[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norge tråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 365
Thread images: 72
File: 1453306818481.jpg (89 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306818481.jpg
89 KB, 729x410
Tilbake til katalogen-utgaven

Forrige: >>53930401
>>
Privatiser snåsamannen fåvæ.
>>
>>53954491
snåsahora
>>
>>53954515

Imaginiser å være trådautist gutta.
>>
>dfn ingen sot handball jv
>>
File: LhfmhPW.jpg (60 KB, 540x1198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LhfmhPW.jpg
60 KB, 540x1198
Kan noen legge til Bjorn Eidsvåg i boka på bildet?
>>
>>53955129
Kan gjore det etterpå
>>
>>53955213
Takker anonsen.
Da er megmeg fabrikken godt i gang.
>>
File: brahalvneger.jpg (47 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brahalvneger.jpg
47 KB, 375x500
>mfn ingen sot halvnegresse jv
>>
File: 1417356932322.png (43 KB, 1803x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417356932322.png
43 KB, 1803x936
>>53955448
>>
File: bjørnfåvæ.png (603 KB, 540x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjørnfåvæ.png
603 KB, 540x1170
>>53955129

Nei, men du kan få denne.
>>
>>53956423
FORTI KJEKS
>>
>>53956423
Tusen takk anonsen.
Denne skal jeg poste fremover med et smill om munnen med deg i tankene.
>>
>>53956423
Utmerket
>>
File: readImage.jpg (155 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
readImage.jpg
155 KB, 480x700
Sikkert noe morro å gjore med den her også.
>>
>>53955448
Rase miksing er haram
>>
>>53956423
legendarisk
>>
>>53956713
sær skriving er også haram.
>>
File: 978x (2).jpg (108 KB, 978x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x (2).jpg
108 KB, 978x553
>>53956713
>Rase miksing
>>
>>53954582
>Imaginiser
h-hæ
>>
>>53956955

>han er litterært ute av stand til å imaginisere
>>
File: litterærthva.png (43 KB, 2389x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
litterærthva.png
43 KB, 2389x415
>>53956990
>>
>>53956571
Skulle laget en med Sylvi Listhaug men har dessverre ikke PS tilgjengelig akkurat nå.
>>
>>53957164
HVOR NY?
>>
File: NHGieLnU.png (84 KB, 208x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NHGieLnU.png
84 KB, 208x208
>>53957164

Imaginiser en bilder veksthus

Husk 250 ug d-vitamin i dag gutta.
>>
>>53957300
?????
>>
>>53956955
>>53956990

Mener du: "forestill deg" ?
>>
>>53957329

Nei, men de kan ofte brukes om hverandre.
>>
>de klarer ikke imaginisere ords betydning
>>
proxyangloer ut fåvæ
>>
>>53957300
>>53957393
>antyder at "imaginisere" er en akseptabel fornorsking
Det er ikke et megmegord, og det finnes en norsk versjon, så dette er uakseptabelt.
tldr; Anglofile UT!
>>
>>53957491

Du mener fl;gil fåvæ
>>
>>53957535
fl;li?
>>
>>53957535
Så klart. Gikk litt raskt i svingene. >>53957548 er dog en bedre versjon.
>>
>>53957548

Gadd ikke lese sdm. Glad vi har fått et nytt megmegord. Imaginisere har en fin klang til seg.
>>
>>53957491
Jeg imaginiserer at det rasler i underbuksene dine akkurat nå
>>
>>53957589
>impliserer at jeg ikke bare megmeger
>>
>>53957621
>impliserer
A N T Y D E R
N
T
Y
D
E
R
>>
>>53957659
:^)
>>
>>
>>53957667
>:^)
Uakseptabel bruk av kolon, innsettingstegn og parentes.
>>
File: imaginisergutta.gif (522 KB, 497x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imaginisergutta.gif
522 KB, 497x289
>>53957722

>kjærlighetsforsikring
>>
>>53957722
>>53957827
hvor kan kjope

gi meg jv
>>
>>53957722
faen a, jeg knekker helgens forste pils jeg gutta
>>
>>53957951
Seidle, håper jeg?
>>
>>53958017
Tuborg-mesterrase
>>
>>53957951

Crusher forste beeren selv. Satser på å drinke meg opp til jeg blacker ut og våkner i morgen tidlig med wild hangover. Fuck verden fåvæ. Imaginiser videre gutta.
>>
>>53958085
>Crusher
>drinke
>blacker
>wild hangover
Du gjor det her med vilje, så jeg gidder ikke breve lei av dritten din.jpg
>>
>http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Et-signal-til-Russland-om-at-Norge-ikke-tar-Forsvaret-pa-alvor-8327351.html
Hvor blir det av forsvarshǿyre? Er de slukt av neo-liberalistene? Er det viktigere å gi skattekutt til Rǿkke og co. enn å forsvare Norge nå?
>>
>>53958202
>Er det viktigere å gi skattekutt til Rǿkke og co. enn å forsvare Norge nå?
Svaret er selvsagt ja.
>>
>>53954457

>norge tråden

Slutt med dette er du snill.
>>
>>53958202

>liberalister er motstandere av et sterkt forsvar

Anon, jeg.
>>
>>53958202
Er de virkelig redde for at Russland skal invadere Norge? Herrefred, det er en patetisk oppvisning av kronikk.
>>
>>53958261
Vil påstå at stǿrsteparten av liberalistene i Hǿyre gir katta i forsvaret. Det er gamle konservativ-Hǿyre som tradisjonelt har vært for sterkt forsvar.

>>53958276
>Hva er symbolpolitikk og avskrekking?
>Fred i vår tid folkens!
>>
>>53958250
Blir du....... avfyrt?
>>
>>53958472
Jeg ser ikke nodvendigheten av verken symbolpolitikk eller avskrekking. Det norske militæret har jo utelukkende vært brukt til å drepe sandnegere de siste årene, og å sponse den aktiviteten ser jeg ikke på som fornuftig bruk av penger.
>>
>>53958472
Det er avskrekkende nok for Russland at vi er fullverdige NATO-medlemmer.
>>
>>53958276

Hva hindrer dem? Nato? Det eneste som skremmer Russland med NATO er USA. Og med en historisk svak president i Obama (la ned planene om rakettskjold i Europa, og håndteringen av Ukraina, Libya Syria osv), er de neppe veldig engstelige for dem heller. Alt Russland gjor om dagen er å kjenne på tennene til NATO, og se hvor de moter motstand.
>>
>>53958503

Jeg blir så sint at jeg får lyst til å si faen!
>>
>>53958503

Triggerert.
>>
>>53954457
what is this picture from
how old is that girl
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/22/kultur/debatt/meninger/kronikk/blogger/42842640/

Noe for prumpemannen.
>>
>>53958503
Ja.
>>
>>53958557
Så fordi du ikke liker den militære strategien de siste ti årene mener du at vi skal slutte å ha et forsvar (en av statens primæroppgaver siden begynnelsen)?

>>53958585
Vennligst avstå fra å delta i diskusjonen hvis du ikke kan noen ting.
>>
>>53958655

It's from a documentary movie about a man with healing powers. He is 89. The girl is 11.

Look up "Mannen fra Snåsa" (The man from Snåsa).
>>
>>53958607
De posisjonerer seg som stormakt i likhet med Kina og USA som forer lignende utenlandsoperasjoner. Å tro at Russland ikke er engstelige for det amerikanske forsvaret i en eventuell krig er å være en idiot.
>>
>>53958700
Jeg har ikke sagt at vi skal legge ned forsvaret, og jeg gidder ikke svare til en som skal vri på alt jeg sier. Du får leve i din paranoide vrangforestilling i fred.
>>
>>53958780
Du har kanskje ikke sagt at vi skal legge det end, men det er i praksis det som skjer når det brukes stadig mindre penger (relativt sett) hvert år siden den kalde krigen sluttet, og det kommer kutt etter kutt. Investeringsetterslepet blir bare stǿrre for hvert år som går.
>>
>>53958276
Russland er en nasjon som ikke respekterer svakhet. Når man ikke tar forsvar seriost så minsker det ikke akkurat sjansen for angrep.
>>
File: 1448805047826.jpg (135 KB, 735x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448805047826.jpg
135 KB, 735x1000
JEG ER TILBAKE
A N I M E
N
I
M
E
>>
Hi Norway
>>
ikke svar angloer
>>
>>53958902
Vi er med i NATO
>>
Får ikke sove gutta
Mareritt om Putins invasjon gutta
Kim Jong-un har sikkert atomvåpen rettet mot Norge gutta
Mistenker at IS har enorme terrorplaner for Norge gutta
Kina er ganske skumle også gutta
Kan vi egentlig stole på USA gutta
Verden er skummel gutta
>>
>>53958720
she looks cute, I like Norwegian girls
>>
>>53959032
Polen hadde også territorielle garantier fra Frankrike og England. Det virket veldig bra for dem, gjorde det ikke?
>>
>>53959032
ja men vi må være et land som bidrar
har du f. eks. lagt merke til at mange i USA truer med å forlate NATO om ikke europeerne begynner å jobbe mot NATOs mål om 2% av GDP til forsvarsbudsjett
>>
Og hvilke ressurser er det russland får ved å angripe og annektere Norge som det ikke de allerede har? Jeg er ikke for at vi skal avvæpne militæret, men skjonner ikke hysteriet rundt Russland?
>>
>>53959208
hvilke ressurser fikk Tyskland?
ingen, men de fikk et strategisk viktig land pga. lystlinjen
>>
>>53958864
>muh glatte skråning
>>
>>53959265
>lystlinjen
lel det hores frekt ut, jeg mente kystlinjen
>>
>>53959265
>strategisk viktig
Var ikke klar over at vi var på vei inn i en ny verdenskrig fåvæ
>>
>>53959090
Vi lever i helt andre tider med annerledes maktbalanse. Det er direkte tufsete å trekke slutninger mellom geopolitikk anno 1939 og 2016.
>>
>>53959306
jeg sier ikke at vi er på vei, men vi må alltid være beredt
hvis vi venter helt til en krig potensielt starter er det for sent, man må trene i fredstid for å håndtere en krig
>>
>>53959321
>det er jo 2016 gutta, det er tufsete å lære av historie
>>
>>53959208
Det handler ikke primært om et potensielt angrep, som er usannsynlig, men mer om forhandlingsposisjon i konflikter. F.eks. som den nå lǿste delelinjekonflikten. Det er langt lettere å ta seg til rette ovenfor et svakt land. BAre se på hvordan USA har gjort hva de enn ville i mellom- og sǿr-amerika.

>>53959268
Idiot. Det er ikke slik det virker. Det finnes minimumsnivåer av investering, materiell og treningstid som må tilfredsstilles for at resultatet skal ha noen effekt over 0 i det hele tatt.

>>53959321
Det var det de sa etter 1. verdenskrig også. Geopolitikk endrer seg egentlig lite. Makt gir rett.
>>
>>53959265
For å angripe Storbritannia med fly. Dette er ikke så relevant i dag.
>>
Vi burde bruke minst 10% av BNP på forsvar. Vi trenger flere ubåter, flere jagerfly, bedre luftvern, storre flåte, flere soldater og stridsvogn osv. skal vi kunne forsvare oss. Minner om at jamtland, bohuslen, herjedalen, shetland, færoyene, gronland, orknoyene osv. er norsk land under fremmed-okkupasjon
>>
File: Ingrid-chan 2.jpg (31 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingrid-chan 2.jpg
31 KB, 450x599
>>53959076

I bet you'll like the princess then.
>>
>>53959403
>10%
Nå må du ikke bli overivrig her. Har uttalt meg i favǿr av stǿrre forsvarsbudsjett her, men 10% blir i overkant. Vi må invester i ǿkonomien slik at vi har noe å betale med. Ellers går det samme vei som Soviet og NK.
>>
>>53959395
De gjorde det også pga. norske havner.
Norge er tilgang til atlanteren.
>>
>>53959392
>Geopolitikk endrer seg egentlig lite.
Russlands forsvar anno 2016 er helt på linje med hva Sovjet kunne avsette på 40-tallet og under den kalde krigen.
>>
>>53959403
Dette!! Vi burde ruste oss opp og ta tilbake Norske områder, annektere Sverige og rense dem for kebab fåvæ.
>>
>>53959403
litt overdrevent, vi kan i forste omgang gå opp til 2%
>>
Hvorfor er Bjorn Eidsvåg ett meme?
>>
>>53959392
>Geopolitikk endrer seg egentlig lite
Det endret seg markant når atomvåpen kom på banen.
>>
>>53959547
han er ikke et megmeg bare fordi vi har diskutert ham her i tråden
>>
>>53959547
det heter EN MEGMEG din forbanna nydritt
>>
>>53959591
Det er fremdeles tilfellet at makt gir rett. Atomvåpen var kun en tilfǿrsel av et nytt maktmiddel.
>>
>>53959547
Han vasser i siv
>>
File: rvd5.jpg (3 MB, 4256x2832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rvd5.jpg
3 MB, 4256x2832
>>53959411
Cute, we have three princesses
I like the one of the right the most
>>
>>53959497
>>53959536
Er ikke 3% i fredstid og 5-8% i krig det som anbefales (husker ikke hvor jeg har det ifra?) for å raskt kunne være klar til krig.
>>
File: www.png (248 KB, 370x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
www.png
248 KB, 370x359
>>53959698
Please say this is your future queen
>>
File: BEBG032.jpg (480 KB, 2048x1213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEBG032.jpg
480 KB, 2048x1213
Noen ganger skulle jeg ǿnske jeg var Bjǿrn Eidsvåg.
>>
>>53959710
3% hores ikke helt galt ut det heller, tenkte bare 2% siden det er NATO sitt krav

det er bare det at 10% var så overdrevent
>>
>>53959802
noen ganger tenker jeg at du er den eneste IDT som bryr seg om Eidsvåg og at du prover å tvinge fram et nytt megmeg som ingen andre bryr seg om
>>
>>53959737
Yea, I hope she loses some weight before she is
she's not a qt, the others are
>>
File: eidsvaagbjoern.jpg (50 KB, 300x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eidsvaagbjoern.jpg
50 KB, 300x371
>>53959866
Det er flere av oss her kompis.
>>
Tjena. Har ni mycket snö i Norge?
>>
File: she wants the B.png (306 KB, 380x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
she wants the B.png
306 KB, 380x348
>>53959802
er hun en dverg?
>>
>>53959866
Han er ikke alene om å dromme om å bli sivvasset av mesteren selv
>>
>>53959903
det har jeg absolutt ingen tro på

>>53959917
vi har mye hoydeforskjell i Norge så det varierer, men ja, selv ved kysten i sor har vi sno
>>
>dfn du prǿver å laste ned en ny episode, men den beste kvaliteten er ~1000kbps
Hvorfor må folk være slike plebeiere? Med den kvaliteten er det jo like greit å la være.
>>
>>53959967
>det har jeg absolutt ingen tro på
Neivel.
>>
>>53959142
Hvem som representerer USA har truet med å forlate NATO?
>>53959646
Og dette nye maktmiddelet endret geopolitikken for alltid.
>>
File: 960x.jpg (57 KB, 960x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960x.jpg
57 KB, 960x545
>>53959967
Slapp av kompis ta deg en Eidsvåg.
>>
>>53959999
>endret geopolitikken for alltid
Endret dynamikken, slik som alle nye maktmidler, ikke premissene. Fine siffre forresten.
>>
>>53959967
Vi har snö i sydöstra sverige (södra kalmar län) också. Tämligen jobbigt, speciellt när man måste stå och vänta på bussjäveln i kylan.
>>
>>53959999
Sjekk de sifrene gutta
>>
>>53959836
10% hvis vi skal ta tilbake det som er vårt.
>>
>>53960053
Jo, for en totalkrig nå vil innebære utslettelse av menneskeheten. Det endrer premissene.
>>
>>53959646
>Atomvåpen var en tilfǿrsel av det ultimate maktmiddelet.
FDFD
>>
>>53959999
>Hvem som representerer USA
det er bare ting som har blitt debattert og jeg ser amerikanere nevne det i debatt av og til
>>53960118
man kan fortsatt ha korte, intense konflikter hvor man kun truer med atomvåpen
f. eks. russland invaderer en nabo og truer med atomvåpen om noen andre prover å hjelpe dem
>>
>>53960118
Nå er det mulighet for å bruke atomvåpen uten å utslette hverandre da. Det var f.eks. en del av Nato-planene å bruke taktiske atombomber i Fulda mot sovietiske mekaniserte divisjoner, noe soviet også var fullt klar over. Men det er korrekt at teskelen for å eskalere over et visst nivå ble hevet. Derav alle proxy-krigene i ettertid.
>>
>>53960230
Hva som blir sagt i en politisk valgdebatt er jo veldig bindende og faktabasert, som vi alle vet.
>>
>>53960118
Atomkrig kan ikke utslette menneskeheten. I værste fall vil 500-800 dod hvis NATO og Russland bruker atombomber mellom seg. De fleste av sult o.l pga infrastruktur som faller sammen.
>>
>>53960256
nei men det er en indikator da din amöbe, eller må du ha et signert dokument fra Obama hvor det står at deler av det politiske miljoet i USA er lei av at USA finansierer så mye av NATO mens europeere chiller og bruker pengene sine på velferd mens de bare bruker 1% på forsvar
>>
>>53960299
*milloner
>>
>>53960254
Jeg skrev totalkrig.
>>53960230
Amerikanere debatterer hvorvidt evolusjon skal bli lært vekk på skoler eller ikke.
>>
>>53960335
Det er tomme ord. Jeg kjoper ikke dritten du selger for det kommer en uttalelse fra offisielt hold.
>>
>>53960351
>Jeg skrev totalkrig
Ja jeg kan lese. Totalkrig har dog aldri vært standarden innen krigfǿring, og har kun opptråd ved skjeldne tilfeller. Endringen gjelder også kun i forhold til atommakter opplagt nok, og de er i fåtall.
>>
>>53960406
Du ville blitt verdens dårligste politiske analytiker, siden du ikke evner å lodde stemningen i ulike demografier uten en offisiell uttalelse.
>>
>>53960425
Nei, men det endrer """""premissene"""""" for maktbruk. Uten at jeg forstår hva du egentlig mener med den vage setningen.
>>
>>53960351
Selv en totalkrig vil ikke innebære utslettelse av menneskeheten.
>>
>>53960599
Kanskje Tyrkia kunne klart seg.
>>
File: ikkejødeda.jpg (63 KB, 545x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikkejødeda.jpg
63 KB, 545x600
>>53960730
Jodene hadde klart seg. Jodene klarer seg alltid.
>>
Sånn.. Da er klokka over to så da sendte vi Kollegaanon 3 på butikken for å kjope ol

hvem andre /drikkerpåjobb/ her?
>>
>>53961062
Jeg trenger en ny jobb innser jeg.
>>
>>53961062
Jeg håper det er Mack.
>>
>>53961127
Mack er jo noe skvip
>>
>>53960570
Hǿres ut som vi kun er uenige om definisjoner. Har kanskje vært litt uklar fra starten men har ment at hovedpremisset ie. makt er rett, er og forblir uendret, derfor er det en god ide å ha makt til å sette imot eventuell fiendlig innstilt bruk av det samme. Jeg motsa meg ikke at atomvåpen endret saker å ting, jeg sa meg enig i dette med utsagnet om at det endret dynamikken (et begrep hentet fra fysikkgrenen mekanikk "som beskriver hvordan krefter påvirker legemers bevegelse, stabilitet og likevekt"). Et premiss er derimot grunnlaget for en diskusjon hvor man tilslutt trekker en slutning.
>>
>>53961195
Jeg vet hva mekanikk er, og skal du være så jævlig pretensios kan du skrive skikkelig.
>>
>>53961096

Har du hva som trengs for en hektisk hverdag i MegMeg Konsult AS?
>>
File: 20160122_144727.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160122_144727.jpg
2 MB, 4128x2322
>>53961127
>>
>>53960549
Passer meg helt fint. Jeg har andre ting å bruke krefter på.
>>
>>53961605
Skål, anonser. Jeg drikker kaffe.
>>
>>53961605
Hva slags kvalifikasjoner behoves for å bli vurdert for ansettelse hos dere?
>>
>>53961605
>browsing /int/ with other people

this is probably the gayest picture I've ever seen
>>
>>53961605
Sett et banner på dette bildet, så har vi neste trådstarter.
>>
>>53961407
Det er ikke pretensiǿst å bruke korrekte begreper innenfor riktig kontekst.
>>
>>53961739
They use meme-lingo and stuff at their office
>>
>>53961716
Forst og fremst må du kunne drikke ol. KollegaAnon 2 ut.
>>
>>53961800
Jeg kan definitivt drikke ol. Hva mer?
>>
>>53961716
Kunne sitere samtlige meg megs fra Norgetråden, dette blir sjekket på intervjuet så forbered deg godt hvis du noen gang blir kaldt inn.


KollegaAnon 3 ut.
>>
>>53961784
Det er derimot pretensiost å bruke unodvendig store ord. Husk at du er på et argentinsk barberingsentusiastforum
>>
File: the master.jpg (73 KB, 623x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the master.jpg
73 KB, 623x480
>>53959966
>>
File: heck it.jpg (36 KB, 308x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heck it.jpg
36 KB, 308x300
>>53961739
on top of the homosex they are also attention whores, it's basically tripfag tier at this point
>>
>>53961915
Vil ikke påstå at premiss og dynamikk er store ord. De er vanlige gjengangere i en hver form for forsǿksvis logisk argumentasjon. Hvorvidt en diskusjon som nǿdvendiggjǿr dem hǿrer hjemme her er en annen sak da.
>>
>>53961605
Skulle onske jeg jobba med dere gutta.
Virker ekstremt morro.
>>
>>53962032
KollegaAnon 3 kan skrive under på at det er et vendepunkt i livet mitt å starte i denne bedriften.

Jeg er allerede på god veg til å bli alkoholiker, trives svært godt med det. Jeg har også begynt å royke igjen etter at jeg begynte.
>>
>>53962032

Det er faktisk ekstremt moro. Jeg har jobbet i bransjen i 8 år og dette firmaet er definitivt det beste stedet jeg har vært borti. Vi er egentlig alle kompiser her og henger sammen på fritiden også.

Sånn for å være helt serios for de som måtte være interesserte så er det mulig å starte her helt uten kvalifikasjoner da opplæringen i en trainee stilling vil sorge for det meste. Forelopig har vi ingen trainee stillinger ledige men vi har etter planen mulighet til å ta inn to nye i august.

t. kollegaanon 1
>>
>>53962461
>to nye i august
Dette er vår store sjanse, folkens.
>>
>>53962461
Hvor sånn ca i landet er dere?
Oslo?
>>
>>53962520
Holder til i Oslo ja
>>
>>53962515
Hvordan vil tråden se ut med 5 kollegaanons?
>>
File: trash.jpg (58 KB, 700x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trash.jpg
58 KB, 700x479
>>53962571
>>
>>53962520
Time utafor Oslo og Drammen i ei lita bygd.
>>
>>53961841
Denne jobben burde være bankers fåvæ
>>
>>53962461
Hvilken bransje?
>>
>>53961841
Det burde være enkelt, jeg har jo skapt halvparten av megmegene selv.
>>
>>53963236
t. Megmegkuratoranon
>>
>>53963125
Tjene penger-bransjen.
>>
>>53962803
Ding dong bannu
>>
>>53963125

Sorry Doxxeanon. Det kommer jeg ikke til å fortelle.
>>
Ser ut som stormbögene hadde rett, gutta
Behöver arkeologer for å finne en hvit by nå for tiden, gutta
>>
Nettopp spist 200g chillinotter på 5 minutter gutta.
>>
>>53963653
Absolutt galning
>>
>>53963653
HIF i fred, anons anus.
>>
File: evgeny tomashevsky.png (109 KB, 1348x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
evgeny tomashevsky.png
109 KB, 1348x486
>Evgeny Tomashevsky
>>
>>53964201
Holder meg til Hearthstone jeg fåvæ, foler det er en slags sjakk for mongoer.
>>
File: varg.jpg (102 KB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varg.jpg
102 KB, 800x585
Billy's til frokost fåvæ
>>
Hva var den sjakksiden igjen?
Noen som vil spille?
>>
File: flavortown.png (126 KB, 325x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flavortown.png
126 KB, 325x267
>>53964564
>>
>>53964496
Jeg synes egentlig at Tomashevsky er en utrolig interessant spiller. Blant de beste i åpningen, og et monster med hvit mot Kongeindisk forsvar. Sterk posisjonsspiller som ledet FIDE Grand Prix på et tidspunkt i fjor, men sprakk og kom dessverre ikke med blant de åtte VM-kandidatene.
>>53964586
lichess.org
>>
Begynner å få nok av alle disse araberne som kommer over grensa nå altså. Fuck Russland som gjor dette med viten vilje også.

Virker for meg at Russland gjor alt for å provosere, slik at de kan oppfylle sin egen "ALLE ER I MOT OSS" mentalitet
>>
>>53964741
Russland har akseptert å få de som kan sendes ut fra Norge i retur, dog bare med 6 måneders tidsramme.
>>
>>53964741
Jepp
>>
File: 1453460159106.png (439 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453460159106.png
439 KB, 480x700
>>53956571
>>
File: TYKK.jpg (63 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TYKK.jpg
63 KB, 600x600
HNNNNNNNGGGGGGGGG
HOY TEST
>>
File: TYKK 2.jpg (102 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TYKK 2.jpg
102 KB, 960x960
>>
File: jens.jpg (215 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jens.jpg
215 KB, 480x700
>>53964863
>>
Carlsen vant, gutta. Nå har jeg tid til å stikke på Coopen.
>>
File: Jens.jpg (92 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens.jpg
92 KB, 500x375
>>53964978
Perfekt
>>
>>53964966
>>53964883
>>53964883
>>53964883
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH TEST
>>
>>53963701
Skjonner ikke det der. Folk sier at det skal brenne noe i helvete når man benytter dass etter å ha spist sterk mat, men jeg har aldri hatt så mye som en kloe selv etter å ha spist supersterk mat fra thailand, india osv. Er folk bare pinglete? Er det en slags placebo?
>>
norge gorge borge

jkekekekekjjejekkekek
>>
File: TYKK 3.jpg (187 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TYKK 3.jpg
187 KB, 960x960
>>53965029
>You will never drill that pooper
Just kill me senpai
>>
>>53964741
Nå er det vel strengt tatt ingen lov som tvinger russerne til å tvinge innvandrere til å bli i landet deres. Hvis innvandrere som hadde ankommet Norge onsket å reise videre til Sverige hadde ikke nordmenn flest gjort noe for å hindre dem.
>>
>>53964564
>Norge vil ALRDI få inn den superkrydra ChiliBilly som svenskene har
De har så mye mindre penger enn oss, men så mye mer å leve for..
>>
>>53965061
Tilbake til /v/ med deg, kakerlakk
>>
File: 1436646260843.jpg (44 KB, 329x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436646260843.jpg
44 KB, 329x399
>>53965136
Kjeften din da, homse.
>>
>>53965071
Mye fordi svenskene ikke kan få nok negere.
Man kan ikke hjelpe mennesker som ikke önsker hjelp
>>
Noen som har husreglene til Espen?
Trenger de sårt, skal lage regler for min sonn.
>>
>>53965171
1, Ikke snakk om /norge _ tråden/
>>
>>53965035
Det er forskjell på folk sitt fordǿyelsessystem. Ikke alle har lik toleranse for alt.
>>
>>53965071
>strengt tatt ingen lov som tvinger russerne til å tvinge innvandrere til å bli i landet deres
Det er sant, men ordinær handlig er å sende de som ikke får bli i Russland tilbake, ikke videre til norge. Og russland passer ikke på grensehopping i nord sånn at folk som blir sendt ut kan bare spassere ned i skogen og så inn i norge igjen (dette er Russland, de som har nesten en hel hær på grensa) fordi de ikke har "resurser" nok til det. Men å krige overalt og passe på at folk som ikke får bli i Russland skal hjem igjen kan de, om de ikke er muslimske syrere da, da får de komme til Norge
>>
File: big mac.jpg (198 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big mac.jpg
198 KB, 480x700
>>53964978
>>
Pump en prump fra min stump, så lukter det snart sump.

Mvh Prumpemannen.

*prump*
>>
File: flott post.jpg (117 KB, 1000x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flott post.jpg
117 KB, 1000x800
>>53965273
>>
>>53965220
Har det noe med fordoyelse? Nedbryting av oljen krydder etser ut er jo likt for alle, ellers hadde ikke folk kunne spist sånn mat til å begynne med. Folk med leverproblemer kan jo ikke spise sterk mat for eksempel
>>
File: 1453449966370.jpg (79 KB, 900x1027) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453449966370.jpg
79 KB, 900x1027
>>53965061
Næh.. Gi meg heller en slik en!
>>
>>53965273
Herre. Nå begynner vi å resirkulere utdaterte gamle drittmems og nå da. Da vil jeg heller ha stormhomser og sosialister i totten på værandre
>>
>>53965339
Kanskje du bare har en hinsides hoy smerteterskel, Anonsen. Det skulle ikke forundre meg.
>>
>>53965389
Ha deg ut, nyhomse.
>>
File: øystein.jpg (190 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
øystein.jpg
190 KB, 480x700
>>53965300
>>
>>53965414
Mulig det. Sitter jo i denne tulletråden dag inn og ut, og det kan gjore ganske vondt å se tilstanden til tider til man blir apatisk og slutter å fole ting
>>
>>53965414
Han er trossalt en stor kar.
>>
>>53965449
>Han kjenner ikke til bigmac era'n
>Kaller andre nyhomse
>>
Fordel med å starte drikking tidlig: Rekker å gå tom for olsalget stenger.
>>
>>53965483
for deg
>>
File: espen.jpg (188 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
espen.jpg
188 KB, 480x700
>>53965453
>>
>>53965504
>Han kjenner ikke til bigmac era'n
Hva får deg til å tro det, din tosk?
>>
>>53965556
Kun nyhomser syns sånt er episk og velkommer det tilbake. Aka du.
>>
File: ok .gif (2 MB, 412x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok .gif
2 MB, 412x229
>>53965593
>>
>>53965035
Aldri hort om det. Tviler på at det er en ting om det da ikke kommer rett gjennom systemet.
>>
>>53965071
Russerne gir såvidt visum til godt dokumenterte turister som skal igjennom landet til et annet. Hvorfor skulle de kaste ut visum i hytt og pine til muslimse innvandrere?
>>
File: haraldosaurus rex.jpg (188 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haraldosaurus rex.jpg
188 KB, 480x700
>>53965545
>>
File: siv med hiv.jpg (192 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siv med hiv.jpg
192 KB, 480x700
>>53965689
>>
>>53965872
>>
File: vasseren.jpg (195 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vasseren.jpg
195 KB, 480x700
>>53965962
>>
File: vid-kun.jpg (184 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vid-kun.jpg
184 KB, 480x700
>>53966049
>>
File: sputnik.jpg (226 KB, 480x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sputnik.jpg
226 KB, 480x700
>>53966127
>>
What do you think about your king or royal family?
>>
>>53966253

De prumper sikkert ganske ofte som folge av kostholdet og deres hoye alder.

*prump*
>>
>>53966253
The entire concept of a royal family goes against what we stand for otherwise.
>>
File: 589435834954.png (35 KB, 854x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
589435834954.png
35 KB, 854x637
Annektera oss bara. Slavar hellre för Norge än den svenska staten.
>>
>>53966253
Great people
>>
File: Son of liberator.png (481 KB, 561x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Son of liberator.png
481 KB, 561x500
>>53966370
Det var ikke noen dårlig ide.
Er på tide at vi styrer sakene fåvæ.
>>
>>53966331
Hvorfor gjor du dette egentlig anon? er du så desperat etter oppmerksomhet? Vil du bli "kjent"?
>>
>>53966370
Men vi vil ikke ha dere.
Genetisk hanrei fåvæ
>>
>>53966396
And by great, he means the biggest parasites. They get more money for doing nothing, than all the neets in norway combined.
>>
File: tip.jpg (66 KB, 613x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
66 KB, 613x677
>>53966627
>>
>>53966669
Nice, you really proved me wrong on their financial contribution with that epic nigger fedora
>>
>>53966627
skyt deg selv
>>
File: Untitled.png (243 KB, 671x834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
243 KB, 671x834
>>53954457
Hva er noen gode unskyldinger for å ta kontakt med en jente du liker gutta?
>>
>>53966717
Skriv på norsk, din forbanna skræling.
>>
>>53966627
Quislinghomo
>>
>>53966737
H-hei, er du arkeolog?
H-heh fordi j-jeg er interisert i historie h-he he
>>
>>53966737

hvordan kjenner du henne?

har du snakket med henne for eller aldri
>>
>>53966734
>>53966669
Festlig å se at folk suger kuken deres uansett hva. Om det ble hungersnod i Norge så hadde dere vel lett ofret middagen deres til kongefamilien, som er bestående av en engletroende idiot, narkoman hore, "sart kunstersjel", en losunge som ikke engang har noe kongelig blod og andre. Bare Håkon virker stabil og normal, men han gifta jo seg med ei hore.
>>
File: tip4u.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip4u.gif
2 MB, 312x250
>>53966884
>>
>>53966770
Why, afraid the foreingers will see that there is a growing resistance against the monarchy? That we're not all slaves to ancient feudal laws?
>>
>>53966857
Har snakket med hu et par ganger
>>
>>53966573

>han liker ikke prumpebreving

Lukter vondt av deg, og ikke på en prumpete måte.

*prump*
>>
>>53966933
Nei fordi det er bare nordmenn her din dumme 13 år gamle kolle
>>
>>53966922
Er du uenig i utsagnet at Ari er en sart misforstått kunstner? At Martha tror på engler? At Mette ikke var tidligere sproytenarkis som har en unge med en annen mann, og at den ungen ikke har en dråpe kongelig blod?
>>
>>53966975

Et par ganger om hva?
Hvordan mote dere hinandre?

>>53966933

Jeg vil gjerne ha en kong eller dronning fåvæ
>>
>>53967035
Du er litt av en idiot du. Ja, sikkert en proxynordmann som later som han er finsk og fikk oss inne på temaet så dere kan grupperunke over folk som ser ned på dere. Akkurat som ekte hanreier.
>>
>>53966933
Godt at du er i mindretall da, Anonsen. Monarkiet er her for å bli, om du liker det eller ei, og sånn skal det være for all tid, for det ligger i Norges sjel.
>>
>>53967109
Du får en livslang konge etter valget.
>>
>>53967117
Du er litt av en idiot du. Ja, lager en lang fantasi historie inni hodet ditt
>>
>>53967042
Ingenting av de blir konge uansett, ta deg en bolle.
>>
File: 1420904593512.jpg (79 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420904593512.jpg
79 KB, 500x625
>>53966933
(hatt)
>>
>>53967161
>Monarkiet er her for å bli,
Du tror vel faktisk ikke på det vel? Tenker at etter Håkon dor, så er monarkiet strengt tatt ferdig om ikke noe uforutsett stor hendelse som skaper massiv populæritet mot huset hender. Og om ingenting skjer, så blir de gradvis mer og mer irrelevant og til slutt sett på som en byrde. Ikke ulikt statskirken. Mange nordmenn som onsker å kutte all stotte til kirken.

Men på den andre siden så er det også en okende antall nordmenn som lener seg mer og mer mot facistiske holdninger og tanker, og med immigrasjonsproblematikken vi har, kan det fort bli borgelig uro, og skulle de vinne så får vi en ny leder, ikke konge.
>>
>>53967109
Begge går 3 år vgs. Har gått i samme klasse i et år.
>>
File: M'lebensraum.jpg (6 KB, 250x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M'lebensraum.jpg
6 KB, 250x217
>>53967328
>>
>>53967239
Men det viser hva "kvalitet" som kommer fra huset.
>Pyttsann, om alle er inavlet så gjor det ingenting, vi har jo en gris som ikke er det!

Men men, klassisk 4chan kontrarianisme. Om noen sier noe som er norm, så skal såklart anons late som at det er stikk motsatt.
>>
>>53967169

>etter valget

trumpen skal ikke være kongen

han kan muligt bli president men det ser jeg ikke til å skje... det ser ut at vi skal ha to megmege kandidater dette året.
>>
>>53967328
Du tenker vel det, fra kjelleren der du sitter. Hater du landet ditt, Anonsen? For det virker sånn.
>>
>>53967409
Stormanon er det deg? Det ville ha forklart så mye.

>>53967438
Jeg elsker Norge, ikke en dansk kongefamilie.
>>
>>53967420
Å være i mot kongehuset er faen ikke normen, kanskje på ungdomskolen, dette forklarer noget.
Ta vrangforestillingene dine en annen plass er du snill.
>>
>>53967483
De danske genene har blitt vasket ut med norske nå
>>
>>53967420
>han tror at å mislike monarkiet er normen
Har du husker å gjore leksene dine i kunst og håndverk, anon?
>>
File: carl.jpg (79 KB, 500x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carl.jpg
79 KB, 500x415
>>53967426
BERNIE
E
R
N
I
E
>>
File: bernie_2.jpg (136 KB, 630x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernie_2.jpg
136 KB, 630x354
>>53967561
Bernt Sandhus
>>
>>53967360

hvorfor liker du henne

er det bare på grunn av hennes ....

hva er ordet til "looks"?

utsikten?
>>
>>53967641
utseende
>>
>>53967539
Med "fattige" Mette som kjopte kjoler til 70k mens du ikke engang har råd til å reise til utlandet ja. Men ellers er det ikke en dråpe norsk i noen av dem. Alt annet fra europa, men ingenting norsk. Litt sånn som folk onsker at norge skal være og.
>>
>>53967483
Den "danske" kongefamilien er norsk som bare det så fort Harald går av tronen. Kongefamilien er en del av den norske kultur, det er en del av landet vårt, det gir mot og vilje til folket. Du ser hvordan det funker i presidentstater, og det er jævlig trist skal jeg si deg. Bare masse usjarmerende folk i dress, én etter én etter én... Alle helt like som den forrige. Greit nok at vi teknisk sett ikke har behov for en konge, men så lenge det forsterker moralen i landet, er det vel nok?
>>
>>53967641
Hun virker grei, vakker og kul.

Hun liker å bruke svarte klær men er normal og ikke emo.
>>
>>53967799
>det gir mot og vilje til folket
Kongen burde gi litt mot og vilje til NAVere fåvæ
>>
>>53967694
Jammen da blir det vasket ut etter vært.

Datteren til Håkon kommer mest sannsynlig til å bli sammen med en norsk en
>>
>>53967873
Nei, han har jo sagt i tale at vi er bare en byrde for landet med mindre man har en faktisk fysisk eller klart psykisk sykdom.
>>
>>53967944
>>53967873

Tror han heller snakker om de som ikke gidder å gjore no med livet sitt
>>
>>53967943
>Datteren til Håkon kommer mest sannsynlig til å bli sammen med en norsk en
Ytterst tvilsomst. Men en bra ting om hun blir det da, da kommer enda mindre folk til å ta kongehuset alvorlig. Tradisjonen tilsier jo at hun helst skal gifte seg med en annen kongefamilie. Er jo litt grunnen til at vi har dem, for at de skal knytte bånd med andre land og deres kongelige.
>>
Ikke hor på de som hater kongehuset, de er mest sannsylig kjopt og betalt av langnesene i å mane opp hat mot norske tradisjoner, som deres agenda tilsier skal utslettes.

Gleder meg å se så mange hvite brodre stå sammen mot denne fæle snikglobaliseringen av norsk historie. Viste at mange brodre var her.
>>
>>53968056
De trenger ikke knytte bånd med å presse ut unger for andre kongefamilier
>>
File: 2449106.jpg (17 KB, 275x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2449106.jpg
17 KB, 275x373
HIF i fred, alkoholiserte skjelettmannen
>>
>>53968178
Den forstår jeg ikke. Hva mener du? Om Ingrid pumper ut et par barn med en prins så er de fremdeles hennes, om hun ikke gifter seg med en kronprins. Vi har tross alt primogenitur.
>>
>>53968056
>mitt ansikt når hun gifter seg med nordmannen abdul abdullah
>>
>>53968310
>Om Ingrid prumper ut et par barn
FDFD
>>
>>53968178
>Ingrid er halvt "vanlig"
>Hennes barn blir 1/4 kongelig
>Så 1/8 kongelig
>etc etc
Så utvanning av kongeblodet er greit mens vi fremdeles skal foredle dem? Da kan vi like greit stemme på vanlige folk om å bli kongelig.
>>
>>53967813

bare si hei og deretter sa at du vil gjerne mote opp for kaffe eller lunsj
ikke gjor en "real date" enda
>>
>>53968338
Hahaha ja, vi får se om alle disse loyale monarkistrottene fremdeles er da like supportiv mot monarkiet. La dette skje.
>>
>>53968338
Hadde du funnet fram rifla og gjort noe med det da?
Jeg hadde i hvert fall blitt mektig forbanna (for å være ærlig)
>>
>>53968173
Enig.
Globalisering ulmer kraftig over europe disse dager, viktig at vi tar vare på tradisjonene våre, för Merkel og EU går full reich mode.
>>
>>53968422
Nei, alle har lov til å bli sammen med dem man vil.
>>
Minner om at monarki er den eneste formen for styresett som en kristen nasjon burde ha. PRIS HERREN og den han har satt til å styre landet.
>>
Hvorfor er det så mye snås om snåsamannen for tiden?
>>
>>53968541
Dette! Lenge leve den norske kirke!
>>
>>53968412
jeg liker kongehuset men hadde stottet republikk fort som faen om en brun person kom inn i kongefamilien
>>
>>53968448
Amen bror. Vi kommer til å være den siste bastion av historiske europa, for resten av europa bryr seg ikke i politisk korrekthetens navn. Heldigvis er det mange mange grupper som kjemper imot, men deres fiender er mektige og har fått folket til å mobbe, stotte ut og hate dem. Men de kjemper på.

Du vet jo hvordan det er i dag.
Stolt afrikaner? Så bra!
Stolt muslims? Vakkert.
Stol hvit kristen mann? FYSJ OG FY
>>
>>53968566
PR for en ny film om han
>>
>>53968541
REX PERPETUUS NORVEGIAE
>>
File: 109001772.jpg (739 KB, 4212x2122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109001772.jpg
739 KB, 4212x2122
>>53968599
>Stolt afrikaner? Så bra!
>Stolt muslims? Vakkert.
FY FOR HELVEDE
Y
>>
File: A1hgKo8CIAAaQLP.jpg (26 KB, 439x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A1hgKo8CIAAaQLP.jpg
26 KB, 439x450
Misunnelig på Tassen, gutta.
>>
>>53968541
Tullball, den eneste som fortjener folkets respekt er GUD og Jesus, ikke en selvforfremmet dott som tror seg helligere og viktigere enn selv GUD

Teokrati når??
>>
>>53968541
Mener du personlig at kongen er en slags guds skjikkelse for oss?
>>
File: søster.jpg (208 KB, 1627x1655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
søster.jpg
208 KB, 1627x1655
>>53968666
Resultatet
>>
>>53968594
>jeg liker kongehuset men hadde stottet republikk fort som faen om en brun person kom inn i kongefamilien
Mhm, store ord. Men du har vel vært som anglohanreiene når Diana fikk stor araberkuk i seg.
>>
>>53968731
>skjikkelse
>>
File: 109b8m773.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109b8m773.jpg
67 KB, 540x534
>>53968541
>kristen nasjon
Cuck dine forfædre noget mere.
>>
>>53968747
Diana var ingiftet kongelig, og ble skilt ifra dem uansett. Er ikke sammenlignbart
>>
Noen som har peiling på gitar her?
Hvordan hooker jeg opp el gitaren min til PC?
Holder det med en jack til mini jack inn i mikrofon inngangen?
Hvilket program må jeg bruke for å simulere forsterker?
>>
>>53968785
Vi har mer til felles med kristendommen enn norron i dag, du vet, etter 1000 år med det.

Eller skal vi fremdeles kidnappe dansker og ofre dem til gudene på grusomme måter?
>>
>>53968379
Dine amerikanske veier er ikke så enkelt her min venn
>>
>>53968731
Han er ikke en gudsskikkelse (du skal ikke ha andre guder enn Gud) men det er f. eks. lovbestemt at kongen skal være kristen og kongen bekrefter selv at en konge bor være kristen, så det maker sense at kristne vil ta vare på kongehuset siden da har de faktisk det formelle statsoverhodet på sin side.
>>
>>53968840
Jeg mener bare det er ligeså latterligt at kalde det "vores". Det stammer jo fra Mellemosten. Hvorfor overhovedet have noget? Eneste grund jeg kan finde på er bare for at være i modstrid med indvandrerne.
>>
>>53968747
Det er kun to alternativer hvis en araber eller neger kommer seg inn, republikk eller .308.
>>
>>53968666
>mfn jeg snek meg inn i en honsegård da jeg var 12, og pulte en hone til dode
Var ikke meninga, men klarte ikke å stoppe når jeg var i gang, så hele stumpen på hona revnet opp og det var blod og gorr overalt. Antar den blode seg igjel, eller dode av sjokksmertene. Har litt dårlig samvittighet for det den dag i dag. Men var jo bare en hone da, og folk er nyskjerrige som barn.
>>
>>53968731
>>53968694
Jeg mener at kongedomme er den bibelske formen for styresett. Gud satte Saul, David og Solomon til konge over Israel ikke president.
>>
>>53968994
jeg kjöper ikke den historien, selv om jeg vet at noen galninger har pult höns
>>
File: 1a91882.jpg (233 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1a91882.jpg
233 KB, 700x700
>>53968994
Selv som en joke er dette foruroligende
>>
>>53968935
Kongedomme er da også den riktig formen for styresett i noronn mytologi
>>
>>53968935
Vi kan ikke bare glemme alt som har med kristendommen nå. Og luthersk kristendom er jo noe unikt nord europa.

Men om vi skulle bare "droppe" det, så må vi også utslette alle våre verdier, kultur, tradisjoner og samfunn, da skandinavia spesielt er så inviklet med kristentroen.
>>
>>53969069
>joke
>>
>>53969065
>Jeg vet at noen gale folk har gjort det
>Men jeg tror ikke på at noen fra 4chan, hvor gale folk samles har gjort det
>>
>>53969069
>joke
Hele språket ditt er en vits danske.
>>
>>53969144
Snakk om å hanreie seg selv. Norsk er jo så og si dansk og.
>>
>>53968994
Å fy faen jeg har ikke ledd på så hardt på lenge
>>
>>53969095
Slettes ikke. Hovdingdomme er norron. Når Hovdingen dor så kan alle kjempe om å bli den nye. Ikke sånn eurohanreisaker hvor det går i arv.

Bra at jodene har lurt deg så godt da. Kongen trenger loyale sauer.
>>
>>53964987
Mine herrer, dere gjetter aldri hva jeg så på Coopen.
>>
>>53969095
Mener ikke kongedomme men religion. Kan jo ligeså godt have en kejser i så fald.

>>53969096
>afskaffelse af religion betyder også du smider hele din kultur ud
Ligesom de der retards der siger at hvis du ikke er troende så har du ingen moral.
>>
>>53969140
4chan er >90% röverhistorier
>>
>>53969411
En keiser er vel en konge over flere nasjoner? I så så burde vi har en KEISER I NORD!

>>53969353
Hadde hovdingdomme vært greit for deg?
>>
>>53969626
Ja, da hadde den sterkeste fått sin fortjente plass, og vi hadde ikke trengt å være redd for islamister som sniker seg inn i styret.
>>
>dfn du lever i kommunistnorge og har bare 2 timer igjen for olsalget stopper
>>
>>53969700
Anbefal meg en ol da Anonsen :)
>>
>>53969411
Okay, så fortell meg, hvordan skal vi vaske ut denne jodiske tro fra kultur og samfunn og gjore det nordisk igjen? Hvordan skal vi få alle millioner mennesker til å bare skifte spor helt? Hva med kirkene?
>>
Hallo
>>
>>53969411
>Ligesom de der retards der siger at hvis du ikke er troende så har du ingen moral.
Er nok ikke snakk om dette, men heller det at kristendommen holder et sterkt preg i de nordiske land, og vi opplever det rundt oss hver eneste dag uten å engang tenke over det. Til og med flaggene våres bærer kristne kors. Kan vi virkelig bli kvitt kristendom når den ligger så dypt gravd i kulturen vår?
>>
>>53969428
Det er lett å tro det ja. Men med anonymitet kommer sannheten lettere frem, selv hvor absurd den kan være.
>>
>>53969775
Nei. Jeg er ingen ölkonnosör, jeg kjöper Tuborg hver gang med mindre jeg er på en pub og bare pröver meg fram.
>>
>>53969831
Utlendinger UT
>>
>>53969832
Fjerne korset i flagg når?
>>
>>53969912
Hvordan er jeg en utlending?
>>
>>53969987
Du er for hoflig. Du priset heller ikke GUD, eller heilet dine hvite brodre. Når du er på stormfront, skal du oppfore deg som en.
>>
>>53969932
Tror det er for sent å gjore noe med kristendommen. Dog har vi et valg og kan si nei til Islam, aka den tredje iterasjonen av disse semittiske religionene.
>>
File: 0109.jpg (332 KB, 598x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0109.jpg
332 KB, 598x924
>>53969626
Ja ja, kejser, konge, provede bare at sige at vikle det rundt i religion ikke rigtig betyder noget i dag fordi folk bare ikke er troende i det samme omfang som tidligere. Det værste er bare de liberale idioter med >nuværende år, som om det fucking betyder noget, som om der aldrig for i menneskets historie har været perioder i samfund hvor befolkningen og overhovederne troede de var det bedste der nogensinde kommer til at være med >nuværende år osv. billede relateret.
>kvinder som professorer på universitet i fucking bagdad
NUVÆRENDE ÅR ALTSÅ
Åndssvage Canada også, deres statsminister hvor han blev spurgt om noget omkring at der var ligeså mange kvinder som mænd som han havde valgt som ministre og han svarede med fucking >nuværende år

>>53969778
Der er jo ikke noget at "vaske ud", hvor meget betyder religion for den almindelige person tror du? Nogen går måske i kirke til jul, normalt holder man konfirmation, osv. men folk er jo bedovende ligeglade med selve troen.

>>53969832
Ca. samme som ovenover.
>>
>>53970053
Når ble dette stormfront fåvæ?
>>
>>53968874

hvor faen for

det er simpelt og direkt men ikke creepy
>>
>>53970584
stormfrontautisten prover bare å få dere på kroken, ville ignorert ham hvis jeg var dere
der er klart han bare koser seg med trolling her
>>
>>53970584
Tydeligvis når en autist bestemte seg for at hans oppfatning av verden er den eneste gyldige.
>>
>>53970688
>>53970698
Har vært bannet i sånn fire, fem dager fåvæ, fordi jeg postet puppen til sofie elise. Nå hater jeg sofie elise fåvæ, hun skaper problemer for meg.

Har det kommet en stormfront i lopet av disse dagene, sier dere?
>>
KollegaAnons avanserer fra kontoret!
>>
>>53970796
Det er vel mest sannsynlig en som legger ned litt for mye innsats i agnene sine.
>>
>>53970833
Kvar er dykk no, gutar?
>>
File: storm 4chan.jpg (257 KB, 1368x1296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
storm 4chan.jpg
257 KB, 1368x1296
>>53970878
>>53970698
>>53970688
Tro hva dere vil, men swarmfront er et faktum, det kan dere sporre /pol/ om
>>
>>53971018
jeg tviler ikke på at han er fra stormfront, men det er klart han bare har det morro med å breve kantete meninger og håve in (You)'er.
>>
>>53971143
Du er usedvanlig optimistisk mot den gjennomsnitlige stormer
>>
N Y - T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
Takk til alle dere som laget flott nye fuktige megmeger.
>>
>>53970921
Hos en kollega som ikke er anon. hva gjor resten av tråden i kveld?
>>
>>53971909
>>53971909
>>53971909
>>
File: 1398056657010.jpg (190 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398056657010.jpg
190 KB, 621x621
>>53970833
>Oliver Twist
Thread replies: 365
Thread images: 72
Thread DB ID: 469888[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.