[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Can we have one of those threads where the...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 60
Thread images: 9
File: Netherlands.png (4 KB, 465x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Netherlands.png
4 KB, 465x302
Can we have one of those threads where the dutchies speak dutch and we all humour them and pretend it is a real language?
>>
>>53122931
Dont bully the dutch lad
>>
>mgw nieuw holland onze muziek en haarstijlen jat
>mgw ze denken dat ze het zelf uitgevonden hebben
>>
File: 1440858527024.jpg (59 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440858527024.jpg
59 KB, 395x401
>>53123010
butifel
>>
>>53122931
nieuw holland aub
>>
File: E6xjaiti_ZM-1.jpg (80 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
E6xjaiti_ZM-1.jpg
80 KB, 600x450
>>53123010
Kankertaal voor kankernegers und marrokaners
Alstublieft kan ik fikken thinnen freuen mit meinem groose swartze schlong
>>
>>53123110
wat zeg je roetmop
>>
haha hagelslag xD
fietsen en kanker :PPP :-DD
>>
File: 1432999929254-1.png (218 KB, 1118x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432999929254-1.png
218 KB, 1118x630
>>53123120
Ik wil zage das du bist hoerekid fra negerland und deinen sweine maman kohl burner
>>
>>53123110
Praat eens normaal achterlijke staatsmongool
>>
>dvw Hollanders onze taal een slechte naam geven
>>
>>53123188
>>>/deutsch/
>>
>>53123188
haha kutmof
>>
>>53123214
Niet zo doen maat
>>
>>53123214
>onze taal
niets van jou bij bart
>>
File: FLLRqbn82jA.jpg (763 KB, 2536x1691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FLLRqbn82jA.jpg
763 KB, 2536x1691
>>53123190
>>53123217
Negerlandse taal ist een moongooolische taal omdat vikingrs ond Atilla was blanke blonde mongool
>>
Iemand anders in Deventer behalve ik en de ene student?
>>
>>53123314
>Negerlandse taal ist een moongooolische taal omdat vikingrs ond Atilla was blanke blonde mongool
De Nederlandse taal is een Mongolische taal omdat Vikings en Atilla blanke blonde mongolen waren?
>>
>>53123452
Ja, ja.
Negerlandse rijk ond tyskaland sind kinder mongoools
>>
>>53122931
Houd je kankerbek eens.
>>
>>53123512
гooглe ayдapмaшы пaйдaлaнyды тoқтaтy
>>
>>53123724
Heb ik keen google translate faarnsehen
Aber liebe ik kanker music van Steen
>>
>>53123876
Are you supposed to be kidnapping your bride Genghis?
>>
>>53124012
Nah, aber thinnen kohl burner mamam must fikken mit grose swartze schlong von zambia
>>
>>53124043
Wat seghst du over mijner mamam?
Ick zal oe seghe da sij ein schone mamam ist niech ein kohl branner in gegenstand zu dijne mamam
>>
>dgw we de belgen nooit in de gaskamer zullen duwen
>>
File: 1432994715490-1.jpg (73 KB, 480x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432994715490-1.jpg
73 KB, 480x312
>>53124163
Wallah, broer!
>>
>>53122931
1 t 1 mij knaap ik zal u klap regelrecht in de lippen
>>
>>53124316
Wollah*
>>
nugaalern da retchjerpt fylinglen juumpferk grook
>>
>>53125050
Is this Danish?
>>
>>53125050
What are trying to say? What language is that
>>
>>53125076
>>53125097
foowdeem van der niils keem her dem baar
>>
>>53124163
Is dat nederduits ofzo? Of Afrikaans?
>>
>>53125140
Only dutch word was ''van'' and ''baar''
>>
>>53125205
Wow, Its really more than I have expected)
>>
>>53125164
Nee ik deed die Kazak zijn Nederlands-Duits mixtaaltje na.

Afrikaans klinkt sowieso veel anders.
>>
>>53122931
Nieuw Amsterdam
>>
literally bastardized english
>kom hier jij = come here, you
>>
>>53125205
Her and der are both Dutch words also

Her = from long ago
Der = from the
>>
>>53125401
ancient dutch tho
>>
NIEUW ZEELAND

BASED ON ALT ZEELAND

:3 :3 :3
>>
>>53125707
OUD ZEELAND

FUG
>>
>>53125764
Oud zeeland een poep.
>>
>>53125764
ALLEEN ZEELAND IS GENOEG
>>
>>53125840
WAT IS GENOEG

IK KANT SPRACHEN DUTCH
>>
absolute belaglike taal.
>>
>>53125932
mag ik in je wangetjes knijpen
>>
File: kinderachtig.jpg (13 KB, 452x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinderachtig.jpg
13 KB, 452x316
>>
>>53125952
ag ok, maar nie te hard nie asb.
>>
File: 5435435.jpg (37 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5435435.jpg
37 KB, 640x426
>>53125932
>belaglike
>>
File: ja_feest.jpg (301 KB, 5000x7022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja_feest.jpg
301 KB, 5000x7022
>>53125988
schattigtaart ben je

hebben ze in za trouwens ook van die verschrikkelijke "artiesten" door mannen van middelbare leeftijd?
>>
Achterlijke flikkers.
>>
>>53126084
gans en al te veel van hulle hier.
>>
>>53125707
stel je regionale vlag in!!!!
>>
>mijn gezicht wanneer buitenlandgekkies ons zo benijden dat ze een draad voor ons maken
>>
Vergas de kankerjoden rassenoorlog nu!
>>
>>53128471
We don't have a regional flag for my region.
>>
>>53128994
There's a flag on your flag

why bother living?
>>
>>53128994
>his city is not relevant
kek
Thread replies: 60
Thread images: 9
Thread DB ID: 362385[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.