[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 36
File: 1450435810285.png (78 KB, 319x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450435810285.png
78 KB, 319x312
NEDERDRAAD

het is te vroeg editie

Welkom: jij en ik
Niet welkom: hun
>>
/balt
>>
File: 20151214022532.jpg (21 KB, 255x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151214022532.jpg
21 KB, 255x228
:DD
>>
>>
Eerste voor

0 5 7 8
5
7
8
>>
Ben lekker vrij vandaag alles zit onder een ijslaag
>>
>>53118392
>hij komt uit Noord-Nederland
Hoe smaakt het kutje van je nicht?
>>
>>53118392
Hetzelfde.

Mijn hele straat is letterlijk ijs. Ik had net het vuilnis naar buiten gebracht en deed er 2 minuten over in plaats van de normale 20 seconden.
>>
>>53118564
En vanavond moet het weer gaan ijzelen dus mischien morgen weer vrij, we zullen het zien.

>>53118505
Best wel goed Achmed
>>
Ja dat bedoel ik.
https://m.youtube.com/watch?v=YSmDH_H_mqQ&feature=youtu.be
>>
Kanker wie /tentamenweek/ hier? Wordt ook nooit gvd met rust gelaten
>>
>>53118808
>Wordt
>>
F579E23

Denken jullie dat ze haar broertje de camera laat vasthouden?
>>
>>53119158
Wat voor code is dit?
>>
>>53119281
nieuwflikker aub
>>
>>53119281
hihi
>>
>>53119334
>>53119358
Wat? Zeg gewoon wat voor code dat is.
>>
>>53119379
nieuwvriend oetz
>>
>>53119403
Ben je moederloos ofzo? Waar is die code voor?
>>
>>53119435
>>53119379
>>53119281
struikelflikker aub
>>
>Praten met struikelflikkers

Filteren kankerlijers
>>
>>53119534
Volg het advies van >>53119693
>>
struikels zijn kanker
>>
>>53119693
ben ik te lui voor oetz
>>
Wie nog meer
/Stoornis van de lichaamsbeleving/
>>
vanavond ontdozing
>>
File: 1451984243817.jpg (1 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451984243817.jpg
1 MB, 2448x2448
>Ga naar Albert Heijn.
>Bij kassa word gevraagt of ik bestekzegels wil.
>Zeg nee.
>Persoon achter mij vraagt of hij het mag hebben.
>Zeg dat ik dan toch liever wel de zegels wil hebben.
>Vrouw komt naar mij toe en vraag of ik die van haar wil hebben.
>Zeg dat ik ze niet spaar.
Hopelijk geven jullie ook niet zomaar iets weg.
>>
>>53120438
we zijn benieuwd anon, wat heb je besteld?
>>
>>53120494
tokkie
>>
>>53120509
dat blijft een verassing
maar het is geen seksspeeltje of zoiets
zoals die smerige homo met zijn 20cm dildo
>>
>>53120494
waarom moet jij altijd de asociale autist uithangen?
>>
>>53120494
As jij nooit aardig doet tegenover anderen kan je niet verwachten dat anderen ooit aardig doen tegen jou.
Word de verandering die jij wil zien in de wereld oetz.
>>
>>53120621
oef, je stelt me gerust
>>
>>53120494
I don't know why, but I'll tell you this.

This site has nothing to offer anybody. There is no quality content here you cannot get more quickly and efficiently elsewhere. This is an addiction which reduces your productivity, attention span, and free time. You are becoming more bitter, narrow minded, haughty, and old. Leave now and block this site. There is nothing here but slow, lonely suicide.

People do not have arguments here. Posters do not engage one another on key points, they nitpick with greentext and mock each other. Nobody is interested in the truth; people are battling for fleeting moments of superiority. Active commenters are loud jackasses who tumble into one internet fight after another, anxiously keeping ten tabs open to ensure they keep the last word in all of them. An insightful post is one in ten thousand, and no matter how hard you filter this place you are still searching for diamonds in a garbage dump.

This place is not making you happy. You are not having fun. You are not gathering stories to tell, learning, or growing as a person. Instead you chuckle every thirty minutes and are occasionally spurred to masturbation by libidinal posts or pictures. You are addicted to readily available information and pressure free social interaction. This place is slowly poisoning you with misogyny, narcissism, a false dichotomy surrounding normalfags, and insecurity.

I'm not telling you to b urself. I'm not telling you to go outside. I'm not even telling you to make friends. Just leave 4chan. Do anything else.
>>
>>53120494
ze moeten jou echt zoals in een natuurdocumentaire observeren.
prachtig beeld zou dat leveren
als je hier over een jaar nog zit wil ik wel de docu maken als eindopdracht
>>
>>53120602
>>53120623
>>53120637
>>53120680
>Empathie tonen naar vreemden.
Die fout heb ik zelf te vaak gemaakt dus het is niet verstandig je daar aan te blijven snijden. Mensen zouden mij ook niks geven dus je moet geen cuck zijn door zomaar iets weg te geven.
>>
>>53120680
Daar zou ik ook nog wel geld voor willen betalen om dat te zien
>>
>>53120707
Omdat jij niet weet met wie je vrienden moet maken autist.
>>
>>53120707
reageer aub op >>53120680
ik zou echt heel graag een documentaire over je maken oetz
>>
>>53120707
Mensen gunnen jou niets door jouw slechte asociale levensinstelling.
Als je jou aardig zou gedragen zou je vinden dat veel mensen ook aardig tegen jouw zullen zijn.

Maar als je jou als een asociale kut gedraagt, zoals je nu doet, zullen mensen je nooit iets gunnen.
>>
>>53120797
het heeft eigenlijk helemaal geen nut om dit te zeggen.
terwijl jij wel 100% gelijk hebt gaat hij altijd nog zijn eigen idee trekken.
>>
>>53120771
Wat is mijn profijt daar van?
>>
>>53120707
De maatschappij wordt er echt niet beter van als je je zo opstelt. In tegendeel, natuurlijk. En moeilijk is het ook niet.
>>
>dvw mijn kapper elke keer met mij flirt omdat ik één keer zenuwachtig was en zei dat ik biseksueel ben
>>
>>53120853
50% van de opbrengst
credit
>>
>>53120905
Flirt terug dan of loog je?
>>
>>53120905
Waarom zeg je ook zoiets tegen je kapper?
>>
>>53120914
En hoe moet ik weten dat jij ook werkelijk iets aan mij gaat geven?
>>
>>53120905
is jouw kapper een man
>>
>>53120936
omdat een documentaire niet in een dag geschoten is. en ik kan gewoon een simpel contract opzetten
>>
>>53120823
Ik wordt finaal getrekkerd als je je niet eens op wilt stellen als 'decent human being' alleen al als je op straat loopt. Zelf schiet je er niets mee op en anderen helpt je dus al helemaal niet.

Maar goed, wie ben ik als ik paal op een draad voor hoekige Nederlanders en Vlamingen?
>>
wie /tenenkrommende jijbuusfilmpjes/ hier?
https://www.youtube.com/watch?v=4nOOqx5dcPI
>>
>>53120965
Dat lijkt mij eigelijk wel wat, maar wat zou je allemaal willen filmen?
>>
>>53120970
>Ik wordt
>decent human being
>
>>
>>53120930
Letterlijk dit.
Die homo's geilen erop om hun eigen degeneratieve gendertwijfel door te duwen naar andere mannen.
>>
>>53121033
https://www.youtube.com/watch?v=WXT2N5fhFUo
Blijkbaar heeft deze persoon al z'n filmpjes verwijdert.
>>
>>53121044
gewoon meelopen in het dagelijkse leven.
een film vormt zichzelf
maar ik kan dit pas over ~1,25 jaar
>>
>>53120665
>Do anything else.
Everything you said is true but there really isn't anything to do in real life besides some small things like going to the gym.
>>
>>53121138
Wat moet je allemaal doen dan waardoor het zo lang uitgestelt moet worden? Zit je in de serieuse film industrie ofzo?
>>
>>53121138
>ik ga in de filmindustrie werken

IEMAND PAAL DIE LINK OVER DIE MEID DAT KUNSTGESCHIEDENIS STUDEERDE VLUG
>>
>>53121271
ik ben nu kunstgeschiedenis aan het leren :(((((((
>>
>>53121056
Wohoho excuseert u mij hier eens even prinses!
>>
>dvw dyslexie
>dvw maak telkens ij/ei fouten
Kanker, waarom bestaat dit nog als het precies hetzelfde klinkt?
>>
>>53121171
>nieuw

Er is een reden dat niemand op hem reageert, anon
>>
>>53121339
om ijkels zoals jij te vermeiden
>>
>>53121359
Vermeiden zou ik ook nog fout kunnen krijgen oetz.
Kanker dyslexie.
>>
>>53121339
>>53121466
Of is het misschien gewoon omdat je kanker dom bent dat je die fouten maakt? Het lijkt zo makkelijk om zo iets als dyslexie de schuld te geven.
>>
>kanker

>>53121359

Zyt gy dom ofzo?
>>
File: 1450888491774.webm (851 KB, 718x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888491774.webm
851 KB, 718x404
>mgw te dom zijn om te kunnen schrijven een """""ziekte""""" is
>>
>>53121526
Nee, ik heb gewoon een hbo-opleiding afgerond (inclusief het vak Nederlands) en heb een gemiddeld IQ.
Voor de rest maak ik bijna geen fouten in mijn Nederlands behalve die ij/ei fouten.
>>
>>53121202
ik doe een brede media opleiding en dit zou een eindproject kunnen zijn.
ik zit nog niet in het eindjaar dus ik ga er zeker niet nu al mee beginnen
>>53121271
hoi nee dat doe ik niet, is wel een hobby maar dat blijft het ook bij
ik wil wel nog informatiewetenschappen studeren als dat goed meme'd
>>
>>53121670
>en heb een gemiddeld IQ.
Letterlijk iedere dommerik zegt zulke dingen.
>>
File: 1394577829623.jpg (28 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394577829623.jpg
28 KB, 228x221
>>53121299
>hij maakt fouten
>>
>>53121526
hoi ik ben ook dyslectisch.
die fout maak je zonder dat je het door hebt en ziet hem pas echt als je hem een tweede keer "vers'' leest.
>>
>>53121625
loer meer

>>53121716
het is een apart vak dat in mijn richting zat, de richting zelf is niet kunstgeschiedenis
>>
>>53121706
Nou en?
Sowieso los van dommeriken of niet, waarom hebben wij nog de ij en ei als ze hetzelfde zijn? Kies er gewoon een en pleur de andere letter weg.
Geef mij één reden waarom het nodig is om ze allebei te hebben.
>>
File: 1399207103932.jpg (115 KB, 591x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399207103932.jpg
115 KB, 591x530
>>53121831
>ik ben ben bovengemiddeld slim
>waarom hebben we de ei en de ij nodig
>>
>>53121872
Blijkbaar weet hij hrt niet. Daarom vraagt hij zich toch ook af waarom het zo is? Je kan hem gewoon antwoord geven ipv zo randig te doen.
>>
Wie /deventer/ hier?
>>
>>53121872
>bovengemiddeld
Hallo? Misschien ben jij degene die eens moet lezen want ik zei gemiddeld.
Alsnog ik kan geen een reden verzinnen of vinden waarom het nodig is.
>>
>>53121968
Waarom voel je de nood om te zeggen dat je 'gemiddeld' slim bent? Dat is toch in weze overbodige informatie, tenzij je je slimmer wilt laten voordoen dan je werkelijk bent natuurlijk.
>>
>>53121872
>>53121968
Ik ben volgens de iq test die ik deed toen ik 10 was boven gemiddeld en ik kan er ook geen reden voor bedenken oetz
>>
>>53122022
Omdat iemand anders mij kanker dom noemde (>>53121526) daarom heb ik dat gezegd en daarna ging jij erover door.
>>
>>53122097
>Omdat iemand anders mij kanker dom noemde
Welkom op 4kin
>>
>>53120680
Ja kanker leuk beetje naar een autist staren die achter zijn computertje zit te fappen.
>>
>>53122181
Kan je net zo goed een spiegel naast je computer zetten hè.
>>
>>53122097
>ik ben niet dom ik ben slim
>"zei de dommerik"

***zij de dommerik
>>
>>53122202
nee zit op telefoon

hots
>>
>>53122256
schoten gevuurd
>>
https://strawpoll.me/6455635
>>
>>53122252
Wie quoteer jij?
>>
>>53122285
>https zorgt ervoor dat het lettertype niet meer werkt
De neuk
>>
>>53122256
hatseflats!!!!
>>
>>53121925
Ik ben nog steeds cursist aan Saxion. Ook heb ik nog geen kamer in Deventer
>>
https://strawpoll.me/6455644

https://strawpoll.me/6455644

https://strawpoll.me/6455644

koek
>>
>>53122393
[spoiler]Het eerste antwoord is het foute antwoord.[/spoiler]
>>
>>53122378
Ik hoop dat je snel wat vindt.
>>
>>53122393
Denk jij ook zeker dat dingen zoals autisme en ADHD nep zijn?
>>
>>53122463
Dat hoeft niet nep te zijn, al denk ik wel dat veelste veel mensen een autisme diagnose krijgen door dat ze appart gedrag vertonen vanwege slechte opvoeding.
>>
>>53122393
het is een aandoening oetz
je kunt het niet plots krijgen
>>
>>53122393
dan moet je ook vast denken dat mensen die kleurenblind zijn gewoon niet goed kijken.

>>>/out/ en neem je lage IQ mee
>>
>>53122517
Is het zoals homoseksualiteit?
Wanneer heb je het aangeleerd?
oetz
>>
Vluchtelingen welkom
>>
>>53122591
apeldoorn aub
>>
hallo mensen alles goed?
>>
>>53122700
Nee
>>
>>53122548
Het was een geintje kerel, je zit op 4kanaal.
>>
>>53122746
hoezo niet beste man. ik heb een 7 voor nederlands focking lekker
>>
>>53122853
kanker deed een . in de plaats van een vraagteken godverdommennnnn
>>
>>53122931
>>53122931
>>53122931

nieuwe
>>
>>53122760
DAT ZIJN GEEN GRAPJES VERDOMME
REEEEEEE
>>
File: 1451946416860.jpg (610 KB, 858x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946416860.jpg
610 KB, 858x1200
>>53122700
>sinterklaas zal nooit een schattig meisje zijn die je jouw sinterklaascadeautjes aanreikt terwijl ze bloost
>>
>>53120905
feminiene penisen maken je gewoon gay anon
>>
godverdomme ben echt hartstikke verkoudeb
>>
>>53123540
Helemaal niet, ik kijk alleen naar de feminiene kenmerken oetz.
>>
>>53123265
>Sinterklaas zal nooit een schattig 2D meisje cadeau geven.
>>
IJZELVRIJ, dat wou ik even melden.
>>
>dvw mijn moeder geen boodschappen heeft gedaan en ik nu niets heb om te eten
Is ze te ver gegaan? Heeft ze de figuurlijke lijn overschreden?
>>
>>53123578

Waar zitten jullie dan, ik zit in midden NL en het is hier gewoon 8 graden.
>>
>>53123265
sowwyyy ;-;
>>53123744
zeg dat niet zo snel klein opdondertje
>>
>>53124001
lolol wat?

ga eten kopen oetz
>dgv dat je s'morgens aan het koken bent om s'avonds te kunnen eten
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53124820
>>dgv
>s'morgens
>s'avonds

Jezus.
>>
>>53125103
Tja sinterklaas is van Spanje hè, kan niet verwachten dat ze daar goed Nederlands leren.
>>
>1cm bevroren water
SCHOLEN TOE

STOP DE TREINEN

NIET BUITENKOMEN
>>
Is wel leuk dat ijzel, heb zo net op straat geschaats.
>>
>>53125103
sorry maar hoe moet het dan wel?
>>53125170
dit lol

dat gevoel wanneer mbo 4 ;-;
>>
Waarom doet iedereen alsof het sneeuwt?
>>
>>53125629
Bij mij is het wit :^)
>>
>>53125420
's morgens
's avonds
's-Hertogenbosch
's-Gravenhage
'm dame
>>
1. provincie
2. hoeveel talen spreek je vloeiend (rond C1 niveau of beter)

>Zuid Holland
>2 (Nederlands en Engels)

N.B. - Zes jaar Frans hebben gevolgd op de middelbare betekent niet dat je vloeiend bent! Gaat puur om hoe vloeiend je bent, niet hoe lang je een taal hebt bestudeerd.
>>
>>53125629
Omdat de noorderlingen vrij hebben wegens een beetje ijs
>>
>>53125735
dankje :3
>>
Carl Segan geconformeerd als Nederland zijn beste bondgenoot.
https://www.youtube.com/watch?v=GvY8dQQI13Q
>>
>>53125736
Precies hetzelfde.
>>
>dvw net wakker geworden
>>
File: 12342332.jpg (44 KB, 300x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12342332.jpg
44 KB, 300x252
>dag 2
>>
File: 1443651989560.jpg (44 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443651989560.jpg
44 KB, 500x375
>na jaren lang hard werken eindelijk genoeg centjes gespaard om naar een groter huis te verhuizen
vgm
>>
Waarom is AH zo kankerdom?

Dingen die "korting" hebben zij alleen geldig als je een bonuskaart hebt, anders niet. Dit is gewoon klanten naaien.
>>
>>53128033
dit is al 100 jaar zo, ben je pas net in 't land of zo kankerturk GA TERUG NAAR MAROKKOOOOOOOOOOOOO
>>
>>53128033
gebruik altijd de bonuskaart van 't kassameisje oetz
>>
>>53128073
Daar ben ik al van bewust kankermongool

>>53128079
Doen ze niet bij elke AH wat het ook zo irritant maakt.
>>
>>53128110
misschien moet je wat aardiger doen tegen d'r
>>
>>53128127
"Hallo"

"Dankuwel en een fijne dag"

wat moet ik anders zeggen?
>>
>>53128033
Ik vraag altijd gewoon of zij even de code voor korting in kunnen voeren. Niet zo moeilijk toch.
>>
>>53128110
Ik heb letterlijk nog nooit meegemaakt dat een cassiere weigerde dat te doen.
>>
:^(, ik ben dyslectisch en jullie mensen zijn geen wetenschapper, dus jullie zouden hier niet over moeten discuseren
>>
>>53128236
En jij zou moeten oprotten, mongool
>>
>>53128218
Cassiere heeft het niet geweigerd, ze doet het simpelweg niet.

Bij de ene AH doen ze het bij elke klant. Bij de andere bij geen één klant. Voornamelijk bij de grotere AH's doen ze het nooit.

>>53128182
Het gaat me er niet zozeer om de korting, maar het feit dat je een fucking kaart in de vorm van een creditcard nodig hebt voor korting.
Geen enkel ander winkel doet dit, waarom moet AH zo shlomo gaan doen? wat voor nut heeft zo'n kaart?
>>
>>53128288
ga noumaar je bonuskaart aanvragen achmed
>>
>>53128309
>wat voor nut heeft zo'n kaart?
Dan weten ze wie wat koopt

>>53128327
Ik heb een bonuskaart, Mo. Sta al jaren in hun systeem.
>>
>>53128309
niemand verplicht je om naar de ah de gaan
sowieso een kutwinkel
>>
>>53128167
"Je ruikt heel lekker"
>>
>>53128309
gamma doet het ook
>>
>>53128371
Je kan anonieme bonuskaart nemen, wat waarschijnlijk 98% van de klanten doen.
Hoe willen ze me dan volgen?

Oke stel dat ze me wel volgen en weten dat ik vaak snoeptomaatjes koop, wat voor invloed hebben ze dan op mij?
Gaan ze het speciaal duurder maken voor mij?
>>
>>53128167
"amai bel de hemel ik heb hun engel gevonden"
"wat een mooie winkel heeft u toch"
"kom je hier vaker?"
>>
>>53128407
Goedkoper juist.
Persoonlijke bonus noemen ze dat.
>>
>>53128407
ze gaan je uitschelden voor tomaat
>>
>>53128430
>"kom je hier vaker?"

:^) dat moet ik een keer proberen
>>
>>53128407
>Je kan anonieme bonuskaart nemen, wat waarschijnlijk 98% van de klanten doen.
>Hoe willen ze me dan volgen?

Het boeit ze niet wie jij bent, alleen wat je koopt.. Ze willen weten of ze mensen die altijd 1persoons maaltijden kopen kunnen prikkelen met goedkope drank, bijvoorbeeld. Of of ze mensen die typische kinderproducten kopen kunnen bewegen net dat beetje meer te kopen als ze er een sticker of wuppie of zoiets kuts bijkrijgen.
>>
>dvw examen super goed gelukt is
>>
File: 1433533279466.png (13 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433533279466.png
13 KB, 499x499
>Negerland
>>
File: 1451811301952.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451811301952.gif
1 MB, 480x270
>>53129052
Goed gedaan!
>>
>>53129298
b...bedankt :3
>>
Zal ik Moordenaarsmotto: Vakbond kopen? Of is dat echt zo'n traag kutspel?
>>
wie /asperger/ hier?
wie /NEET/ hier
wie /doet niet meer mee/ hier?
>>
>>53129532
Ga voor zwart vlag
>>
45C hier vandag. hoe lyk dit in nederland?
>>
>>53129759
dat is veel te warm. 15C is perfect voor mij. alles boven de 20 is te warm.
>>
>>53129664
Heb ik al, die was wel GEIT.
>>
was willem van oranje ook echt oranje?
>>
>>53129052
Welk vak?
>>
>>53129922
die was inderdaad goed, mijn favorite

>>53130144
kunstgeschiedenis!
>>
File: 1447905028860.gif (282 KB, 400x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447905028860.gif
282 KB, 400x488
>dvw je morgen bedrijfseconomie examen heb
>>
>>53130353
ik heb mijn diploma bedrijfsbeheer al :^)
>>
File: 1409864396932.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409864396932.png
203 KB, 740x719
>>53129612
Check by alle drie.
>>
>naar buiten gaan
>niet bij je moeder wonen tot ze dood gaat en dan zelfmoord plegen
>>
https://nastycomics.wordpress.com/2014/05/25/suske-en-wiske-nc03-vier-vrijlustige-verhaaltjes/#jp-carousel-632
Amai
>>
>>53130624
eindelijk, ik zoek al eeuwen naar suske en wiske hentai
>>
>>53130675
https://nastycomics.wordpress.com/2013/11/17/suske-en-wiske-het-helpende-handje/#jp-carousel-487
>>
>>53130624
>>53130739
AMAI
MIJN JEUGD
>>
>>53128309
>een fucking kaart in de vorm van een creditcard nodig hebt voor korting.
Wat ben je toch een domme neger heilige schijt, vraag een nieuwe bonus kaart aan en dat krijg je zo'n kaart waar je 90% van de schijt eraf kan halen en je de rest aan je sleutelbos kan hangen.
>>
>>53129918
Jij bent zeker ook zo'n persoon die de hele tijd gaat klagen in de zomer dat het te warm is

werkelijk belachelijk
>>
>>53130569
Of je kan wachten tot je moeder oud en ziek word en dan pas het huis uit gaan.
>>
>>53130872
Opkankeren, kankernormaaltje.
>>
>>53130872
ja dat doe ik

als het koud is kan je gewoon de verwarming aan doen en iets warms aantrekken
als het heet is kan je niks doen. als je je shirt uitdoet is het nog steeds heet. als je een ventilator aandoet is het nog steeds heet.
>>
waarom zijn meisjesachtige jongens altijd zo lief en onschuldig?
>>
>>53131013
Omdat je een kasthomo bent.
>>
>>53131013
je realiseert je wel dat God geen homo's accepteerd, hè?
>>
>>53130949
Wat de neuk wil je jongen vieze vuile kankermongool kom vechten
>>
File: 6856.jpg (56 KB, 592x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6856.jpg
56 KB, 592x562
>>53131103
>Maar ik ben atheist
>>
File: 1451746449689.png (261 KB, 561x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451746449689.png
261 KB, 561x413
>>53131103
>accepteerd
>>
>>53131124
Jij bent echt zo iemand die zijn shirt per ongeluk binnenstebuiten draagt. Zoek een leven en hang jezelf op.
>>
File: 1442128928241.jpg (84 KB, 960x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442128928241.jpg
84 KB, 960x757
>>53131146
>atheist
>>
File: tip.jpg (38 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
38 KB, 479x720
>>53131146
>>53131158
>>53131210
>>
File: media_xll_3506006.jpg (32 KB, 510x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xll_3506006.jpg
32 KB, 510x288
Ze kunnen gewoon midden in de straat schaatsen in Groningen.

Wie /winter/ als favorite seisoen hier?
>>
>>53131284
>fotos van jonge meisjes op je PC hebben
vuile vuile pedofiel
>>
>>53131348
Hij staat gewoon op AD.nl ga maar kijken.
>>
>>53131207
>zoek een leven en hang jezelf op
>zoek een leven
>om vervolgens dat leven weer kwijt te raken

anon aub
>>
File: 1412698460178.png (30 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412698460178.png
30 KB, 400x400
>>53131013
Dit.

Ik zag er vandaag 1 lopen ongeveer 1m65-70 met een lief kapseltje, hipster brilletje een wollen jacket met een wollen trui eronder.

Het liefst wou ik hem natuurlijk omhelzen en mee naar huis nemen maar jammer genoeg zou hij dan bang worden en weglopen. :(
>>
>>53131485
Homo
>>
>>53131485
dat is gay zeg
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
File: 78552778.jpg (79 KB, 1440x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78552778.jpg
79 KB, 1440x894
>>
File: homo.jpg (66 KB, 284x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homo.jpg
66 KB, 284x284
>>53131485
>>
>>53131485
vuile homo, wacht jij maar
wij gaan jou opwachten bij de poort

wij zijn die jongens uit de 4e, wij hebben scooters en nickelson jassen en wij eten paprika chips en drinking bullit energy buiten

kanker gothic
>>
>>53131576
wat ben jij dan een kut kanker belg
>>
ik ben een 4kin liberaal
>>
File: 1430956094397.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430956094397.gif
6 KB, 50x50
>>53131636
>>
>>53131690
he rustig daar, niet zo zoutig :^)
>>
>>53131690
waarom ben jij uit de flikkerkooi? je weet dat jij er niet uit mag komen homo
>>
>>53131760
>>53131808
ik heb die paal letterlijk van jijbuis geplukt van een of andere vuurwerkautist :^)
>>
Waarom zijn er zoveel flikkers op /nederdraad/? Volgens mij is er minstens 40-60% hier daadwerkelijk homo
>>
File: 1449360717748.jpg (288 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449360717748.jpg
288 KB, 1462x1462
>>53131853
>kijk hoe stom ik ben
>>
>>53131875
Niet hard genoeg opgetreden.
>>
>ben een beetje moe maar moet vandaag studeren dus koop een energie drankje
>drink het op
>opeens verschrikkelijk suf een moe

Waarom?
>>
>>53132004
suikerdip
>>
>>53132004
je drinkt het verkeerd
>>
File: piepe.png (361 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piepe.png
361 KB, 858x725
>dvw mijn vrienden mij raar aankijken wanneer ik een salade bestel

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ER IS NIKS MIS MET EEN SALADE
>>
>>53132273
>en wat wil jij te drinken, anon?
een glas water
>WATER?!?!??? HUH???????????????????
>>
>>53132273
Ligt eraan, wat voor salade was het?
>>
hoe haal ik die enzohomo uit de jijbuis aanbeloven
>>
>>53132273
>ER IS NIKS MIS MET EEN SALADE
Precies, salade met sla saus is zowat het beste eten wat er is.
>>
>>53132482
>hij kijkt goyimbuis
>>
>>53132569
heb je nog nooit een biefstuk gegeten?
>>
>>53132452
Het was bij Verhage oetz.
Gewoon een normale huissalade.

>>53132378
Yep. Spa blauw.
>>
ik wil klaarkomen in Regenboog liggend streepje
>>
>>53132569
>yoghurtdressing

wat de kanker
>>
>>53132596
Dat komt niet in de buurt, snietzel is denk ik het lekkerste vlees.
>>53132625
Is vergelijkbaar met normale sla saus.
>>
>>53131875
Hier niet alleen, op /vp/ is ook zeker 50% homo. Weet nou niet of ze er mee geboren worden of dat ze te veel met jongens omgaan in hun jeugd waardoor ze homo worden.
>>
>>53132692
ga weg normaaltje
>>
What will Holland look like in 2020?
>>
>>53132692
schnitzel is echt het meest depressieve stukje vlees ooit.

kipfilet is het beste.
>>
>>53132810
like Canada
>>
File: IMG_20160103_132844.jpg (739 KB, 1024x1513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160103_132844.jpg
739 KB, 1024x1513
>>53132273
Yep.

>dvw "haha anon magere yoghurt met vruchten?!"

>>53132760
>Weet nou niet of ze er mee geboren worden of dat ze te veel met jongens omgaan in hun jeugd waardoor ze homo worden.

Ik weet niet man. Bij mij was het er gewoon plotseling.
>>
>>53132860
Kipfilet is wel kankerduur. Net 1,5 KG gehaald bij de Turk en ongeveer €10 betaald
>>
>>53132892
Hou je van ballen sabbelen?
>>
>>53132933
hoezo?
>>
>>53132860
Kipfilet is ook goed.
>dvw je altijd kibbeling eet omdat je geen zin heb om ander vlees te koken.
>>53132892
>Ik weet niet man. Bij mij was het er gewoon plotseling.
Hoe oud was je toen het er plotsling was?
>>
>>53133017
>kibbeling

Ik moet even googlen wat dat was. Is het lekker?
>>
>>53132977
>>53132892
>>53132760
>>>/fit/
>>
>>53133017
Ongeveer 12-13 jaar.

Ik voelde niks voor meisjes maar ik begon een paar jongens uit mijn klas wel leuk te vinden.
>>
>>53133070
>weet niet wat kibbeling is
>>>/deutschfaden/

nee het is ranzig maar we eten het toch maar
>>
>>53132896
ja maar dat heb je met bijna elk vlees, behalve gehakt

>>53132892
leuk strijkijzer, normie. of is die van mama?
>>
jongens, ik ben de muziek van een videospel aan het verwisselen, en ik heb 11 nummers nodig
>>
>>53133145
Waarom is kipfilet zo duur dan? 't is niet eens biologisch en bestaat 90% uit water en ander chemisch troep.

Zo duur is water niet
>>
>>53133070
>>53133131

> niet weten wat kibbelingen zijn
> het niet lekker vinden

Zijn jullie zelfs Nederlanders? Ik rij altijd speciaal naar Zeeland of Limburg gewoon om dit te gaan eten
>>
>>53133017
holy shit kibbelingen zijn zo goed
maak je die thuis? hoe?
ik koop ze altijd bij zo'n kraampje in het dorp
>>
>>53133070
goedkope witte vis uit de frituur met saus

beetje marginaal oetz
>>
>>53133152
welke soort muziek zoek je?
>>
>>53133145
Die is van mij.

Ik strijk alleen mijn overhemden. De rest is overbodig.
>>
>>53133152
Tweepak - wanneer we rijden op onze vijanden
>>
>>53133231
das bestwel gay oetz
>>
>>53133202
geen>>53133231
wel, met goede melodiën, rock het liefst
>>
>>53133276
je moeder is ook gay
>>
>>53133292
deze band ?

https://www.youtube.com/watch?v=PBGGYrFePCk
>>
>>53133326
klinkt wel goed oetz
maar ik zoek rock nummers, geen rock covers
>>
>>53133310
hallo mohammed ik ben ali mwanatabu en dat is best wel klein eerlijk gezegd. die van mij is 35 cm in slappe toestand
>>
ik zit maandje of 2 terug al met iemand en we vonden elkaar leuk enzo, maar er kwamen ruzies omdat we elkaar niet vaak konden zien. Door die ruzies wou zij ermee kappen, okee helemaal prima maar ze zegt wel dat ze nog een zwak voor mij heeft. En dat 2 weken nadat ze gezegd heb niks meer te willen.. Nu komt het ze heeft ook alweer een ander en gaat dan tegen mij zeggen ik heb met R gezoend etc doet ze dit om mij jaloers te maken of? Net of mij boeit wat hun doen. Ik wil gewoon vrienden zijn en niet heel de tijd dat horen enzo omdat het mij echt geen reet kan schelen. Denkt iemand te weten waarom ze dit doet? Bedankt alvast
>>
>>53133310
maak er even een foto van dan kan ik wat beter oordelen
>>
>>53133387
Ze wil je jaloers maken. Draai de rollen om
>>
wie /4kin liberaal/ hier?
>>
File: unnamed.jpg (61 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
61 KB, 480x480
Wie nog meer /tortellinimetchampignonsaus/?
>>
>>53133440
Liberalen mogen aan mijn lul sabbelen
>>
>>53133542
oke lekeer
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g7TAAw3oQvg
>>
>>53133440
ik

laat jesse ons leiden!
ons logo zit al in zijn naam!
>>
>>53133542
Dat is heel liberaal van je.
>>
wie /metaalhoofd/ hier?
>>
>>53133690
nee wel /aluhoedje/ hier
>>
>>53133387
Waarom zijn mensen zo achterlijk?
>>
File: bernie.jpg (565 KB, 1682x1140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernie.jpg
565 KB, 1682x1140
>>53133542
ik eerst!!
>>
>>53133661
>Jesse klaver
>Liberaal
Kies 1

Hij is ook gewoon een vieze socialist die je geld af wil pakken om het aan mensen te geven die het niet verdienen.
>>
>>53133387
>vrienden met je ex

je vroeg er zelf om
>>
>>53133690

geen metaalhoofd, maar ik apprecieer sommige liedjes zoals oude Black Sababth of motorhead
>>
>>53120438
>12:30-16:00

Laat je dildo nou maar zien.
>>
>>53133812
nee jesse van dave
>>
>>53133897

>apprecieer

waardeer
>>
>>53129612
asperger mensen weten het meestal niet tot dat ik het zeg
>>
>>53133690
Alleen zwarte metaal oetz

> Je limiteren aan maar één genre
>>
>>53134029
waarom zeg jij het?
mijn aspergers is mijn grootste geheim
>>
>>53134049

>limiteren

beperken
>>
>>53134019
Ga weg kaaskop
>>
>>53134304
>Struikel flikkeren

filteren
>>
File: 1444324005947.jpg (588 KB, 1190x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444324005947.jpg
588 KB, 1190x1030
Kies er een uit.
>>
File: 1438917540482.jpg (63 KB, 1023x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438917540482.jpg
63 KB, 1023x578
>>53133070
Een stuk minder lekker dan kip of schnitzel, maar omdat je het meteen kan eten heeft het de voorkeur.
>>53133197
Kant en klaar bij Albert Heijn, maar is wel kanker duur, 5 Euro per 400 gram ongeveer.
>>
>>53134375
doe maar link maar
>>
>>53134375
link
>>
>>53134375
na lang beraad en een unanieme beslissing van mijn autistische waarden kies ik links
>>
>>53134049
zoals slayer dan?
>>
>>53134375
Skyward Sword Zelda.
>>
>>53134488

>slayer

slachter
>>
>>53134375
Waar is Link?

https://www.youtube.com/watch?v=5ShzyggtsCs

Wij /nostalgie/ nu?
>>
>>53134375
rechts
de enige juiste keuze
>>
>>53134554
Ik wil met Link kroelen!
>>
>>53134514
Precies, en ook beste haarstijl en lichtste haarkleur.
>>
>>53134375
>vallen op tweedimensionale plaatjes

wat is er mis met jullie?
>>
>>53134488
Nee zoals Burzum en Mayhem en Immortal oetz
>>
>>53131757
Holy shit! I lost that gif shitloads of time ago! How did you recover it?
>>
>>53134890

Nederlands aub, anders mag je opkankeren
>>
>>53131485
kkflikker waar woon je ik djoek je kkhard kkhomo
>>
>>53134923
>t. Arabier die niet eens de volkstaal spreekt
>>
We hebben een nieuwe draad nodig, lieve jongens.
>>
>>53135000

Ik heb een Nederlandse nationaliteit, en ben dus Nederlands en blank.
>>
>>53135000
>reageren op struikel flikkers
>>
>>53131636
>>53131757
Lief :3
>>
>>53135023
DAN MAAK JE ER EEN
>>
>>53135028
>onironisch hollander willen zijn
>>
>>53135138
nee hihihi :3
>>
>>53135194

Ik wil helemaal niets, ik meld alleen de feiten.
>>
>dvw een meisje een :3 gezicht ihel probeert te maken
>>
>>53135242
Een nationaliteit zegt niets over je je huidskleur.

Maar dat jij geen echte zandneger bent wisten we al
>>
>>53134890
I saved it when you posted it daily a while ago
>>
>>53135242
Nationaliteit is een Joods construct oetz
>>
NIEUWE DRAAD

>>53135371
>>53135371
>>53135371
>>53135371
>>53135371
>>
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bWjvSLzvy-Y&app=desktop

autisme gedetecteerd
>>
>>53135301
Jodendom is een Joods construct oetz
>>
>>53122378
>saxion
och arme ziel, hoe bevalt het op mbo5?
Thread replies: 318
Thread images: 36
Thread DB ID: 362318[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.