inte vill interagera med verkliga människor
skiten är fan cray
>>
>>53137319
>två psykfall
Måste va en kuggfråga för vad du än väljer har du ju skitsmak
>>
>>53137504
Du får gärna försöka vinna en diskussion om du vill.
>>
>>53137414
>flyktingcucken
>>
File: 1446594670917.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446594670917.png
177 KB, 367x321
>>53137327
>hon kommer aldrig skrika "EY SVENNE, ge mig kuk" till dig
>>
>>53137522
>it did a good job there

Except for the part where it failed miserably
>>
>>53137326
Trodde han och Mizaki var ett par?
>>
>>53137443
Ganska trött på att autism förväxlas på detdär sättet. Men så är det. Alla viktiga ord blir kidnappade och börjar användas felaktigt så att det till slut inte går att föra en ordentlig diskussion om något.
>>
File: 1446211203277.png (317 KB, 753x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446211203277.png
317 KB, 753x434
>det är ett stombögsavsnitt
>>
>>53137447
haha mjo, jag brukar få höra det. Vad har du i tankarna älskling ;*?
>>
>>53137566
Nä, bäst att du upptäcker det själv! :)
>>
File: fedora_stalin.jpg (67 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora_stalin.jpg
67 KB, 500x435
>>53137541
[spoiler]I voted for him and his party as there were no better alternatives, and he was pretty anti-Atlantist[/spoiler], geopolitics go first

>Tcw no one will vote Zmiana ;_;
>>
File: 1435647742506.jpg (260 KB, 900x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435647742506.jpg
260 KB, 900x948
>>53137563
>>
AAAAARGH JAG DÖR
>>
>>53137585
Mizaki slutade vara homofälla.
>>
>>53137594
>gyckelcucken
>>
>>53137592

Jag undrar om hans cancer går i 30 fps
>>
File: 134325656651.jpg (37 KB, 696x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134325656651.jpg
37 KB, 696x464
http://www.metro.se/nyheter/fazer-darfor-tar-vi-572-kronor-om-dagen-for-mat-till-flyktingar/EVHolk!K2MDbC70hEw/

Varför har Björn "upphandlingsstrateg på Migrationsverket." Andrén fått sparken än?
>>
>>53137528
Vadfan jag ville se detta. Sidan är ju så jävla sönderhackad att man inte orkar gå in på den.
>>
>>53137612
Och du tror slimcat lämnade honom bara för det?
>>
File: 1422873587783.jpg (60 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422873587783.jpg
60 KB, 1200x1200
>>53137612
fortfarande rätt bökig ändå
>>
>>53137438
Ja, men utan folkmord och ekonomin manipulation.
>>
>>53137626
Såna där tabletter är ofta bara fiskleverolja blandat med C-vitamin tabletter
>>
>>53137664
Nä men är de fortfarande ihop? Har inte Mizaki pratat med tjejer och sånt?
>>
>>53137319
Sympatiserar med Zara Larsson. Så hårt som hon kämpat förtjänade hon att få lite uppmärksamhet av superstjärnor så som Günther till slut.
>>
>>53137679
>utan folkmord
>no fun allowed
>>
>>53137656
hahah tror du verkligen att du kan ta hela mig ;)
>>
>>53137699
Är du efterbliven eller? Det är en blandning av vanligt smör och fiskleverolja. Ingen jävla C-vitamintablett.
>>
File: 1436519712442.jpg (66 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436519712442.jpg
66 KB, 640x640
>>53137204
haha mjaaaa
>>
>>53137721
Undrar om hon rört hans tra-la-la
>>
File: 1451759783264.jpg (45 KB, 437x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451759783264.jpg
45 KB, 437x449
>Sympatiserar med Zara Larsson. Så hårt som hon kämpat förtjänade hon att få lite uppmärksamhet av superstjärnor så som Günther till slut.
>>
File: 1409753968615.jpg (168 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409753968615.jpg
168 KB, 1200x1200
>>53137721
>Sympatiserar med Zara "SJW" Larsson.
>>
>>53137609

sukuna är en sötis
>>
Det finns en oroväckande mängd penisar i denna tråd .
>>
File: 15456786584654.jpg (48 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15456786584654.jpg
48 KB, 640x640
>>53137762
JAG VILL HA HENNE
ge mig blattefv för helvete
>>
>>53137731
du får lova att försöka så hårt du kan sötis ;;333
>>
>>53137731
>>53137656
>>53137593
>>53137447
>>53137411
>>53137362
cancer
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
>Sympatiserar med Zara Larsson
>>
>>53137761
sen är det sågspån i för att dryga ut det också
>>
>>53137588
Det riktigt sjuka är att tråden brukade ha mer folk, mindre idiotiskt spam och framförallt mycket mindre autism. Det gick ju att ha en jävla diskussion förr utan fedoror som kom flygandes och mest fungerar som utfyllnad i tråden med tanke på att bara den mest osäkra personen ens bryr sig om det jävla jagjaget nu förtiden. Hur svårt är det att skriva något i stil med "Hata skatter XD" eller "Negrer är APOR XD" och så kommer ett fedorabrev på posten. Det riktigt jävla sjuka är ju fedorabreven som det finns absolut ingen som helst logik bakom. De är ju roligast att beta ut men halvsvåra.
>>
german goverment is biggest Mafia in world.
>>
ev fel snubbel, har inte varit här på evighet men någon sa att det snackades om mig

>>53137714
Ja, jag är fortfarande tillsammans med Mizaki.


Nej, jag tar inte på mig något ansvar över vad som finns på sidan. Jag bara publicerade att det fanns en XSS där. Innehållet som ligger där är bidragit av community.
>>
File: 1450063984522.jpg (89 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450063984522.jpg
89 KB, 640x640
>>53137805
;______________;
>>
>>53137603
Korwin-Mikke, would have voted fo that douchebag as well. he is one of europes least politically correct politicians. He is hilarious.
>>
File: 1448553019779.gif (737 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448553019779.gif
737 KB, 200x250
>>53137721

>sympatiserar med Zara "skicka era julklappspengar" Larsson
>>
File: Gennady1.jpg (46 KB, 594x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady1.jpg
46 KB, 594x396
>>53137818
>klaga så här pass
rövslynneger
>>
File: 1448391226216.jpg (257 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448391226216.jpg
257 KB, 600x800
http://vocaroo.com/i/s08PJjHHOP4x

Har ni haft en bra dag? :3
>>
>>53137838
>Ja, jag är fortfarande tillsammans med Mizaki.

Får jag vara med? Kan kattspela om ni vill.
>>
>>53137765
Kanske på en sunt rip
>>
File: 1447185788724.jpg (49 KB, 632x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447185788724.jpg
49 KB, 632x800
>>53137848
du är go anon ;_;
>>
File: 1444387776460.jpg (21 KB, 499x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387776460.jpg
21 KB, 499x324
Lägga qk1 i galen?
>>
>>53137808
Åh, det kommer vara *hårt*, det kan jag lova dig hehe
>>
>>53137816
Tyvärr inte, däremot silica. Vart vill du komma?
>>
>>53137893
http://vocaroo.com/i/s06oEOH3q1vN
>>
>>53137919
j
>>
>>53137838
Varför är vänstern så dålig på datasäkerhet?
>>
File: oqrY0e7.jpg (44 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oqrY0e7.jpg
44 KB, 640x640
>>53137825
Swedish government is the biggest congregation of cuckolds in the world

J U S T
F U C K
M Y
C O U N T R Y
U P
F A M
>>
>>53137809
aww, vill du också ha lite gubben? Du kan få kolla på medan vi gör det om du vill ;))
>>
File: 1420502476925.png (347 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420502476925.png
347 KB, 1000x1000
>Danmark
>>
>du kommer aldrig få ha våldsamt sex med petra marklund
>>
>>53137933
f-för dig
>>
>börjar misstänka att ena bruden på jobbet är gravt sweaboo
Allt handlar fan om hennes kompis i stockholm.
>>
>>53137889
Det är 100% bete för (you)s. Idiot.
>>
>>53137893
http://vocaroo.com/i/s1L0tc2gHtDa
>>
File: polt.jpg (34 KB, 480x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polt.jpg
34 KB, 480x474
>>
>>53137878
Hon är ju bara 17, kan inte ha så höga krav på en så ung människa.
>>
>>53137973
>>53137991
http://vocaroo.com/i/s0aROyUrAsf7
>>
File: 45645646.jpg (30 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45645646.jpg
30 KB, 720x405
>>53138010
>idiot
eyyy vad säger han??
>>
>>53137787
>dkn ingen pyssling att ta hand om
>>
>>53137893
>vakna
>bläddra igenom fnöske efter roliga människor att breva i tråden
>träna
>käka, kolla på judetuben
>drar ut på min 2-mil runda
>kommer hem, käkar
>spelar
>hoppar tillbaka in i tråden
8/10 väldigt najs
>>
>>53137978
Hon till höger ser ut som mitt ex. Hon hade mer en negerkropp med tanke på att hon är från södra USA, men ändå!!!11111
>>
File: 1450484934522.jpg (232 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450484934522.jpg
232 KB, 768x1024
>>53137919
Ja favä

>dkn ingen skogstokig vänsterpaj med tungpiercing och färgat hår att trycka ned och pumpa i rövhålet

Eftersom jag inte sparar sådant schmutz på min dator så får du nöja dig med den här bilden
>>
>>53137901
Eh. Är ganska så reserverad i hur jag ger kärlek, så även om du hade varit med hade jag inte älskat dig om jag inte haft anledning.

>>53137960
De är front-end utvecklare allihopa (tänk Macbook, Stockholm, Espresso House) som antingen knåpar ihop sin sida i Adobe Dreamweaver eller ber sin proffsiga lillebror som läst PHP i två veckor göra backenden.
Måste dock säga att vänstersidor ser helt okej ut jämfört med många andra politiskt laddade sidor.
>>
File: smörgös.jpg (60 KB, 400x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smörgös.jpg
60 KB, 400x266
http://vocaroo.com/i/s0toU8SvcO9P

nu är man allt sugen på en smörgös
>>
>>53137960
De är det med flit för humorn i att äckla dig när du kommer över deras bajsporrsamlingar.
>>
>>53138007
Gröntexta, detta kan bli kul.
>>
>>53137379
Social democrats never even tried to hide that they like corporatism. It's the entire basis of the ideology pretty much.
>>
File: 1444342525298.gif (2 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444342525298.gif
2 MB, 400x300
>>53138066
>inte vilja knulla japanska
t. stormbög
>>
>>53138025
>Black Liberation Flag

Visste inte att det här var en grej favö
>>
>dkn inget stjärt-till-mun med vänsterpaj
>>
>>53138056
breva slynor som ska direkt in i gaskammaren
>>
Lista de tio viktigaste politiska händelserna i Sverige de senaste ~100 åren.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6DV62SVOAoc

Bland det gulligaste jag sett! Ni får inte mobbas!
>>
>>53138097
>kärlek

Jag vill bara leka med två söpos och stygga drakar favä.
>>
>dkn fått en sticka

hjälp mig favä
>>
STORA
>>
>>53138097
Det som jag inte förstår är varför inte folk som är litet mer nationella eller höger inte infiltrerar deras kommunikation mer. Antingen så tror de på individens integitet eller så skiter de i vänstern.
>>
File: 1377207397315.png (221 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377207397315.png
221 KB, 500x500
http://vocaroo.com/i/s0Uv4ciCwyFk

>>53138162
Orkar inte leta just nu favö
>>
>>53138055
>du kommer aldrig stoppa ner henne i en burk och ta med henne ut på äventyr
>>
>>53138103
Nja, hon tar båten över till svedala när hon har råd.
Slynar runt med sin slynkompis. Pratar om det i veckor.
Upprepa från början.
>>
File: Ke.png (12 KB, 467x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ke.png
12 KB, 467x453
>>53138150
jvdk
>>
>>53138150
För att en tjej ska anses pajig så måste hon ju vara söt också.
>vänsterslödder
>någonsin värt det
Rannsaka dig själv favä
>>
>>53138202
Samlag utan äktenskap är en synd, och du vet det.
>>
>>53138209
>Hasse "Gas till fel ras" Andersson
>detta gäng
Måste vara fotomanipulerat.
>>
>>53138037

trodde att hon var 18
förstår att det är lätt att bli övert driven i sådana frågor, men man borde åtminstone erkänna när man klantat sig

>>53138055

ack ja
>>
>>53138206
Hade också en sticka tidigare idag

Men det är lugnt, den stack
>>
>>53138129
Detta

t. också stormbög
>>
>>53138133
Ibland våg arga studenter denna flagga på mitt universitet. Jag tror att det är en amerikansk vana.
>>
File: 1432859874533.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432859874533.jpg
1 MB, 2448x3264
>Eh. Är ganska så reserverad i hur jag ger kärlek, så även om du hade varit med hade jag inte älskat dig om jag inte haft anledning.
>>
File: 419028151.webm (413 KB, 810x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
419028151.webm
413 KB, 810x1080
>>53138223
>>
>>53138133
>>53138025
Riktigt fula färger. Men negerar kanske tycker det är snyggt.
>>
>>53138100
Mmm, fusk-kryptera saker och bara gömma äckligaste porren där som syftar att göra den som hittar det maximalt osäkra.
>>
>>53138247
M-men jag vill bara kramas lite med andra söposar. ;_;
>>
>>53138238
>Antyder att man har någon form utav intim relation med vänsterslödder

Vi talar om degenererade knulldockor och spermakomposter här, Anon
>>
>>53138227
Låter som att hon är kolbrännare av rang helt ärligt. Övertyga henne om att flytta till Sverige. Finland borde purga sina kolbrännare och göra så de flyttar till Sverige som den där feministfittan.
>>
>>53138214
De centrala systemen är inte kodade av en politiskt vinklad organisation, utan kodade av faktiska programmerare, och i de flesta fallen samma system som andra partier använder sig utav. Dessa är såklart säkrare än någonting en 22-årig estetare knåpar ihop för att få mediauppmärksamhet.
>>
>>53138150
åh, tänk att få dra kuken ur en vänsterpajs trånga stjärthål och sedan se hur hon hungrigt slukar den
>>
>>53137978
>jag vet den donken
>>
>Krismöte i Köln efter larm om massövergrepp
>Polisen i Köln uppger att vittnen berättat att männen tycks ha haft ursprung i Mellanöstern eller Nordafrika, vilket dock inte har bekräftats.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22044463.ab

https://www.youtube.com/watch?v=UOJMz5O7vOA
>>
>>53138214
>eller så skiter de i vänstern
Det är sanningen. Nationella ser vänstern som ett litet störningsmoment som bäst ignoreras i kampen mot en enorm riktig fiende medans vänstern centrerar hela sin världsbild kring nationella.
>>
>>53138194
SDs kraftiga ökning
Palmemordet
Sommaren 68
Den där arbetarprotesten där hemvärnet kallades in och någon blev skjuten
Flyktingkrisen
Anna Lindhs mord

Finns säkert fler men jag måste röra på mig
>>
File: 1442908774887.jpg (24 KB, 320x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442908774887.jpg
24 KB, 320x427
>Ganska trött på att autism förväxlas på detdär sättet. Men så är det. Alla viktiga ord blir kidnappade och börjar användas felaktigt så att det till slut inte går att föra en ordentlig diskussion om något.
>>
>>53138319
Spermakompost... Får mig att tänka på killen som varje år på /b/ visar sin samling med spermaflaskor.
>>
>>53138318
Du vet att topcat är skitful, och bilderna som brevats inte är han, va?
>>
>>53138354
Men stick din nybög, ni stormsnorrar har ju runkat åt det där på kanalen hela dagen, fatta att nog är nog
>>
*Stönar slynigt till och putar med stjärten*
>>
>>53138372
Men jag är inte rädd för dina fjantiga vinklingar. Fattar du inte det än?
>>
>>53138434
*PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT*


NÄMEN SHIT POMMES SORRY GRABBAR
>>
>>53138434
*Stönar slynigt till och pruttar med stjärten*
PPPPPPPPPRRFFFTTT
>>
>>53138194
kvinnors rösträtt 1989
>>
>>53138362
>skita i vänstern
>veva som en don quixote emot imaginära kulturmarxistjudar istället.

V G H
>>
File: 89423894.png (18 KB, 299x57) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89423894.png
18 KB, 299x57
Jag vet inte varför, men jag ska berätta detta.

Denna webbplats har ingenting att erbjuda någon. Det finns ingen kvalitetsinnehåll här kan du inte få snabbare och effektivare på annat håll. Detta är ett beroende som minskar din produktivitet, uppmärksamhet span och fritid. Du blir mer bitter, trångsynta, högdragen, och gamla. Lämna nu och blockera den här webbplatsen. Det finns inget här men långsam, ensam självmord.

Folk har inte argument här. Affischer deltar inte varandra på viktiga punkter, de nitpick med greentext och hånar varandra. Ingen är intresserad av sanningen; människor kämpar för flyktiga stunder av överlägsenhet. Aktiva commen är högljudda jackasses som tumlar in en Internet-kamp efter den andra, ängsligt hålla tio flikar öppna för att säkerställa att de håller det sista ordet i alla av dem. En insiktsfull post är en av tio tusen, och oavsett hur hårt du filtrera denna plats du fortfarande söker efter diamanter i en soptipp.

Denna plats är inte att göra dig lycklig. Du är inte att ha kul. Du är inte att samla historier att berätta, lärande, eller växa som person. Istället skrocka varje trettio minuter och ibland sporras att onani genom libidinal inlägg eller bilder. Du är beroende av lättillgänglig information och tryck fri social interaktion. Denna plats är långsamt förgifta dig med kvinnohat, narcissism, en falsk dikotomi omgivande normalfags och otrygghet.

Jag säger inte att b urself. Jag säger inte att gå utanför. Jag tänker inte ens berätta att göra vänner. Bara lämna 4chan. Göra något annat
>>
>>53138399
Jag sitter i ircen och kan intyga att han brevar sina egna bilder.
>>
File: 1547568586574.jpg (32 KB, 450x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1547568586574.jpg
32 KB, 450x424
>>53138472
>kvinnors rösträtt 1989
>>
>>53138417
>kallar andra för nybögar
>kom från sweddit i höstas

>skyller på de som upplyser om vad som har hänt istället för de som begick dåden
>>
>>53138474
Det är inte RF och AFA som sitter på makten.
>>
>>53138417
har kanske inte haft tid att sitta i /svt/ idag fören nu.
>>
Blev riktigt kåt av att kolla på sammandraget av allsång nyss. Fyfan vad het Petra är.
>>
>>53138417
>kallar stormbögarna för stormsnorre
>inte fatta att vinden har vänt
>alla anonyma sidor på nätet är nu fulla med folk som flytt den öppna delen av nätet och bara vill bajsbreva blattehat hela dagarna
>i nådens år 2016
>>
>>53138381
H-har du sparat någonting?
Inte sett favä
>>
File: 1448474483162.jpg (160 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448474483162.jpg
160 KB, 1024x1024
>Jag sitter i ircen
>>
>>53138252
>Hasse "rätt ras annars gas" Andersson
Fixade det åt dig familj
>>
>>53138464
>>53138469
Är inte ens arg, prutthåg
*rodnar efter den fisen och ler ett slynigt litet leende*
>>
>>53138354
Marcus snälla gå
>>
>>53138417
>dkn saknar nästan stormbögarna som kom förra året
De var jobbiga som fan och brevade länkar hela tiden men de som kom hit under sommaren är ännu värre
>>
Extra gränskontroller, bra eller anus?
>>
>>53138488
FL LE

>översätta hela den tråkiga pastan
>>
File: 1451965524521.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965524521.jpg
167 KB, 880x880
>>53138417
>fatta att nog är nog

Kolla in den här jävla fjanten lmao
>>
Vem fan är topcat?
>>
>>53138488
Jag kanske gör det för att lära mig knepen så jag kan använda dem själv.
>>
File: 1425415329008.png (97 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425415329008.png
97 KB, 300x300
>>53138532
jag vet familj, jag vet
>>
>>53138613
>Sheevbrevare
najs anon
>>
>>53138488
>översätta pasta
>>
>>53138318
Lite krameri går så bra så.
>>
Enda goda från grisen är bacon favä, inget jagjag
Åt just fläskkebab och det var inte ens lite gott
>>
>>53138565
>dkn man äntligen blev tippad

Första brevet favä.
>>
File: Elf.png (143 KB, 1214x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elf.png
143 KB, 1214x910
>>53138586
mm om du skriver detta
>>
>>53138620
Gladkatts brorsa
>>
>>53138606
Vadå "eller". Du får väl vara mer specifik på anuset fattar du väl
>>
>>53138488
Ifall man haft flera flickvänner och är rätt immun emot stormeri och blatteri är det helt ok. Det enda som suger är alla autister. Att få skrika ut sitt blattehat i ett hav av piss är typ varför många som är nbögar är här.
>>
>>53138550
haha """aa"""
>>
File: isis.png (44 KB, 690x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis.png
44 KB, 690x539
>>53138653
>fläskkebab
Haram!

>>53138606
gränstägning istället
>>
File: 1451964265431.jpg (550 KB, 1911x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451964265431.jpg
550 KB, 1911x814
>>53138643
Så det är alltså förräderi?
>>
File: 1447177315798.jpg (22 KB, 283x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447177315798.jpg
22 KB, 283x447
>>53138653
>han gillar inte julskinka
>han gillar inte fläskfilé
>han gillar inte fläskkotletter
>>
File: Det går bra nu.png (1 MB, 1276x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det går bra nu.png
1 MB, 1276x863
>>53138502
Okej herr Stormsnorre, verkar som att jag får ta punkt till pricka här då du glömt den tänkande funktionen av hjärnan i mjukisbyxorna du eldade upp.

1. Jag är en VETERAN av tråden. Jag har brevat sedan April 2014. Det är nästan 2 år. Jag är up-to-speed på vartenda jävla jagjag så dra inte nybögskortet på mig.
2. Jag har aldrig besökt Sweddit, om möjligen för att läsa en friskare politisk debatt där snorrarna inte spammar sin skit i 9000 tecken per brev så man inte hinner läsa mellan raderna.
3. Jag har aldrig skyllt på någon. Finner det tämligen ironiskt hur Stormsnorrarna blir rövsprängda när man drar upp förintelsen men det är helt okej att grupprunka åt enskilda våldtäkter timme ut och timme in tills man är så självgod så man spricker och smegma rinner ur ens hud över ens egna upplysning. Du är säkert samma typ som sitter och förklarar åt din mor varför hon är korkad med sina åsikter, sen äter du upp maten hon lagat och tackar inte efter dig
>>
File: 1442287614835.png (455 KB, 595x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442287614835.png
455 KB, 595x622
>Ifall man haft flera flickvänner och är rätt immun emot stormeri och blatteri är det helt ok. Det enda som suger är alla autister. Att få skrika ut sitt blattehat i ett hav av piss är typ varför många som är nbögar är här.
>>
Tacokväll favä
>>
>>53138194
I ingen speciell ordning. Lättare att komma ihåg specifika händelser längre tillbaka än generella rörelser.

Amaltheadådet
Mordet på Anna Lindh
Borggårdstalet
Skotten i Ådalen
Nuvarande migrationskrisen
68-vänstern
Försvarsbeslutet 2000
IB
Geijeraffären
Palme-mordet

Sen är ju dom två världskrigen rätt viktiga för politik, men vet inte om dom räknas.
>>
File: 1367268044748.jpg (45 KB, 720x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367268044748.jpg
45 KB, 720x595
>Att få skrika ut sitt blattehat
>>
>>53138743
7/10 bete, du kommer få många svar
>>
File: 43284723874.png (57 KB, 166x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43284723874.png
57 KB, 166x168
>>53138662
14/88 Hail Odin Crusades Now
>>
>>53138691
Det ironiska är att de riktiga stormbögarna är lugnare än de vanliga invandrarhatarna nuförtiden

Mycket har hänt på några månader
Elden stiger
>>
File: 1448988838452.jpg (138 KB, 923x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448988838452.jpg
138 KB, 923x715
>>53138653
>Inte beställa fläskkebab för att avtrycka muzzarna på kebabhaket

Jag tycker det är r1 schysst favä

Dessutom, vem gillar inte revbensspjäll och skinka?
>>
>>53138653
vad är fläskkebab??
>>
>>53138743
>Jag har brevat sedan April 2014
Neger, jag har brevat sedan Juni 2013
>>
File: 1448820528066.png (3 MB, 1784x1673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448820528066.png
3 MB, 1784x1673
>>53138488

även fast det är pasta, så det enkla faktumet att jag inte har någon annan plattform att umgås med på ett öppet sätt än 4kanalen

går till och med på /r9k/ och /a/
>>
File: TOK KEK.png (946 KB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946 KB, 912x905
>>53138743
>Jag har aldrig besökt Sweddit, om möjligen för att läsa en friskare politisk debatt
du betade bra där ett tag
>>
>>53138743
Axel bara lägg ner.
>>
>>53138662
14/88 Hail Odin Crusades Now
>>
File: spermakompost.jpg (565 KB, 600x3802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spermakompost.jpg
565 KB, 600x3802
>>53138552
Är du säker på att du vill? Men ni nyböga måste härdas, så fire in the hole.
>>
>>53138488
Jag lär mig svenska här.
>>
>>53138743
Bara så du vet så är du lika störande som /pol/bögarna
>>
vem gillar inte skinka= alla gillar skinka
>>
>>53138743
>brevat sedan 2014
>veteran
>inte en nybög av rang
>tråden har alltid varit storm/SDshillande av antingen ironiska eller seriösa anledningar
>>
File: 1488.png (522 KB, 566x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488.png
522 KB, 566x586
>hörrududu vi är faktiskt 40% av oss här är har vi 40% av alla här stormvänner. ni är blatte ni älskar blatter jag fär heligt raskrig!
>>
Vart någonstans kan jag köpa den nya parfymen som är inspirerad av Putin?
>>
>>53138807
När amatörer bygger gaskammare kommer många oskyldiga att dö som inte förtjänar gasen.

- anon i nådens år 2016
>>
>>53138662
>trve
>elf of knowledge
>heroic infantry
>odin
>crusades
>de stormsnorrar
>>
>>53138662
14/88 Hail Odin Crusades Now
>>
>>53138319
Ryckte till lite där nere med tanken på en tjej som:
>>53138150
utförandes någonting i stil med:
>>53138332

Tror det är dags att skaffa flickvän, det här håller inte.
>>
>>53139008
>han skrev inte "14/88 Hail Odin Crusades Now"
anon...
>>
>>53139045
14/88 Hail Odin Crusades Now

håller med favä
>>
>>53139005
Antagligen kan du väl köpa den om du semestrar i Ryssland.
>>
https://radio.therightstuff.biz/2016/01/05/the-daily-shoah-episode-66-amerikan-kulak/
>>
File: 1438465580002.jpg (16 KB, 450x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438465580002.jpg
16 KB, 450x360
JAG HAR EN STOR PÅSE MED KRABBOR HÄR
JAG SKA STOPPA DEM I MIN MUN, OH JA
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
Är fedorabrevande det bästa med tråden?

Var ärliga nu grabbar
>>
File: 489328492384.png (304 KB, 511x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
489328492384.png
304 KB, 511x615
>ja, självklart är jag feminist
>>
File: 1451842635202.jpg (115 KB, 638x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842635202.jpg
115 KB, 638x793
>>53139215
>>
>>53138817
som vanligt fast fläskkött istället för nötkött
brukade ta det ibland var mycket flöt men gott ändå
>>
>>53139159
Jo visst. Men chansen att jag hamnar i Moskva något de närmaste hundra åren är noll. Finns det ingen ryssbutik i Sverige någonstans som säljer den?
>>
File: 1449420554814.jpg (276 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449420554814.jpg
276 KB, 640x640
>>53139232
>>
>brevar utanför tråden första gången på flera månader
>blir bannad direkt
Jag ska aldrig lämna tråden
>>
>ännu en tråd nedbajsad utav stormsnorrar

Kan ni bara begå kollektivt självmord någon gång?
>>
File: 1452019312537.png (62 KB, 697x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019312537.png
62 KB, 697x658
>>
>>53139215
Först sätter du fram håven före du stressar räkan. På så vis kommer den simma rätt in och vi fångar den istället för att den lyckas rymma.
>>
>>53139219
Det gör att folk som är osäkra inte vågar diskutera. Autisterna autistar medans folk som inte bryr sig bara spammar sin skit ändå och bryr sig inte om fedorabrev.
>>
>>53139273
lel vad brevade du?
>>
>>53139292
https://www.youtube.com/watch?v=SlKao_Pox5A
>>
>>53139260
Hamnar? Är väl bara att åka dit. Eller om du är exilryss be ngn annan göra det.
>>
>>53139225
>sixten 15
en av oss!!!

skulle du kunna länka artikeln?
>>
>>53139219
näe jag bara ignorerar det å det är inte speciellt roligt heller
>>
>>53139325
Frågade om Cosmo i snabbspringsgeneralen och städaren blev bajsnödig och bannade mig för regel 3.
>>
>>53137187
>State Violence
Its security, get it right, shitlord.
>>
>>53139292
Antyder du att bokstavligen alla fina brev inte är ren oraffinerad cancer?

För jag är hellre fast på en öde ö med 500 stormbögar än 1 dig favä
>>
>>53139273
Vad brevade du för något?
>>
File: 1432422853085.jpg (25 KB, 236x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432422853085.jpg
25 KB, 236x234
>finland
>>
File: 1452015843566[1].png (126 KB, 943x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452015843566[1].png
126 KB, 943x613
Var ligger du?
>>
>>53139273
Vad brevade du?
>>53139292
Berätta ärligt varför du stör dig på dem och ifall du sympatiserar kommer jag aldrig sätta min fot i tråden mer.
>>
>>53139372
http://nyheter24.se/debatt/816634-sixten-15-feministerna-ar-de-riktiga-sexisterna
bokstavligen 2 sekunder bing mannen
>>
>>53139441
*dina
>>
File: 1449787722621.jpg (113 KB, 420x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449787722621.jpg
113 KB, 420x600
BAJSBREV BOIS
>>
>>53139292
>Kan ni bara begå kollektivt självmord någon gång?
mm så for Sverige slutar begå kollektivt självmord
>>
>>53139345
Jag är inte precis välkomnad i Ryssland på grund av mina föräldrar, och känner ingen som ska åka dit, eller ens vill åka dit.
>>
>>53139479
2-4 beroende på humör och nivå av kåthet.
>>
>>53139428
Not really, since you guys already started outsourcing that to private enterprise long ago.
>>
>>53139479
>>
>dkn föräldrar är från Bosnien
>dkn född i Sverige
Kan jag bli tvingad in i militärtjänst om jag åker ner dit? Någon berättade det för mig förut och nu är jag osäker.
>>
>>53139479
Mellan 0 och 1. 1:an får jag för att jag tittar på heteroporr med stora kukar i tighta fittor.
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>tråden är värdelös
>>
>>53139479
finns där något steg för "skiter totalt i vilka kromosomer där finns, så länge personen älskar mig" ?
>>
>>53139589
ljudskog
>>
>>53139608
Antyder du att den var av värde någon gång
>>
>>53139479
2
>>
>>53139612
>finns där något steg för "skiter totalt i vilka kromosomer där finns, så länge personen älskar mig" ?
>>
>>53139589
Om du pluggar eller något så kan du säkerligen få ett undantag där du inte behöver göra något i passet.
>>
>>53139479
2 typ, hade sugit kuk men inte mycket mer
>>
>>53139521
Jag kan tänka mig turista i Ryssland. Fascinerande land. Verkligen inget politiskt utan mer fascinerande kultur och språk. Riktigt utmanande språk.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1447016329473.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016329473.jpg
8 KB, 250x238
>det är ett "folk klagar på att tråden är värdelös" avsnitt
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53139297
lel typiskt.

Kommer ihåg nått feministprogram på tv där de intervjuade en kvinna som jobbar inom teater. de hade någon kvinnopjäs å ett gäng lattefarsor dök upp för att se pjäsen. då hade den här kvinnan viskat till sin kompis att "Ja de där vill man ju inte ligga med" sedan kom hon på hur dumt det var då hon vill att alla män ska bli som dom
>>
File: image.jpg (14 KB, 250x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 250x218
>>53139603
Är det inte ganska homo att runka till lesbisk porr?

Det är tekniskt sett homosexuell pornografi
>>
>>53139419
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mods

Vaktis städar bara, Modsen är de som bannlyser.
>>
>>53139743
Behöver du lite konsonanter din stackare
>>
File: 1394801554865.jpg (48 KB, 429x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394801554865.jpg
48 KB, 429x377
>>53139479
Vart ligger man om man gillar bara futa och fällor?
>>
File: 1451910430438.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910430438.png
129 KB, 186x264
>>53139819
>Vart ligger man om man gillar bara futa och fällor?
>>
File: 1423870332786.jpg (83 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423870332786.jpg
83 KB, 1280x720
https://www.youtube.com/watch?v=kIXCvDYo1OY

yoyo bitches ny jockiboi video

enjoooooooy ;)

#teamjockiboy vs #teamjonna?
>>
>>53139819
1
>>
>börjar kolla på 2d
>faller från LEM till LE
uhh, 2d-bögar?
>>
>>53139488
tack kompis. jag spelar lämnad för död och hade glömt bort det om jag inte frågade. uppskattar skedmatningen
>>
>>53139849
lite läskigt favä hur gammal e han
>>
>>53139765
>>53139840
SIDF är fedorabrevaren, vem kunde ana.
>>
File: 1398362585761.gif (422 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398362585761.gif
422 KB, 500x500
>dkn kom ihåg att jag har det gamla dreamcast jojo-spelet på min dator
Haha! Dags för MUDA!
>>
File: sergeant.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sergeant.jpg
53 KB, 640x640
Skulle ni låta en sötpaj militärfv köra med er?
>>
>>53139488
Fan vad baserad grabb egentligen väldigt rödpillrad för att va 15
>>
>>53139741
Det riktiga ryssland är livsfarligt. Kan du ryska och inte tvekar på att sopa till en gopnik med en flaska putinka i huvudet. Rafsa ihop ditt pick och pack och ta nästa bästa tåg bort så är det ett land för dig. Det är ett sjukt land med europeiska mått mätt.
>>
>dkn fick Divinity Original Sin Enhanced Edition
>dkn vill spela igenom det
>dkn redan spelat igenom originalet
:/
>>
>>53139889
jag är mg1 behöver hjälp :(
>>
>>53139849
Säger han att han spelade in en musikvideo "till min och DMX nya låt"?
>>
File: 1351040709674.png (27 KB, 174x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351040709674.png
27 KB, 174x182
>>53139958

Ja.
>>
>>53139958
nej. är inte bög
>>
>>53139789
Mitt ex runkade till sånt. Hon hävdade att hon var straight. Jag bara stod där och hade "haha aa" målat i hela ansiktet.
>>
>>53139974
Kände samma sak med hemvärld
>>
>>53139958
hon kan få köra min kuk om du förstår vad jag menar ;)
>>
>dkn ingen fv med död blick som inte bryr sig om en
;_;
>>
File: 1427660360653.jpg (87 KB, 720x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427660360653.jpg
87 KB, 720x990
>Fan vad baserad grabb egentligen väldigt rödpillrad för att va 15
>>
>>53139958
Hon kunde få polera mitt kanonrör om du fångar min sladd.
>>
>>53139479
0

>>53139958
vadå hon kör väl med folk på jobbet+ hon uppskattar nog om jag är den som styr i hemmet
>>
File: image.jpg (61 KB, 435x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 435x571
>>53140010
>hon
>runka
>>
>>53140045
Varför skulle hon polerara kanonrör, de använder inte kanoner.
>>
File: 1442156801058.jpg (38 KB, 468x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442156801058.jpg
38 KB, 468x474
>>53140010
>ex
>runkade
>hon
>>
>>53139958
Ja, tror du hon vill låtsas vara min storasyster?
>>
>>53139958
Hon har fan högre rang än mig. Jag har inget val mannen.

t. Jalkaväki
>>
File: 1429026360756.png (117 KB, 664x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429026360756.png
117 KB, 664x599
>>53140070
>>53140086

Pedanter
>>
>>53140085
Kanske däför de får kuk av Ryssland lmao
>>
Året med kungafamiljen på ettan grabbar
>>
Ge mig ett (You)! Eller ha otur i 393883838 år
>>
>>53140160
>>
>dkn spelar om Wario World på en emulator
f1 mys
>>
>>53140070
>>53140086
Ska jag breva hennes fitta? Orka skriva klittra eller sådan där jävla nysvenska.
>>
>>53139969
Ja och ryssar är riktigt jävliga på mina favoritspel också. De måste nog vara ryssar eftersom de har kyrilliska bokstäver i sina namn menar jag.
>>
@53140160
Jag är min egen lyckas smed
>>
>>53140151
>monarcuck
>>
>>53140160
gratis för ditt brev är ren kvalité i jämförelse med mycket annan skit i tråden för tillfället
>>
>>53140192
Pulla heter det, och ja.
>>
>>53140192
>Ska jag breva hennes fitta?
J
>>
>>53140192
Ja, annars är jag inte övertygad
>>
>dkn 5:e dagen ickerunk
>dkn drömmer om min kusin och kommer i drömmen
detta räknas inte va
>>
>>53140198
bulgarer, vissa serber som vill vara pretentiösa, vitryssar, polacker som trollar. Finns massor med slaver som skrivermed kyrilliska också av roliga anledningar.
>>
File: 1435003743239.jpg (51 KB, 533x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435003743239.jpg
51 KB, 533x800
>gratis för ditt brev är ren kvalité i jämförelse med mycket annan skit i tråden för tillfället
>>
File: 1427021077123.jpg (245 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427021077123.jpg
245 KB, 2048x1536
>>53140270
>>dkn drömmer om min kusin och kommer
och nej för att svara på din fråga
>>
File: 1449562576331.gif (9 KB, 343x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449562576331.gif
9 KB, 343x316
>dkn man inte är fabrikör och kunde juda in pengar på alla dessa produkter som mestadels är luft

tefaten med pulver i och de luftigare kinapuffarna, t.ex

eller choklad "med luftbubblor" som ändå är mycket dyrare än vanlig choklad bara för att den vispats mindre noggrant
>>
>>53140192
Fast haffa tyckte jag var lite gulligt ord, faktiskt.
>>
>>53140243
>>53140248
>>53140250
Tyvärr grabbar. Blond nätt negerkroppar vit brud från sydstaterna som bad mig våldsknulla henne. Brevar jag hennes bilder ens på imgur kommer alla /r9k/-bögar att skicka städaren på mig. Ni får tänka er hur hon ser ut. Fittan är riktigt snygg förresten.
>>
Finns det några utländska kungligheter i successionsordningen?
>>
>>53140270
Nä. Och kusiner är okej så länge ni inte blir med barn.
>>
>penis helt torr
>låg som en hinna på ollonet som gjorde att det såg ut att vara inplastad, samt förhindrade känsel innan jag fuktade och petade bort det

vad har hänt favä
>>
File: 1451642960223.jpg (22 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451642960223.jpg
22 KB, 480x600
>Tyvärr grabbar. Blond nätt negerkroppar vit brud från sydstaterna som bad mig våldsknulla henne. Brevar jag hennes bilder ens på imgur kommer alla /r9k/-bögar att skicka städaren på mig
>>
>>53140380
Ja, alla
>>
>>53140366
keke "ok"
>>
File: kkGmRRjR.jpg (84 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkGmRRjR.jpg
84 KB, 500x500
lol
>>
>>53140301
Mmm visst. Vi säger väl det då.
>>
http://vocaroo.com/i/s1qoarmz2YLC
Rate my sju
>>
File: 011.jpg (46 KB, 268x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
011.jpg
46 KB, 268x197
>>53140366

haha aa
>>
File: BTFD.jpg (59 KB, 925x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BTFD.jpg
59 KB, 925x577
KÖP
>>
>>53140443
Skulle favä.
>>
>>53140380
>>53140400
Beror på vad man räknar som utländsk men den nuvarande successionsordningen låter endast avkomlingar till den nuvarande kungen chansen att få tronen. Så om hela kungafamiljen helt plötsligt skulle dö så finns det inte längre någon legitim kandidat till den svenska kronan
>>
>dkn dumpat ena tjejen för att koncentrera mig fullt ut på den nya snygga

#Framsteg
>>
>>53140508
You're saying "hu" you burgerfuck.
>>
>>53140398
Din avundsjuka får bara min 20 cms penis att bli styvare.
>>
SVARTAD
>>
>>53140592
Du är fan kungen hela dagen. Ge oss en kraftrankning på vita brudar som inte är från Sverige.
>>
File: 1451319488470.jpg (177 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451319488470.jpg
177 KB, 1024x576
>>53140592
>bränna broar och inte ha alternativ när skit går söder
>>
>dkn 30 slak
t. ekonom
>>
File: 7364573539.jpg (77 KB, 626x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7364573539.jpg
77 KB, 626x500
Tjena grabbs
>>
>>53140397
va i helvete
>>
>>53140723
Tja Calle P. Hur går racingen?
>>
>>53140616
t. somali
>>
File: 1451823607242.jpg (102 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451823607242.jpg
102 KB, 1000x1000
>>53139479
2 favä
>>
>>53140723
Är han vit?
>>
File: 1378048404260.jpg (81 KB, 451x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378048404260.jpg
81 KB, 451x392
>>53140658
>>
File: 1452018013460.png (212 KB, 500x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452018013460.png
212 KB, 500x808
Tja sötisar. Vad gör ni just nu?
>>
>>53140592
filtrerad
>>
File: 1442971677809.jpg (42 KB, 401x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442971677809.jpg
42 KB, 401x401
17,7 år. Jobbar inom mediebranschen, men vem gör inte det?Bla frilansfotojournalist. Norrlänning i huvudstaden. Professionell kakätare Motto:Hur svårt kan de va
>>
>>53140720
Klart man gör. Är du nån sorts fägis eller?
>>
File: AnnaBrolin21.jpg (73 KB, 680x1022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AnnaBrolin21.jpg
73 KB, 680x1022
>>53140720
hhnnngg
>>
File: 44521412412.jpg (124 KB, 1200x1675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44521412412.jpg
124 KB, 1200x1675
>>53140815
runkar favä
>>
>>53140720
Jag försöker bli friskare från mitt beroende. Vet inte om du läste min gröntext från igår.

Att jag kontaktar alternativ och letar ersättare är just vad mitt problem är. Nu har jag äntligen hittat en tjej som är en riktig 8.5-9/10 som jag vill förvandla något seriöst med då vi delar många intressen, hon är dessutom kock.
Alla andra har förstås sett bra ut men personligheten har inte funnits där, det har dock inte hindrat mig från att använda de enbart för att knulla med samtidigt som de tror att jag vill ha något seriöst. Sedan så blir de förkrossade och jag är glad om jag inte får däcken på bilen punkterade.
>>
>>53140815
Super bort skallen.
Ledig dag i morgon.
>>
>>53140842
haha xD vad skum hon verkar vara ^^
>>
>>53140815
gör falska bilder på kändisar i fotoaffären
livet är galet ibland
>>
Vem hade ni valt? Prinsessan Madeleine eller Sofia Hellqvist?
>>
>>53140720
Har du MER?!? Länk?
>>
File: 1448410958390.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448410958390.jpg
1 MB, 2048x1536
>Alla andra har förstås sett bra ut men personligheten har inte funnits där, det har dock inte hindrat mig från att använda de enbart för att knulla med samtidigt som de tror att jag vill ha något seriöst. Sedan så blir de förkrossade och jag är glad om jag inte får däcken på bilen punkterade.
>>
File: madde.jpg (31 KB, 485x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
madde.jpg
31 KB, 485x528
>>53141055
Madde favä.
>>
>>53140983
Jag provade sex några gånger. Var nog inte min grej. Aldrig rört skiten sen dess. Trist att det är enda drogen som ska vara någorlunda OK förutom alkohol.
>>
>>53140815
100%-ar Huniepop
>>
>>53141055
Prinsessan Madeleine. Bara en riktig lågtestcuck kan välja Sofia.
>>
>>53139479
>dkn solklar 6a
>>
File: 1hmma.gif (2 MB, 260x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1hmma.gif
2 MB, 260x242
>>53138354
>säger att han är natty men obv är på anabola
>>
>>53140385
>kusiner är okej så länge ni inte blir med barn.
ä-är det verkligen så?.... för har en som e jävligt på men jag har spelat dum framför henne i år nu....
>>
File: Screenshot_3.png (54 KB, 1004x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_3.png
54 KB, 1004x272
>>53140366
Ja ja, jag ser dig moderatanon
>>
https://youtu.be/XPe4Pt_AXgc?t=70
>>
>>53139479
absolut nolla
>>
>>53141417
Problemet är väl att man ofta förälskar sig i folk man knular så på det viset är det ju inte bra. Antar att det är okej så länge de inte skaffar barn som anon skrev ovan.
>>
File: 1451910628664.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910628664.gif
2 MB, 312x250
>>53141474
>absolut nolla
>>
>>53139479
Ogillar hur denna Kinsley-skala får homosexuellt beteende att verka normalt, när allt över 0 är en ovanlig avart vi bör utrota.
>>
File: 1429811875396.png (84 KB, 706x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429811875396.png
84 KB, 706x680
https://www.youtube.com/watch?v=zxGW2smHU94
>>
>>53140658
är det Zara?
>>
File: fedorab.jpg (8 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedorab.jpg
8 KB, 200x200
>Ja ja, jag ser dig moderatanon
>>
File: 1434404424521.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434404424521.jpg
38 KB, 400x388
>>53141575
>>
>Boyega, svarta killen från star wars, har större överläpp än underläpp
Visste inte att det var möjligt
>>
>>53141613
Det är efter hon fick veta att hon inte fick va med i nästa Günther-musikvideo. Det tog hårt och var då det gick utför fort för henne =(
>>
>>53141575
>>
>>53141574
Det normala är mellan 0 och 2.
>>
>>53140983
breva gröntexten
>>
>>53141717
Är inte det vanligt hos negrer?
>>
>>53141575
https://www.youtube.com/watch?v=JjA9d1OVfBE
>>
File: 1387824655586.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387824655586.jpg
99 KB, 900x1344
>>53141719
>Det är efter hon fick veta att hon inte fick va med i nästa Günther-musikvideo. Det tog hårt och var då det gick utför fort för henne =(
>>
>>53141190
>Bara en riktig lågtestcuck
prinsen alltså
>>
>>53141575
Gullig detalj med ryska språket : man formulerar ej om meningar när man ställer frågor utan allt är på intonationen.
>>
>>53141574
Du låter osäker

Allt under 3 är normalt favä
>>
>>53141717
allt är möjligt
>>
>>53141828
De flesta som är jävligt bra på ngt är inte särskilt "normala". Varför denna "normal"-jakt? Normalt är ju medelmåttigt.
>>
File: Kat-Dennings.jpg (314 KB, 1363x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kat-Dennings.jpg
314 KB, 1363x2048
>>53141833
Varför har judinnor så stora bäbismatare?
>>
File: 1377952204796.jpg (39 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377952204796.jpg
39 KB, 640x360
>>53141825
Det visste jag inte om.

Berätta mer.
>>
File: isskägg.jpg (341 KB, 1222x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isskägg.jpg
341 KB, 1222x783
Kallt ute favä.
>>
>>53141564
>Problemet är väl att man ofta förälskar sig i folk man knular
inget problem för mig men jo hon kanske skulle bli kär så...näe ingen bra ide. jag fortsätter spela ovetandes
>>
>>
>>53141896
för att avla med rika goyim
>>
>>53141729
>>53141828
>bögar
>>
>>53141902
Robota är ett verb som betyder arbeta, samma bas som ordet robot som betyder... robot. Det är ngt som Kraftwerk refererar till i "die roboter".

https://www.youtube.com/watch?v=bLY1lYb1Pps
>>
>>53141719
om det är hon måste jag bara säga att hon har gudomliga ögon. f1 vackra. det visste jag inte
>>
File: cg.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cg.jpg
11 KB, 250x247
https://www.youtube.com/watch?v=n2hq1h5c3wA
>>
>>53141825

Finns inte motsvarighet till franskans est-ce que/polskans czy vilket automatiskt gör det till en fråga om man sätter det i början?
>>
>>53142045
Att knulla söta pojkar har ansetts normalt i väldigt många kulturer där det inte finns något socialt stigma mot det, favä
>>