[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Fuktig megmeg utgaven.
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 345
Thread images: 69
File: 1451401630361.png (121 KB, 1714x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451401630361.png
121 KB, 1714x1350
Fuktig megmeg utgaven.
>>
File: Skjermbilde.jpg (56 KB, 478x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skjermbilde.jpg
56 KB, 478x477
La oss leve samme i fred.
>>
File: eidsvaagbjoern.jpg (50 KB, 300x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eidsvaagbjoern.jpg
50 KB, 300x371
Post din beste Eidsvåg.
>>
>>53930401
Hva syns dere om utlendinger som voldtar norske kvinner, folkens? Når skal vi si stop?
>>
>>53930525
>Når skal vi si stop?
Når batteriet på kameraet mitt dor.
>>
>>53930525
Nok debatt, ta det til /pol/.
>>
>>53930549
Glad to hear it. Are you a member of any nationalist or racial realist groups? You seem to hold some good values, and the cause needs more brave polish people who understand reality rather than flowery bullshit bubbles
>>
>>53930401
Daily reminder that your oil is ending and whole of your economy is still based on oil.
If you want survive you need built high tech factiories.
>>
>>53930648
Liker du ikke sannhet så er du hjertelig velkommen til å pelle deg ut herfra. Ta med marxisthomsevennene dine og er du snill. Vi gir oss når vi har gjort norgetråden til et bra og fornuftig moralsk senter.
>>
>>53930719
Swedish propaganda.
>>
>>53930719
Fairly certain that the ostehovel is the peak of human technology and can't be improved any further, and we're probably already the biggest exporters of this useful important tool of society
>>
>>53930724
Ta deg en forbanna bolle påsan, er i mot innvandring som alle andre her, gidder bare ikke den samme faens diskusjonen for tusende gang.
>>
>>53930667
>Are you a member of any nationalist
Nope, kek.
I'm just student on university.


>>53930757
>>53930793
You living now in golden age of modern norway.
>>
>>53930805
>er i mot innvandring som alle andre her
Det er bra. Men det hadde ikke vært en diskusjon om ikke marxistmulvarper var her og odela stemningen vær dag. Så lenge de er her, må vi kjempe tilbake for alle blir hjernevasket. Om du virkelig er på vår side så forstår du hvor viktig dette er
>>
>>53930916
>Nope, kek.
Why not? Don't you want to be a part of the resurrection of Polish pride and just racial awareness?
>>
>>53930932
Ro ned autismen din.
>>
File: 1427692670813.pn.png (917 KB, 1024x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427692670813.pn.png
917 KB, 1024x742
>>53930719
>Cucksala university

Never trust a Swede, they'll propose refugees as the easiest tangible solution to combat the dropping oil prices
>>
>>53930719
>let me tell you about your country
everyone knows oil is limited and yada yada, everyone discuss it
>>
>>53930916
The golden age was in the 70s and 80s.
Nowadays, young people can't hope to get a decent job or any social mobility unless they're rich. Back then, you could just go to the harbour, get a job and make millions from fishing without any education, certificates and such.

Now, you aren't allowed to work without them, all costing a shit ton of money. And the older generation refuse to hire norwegians to get more profit by hiring slavs and SEAs
>>
>>53929870

Ai, svarte litt sent i forrige tråden.

Jeg har ikke sagt at du skal kunne skyte folk som går på plenen din. Det er ikke det stand your ground går ut på. Stand your ground-lovgivning går ut på at du ikke har noen plikt til å trekke deg unna truende situasjoner på et område hvor du har tillatelse til å være. Dvs, at dersom noen f.eks bryter seg inn i ditt hus, så har du ingen plikt til å forsoke å trekke deg unna, eller å lose situasjonen på mest fredelig måte. Du har en eksplisitt rett til å bli værende der du er og ta i bruk den makt du anser som rimelig for å avverge angrepet, inkludert dodelige midler.

Hva tror du hadde skjedd om denne eldre kjerringen hadde meldt seg inn i pistolklubb, deltatt på skytterstevner, og så sokt om tillatelse til å anskaffe våpen, med den begrunnelse at hun ikke foler seg trygg alene i leiligheten, og onsker å kunne forsvare seg i tilfelle noe skulle skje. Vil hun få godkjent soknaden, tror du? Hvis nei, ser du det som rimelig å myke opp lovverket?
>>
>>53930989
Politic is dangerous game, bro.
And mostly not fair. I have enough stress in my life.
>>
File: NM i toleranse.png (964 KB, 969x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NM i toleranse.png
964 KB, 969x721
>innbrudd
>farlig
bare gi dem det de vil ha
>>
>>53931007
>ta i bruk den makt du anser som rimelig for å avverge angrepet, inkludert dodelige midler.
Altså, for å ta den på kanten, kan jeg bruke en granat, flammekaster eller anti-panser rifle om jeg skulle finne det "rimelig"?
>>
>>53931210
Why did you vote for a communist throwback group?

Law and Justice’s conservatism is essentially provincialism, their politics populist. The PiS core are not natural capitalists, They are hostile to free-market economics, regard businessmen as “speculators” and believe in government control of everything, including property rights. Their fiscal policy is anything but right-wing. They have promised to crack down on banks, lower the retirement age and give massive monthly cash handouts to parents for each child.
>>
>>53930719
Man those swedes sure a cucked and butthurt.

The swedes don't know anything we don't, which is why we save all the oil-gold we get in giants funds to sustain the next most lucrative economy.
>>
>>53931244

I utgangspunktet ja, me problemet med den type våpen du lister opp er at de er angrepsvåpen, som i liten grad kan benyttes til kontrollerbart selvforsvar, uten å utgjore en stor fare for omliggende eiendom og personer.
>>
File: happy moth.jpg (16 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happy moth.jpg
16 KB, 333x333
eg må drite
>>
Hvor er det blitt av liberalistanon gutta?
>>
>>53931852
Konverterte til storm.
>>
>>53931852
Han ble doxxet, skjönner godt at han ikke identifiserer seg her noe mer.
>>
>>53931899
>Folk tror på doxxepisset
Hvor lettlurt kan man bli?
>>
>>53931210
I don't want to have problems with law.
I have clean papers and studying to get better job. Later work work and work to buy better car, own house, later i will think about some wife.
I'm just a normal guy.

>>53931411
I just check "economic situation in norway" and this was first picture. From where you know that is svensk pic?

>>53931388
Because PO have long list of corruption scandals, and they was just puppets of germans. EU cash for roads disappeared and many companies went bankrupt because they did not get salary for built roads...
Also military tenders was fake, and winning companies was mostly from germany or "friends" of minister. Also there was a lot of proofs but ppl who published it have "accidents" or go to jail, (not corrupted politics, but this one ppl who published proofs goes to jail xD because "tapping" was illegal)
Also they want to ban crosses on wall in every public building and religion subject in schools.

I'm true pole for generations and rman catholic so i don't like it what they doing with country.
>>
>>53931852
>>53931899
Han brever her innimellom tydeligvis, men ellers holder seg mest til tyskertråden. Er selv mest nysgjerrig på flyfotoanon.
>>
>>53930519

Peter Beste (en amerikansk fotograf som bl.a har reist endel sammen med norske svartmetall band og undergrunns gangster rap scenen i usa for å lage fotodokumentarer om ekstreme musikksjangere) Var i Norge og fulgte Bjorn Eidsvåg på en miniturne for to år siden. Han fortalte at godeste Eidsvåg var mer ekstrem og grisete bak scenen enn samtlige norske svartmetallband han hadde mott. Dette fortalte han i fullt alvor. Ble fortalt alt dette på fylla så jeg husker ingen konkrete eksempler men skal se om jeg klarer å grave opp noe ilopet av morgendagen.
>>
>>53931996
ikke oppmuntre anons til å stikke seg ut, det resulterer bare i bæsjebreving
>>
>>53931996
>>53931852
Er det lett og bli kjendis i tråden?
>>
>>53931996
Er det han som brever Miriam Stein også?
>>
>>53931947
Nja, nå ble han faktisk det. Folk fant til og med fram bilder av ekskona hans og brevet det her omkring.
>>
>>53932084

>ekskona

Var ikke han sånn 20?
>>
>>53932044
Jeg kjöper den, det er ikke akkurat en hemmelighet at Eidsvåg har drukket mye og levd som festlöve.
>>
>>53932084
Åja, så det var ikke han episke villmannen doxxeanon som "gjorde det"? Da har vel den idioten brevet ting som var veldig lett å finne ut av hvem han var.

Men jeg skal gjerne se bevis da. Tviler på at alle har bare sånn plutselig slettet alt som var med den loken
>>
>>53932078
Ja

>>53932114
Tror han var litt eldre, men uansett. Man kan si han levde litt på kanten.
>>
>>53931980
>From where you know that is svensk pic?
It says "Uppsala Universitet", AKA Uppsala University.

https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_University

Swedes always do this shit. They just mad all they've got left is volvo and closets.
>>
>>53932158
Var du ikke her, så var du ikke her. Var flere som ble doxxet. Av de jeg kommer på i farta, så har vi:
>Liberalistanon
>(Manne)Hora
>Espen "Beiser alt i bæremeiser" Artyom
>>
>>53932218
>They just mad all they've got left is volvo and closets.
closets?
What about IKEA?
So their economy is more fucked? Do you have any sources/ charts?
>>
>>53932158
Doxxeanon sto nok bak det, ettersom han var den eneste som brydde seg nok til å pirke frem i det lille av info folk la ut i tråden om seg selv. Detektiv Downs (må gud vokte over han) gjorde det samme, men med humor og uten å skape masse drama rundt det.
>>
>>53930470
Men ikke på samme sted.
>>
>>53932285
IKEA = closets.

https://www.youtube.com/watch?v=lfsPJoN8dDI
>>
Hvem /drittpostepåjodel/ her?
>>
>>53930401
why did the norwegian man crash his car?
>>
>>53932794
ta en sverige a
>>
>>53932817
One of our top best skiers crashed while DUI.
>>
>>53932817
Sounds like the lead up to a joke. He's not just any Norwegian, though. He's the hero of the nation, Petter Northug, who crashed his car while drunk one night.
>>
>>53930470
>danser i ring rundt jorda
>står på jorda
PLOTHULL!
>>
>>53932278
Om jeg ikke tar helt feil så var vel samtlige sosialister, så det var vel fortjent. Da fikk de fole hvordan det er å leve i et kommunisthelvete hvor alle vet alt om dem
>>
Damn i learning now about theories of Bronsted...
>>
>>53932278
>>53932504
Det er flott og bra, men bilder? Altertnativt link til arkivet
>>
>>53932817
He was drunk probably.
or there was ice on road.
>>
File: Gvu7Qkr.png (658 KB, 583x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gvu7Qkr.png
658 KB, 583x584
>ja, m'lady, jeg mener staten burde ha monopol på utdanning
>det virker for meg som en god idé at en gruppe med byråkrater i utdanningsdepartementet setter seg ned og lager en læreplan for alle elevene i hele landet. På den måten har vi samlet alle eggene i en kurv, og om læreplanen er dårlig, får vi en hel generasjon med idioter
>vi kan ikke bare overlate det til det private, slik at forskjellige skoler og organisasjoner kan eksperimentere med ulike losninger for å finne de beste og rimeligste måtene å levere utdanning på
>det er for meg helt rimelig at skoler ikke skal ha okonomiske incentiver til å forhindre ting som f.eks mobbing
>vi kan ikke overlate utdanning til det private. Det finnes 30k barn der ute som uten den norske enhetsskolen ville stått uten en plattform å bli mobbet på ukentlig
>mobbing er svært viktig for barnas sjanser til å lykkes videre i livet
>>
>>53930470
Fint propagandabilde. Ikke en eneste hvit mann eller kvinne å se noen stess. Et utopia for mange i trådene her.
>>
>>53933080
Gamle arkivet er tapt, så det er nok umulig å finne tilbake til det.
>>
>>53933295
>det er for meg helt rimelig at skoler ikke skal ha okonomiske incentiver til å forhindre ting som f.eks mobbing
for å være ærlig med det er det totalt forkastelig om en skole trenger okonomisk insentiv for å stoppe mobbing
de burde ikke trenge noe insentiv i det hele tatt
>>
>>53933295
>plattform å bli mobbet på ukentlig
Ja, vi ser alt resultatet av en dårlig læreplan.
>>
>>53933295
Er det noe som er mer kringlete enn hatte megmeger?
>>
>>53933410
>ærlig med det
med deg*
>>
File: ashraba.jpg (64 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ashraba.jpg
64 KB, 450x600
>cannabis kommer til å legaliseres innen 10 år

Foles godt fåvæ
>>
>>53933467
hvorfor det, så du kan forværre psykosen din enda fortere
>>
>>53933295
>Jeg vil diskutere enda mere slik at tråden kan gå tilbake til soppelkvalitet som den siste!
>>
>>53933517
>psykosen

Psykoser er bare noe tull staten har funnet på for å skremme befolkningen fåvæ
>>
>>53933467
Du er ufattelig naiv hvis du tror det er tilfelle.
>>
>>53933410

Hva de burde er en ting, men realiteten er at mobbing på mange skoler ikke blir tatt seriost i det hele tatt. Det ville vært mye bedre om skolene var avhengige av et godt rykte for å beholde sine kunder fåvæ.
>>
>>53933690
Det er bra. Mobbing bygger karakter. Tror du dine bestefedre sutret og bar seg over litt uskyldig mobbing? Nei, de vokste på det. Ikke rart at vi er "pingle generasjonen" sånn som sutrekopper holder på
>>
>>53933690
du blir aldri kvitt mobbing, det er del av oppveksten
>>
>>53933768
t. en som mobba folk fra 1-10. klasse.
>>
>>53933597
Er du serios nå?

Det er riktig nok sant at staten hyper det noe, men det er vitenskapelig bevist at hasj kan utlose psykoser hos latente personer.
>>
>>53933598
Les deg opp på UNGASS 2016 du gutten min. Det kommer til å endre alt.
>>
>>53933883
nesten alle har blitt mobbet og mobbet andre, det er sånn unger er
så har du en minoritet med autister som tror det er andres jobb å beskytte folelsene deres
>>
>>53933768

Det er stor forskjell på roft samspill/lek, og mobbing.
>>
>>53933768
Innenfor visse grenser. Mobbing kan dras så langt at det gir de utsatte varige mén livet ut. Men det er vel bare god sosialdarwinisme, i dine oyne?
>>
>>53933961
Riktignok en anecdote, men ex'n til ei venninne av meg trigget schizofreni etter å hasjet på ferie. Hun fant ut i senere tid at morsiden hadde mye historie med schizofreni, men dette var vist det som "fikk det fram" i fyren. Han har vist ikke blitt noe særlig mye bedre siden den gang for et par år siden.
>>
>>53934057
det er sikkert et sårt tema for noen, men de som ikke takler mobbing er tross alt de svakeste
og de vil alltid være svake
>>
>>53933961
Det er også vitenskapelig bevist at hamburgere kan utlose overvekt hos latente personer.
Det blir et meningslost argument.
Uansett så er det viktigste argumentet personlig frihet; det er absolutt ingenting som tilsier at staten bor ha rett til å nekte meg å royke.
>>
>>53934167
>det er absolutt ingenting som tilsier at staten bor ha rett til å nekte meg å royke.
jo fordi ved å tillate det blir det spredning av det og det går utover folkehelsa, du kan f. eks. påvirke mindreårige som er veldig lett påvirkelige
dessuten går pengene dine til en grusom industri som er styrt av kriminelle
>>
>>53934057
Ikke han, men mener at mobbing innenfor visse grenser nesten er en nodvendighet. Viss en person skal leve i et trygghetsrom hele livet så går de på en smell for eller siden.

Mange som tolker lett erting som mobbing, selvsagt er det alvorlig hvis en person blir singlet ut som et mål. Men hvis du aldri lærer å takle sånne ting så går du på en smell
>>
>>53934159
Det at de ikke tåler en viss mengde mobbing fra folk rundt seg betyr ikke at de ikke kan bidra til samfunnet. Å mobbe mennesker til avgrunnen er å robbe samfunnet for kompetanse, hva enn den kompetansen er.

Så er det etikken bak mobbing i tillegg.
>>
>>53934167
Dette. Jeg mener at staten har ingenting med min helse å gjore uansett. Så om jeg vil ta heroin eller runke meg igjel så er det min sak, ikke facistene.
>>
>>53934273
>innenfor visse grenser
Det er jeg enig i. Jeg snakker om mobbing dratt til det ekstreme, mobbing som odelegger mennesker for resten av livet.
>>
>>53934268
>en grusom industri som er styrt av kriminelle
Ikke viss det var lovlig. Jeg står for det samme med prostitusjon. Men du er vel mer opptatt av at fjortiser skal få sex med voksne damer som du ikke fikk da du var på deres alder tenker jeg.
>>
>>53934004
Når dattera di svelger 50 piller sammen med en flaske alkohol fordi ho blir mobba for å være feit på skolen når ho ikke er feit, så skal jeg le av deg også.
>>
mobbing er et megmeg bare rist det av deg
>>
>>53934268
>ved å tillate det blir det spredning av det og det går utover folkehelsa
Dersom folk har lyst til å royke, hvorfor skal de ikke få lov til det?

>dessuten går pengene dine til en grusom industri som er styrt av kriminelle
Dette er et argument _for_ å legalisere
>>
>>53934167
>t. Mohammad
Ta med deg narkotikaen og stikk av, jodeslave. Vi vil ikke ha sånt soppel her som odelegger god norsk samfunnsmoral.
>>
>>53934412
>t. kjenner ingen som har blitt heftig mobbet
>>
>>53934395
>>53934442
det er uansett umoralsk å royke for det er legalisert
all ideologi til side, betaler du for dop i 2016 så gir du penger til kriminelle nor som sier at du verdsetter dine egne hedonistiske lyster mer enn noe annet
>>
DET VIKTIGE HER VAR AT SKOLEN MÅ PRIVATISERES, IKKE EN AUTISTISK DEBATT OM MOBBING.
>>
Om ikke de svakeste ble mobbet, så har de ikke en helvetes sjanse i havet med å overleve som voksne.

Jada jada uff og meg, noen tilbakestående pingler blir sikkert preget av livet, men mange klarer seg fint, om ikke bedre i det voksne livet selv om de var/er blandt de svakeste og ikke naturlig skulle ha overlevd. Men de ble herdet av litt mobbing. Noe boblebarn ikke blir
>>
>>53934594
Ja fordi det er normal oppförsel at voksne mennesker mobber hverandre mener du?
>>
>>53934593
Pell deg vekk, vi diskuterer viktigere ting her
>>
>>53934582
>det er uansett umoralsk å royke for det er legalisert
Lar du virkelig moralen din bli diktert av hva staten sier er greit eller ei? Tenk selv, anon.
>>
>>53934406
>antyder at jeg skal ha datter, ikke sonner
>antyder at om jeg skulle hatt datter, så ville jeg gitt henne tillatelse til å bli feit, og at hun hadde vært stygg med mine fantastiske gener
>>
>>53934582
>verdsetter dine egne hedonistiske lyster mer enn noe annet
Og hva er galt med det?
>>
>>53934582
>det er uansett umoralsk å royke for det er legalisert
Her må du virkelig utdype, fordi dette ga null mening
>>
>>53934582
>det er uansett umoralsk å royke for det er legalisert

Skyt deg selv Immanuel Kant.
>>
>>53934594
>ikke naturlig skulle ha overlevd
Vi lever ikke i det 19. århundret lenger
>>
>>53934629
Ja. Det er en del av den genetiske hierarki. Den sterke's rett etc. Man må sorge for at de som bringer minst til genebassenget forstår sin plass og ikke tror de er noe mer enn hva de er.
>>
>>53934658
det er ikke diktert av hva staten sier, det er diktert av min avsky for organisert kriminalitet
>>
File: kantetefåvæ.jpg (319 KB, 960x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantetefåvæ.jpg
319 KB, 960x723
>>53934747
>>
>>53934747
Herregud, bare myrd deg selv dersom du er så bekymret for genbassenget
>>
>>53934678
alt
>>53934695
jeg trenger ikke utdype, les brevet mitt noye
>>
>>53934673
Hadde hun vært stygg med våre gener, så vet vi at dama er utro som faen og skal straffes med dod.
>>
>>53934753
Men det er jo nettopp staten sin skyld at pengene går til organisert kriminalitet og ikke statskassa
>>
>>53934787
Skal du breve dette vær gang jeg gir deg rodpillen, anon? Du gir meg bare bekreftelse på at du må reddes fra deg selv og den hjernevaskingen du har blitt påfort av fremmede agendaer
>>
>>53934886
det er din skyld fordi du er en degenerert narkomisbruker som kjoper dop når du har mange lovlige alternativer
>>
>>53934928
Åh, er det jeg som setter lovene for rusmidler her i landet? Det var jeg ikke klar over.
>>
>>53934928
>mange lovlige alternativer
...og vi nevner i fleng? Nikotin, koffein og alkohol? Er vel bare sistnevnte som kan klassifiseres som et "reelt" rusmiddel.
>>
>>53934910
Jeg ler like höyt hver gang jeg ser en stormer som snakker om at andre er hjernevasket. Makan til simplistisk verdenssyn finnes knapt nok.
>>
Hvilke rusmidler benytter dere dere av gutta?

Alkohol, koffein, nikotin, MDMA, hasj, LSD, og litt pepper og cola en sjelden gang fåvæ.
>>
>>53935125
Ikke hver dag man ser en hjernevasket marxist som er stolt av det.
>>
>>53935183
Den kommentaren kaster jeg rett tilbake der den kom fra, med et smil.
>>
>>53935226
Kaller du meg marxist? Trodde jeg var stormer jeg.
>Marxist logikk!
>>
>>53935286
Dere har robbet det ordet for all mening, så da folger jeg deres eksempel og kaster det vilt rundt meg.

La oss feire kaos, anon!
>>
>>53930401
Er det så jævlig vanskelig å gjöre trådene sökbare i katalogen, gutta?
>>
>>53935361
Du skulle vel likt å se det norske samfunn i kaos ja, derfor du jobber så hard for det
>>
>>53935663
Nå grafser du etter halmstrå her, anon.

Men nå må jeg ta kvelden, har jobb i morgen. God natt!
>>
>>53935757
Ja, lop inn i armhulen til Jafar og Tyrone og fortell dem hvor ekkelt fakta er.

God natt.
>>
>>53935805
Jeg driver ikke med sånt, jeg. Men hver sin smak!
>>
>>53935633
Gikk fort i svingen beklager anonsen.
>>
File: 1452448688160.png (27 KB, 700x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452448688160.png
27 KB, 700x450
Så bortsett fra alt skitbrevinga har folk det fint?
>>
>>53936377
>skitbrevinga
jeg synes faktisk det har vært relativt hoy standard på diskusjonene i dag, med unntak så klart

blir nesten nostalgisk
>>
>de er ikke semivegetarianere i 2016
>>
>>53936513
>hvordan fremstå som enda mer hoven og slitsom enn veganere
>>
>>53936452
Ingen ting slår mai i fjor.
>>53936513
Nei takk er for glad i kjott og fisk.
>>
>>53936513
Hva innebærer det?
>>
Faen meg debatt nå og får faen meg kreft as. Joiner i morgen tidlig når dere ikke er så jævlig hissige.
>>
>>53936645
>Ingen ting slår mai i fjor.

Jeg var her når vi tok brevrekorden!
>>
>>53936734
Det har roet seg ned nu, bli med på kosen.
>>53936742
Jeg også.
Glem aldri!
>>
https://tv.nrk.no/serie/underholdningsavdelingen/MUHH39000116/sesong-4/episode-1#t=12m10s
>>
Do Norwegians and Swedes differ in mentality, morals and habits a lot?

https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI
>>
>>53936865
Likte den med Fredagstaco jeg.
>>
>>53936942
This is with exceptions, but I always felt like most Norwegians value tradition and nationalism, while Swedes would embrace progressiveness and the like.
>>
>>53936734
men anon-kun, jeg er alltid hissig
>>
>>53937292
>most Norwegians value tradition and nationalism,
That is good
Look how germany or sweden ended..
>>
>>53936734
Dette, leste nettopp gjennom forrige tråd, må være den kjedeligste Norgetråden jeg har lest siden oppstarten.
>>
>>53937292
Traditional dress and occupations like Fisherman and such?
>>
>>53937466
abloo bloo bloo så synd for dere at det kom en tråd uten örten rullestoljenter, prumpeposting, nödrim or diverse anons some pröver å gjöre seg selv til kjendis ved å poste sin spesielvalgte autisme om og om igjen i håp om gjenkjenning.
Slapp nå av fordi snart kan dere gå tilbake til å breve monsterkort. Diskutere været. Prate om hva dere skal spise, kjöpe på butikk.

ta meg på tissen
>>
>>53937714
>abloo bloo bloo
Beklager, snakker ikke neger.
>>
File: norgetråden.jpg (251 KB, 789x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norgetråden.jpg
251 KB, 789x780
>>53937714
>>
File: image.png (18 KB, 366x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
18 KB, 366x396
>>53930401
Please tell me the thief was a Pole
>>
>>53937782
the thiev were himselves
>>
>>53937458
It's not like the progressive Swedish mind didn't spread here, but we didn't take it all the way.

>>53937599
Just being overly fond of our country, flagging literally all the time, having over-the-top celebration during our national day and holidays etc.. And yes, Norwegians are very fond of fishing, skiing, hiking, you name it. National robes are also often present, such as bunads and mariusgensere. It's hard to describe, but you'd kind of get the gist of it by spending some time here.
>>
Hvem har dårlig selvtillit her?
Har kjent ei jente ganske lenge nå og vi har vært i rekke seksuelle situasjoner nå, men vi har ikke hatt sex fordi jeg er pyse. Hun har ligget med en del folk for mens jeg har ligget med to jenter og har bare dårlig erfaring etter det. Er drit redd for å fokke det opp.
>>
>>53937977
Ikke tenke - bare gjöre, anonsen
>>
>>53937976
I'd like to visit Norway one day, sadly there is no exchange program for my study.
>>
File: bare vær deg selv.jpg (545 KB, 1543x1891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bare vær deg selv.jpg
545 KB, 1543x1891
>>53937977
>>
>>53937770
hvem tiltaler faren sin som "far"?
Jeg vet jeg nettop gjorde det, men jeg snakket da ikke til ham, det blir noe litt annet
>>
>>53938067
Kvalitetspost
Vi trenger flere hoykvalitetsmegmeger fåvæ
>>
>>53937714
>monsterkort
har min hobby blitt erkjennet?
>>
File: bday.gif (605 KB, 322x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bday.gif
605 KB, 322x242
>>53938176
GRATULERER ANON

DU HAR OPPNÅDD MEGMEGSTATUS
>>
Gutta, kan vi lage en ny tråd gutta? Denne er ikke sokbar fåvæ.

N Y - T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
>>53938033
Takk, Sifu anon.
>>
File: 50563184_p0.jpg (1 MB, 1920x1905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50563184_p0.jpg
1 MB, 1920x1905
Kan noen fotokjope /norgetråden/ på skjermen på bildet her?

Fant det på Pixiv da jeg så etter animejenter, tenkte på dere i tråden her gutta.
>>
>>53938284
Jepp, gi meg 5
>>
Norn som vet om det går an å få den o koden på ipad på en eller annen måte?
>>
>>53938226
>>53938176
ayy
>>
>>53938096

>Han tiltaler ikke sin far som "far"

Tipper du sier "ælva" i stedet for elven også fåvæ.
>>
File: Uk newspapers.jpg (87 KB, 600x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uk newspapers.jpg
87 KB, 600x642
>>53938343
>>
>>53935155
Alt det du nevnte, men er ikke noe glad i pepper.
Cola derimot.... ganske så chill. Synd at ett gram går altfor fort unna på en kveld.
Også provd ket en gang, falt i smak.
Tenker kanskje å ta en syretur snart, men må fikse noe sovepiller eller noe lignende når 10-11 timer er gått, syre varer altfor lenge, og hasj hjelper ikke når man skal prove å sove.
>>
>>53938347
>elven
Sossejævel
>>
>>53938347
Det gjor jeg dessverre. Sier også kongsberr eller sarjsborr. Kloyvd l når jeg sier helg og elg og. Vakker dialekt/sosiolekt fåvæ,
>>
File: eqeqw.jpg (2 MB, 1920x1905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eqeqw.jpg
2 MB, 1920x1905
>>53938284
>>53938309
>>
>>53938426
>skjermen har brevet med bildet
Nei og nei, anonsen.
>>
>>53935155
Hasj. Har ikke provd noe annet. Nærmeste jeg kommer amfetamin var når jeg tok 40mg (tror jeg) med ritalin.
>>
File: eqeqw.jpg (2 MB, 1920x1905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eqeqw.jpg
2 MB, 1920x1905
>>53938506
Okei, gi meg 5 til så skal jeg ordne det
>>
>>53938419

Hores jævlig arbeiderklasse ut fåvæ.
>>
>>53938506
Liker du ikke rekursjon anon?
>>
Jeg vil ha en jobb. Hva skjedde med kollega anonsene? Jeg aner ikke hva de driver med men jeg vil også jobbe for megmeg konsult AS.
>>
>>53938246
Drit nå i det når vi har hatt den oppe i tre timer og snart fått 200 svar.
>>
>>53938595
nyt din hummer
drikk din vin
din tid kommer
borgerlige svin
>>
File: COFjrn_WIAAb7hy.jpg (88 KB, 639x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
COFjrn_WIAAb7hy.jpg
88 KB, 639x605
>>53938595
E9.
>>
>>53938246
Folk må klare å finne den om den ikke er sǿkbar også, selv om det er litt irriterende.
>>
File: eqeqw.jpg (2 MB, 1920x1905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eqeqw.jpg
2 MB, 1920x1905
>>53938506
>>53938573
>>
>>53938667
Kan faen ikke tro at jeg lo hoyt av det der.
>>
>>53938792
Ordspill er Reddit-tier, men det der er ganske godt.
>>
>>53938763
Se der ja
>>
>>53937977
selvtilliten din blir mye bedre hvis du blir sammen med denne jenta, så gjor det
>>
Prover dere å fortelle meg at det finnes mennesker i Norgetråden som ikke vokste opp i en familie med samlet inntekt på minst 1-1,5 mill, hus med tilhorende hage, minst en hytte (helst to, sommerhytte langs Oslofjorden/Sorlandskysten, og vinterhytte på fjellet), og to biler? Tok det for gitt at vi alle var middelklasse fåvæ.
>>
File: 1452990955485.jpg (5 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452990955485.jpg
5 KB, 225x225
Viva México
>>
>>53939000
er du meg?
>>
>>53939095
R E I S V E G G
E
I
S
V
E
G
G
>>
>>53939095
>>
>>53939095
vamonos muchachos
>>
>>53939140
Mellom oss og Sverige

Hvis FrP nevner en mur, om så bare på spök, blir det FrPkar av meg.
>>
>>53939290
>Clinton
>CLINTON
Men hva FAEN
>>
>>53939226
Sandberg vil i det minste ha en vegg i Hellas, Festung Europa for seieren
>>
File: murerfåvæ.png (10 KB, 379x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murerfåvæ.png
10 KB, 379x478
Bygg mur på disse strekkene fåvæ.
>>
File: CAP_9756.jpg (158 KB, 834x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CAP_9756.jpg
158 KB, 834x555
>>53939542
Frekt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kqRNe_qTx7Y

>hickok45 var aldri din bestefar
>>
>>53939542
Er fylkesflagg fortsatt en greie?
>>
File: 821.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
821.gif
3 MB, 640x360
>>53939750
>M60 kjöpt på Walmart
DOG BLESS :D:D
>>
>>53939792
Ser sånn ut

https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>>
>>53939932
Hva er egentlig den norske ekvivalenten til Walmart?

Europris?
>>
>>53940011

Obs! sdm.
>>
>>53940011
OBS
>>
>>53940011
Price-/SmartClub
>>
>>53940011
Coop Obs?
>>
>>53940011
Kan egentlig ikke sammenlignes. Walmart selger ikke bare billig off-brand fra Kina.
>>
Åj, her var det mange Walmart-eksperter kaksoispiste DDDDDD
>>
File: somali.jpg (28 KB, 523x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
somali.jpg
28 KB, 523x240
>>53937766
Det burde du, de er dypere enn hva du tror
>>
File: rullestoljv fåvæ.png (160 KB, 1000x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rullestoljv fåvæ.png
160 KB, 1000x664
>>53940043
>>53940060
>>53940062
aldri forglem
>>
God natt gutta. Snakkes imorgen.
>>
File: tassen.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tassen.jpg
10 KB, 200x200
>>53940228
>>
>>53939792
Skrudde mitt av for noen måneder siden.
>>
>>53937714
Hva er forskjellen på storm/progressivautisme og prumpeautisme egentlig? Begge to lukter den samme dritten.
>>
>>53940335
Dette fåvæ

Nå kan jeg samhomse så mye jeg vil!

>>53940359
Prumpeautisme er ikke kantete
>>
Lastet ned The Martian, gutta
Hva kan jeg vente meg?
>>
>>53940359

En stormbog er bare en sint sosialist uten venner fåvæ.
>>
>>53940400

At Matt Damon blir reddet tilbake til jorden.
>>
>>53940463
Nå er jo hele filmen ödelagt
Kan likesågodt bare skru på porno, ta meg på tissen og legge meg nå
>>
>>53940528
Hvordan kan det overhodet overraske deg at en hollywood-film ender godt?
>>
>>53940400
reddit drar til mars

>>53940509
jepp, det er en aksel hennie film, og the revenant er en kristoffer joner-gilm
>>
>>53940591
Var ment som en spök
Gikk jo ut ifra at han kom seg hjem
>>
>>53940422
Vet ikke jeg, de ser ut til å ha det morro de. Og sosialister er jo for opptatt med å være fornærmet på andre's vegne til å ha det goy virker det som.
>>
File: lol.jpg (11 KB, 235x148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.jpg
11 KB, 235x148
>>53940152
kek. Google kjenner mems'sa sine
>>
File: departementer.png (23 KB, 483x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
departementer.png
23 KB, 483x424
Foler dette ville vært et godt steg i retning av å fikse Norge fåvæ.
>>
>>53940838
Fjern forsvarsdepartemanget, så har vi endelig en agrarisk paradis som vi fortjener, gjerne finansedep og, er bare joder der som melker norge.
>>
Lett, men litt tid tok det for å forstå systemet som blir brukt. Klarer du denne? Du er vel ikke dum?
>>
>>53941136
Klarer ikke
>>
>>53941390
Skuffet. Skal gi deg et hint. Det er lavere enn 10
Brevet mitt sitt brevnr innholder også svaret
>>
hei

i dag har jeg kjopt meg et nytt lego sjorover skip

det er et lego sjorover sjorover skipet

det er litt som lego ringenes herre sjorover skipet men det har ekte sjorovere i stedet for ringenes herrer

det er omtrent like stort som lego ringenes herre sjorover skipet

det er litt kortere i skroget enn lego ringenes herre sjorover skipet og litt hoyere i mastene enn lego ringenes herre sjorover skipet

det er også en liten båt med lego sjorover soldater på

de er litt som politi og rover

hvis sjorovere er rovere er de sjo politi

det er fire lego sjorovere

det er sjorover kapteinen som har hatt og krok og trebein og kruttlapp over oyet og et sjorover sverd

det er sjorover styrmannen som har hatt og kruttlapp over oyet og pistol

det er sjorover kokken som har stekepanne og kruttlapp over oyet

også er det sjorover gutten som kar kikkert og er mindre enn de andre

han har ikke kruttlapp over oyet fordi at han er ung tror jeg

lego sjorover politiet har en robåt med årer

de har en lego snobb og en lego luring og en vanlig lego soldat

lego snobben har et sverd og er noen ganger redd

jeg tror han er redd for lego sagtann haien

han er ikke redd for lego sjoroverene

lego luringen ligner litt på en luring jeg kjenner

han er kjempe smart og har pistol

lego luringen har pistol men luringen jeg kjenner er kjempe smart

en lego mann kan ikke være smart

den er bare av plast men man kan late som

den vanlige lego soldaten er sliten

han er den som hele tiden må ro og da blir han sliten

det var alt
>>
>>53941590
Hvor lang tid tok det å bygge?
>>
>>53941590
10/10

Ler like bra hver gang. Du er en kreativ jævel
>>
>>53941136
7-4=3
5+3=8

9-5=4
6+4=10

1?

stupid tbqh
>>
>>53941664
det tok lang tid å bygge

>>53941674
takk for at du synes at det er morsomt og kanskje litt fint

du er snill
>>
>>53941752
Nei, men du er litt inne på noe
>>
>>53941801
alltså varför tror man att det är så svårt..

3
>>
>>53941928
Rett. Joss, svensker slo nordmenn forst atter en gang.
>>
>>53941950
Alla norrmän sover väl och lader opp til neste langrennslop.
>>
>>53941950
>dfn ingen norske brevere med semi-autistisk intelligensnivå som kunne ha tatt den
>>
File: jpVxlbTl.jpg (70 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jpVxlbTl.jpg
70 KB, 640x640
Tidlig nattadult, satser på at nattskiftet leverer varene.
>>
Prumpemannen til tjeneste. Min spådom fra forrige trpd var korrekt, har hatt et over gjennomsnittet hoyt prumpenivå i kveld etter den burritoen. Gikk noe sånt som slik: Prump prump prump.

*prump*
>>
Nattillegg til nattskiftet:
J5G8N-A8RP2-Z3G??

??=forkortelse for hjemmebrent
>>
File: 1444599515979.jpg (1 MB, 4961x4961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444599515979.jpg
1 MB, 4961x4961
>>53943785
Takk, anon.
>>
>>53943785

Hva er dette for å være ærlig
>>
>>53943785
Hva er forkortelsen? 96? Bare nyskjerrig på hva det er denne gangen
>>
>>53944123
HB. Spillet var Rise of The Triad.
>>
>>53944087
Hemmelig kode for medlemskap til undergrunns rullestolforum
>>
File: 1412950439158.gif (839 KB, 306x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412950439158.gif
839 KB, 306x400
Gå å legg dere naut.

God natt.
>>
>gå å legg
>>
hei

her er lego ringenes herre sjorover skipet og lego sjorover sjorover skipet ved siden av hverandre

dette er krig i senga mi som er havet

lego ringenes herre sjorover skipet seiler på lego sjorover sjorover skipet

lego ringenes herre sjorover skipet har en stor pigg fremme som kan stikke andre skip

lego aragorn og lego gimli er fremst i lego ringenes herre sjorover skipet

lego aragorn skal kaste lego gimli over på det andre lego skipet

jeg har sett på tv at aragorn kan kaste gimli ganske langt

det er deres spesial angrep

lego legolas kjorer lego ringenes herre sjorover skipet for at han har pil og bue og trenger ikke å være langt framme for å krige

han kan kjore lego ringenes herre sjorover skipet og krige samtidig

lego spokelses kongen og lego spokelsene er allerede framme

de kan gå på vannet sånn som jesus

lego spokelses kongen fekter med lego sjorover kapteinen

det lego spokelset har hugget hodet av lego sjorover styrmannen

hodet ligger i senga mi som er havet med hatten på

det andre lego spokelset går på vannet

lego ringenes herre sjoroveren fisker etter sagtannhai

sagtannhaien liker brod så han bruker brod som agn

og kjettingen til å fange den

lego sjorover kokken har stekt polser og er framme og roper at nå er det middag kom inn og spis

lego sjorover gutten sitter i utkikksplassen oppe i masta i lego sjorover sjorover skipet

der har han det bra

lego sjorover politiet har arrestert lego orkene

de har brukt katapulten som flåte men det er ikke lov

man kan ikke bruke en katapult som flåte selv om den flyter og orkene kan padle med oksa og sverdet

den ene lego orken har jo rustning av jern som er en omvendt flytevest

egentlig som en synkevest

det er jo bare dumt og tullete

det var alt
>>
>>53944368
Dyp symbolikk på dette coveret. Frans skal helt klart ha seksuelt forhold med sin bestemor, som bien på vei mot planten antyder. Frans sitt faste blikk på bien viser at han er trygg på sin kjonnsrolle som man. Hans postitur på gjerdet viser også den primalske siden, dyret i han som vil ta bestemor som en hund i lopetid, og gjerdet i seg selv kommer med subtile antydninger at Frans er klar over at han lever farlig, og at hans kjærlighet til sin bestemor forbudt og tabu i samfunnets oyne.

Bor virkelig barn lese dette svineriet?
>>
>>53944436
Til å være brutal krig på soverommet tar disse piratene det usedvanlig chill.
>>
*prump*
>>
>>53944501
La oss også rette oppmerksomhet mot löven der, for spör du meg, så kan det tyde på to ting. Altså,
A: han er en sexlöve, eller
B: hans dyriske side er i ferd med å utlöses

Ganske skummelt, egentlig. Lurer virkelig på hvordan svenskene kommer opp med degenererte fortellinger som disse.
>>
>>53944891
Det er en del av det nordiske plottet for å odelegge oss kulturelt og moralsk sett, sånn at de kan "redde" oss og stjele all oljen og fjelltrollene våre.

Med "brodre" som disse...
>>
Hodie panem feci.

*prox*
>>
>>53944891
>Jeg leser
>Anagram for
>Jeers leg
>Nederlandsk for
>"Håner ligg" aka sex
HVOR DYPT GÅR KANINHULLET??
>>
File: Oj da.png (14 KB, 597x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oj da.png
14 KB, 597x289
O-oj da
Jeg viste at å laste ned rullestolporno ikke var særlig smart. Nå tror jeg at jeg vet hva som skjedde med rullestolbrevern
>>
>>53945343
>rullestolporno
Fortell meg mer.
>>
>>53945343
>trojan.exe
10/10
>>
>>53945343
>rullestolporno
>running in the background
>>
File: helmaks.png (124 KB, 1454x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
helmaks.png
124 KB, 1454x463
Kjeks
>>
>>53941590
>>53944436
Du skuffer ikke legoanon.
>>
File: 1450749709939.jpg (7 KB, 211x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450749709939.jpg
7 KB, 211x255
>du vil aldri gå tilbake i tid og skaffe deg jv mens du enda var på ungdomsskolen
>>
File: 1450655730355.jpg (223 KB, 551x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450655730355.jpg
223 KB, 551x551
>>53947973
>du vil aldri gå tilbake til tenårene
>du slöste bort de viktigste årene i ditt liv
>>
File: 1402274985067.jpg (68 KB, 668x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402274985067.jpg
68 KB, 668x712
>>53947973

>du vil aldri skaffe deg jv

Fikset.
>>
File: megmeger.jpg (28 KB, 403x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
megmeger.jpg
28 KB, 403x195
>>53948376
>du fortsetter å slöse bort resten av livet ditt
>>
File: 1434247891854.gif (2 MB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434247891854.gif
2 MB, 750x750
>>53948387
Er bare luddere igjen etter tjue åra uansett, er ikke verdt bryet.
>>
File: la det ende.jpg (96 KB, 489x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
la det ende.jpg
96 KB, 489x384
>>53947973
>dfn broren din kjöpte barndomshjemmet til jenta du var stormforelsket i på ungdomsskolen og som du nettstalket i årevis etter
Jævlig rar fölelse, gutta. Hang til og med igjen en kjole på rommet hennes når jeg var der på visning. Nå bor hun i New York. Vennligst drep meg.
>>
File: 1408863736556.jpg (111 KB, 570x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408863736556.jpg
111 KB, 570x760
>>53948853
>Jew York
uff da
>>
God morgen gutta!
>>
File: 5495.jpg (202 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5495.jpg
202 KB, 1200x900
Ut på ski gutta. Vestmarka gutta. Onsk meg god gli gutta.
>>
>>53949878
God morgen.
Hvordan står det til?
>>53949928
God gli!
>>
>>53949949
Allahu akbar
>>
File: DSC_0003.jpg (2 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0003.jpg
2 MB, 3840x2160
God morgen folkens! Da har KollegaAnon 2 spist frokost og er klar for å loppe næringslivet for store verdier!
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
God morgen fra KollegaAnon 3. Spist deilige brodskiver med sjokade til frokost, tarmtottene mine er henrykte.
>>
>>53952330
>>53952382

Hallo kollegaer. Jeg er på vei innover nå. Er på plass om et kvarter.

T. Kollegaanon 1
>>
>>53952563
Har du forsovet deg, lathans?
>>
>>53952578

Jeg starter ikke for rundt 0900..
>>
>>53952578
KollegaAnon 1 er en high roller, så han styrer dagen sin selv. Han er forovrig min mentor og farsfigur.

t. KollegaAnon3
>>
>>53952330
>>53952382
>>53952563
>>53952578
>>53952596
>>53952601

Hva er egentlig jobben deres? Ser ut som et kontorlandskap på bildene.

>t. snart ferdigutdanna jobbsokende
>>
>>53952641
Vi driver Norges storste og mest organiserte hallikvirksomhet. Kan ikke gå inn i nærmere detaljer.

Hva er utdannelsen din?
>>
Kollegaanon 1 her, nå er jeg på plass på kontoret og klar for dagens gjoremål. Vi har begynt å varme opp munn, hender og arsle, for det bærer ut til hovedstadens offentlige toaletter.
>>
>>53952641

La oss bare si at vi sparer bedrifter for jævlig mye penger..
>>
>>53952684
Husk at vi tilbyr 10% rabatt på full pakke dersom noen her skulle mote på oss!
>>
>>53952666

Ikke relevant hvis >>53952708 stemmer, dessverre.

>>53952684

>det bærer ut til hovedstadens offentlige toaletter.
>La oss bare si at vi sparer bedrifter for jævlig mye penger..

Noe innen vedlikehold? ISS? Regnskap?
>>
>>53952787
>vedlikehold
Altså, vi er over gjennomsnittlig opptatt av hygiene, men det er skittent arbeid uansett. Utrolig hva som kan valse inn på et offentlig toalett, og de fleste betaler ganske bra for tjenestene våre.
>>
>>53952787


>>53952684
>>53952732

Kollegaanon 1 her. Dette var ikke meg.
La oss bare si at de fleste bedrifter har null kunnskap på vårt felt men veldig mange trenger oss på en eller annen måte så vi er konsulenter og selger kunnskapen vår.
>>
>>53952864

Noe a la Danfo, ISS etc altså?
>>
>>53952978
Mer a lá bildet
>>
File: 20160122_091907.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160122_091907.jpg
2 MB, 4128x2322
Da var kollegaanon 1 på plass også
>>
>>53952641
>>t. snart ferdigutdanna jobbsokende

Hva slags utdannelse tar du da? Kanskje vi kan bruke deg til noe?
>>
>>53953035

>Senior Rådgiver

Trenger dere noen til å lese korrektur fåvæ.
>>
>>53953218

Er vel heller trykk24 vi brukte som trenger en korrekturleser.
>>
gutta
>>
nærmer seg gutta..
>>
>>53953956
gutten
>>
Frokosten er inntatt å da er man klar for dagens gjoremål.
>>
borster stov av en episk megmeg hvert oyeblikk gutta
>>
>>53954006
Penisen din er ikke en megmeg
>>
File: nåmedengangsdm.png (49 KB, 642x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nåmedengangsdm.png
49 KB, 642x1083
N Y - T R Å D
Y

T
R
Å
D
>>
Ser ut som Listhaug taper.

http://www.nrk.no/finnmark/ingen-bussretur-av-asylsokere-fredag-1.12763315
>>
File: ueithneudnhte.gif (31 KB, 195x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ueithneudnhte.gif
31 KB, 195x200
>mfn noen snakker med en annen dialekt enn standard ostnorsk og forventer å bli tatt seriost
>>
>>53954457
>>53954457
>>
>>53954466
>lager ny tråd på side 1 med et bilde vi brukte for bare noen få dager siden
Godt jobba
>>
>>53954515
Ojda, er ikke dultegrensen 300 lenger?

Angående bildet, hvem /faen/ bryr seg?
>>
>>53954557
Dultegrensen har vært 310 i flere måneder nå.

Sier litt om hva slags folk som er så jævla desperate etter å lage nye tråder med sine episke trådstarterbilder.
>>
>>53954650
Nå projiserer du litt vel mye, anonsen. Jeg lagde ny tråd fordi jeg trodde vi hadde nådd dultegrensen, og brukte det bildet fordi jeg synes det var morsomt. Er ikke jeg som har lagd det.
>>
>>53954720
Ja, jævlig morsomt å bruke det samme bildet i tredjehver tråd. Hysterisk.

Tråden lever flere timer etter dultegrensen har blitt nådd, så det er komplett idioti å lage noe som helst för den faller ned på side 8, 9 eller 10.
>>
>>53954862

haha, lite homo å hisse seg opp over en tråd fåvæ.
>>
>>53954862
Slapp av nå da, tenk på blodtrykket.
>>
>>53954896
Hei, nyvenn, Velkommen til Norgetråden.
Det er generell brettkutyme å la tråder falle nær döden for man lager en ny tråd. Med over 20 aktive daglige lande og språktråder presser man folk som ikke er interessert i disse trådene av brettet hvis man holder på slik.
>>
>>53954980
Herre min hatt, tror du virkelig folk bryr seg nevneverdig dersom de skulle komme over to norgetråder i katalogen, hvorav den ene har 300+ innlegg? Har du en spektrumsdiagnose?
>>
File: maxresdefault.jpg (385 KB, 3000x2250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
385 KB, 3000x2250
Forlat skuten gutta. Ny tråd her gutta.

>>53954457
>>
>>53955031
Matte er ikke lett, Anonsen.
>>
>>53955054
Hva mener du nå?
>>
>>53955073
Nei, du har jo ca to timer på deg för denne tråden faller av, så du finner det nok ut i löpet av den tiden.
>>
>>53955100
Jævla trådautister altså, dere er like irriterende hver forbanna gang. Snakk om å lage storm i et vannglass.

Ta rumpesmerten og matematikken din og dytt de langsomt opp i rektum.
>>
>>53955133
Se
>>53954960
>>
File: BfZIkdL.gif (219 KB, 512x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BfZIkdL.gif
219 KB, 512x284
>dårlig stemning i MIN norgetråd
skjerp dere
>>
>>53955278
>t. animebrever
Ironien er markant
>>
File: 143765055035.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143765055035.jpg
111 KB, 500x500
>>53955305
men jeg er jo alltid snill og grei
>>
File: trist.jpg (91 KB, 461x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trist.jpg
91 KB, 461x479
>>53955278
Beklager, men noen grenser må vi ha.
Trådstarterne har vært helt ræva denne uka.
>>
>>53955438
>t. sjakkanon
>>
>>53955438
Så lag de sjæl, da. De jeg har lagd uka som har vært har jeg måttet lage fordi ingen andre har stilt opp. Da blir resultatet gamle, resirkulerte bilder.
>>
>>53955489
Jeg er ikke sjakkanon, men han er sikkert enig i at man kan forlange at folk ikke lager tråder för dultegrensen er nådd. Har også vært to tråder som ikke er var mulige å finne ved vanlig sök tidligere, så vi mistet en del brevere bare på det.
>>
>>53955489
Jeg er ikke sjakkanon, men han er sikkert enig i at man kan forlange at folk ikke lager tråder för dultegrensen er nådd. Har også vært to tråder som ikke er var mulige å finne ved vanlig sök tidligere, så vi mistet en del brevere bare på det.

>>53955502
>lager ny tråd på 300 brev fordi "ingen stilte opp"
Ålreit. Bildene gir jeg faen i så lenge tråden er lett å finne og man ikke har to tråder gående på samme tid i flere timer.
>>
Hvorfor er hun så perfekt, Norgetråden?
>>
>>53955617
Jeg er ikke anon som lagde tråden som var nå, men jeg har lagd flere de siste par dagene når tråden er på side 10 fordi ingen andre gadd.
>>
Og jeg har alltid greid å sette trådnavn riktig, jeg er ikke ny her.
>>
File: Fullfør dåden.jpg (30 KB, 620x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fullfør dåden.jpg
30 KB, 620x422
>>53955890
Vurder selvmord.
>>
>>53955890
æsj
>>
>>53955962
Det er vel og bra det, men da er ikke du blant dem jeg sikter til heller.
>>
>>53955965
Ikke si sånt, du så hva som skjedde med sjakkanon.
>>
>>53955965
>>53955994
>t. Jante
Dere er bare sjalu
>>
>>53956139
Sjakkanon lever i beste velgående han
>>53924303
>>
File: 1451500262962.png (52 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451500262962.png
52 KB, 996x1194
>>53956154
Sant
>>
>>53956199
Så bra, jeg begynte nesten å bli redd for at han hadde forlatt oss.
>>
>>53956310
Samme her fåvæ, har vært veldig stille i det siste.
Er vel opptatt med å koke opp det ultimate megmeget tenker jeg.
>>
ny tråd snart?
>>
>>53956663


>>53955046
>>53954466
>>
>>53956663
Ble laget en for 1,5t siden.

>>53954457
>>53954457
>>53954457
>>
Enda i live? Hm.
>>
>>53958466
dult
Thread replies: 345
Thread images: 69
Thread DB ID: 468774[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.