[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 323
Thread images: 67
File: ;).jpg (874 KB, 1584x1045) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;).jpg
874 KB, 1584x1045
SKÅL-utgaven

Forrige:
>>53954457
>>53954457
>>53954457
>>
Forst for språkunion imellom Norge, Sverige og Danmark for å motvirke den engelske inflytelsen
>>
File: Coop.jpg (921 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Coop.jpg
921 KB, 1536x2048
>>53971909
Andre for handletur på Coop Obs
>>
>>53972003
>Danmark
"joke" og "weekend" er offisielle ord.

>Sverige
"cool" er et offisielt ord.

De er allerede tapt, så vi må heller se til Island, når de har vært så hyggelige og bevart det gamle norske språk i over et millennium.
>>
>>53972145
Norges tjuende fylke når?
>>
>>53972003
>hanreie et språk
>Bli redd for språket etterpå
HANREIET NORDMENN STÅR SAMLET
>>
>>53972145
slås mig irl
>>
>>53972199
300% av gdp burde pumpes inn i forsvaret for å gjore det til virkelighet
>>
>>53972026
>dette bildet
>denne stilen
>denne kvaliteten
PST
S
T
>>
File: 1432913708384.jpg (678 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432913708384.jpg
678 KB, 1536x2048
>>53972026
Lade?
>>
>>53972234
>du vil aldri bli sendt til Island for konge og fedreland og erobre et av kvinnfolka deres
>>
>>53972026
>Sensurere målet
Hvor feig kan man bli? Blir jo som om man skulle være redd for å breve bilder av bygater fordi det er folk der
>>
>>53972026
jeg skal handle på Extra snart, samme ulla, coop obs er for langt unna
>>
>>53972218
Ikke joke nå Rasmus, slapp av nå er det weekend.
>>
>>53972267
>>53972278
>>53972344
>>53972378
Hmmm, kanskje.
>>
>>53972326
Tydlig at du ikke har vært der ja. Kvinnfolka der som bedriver erobring. Aldri sett en så sterk kvinnekultur som islendinger. Damene har jo storre baller og pågang enn mannfolk fra tyrkia.

Men det er ikke så rart med tanke på at i alle århundre så har mannfolka alltid vært ute på havet, så damene har styrt og derfor blitt frigjort og toffe.
>>
>kjǿpe noe kam-greier fra billig kina-nettbutikk for 30kr, gratis frakt
>er her 9 dager senere
fǿles godt å belaste miljǿet unǿdvendig fåvæ
>>
File: 1417480226595.jpg (35 KB, 400x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417480226595.jpg
35 KB, 400x330
>>53972415
>sjakkanon, rullestolmannen og lademannen er én og samme
>>
>>53972424
>dfn ingen sterk islandsk kvinne som voldtar meg
>>
>>53972415
Tror jeg skal begynne å henge på city lade og ta bilder av folk som opptrer mistenkelige overfor rullestorbrukere for så levere det til politiet
>>
File: delikatesse.png (29 KB, 241x40) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delikatesse.png
29 KB, 241x40
foler at dette har et brukbart megmegpotensiale fåvæ
>>
>>53972675
>>
>>53972671
>begynn å jobbe der som vekter
>hjelp creepyanons når de holder på å bli tatt
>>
>>53972746
>Hjelpe
Haha nei, hiv dem i gapestokken sier jeg. Kansje det blir mindre autisme i tråden til slutt, pluss noen top mems kan bli laget om dem
>>
>>53972428
>9 dager
Hva er dette for slags magi?! Min opplevelse er at det tar 9 uker.
>>
>>53972855
men i noen norgetråder har vi luftet ideen om å skape et hemmelig guttenettverk som hjelper hverandre

>anon trenger jobb
>ansatt som megmegkonsulant

>anon forfolger rullestoljenter
>hvem er vi til å domme?
>>
File: MG_0832a2w.jpg (315 KB, 667x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MG_0832a2w.jpg
315 KB, 667x1000
God morgen gutta. Imaginiser å sovne på sofaen når du hadde planer om å holde deg våken til kvelden. Jævlig skuffet nå gutta. Trenger gode ord og megmegs for å hente meg inn.
>>
File: 1451423710141.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141.png
271 KB, 500x375
>>53973037
E-er du meg?
Gjorde det samme netopp, ble bare 2 timer men likevel skuffet over meg selv.
>>
File: 1449500022155.jpg (218 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449500022155.jpg
218 KB, 720x960
>>53973037
>Imaginiser
>>
>>53972857
var noe slik jeg antok det skulle ta, men kom i posten i dag.

for en tid å leve i.
>>
>>53973037
trenger ikke imaginisere når jeg har vært i slike omstendigheter multible gange for, det kan skje selv den mest superiore av oss
>>
>>53973092

Gleder meg at jeg ikke er alene. Sov nærmere 5-6 timer fåvæ.
>>
File: SubMeatBall.png (266 KB, 494x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SubMeatBall.png
266 KB, 494x332
>>53973218
Såpass ja.
Må fikse min innen mandag ettersom jeg starter på universitetet da, naut dagene er over nå.
>>
File: spyhund.jpg (14 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spyhund.jpg
14 KB, 640x480
>>53973121

Er spykjotere et nytt episk norgetrådenmegmeg?
>>
>>53973322
Vil du virkelig at mordi skal bli et megmeg?
>>
>>53973461

Slett denne posten.
>>
Lurer på om jeg skal bestille meg afrikansk jente i kveld. Er en stund siden jeg provde litt mork exotisk dame. Men er jo et par nye sote slaviske jenter nå og som har kommet. Harde valg i livet gitt.
>>
>>53973322
Heller spyhund enne spynorsk
>>
File: nostalgi.jpg (47 KB, 708x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nostalgi.jpg
47 KB, 708x1000
>>53974123
Hǿrte jeg mordlista omtalt?
>>
Blir fitte i kveld gutta. Godt å bli ferdig med torkeperioden fåvæ. Ikke fått napp på 4 måneder.
>>
>>53974827
Håper spaghetti faller ut av lommene dine fåvæ.
>>
File: gfg.jpg (41 KB, 650x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gfg.jpg
41 KB, 650x975
Håper ingen av dere synder gutta.
>>
>>53975146
Det er da bare ca. 2.5 meter å falle. Han skjeggete fyren kommer bare i veien, og så blir de begge skada.
>>
File: heck it.jpg (36 KB, 308x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heck it.jpg
36 KB, 308x300
>>53974827
>Ikke fått napp på 4 måneder.
å nei så grusomt, fin faderullan
>>
File: 1453294579921.png (377 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453294579921.png
377 KB, 450x450
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=b-gBds6v6Ak
>>
>>53975292
>fin
din*
>>
>>53972003
Det er mer viktig å dra Island inn i varmen med tanke på språket.
>>
De kan da ikke ha bare gått opp i röyk, gutta?
Det er jo en veldig höy sum.
>>
>>53972424
>sterk islandsk kvinne som rir meg mens hun pisker meg og klager over patriarkatet

Dette er min fetisj
>>
>>53975364
>420 mill
>gått opp i royk
takk doktor
>>
>>53975364
royk hasj hver dag
>>
>>53975364
>420 mill.
>Gått opp i rǿyk
>>
>>53975364
>420
Jo, de har sikkert gått opp i royk
>>
>>53971909
European beer = pish. Drink british or fuck off
>>
hvor er det beste stedet å bestilla pizza?
>>
Pruuuuuuump.

Gutta

*prump*
>>
File: 1429616520425.jpg (31 KB, 468x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429616520425.jpg
31 KB, 468x423
>>53975364
Dette kan ikke være ekte
>>
>>53975677
Beer is beer :^)
>>
>>53975677
Norske mikrobrygg er ganske gode da
>>
>>53975716
http://www.nrk.no/norge/statoil-betalte-420-millioner-til-ikke-eksisterende-forskningssenter-i-angola-1.12764594
Joda
>>
>>53975702
Dominos

for de som er geografisk utfordret, ta til takke med annenrangs alternativer
>>
File: 1452799589215.jpg (45 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799589215.jpg
45 KB, 480x480
>>53975364
>>53975505
>>53975644
>>53975671
>>
File: euoieu.jpg (30 KB, 640x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
euoieu.jpg
30 KB, 640x416
>briter i Norgetråden

Verste angloene sdm.

Offisiell anglo maktrangering:

1. Nyzealendinger
2. Amerikanere
---MAKTGAP---
3. Kanadiere
---MAKTGAP---
4. Australiere
5. Sorafrikanere
---MAKTGAP---
10. Briter
>>
>>53975292
Kjop deg ei hore på escort date da vel. Masse 10/10s som vet hvordan de skal tilfredsstille deg. De takler selv de mest autistiske av oss
>>
>>53975677
I'm brewing my own Davon pale beer m8, shut ur gabber
>>
>>53976147
>t. hanreiet av en skotte
haha, ikke at j-jeg kjenner den folelsen..
>>
Gutta, jeg har en foresporsel til losjen.

Kommer til å trenge en ride fra oslo sentrum til drammen en gang i natt, er villig til å betale 1000 grunker + et herremåltid på mcdick i asker. Noen takers?
>>
>>53976367
>ride
>takers
Nei takk, Ali, vil ikke bli kidnappet og solgt til sexslaveri i saudi arabia
>>
File: 1415460633565.gif (84 KB, 403x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415460633565.gif
84 KB, 403x392
>>53976367
>>
>>53976353

Alle de anstendige britene emigrerte til Statene fåvæ. Det er for så vidt i stor grad gjeldende for nordmenn også.
>>
>>53976367
uber
>>
>>53976535
>Nordmenn
>Statene
>Anstendig
>Implisering om at det er noen fullblods nordmenn i statene igjen
Ikke tving hanreifantasien din over på oss, Gullbergstein
>>
>>53976367

Sweet bror. Kan ikke bare bruke uber da?
>>
>>53976598
Kjorer ikke til drammen
>>
File: DSC_0050.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0050.jpg
3 MB, 3840x2160
Hva er greia med at de er så gnitne med eggekremen på skolebollene?
>>
>>53976460
Beklager, men jeg kom ikke på noen gode oversettelser i farta
>>
>>53976664
Kjorer ikke til drammen, så vidt jeg vet. Enn så lenge så har de bare fastsatt priser i oslo-regionen.
>>
>>53972145
>>53975358
Greit nok, hvordan starter vi dette?
>>
>>53976842

Fordi det er den dyreste delen å produsere på skolebollen din, og fordi du har lyst til at skolebollen skal være billigst mulig, Anon.
>>
File: DSC_0009.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0009.jpg
3 MB, 3840x2160
KollegaAnons er beæret over å ha fått et trådstarterbilde. Landets feteste megmegfirma! Kommer sikkert til å ansette fler av dere etter hvert.. God helg fra 1, 2 og 3!
>>
File: ree.jpg (37 KB, 640x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ree.jpg
37 KB, 640x420
>>53977459
>dfn du aldri fikk oppleve noe skolebolling
>>
>>53977459
Husker når jeg var mindre, da var det tre-fire ganger så mye eggekrem på. Det hadde ikke gjort noe om de kostet to kroner ekstra, og hadde like mye eggekrem. Vet ikke engang hva de kostet.
>>
Er det noen av dere kantherrer og kvalitetsbrevere som har lyst til å spille et aldri så lite parti sjakk eller to?

http://lichess.org/hMfdBori
>>
>>53977586

Da anbefaler jeg at du lager skoleboller fra bunnen av. Eller oppsoker et bakeri.
>>
>>53977987
Ja, god idé.
>>
>>53977530
Så hardt som dere jobber så kansje dere klarer dere i 3 måneder til for konkursbegjæret!
>>
>>53978049
>man må jobbe hardt for å vellykkes
dette er ikke en anime, anonsen
>>
File: 421034220.jpg (105 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421034220.jpg
105 KB, 800x600
Why is the statoil logo a sausage?
>>
>>53978144
>Impliserer at anime-helter jobber hardt, eller at anime lærer bort arbeidsmoral
>>
>>53978217
It's a vagina you pleb. To symbolize how they fuck every country they enter
>>
>>53977530
Skål gutta!
>>53978217
Because they sell hot dogs.
>>
>>53978217
>han kjenner ikke Statoilpolsa
>>
Så gutta, jeg har en pakke som ligger på et posthus en time unna meg.
Kommer jeg til å få den i morgen eller på Mandag? Har jo hǿrt at det ikke kommer post på Lǿrdager lengre.
>>
>>53978336
>Because they sell hot dogs.
Are the clerks just as obnoxious as here? Meaning, you drive there for fuel and they try to sell you coffee, hamburger and a twelve week old muffin they found in an alley behind statoil?
>>
>>53978493
Ta på deg skiene og hent den selv.
>>
>>53978534
>Antyder at jeg går på ski/kjǿrer 10 mil for en pakke.
>>
>>53978508

>he gets mad when the person behind the counter asks if he's hungry and would like to try one of their deals.

Just smile and tell him you're good, autist.
>>
>>53978613
t. kapitalisthanrei uten ære og ryggrad
>>
File: Ot2YbzG.jpg (89 KB, 416x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ot2YbzG.jpg
89 KB, 416x700
Hvem andre /sitte-hjemme-og-kjede-seg-heile-helga-og-bare-venter-på-mandag-og-lurer-på-hvor-alt-gikk-galt/ her?
>>
>>53978589
I postkoen i dag stod jeg bak en fyr som hadde fått tak i juninummeret til Playboy fra 1963 og viste det til kassamann og meg.
>>
>>53978684
Skaff deg en kjærste, sutrekoppen.
>>
>>53978508
This has literally never happened to me. But then again I usually don't even enter when I'm just getting fuel.
>>
>>53978613
>Just smile and tell him you're good, autist.
I don't really want a muffin when i go get fuel. I want fuel when i go get fuel. If I'd like a crusty muffin I'd tell them.
>>53978670
Amen brother.
>>
>>53978823
Blir vel litt som å be en person med downs syndrom om å slutte å være mongo
>>
File: IMG_5137.jpg (3 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5137.jpg
3 MB, 1936x2592
Fikk meg nytt bankkort i dag gutta, hva syns dere?
>>
>>53978841
You have those pay machines in statoil?
Some of the statoils here have them here, but not all.
If you want a real autism experience you get gas at neste. Not a single neste has staff, all you get is this shitty little screen and a gas pump that some idiot has spilled fuel on so that your hand and steering wheel will smell of petrol for days.
>>
>>53979017
10/10
>>
File: 1415329862105.png (962 KB, 2474x3500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415329862105.png
962 KB, 2474x3500
Jeg hater denne tråden og hver enkelt en av dere.

På forhånd takk for (du)ene.
>>
>>53979087
Forstår deg godt. Hater meg jeg også
>>
>>53979054
Sounds awful. And yes, all stations have card machines here, so you can drive from north to south without interacting with a single human being.
>>
File: 1445190570485.jpg (49 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445190570485.jpg
49 KB, 640x427
>>53979144
D-Du og Anonsen...?
>>
>>53979087
>Du vil aldri få så mange dus som stormhomsen, espen og andre assosierte men ofte korrekte folk
>>
File: jdUm4pQ.jpg (173 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jdUm4pQ.jpg
173 KB, 600x600
>>53979207
Alltid
>>
>Reinen skulle gi kunnskap om villreinens arealbruk, men måtte avlives etter dager med et smertehelvete.

Har VG lov til å banne?
>>
File: 1449548381211.jpg (96 KB, 713x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449548381211.jpg
96 KB, 713x713
>>53979063
Takk.

>>53979087
Sengoku beste jente fåvæ.


>>53979299
>Espen
God kveld anon.
>>
>>53979017
>stjeler andres geniale ideer
rapportert til banken din og den israelske stat forresten
>>
Gutta. Hvor mange ug d-vitamin har dere tatt i dag gutta? Ikke under 250 ug håper jeg?
>>
>>53979017
Er det et nytt et eller det samme gamle?

>>53979087
Hater du meg om jeg sier jeg liker monogatari?
>>
>>53979409
Gamle var DNB.
>>
>>53979409
Nytt ett. Skulle se om bankene hadde glemt "jǿde-skandalen" som skjedde for noen månder siden.

Også, hvilken sesong av Monogatari syns du er best?
>>
>>53979017
Post et bilde til med timestamp så blir jeg imponert
>>
>>53979322
vi er ikke i amerika
>>
>>53979407
Tydeligvis ikke nok til å do, desverre
>>
>>53979564
Har bare aldri lagt merke til det för, virket rart
>>
>Slettet alle modsa i nexus mod manager for skyrim ved et uhell
>60gb med mods
>Brukt hele dagen på å finne tak i rette versjoner etc
>Spillet mirakulost nok fungerer helt fint igjen uten crashing og annet mokk
Er litt jordskjelv på pupper og rumper, men det er lett å fikse på
>>
har dere sendt noen flyktninger til russland idag, folkens?
>>
>>53979691
Schlongs of Skyrim ftw.
>>
>>53979533
2nd season er den klart beste etter min mening, så fremst man har sett alt som leder opp til den.

Har kun sett Ougi formula arcen av Owarimoniogatari så kan ikke uttale meg om den helt enda.
>>
>>53979626
https://www.google.no/search?q=smertehelvete+site:www.vg.no
akkurat dette ordet er ikke helt uvanlig.
>>
>>53977867
Er det virkelig ingen som gidder?
>>
File: 1448162741266.jpg (1 MB, 1277x2036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162741266.jpg
1 MB, 1277x2036
>>53979533
Alt som har Yotsugi og/eller Kaiki er 10/10 fåvæ senpai
>>
File: IMG_5139.jpg (3 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5139.jpg
3 MB, 1936x2592
>>53979546


>>53979776
2nd season er også min favoritt sesong, hvilken arc liker du best da? Koimonogatari her.
>>
Beste minner fra i fjor da karer? Selv smiler jeg alltid når jeg ble antastet av en negerinne på 17 mai som sa på sitt mongisspråk "gou 17 may!" og jeg fortalte henne om å komme seg for helvete ut av landet. Ellers så var det at jeg motte dama jeg har på nasjonalistisk fest.
>>
>>53979407
Ja da. Tar 250μg. Drikker også 50 liter vann om dagen, og tar 50g med k3-vitamin.
>>
>>53979896
>Uironisk bruke fyllepenn.
>>
File: 1448232983972.jpg (145 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448232983972.jpg
145 KB, 1920x1080
>>53979877
Peace, Peace.
>>
File: 1452359795193.jpg (33 KB, 896x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359795193.jpg
33 KB, 896x722
>>53979900
>>
>>53979896
inspirert av denne? http://e24.no/privat/penger/dnb-beklager-antisemittisk-bankkortdesign/23516282
>>
>>53979977
>antyder at det er noe negativt med fyllepenn.
Den er jo god å skrive med.

>>53980005
Korrekt. Ville se om banken min lot designet i gjennom eller ikke.
>>
>>53979977
Ja, det er så smaklost at jeg blir litt kvalm fåvæ. Om han skal ha litt klasse over seg så ville han a brukt blekbronn og fjærpenn. Men å tro at noen på /int/ har peiling på stas er som å tro at utlendinger har gode hensikter med norske kvinner.
>>
File: 6.jpg (39 KB, 185x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
39 KB, 185x262
lenge leve Israel
>>
>>53980005
>De kommentarene fra begge sidene
Glemmer at det norske folk er kreftkonsentrat på nett.
>>
>>53980105
start en tråd med den, se hva /int/ sier
>>
>>53980256
Eh, sure. Kan lage banner til neste norgetråd.
>>
>>53980105
Æh.. det er litt hipster. Pilot G2 07 ftw. Er jo greit om du driver med kaligrafi og sånt, men til daglig bruk synes jeg ei kulepenn er mer praktisk. En litt kul ting med fyllepenner er jo at man kan bruke baksida for å tegne en tjukk strek, men da blir det rimelig fort tomt for blekk.
>>
>>53980005
>>53979896
Post det på kvinneguiden og diskusjon.no
>>
File: kAS6rwn.jpg (115 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kAS6rwn.jpg
115 KB, 722x349
>>53980212
dfn ingen sot jodisk jv
>>
>>53980212

Var på et foredrag med MIFF en gang fåvæ. Hadde en del fornuftig å si sdm, selv om jeg ikke deler deres religiose rettferdiggjorelse av Israel.
>>
>>53979896
Kabukimonogatari om jeg ikke husker helt feil, den med Hachikuji ihvertfall.
>>
File: 1430676174490.jpg (83 KB, 540x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430676174490.jpg
83 KB, 540x700
>>53980212
Godt betalt, anonsen? Kan trenge noen kroner selv.
>>
>>53980358
>MIFF
>Fornuftig
Det tviler jeg sterkt på hvis den ene blekka deres som jeg leste gjennom en gang er noen indikasjon.
>>
>>53980317
tenkte en vanlig tråd for å lokke israelere, men op i norgetråden fungerer vel også.
>>
>>53980212
Jeg syns det blir fort useriost når folk ukritisk stotter Israel eller Palestina.
>>
>>53980503
Ja, bedre å være uten ryggrad og sitte på gjerdet som en eller annen feiging. Det er jo norsk kultur i et notteskall det
>>
File: IMG_51359.jpg (3 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_51359.jpg
3 MB, 1936x2592
>>53980323
Pilot Metropolitan her, har brukt den i 2 år snart. Driver med litt kaligrafi derfor jeg bruker den sånn ellers også.

>>53980324
>lage profil på kvinneguiden
Aldri

>>53980368
Den var jo ganske bra, tror jeg skal se hele serien om igjen snart, da man ikke merker til så mye den fǿrste gangen man ser den.

>>53980463
Som dette?
>>
>>53980503

Finnes ikke noe mer patetisk enn folk som "lever" for denne saken. Går rundt i palestinaskjerf og messer om at man aldri må finne på å kjope blodappelsiner. Hvem faen gidder å bry seg? Har jo vært konflikt der i flere tiår, og kommer til å være det i mange år enda.
>>
>>53980590
De svarte stripene odelegger egentlig, fjern dem så har vi en bra trådstarter
>>
>>53980559
Så å gå rundt å stotte noen ukritisk er svaret?
Du kan stotte en side uten å være helt idiot også.
>>53980605
Dette, Palestina forkjempere er nok de verste.
>>
>>53980605
Ja, hvorfor kjempe for en sak når det blir bare verre uansett? Syns vi kan droppe lover og sånt, og slippe inn absolutt alle som vil inn i norge. Politikk og fanesaker er meningslose
>>
>>53980605
>tiår
årtusener anon
>>
>>53980651
Morromann.
>>
>>53980590
Har sett den to ganger selv, en av de beste helleristningene som har kommet ut fra Kambodsja i nyere tid.
>>
>>53980704
Hvis du tror meningen til en enkelt nordmann som aldri har vært i nærheten av Israel kommer til å spille noen rolle når konflikten skal loses, mener jeg du tar grundig feil.

>>53980707
Jo, forsåvidt sant.
>>
>>53980559
>Ja, bedre å være uten ryggrad og sitte på gjerdet

Også kjent som å ikke gidde å bruke tid og energi på noe som ikke angår deg

veldig smart. Anbefales
>>
Ekte intellektuelle herrerfolk som forstår verdensproblematikk og politikk er jo oftest de som ikke tar sider. Kun idioter uten utdanning som hopper på en sak som ikke angår dem og rabler rundt over det. Er jo faktisk vitenskapelig bevist at de som er ekte noytrale er langt over snittet på IQ
>>
>>53980723
Enig, etter jeg så Monogatari har ikke mange andre serien interessert meg. Har sett litt Gintama i ny og ned, men orker ikke flere enn et par episoder i gangen fǿr jeg går lei.
>>
>>53980437

Nå er MIFF en forholdsvis stor organisasjon med en stor andel kristne tilhengere, så jeg antar at mye av det de publiserer har en religios vinkling. Foredraget jeg var med på handlet mer om hvordan konflikten blir fremstilt i media og av norsk/europeisk ventreside.
>>
>>53980835
>Også kjent som å ikke gidde å bruke tid og energi på noe som ikke angår deg
Dette. Ikke mitt problem med utlendinger for eksempel. Om de voldtar noen kvinner så værsågodt, ikke mitt problem.
>>
>>53980605
Enig.

Jeg stotter Israel, men jeg gjor ikke noe ut av det. Kjoper blodappelsiner hvis det passer meg
>>
>>53980463
Israelere driter faen. De håndterer bants og annet veldig bra. Men amerikanere derimot skal butte innpå og være sint og fornærmet på alle andre sine vegne, utnom svarte, muslimer, kinesere og sosialister da.
>>
>>53980908
å bry seg om kriminalitet er noe helt annet igjen.

Helt kokko sammenligning.
>>
>>53980908
Faen for en sokt sammenligning. I den ene saken kan bekjente og familie være offer, og i den andre er det mennesker mange tusen mil unna oss som driver og bomber hverandre. Hvordan klarer du å sette likhetstegn mellom de to scenariene?
>>
>>53981019
Nei. Krig, kriminalitet og innvandring er like irrelevant for deg som individ, som narkotikabruk, helsevesen og utdanning. Uansett hva du skulle mene, så er det INGEN som bryr seg. Og da kaster du bort bare tid og resurser på å jage en teit drom, som palestina/jodestottere
>>
>>53981009
joda, synes nettopp dette kortet var god banter
>>
>>53981065
Ikke han, men i begge tilfellene så er det jo pent lite du kan gjöre med saken uansett da.
>>
File: bannaer.png (67 KB, 980x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bannaer.png
67 KB, 980x715
neste tråd kålhuer
>>
>>53981065
>I den ene saken kan bekjente og familie være offer,
Og det kan de ikke være uttafor norge sine grenser? Kommer du fra en innavla bygd i Finnmark hvor Kirkenes er den storste byen du har sett?

Okay ja, så vi skal ikke bry oss om de som dode i Bali, eller UK metro bombing, for det handlet ikke om oss det.
>>
>>53981117
> kriminalitet og innvandring er like irrelevant for deg

...nei

Dette blir for dumt
>>
>>53981221
Hvordan liker du å kun se så langt som nesetippen? Du bryr deg vel ikke om det blir krig i verden heller, for du har jo viktigere ting som å tenke på hva narkisen på Oslo S bedriver.
>>
>>53981311
Jepp.

nå kan du gå å finne et palestinatog
>>
>>53981410
Okay, kos deg alene i kjellern, uten noen mening i livet i mens.
>>
>>53981198
Det er jo et velkjent fenomen at jo lengre avstand det er mellom mennesker, både kulturelt og fysisk, jo vanskeligere er det å fole medlidenhet overfor det andre mennesket. Det er jo selvsagt forståelig at man engasjerer seg i konflikter hvor familiemedlemmer og bekjente er involvert, men det er ikke det som er tilfelle, slik jeg ser det. Ofte er det priviligerte mennesker som engasjerer seg. Sier ikke at det er feil å gjore det, men jeg personlig tror ikke at den å sitte her og demonstrere har noen særlig innvirkning på konflikten der nede. Hvor lenge har man drevet og holdt fakkeltog og lignende for palestinerne? Enda er den ikke lost. Videre mener jeg også at en nordmann i Norge kan ha storre innvirkning på norsk politikk og norske forhold, enn på palestinske og israelske konflikter.
>>
>>53981500
>i mens
ekkelt fåvæ
>>
>>53981521
Dette
Å om man velger siden kan det være lurt å ikke stotte dem blindt i alt de gjor,både Israel og Palestina har gjort ting som ikke kan forsvares.
>>
>>53981500
ja, fordi alle som ikke går i fakkeltog sitter alene i kjelleren?

for en sort-hvitt verden
>>
det refrenget

https://www.youtube.com/watch?v=zvfVPNYdlPg
>>
/deutsch/ gave all the votes to you, now stand with us
>>
File: sandra.png (79 KB, 240x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sandra.png
79 KB, 240x555
>>53981881
>Virkelig bra lyrikk, altså.
>>
File: f.jpg (198 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f.jpg
198 KB, 3000x1688
>>53982025
>>
>>53981966
Insh'allah I will brother
>>
>>53981966
where?
>>
>>53982099
Heheh.. skjonte at den kom. Har ikke noe imot hverken Sandras låter, eller typisk radiopop forovrig, men lyrikken er ikke alltid så veldig innovativ. Men det er jo forståelig, siden det ikke er det disse sangene fokuserer på. Det er jo storst fokus på å skape en fengende melodi, noe de klarer.
>>
>>53981521
Ja, UK er jo veldig langt unna, og alle de hvite turistene i Bali er jo ikke lengre vestlig når de ikke befinner seg i vesten.
>>
>>53982119
>>53973768
>>
>>53982311
Det er ikke spesielt langt, nei, men det er nok til at befolkningen distanserer seg. Du kan jo se hvor mange nordmenn som vet hva som skjedde den 22. juli 2011, i forhold til hvor mange som vet hva som skjedde 7. juli 2005.
>>
/deutsch/ voted for you, so do the same ungrateful bastards
>>
File: dfjæqt.jpg (57 KB, 482x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfjæqt.jpg
57 KB, 482x536
>>53981966

Keep autism out of Norgetråden fåvæ.
>>
>>53982467
Jepp. Derfor, alle sammen, slutt å breve.
>>
>>53981966
GOTT MIT UNS
>>
>>53971909
How it feels winning life's lottery?
>>
>>53982762
You having a bad day Pablo?
>>
>>53981881
MOSJOEN
O
S
J
O
E
N
>>
>>53982853
Norges verste by fåvæ. Mosjoen og Sandnessjoen.
>>
OP won a lottery?
>>
>>53982978
Ja, det lokale skolekorpsets kakelotteri
Kransekake og greier
>>
>>53982888
Eneste med Mosjöen som er bra er 15 år gamle jenter
>>
>>53979087
alle (du)ene
alle (du)ene
heisann, hoppsann
>>
>>53983212
Fallerallera?
>>
>>53983054
Og ingen av dem kan gi han en jv
>>
File: ylven2.jpg (27 KB, 323x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ylven2.jpg
27 KB, 323x210
>>
File: ylven1.jpg (268 KB, 714x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ylven1.jpg
268 KB, 714x525
>>53983314
>>
File: hqdefault (6).jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault (6).jpg
15 KB, 480x360
>>53983314
>>53983359
>>
File: 1451941797688.jpg (76 KB, 498x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451941797688.jpg
76 KB, 498x668
>>53978049
La oss se..
>>
>>53983137
...hva faen er problemet?
>>
>>53983477
Hva? Eneste jeg drar til msj for er 15 år gamle jenter :^)
>>
>>53983477
hva faen er problemet ditt-?? skal du ha deng???!?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EXJlw0yDQ2A

Gutta, nyt en Eidsvåg.
>>
>>53975300
meg
https://www.youtube.com/watch?v=u0WexR6sCqs
https://www.youtube.com/watch?v=wbNFMCN_BPI
>>
>>53984056
Nyt en Lumsk.

https://www.youtube.com/watch?v=MXr2iAQTMo0
>>
>dfn ingen sot same jv
https://www.youtube.com/watch?v=HP2Zja_-Dss
>>
>dfn ingen sophie elise i tråden
>>
File: 1779.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1779.jpg
20 KB, 306x306
>>53985940
>>
Prover igjen: er det noen hederlige losjemedlemmer her som kunne tenkt seg å kjore oslo-drammen i natt for 1000 grunker og et herremåltid på mcdick i asker?
>>
File: megmeg.jpg (200 KB, 800x1143) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
megmeg.jpg
200 KB, 800x1143
Deilig fåvæ.
>>
>>53986051
Bor dessverre ikke i området
>>
>>53986051
Hvorfor? Trenger du skyss, eller er det bare for moroskyld?
>>
>>53986111
Er det der originalnesen?
>>
>>53986111
fåvæ tenkte jeg på de nye bildene av Sophie med hvit, kristen kuk stappet ned i kjeften
>>
>>53986111
Veldig subtil bruk av airbrush
Er i det hele tatt noe ved dette mennesket ekte?
>>
>>53981966
Jawohl
>>
File: 1451613203601.png (130 KB, 315x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451613203601.png
130 KB, 315x330
kan noen her japanesisk?
>>
>>53986415
Jeg trenger desperat skyss, men jeg garanterer moro i tillegg! Lettjente penger dersom du "tor"

Jeg kommer nok til å være ganske full, men jeg blir ikke stygg i fylla
>>
>dfn ingen mara jv
>>
>>53986433

H-hvor finner jeg dette?
>>
>>53986925
Han troller deg
>>
hei

hvor kan jeg mote deg
>>
Skal ute å dumpster dive om 20 min gutta, skal jeg ta bilde av en eventuelt "fangst" ?
>>
>>53987380
Mcdick på majorstua om en time eller tre, jeg sier i fra her i god tid

Men du har bil, ikke sant? Ikke keen på voldtekt fåvæ, ikke i kveld
>>
>>53987509
>>53987380
En av dere får seg hvertfall noe i kveld.
>>53987478
Gjerne!
>>
File: seshgroda.jpg (20 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seshgroda.jpg
20 KB, 418x359
>>53982762
I wonder the same fucking thing bro. Imagine how our lives would be if we were born in Norway, like if this isnt our real life
>>
Hort om rene kleveland? Han er faen meg rå! Dritmorsomt type som har masse bra tips på hvordan man tilfredstiller jenter, utsende, humor og sånt. Absolutt en flott fyr
>>
>>53987019
Faen for en kreftchan.
>Russisk i utgangspunktet
Åja
>>
>>53987722
Sett bloggen hans ja.
Rar fyr.
>>
File: solbriller.png (9 KB, 120x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solbriller.png
9 KB, 120x113
HER KOMMER DUMME DUMME DUMME DUM

8))))
>>
>>53987918
nei, det der må da være tǿffe tǿffe tǿffe tǿff
>>
>>53987860
Vet ikke om man kan kalle en populær fyr som får pule hvilket som helst kvinnfolk, fra hun du er forelsket i, til superkristne jomruer uten stress for rar da men. Den tittelen tilhorer nok oss
>>
>>53987918
https://www.youtube.com/watch?v=EptjAUQ1mUQ
>>
http://no.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-5-000-IU-540-Softgels/55823

To-tre om dagen i vintermånedene, gutta. Holde dere friske gutta. Viktig å tenke på helsa gutta.
>>
>>53988115
Godt poeng.
Link til et bra inlegg fra bloggen så tråden kan se.
>>
>>53988142
Herregud hvordan du shiller da. Hvor mye får du i provisjon?
>>
>>53988387

7,25% av alle salg.
>>
>>53988142
tror du på det selv
>>
>>53988503

Tror på hva?
>>
>>53988540
stoffet du selger
>>
>>53988600

>tror du på vitaminer

Skjonner ikke sporsmålet fåvæ
>>
Hei , folg meg , du er den beste , kyss<3
https://www.instagram.com/awkwardgirlgaming
>>
>>53988759

Knulle?
>>
>>53988759
Orker ikke.
>>
>>53988759
Hun er jo typ 12 år, la tvilen komme til gode a, din hjertelose sjarlatan.
>>
polser til kvelds gutta

det blir bra gutta
>>
Är tromsö värt att besöka?
>>
>>53989040
>Är tromsö värt att besöka?
Nei.
>>
>>53989040
Nei, ikke kom hit.
>>
>>53989040

Kom heller til Oslo, kjære deg. Vi er et vennligsinnet folk, og kan tilby opplevelser resten av landet bare kan dromme om. Vel mott!
>>
>>53989040
tromso-folk har et par skruer los, men er hyggelige.

Spors hva du skal gjore der.

ikke akkurat noen metropol
>>
File: legendary birds.gif (270 KB, 500x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
legendary birds.gif
270 KB, 500x300
>>53989366
>opplevelser resten av landet bare kan dromme om

Slike drǿmmer kalles mareritt, Anonsen.
>>
>>53989430
Sånn som sjakkanon, for eksempel?
>>
File: Ribsskog1.jpg (377 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ribsskog1.jpg
377 KB, 2048x1536
>>53987722
Denne bloggen er jo ren kreft.
>>
>>53989645
>t. sjakkanon
>>
>>53989652
Blitt hanreiet, anon?
>>
>>53989040
Finns nog mer sevärda ställen i Norge, men det är rätt fint ändå. Mysig innerstad, en del intressanta muséer och vacker natur. Norrsken och rejäl polarnatt kan vara kul att uppleva om du ej gjort det tidigare.
>>
>>53989652
Hva er problemet Anonsen? Du er vel ikke en av de sjalu hatersene til Rene "Stormkuk" Kleveland?
>>
>>53989712
Dyp svensk

Måtte konse for å forstå deg
>>
File: 1453351486245.jpg (119 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453351486245.jpg
119 KB, 400x400
>>53989680
>>53989718
Åh, det er ett megmeg, skjonner.
>>
Nå er drammensanon klar for en eventuell kjoretur hjem. 1000,- + mcdick

Noen villige?
>>
>>53990002
Jeg kan rævkjǿre deg, jeg.
>>
>>53989814
Hade varit enklare om ni bara lärde er svenska från första början. Det borde väl ändå vara bättre än att skriva på den förtryckande danskens språk?
>>
>>53989040
Joda, men helst på vinteren. Da er det masse snö og stadig nordlys, noe som er hele sjarmen der. Naturen er også fantastisk. Byen i seg selv er helt grei, og i gamle dager kjent som "Nordens Paris", så du finner nok noen severdigheter. Mange "verdens nordligste"-objekter der også, som for eksempel Burger King'n deres.
>>
http://www.friatider.se/blekinge-tingsr-tt-fritt-fram-f-r-k-rkortsl-sa-invandrare-k-ra-bil-utan-att-bli-straffade
BYGG
V E G G
E
G
G
>>
>>53990117
Kom og prov deg. Si i fra når du er på mcdicks på majorstua
>>
>>53990185
De hadde også verdens nordligste bryggeri til det ble flyttet ut av byen, til Nord-Norges stǿrste veikryss.
>>
>dfn jeg må drite men ikke har lyst til og forlate skjermen
Jeg lurer på to ting:

1. Hvordan kjennes det og drite på seg?
2. Hvor vanskelig er det og bli ren etterpå?
>>
>>53989863
Nei, men de som hater han er stort sett grinete sopere som ikke unner noen suksess og helst skulle sett at alle er like miserable som dem selv
>>
>>53990499
Varmt og godt et kort öyeblikk för skammen tar over og du ikke lenger klarer å holde öyekontakt med bikkja lenger
Bare å ta en dusj fåvæ
>>
>>53990499

Spors hvor hårete du er fåvæ, men dusj er nodvendig uansett.
>>
>>53990831
Jeg har ingen hund, jeg bor alene på hybel.
>>53990884
Pesldyr, for å være ærlig.
>>
File: 20160123_005340.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160123_005340.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53990925

Slik som dette?
>>
>>53990925
Dette blir grisete anonsen, men er man latsabb så er man latsabb
>>
>>53991065
Det ligner litt på meg, men jeg er ikke så brun.
>>53991092
Nå må jeg snart bestemme meg. Veldig snart.
>>
>>53991137

Det er fordi du ikke tar d-vitaminene dine, anon.
>>
>>53991137
Brenn underbuksa etterpå
Ikke spesielt kos å bruke noe du vet var med på en slik tur
>>
>>53991137
Bare ta en drit. Tar maks 5 minutter hvis du er effektiv.
>>
File: IMG_5141.jpg (2 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5141.jpg
2 MB, 1936x2592
Ble 5 pakker biffsnadder og en pringels paprika, kunne ha tatt flere biffsnadder pakker om ikke snut'n kjǿrte i rundt.
>>
>>53991178
>>53991205
>>53991229
Dæven, gutta, nå driter jeg.
>>
>>53991322
ACAB broder
>>
>>53977987
>>53977567
>>53977459
>>53976842
>skoleboller
heter da purke
>>
>>53991418
ACAB?
>>
>>53991419
Purke er grisehunn.
>>
>>53991419

Purke er en gris, anon. Skoleboller er skoleboller.
>>
File: 1450006504338.png (47 KB, 200x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450006504338.png
47 KB, 200x254
>>53991414
Du ködder? Er du så lat du bare driter i buksa di istedenfor for å bruke 10 min av livet ditt til å gå på do?
>>
>>53991455
All Cops Are Bastards. Jævla nords i /norgetråden/, jeg sverger.
>>
>>53991419

>uironisk være fra Arendal, Lillesand, eller Grimstad
>>
>>53991526
Ikke bare latskap, jeg skulle også kjenne hvordan det var. Ganske spesielt. Jeg tror jeg kanskje har en ny fetisj nå.
>>
File: looool.jpg (493 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
looool.jpg
493 KB, 1366x768
>>
File: nåmedengangsdm.png (49 KB, 642x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nåmedengangsdm.png
49 KB, 642x1083
N Y - T R Å D - G U T T TA
Y

T
R
Å
D

G
U
T
T
A
>>
Hvor sterkt hvil dere si patriotisme sitter i den norske befolkningen, gutta?
Skammer Norskemann seg for å være Norsk, eller er det stolthet?
>>
>>53991557
Beklager da, anon.

>>53991698
Greit, kan fikse en.
>>
>>53991784

God mann.
>>
>>53991839
Har da tråden grei, venter bare på at denne skal begynne å krepere.
>>
A K S E L
K
S
E
L
>>
>>53991992

Ny tråd gutta.
>>
File: basedlisthaug.jpg (27 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
basedlisthaug.jpg
27 KB, 980x551
Er listhaug milf ?
>>
>>53991630
>ikke så langt vest at det regner non-stop
>ikke så langt ost at vinteren er iskald
Objektivt det beste stedet i norge
>>
File: sylvi listhaug.jpg (49 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sylvi listhaug.jpg
49 KB, 978x550
>>53992045
Den milfeste av milfer.
>>
ALLE SAMMEN, HA DERE INN

>>53992156
>>
>>53992150
Dette fåvæ.
>>
File: IngaMarte.jpg (763 KB, 1613x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IngaMarte.jpg
763 KB, 1613x1075
>>53992045
Ja, men Inga Marte Thorkildsen er den ultimate politiker-milfen fåvæ sdm
>>
kan noen lage en tråd som ikke er nazi?
>>
File: 1433034868339.jpg (72 KB, 596x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433034868339.jpg
72 KB, 596x628
>>53992535
NORMIER
UUUUUUTTT
REEEE
>>
Siste call for.
Jeg en evt kjoretur a
>>
>>53992038
Hvem er /hivju/ her?

Fokk Aksel the manlet
>>
Ddre en feoge faen
>>
Men viber to, så ok

Feige fitter
Thread replies: 323
Thread images: 67
Thread DB ID: 470331[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.