[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
SVERIGETRÅDEN DEUS VULT HELL SEGER
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 356
Thread images: 151
File: image.jpg (189 KB, 1613x1219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
189 KB, 1613x1219
>>
först för segern
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
File: 489324892389.jpg (73 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
489324892389.jpg
73 KB, 1080x1080
Om du stänger av TV:n, undviker twitter och struntar i att bläddra i tidningen, märker du av den ökade flyktingströmmen (som inte är så ökande längre) till Sverige? Det tvivlar jag på. Sverige är inte i kris, flyktingarna är.
Jag tror aldrig att jag varit så rädd, arg och ledsen som jag är nu. Rädd för det rådande debattklimatet. Rädd för vad våra politiker sysslar med. I slutet av förra året bröt jag ihop. Jag orkade inget mer. Under hela jullovet försökte jag hålla mig undan allt som har med politik att göra, allt som har med aktivism att göra.

Men vi måste agera. Det spelar ingen roll om vi skriver jäkligt vettiga grejer på twitter eller bär runt på en ”Refugees Welcome”-tygpåse. Enbart vårt tyckande gör ingen skillnad. Vi måste gå ihop och organisera oss. Tillsammans är vi så mycket starkare än vad en tweet någonsin kan bli. Nu är det bara några få personer som gör allt och sliter ut sig själva tills de inte orkar något mer. Jag syftar på ideella krafter som gjort det jobb som är egentligen är statens ansvar. När dessa människor går in i väggen, vem ska då ta över ansvaret?
>>
Kan någon rekommendera vad min träning samt kost ska bestå utav? :3
>>
File: sverigeheritage.png (21 KB, 641x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigeheritage.png
21 KB, 641x371
>sverige
>>
>>54084183
>”Kamerorna stals trots att journalisterna som fotade och filmade inte greps eller begick något brott.”
Detta är ett brott mot grundlagen. Polisen har begått grovt tjänstefel om det stämmer då HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering. I det fallet var det tryckfrihetsförordningen eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
kallt ute
>>
File: 10990182.jpg (81 KB, 537x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10990182.jpg
81 KB, 537x594
>>54084231
>Has great good
>0.1
Satans
>>
>>54084227
läs stickyn din hora
>>
File: 1453321276855.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
14 KB, 251x242
>>54084183
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
>>54084227
>>54084268
>>54084279
>2 vanliga brev
>resten är /pol/
>>
>tråden är skit
>ringer min fv och frågar om hon vill komma över
>hon säger ja
ska nog se film och mysa i soffan
>>
>>54084217
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har fan lägre trovärdighet än nazisterna.
>>
>>54084310
>>2
>>
File: YOHIO.jpg (22 KB, 640x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YOHIO.jpg
22 KB, 640x425
AVERAGE SWEDE
>>
File: fhaetjh4.jpg (12 KB, 419x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fhaetjh4.jpg
12 KB, 419x296
>>54084227
Ping Calle
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt egentligen. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
>>54084328
stoppa penis i pizza mannen ahahha
>>
>>54084328
>dkn på tåget från min fv

Det var en bra helg favä.
>>
>>54084369
You're gay if you wouldn't
>>
>>54084369
who is this semendemon
>>
File: palt_51808619.jpg (19 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
palt_51808619.jpg
19 KB, 300x300
>>54084231
>great food: 0.1
fel
>>
>>54084310
>Svarar på tre brev
>Säger att två brev är vanliga
VILKA ÄR DE RÄTTA, ANON??? JAG MSÅTE VETA
>>
Hej bloggen. Idag såg jag denna filmen med mina vänner på bio. 9/10 ganska bra film
>>
>>54084397
Det är inte olagligt att ha en demonstration utan demonstrationstillstånd. Däremot är det mot grundlagen att stoppa en demonstration, använda övervåld och beslagta kamerautrustning från journalister som arbetar för en tidning med utgivningsbevis. Polisen har alltså begått allvarliga brott och inte respekterat grundlagen.

>>54084401
Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs. Vill inte du det?
>>
>>54084369
Is that a boy?
>>
>>54084328
>dkn ingen fv
bara favä

>>54084369
Turkobarbar, aren't you supposed to be out making smelly kebabs and fiddling gypsies in the streets?
>>
>>54084288
Men nazister är ju onda :^)
>>
>dkn ingen fv
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
Polisen har blivit en kriminell organisation som inte längre bryr sig om att upprätthålla lagen.

>Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=P-uaSkteX48

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
>>54084495
haha aa
>>
File: 1453569099307.jpg (225 KB, 945x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453569099307.jpg
225 KB, 945x1260
Laddar de svenska flickorna upp inför våldtäktssommaren 2016?
>>
File: 1453127280472.gif (1 MB, 335x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453127280472.gif
1 MB, 335x243
>>
File: AVERAGESWEDEYOUTH.png (764 KB, 852x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AVERAGESWEDEYOUTH.png
764 KB, 852x483
SWEDE YOUTH AGAINST ISLAM
>>
File: image.jpg (165 KB, 1584x1584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
165 KB, 1584x1584
Korstågen var rättfärdigade.
>>
>>54084552
mm strax
>>
File: 1434567715977.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434567715977.gif
1 MB, 200x200
https://youtu.be/wz21ai8dglY?t=14m50s
>>
Den här helgen har varit en av de värsta för /svt/ på länge.
>>
File: 1432700824027.jpg (685 KB, 2710x1832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432700824027.jpg
685 KB, 2710x1832
jag näst längst upp
>>
>>54084123
https://www.youtube.com/watch?v=pbfZWSUFFUw
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
Har stormbögeriet gått för långt?
>>
>>54084611
Sarcuck of Cuckad.
>>
File: 1452204217946.jpg (63 KB, 914x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204217946.jpg
63 KB, 914x574
>dkn ingen meido som gör en frukost så man vaknar till te och doften av en engelsk frukost
>>
>>54084552
jeg vil KNULLAR hende
>>
File: image.jpg (19 KB, 295x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
19 KB, 295x350
>>54084645
Europa är inte Europa om det är fullt med muslimer.
>>
>snubblarna lämnar tråden
>någon börjar spamma gamla brev
ni lurar ingen
>>
>>54084654
Det är Vee och inte Sargon som kör igenom videon.
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>54084660
>dkn ingen meido att fingra medans hon diskar
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DVAtHf2sYg0
>>
>Är på fest
>Två bevandrade slampor kollar in mig och min kompis

> Den lösaktigaste av dem två ger kompisen en väl tilltagen avsugning, gg :3

> Enligt betraktarna ska jag ha fått till nåt strul med den andra
> För påstruken för att minnas favä

> Lärde mig halsblossa
> Kvällen får 10/10
>>
>>54084611
sverige vær sod at joke med den her artikel
jeg ber jer
>>
File: 45345.jpg (37 KB, 482x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45345.jpg
37 KB, 482x357
Sämsta brevarna i tråden

Bögar
Animebögar
Stormbögar
>>
>>54084726
>> > Den lösaktigaste av dem två ger kompisen en väl tilltagen avsugning, gg :3
är du bög eller vad håller du på med
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>54084726
>> Lärde mig halsblossa
>t. jonte på sin första fest
>>
File: 1365803788223.gif (867 KB, 245x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365803788223.gif
867 KB, 245x184
>>54084636
topp mysig bild favä
>>
File: 1322331292513.jpg (105 KB, 667x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322331292513.jpg
105 KB, 667x1070
>>54084703
Jvdk
>>
File: 1453663341261.webm (296 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453663341261.webm
296 KB, 1920x1080
>>54084703
>>
Bögar som slåss före och efter sex är inte samma personer som ligger i sängen och stönar för glatta livet.

Jag brukar dra en lina koks, snacka med bögarna man har bredvid sig i sängen, sexet sätter igång, börjar stöna. Sedan står man där hela gruppen knular, stönar och säden pumpar.

Är underbart att knula pf, jag har aldrig slagit någon eller hotat någon annan bög efter akten.

Jag knular gärna er pf så ni kan få känna på detta.
>>
>>54084795
Åh där kom den. Första "sötpajs"-bilden i tråden. På vilket sätt är det här relevant till något annat i tråden? Vill du att vi ska berömma dig för att du tog tid att breva bilden, som om du har åstadkommit något? Vill du att vi ska börja onanera? För isåfall kunde du gjort bättre. Vill du att vi ska titta på bilden och känna "omg den EPISKa känslan när ingen fv ;_; XD"
Allvarligt, varför brevar ni ens söta tjejer? På vilket sätt berikar du tråden? Är det en reaktionsbild, så kan du väl åtminstone breva en reaktion till brevet du nyss skrev. Men det verkar du inte ha gjort. Om du inte kan sköta dig, så lämna tråden är du snäll
>>
File: mother base.jpg (105 KB, 429x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mother base.jpg
105 KB, 429x442
>>54084817
Jag är hård neger
>>
För detta måste massan av konsumenter vara ekvivalent eller homolog till massan av produkter. Det är konfrontationen och sammanslagning av dessa två massor som sker i stormarknaden som det gör på Beaubourg, och det gör dem något mycket annorlunda än de traditionella platserna kultur (monument, museer, gallerier, bibliotek, samlings kulturhus, mm .). Här en kritisk massa bortom vilken råvaran blir hyper råvara och kultur hyperculture är utarbetat - det vill säga inte längre kopplad till olika börser eller bestämda behov, men ett slags total beskrivande universum, eller integrerad krets som implosion passerar rakt igenom - ständiga cirkulation av val, uppläsningar, referenser, märken, avkodning. Här kulturföremål, liksom på andra håll objekt för konsumtion, har ingen annan ände än att hålla dig i ett tillstånd av mass integration av transistoriserad flöde av en magnetiserad molekyl. Det är vad man kommer att lära sig i en stormarknad: hyperreality av varan - det är vad man kommer att lära sig Beaubourg: den hyperreality kultur.
>>
File: 1420394451543.png (1 MB, 813x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420394451543.png
1 MB, 813x575
Under tiden, hemma hos Mdongo...
>>
File: 1447516400465.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516400465.png
85 KB, 294x258
>>54084778
D-den bilden... mer snälla :3
>>
File: NATO.jpg (142 KB, 807x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NATO.jpg
142 KB, 807x626
Ryssland är den främsta fienden. Till att börja med är ryssar av underlägsen ras. Detta bevisas av deras stora befolkning och enorma land, med enormt mycket naturtillgångar, och trots det är deras BNP att jämföras med någon amerikansk delstat. Hade de inte haft så mycket olja och gas hade deras ekonomi varit på samma nivå som deras ukrainska bröder.

Våra allierade är alla som tillhör vårt folk, dvs. västeuropeer, amerikaner(majoriteten av de vita), och alla andra germanska folk. NATO är försvarsalliansen för de germanska folken så vi ska kunna skydda oss mot Ryssland och Kina och för att vi skall ha stor makt i världen.

Judar finns det lika mycket av i öst som väst, skillnaden är att judarna i öst använder rysk propaganda, som går ut på att splittra väst så att Ryssland kan bli det nya USA. Ryssland har inte samma massinvandring, men ryssar är lika lågt avskum som MENA-folken (alkoholiserat fattigt smuts, springer runt hundar på gatorna där), vilket gör att det inte spelar någon roll att det inte kommer in fler undermänniskor likt dom själva.

Av denna anledning vill jag inte ha något som helst att göra med det lilla som finns kvar av den nationella rörelsen i Sverige eftersom den är prorysk. Som sagt är den praktiskt taget utdöd ändå, så ville bara skriva det till de som fortfarande brinner för svenskar.

Hur kan vi motverka Ryssland på bästa sätt?
>>
File: 199997255.gif (774 KB, 500x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
199997255.gif
774 KB, 500x327
>>54084882
>>
Folk har lust att ta allt, att plundra allt, att svälja allt, för att manipulera allt. Att se, dechiffrera, lärande inte röra dem. Den enda massiva påverkar är att manipulation. Arrangörerna (och konstnärer och intellektuella) skräms av denna okontrollerbar vaksamhet, eftersom de aldrig räkna med något annat än lärlings massornas till skådespelet av kulturen. De räknar aldrig på denna aktiva, destruktiva fascination, en brutal och ursprungliga svar på gåvan av en obegriplig kultur, en attraktion som har alla kännetecken på inbrott och brott mot en fristad.
>>
>>54084905
>Detta är vad IS kämpar emot
Plötsligt verkar dom inte så "onda" ändå.
>>
>>54084939
Så du tror alltså att ryska armén ska gå in i Sverige med målet att etniskt rensa Sverige på svenskar? Är det inte lite mer sannolikt att Ryssland vid en konflikt med ett NATO som inkluderar Sverige går in i Sverige och rensar ut NATO-vänliga politiker och tillsätter mer ryssvänliga eller neutrala politiker? Någon permanent ockupation vore mer eller mindre otänkbar då det inte finns några ryska minoriteter här eller seriösa ryska anspråk på svenskt territorium. Verkligheten fungerar nämligen inte som något jävla datorspel där man kan ta över hela världen bara för att man tycker att det är kul.

Man kan ju också fråga sig vad för värde svenska statens territorium och Sveriges gränser har i dagsläget? Dagligen passerar hundratals icke-vita invandrare våra gränser och det befinner sig redan runt 1,5-2 miljoner icke-vita kolonisatörer på svensk mark. Vad fan är då ett jävla ryskt flygplan att lipa över? Det är ju inte så att våra gränser och vår stat används till något vettigt just nu ändå så det är inte något Ryssland kan förstöra.

Sverige är redan "ockuperat" och nationellas uppgift är inte att försvara ockupanterna från andra tänkbara ockupanter utan att på ett eller annat sätt jaga ut ockupanterna och förrädarna som redan är här.
>>
File: cant wake up.jpg (22 KB, 600x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cant wake up.jpg
22 KB, 600x330
Det räcker
>>
File: EFG.gif (9 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EFG.gif
9 KB, 400x400
>>54085011
mm strax :PPppPpPPppP
>>
>>54084778
Narcissus har fina pattar favä
>>
Snälla städare gör ditt jobb
>>
File: 1453654643275.png (3 MB, 1137x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453654643275.png
3 MB, 1137x831
Vad menade de med detta?
>>
>>54085048
Du är inte ens en /b/tard din jävla tolvåring
>>
File: 1447531674376.gif (461 KB, 2788x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447531674376.gif
461 KB, 2788x2160
>>54084891
>dkn vet inte vem som ligger bakom detta brev
>>
Kan inte någon breva den där roliga grodan?
;D
>>
>>54084044
>antyder att jag är obror och skulle avslöja för folk
>>
>>54085097
VI
>>
dag problemet med legitimering inte längre betraktas som en brist på språkspel av vetenskapen. Det skulle vara mer korrekt att säga att det har själv varit legitime som ett problem, det vill säga som en heuristisk drivkraft. Men detta sätt att hantera det genom att vända situationen av senare datum. Innan det kom till denna punkt (vad vissa kallar positivism), sökte vetenskapliga rön andra lösningar. Det är anmärkningsvärt att under en lång tid inte kunde hjälpa att tillgripa för sina lösningar till förfaranden som, öppet eller inte, tillhör berättande kunskap.
>>
Hade ni knektor bögar?
>>
File: 1447199243462.jpg (81 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447199243462.jpg
81 KB, 400x388
Jag tror vi alla kan komma överens om att Europa nu officiellt är helt förstört och vi bevittnar just nu hur de vita folkens sista blad i världshistorien blir skrivet, den västerländska civilisationens sista dagar.

Det kommer inte bli någon "repets dag" eller något "raskrig". Folket är apatiska, de är rädda och obeväpnade och ska vi vara helt ärliga så är de lata, dumma och hjärntvättade.

Du har i absolut bästa fall kanske 5 år kvar där du kan njuta av livet, vara någorlunda säker och leva under en viss stabilitet. Vi är den sista generationen.

Det är över. Det är så här vite mannen dör.
>>
>>54085097
orm öga vatten fisk öga orm favä
>>
>>54085147
tänkte väl :3
>>
File: image.png (35 KB, 600x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
35 KB, 600x700
>>54085163
HELL SEGER
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>54085119
Kristcucken är inte lika hårdkärna med 2d tjejer som jag
>>
File: Umaru blinkar.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru blinkar.gif
1011 KB, 500x500
>>54085190
>>
Det uppstår således en uppfattning om perspektiv som inte är långt borta, åtminstone i detta avseende, från idén om språkspel. Vad vi har här är en process av delegitimation blåst av efterfrågan på legitimitet själv. Den "kris" av vetenskaplig kunskap, tecken som har ackumulerats sedan slutet av artonhundratalet, inte är född av en chans spridning av vetenskaper, själv en effekt av framsteg inom teknik och utbyggnad av kapitalismen. Den representerar snarare en inre erosion av principen legitimitet kunskap. Det finns erosion på jobbet inne i spekulativa spelet, och genom att lossa väven av encyklopedisk nät där varje vetenskapen var att hitta sin plats, så småningom sätter den dem fria.
De klassiska skiljelinjer mellan de olika vetenskapsområden är således ifrågasättas-discipliner försvinner, överlappningar uppstår vid gränserna mellan vetenskaperna, och från dessa nya områden föds. Den spekulativa hierarki lärande ger vika för en immanent och, så att säga, "platt" nätverk av områden för bevisupptagning, respektive gränser som är i ständig förändring.
>>
File: 1447540651611.jpg (50 KB, 467x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447540651611.jpg
50 KB, 467x462
>>54085190
Men ändå gjorde jag det :3
>>
>>54085163
mm strax
>>
File: 1442277026472.jpg (16 KB, 221x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442277026472.jpg
16 KB, 221x246
>politisk identitet
>>
VARFÖR ÄR DET SAMMA BREV OM OCH OM IGEN??
JAG VILL AAAAAAAAAAAAAAAV
>>
>>54085262
oj vad gammal pepee ser ut
xD
>>
I sin funktion av yrkesutbildning, adresser högre utbildning fortfarande sig till de unga i den liberala eliten, som det sänder den kompetens som de anser nödvändiga för varje yrke. De är förenade genom en linje eller ett annat (till exempel tekniska högskolor) -alla som dock överensstämma med samma didaktiska modell av adresserna till de nya domäner av kunskap i samband med de nya tekniker och teknologier. De är återigen att ungdomar som ännu bli "aktiv".
Bortsett från dessa två kategorier av studenter, som återger den "professionella intellektuella" och "tekniska intellektuella," resten av ungdomarna finns i universiteten för det mesta arbetslösa som inte räknas som arbetssökande i statistiken, även om de är fler än öppningarna i sina discipliner konst och humaniora). Trots sin ålder, de gör i själva verket tillhörde till den nya kategorin adresserna till kunskap.
>>
File: 1453655465474.jpg (85 KB, 450x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655465474.jpg
85 KB, 450x466
Visste ni om detta grabbar?
>>
>>54085232
>>54085238
;__;
>>
File: IMAG0509.jpg (1005 KB, 1728x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0509.jpg
1005 KB, 1728x2592
>>54085159
bild relaterad, jag

skulle ni?
>>
File: 1451958465382.png (105 KB, 328x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451958465382.png
105 KB, 328x351
>man folk misstar en för umaruanon
>>
>>54085180
>inte tre blad ankh fågel båt

Plebej.
>>
File: 1399433441892.gif (2 MB, 478x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399433441892.gif
2 MB, 478x360
>dkn ingen 2d fv
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/hot-stanger-orebro-universitet

ok grabbar vem av er var det?
>>
File: 1451946364751.jpg (49 KB, 469x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946364751.jpg
49 KB, 469x463
>VARFÖR ÄR DET SAMMA BREV OM OCH OM IGEN??
>JAG VILL AAAAAAAAAAAAAAAV
>>
File: 0109.jpg (332 KB, 598x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0109.jpg
332 KB, 598x924
>>54085163
hvil i fred favä
>>
>>54085344
JONTEEEEEEEE

LANGA FACKING POWERKINGEN
>>
>>54085327
De e fucking judar ja svär asså! dom e fucking överallt!
>>
File: 1433717501601.jpg (165 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433717501601.jpg
165 KB, 1000x1000
Vilken är den officiella mästarras-smarttelefonen? Jag röstar för bildrelaterad.
>>
File: Voyevoda.jpg (40 KB, 215x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Voyevoda.jpg
40 KB, 215x221
>>54085119
>blanda ihop mig med Knula2d
>>
>>54085344
beror på, breva rumpa
>>
File: 1448890700459.jpg (131 KB, 2026x1137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448890700459.jpg
131 KB, 2026x1137
>>54085380
>dkn kommer aldrig vara någon oanständig fv till en otvättad otaku från sverige tråden

>;__;
>>
File: JONTE.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JONTE.jpg
64 KB, 720x960
>>54085397
här familj
>>
>>54085439
>>
Denna inriktning överensstämmer med den kurs som utvecklingen av social interaktion är för närvarande tar; den tillfälliga kontrakt i praktiken tränga undan permanenta institutioner i den professionella, känslomässiga, sexuella, kulturella, familj, och internationella domäner, liksom i politiska frågor. Denna utveckling är naturligtvis tvetydig: ett tillfälligt kontrakt gynnas av systemet på grund av dess större flexibilitet, lägre kostnader, och den kreativa kaos dess medföljande motive semester-alla dessa faktorer bidrar till ökad kreativitet. I vilket fall som helst, det är inte fråga här att föreslå en "ren" alternativ till systemet: vi alla vet nu, på 1970-talet kommit till sitt slut, att ett försök till ett alternativ av detta slag skulle hamna liknar systemet var avsedd att ersätta. Vi ska vara glada över att tendensen mot tillfälliga kontrakt är tvetydigt: Det är inte helt underordnad målet för systemet, men systemet tolerans ates det. Detta vittnar om att det finns ytterligare ett mål inom systemet: kunskap om språkspel som sådana och beslutet att ta ansvar för sina regler och effekter. Deras mest betydande effekten är precis vad validerar antagandet av regel strävan efter paralogi.
>>
>>54085381
någon som vet vad som stod i inlägget?
>>
>kth meméer

https://www.youtube.com/watch?v=OOkW80fQkzA
>>
>>54085344
skolskjutare/10
>>
File: 1453655574831.jpg (55 KB, 599x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655574831.jpg
55 KB, 599x454
>>54085327
Shit asså
>>
File: moder bas.jpg (101 KB, 429x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moder bas.jpg
101 KB, 429x442
>inte blanda ihop mig med knula2d
>>
>>54085381
Är säpo här JUST NU?
>>
File: image.jpg (2 MB, 2000x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 2000x1355
>>54085545
Deus Vult!
>>
>>54085598
Vilka tror du spammar tråden?
>>
File: 1405394873742.png (374 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405394873742.png
374 KB, 640x360
>>54085381
>Örebro

Jodelanon var ju från Örebro
>>
>>54085381
JODELANON GÖR DET IGEN
>>
>>54085524
I WANT YOU TO FILL MY BELLY WITH YOUR PISS, I WANT YOU TO FORCE ME TO EAT MY OWN CUM AND I WANT YOU TO FORCE ME TO LICK YOUR ARMPITS. I WANT YOU TO FART AT ME, I WANT YOU TO MIX YOUR MILK AND CUM WITH YOUR POOP AND MY SEMEN AND THEN FORCE ME TO EAT IT. I WANT YOU TO BEND ME OVER AND FUCK MY TIGHT ASSHOLE WITH A HUGE SHIT-COVERED DILDO.

>>54085598
Säpo hade aldrig varit här i ett libertarianskt samhälle där staten inte blir större än den måste vara för att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner. :PPppPpPppP
>>
File: vif.jpg (226 KB, 981x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vif.jpg
226 KB, 981x504
>sverige
>>
Således är den grundläggande tendens "kör" eller "instinkt" primordial dra tillbaka mot oorganiska. Även om livet avviker från det oorganiska i allt mer omvägar omvägar, dessa är inte mer än tillfälliga förlängningar av den senare, som så småningom kommer att ingå avtal tillbaka till sin ursprungliga oorganiska skick, förstås som noll graden av kontraktion, och kontraktion. Men om döden utgör "syftet med allt liv", ett mål som enligt Freud, är i någon mening "interna" för levande organismer, detta kan inte bara förstås i aristoteliska termer som telos, en inneboende syfte att orientera utvecklingen av företaget inifrån. En telos har ingen verklighet oberoende av de enheter vars förekomst den styr; alltså, om det oorganiska bara var de telos av den organiska i denna konventionell mening, det kunde inte möjligen ha funnits innan det. Ändå Freud upprätthåller realist avhandlingen enligt vilken "döda ting fanns innan levande ettor" (min kursivering), och använder den för att garantera den verklighet av dödsdrift.
>>
>>54085598
>t. säpo
>>
Fih, något damp-barn har köpt pass och skaffat sig ett program man använder för att dumpa stora mängder bilder typ som serier och dylikt och använder det nu för att spamma tråden

Vårt uppdrag är att lokalisera och döda honom
>>
Helt ärligt grabbar bryr sig inte de flesta tjejer om din kukstorlek, längd, utseende eller annat om du inte är skitful, skitliten eller skitkort. Du projicerar bara ditt eget betsatthet med utseende (vilket är normalt som snubbe) till dem. De flesta (över 20årsåldern) tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc.

Sluta nojja över era dassar nurå
>>
>>54085689
1/5 hvad?
>>
>>54085717
>döda honom
L-låter det inte lite extremt, a-anon? ;__;
>>
Har tråden någonsin varit bättre?
>>
>>54085756
Haha aa
>>
Följaktligen finns det en grundläggande asymmetri i relationen mellan underlägsenhet och SENARE INTRÄFFANDE: medan åtskiljande mellan förfäders tid och människo tid tolkades som en funktion av kronologi - på grundval av den empiriska antagandet att tidigare föregås och efterträder den senare - det är en absolut disjunktion mellan korrelation nella tid och tid för släckning, just i den mån det senare är inte bara en lokaliserbara Spatiotemporal händelse, och därmed något som skulle kunna kronologiskt manipuleras (även om det är säkert också detta), utan snarare utrotning av rumtiden. Sålunda är det inte så mycket att utrotning kommer att avsluta korrelation, men att det har redan retroaktivt termina- minated den. Extinction griper närvarande av korrelationen mellan de dubbla tång i en framtid som alltid redan varit, och ett förflutet som är ständigt ännu inte.
>>
>>54085756
mm vi bör slänga in han i nån bur i bunkern istället
>>
File: 1433396904878.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433396904878.jpg
42 KB, 700x700
>>54085598
Hej, säpo!
>>
>>54085727
>Dansk utbildning
haha ha ha ha
>>
>>54085717
du måste fatta asså de e juuuuden som e elak å förtrycker folk å skit
>>
>>54085756
Men jo, kanske lite

Vi ska i alla fall fjärta i hans ansikte
>>
>>54085344
FÖR FINNIG FÖR ETT FUCK
>>
File: 1453655265474.jpg (44 KB, 421x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655265474.jpg
44 KB, 421x635
>>54084926
>>
>>54085721
Ärlig man kuk storlek , om du höjd , lite cheesy mycket ful mycket ful som ser till flickan , annars eller ostliknande kort . Utseende hitta en projektion av din egen ( detta är känt som en man ) , besatthet. ( 20 år gamla ) flicka av personlighet och social status , pengar som sådan vem bryr sig, eller mer . nu verkar det att stoppa din kuk
>>
>>54085802
?
>>
>>54085344
Hur gick lanet jonte?
>>
File: 1450736150077.png (7 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450736150077.png
7 KB, 645x773
>färdig med dagens sysslor
>börjar inte förrän 12 imorgon
>tänker ägna kvällen åt att äta gott och spela häxarn 3
>ringer och beställer en pizza stor som hela soffbordet _utan lök_
>"10 minuter kompis"
>beger mig till närlivs under tiden för att bunkra upp med snacks
>skyndar in i affären utan korg
>väl där plockar jag på mig ett 24-burkars fridgepack, kinapuffar och ett par starbars
>tar sista påsen ostbågar
>precis när jag vänt mig om kommer det en sötpaj och jag hör bakom mig hur hon utbrister "neeej, ostbågarna är slut!"
>samvetskval.jpg
>vänder mig om
>"h-här, t-ta den här"
>hon skiner upp och tackar mig
>jag står kvar bland chipsen och väger och glor innan jag kommer på att det gått en kvart
>river åt mig grillchips och stressar mot kassan
>hamnar bakom tjejen och hennes pojkvän
>evighetslång plågsam tystnad
>betalar och i all hets stöter jag till paret lite lätt på väg ut ur affären
>kommer till pizzerian
>betalar
>på väg ut springer jag in i gissa vilka
>känner mig som världens fetaste gris när jag rumlar ut med en jättelik familjepizza balanserandes i famnen, ett enormt fridgepack och en stor pappkasse godsaker
>ler ansträngt men det ser antagligen mer ut som om jag lider alla helvetets kval, vad är ens skillnaden vid den här tidpunkten
>precis innan dörren går igen hör jag tjejen säga "det var nog tur att jag tog hans ostbågar"
>läsken åker i golvet när jag kommer in genom lägenhetsdörren
>halva pizzan har fastnat i locket
>lök överallt
>>
>>54085786
>bur i bunkern
O-ok ;__;

>>54085825
>Vi ska i alla fall fjärta i hans ansikte
Era vilda bestar!
>>
Såg precis klart Sopranos. Har tidigare sett The Wire och Breaking Bad. Tips på andra bra serier?
>>
File: ISS_crew_ISS_2009.jpg (2 MB, 4217x2469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ISS_crew_ISS_2009.jpg
2 MB, 4217x2469
inte jordcuck men vad är den här grejen ens bra för? vilka experiment är inte redan gjorda?

känns som när man läser om det är det alltid något tråkit biologiexperiment ingen bryr sig om.
>>
>>54085455
>>
>>54085910
better call saul, perfekt läge att se den nu. säsong 2 kommer i februari
>>
>>54085910

Oz, Boardwalk empire, True Detective
>>
>>54085717
det är säkert det där skitbrevarskriptet någon skrev på /g/ eller vad det var
>>
>>54085910
Har du sett The Simpsons och The Family Goy? Rätt bra, om jag ska vara så ärlig att du håller ett gevär mot mig.
>>
>>54085756
Räcker att säga att det var ett skämt. Eller bara säga det inför folk som inte är blattar. Det värsta som händer är att någon jävla PK-fitta får urkukning.

t. Sagt brutalt rasistiska saker IRL MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA gånger utan att åka fast en enda jävla gång.
>>
File: 1235.jpg (100 KB, 844x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1235.jpg
100 KB, 844x960
LOL
>>
>>54085964
Kollar redan.

>>54085966
Sett True Detectice S1. Är Oz och Boardwalk bra?
>>
I C A
C
A

https://www.youtube.com/watch?v=8SQ978Aav-E
>>
File: 1439554810691.jpg (4 KB, 125x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439554810691.jpg
4 KB, 125x103
först vill jag bara tacka dig för att du lyssnar läser detta lyssnar läser DETTA men det du verkligen bör göra är att bara ta all skit du har och kasta ut det på gatan och låta det brinna för du måste förstå att inget är verkligt förutom DU jag finns inte och inte de andra som svarar på detta finns bara du i total våg med sjuka fuktiga fuktigt sjuka jagjagjagajag som återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas och även fast du vill bli din illusion så stannar vi här och bara SKITER NER tråden och kastar bort den korta tiden du har bara dödar den med SKIT haha dödade tråden skratta haha aa gör det till din väg haha aa till allt bara skratta haha aa total självgodhet I misslyckande och oändlig arkadisk sarkasm den totala självförnekelsen utplåningens idiosynkrasi sprunget ur ett döende LOGOS i det gränslösa utrymmet i kubens och sfärens rationella rymd sprunget av DET kommer tidernas banor och ödets trådar visa den rättfärdige fredens härskare mysteriet börjar aldrig här och slutar aldrig fraktalens kraft ger allt form enligt den ursprungliga syntax error den aktuelle som skapar ur inget det urpotentiella som vi i tidens barm kom ifrån tiden kan böjas och sträckas men se till att böja din aktuella tid till din idiosynkrasi njut av din egna resa det är konsten av zen var du var mig var allt

fred
>>
>>54085994
>t. Sagt brutalt rasistiska saker IRL MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA gånger utan att åka fast en enda jävla gång.
Gillar detta mém.
>>
>>54086025
>reklam
>>
Är inte stormbögig överhuvudtaget, men skulle starkt rekommendera det här avsnittet till någon som har 2 timmar till övers. Väldigt givande diskussion, och fan nästan så att man blir lite stormbögig trots allt.
https://www.youtube.com/watch?v=a3h9ufm5qog
>>
>>54085878
>lök överallt

Skönt att någonting gick bra i alla fall anon.
>>
>>54086000
lol fick hon aids eller lmaoo
>>
>>54086000
Hur blev hon vit när hon tidigare var asiat?
>>
Subversion är våldsam förstörelse vad som motsvarar en produktionssättet. Till ett universum av nätverk av kombinatorisk teori, och flödet motsvarar vändning och implosion.
Samma för institutioner, staten, makt, etc. Drömmen om att se allt som exploderar i kraft av motsägelser är just ingenting annat än en dröm. Vad produceras i verkligheten är att institutionerna imploderar av sig själva, i kraft av förgreningar, feedback, överutvecklade styrkretsar. Ström imploderar, detta är dess nuvarande läge för försvinnandet.
Så är fallet för staden. Bränder, krig, pest, varv, kriminella marginalisering, katastrofer: hela problematiska av antiken, av negativitet interna eller externa till staden, har en del arkaiska förhållande till dess verkliga läget av förintelse.
>>
>>54085910
THE GREATEST STORY NEVER TOLD HELL SEGER ADOLF HITLER GJORDE INGET FEL SIEG HEIL DEUS VULT

>>54085968
nää ja har suttit å brevat manuellt i fyra trådar nu :PPppPpP

>>54086025
Varför kommer ni normalbögar till vår tråd och knular upp saker? Vi har bokstavligen inte gjort er någonting. Allt vi begär är att få ha är vår egen lilla hörna av internet där vi kan samlas och ha diskussioner om våra gemensamma intressen och problem, men det var uppenbarligen för mycket att hoppas på. Ni kan inte stanna på Reddit, Facebook eller vad fan det nu är som ni normalbögar använder för att kommunicera med varandra, nej ni måste komma HIT av alla ställen. Seriöst ni äcklar mig.
>>
File: 1439754244718.jpg (48 KB, 590x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439754244718.jpg
48 KB, 590x572
>>54086074
>Är inte stormbögig överhuvudtaget
>>
>>54086000
Du, kvinnor ska fan få leva hur dom vill utan att bli dömda för det.

Hallå, det är 2016 nu. Dags att växa upp.
>>
File: 1378048404260.jpg (81 KB, 451x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378048404260.jpg
81 KB, 451x392
>>54085381
Gudfart, jodel-anon
>>
File: 1443525827912.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443525827912.gif
980 KB, 305x320
>Du kommer aldrig vara en tjej
>Du kommer aldrig veta hur det är att bli slängd i sängen
>Du kommer aldrig veta hur det känns när någon tar tag i din rumpa för att sprida dina skinkor
>Du kommer aldrig uppleva hur det känns när en kuk vidrör din fitta
>Du kommer aldrig få känna en kuk penetrera dig och sprida din lilla fittas insidor
>Du kommer aldrig få stöna av att kuken i dig börjar vibrera
>Du kommer aldrig veta hur det känns när en mans säd rinner ut ur dig
>Du kommer aldrig få veta hur det känns när en man håller om dig och din kropp
>>
>>54086208
bög
>>
File: thecurrentyear.jpg (141 KB, 669x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thecurrentyear.jpg
141 KB, 669x664
>>54086154
>Hallå, det är 2016 nu. Dags att växa upp.
Du glömde breva bildrelaterat
>>
>>54085910
True Detective.
Rome.
Black Sails(sæson 3 starter i morgen mener jeg)
>>
>>54086152
Jag föddes inte i en akademisk familj, hade föräldrar med låg inkomst och vi bodde 4 pers på 70 kvadrat i en förort. Fick till skillnad från majoriteten av mina vänner inte något sommarjobb "hos farsan", åkte aldrig på några långa semesterresor och hade inte några pengar som föräldrarna satt av. Det hindrade mig dock inte från att ha långt mer än dessa 10.000 spänn som många av dagen ungdomar saknar....och detta redan på högstadiet. Så tog jag också alla tillfälliga skitjobb jag hittade på kvällar och helger och tänkte både en och två gånger innan jag satte spätt på pengar. Under gymnasietiden sa jag aldrig nej till något pga tom plånbok och vid det laget hade jag långt över 100.000 pix på sparkontot. Det går om man vill och dessutom är beredd att kavla upp ärmarna(vägrar tro något annat pga egen erfarenhet!)....men man måste ibland prioritera. Dagens ungdomar vill gärna ha det roliga som kommer med pengar på fickan men verkar skrämmande omedvetna om att det kräver en insats från deras sida....
>>
>>54086154
Ja, jag ska fan också få ha vilka åsikter jag vill utan att bli dömd för det

Hell seger, fittjävlar
>>
>>54086025
>svensk fläskytterfilé för 59 kr/kg
billigt favä
>>
>>54086152
Det är jag inte, lyssnade på grund av att jag gillat Jonas Inde från killingänget sedan jag var liten.
>>
Prostituerade att organisera att GHT dominansen av hallickarna. Den "politiska" konsekvens flyter smidigt, i Marx ist ögon: om det är att få en bättre procentsats om priser per låg, en håller sig inom denaturering av kraft, en är inskriven i systemet, con ning arbetskraften i sin helhet inom det följaktligen jämförbar med en handelsvara. På detta sätt ekonomism kommer sägas upp i den leninistiska kritiken av fackliga krav. Den goda ght syftar tvärtom att frigöra de korrumperade organ från förhandlingar om deras påstådda beställare (när det är den tidigare som stöder den senare) och att återupprätta överallt magni cent transcendens O som Ives (kraft), som maskerar vanära av den som tar emot (kapital). Hoppet om den unga politiska kvinnan är helt enkelt att de prostituerade blir fertila oskulder en gång, medlemmar av en ren (i) organisk kropp som de bildar i verkligheten. Och deras gåva bör fördelas mellan dem i proportion, kort sagt, att deras respektive behov, precis som är fallet, Marx tänker bland organen OFA god organisk kropp.
>>
>>54086208
rätt bögigt inlägg, jakob
>>
>>54086135
>jag
>normalbög
du vad
>>
File: aaaaaa.jpg (80 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaa.jpg
80 KB, 800x600
>>54086074
>lyssna på två (2) timmar av jontes galna svammel
>>
>>54086241
Såg Zeunerts julmust för första gången idag på ica efter att anon skällde ut mig för att inte känna till denna jagjagmust förra året

Köpte nygårda
>>
File: 1453661910403.gif (856 KB, 540x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453661910403.gif
856 KB, 540x608
>dkn ingen Maki fv
>>
File: 1448129530613.jpg (1 MB, 1772x2622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448129530613.jpg
1 MB, 1772x2622
>>54085829
V-vad ska du göra med den där A-anon?

*sväljer lite saliv som samlades i munnen när jag la märke till dens storlek
>>
>>54086323
LIA
I
A
>>
>>54086334
Är lägenhetscucken knektor?
>>
>dkn ingen storasyster att sova tryggt hos
>dkn ingen storasyster att mysa med
>dkn ingen storasyster som lär dig saker
>dkn ingen storasyster som låter dig utforska hennes kropp
>dkn ingen storasyster att förlora oskulden med
>dkn ingen storasyster som tar hand om dig och skyddar dig
>dkn ingen storasyster som tar med dig ut på roliga äventyr
>dkn ingen storasyster som knackar försiktigt på din sovrumsdörr
>dkn ingen storasyster som ömt stryker mig på håret och torkar mina tårar
>dkn ingen storasyster som viskar att jag inte är så hemsk som alla säger
>dkn ingen bamsekram där jag kan andas in hennes doft medan hon nynnar en lugnande låt
>dkn ingen handtralla med hennes benveck

>du kommer aldrig kyssa insidan av din storasysters lår
>du kommer aldrig känna hennes upphetsande kvinnliga doft
>du kommer aldrig föra in handen under hennes söta trosor
>du kommer aldrig känna hennes mjuka hud när du smeker hennes kön
>du kommer aldrig se hur hon blir helt våt när dina tunga andetag når hennes känsliga delar
>du kommer aldrig höra henne gny av njutning när du vidrör hennes klitoris
>du kommer aldrig höra henne viska till dig hur mycket hon älskar dig
>du kommer aldrig somna vid hennes sida
>du kommer aldrig vara lycklig

>ingen storasyster att spela tvspel med
>ingen storasyster som tröstar dig när du har blivit mobbad
>ingen storasyster som står upp för dig och slår sönder mobbarna
>ingen storasyster att mysa med framför en film
>ingen storasyster som älskar dig över allt annat
>>
Vi kommer att se, genom att gå över dessa belopp igen, att Rapoport matris medger en oating av priserna beroende på vilken typ av utbyte: så för Tosca, situationen för delade god tro (Tg.Sg) ger en värdering av + 5, en kan sluta sig till att Tg (går till sängs med Scarpia) kostar Tosca -5, och att Sg (Cavaradossi liv sparas) vinner hennes + 1 0. Men sedan, under hypotesen (Th.Sg) där hon knep Scarpia, om priserna förblev densamma, hon skulle ha en pro tabell balans + 1 5 (+ 1 0 för Cavaradossi och + 5 för att ha rymt Scarpia s kopplingar). Om Rapoport räknar endast + 1 0, beror det på att underkasta sig Scarpia är i själva verket obehagligt, men inte underkasta sig honom är helt enkelt värdelös. (Th.Sg) är lika därför: 0 + 10, och inte + 5 + 10.
>>
>>54086398
jag vet inte, men jag avråder dig att ge joos till någon av dem
>>
>>54086208
du kan känna hur det känns när en kuk knular din pf däremot, rekommenderar det starkt
>>
File: stirring.webm (74 KB, 320x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stirring.webm
74 KB, 320x568
>>54086390
A N O N
N
O
N
>>
>>54086325
haha episk bild knektor!!! Har du brevat den på /b/ än?!? hahaha xDDD
>>
>>54086334
Finns de kvar?
>>
Tänk dig att ha en muskelpaj som fv. Hon kommer hem efter gymmet, pumpad som fan och övertaggad. Hon slänger dig över axeln och bär in dig till sovrummet för en rundtur. Slänger dig på sängen och håller fast dig samtidigt som hon rider dig aggressivt och stönar som en björn. Hon tar dig sedan och kramar dig tills det gör ont och du försöker komma ut men har ingen chans mot hennes styrka. Du kvider och snart gråter du och ber om nåd men hon slutar inte förrän du hänger som en trasdocka och hon har kommit flera gånger om. Då tar hon dig i sin famn och vaggar dig sakta medan du snyftar.
>>
>>54086018
Boardwalk var bra i början, sen vill man typ se klart den även om den blir lite sämre för man lär känna karaktärerna rätt väl

kan typ inte säga mer än så utan att jag avslöjar massa skit, men ja den är bra och dom har fuktiga kläder
>>
Nu, för att fortsätta den snabba beskrivningen av denna märkliga politiska libidinal ekonomiska disposit man undrar vad detta guld är för. Det är för nästan ingenting, det är inte främst återinvesteras, men konsumeras i högtider, representationer och utgifter prestige. Versailles, det vill säga på scenen eller altaret i riket, är gjord av detta guld, och det är där rikedom försvinner, förstörs, skatt slösas bort i
jouissance. Det är inget mindre förvånande än denna kombination av varan, pengar och tillverkning, med förgäves utgifter. Den merkantilistiska kroppen är ett "monster", del värde att behålla en del guld för att förstöra; del intelligens, del dumhet, som en kentaur. Och varan i merkantilismen är, så långt det går, en varelse med en tredubbel funktion: konkretion av echangiste relationer, vapen av ett krig av silver, innebär en förödande hamstring. I mitten av denna fästning av skyddande priser, seder och påbud, det råder inte intighet, navet av kapital eller de nyktra civitas som omfördelar övervärden eller ogiltigförklaras börserna i ändlösa cykler, men en ny som omfattar dem och bränsle branden himmelska härligheten av kungen och hans hov.
>>
File: 48.jpg (55 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48.jpg
55 KB, 499x499
fan skulle ha förstört tråden tidigare, hade fått mer (You)s
>>
>Gå till en engelsk hemsida
>Hmm vad ska jag göra på denna?
>JAG VET! Jag letar upp andra svenskar


Jävla idioter. Ni är avskum. Ni skämmer ut oss inför hela jävla 4chan med att ha den här tråden uppe 24/7. Snälla STICK till Flashback eller något annat svenskt skit.
>>
>>54086534
Zola på med snubblet.
>>
>>54086533
Her har du en (You), lille lort
>>
File: Epic Trollface.jpg (45 KB, 363x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Epic Trollface.jpg
45 KB, 363x298
>>54086456
loool trollad hårt xD

http://desustorage.org/int/thread/51675456/#51678749

haha minns ni detta? :PPppPPpPpp
bara gammelbögar fattar lol
>>
>>54086534
4kanal är japansk favä
>>
>>54086534
>2016
>bry sig om 4chan annat än tråden
>>
>>54086591
haha jag såg den. gissade att det var nån sverigepolarna
Var det du som skrev det där om Persiska kvinnor också?
>>
Har ni husdjur? Kan ni breva bild på era husdjur? Ifall ni har husdjur, snälla breva bild på husdjuret.
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
I kidnap her and bury her in a coffin filled with sand and then set the coffin on fire. i would then carefully break the coffin to find tendies encased in glass. i would then chip the glass parts around the tendies and wear them as glasses. then, and only then, would i be able to fully appreciate her detailed asscheeks.

i would shave my head and cover it in vaseline. i would then spend my GBP's and meet up with her and slowly push my head into her delicate anus and have vaselinely slippery poo poohead timey. then i would wear her as a mask and go to a party where other people where each other as masks. maybe we could get drunk together.

i would try to find her diapers, microwave them, and then wear them. afterwards i would call her to a feast and make diaper stew which i would force-feed to her through a straw.

i would surgically remove my ballsack and take all the semen from it and spill it inside a humidifier. i would then put the humidifier inside her room when she is asleep so she will slowly breath my would-be kids inside her lungs.

i would to collect all the dead skin cells and finger-nails from her and put them inside my work-shed. i would later attempt to replicate her left index finger and pleasure myself with it. maybe if i collected enough resources then i could made a full-on fist.

i would find a random person on the street and duct-tape them to a stop sign. if the scientist near my shed gives me hi-tec equipment, then i would be able to siphon genes and dna from her. i would then intoxicate the man on the stop sign with tendies and attempt to turn then her into a clone. this clone would make me all the tendies I want without having to spend GBP's.

i want to piss down her throat.

i want to shit inside her anal cavity.

i want to cum all over her eyelids.

>tfw you will never EVER become

feels bad man
>>
File: IMG_1461.jpg (553 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1461.jpg
553 KB, 2448x3264
>>54086690
:3
>>
File: ozelot3.jpg (219 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozelot3.jpg
219 KB, 750x1000
>>54086690
mm ok
>>
Men vårt krav riktar sig till skinn, ord, inte kan göras transparent, kan vår libidinal tiden inte blir provisoriska. Vår diskurs kan inte Satis teorier krav, det finns ingen garanti ges på ett eller annat sätt: varken teoretisk konstruktion eller dekonstruktion garanterar innehav av intensiteter. Teori kräver samma sak som den erotiska älskarinna och ovänliga en: bara kärlek bör uppföra penis, bör endast sanningen resa ordet! Sådan var Platons efterfrågan och så det återstår, även i till synes cyniskt, men i själva verket mycket religiös, moderna diskursen.
Vi kan inte tro att dekonstruktionen är en bättre garanti för nivåer än konstruktion. Det är bara negationens negation, den förblir i samma område, det ger näring åt samma terrorist anspråk på sanning, det vill säga en sammanslutning av tecknet - här i dess nedgång, det är den enda skillnaden - med intensitet, det kräver samma kirurgiska ingrepp med ord, samma split och samma undantag som de älskande krav exakt på skinn.
>>
File: 004.jpg (135 KB, 1045x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
004.jpg
135 KB, 1045x1500
cirno
>>
File: feels.jpg (3 KB, 119x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels.jpg
3 KB, 119x125
>>54086692
Kanske är han delvis afroamerikan?

>>54086736
>dkn inget kattdjur som husdjur alt. fv
>dkn sparade en jävla tumnagel
>>
File: 1453083797614.jpg (781 KB, 1604x1956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453083797614.jpg
781 KB, 1604x1956
fy fan vad kass tråden är nu
>>
>>54086721
Oj, en liten kissemiss. Väldigt söt :33 7/10

>>54086736
Oj! Exotiskt. Fin husdjur! 9/10

>>54086789
Ojsan! Ännu ett fint brev från den 27 årige barnuppfödaren som gillar att gå på fjällturer! Mm!
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
Är tråden bättre så här? Har vi räddat den nu?
>>
>>54085381
De kommer aldrig lyckas fånga Jodelanon.
>>
File: 1443277855089.jpg (176 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443277855089.jpg
176 KB, 1632x1224
https://www.youtube.com/watch?v=KnQ1ZbVKUcs

den känslan när ingen flickvän
>>
Vi behöver inte lämna den plats där vi är, vi behöver inte skämmas för att tala i en "statligt ded" universitet, skriva, få publiceras, gå kommersiell, älskar en kvinna, en man, och leva tillsammans te dem; Det finns ingen bra plats, "privata" universitet båge som de andra, vilda publikationer som civiliserade och ingen kärlek kan ha företräde framför svartsjuka.

Måste vår rädsla för skyltsystem, och därför vår satsning på dem, fortfarande vara så intensiv att vi söker efter dessa rena lägen (från höjderna som vi inte skulle misslyckas med att ge alla överallt lektioner, och det kommer att bli en olycksbådande paranoiacs "revolution, en gång)! Vad skulle vara intressant vore att stanna kvar, men tyst ta varje chans att fungera som bra intensitet ledande kroppar. Inget behov av förklaringar, manifest, organisa tioner, provokationer, inget behov av föredömliga åtgärder. Ställ förställning att arbeta på uppdrag av intensiteter. Osårbar konspiration, huvudlös, hemlös, utan vare sig program eller projekt, distribuera en du sand cancer tensorer i kropparna av skyltar. Vi uppfinner ingenting, det är det, ja, ja, ja, ja.
>>
File: image.jpg (237 KB, 980x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
237 KB, 980x693
>KORONA PLIIIIISSSSSS
>KORONA PLIIIIISSSS
>>
File: artour6.webm (908 KB, 500x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour6.webm
908 KB, 500x645
>>
File: terrified dragon.gif (130 KB, 425x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terrified dragon.gif
130 KB, 425x417
>uppsats till tisdag
>200 ord om min favoritfilm

bara
>>
>>54086914
hehe brb xd
>>
>>54086938

Det där låter ungefär som den där alkade gubben som sitter på bänken utanför systembolaget och försöker prata med svåra ord.
>>
File: gudrunritar.jpg (33 KB, 848x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gudrunritar.jpg
33 KB, 848x452
>>54084708
>Gudrun, s-snälla r-rädda oss!
>>
File: 1443563480516.png (509 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443563480516.png
509 KB, 700x700
>dkn fikakompis
Tror h-han kommer banga men ändå
>>
File: Corona.jpg (37 KB, 600x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Corona.jpg
37 KB, 600x633
>>54086955
>>
File: 1446291219890.jpg (69 KB, 325x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446291219890.jpg
69 KB, 325x375
>dkn feber och mölar bild relaterad
helt okej ändå
>>
File: nitro.jpg (26 KB, 150x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nitro.jpg
26 KB, 150x188
>>54087010
>favoritfilm
>inte om favoritdjur
lyckost
>>
File: 14143254443191.jpg (280 KB, 951x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14143254443191.jpg
280 KB, 951x1280
>>54086325
>Pontus bögiga lillebror
>>
>>54087134
smart
6/10 inlägg
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>54084123
https://www.youtube.com/watch?v=wWnfkrMjJEY
>>
File: 1444662048411.jpg (721 KB, 2048x1575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444662048411.jpg
721 KB, 2048x1575
>>54085381
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22142552.ab

Tipsa aftonbladet att sverigetråden ligger bakom det igen så får vi det skojsigt
>>
File: 1447016761632.png (271 KB, 484x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016761632.png
271 KB, 484x602
>>
File: 1453391008484.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391008484.png
366 KB, 500x594
>>54087199
Blir du desperat nu, rostbiff? Inser du att ingen svensk man kommer vilja ha dig? Inte ens patetiska betapojkar kommer vilja försörja din sönderknullade sladderfitta när du blir för gammal för att knulla runt.
>>
File: aaaaaaaaa.jpg (65 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaaaaa.jpg
65 KB, 800x600
>>54086456
>>54087160
~
>>
sker sånt här i andra trådar?
>>
File: 1443825438124.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296 KB, 521x493
>>54087281
sluta sno mina bilder anon
>>
>>54087281
Någon som har knektors adress? Tips honom till polisen
>>
File: image.jpg (493 KB, 1095x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
493 KB, 1095x1095
>>54087300
mm kanske
DEUS VULT
>>
>>54087358
men jag har inte gjort nåt :/
>>
>>54087382
vrf är kristna så pinsamma?
>>
>>54087300
Jag vet inte, men det känns så. Särskilt på en fullsatt restaurang.

>>54087409
Nej. Kan finnas flera olika anledningar varför. Öh om du trycker in saker som är förstor och utan träning samt glidmedel, mm.
>>
>>54087300
Nej

Vad fan har vi gjort för att förtjäna detta?
>>
>>54087358
Säkert han som gjort det där hotet mot Örebros Universitet. Äckligt.
>>
>>54087434
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
>>54087199
Jeg savner Bobby Lee..
>>
File: mardrömsbågar.png (134 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mardrömsbågar.png
134 KB, 722x349
>Inte varit i sverigetråden på 3 månader
>Den består fortfarande endast av rasister och överkåta homosexuella anime-brevare
>>
>>54087523
>Jeg savner Bobby Lee..
He's dead?

>>54087263
u way m8?
>>
File: 1436691469978.png (316 KB, 527x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436691469978.png
316 KB, 527x548
>>54087442
>sno mina bilder
>>
File: warcraftstill3.png (2 MB, 1916x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warcraftstill3.png
2 MB, 1916x964
ifall de blåser Warcraft-filmen så kommer jag att begå sodoku favä

https://www.youtube.com/watch?v=6qEXq0cH3x0
>>
File: CZSOqIpUkAA1LH3.jpg (96 KB, 1023x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZSOqIpUkAA1LH3.jpg
96 KB, 1023x682
>>54087565
Tillbaka
>>
>>54087565
Du missade Lätta Stormbrigadens anfall igår dock.
>>
>>54087588
Human rights, dissidence, antiracism, SOS-this, SOS-that: these are soft, easy, post coitum historicum ideologies, 'after-the-orgy' ideologies for an easy-going generation which has known neither hard ideologies nor radical philosophies. The ideology of a generation which is neo-sentimental in its politics too, which has rediscovered altruism, conviviality, international charity and the individual bleeding heart. Emotional outpourings, solidarity, cosmopolitan emotiveness, multi-media pathos: all soft values harshly condemned by the Nietzschean, Marxo-Freudian age... A new generation, that of the spoilt children of the crisis, whereas the preceding one was that of the accursed children of history.
>>
>>54087666
>Astronaut

Jaha, ska detta vara dåligt eller? Hur många 4kanalare har varit i rymden?
>>
>>54087625
?
>>
>>54087442
liksom förekommer det att andra länders trådar på /int/ befolkas av snubblare och namnhomos som ger sig fan på att sabba exakt allting när de åker på mothugg och blir memade på? är den svenska mentaliteten en bidragande faktor, och är den i grunden så genomrutten att detta sisyfosiska åtagande ("döda tråden") fortsätter att manifestera sig gång på gång?
>>
>>54087655
>2008+
>warcraft
>>
File: sillen.jpg (87 KB, 627x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sillen.jpg
87 KB, 627x528
>Tråden är så HÄR dålig nu när vi till 90% sannolikhet har journalister, SÄPO och/eller Jack Werner(hej Jack, snälla ta en screenshot:3) på besök
>>
File: 1434815467576.jpg (273 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434815467576.jpg
273 KB, 1280x720
Sett första avsnittet av Breaking Bad nu, rät bra favä.

Ska kolla på andra nu
>>
Håller dom på fortfarande?
>>
File: 1447787170627.jpg (97 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170627.jpg
97 KB, 600x450
Bild relaterad, min fv
>>
>>54087877
hehe rolig groda
>>
>tmn Jodelanon slår till igen

Vilken tokstolle.
>>
File: 1453560713221.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453560713221.jpg
7 KB, 153x179
Jag på bilden
>>
File: 1447787170600.jpg (172 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170600.jpg
172 KB, 600x600
söt tjej
>>
>>54084123

nice pic desu
>>
>>54087588
No but just the show in general, the 24 hour segments with him were great.
>>
File: 145543676882.png (612 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543676882.png
612 KB, 612x574
>det finns folk som fortfarande tittar på "Fångarna på fortet"
>>
>>54088066
Varför har Danmark ingen general?
>>
File: 1423834971254.jpg (84 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423834971254.jpg
84 KB, 339x600
>>
File: 1452547522303.png (4 KB, 194x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547522303.png
4 KB, 194x498
>tråd1
>>
>dkn det sitter en psykiskt sjuk människa någonstans som har bestämt sig för att döda tråden
>>
>>54088176

Ja man blir fan trött
>>
File: 109779972.jpg (396 KB, 1170x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109779972.jpg
396 KB, 1170x664
>>54088116
Fordi der er aldrig mere end ~4 danskere på /int/ samtidig.
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>mamma ringer för att "snabbt kolla hur jag har det"
>det blir en 40 min lång konversation om hur mycket hon saknar mig
Var inte beredd för dessa känslor
>>
>dkn ingen bombhotar min skola

Jaja, god natt.
>>
>>54088231
Varför är ni så få?
>>
>>54088231
Synd. Men du är välkommen hos oss. Tråden är för svenskar och brödrafolken.
>>
>>54088231
vad gör de istället?
>>
>>54088176

Tack Löfven
>>
File: 1404201211813.jpg (47 KB, 720x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404201211813.jpg
47 KB, 720x620
Är det bara jag eller när man blir bög så inser an hur löjliga alla är. Kan knappt ha kul när man plötsligt inser hur falska personer är, i tråden med.

Allt är ett enda stort rollspel.
>>
File: 1447787170629.jpg (115 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170629.jpg
115 KB, 960x960
kolla vad mjuk och söt hon är
>>
File: 1453665293946.jpg (20 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453665293946.jpg
20 KB, 333x333
>Synd. Men du är välkommen hos oss. Tråden är för svenskar och brödrafolken.
>>
>>54088294
Så du blev bannad och börjar vpn:a från Polen nu?
>>
>>54088276
Det ved jeg ikke. Måske er danskere bare generelt for normie.

>>54088280
<3

>>54088283
Ser lort på TV, er på facebook/9gag, eller er ude og feste.
>>
>>54088389
uppenbarligen
>>
>>54087655
Metzen kommer knula upp det och göra det till "ORCS IS GOOD BOYS DEY DINDU NUFFIN"

se >>54087860
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zbG0k3RyVr0
>>
Jag på bilden
>>
>>54088430
Ni vet praxis, ignorera och rapportera
>>
File: image.jpg (134 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
134 KB, 640x960
>180cm söker längre
Lmao lycka till manskultingar henne får ni ej
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Ni vet praxis, ignorera och rapportera
>>
File: jævla.jpg (276 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jævla.jpg
276 KB, 616x596
>>54088508
Aldrig gi op favä
>>
File: file65534.jpg (54 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file65534.jpg
54 KB, 600x600
>dkn man besöker Sverigetråden
>>
>>54088544
>Veggo
lmao vilken förlust
>>
>>54088574
vad är hennes snap favä
>>
File: 1424643593231.jpg (258 KB, 1620x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424643593231.jpg
258 KB, 1620x1080
>>
File: 1453417484177.jpg (263 KB, 691x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453417484177.jpg
263 KB, 691x997
>donken skola imorgon
Varför kan jag inte bara vinna en massa pengar istället
>>
>>54088294
Ja. Livet är ett enda stort rollspel. Som en teater. Ingen är verkligen sig själv 100% av tiden utan man måste ändra på sig litegranna i varje situation. Antingen för sin egen skull, eller för andras skull eller både och. Ibland blir man så illamående av det att man bara vill spy.
>>
>>54088695
RARE
>>
>>54088574
var kommer allt detta hat ifrån?
http://webmshare.com/play/MnxmB

Är Martina en näthatare?
>>
>>54088389
>>54088430
haha aa :PPppPpPPpP
>>
>>54088695
Cool flagga mann1. Vad är det för nån?
>>
:)
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>dkn man har heemat tråden fyra gånger om och fortfarande inte känner sig nöjd
>>
Vita Kränkta Män har blivit en mem, något att skratta åt på internet. Färre har frågat sig varför de egentligen är så kränkta.

SD är bara ett av många uttryck för de vita männens kränkthet. Jag menar att de nyfascistiska partierna kan förstås som en fasett av ett prisma som inkluderar mansrättsaktivister, pick up artists, Gamergaters, neoreaktionärer, incels och hela den kulturella undervegetationen av kvinnohat och rasism vars uttryck täcker hela spektrumet från näthat till masskjutningar.

Det kan verka orättvist att jämföra SD-röstande med massmord men eftersom vi, med de tyska förintelseöverlevandes ord, kan konstatera att fascismen är en förbrytelse kanske läsaren ursäktar mig om jag försöker använda kriminologisk forskning för att förstå båda.

Kriminologen Eric Madfis har studerat varför heterosexuella vita män från medelklassen (Madfis term) är överrepresenterade bland amerikanska massmördare. Låt mig i korthet sammanfatta hans slutsats: Vita män i Förenta staterna fostras till en ”känsla av berättigande” (sense of entitlement) där de kommer att förvänta sig viss status, vissa framgångar och att kunna ta del av den amerikanska drömmen, dvs att kunna göra en klassresa uppåt. På grund av ekonomiska förändringar sedan 70-talet har dock färre vita män den möjligheten.

>Up until the 1970s, middle-class anticipatory socialization and high expectations of upward mobility were fairly functional thought processes for white working-class Americans who desired to live a middle-class life according to middle-class values. However, the decline of well paying manufacturing jobs has left millions of individuals with declining job prospects.

När förväntade framgångar uteblir skapar det en stress som kan bli så stark att den hotar personens hela identitet, framförallt identiteten som en vuxen maskulin heterosexuell person. Konstruerandet av en heteromaskulin identitet är nära förbundet med våldsutövande och våldet kan därför bli en källa till upprättelse.
>>
>>54088737
äcklig röst
>>
>>54088544
Söt katt favä :)
>>
>>54088769
hur ny?
>>
>>54088815
>Though many mass killers experienced gender challenges as a result of downward mobility, subordinated masculinity, and/or other personal life failures such as divorce, this shame and humiliation may be replaced with a gender performance, and as violence is synonymous with masculinity in American culture, the mass killer perceives that the more violent his actions, the more manly and respected he will be.

En studie publicerad i tidskriften Injury Prevention visar att män som upplever masculine discrepancy stress, dvs stress som uppstår när de upplever att de inte kan uppfylla sin traditionella könsroll, i högre grad rapporterar att de utfört våldshandlingar.

Jag tror att det finns en kärna i Madfis resultat som kan generaliseras för att förstå mindre extrema beteenden än masskjutningar.

Intersektionen av rasismen/imperialismen och patriarkatet har historiskt sett gett vita män en privilegierad position som inte enbart inneburit materiella fördelar, som högre lön än andra grupper, utan även det W.E.B. Du Bois kallade en ”psykologisk lön”, ett berättigande till viss status. Det jag saknar i Madfis analys är framförallt hur detta berättigande inte enbart omfattar ekonomiska framgångar utan också romantisk och sexuell tillgång till kvinnor. Mer om detta senare.

När dessa privilegier av olika skäl hotas sker en reaktion, i begreppets verkliga politiska mening. Reaktionen kan bestå i individuella våldsdåd som hos Madfis massmördare eller den lågintensiva terror som kallas näthat eller reaktionär politisk mobilisering.
>>
File: 1447354912167.jpg (121 KB, 599x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354912167.jpg
121 KB, 599x880
>>54088769
venne men fan va segt nätet va nu lol xD

>dkn inget balkaniserat sverige som splittrats upp i 20 små furstendömen
>>
File: file45.jpg (29 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file45.jpg
29 KB, 339x600
>>54088737
Sådant är livet som kantig tonåring
>>
>>54088814
>Hans största prestation är att ha heemat svt
Fan mann1
>>
>man min syster är en adopterad guling
>man jag alltid mobbat och sexualiserat henne då jag inte ser henne som min äkta syster
>exempelvis när jag dukade åt familjen så gav jag alla bestick utan henne som jag gav två pinnar från gården och sa att i Kina äter man med pinnar
>eller när jag gav henne ett paket kinapuffar innan de tog bort karikatyren i julklapp och hon började gråta

Bästa är att mamma och pappa alltid gillade mig mer då jag var deras äkta barn så fick nästan aldrig riktiga problem oavsett vad jag gjorde mot henne.
>>
>>54088874
Sverigedemokratins sexuella ekonomi

Rasisten som gnäller om att invandrarna kommer hit och tar ”våra” tjejer är sedan länge en populär karikatyr. Populär eftersom den ofta återspeglar verkligheten. ”När en man inte får en kvinna, då anser han sig ha rätt att bli arg” skriver Kajsa Ekis Ekman.

Den 27 mars 2015 meddelade SCB att det för första gången sedan statistik började föras år 1749 bor fler män än kvinnor i Sverige. 190 av Sveriges 290 kommuner har ett överskott av män. Kvinnor flyttar oftare än män från hemorten och idag har storstadsregionerna ett överskott på kvinnor.

Det finns alltså rent demografiska anledningar till att konkurrensen om kvinnorna blir hårdare för de heterosexuella männen. En kanske ännu viktigare anledning är de framsteg feminismen haft under 1900-talet. När kvinnor inte längre är ekonomiskt eller politiskt beroende av män kan de i högre utsträckning välja att leva utan män. Sålunda lever också hela 37,8 procent av befolkningen idag i singelhushåll.

Svenska män riskerar att inte få tillgång till kvinnor. Jag tror vi måste se djupare på detta än några kåta förlorare som inte får ligga. I patriarkatet parasiterar män inte enbart på kvinnors konkreta reproduktiva arbete i form av hushållssysslor utan även på kvinnors relationella och känslomässiga arbete. Emotionellt stympade män förväntas kunna använda en kvinnlig partner som själslig utombordsmotor.

Den heteromaskulina identiteten konstrueras inte bara genom våldsutövning utan också genom sexuella och romantiska erövringar. Den man som inte får tillgång till kvinnor riskerar att reduceras till en ”beta-hane”. Frustrationen skapar paranoida fantasier om kvinnors sexuella makt. De som enligt den misogyna internetslangens Matrixinspirerade retorik ”tagit det röda pillret” har genomskådat illusionerna och insett att det egentligen är männen som är strukturellt missgynnade.
>>
>>54088917
kan inte begära så mycket mer av en 15 åring
>>
>>54088544
>Quirky. Veggo.

Oj vilken förlust
>>
>>54088837
Va? Flaggan eller jag eller vadå?
>>
>>54088815
>eftersom vi, med de tyska förintelseöverlevandes ord, kan konstatera att fascismen är en förbrytelse
men all Fascism har väl inte lett till folkmord? Finns massor med diktaturer runt om i världen där systematiskt folkmord inte sker
>>
vem /kollar på nfl/ här?
>>
File: 1451602199699.jpg (23 KB, 400x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602199699.jpg
23 KB, 400x282
>dkn
>>
File: 1337825502003.png (8 KB, 490x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337825502003.png
8 KB, 490x588
>hon sa att hon kanske skulle komma hem idag så jag frågade om vi skulle se på film och hon sa absolut om hon kommer hem
>nu visar det sig att hon inte gör det så jag ser ut som ett fån

blev jag hanrejad? ljög hon för mig bara för att undvika mig?
>>
>>54088938
Kajsa Ekis Ekman igen:

>Dessa män ristar in hela sitt känsloregister på nätet, talar med andra män om hur de känner – denna skatt är det knappast någon som använder för att förstå vad som sker. Istället ägnar sig progressiva åt att rita karikatyrer där de är tjocka och fula. Lyssna istället på vad det är de säger! Kön och etnicitet går inte att separera i deras huvuden – hur de känner för etnicitet är helt och hållet beroende av kön. De är arga på att det kommer för många män. De talar om våldtäkt, hela tiden är de fixerade vid att män kommer hit och våldtar kvinnor, samtidigt hoppas de att det ska hända.

En feminiserad arbetsmarknad

Under den ekonomiska krisen 2008 lanserades i Förenta staterna och Storbritannien termen ”mancession” för att beskriva hur krisen ansågs slå extra hårt mot män. En stor andel av arbetstillfällena som försvann fanns inom mansdominerade branscher som tillverknings- och byggindustrin medan kvinnodominerade tjänstebranscher klarade sig bättre.

Begreppet har blivit starkt ifrågasatt och även om krisen slog först mot mansdominerade sektorer av ekonomin verkar den i längden ha drabbat kvinnor och minoriteter hårdare än vita män. Flera feminister har kallat mancession för en myt som har mer att göra med en kulturell oro kring strukturförändringar på arbetsmarknaden. Det handlar inte så mycket om att kvinnor fått en starkare position än män som att arbetet feminiserats.

”Arbetets feminisering” beskriver enligt Nina Power två fenomen: att fler kvinnor lönearbetar och att lönearbetet i högre utsträckning underkastas sådana villkor som tidigare var typiska för kvinnodominerat arbete.

Traditionellt manliga yrken inom produktionen har allt mer outsourcats till tredje världen medan traditionellt kvinnliga tjänsteyrken som premierar kommunikativa, omvårdande och relationella förmågor har blivit fler.
>>
>>54088814
Varför bannlyst Mdongo?
>>
>>54088995
Vad gör du i Macao? Lirar casino med kineser?
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>kan inte begära så mycket mer av en 15 åring
>>
>>54088968
håll muspekaren på flaggan så står det vilket land, min vän
>>
>>54089001
Samtidigt har prekära arbetsförhållanden och krav på flexibilitet och social kompetens, vilket under kapitalismen innebär social disciplinering, blivit normen i allt fler sektorer av arbetsmarknaden. Cristina Morini skriver att:
>”precariousness, mobility and fragmentation become constituent elements of the work of all persons irrespective of gender.”

Även om arbetarklassmän alltid varit exploaterade under kapitalismen så har stora delar av det vita manliga proletariatet i västvärlden kunnat lita på att få en relativt privilegierad ställning på arbetsmarknaden. Genom rollen som familjeförsörjare har även arbetarklassmännen kunnat utöva ekonomisk makt, om så bara inom den egna familjeenheten.

Dessa privilegier har utgjort en viktig psykologisk lön och blivit en viktig byggsten i konstruerandet av en heteromaskulin identitet. Så visar det sig att de män som tjänar mindre än sina hustrur, även vid små löneskillnader, oftare drabbas av erektionsproblem.

När familjeförsörjarrollen urholkas och den insocialiserade manliga könsrollen allt oftare hamnar i direkt konflikt med arbetsmarknadens krav leder detta till masculine discrepancy stress. Lovisa Broström skriver:

Det behöver inte ens vara så att man själv drabbas ekonomiskt, men att den grupp som man identifierar sig med påverkas. Gruppens position verkar hotad och det utvecklas en rädsla för att förlora status och makt, vad som ibland kallas ”a fear of falling”, en rädsla för att falla.

En rationell reaktion

Från vänster finns ofta en tendens att se tillväxt av reaktionära eller fascistiska rörelser inom arbetarklassen som en irrationell tendens där arbetare förleds att engagera sig mot sina objektiva intressen. Antifascistisk kamp blir därmed en sorts ideologisk dragkamp där det gäller för vänstern att förklara arbetarklassens intressen och samtidigt hindra fascister från att sprida propaganda.
>>
>>54089024
Det är inte mdongo ditt mähe. Det är samma nisse som spammat andras brev/bilder hela dagen
>>
>>54089024
Hur gör jag om jag vill bli banklyst?
>>
File: 1453314591384.png (715 KB, 577x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453314591384.png
715 KB, 577x1280
någon i nordvästra stockholm som är sugen? tjejer bara.
>>
>>54089054
Åååå, muspekaren minsann! Den ska jag hålla reda på vart jag pekar med.
>>
>>54089064
En mer marginaliserad teoretisk position har istället försökt spåra reaktionära tendenser till den vita västerländska arbetarklassens materiella villkor. Den typen av analys tar vanligtvis sin utgångspunkt i hur den imperialistiska världsordningen skapat det ekonomiska utrymmet för framväxten av en arbetararistokrati, dvs en starkt gynnad del av arbetarklassen, i de imperialistiska länderna och hur denna arbetararistokrati, bland annat genom välfärdsstaternas omfördelningspolitik, växt till att omfatta nästan hela den västerländska arbetande befolkningen.

Enligt denna analys finns det alltså fullt rationella skäl för stora delar av arbetarklassen att vilja bevara ett imperialistiskt och rasistiskt system. Socialdemokratin utgör arbetararistokratins normala politiska uttryck men fascismen är dess krisreaktion. Zak Cope skriver:

>In fact, it is a mistake to postulate any rigid dichotomy between the racist authoritarian nationalism of the metropolitan labour and its socioeconomic position. The degree of core-nation workers’ exposure to labour market risks and their possession of socioeconomic resources is directly related to their location, not at the bottom of the occupational hierarchy but, at the level of the global economy, right at its top. As such, the political intent to oppress, disenfranchise and exclude ”non-white”. non-Christian people from the state boundaries is not simply based on actual or potential competition over jobs. Rather, it is an expression of ”working-class” support for an imperialist system that more and more openly subjects nations in order to monopolise their natural resources and capital.5

>Jag tror att arbetararistokratin är en kategori som behöver könas. De imperialistiska superprofiterna omfördelas till arbetarklassen i väst men de omfördelas inte jämnt. Historiskt sett har de möjliggjort kärnfamiljen med en manlig familjeförsörjare.
>>
>>54089109
hej

/ klara 18
>>
>>54088974
rapporterar in
>>
>>54089170
omg hej
>>
>>54089069
Förlåt Anon, har inte suttit i tråden hela dagen och såg bara den bilden
>>
>>54088874
>Intersektionen av rasismen/imperialismen och patriarkatet har historiskt sett gett vita män en privilegierad position
när ungefär? vita män har haft det skit lika mycket som alla andra män genom historian. Endast efter andra världskriget skulle jag säga att medelsvensson fick en "privilegierad" roll jämfört med andra mänr runtikring i världen
>>
>>54089092
breva oanständiga bilder
>>
>>54089149
häng dig bög
>>
File: aneki.png (1 MB, 1025x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aneki.png
1 MB, 1025x835
>>54088936
>adopterad rispaj storasyster
>skydda hennes leende

Välj två.
>>
>>54089064
Orkade inte läsa riktigt allt, men...

de har kommit fram till att feministiska politikens konsekvenser för män kan orsaka lasermän och Breivikar?
>>
>>54089170
Din kik? Vilken ort?
>>
>>54089253
Är redan ganska välhängd. LOL.
>>
>>54089187
hehe hej ;p

>>54089275
klaraunderbara97 odenplan :D
>>
>>54089325
97or är 18..? Vad i helvette har hänt egentligen. Bromsaaaaa.
>>
>>54089271
Ingen av dem var ju dock kvinnohatare, men i det sammanhang som feminism ofta kopplas med så stämmer det nog
>>
>>54089461

>>54089461
>>
>>54089394
Är väl inte något kvinnohat det rör sig om öht utan att de männen känner sig trängda.

Folk tror det är någon sorts kvinnohat för att det är vad det står i alla böckerna som blir populära.
>>
File: Namnlös.png (326 KB, 556x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
326 KB, 556x428
>>54089468
För helvete
>>
>>54089468
>sida 6
>147 bilder
>>
File: WamiQa Gabbi.jpg (56 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WamiQa Gabbi.jpg
56 KB, 640x640
>de låter oironiskt tråden falla av med 147 bilder
För helvete
>>
File: 1453469875781.jpg (457 KB, 1718x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453469875781.jpg
457 KB, 1718x928
>>
File: 1453352582401.jpg (39 KB, 301x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453352582401.jpg
39 KB, 301x292
SISTA bild1
Thread replies: 356
Thread images: 151
Thread DB ID: 471667[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.