[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Norgetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 361
Thread images: 45
File: 1453334186896.png (3 MB, 1328x1345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453334186896.png
3 MB, 1328x1345
pizza utgaven
>>
Kan vi droppe innvandringsdebatten og breve fuktige megmeger i stedet? Vi kommer ingen vei uansett, det er samme dritten resirkulert.
>>
>>53920571
Jævla autist.
>>
>>53920412
regjerningas, venstresidens og medias ambisjon om å skape et flerkulturelt samfunn vil polarisere oss
resultatet vil være flere sinte borgere fra alle sider; sinte muslimer, sinte hoyrefolk og sinte venstrefolk
det er fremtiden de har valgt for oss ved å gå bort fra et homogent, fredelig samfunn
>>
File: very sad frog.png (65 KB, 285x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
very sad frog.png
65 KB, 285x276
>>53920571
Rullestolmannen er dod, anonsen.
>>
Femte for språkunion mellom Norge, Sverige og Danmark for å motarbeide anglofisering
>>
>>53920599
Ta den forpulte krigen din til et kommentarfelt i stedet.
>>
>>53920571
Handler ikke Norge om at vi bare resirkulerer den samme dritten?
>>
>>53920673
Tror du virkelig 4chan alltid har vært spamming av memes uten noen substans? Du er faen meg kreft.
>>
>>53920662
Eller, så kan man bare alternativt være ærlig å si hva man mener selv, uten å måtte ty til organisasjoner som Pegida, og heller stemme på partier deretter.
>>
>>53920752
Man forandrer ikke en vinnende oppskrift uten veldig god grunn.
>>
>>53920788
Jeg sa aldri det.
>>
>>53920905
Du impliserte at diskusjonen ikke horer hjemme her.
>>
>>53920813
politiske bevegelser engasjerer og mobiliserer velgere og det sender signaler
det har mye mer påvirkning enn å si til kompisene dine at du skal stemme FRP
>>
>Folk hadde faktisk en sivilisert diskusjon OM POLITIKK med gode poeng og argumenter istedefor MEGMEGS og STORMERE/BLITZERE UT
Tror jaggu norgetråden er på dodens dor gutta, dette er ikke normalt!
>>
File: 58777.png (1 MB, 828x1241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58777.png
1 MB, 828x1241
>>53920611
Ikke glem at det egentlige målet er makt, om man får et mindre stabilt samfunn vil dagens verdensorden få mer makt og folket vil miste sin stemme grunnet splittelse.
Folk vil også bli mer apatiske og rett og slett ikke bry seg om samfunnet de lever i.
>>
>>53921094
Det skjedde opptil flere ganger i perioden januar-april i fjor, selv om da var det ikke innvandring det var snakk om.
>>
>>53921074
Jeg er klar over det, men du er fortsatt et individ, og du har bare kontroll over dine egne handlinger.

Hvis du vil ha hypotetisk mindre innvandring, så går det ann å bare stemme på partier som er for mindre innvandring, istedenfor å sture over at organisasjoner som Pegida kan bli innvadert av råtne epler.
>>
>>53920468
>Grandiosa
I really don't think so, lads
>>
>>53921121
bare gi meg 2nd amendment så har vi full transformering til USA, men jeg kan i det minste forsvare meg selv
https://www.youtube.com/watch?v=lHX5jsomq_U
>>
Losning: legg ned det offentlige, og privatiser innvandrere.
>>
>>53921236
>Italiensk """"""pizza""""""
skriv på norsk du, guiseppe
>>
>>53921235
>så går det ann å bare stemme på partier som er for mindre innvandring
tro meg, jeg har stemt FRP ved hvert eneste valg
>>
>>53921236
A PIZZA TO SURPASS ITALY
>>
>>53921241
Nå drar du amerikanske tilstander inn norsk politikk uten å sette det i norsk kontekst. Ikke gjǿr det.

>>53921306
Men hvem bygger veiene anon?
>>
>>53921306
Det hadde tatt 3 timer for vi hadde hatt 100 000 fiskepinnepakkende slaver fra Levanten
>>
>>53921422
>Men hvem bygger veiene anon?
>>
>>53921422

Jeg bygger veiene, anon, om du betaler meg.
>>
>>53921422
>Nå drar du amerikanske tilstander inn norsk politikk
det er dit vi er på vei, mtp. på demografi, og personlig sikkerhet og kriminalitet
>>
Ta vitaminene deres, gutta. 250 ug d-vitamin om dagen i vintermånedene gutta. 1 g c-vitamin om dagen hele året gutta. 50 mg sink hver dag gutta. 400 mg magnesium gutta. Gjor det gutta.
>>
Hvorfor er vi fremdeles her? Bare for å lide? Vær kveld kjenner jeg sulten... Og torsten... Til og med nikotintrangen.
>>
>>53921541
Det må du nok sannsynliggjǿre, da statistikken ikke stǿtter det for ǿyeblikket. Og jeg håper virkelig ikke du mener USA er et eksempel til etterfǿlgelse selv gitt deres demografi etc.
>>
Hvor er Espens husregler?!
>>
>>53921709
2nd amendment er et eksempel å etterfolge
>>
>>53921709
>da statistikken ikke stǿtter det for ǿyeblikket
det er fordi jeg snakker om fremtiden
du vet, når nærmere 130000 muslimer har kommet seg til rette
>>
>>53921687
Skulle jeg gjǿre det anon? Det finnes noen sol her i sorlandet.
>>
>>53921782
Ikke han, men vet ikke om jeg helt stoler på Nordmenn og våpen. Vi har ikke våpenkultur, men veldig stor drikkekultur. Kan se for meg at det kommer til å smelle stott og stadig over hele byen en fuktig lordagsnatt om alle skal leke cowboys og bære, fordi en nordlending skultet litt borti en drita idiot på vei ut.
>>
>>53921687
Hvor får man kjöpt d-vitaminer?
>>
>>53921876
bedre våpenkultur enn de fleste siden alle som eier våpen må lære seg å håndtere dem (verneplikt, jak, skyteklubb)
har mye bedre respekt for våpen enn amerikanere
>>
>>53921927
tilbe sola
>>
>>53921782
Det er ikke mye poeng i å ha det i USA heller. Poenget med det var at folk skulle kunne gjore oppror mot staten om den ble for undertrykkende, men det har veldig liten hensikt nå som teknologigapet er såpass stort. For at formålet skulle oppfylles måtte folk fått ha raketter og landminer, en pistol biter ikke på en fjernstyrt stridsvogn eller en væpnet drone. Den moderne staten har såpass mye mer avansert teknologi at loven like gjerne kunne blitt opphevet. Det er ingen måte det amerikanske folket kunne seiret mot det amerikanske militæret, selv om de får lov til å ha en pistol i lomma.
>>
>>53921782
Nei. Norge klarer seg helt fint uten dette i dagens situasjon, og tilgang til å bære våpen i offentligheten vil utelukkende fǿre til mer vold, ikke mindre. Hvis det plutselig ble mye voldskriminalitet mot tilfeldige offre kunne det vært en ide å endre på saker å ting, men slik er det ikke i dag. Norge er ikke USA.
>>
>>53921876
>Vi har ikke våpenkultur
Antar du aldri har vært på jakt eller kjenner noen som jakter.
>>
>>53921974
Takler ikke sol ass. Selv på sommern.
>>
>>53922019
>i dagens situasjon
se
>>53921818
>>
>>53921932
Nå er det ikke slik at et solid flertall i Norge har lært våpenteknikk da. Men om våpensalg blir norm så skal de fleste guttene ha skal jeg tro. Og for de fleste vernepliktige så er det noe annet å gå med HK416, enn å gå med en glock i baklomma på byen.

Kan se for meg fjortisgjengene på Byåsen, Heimdal og Kolstad i Trondheim armere seg og, såvel som MC klubbene og narkomiljoene.
>>
File: image.png (236 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
236 KB, 750x1334
VGs kommentarfelt på Meretesaken
>>
File: Developing F1.png (227 KB, 1017x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Developing F1.png
227 KB, 1017x541
>>53921866

Ja anon.

>>53921927

bigvits.co.uk anon
iherb.com anon
http://www.bigvits.co.uk/product.php?pid=259

Mot lyset anon
>>
>>53922105
Du finner like idiotiske kommentarer fra den andre siden av spekteret.
>>
>>53921818
Er mer bekymra for polakker og russere fåvæ. Aldri hatt trobbel med muslimer, men polakker og russere skal banke alle sammen på byen vær eneste helg når de drikker opp alle pengene de har tjent på å stjele håndverksyrker fra nordmenn, prostitusjon av sine sostre, og tjent på svart arbeid.
>>
>>53922079
ja det er frihet som ikke diskriminerer
MC-klubber og narkomiljoer er allerede bevæpnet, det er også en del "guttegjenger", særlig innvandrermiljoer

de eneste som garantert ikke er bevæpnet er lovlydige nordmenn
>>
>>53922172
lol har du virkelig aldri mott en kebab som vil sloss for æren sin på byen?
>>
>>53922160
Du finner like idiotiske kommentarer overalt. Også i norgetråden. Men her kan man i det minste gi fordelen av tvil og anta det var ment som satire eller trolling.
>>
>>53922172
>mine personlige anekdoter
Jeg kunne skrevet akkurat det motsatte
>>
>>53922068
>Jeg vil endre dagens lovgivning basert på mine dårlig underbygde fremtidsspådommer
Hva med at vi venter å ser, og forholder oss til fakta i mellomtiden?
>>
>>53922269
Du er hjertelig velkommen til det. Men jeg har iallfall bare hatt ubehag med dem. Dog ingen slår så klart bondefaen fra nord norge på byen. De er absolutt verst med vold av alle.
>>
>>53922256
Ja, jeg synes ikke det er verdt å poste eller gi oppmerksomhet.
>>53922291
Du har da like grunnlose påstander i dine egne poster.
>mer våpen=mer vold
>>
Prumpemannen spiser burrito. Kommer til å prumpe fint i kveld. Prump prump.

*prump*
>>
>>53922188
>MC-klubber og narkomiljoer
Ikke i trondheim. Til gode for å se Fellows være noe skumlere enn gamle småfeite bamser og exnarkiser, og svartlamoen klarer ikke å holde en kniv mot noen uten å gråte.

Klart det finnes hardere miljo, men de er ikke like synlige
>>
>>53922342
Jeg foler ikke det bidrar til diskusjonen, så det gidder jeg ikke. Aldri hatt noen problemer med nordlendinger forovrig.
>>
File: 1431419113080.gif (154 KB, 1404x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431419113080.gif
154 KB, 1404x668
>>53922342
>Dog ingen slår så klart bondefaen fra nord norge på byen. De er absolutt verst med vold av alle.
>>
>>53922353
Ikke skyv bevisbyrden over på meg. Det er personer som krever endring som må sannsynliggjǿre at det vil fǿre til forbedring. Så lenge status quo fungerer er det overveiende sannsynlig at dårlig begrunnede endringer fǿrer til forverring. Dette gjelder det meste.
>>
>>53922291
Når vi skal ha inn så mange folk fra den "gale" delen av verden.. ja, hadde det vært opp til meg hadde vi bevæpnet oss for det er for sent.

Lykke til med å sende dissa gutta på KURS og bruke dialog til å forklare at voldtekt og ran osv. er ulovlig. Jeg har ingen tillit til at det kurset funker.
>>
Hvem /En bevæpnet befolkning er en forutsetning og garantist for bevaringen av en fri republikk. Individets rett til å eie og bære våpen til sport, jakt, og selvforsvar, skal ikke krenkes. Forsok på å oppheve eller endre denne lov skal anses som forræderi, og straffes med doden/ her?
>>
>>53922448
De aller fleste er trivelige folk som bare vil hygge seg på byen. Dette gjelder forovrig også russere og polakker. Men når det forst har blitt kvalme, som er relativt uvanlig, så er det oftest gruppene som nevt i min erfaring.

Det har jo så klart også mye å si at jeg drikker på plasser hvor det er flere polakker og nordlendinger enn andre grupper og da, og derfor eksponeres mer med dem. Men når jeg er på trendy plasser hvor kebabs finnes, så har jeg aldri sett eller hadd noe klammeri med dem, bare skåling og latter.
>>
>>53922545
Jeg er en tilhenger av privat våpeneierskap.

Men jeg trenger ikke masse tomme banaliteter inn i lovverket av den grunn.
>>
>>53922490
Jo, påstanden "flere våpen forer til utelukkende mer vold" forer med seg en bevisbyrde. Jeg er ikke for mer liberale våpenlover, men kommenterer hykleri når jeg ser det.
>>
>>53922545
Du har min stǿtte, selvfǿlgelig
>>
>>53922596
Ok, jeg bryr meg tilnærmet null om dine erfaringer.
>>
>>53922513
Du hǿres litt paranoid ut. Tror ikke jeg ǿnsker at du skal ha lettere tilgang til våpen.

>>53922545
Amerikanofile UT! Kutt litt byråkrati så fungerer norsk lovgivning utmerket.

>>53922633
Det var vel muligens litt vel bastant. Burde så klart skrevet "med hǿy sannsynlighet (understǿttet av enkelte statistikkmaterialer når også andre variabler tas hensyn til)".
>>
>>53922735
En moden beslutning. Bra at du informerer oss, så vi kan ta dine brev med samme holdning.
>>
>>53922818
Ja, det er umulig å diskutere rundt dine erfaringer, så det er den naturlige måten å håndtere argumentet på.
>>
Morsomt at alle tror de er en Clint Eastwood karakter, og helten i historien som redder dagen om de bare hadde en pistol på seg.

Er gjerne de som ikke har vært på utlandstjeneste og, men tilbringer meste av dagen på nett, spill eller anime og tv.
>>
File: 1388433040417.jpg (499 KB, 1101x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388433040417.jpg
499 KB, 1101x679
>>53922901
Ja, du hadde helt sikkert sagt det samme hvis du var karen i bildet her.

Poenget er ikke at folk skal kunne leke Texas. Poenget er at folk skal ha muligheten til å forsvare seg når det kommer psykopater for å skade de.

Men den nyansen har gått deg hus forbi selvfölgelig.
>>
>>53922881
Men du har jo ikke engang provd å argumentere noe som helst med meg. Jeg bare sa at jeg er mer bekymret for polakkstrommen i Norge per nå, og utdypet med informasjon om hvorfor som en generel bemerkning til ditt orginale brev, noe du så deg nodt til å diskvalifisere av grunner jeg kan bare spekulere på, som kansje at det ikke passet ditt narrativ, eller at du er en slavoboo.
>>
File: vrææææææ.png (290 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vrææææææ.png
290 KB, 680x680
>>53923013
SLUTT Å BRUKE USA SOM EKSEMPEL I DISKUSJONER OM NORSK POLITIKK!
>>
>>53923042
Det er fordi en diskusjon fullt av personlige anekdoter er meningslos. Det er selvforklarende.
>>
>>53922766
Norge må bestemme seg. Man hevder at dette er et åpent samfunn som er bygget på tillit, men våpeneiere skal behandles som potensielle drapsmenn.
>>
>>53923013
>To hvite voldteksmenn og drapsmenn
Hadde de vært svart eller noe annet så hadde dette bildet vært veldig klar på det vil jeg tro.

Men ja, du hadde sikkert gått helt max payne på dem du tenker jeg. 2 skudd, 2 dode kropper, og så blowjobs fra alle damene i nabolaget. Spesielt rett etter du hadde blitt slått i hodet med et balltre mens du sov, og så bundet fast, som han karen der ble.
>>
>>53923221
Referer til >>53923148
>>
>>53923148
Greit det.

Jeg kan bruke Norge jeg.

Tror du Breivik hadde klart å drepe 60 tenåringer og voksne på Utöya hvis det var vakter/sivile der, med våpen?

Det tror ikke jeg.
>>
>>53923271
Det tror ikke jeg heller.
>>
>>53923013
>Slått bevistlos og bundet mens han sov
Om han bare hadde hatt våpen så hadde jo dette kunne vært ungått!
>>
>>53923239
>Men ja, du hadde sikkert gått helt max payne på dem du tenker jeg. 2 skudd, 2 dode kropper, og så blowjobs fra alle damene i nabolaget. Spesielt rett etter du hadde blitt slått i hodet med et balltre mens du sov, og så bundet fast, som han karen der ble.

Jeg mener, er du mongoloid? Forstår du konseptet med å ha MULIGHETEN til å forsvare seg?

Det handler ikke om å være Max Payne din jævla forbanna idiot. Det handler om at man ikke skal bare stå å se på når folk dreper de du er glad i.

Bokstavelig talt vindtunnel igjennom hodet ditt.
>>
>>53923271
Sannsynligvis ikke, men det ver ingenting i veien for at de kunne hatt bevæpnet politi der. Du vet også godt at du driver med kirsebærplukking nå. Det er like usaklig som at jeg skal begynne å dra frem skolemassakrer og "muh chilluns".
>>
>>53922901
>>53923148
>>
>>53922901

Se på den toffen her som tror han er brannmann Sam fordi han har brannslukkingsapparat i huset, hahahaha.
>>
>>53923148
>hurr det går ikke an å lære fra utlandet Norge vet alltid best
>>
>>53923414
>dine argumenter teller ikke fordi det er kirsebærplukking
Skjerp deg.
>>
>>53923414
Hvorfor er det usaklig?

Virkeligheten er jo dessverre sånn at når först kulene flyr, så burde du håpe på at det er en good guy i nærheten med våpen også, eller så har du et problem.
>>
>>53920468
how popular is Grandiosa and other frozen pizzas in Norgeland?
they recently started selling it here with the tagline "Norges mest spiste pizza" but I have no idea how big of a statement that is
>>
>>53923348
>du hadde helt sikkert sagt det samme hvis du var karen i bildet her.
Gjerne utdypt hvordan bildet ditt er relevant til at våpen ville reddet dama og dotrene hans, med tanke på at han ble slått i sovne, bundet og slengt i kjelleren med en pistol i trynet.

Når du bruker et bilde så farvet av bias, mangel på context og et narrativ som et argument, så tror jeg du har en svært spesiel agenda på gang.
>>
>>53923579
Grandiosa is pretty popular.

And I don't doubt that statement. It's cheap cardboard basically.
>>
>>53923525
Bruk i det minste mer sammenlignbare land som Finland og Danmark.

>>53923534
En enkelthendelse er ikke et argument. Statistikk eller GTFO.
>>
>>53923579
I eat frozen pizza four days a week. Mostly because my gf likes them, and I get her to eat something. She's too skinny.
>>
>>53923417
Stakkars mann. Om han hadde en pistol så hadde han sluppet å jobbe så hardt med å drepe alle sammen.

Selv hadde jeg dratt opp revolvern på 1 sekund etter det forste skuddet hadde smalt helt plutselig, for jeg er alltid på kanten, alltid våken til å drepe slemme folk!
>>
>>53923625
huh I prefer Euroshopper frozen pizza myself but I find Grandiosa decent

>>53923654
>I eat frozen pizza four days a week.
you need help m8
>>
>Denne blinde argumentasjonen med massiv kognitiv bias og selvgodtro fra alle parter
Savner stormanon. Med han så vet du iallfall at han drittbrever, og kan kjenne igjen brevene og derfor ignorere for huet blitt fylt med meningslos soppel av å lese dem.
>>
>>53923665
Du er faen meg modellen nordmann ass.

Er nedlatende mot alle som ikke mener som deg.

Faen meg barnslig, og jeg vedder på at du er 17 år.
>>
Kan noen værsåsnill å levere i denne tråden for en gangs skyld. Hvor er husreglene til han autisten?
>>
>>53923769
>Er nedlatende mot alle som ikke mener som deg.
>Faen meg barnslig, og jeg vedder på at du er 17 år.
Kan du stave I R O N I?
>>
>>53923579

It's only popular because it was the first frozen pizza we had, and because it's pretty cheap, not because it tastes good.
>>
>>53923828
Det er ingenting ironisk ved det jeg sa.

Du har ikke levert et argument i hele tråden, i motsetning til alle du har snakka med.

Du har bare breva nedlatende piss den siste halvtimen, så skyt deg selv.
>>
File: stoltencuck.png (662 KB, 969x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stoltencuck.png
662 KB, 969x549
>>53922901
>>53923417
>haha for noen duster, hvordan kan de tenke på selvforsvar
>jeg får bare gjore narr av dem
>jeg er så kul fordi jeg totalt driter i personlig sikkerhet
>hva skal du med den pistolen, skal du SKYTE meg eller?
>>
Har helt ferske sting som plutselig svir noe inni helvete nå som bedǿvelsen er helt vekk. Er det innafor med en paracet gutta?
>>
>>53923899
>så skyt deg selv
nei, han nekter jo å skaffe seg slike masseodeleggelsesvåpen
>>
>>53923873
huh, interesting, it's actually one of the more expensive ones here
>>
>>53923916
Ja, hvor ofte blir ikke folk skutt med en jeger sin hagle i dagens samfunn, eller horer om uskyldige nordmenn som blir skutt av hardbarka albansk mafia? Bedre å gi alle sammen våpen istedefor. Er alt for få våpen i dette landet til å begynne med.
>>
>>53923636
Hva slags type statistikk er du ute etter? Hvorfor skal kun den ene siden kreves å levere denne statistikken?
>>
>>53923899
Skal gjore det når våpen blir tilatt takket være deg. Men ikke for Doxxeanon gir meg adressen din så jeg kan ta meg en tur på natta.

Men jeg forstår hva du mener. Er bare du som får være nedlatende her mot folk du er uenig i mot. Et privilegum du har gjort deg fortjent til, for å være på den RETTE siden aka det du er enig med!
>>
>>53923983

Then you should get another pizza and let this meme expansion die.
>>
>>53924029
Selvforsvar er ikke redusert til å kun gjelde skyteepisoder.
>>
>>53924125
>Men jeg forstår hva du mener. Er bare du som får være nedlatende her mot folk du er uenig i mot. Et privilegum du har gjort deg fortjent til, for å være på den RETTE siden aka det du er enig med!

Helt riktig din lille fitte. Bra du endelig forstår hvordan ting foregår.
>>
http://www.vg.no/sport/sjakk/carlsen-seier-tross-kjempetabbe/a/23600509/

>Lǿk van Wely
>>
>>53924125
Babbys forste mote med ironi som retorisk virkemiddel. Forny deg litt i det minste.
>>
>>53924029
>Bedre å gi alle sammen våpen istedefor.
slapp av, du trenger ikke skaffe et hvis du ikke vil
men i det tilfelle vil kriminelle vil tenke seg om to ganger for de raner deg, fordi de vet at noen skikkelige gærne nordmenn som meg kan være bevæpna
>>
>>53924052
Statistikk som sammenligner voldskriminalitet og våpentilgang i samfunn av noenlunde sammenlignbar sammensetning som norge er det jeg krever. Det er du som må fremlegge dette fordi du foreslår en endring, og dermed må du forsvare hvorfor det skulle utgjǿre en forbedring. Eneste tilfelle du kunne sluppet unna dette er hvis det var et bevist (statistisk underbygd) problem med voldskriminalitet i norge mot vanlige folk der det kunne tenkes at våpenbæring ville hjulpet (noe som ikke er tilfelle per i dag).
>>
>folk som ikke forstår forskjellen på ironi og sarkasme
>>
Åh nei, Norgetråden's storste autister og m-min politiske fanesakhomser har kommet. Da stikker jeg og spiller mens dere får ut agressjonen og frusterasjonen på hverandre og bli surere og surere uten at noen kommer noen vei, og bare odelegger stemninga i tråden for alle andre som gir faen i mens jeg.

Skjonner ikke hvorfor dere skal oppsoke folk som gjor dere sinte hele tiden. Prov å ta en 5 minutters spasertur ut og slapp litt av. Du kommer ikke til å overbevise noen uansett, så bare drit i å svare folk du er uenig med.
>>
>politiets responstid er på 23 minutter i snitt
>22. juli brukte politiet en og en halv time på å respondere
>folk mener fremdeles at jeg ikke har rett til å bære våpen til selvforsvar

La oss håpe det er dere eller noen dere er glad i som får oppleve å bli angrepet og være helt hjelpelose fåvæ, og ikke noen som ikke har fortjent det.
>>
>>53924456
>Folk som er uenig med meg fortjener å bli skutt og utsatt for grusomheter
Hvor har jeg hort den retorikken der hen for mon tro?
>>
File: Doom-Paul-00.jpg (70 KB, 625x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Doom-Paul-00.jpg
70 KB, 625x550
>asylsokere som får avvist soknaden har tidligere tydd til vold så de får bli i Norge
>se: flere drap og voldelige angrep
>vi forventer nærmere 100000 asylsokere neste år
>har alledere 30000 av dem
>mange av dem vil bli avvist
>noen av dem vil ikke dra herfra frivillig

oppskrift på katastrofe
men la oss heller opparbeide litt statistikk forst så vi ser hvor mange de dreper
så tar vi en vurdering
>>
>>53924456
>m-mine fǿlelser
>m-min kirsebærplukking av nyhetssaker
Du er ikke det spor bedre enn "m-men baby drepende salt-rifler"-folka.
>>
File: overlegenhet.png (17 KB, 373x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
overlegenhet.png
17 KB, 373x330
>>53924407
Dette bildet er ikke relatert til diskusjonen, men det minte meg om deg for det.
>>
>>53924357
Det er ikke slik at de som er for å beholde status quo er fritatt fra argumenter
>>
>>53923579
Definitely the most popular pizza, and I personally don't think it's too bad. Pretty versatile and easy to spice up, although the "vanilla" kind isn't the best the brand can offer.
>>
>>53924359
De er ikke ekslusivt hverandre, her forekommer begge deler.
>>
>>53924595
Nei, men fordelen med status quo er at det finnes rikelig med lett tilgjengelig statistikk, som også som regel anses som allment kjent av alle som ǿnsker å diskutere et gitt tema.
>>
>>53924407
da er det bra at du, med ditt overlegne intellekt, ikke har meninger å bidra med men heller bruker den dyrebare tiden din på dataspill; den ekte herremannens fritidssyssel
>>
>>53924581
Ja fysj, alle skal ta sider. Du får ikke lov til å le av begge sidene når de klasker hverandre på pungen, for du må være med oss, eller fienden.

Ingenting som heter noytralt ståsted, bare feighet.
>>
>>53924526

Det sa jeg ikke. Men om noen skulle havne i en slik situasjon, så er det helt klart mer moralsk rettferdig om den personen er en som har flydd rundt og fortalt folk at de ikke trenger våpen til selvforsvar, enn en person som skulle onske han/hun kunne båret det, men ikke hadde muligheten på grunn av at noen andre folk menet det ikke var nodvendig å være bevæpnet.
>>
>>53924725
>Han krangler med folk på internett helt gratis, med sitt store intellekt og innsikt i politikk
>Han tror han bruker tiden sin fornuftig
Botte moter gryte.
>>
>>53924823
>det er ikke fornuftig å krangle med folk som tar FEIL på internett
>>
>>53924805
>La oss håpe det er dere eller noen dere er glad i som får oppleve å bli angrepet og være helt hjelpelose fåvæ, og ikke noen som ikke har fortjent det
> håpe det er dere eller noen dere er glad i som får oppleve å bli angrepet og være helt hjelpelose
>ikke noen som ikke har fortjent det
Så de som er uenig har fortjet det altså.

Er ganske sikker på at du vant over masse anons på gjerdet nå, når du sier at deres familie og venner fortjener straff for å ikke tenke som deg.
>>
>>53924703
Det finnes ikke statistikk skm sammenligner nåværende situasjon med en hypotetisk situasjon med hoyere våpentetthet. Derfor er det greit å stille sporsmål rundt om hva som hadde/kunne vært annerledes i forbindelse med enkeltsituasjoner, og ikke avfeie de bastant.
>>
File: 1450279832027.jpg (51 KB, 720x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450279832027.jpg
51 KB, 720x618
>>53924883
Men viss alle sier de har rett, da kan jo ingen ta feil?
>>
>>53924757
Ja det må sannelig föles godt ut å være overlegen der du sitter hjemme i kjellern.

Kos deg.
>>
Lurer på hva dere anti-våpenhanreier tenker når dere ser at politiet bevæpner seg fordi det er terrorberedskap 24/7 i over ett år nå.
Mener dere at politiet også er paranoide?
Politiet kan tenke på slike ting. Men vi skal bare stikke hodet i sanden og ikke bry de dumme sivile hodene våre med slikt.
>>
>>53925004
Og du da? Hva foler du når du krangler med folk på 4chan av alle steder, helt til du eller han gir seg og gjor noe annet?

Du tror vel virkelig ikke at du overbeviser noen og vinner dem over på din med litt passiv agressivitet vel? Så noe annet må det jo være som får deg til å danse den samme dansen om og om igjen?
>>
>>53924906
Du kan derimot sammenligne statistikk innsamlet med nåværende praksis, med statistikk innhentet fra et annet sted som deler enkelte endringsparametere med den endringen som ǿnskes undersǿkt, og samtidig har minst mulig andre forskjeller som må forsǿksvis elimineres fra analysen. Dette er ikke lett, men det er det som må til for å ta velfunderte beslutninger. Beslutninger på annet grunnlag, som f.eks. en liten samling enkelthendelser (som det dessverre er hauger av) ender generelt opp med å være dårligere enn en velfundert en (dette gjelder ikke bare innen politikk).
>>
>>53925147
Jeg syns diskusjon er stimulerende uansett hvor og når jeg, og uansett tema.

Jeg har ingen illusjoner om å overtale noen i det hele tatt jeg.

Og uansett, den tråden her har vært söppel i lang tid, så jeg syns det er flott at vi diskuterer noe med substans, og ikke drittbrever i 12 timer i strekk.
>>
>>53924900

Om du mener det ikke er nodvendig å bære våpen til selvforsvar, og havner i en situasjon hvor du trenger det, så var skjebnen din selvforskyldt. Du ONSKER å være ubevæpnet.

Om det hadde vært ulovlig å bruke setebelte, så ville det ikke vært urimelig å håpe at menneskene som ble drept i bilkollisjoner som folge av forbudet, i det minste var de samme menneskene som stottet forbudet mot setebelter, og ikke de som ville bruke det.
>>
File: 1378751673092.jpg (443 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378751673092.jpg
443 KB, 1000x1000
>>53924539
Relevant bilde fra 2013-tråden
>>
>>53925091
Jeg mener at politiet ikke selv skal velge hvorvidt de skal være bevæpnet eller ikke, slik det foregår i dag. De er ikke uavhengige, og derfor ikke skikket til å bestemme det selv.
>>
>>53925252
>Du ONSKER å være ubevæpnet.
Nytt fra Norgestråden: Kvinner ONSKER å bli voldtatt, ellers hadde de ikke gått dristig!
>>
>>53925091
Hvorfor skal du absolutt plassere alle som ikke er enig med deg i den diametralt motsatte leiren? Det at jeg ikke vil ha frislipp av våpen betyr ikke at jeg mener at ingen under noen omstendighet skal ha det. Personlig synes jeg dagens lover fungerer akseptabelt (men kunne trengt forbedring her og der). Når det gjelder Politiet har jeg ikke noe imot at de bevepner seg basert på en nǿdvendighetsanalyse (det er tross alt en del av jobben), men gjennomfǿringen av den nåværende beredskapsbevepningen synes jeg har vært mild dårlig.
>>
>>53925252
>Om du mener det ikke er nodvendig å bære våpen til selvforsvar, og havner i en situasjon hvor du trenger det
Jeg tror om alle kan bære våpen, så vil det bli langt flere "situasjoner" hvor man må ha våpen for å håndtere dem.

Men men, du får kose deg med et skudd i pannen fordi du snakket til dama til bolern med et raseriproblem
>>
>>53925332
Håper dette bare er bæsjebreving. Sammen med PST, etterretning og politibetjenter på gata som er ute hver dag og ser hvordan ting er så er det ingen andre i landet som er mer kvalifisert til å si hvorvidt bevæpning er nodvendig.
>>
>>53925177
En haug av enkelthendelser er slik statistikk lages. Dette er bare vrovl.
>>
>>53925402
>Hvorfor skal du absolutt plassere alle som ikke er enig med deg i den diametralt motsatte leiren?
fordi det er morro
>Når det gjelder Politiet har jeg ikke noe imot at de bevepner seg basert på en nǿdvendighetsanalyse
Hvorfor vil du ikke bevæpne deg selv, når politiet tydeligvis ruster seg for noe farlige greier?
Hvorfor velger du at det ikke skal være et personlig ansvar for norske borgere, men gi alt ansvar til politiet?
>>
>>53925469
Jeg er helt oppriktig, og jeg er uenig. Politiet vil alltid onske å være bevæpnet, men har bevæpningen det siste året slått ut positivt? Jeg kan ikke se at det har det.
>>
File: midtskog.png (990 KB, 1830x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
midtskog.png
990 KB, 1830x936
Den folelsen når du laster opp et bilde av innsiden til en sykebil på facebook og INGEN kommenterer, liker eller spor om det går bra med deg.
>>
>>53925469
Ikke han, men ironien er jo den at hvis "situasjonen er så alvorlig" at politiet må gå permanent med våpen, så er det jo spesielt hvordan dette ikke gjelder befolkningen generelt.
>>
>>53925610
Går det bra med deg?
>>
>>53925594
>Politiet vil alltid onske å være bevæpnet
feil, det er enkelte politifolk som er imot bevæpning men det er folk som jobber i relativt rolige deler av Norge, de jobber ikke i Oslo for å si det sånn
>>
>>53925342

Det var ikke poenget. Poenget var at når du aktivt går inn for å forhindre andre i å kunne forsvare seg selv, så er det å foretrekke om det er menneskene som har fratatt meg muligheten til selvforsvar som blir rammet av forbudet, og ikke de som onsker å kunne forsvare seg.
>>
>>53925610
>Titter på siden hans
>3-4 oppdateringer i året
>Alle er kun bytte av bakgrunnsportrett
>>
>>53925660
Organisasjonen som representerer politiet har alltid vært vokale motstandere av avvæpning.
>>
>>53925610
"for en oppmerksomhetshore" tenker de

det tenker jeg også, sdm
>>
>>53925655
Det er jo ikke meg, dette er en jeg vet ble mobbet på ungdomsskolen.
>>
>>53925584
>Hvorfor vil du ikke bevæpne deg selv, når politiet tydeligvis ruster seg for noe farlige greier?
Politiet har som jobb å oppsǿke og lǿse farlige situasjoner, det har ikke jeg.
>Hvorfor velger du at det ikke skal være et personlig ansvar for norske borgere, men gi alt ansvar til politiet?
Det er slik samfunnskontrakten fungerer. Man delegerer bl.a. bruk av voldsmakt til noen man bemyndiggjǿr (i dette tilfellet politiet), untatt visse situasjoner der man i fellesskap har blitt enige om at individet beholder retten til vold.
>>
File: kurwa bjergen wtf.png (1 MB, 922x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwa bjergen wtf.png
1 MB, 922x614
Ola Nordmann WTF?
>>
>>53925797
Hvorfor kommenterer du ikke?
>>
>>53922482
>bondefaen fra nord norge
si nu i hvertfall fisker, jævla sǿring
>>
>>53925711
>Poenget var at når du aktivt går inn for å forhindre andre i å kunne forsvare seg selv,
Jeg kan også vri på ting
>Poenget var at når du aktivt går inn for å forhindre syke/ustabile mennesker i å kunne skaffe seg våpen på Kiwi
>>
>>53925835
Hahah, polakkene jeg plagde i polakktråden folger etter meg.
>>
>>53925826
Samfunnskontrakten har ennå ikke delegert vekk retten til å forsvare seg selv. Det er ikke forbudt å forsvare seg selv med våpen i Norge.
>>
File: 40kjeks.jpg (26 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40kjeks.jpg
26 KB, 480x270
>>53925797
>Istedenfor å kommentere å spörre om det går bra så kommer han til 4chan for å le sammen med andre

Du er en dårlig person anon.
>>
>>53925897
Han er våpen-hanrei
>>
File: 1451637279177.jpg (145 KB, 670x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451637279177.jpg
145 KB, 670x424
>>53925897
>2014
>>
>>53925826
ugh hvordan kan du kalle deg en ekte mann..
>>
>>53925594
Singapore, Sor-Korea, Japan og Sveits har noen ting til felles.
Jeg skal gi deg noen hint: det har med politi og trygghet å gjore
>>
>>53925835
Probably the work of a pole tbqh
>>
File: 1453127039800.webm (3 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453127039800.webm
3 MB, 854x480
Hvem Dragons Dogma her?
>>
>>53926012
Nei, probably some lithuanian or drunk russian.
They probably doing wooden things cheaper but like on pic.
>>
>>53925933
Det er sant. Det er dog ikke per i dag et behov for å ha skytevåpen tilgjengelig på offentlig sted for å forsvare seg for folk uten spesielt beskyttelsesbehov som oppveier for den ǿkte risikoen for uhell og voldseskalering som medfǿlger.
>>
>>53922482
Ganske logisk forklaring egentlig. Det er ingen storbyer i nord, bare småbygder. Og i disse småplassene er folk som ikke liker trynet på hverandre nodt til å treffes stott og stadig, enten i jobb, skole, fester etc da det alt er et veldig lite sosialt nettvekt å benytte. Og da smeller det til slutt.

I byen kan man unngå å mote folk man ikke tåler.
>>
>>53926037
*Dragens Dogme
>>
>>53925988
Hva da? Husk at korrelasjon ikke betyr kausalitet nå, Anonsen.
>>
>>53926037
"Hvem autisme her?" *
>>
File: 1453127479694.webm (3 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453127479694.webm
3 MB, 854x480
>>53926097
Beklager anonsen jeg mente selvfolgelig Dragens Dogme.
>>
>>53925942
>>53925897
Hvorfor skal han ofre sin sosiale ære ved å assosieres med en taper?
>>
>>53926066
Toplel, Poles are literally always drunk as well m8.

>mfw out at town drinking with friends having a great time
>always some band of roving drunk Polacks looking for some lone person to beat up

You're not any better m8.
>>
>>53926099
Snakk norsk din soper, ikke bruk sånne teite psuedo ord for å hores smart ut
>>
>>53926037
Jeg ser ingen betydelig forskjell mellom de tre spillene i videoen fåvæ.
>>
>>53926125
Den som sier det er det selv.
>>
>>53925908

Personer med kjente psykiske lidelser som medforer vrangforestillinger etc. skal ikke få erverve våpen på lovlig vis. Jeg er ikke imot bakgrunnssjekker.
>>
>>53926037
haha, litt av et shillewebm. Bruke en skill ved å trykke ctrl + trekant er ikke mer "episk" enn å klikke på musa.

DG er ganske eh. Mye bra ideer, men dårlig gjennomforing. Gameplay blir fort ganske kjedelig spammefest, men det er jo ganske vanlig i de fleste action spill.
>>
>>53926099
Neida, det har nok heller med kultur å gjore, men jeg foler ikke Norge henger så langt etter, eller om vi i det hele tatt gjor det når det gjelder trygghet.

>>53926192
Drep deg selv falseflagneger
>>
File: wyatt-earp-poster.jpg (65 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wyatt-earp-poster.jpg
65 KB, 400x600
>>53922901
Clint Eastwood filmer og westernfilmer generelt har mange gode lærdommer om maskulinitet, moral, ære, rettferdighet, hva det vil si å være mann osv. fåvæ sdm.

Skikkelig feministpropaganda å gjore narr av det.
>>
>>53926081
Tydeligvis nok til at politiet foler det er verdt bevæpning i det offentlige rom. Dette medforer en hypotetisk voldseskalering da altså. Hva med i private hjem, er det verdt det der?
>>
>>53926317
Nei, drep deg SELV anon. Jeg står for kvalitetsbreving og EKTE norsk, ikke låneord fra hanreisland.
>>
>>53926081
Hvilke uhell?

Hvis dere syntes vådeskuddene til politiet er hårreisende, så skulle de frigjort tall på hvor mange vådeskudd som går av i forsvaret hvert år.
>>
>>53926278
Hva med muslimer? Polakker? Svensker på grensa?
>>
>>53926203
Virkelig?
Det store sverdet svinges med mer tyngde i Dragens Dogme.
Skal dog sies at morke sjeler sitt kampsystem ikke er så galt i forhold.
Skyrim sitt er derimot soppel.
>>53926315
Fra /v/ med kjærleik.
Trykke på musa eller knap er vel stort sett det samme.
Men jeg spiller med en 360 kontroller da.
>>
>>53926184
ayyy bydlo with no school emigrated.
Poland is more safe now :D

Btw is Norway is safe country?
I heard about muslim rapegangs in Oslo.
Also what about your economy?
I heard you have big crisis in norway now (whole economy is on oil and oil prices will going down), level of unemployeed rising and soon even natives will don't have job.
>>
>>53926192
Jeg har hatt mye statistikk, så det kommer naturlige å bruke noyaktige begreper når vi faktisk diskuterer statistikk. Det er ikke noen andre ord å bruke, du må nesten sette deg inn i begrepene eller tåle å ikke bli tatt seriost.
>>
>>53926421
>så skulle de frigjort tall på hvor mange vådeskudd som går av i forsvaret hvert år.
Jeg regner med at du besitter denne bortgjemte kunnskapen?

I min tid så var det ikke et eneste ett vådeskudd i hele bataljonen, og ingenting fra de andre heller, tross for at nyheter spredde seg fort som faen om noen andre hadde en fuckup.
>>
>>53926368
Det er en forskjell på trusselbildet for politi og mannen i gata da. Og i private hjem kan du jo allerede ha våpen så jeg ser ikke hva problemet skal være der.

>>53926421
http://www.nrk.no/trondelag/forsvaret-har-skutt-19-vadeskudd-sa-langt-i-ar-1.12545087
Politiet slår forsvaret i antall så vidt denen artikkelen viser. Tenk deg da hva den jevne mann i gata uten trening ville prestert.
>>
>>53926505
Norway is a safe country almost everywhere.

But I wouldn't walk alone in the middle of the night in certain places in Oslo.

Also, the economy is fine, at least for now. The oil fund will keep us floating for a while, but yes, I worry about it.
>>
>>53926505
Muslim rapegangs are Swedish
Oilprice can be whatever the fuck it was, it was great in 2004 and it was SUPER the last 10 years. But now it's back to only great and we are very very much sad and cry big big tears because big daddy arabia makes oil price go down. Boo fucking diddelidoo.
>>
>>53926458
en annen anon her..
Du må selvsagt være statsborger for å kjope her. Ser heller ingen grunn til å la utenlandske statsborgere rett til å bære her med mindre de er på en jakttur og har dokumentene i orden.

prinsippielt bor du ikke diskriminere folk basert på religion, dog hadde jeg ikke mistet noe nattesovn om muslimene ble avvæpnet
>>
>>53926458

Disse bor ikke kunne få kjope våpen
- personer under 18 år
- personer som ikke kan gjennomfore en bakgrunnssjekk
- personer med kjente, alvorlige psykiske lidelser
- personer som tidligere har sittet inne for voldskriminalitet
>>
>http://www.nrk.no/trondelag/forsvaret-har-skutt-19-vadeskudd-sa-langt-i-ar-1.12545087

>Skjot en annen i ansiktet


Har Politiet vært i nærheten av å skyte ansiktet av en sivil eller kollega enda?
>>
File: 1401747340824.jpg (49 KB, 469x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401747340824.jpg
49 KB, 469x463
>>53925243
>Jeg syns diskusjon er stimulerende uansett hvor og når jeg, og uansett tema.
>>
B I L L W H I T T L E

https://www.youtube.com/watch?v=_T-F_zfoDqI
>>
>>53926471
Jepp. Men det er jo norm for actionspill det. Er vel egentlig jeg som bare har gått lei av dem og trenger litt mer orginale spillmekanismer. Men man skal absolutt ikke slutte å lage spill med gammel oppskrift fordi jeg ikke finner noen novelty i dem lengre.

Syns det bare er så snedig at folk hauser opp DG som verdens beste spill med 100% orginalt system når det er ganske standarde greier. Likte pawn systemet da.
>>
File: emoji_set_34.png (23 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emoji_set_34.png
23 KB, 160x160
>>53926714

>Bill vil aldri bli Norges president i din levetid
>>
>>53926549
Jeg trekker mitt argument på dette siden de faktisk har oppgitt informasjon, mistenker dog at det er veldig store morketall her hvis man regner "avtrekk av våpen" som vådeskudd.
>>
>>53926569
I stad var det samfunnskontrakten som gjorde at bevæpningen ikke var nodvendig, du får snart bestemme deg og ikke flytte målet hele jævla tiden.
>>
>>53926626
Iran. Embargo on Iran ended.
And in last 5 years they still was producing oil but not selling, now when world market is open on Iran, we have tsunami of cheap iranian oil.
And Iran said that they will produce more and more oil to sell it cheaper, because they want a fast money, technology and stuff.
>>
>>53926702
ja, men svaret er ikke å avvæpne dem, svaret er å gi dem flere treningstimer
våpen kan ikke være noe de bare stuer bort i skapet og aldri trener med
det har flere ganger kommet ut info om at politifolk ikke trenger nok
>>
>>53925835
As a carpenter, 90% of my jobs is to fix up shoddy workmanship from polish/balt "carpenters".
I'm sure there's some decent carpenters from these places, but certainly not the ones who pretend to be in Norway.
>>
>>53926683
Slik er det jo i dag? Hva er greia her, hvorfor drar du ikke på 3 pistolklubb treff og kjoper deg en pistol?
>>
>>53926518
I akademisk samanheng lyt ein nytta årsakssamanheng framfor kausalitet, og sjolv ordet "korrelasjon" kan bytast ut, men det er diverre like hardt grunnlagt som "kausalitet".
>>
>>53926505
It's true.

How do I become a polander?
I was in Poland for two weeks this past summer and I only saw one (1) negro in a tourist area.

All I can offer is my strong Germanic seed to enrich your slavic genes.
>>
>>53926702
>Har Politiet vært i nærheten av å skyte ansiktet av en sivil eller kollega enda?
Ja
http://www.dagbladet.no/2015/12/09/nyheter/politi/bevepning/vadeskudd/42317542/
>>
>>53926744
Den skjonner jeg anonsen det er en stund siden vi så noe sikkelig bra orginalt.
Det som er bra DG er at det fra mye andre bra spill å blander det sammen.

Sant men samtidig litt hype gjor muligens at vi får en oppfolger, å det sier jeg ikke nei til.

Hvilken andre spill liker du anonsen?
>>
>>53926569
>Og i private hjem kan du jo allerede ha våpen
du må fortsatt låse dem bort i en safe
>>
>>53926626
>Muslim rapegangs are Swedish
So this is future of happy multiculti sweden?
It will end good for swedes, yeah?
https://www.youtube.com/watch?v=ASywAfBAVrQ
>>
>>53926873
Hverken sivil eller kollega desu.
>>
>>53926847
i realiteten kan du ikke bære dem offentlig
vi trenger conceal carry for det er verdt noe, og ikke noe krav om medlemskap hos Gutta Grei Skyteklubb
>>
>>53926839
Helt enig med deg der, vi burde ha væpnet politi i Norge.

Noe fordi det vil fore til at flere gjerningsmenn av feil etnisitet blir drept i kontakt med politiet.

>>53926873
>Kvinne bak et ratt
>Kvinne med våpen
>Skjot seg selv i foten
>>
Jeg må innromme jeg har aldri snakket med politi utover en gang hvor jeg var full og de spurte meg om det gikk bra og jeg sa "ja, jeg er på vei hjem" og det var det. Hvorfor betyr det så mye at politiet er bevæpnet eller ikke? Må legge til at jeg bor på Oslo-ost og er halvt neger så er av den delen av samfunnet som har storst sannsynlighet for å få problemer med politiet.
>>
>>53926925
That was actually filmed in Morocco and not in Turkey
>>
>>53926549
>Forstegangstjeneste
>Ikke et eneste ett vådeskudd blandt de ca 500 soldatene/befalet
>IntOps trening
>2 stykker på 3 måneder, i en gruppe av 13 mann, bestående mest av erfarne eldre sjanter og loytnanter
Men det var bare rodfis. Ikke at det gjor det bedre riktignok.
>>
>>53926970
Når er sist du som etnisk norsk ble stoppet og ransaket av politiet? Du kunne sikkert fint bært med deg et mindre håndvåpen på innsiden av jakken din.

Type holster som du ser i sånne klassiske politifilmer.
>>
>>53926626
>Muslim rapegangs are Swedish
>rapegangs
Hæh? Har /pol/ foret deg med litt "fair and balanced" nyheter nå igjen?
>>
>>53926987
folk har irrasjonell frykt for at politiet skal skyte folk som ikke fortjener å bli skutt
antageligvis fordi de har sett cherrypicked videoer fra USA
>>
>>53927007
Går vel en del på holdninger, en yrkessoldat vil ikke frykte et våpen på samme måte som en menig i forstegangstjenesten.

De vil jo bli kollektivt avstraffet hvis et vådeskudd går av, så selvfolgelig ikke.

Hvis Grenader Olsen skyter et vådeskudd så ler gutta av han.
>>
>>53926849
Samvariasjon og årsakssammenheng kunne vært brukt, ja. De er ikke akkurat veldig utbredt etter min erfaring, men skal huske på det til fremtidige tråder.
>>
File: #2blazed4disshit.jpg (465 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
#2blazed4disshit.jpg
465 KB, 1000x667
>Debatt utgaven
>>
Jeg kom hit for kjeks og humor og nå er det diskjusjoner om et eller annet hva skjer gutta?
>>
>>53926931
Skyter man seg selv i foten er det nærme nok i min bok.
>>
>>53926797
Nå er du useriǿs. Jeg har slettes ikke flyttet noe mål. Hvis du oppfatter det slik anbefaler jeg å forbedre tekstforståelsen.

>>53926904
Hvis du ikke rekker å hente frem våpenet fra en safe ved senga eller tilsvarende lettlilgjengelig plass hadde det nok ikke hjulpet så mye uansett. I så fall har du jo allerede en formodentligvis bevepnet inntrenger på soverommet, og da er det nok for sent og ty til våpen. Hvis du ikke vil plassere safen lett tilgjengelig eller ikke evner å få den opp rimelig raskt får det stå på din regning.
>>
>>53927145
Folern jævligt kjipt fåvæ.
>>
>>53926847

Hovedproblemet i dag er begrensningene på bruk, pluss at veien til våpeneierskap er unodvendig kronglete, og at det er svært vanskelig å få godkjent soknad i enkelte politidistrikt. Du kan godt skrive "selvforsvar" som grunn til at du trenger våpen, men da blir soknaden avvist.

Norge trenger stand your ground-lover og en castle-dokrine fåvæ.
>>
>>53927033
det må være lovlig
jeg vil ikke risikere å miste alle våpnene mine fordi jeg ble oppdaget med våpen på kropp, enten av politi eller noen som rapporterte.
>>
>>53926898
Det sporsmålet var hardere enn jeg skulle likt å tro.
Spiller ikke like mye lengre. Og de fleste spill går jeg lei av etter 2-3 dager. Men slagere som alltid kommer tilbake er vel bybyggespill, Grand strats, og roguelikes som dwarf fortress, da de er uforutsigbare. Tro det eller ei, men spiller faktisk like mye indie casual småspill og puzzle spill, som storspill for tiden. De gir meg nesten mer glede enn AAA titler.

Men altså, jeg spiller nesten alle nye spill. Men om jeg orker å runde dem er noe annet.
>>
>>53927209
>muh lett tilgjengelig safe
det er klart jeg kan bruke safen som nattbord som en eller annen autist, men husk at de safene som godkjennes er ganske soldie klomper av stål som boltes fast i veggen
>>
>>53923417
ett oyeblikk leste jeg det som ""politiet drepte alle andre på bussen"
>>
>>53926865
>(1) negro in a tourist area.
He was a rich cultured negro from west, tourist probably.
We don't have muslims or black ppl here.
In villages old ppl think black ppl are devils.
Black ppl never natural living here, so this is rare view. Everyone looking at them, "liberal" kids even take a pic with them. Ofc we have bydlo here, they everyone who is "different" even white homos.
btw beeing gay is not natural too...
But i'm tolerant and i don't care what they doing in beds. I never saw a homo here too.
In poland we have 97% of poles, rest are ukrainians, belarusians and asians like russians and vietnamese.

Alcohol here is cheap 2-3PLN per bottle of beer.30pln per bottle of 0,7Lwódka.
1 PLN = 2,1NOK
>>
>>53927239

I norsk rett reguleres den juridiske siden av begrepet gjennom straffeloven § 48. I henhold til denne paragrafen vil en ellers straffbar handling være straffri dersom den er foretatt for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep, så sant visse nærmere angitte vilkår er oppfylt. Nodverge kan utoves både mot angrep på person og på ting, og uavhengig av om det er en selv/ens egne ting, eller andre personer/andre personers ting som blir angrepet. Nodverge kan i så henseende betegnes som en form for selvtekt.

Vilkårene for at nodverge lovlig skal kunne utoves er for det forste at handlingen må ha vært nodvendig for å avverge eller forsvare seg mot angrepet. Dersom mindre inngripende tiltak kunne vært satt i verk med samme resultat, må dette forsokes forst. For det andre må ikke handlingen under forholdene fremtre som «ubetinget utilborligt». Forholdene kan være slik at å ta livet av en angriper er eneste mulighet for å få avverget angrepet, men dette er likevel ikke tillatt som nodvergehandling dersom det man forhindrer for eksempel er å stoppe en mindre alvorlig forbrytelse. «Ubetinget utilborligt» er imidlertid et strengt vilkår, og det skal således mye til for at en nodvendig avvergingshandling ikke skal være rettmessig. Å ta liv for å verne materielle verdier vil nok likevel som oftest falle utenfor det lovlige. Motiltaket må oppveies mot angriperen eller faren.
>>
>>53927322
Hva så? Hvis du synes den er stygg så kan du jo forkle den som nattbordsskap med trekledning.
>>
>>53927101
Hehe, ja, vi lo jo bare av det. Vel, alle unntatt troppsjefen da. Han var skummel som faen, og når han ble sint så var det som en lenke hang rundt nakken på alle sammen, selv om man ikke var den som gjorde en feil.
>>
File: Squad_3-660x330.jpg (27 KB, 660x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Squad_3-660x330.jpg
27 KB, 660x330
Hvem /squad/ her?
Dette spillet har potensial som faen, det er som Project Reality mod minus kjöretöy akkurat nå, men de kommer til å legge til masse dritt.
Bedre enn ARMA 3 allerede spör du meg.
>>
>>53927239
Blir vel problematisk med allmannsretten vi har da.
>>
>>53926569
24. september 2015 kl. 08:03 Færre vådeskudd i Forsvaret

Antallet vådeskudd i Forsvaret har falt kraftig siden 2013. Så langt i år er det utstedt 19 refselser for vådeskudd. I fjor var tallet 44, ifolge en statistikk P4 har fått fra Forsvaret.
"23 vådeskudd på ett år - men politiet avvæpnes ikke"
>>
>>53927392
ja så har du låst våpen på soverommet, noen bryter seg inn når du er i kjelleren
eller god forby, du er ikke hjemme i det hele tatt, du sitter på en buss mens en turbonigger stikker i hjel passasjerer foran din fordi asylsoknaden hans ble avvist.
>>
File: tCR7XMs[1].jpg (101 KB, 660x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tCR7XMs[1].jpg
101 KB, 660x501
>>53927479
Squat?
>>
>>53927635
pls give teachings of squat
>>
>>53927479
Jeg, men vet ikke om jeg tor spille det igjen for det blir bedre optimalisert. Det tok knekken på skjermkortet mitt fåvæ.
>>
>>53927377

>Vilkårene for at nodverge lovlig skal kunne utoves er for det forste at handlingen må ha vært nodvendig for å avverge eller forsvare seg mot angrepet. Dersom mindre inngripende tiltak kunne vært satt i verk med samme resultat, må dette forsokes forst.

mao har du ingen uforbeholden rett til å 'stand your ground'.

In the United States, a stand-your-ground law is a law that authorizes an individual to protect and defend their own life and limb against threat or perceived threat. This law states that an individual has no duty to retreat from any place the individual has a lawful right to be and may use any level of force, including lethal, if the individual reasonably believes they face an imminent and immediate threat of serious bodily harm or death; this is as opposed to duty to retreat laws.
>>
File: slavthread.jpg (11 KB, 263x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slavthread.jpg
11 KB, 263x192
>>53927635
>>53927685
>>
>>53927145
Du forstår ikke, når noen tar objektivt FEIL, så er det din PLIKT å rette dem opp slik at de ikke dummer seg ut for andre folk. Jeg overbeviser ikke folk at jeg har rett som alltid for å fole meg bedre enn dem, men ut av mitt store varme hjerte. Jeg er jo egentlig en regelrett hverdagshelt jeg
>>
>>53927685
What you want to know?
>>
>>53927158
Sinte unge menn med motstridende meninger.
>>
>>53924331
har den logikken fungert i USA, mener du?
>>
>>53927521

Nei, hvorfor det?
>>
>>53927771
Det der kalles for aspergers, dra en tur til legen min venn.
>>
>>53927330
I have one gay friend on Facebook, but I have never seen or met anyone else in real life.
I don't know how common it is to be hones.

Being gay is just a fetish to be honest.
>>
*teleports behind you*
*unsheathes sleipnirr*
>>
>>53927837
Langt i fra en sammenlignbar demografi uansett hva man måtte mene.
>>
>>53927723
Hvilket skjermkort har du?
Jeg har en 970, og spillet er stort sett smooth hele tiden på max grafikk.
>>
>>53927733
Du er jo helt idiot, hvis noen slår deg med knyttnever så skal du ikke skyte han. Men hvis han loper mot deg med en kniv og truer livet ditt så kan du drepe han, hva er så vanskelig med dette?

Hvis det er slik at den du forsvarer deg mot uttaler at han skal drepe deg og fortsatt har knyttnever, så kan du også ta livet hans uten folger.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/uproblematisk-aa-ta-liv-i-selvforsvar/a/10096798/
>>
Bare bli med i HV. Da får du AG'n eller HK'n og ta den med hjem. Tennstift kan du kjope på amazon for 20 kr eller noe, og smugle skudd kan du etter skyteovelse da ingen sjekker om du er tom. Det er det jeg ville ha gjort om militæret ikke diskriminerte oss som er ekte patrioter.

Da er du bra trygg og klar til å ta imot den islamske horde når de kommer for å voldta dine barn og kone i sitt onske om å utslette den hvite rase.
>>
>>53927330
>Alcohol here is cheap 2-3PLN per bottle of beer.30pln per bottle of 0,7Lwódka.
Shit that's cheaper than in the US
>>
>>53927915
>*unsheathes sleipnirr*
HÆSTKUK
>>
>>53927921
Greit nok, har du eksempel på en god sammenligning?
>>
>>53927914
>Being gay is just a fetish to be honest.
Hmmm interesting point of view i never think like this.

>>53927990
Maybe. And that is why we have free healthcare :^)
>>
>>53928000
>HÆSTKUK
>>
>>53927843
Mistolkning av eiendomsrett. Plutselig så har du et bondeknol som åpner ild fordi han ikke liker at du går på veien hans. Skjer jo et par ganger annenhvert år hvor en bonde blir arrestert for å ha skutt på turgåere.

Lurer på om det var for 3 år eller flere år siden kansje da det var en stor sak om en bonde som skjot og drepte en hund rett ved sin eier i marka da han mente at dyr ikke hadde allmannsrett. Skapte masse furore på nett husker jeg.
>>
>>53928030
Nei, det finnes nok ikke.
>>
>>53927950
http://www.nrk.no/ostfold/frifunnet-for-drap-1.7592829

Hvor er du hen, muh 2nd amend anon?
>>
>>53927915
*teleports behind you*
*unsheathes fenrisulven*
>>
Stiller meg undrende til hvorfor USA er så voldelig
>>
>>53927915
You know, i've seen the Edgy The Hedgehog thing already, but it didn't mention anything about teleportation did it?
How did teleport get connected with Coldsteel?
>>
>>53927607
Hjemme kan du jo bære våpen rundt i huset hvis du er bekymret. Hvis noe skulle skje var det jo fordi du skulle rengjǿre det.
I det andre tilfellet tror jeg nok ikke den beste strategien vil være å skyte inne på en fullsatt buss innenfor rekkevidde til en person med kniv. Lær deg heller knivavvepning hvis du er bekymret for det. Det har ca. samme personskaderisiko i denne situasjonen, med mindre risiko for skade på annenperson. Det er også forǿvrig et ganske sǿkt scenario. Du har langt stǿrre sjanse for å bli nedkjǿrt av en halvblind gamling.
>>
>>53927914
>I have one gay friend on Facebook, but I have never seen or met anyone else in real life.
>Being gay is just a fetish to be honest.
Ja, hores ut som en klassisk norsk beslutning basert på kjennskap og erfaring.
>>
>>53928137
FAKKELTOG FOR TONES
>>
>>53927915
HOL UP
*smacks lips*
What youse tryin' to say is
*Grabs dick and shuffles left and right*
What you bois is saying
*Sucks teeth*
That we
*Checks in with parole officer*
That we finna
*Steals*
That we finna gon be
*Loud worldstar yelling intensifies*
Some finna
*Tries to take back the Falklands*
Hol up so u be sayin is
*Harbors nazi war criminals*
That we spme finna white people n shit?
>>
>>53927950

Lovteksten sier ganske tydelig at du bare kan bruke vold som siste utvei, med mindre har du en plikt til å komme deg ut av situasjonen om du kan. Ser ikke hvorfor jeg ikke bare skal kunne fyre ham ned om han bryter seg inn i leiligheten fåvæ.
>>
File: tooslow1_2832.jpg (110 KB, 350x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tooslow1_2832.jpg
110 KB, 350x314
>>53928167
Fordi det er en vanlig ting i japanske tegneserier
>>
>>53928140
Forskjell demografi USA og Norge
>Hoyere utdannelse i Norge
>Etnisk hvit til Svart/Bæsjhudede ratio
>Helse på befolkningen
>>
>>53928137
vi kan ikke nekte folk selvforsvar bare fordi det finnes folk som bryter lover
det er rett og slett ikke mitt problem eller min feil at det finnes en sær bonde der ute som brukes våpenet sitt uansvarlig, og jeg burde ikke bli avvæpnet pga. hans handlinger
>>
>>53927330
All the muslims i went to school with are studying medicine in Poland. They said there are alot of muslims there, especially from south Asia. Talked about kebab shops and immigrant stores.
>>
>>53928140
Med tanke på hvor skeptisk Norge som nasjon ser ut til å være når det kommer til å være den forste som prover et nasjonalt vedtak, så tviler jeg sterkt på at vi kommer til å se det med det forste

Og jeg tviler også på at det ville hatt den effekten som du håper på, ihvertfall ikke i tetbygde områder
>>
>>53928137

Hores ut som en mann som bor sitte i fengsel sdm.
>>
>>53928189
>Det har ca. samme personskaderisiko i denne situasjonen, med mindre risiko for skade på annenperson.
Hva baserer du dette på?
>>
>>53928190
Hva skulle det ellers være da?

Vi er ikke jo akkurat genetisk programmert til å ha coitus med en av samme kjonn siden det ikke leder til reproduksjon.
>>
>>53928219

* med andre ord
>>
>>53928147
Hvis Norge hadde hatt 320 millioner innbyggere, skal jeg love deg at statistikken hadde sett anderledes ut her og.

Og uansett, det at USA i seg selv er mer voldelig enn andre land er også grovt overdrevent. Det er spesifikke steder i USA som er ekstremt voldelig, som grensebyer til Mexico, og storbyer som Chicago, men generelt så er det ikke så forferdelig mye höyere enn resten av verden.
>>
>>53928259
Men det er greit at han skyter deg fordi du krenket hans tolking av castle doctrine, eller at han skyter deg når du forklarer at allmannsretten gir deg rett til å gå ut på tur, noe han "folte seg truet" av og benyttet sin stand your groun, ikke sant?
>>
>>53928232
>han leser portugisiske satiretegninger
>>
>>53928145
*dodges the strike*
*swiftly stabs you a thousand times*
ikke personlig, gutt
>>53928214
WE WUZ VIKANGS AND SHIET
>>
>>53928353
Vi er ikke "genetisk programmert" til å være autister eller ha mikropenis heller, men noen er og har det.
>>
>>53928219
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/huseier-skjoet-innbruddstyv-med-hagle/a/1537770/

Du får skutt 1 innbruddstyv for de tar våpenet ditt hvis det er din våte drom, hvorfor ikke heller grisebanke innbruddstyven. Brekke en arm eller begge to bare for moroskyld, så lenge han ikke dor og du ikke drar en sånn som han satanisten oppe på vestlandet hvor du torturerer han i flere timer så går det nok fint fåvæ
>>
>>53928293
Jeg vet ikke hvilken effekt du tror jeg håper på, og skjonner ikke hva noe av det du skriver har med innlegget mitt å gjore.
>>
>>53928142
jeg er en annen 2nd amendment anon og jeg vet at man kan skyte folk i Norge, det er bare så dårlig regelverk rundt det
>>53928189
>Lær deg heller knivavvepning
det er nesten ingen som går uskadd fra en knivkamp, dessuten er det ikke riktig å si at folk skal "git gud scrub bli en nærkampsmester".
Si det til en liten kvinne på 165cm.
>>
>>53928343
Det er synsing basert på statistikk angående utfall etter skyting mot knivbevepnet person på nært hold og litt personlig erfaring fra noen timer med knivavvepning i kampsport. (Du blir skadet i begge tilfeller, selv om du vinner).
>>
>>53928248
Ikke glem at vi også er etnisk rene og langt genetisk overlegen til anglomokka også da, som gir oss en langt bedre moraetnisk grunnlag, uansett hva APe's lille rode sier.
>>
>>53927930
HD 7870, spilte med rundt 45-50fps med nesten alt på maks uten AA.
>>
>>53928374
han går i fengsel om han har skutt noen ulovlig

>hans tolkning av castle doctrine
ser ikke noe grunn til å lage en vag regel som man mistolkes så grovt
>>
>>53928499
Kan du linke til denne statistikken? Jeg tror du snakker piss.
>>
File: mfn.png (241 KB, 349x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfn.png
241 KB, 349x346
>>53928546
>>
>>53927950
Han legger ikke skjul på at han i ettertid forsokte å lure politiet til å tro at Sagen utgjorde enn storre trussel enn hva som var tilfelle ved å plassere våpen på offeret.

- Du kan godt kalle det «en tilrettelegging» eller et forsok på å la handlingen fremstå som bedre enn den er, innrommet huseieren i Follo tingrett.

Du kodder med meg nå? Dette er en stakkars mann som heldigvis ble frikjent tross for direkte tukling? Han hores jo nesten litt stolt ut.
>>
>>53928485
jeg tror kanskje det var litt mer sarkasme i en av de tidligere kommentarene enn jeg trodde
ikke så lett å fölge med på om du fortsatt snakker med samme person og hva som var seriöst her
sorry, gutt
>>
>>53928689
Ja det er over kanten det spörr du meg.

Jeg er faktisk ganske overraska over at han ble frikjent bare på grunn av det der.
>>
>>53928689
Han visste at reglene var litt så som så gråsone, så han ville gjore det klarere. Det at han ringte politiet selv 1 time for han skjot morderen på gårdsplassen er bevis nok uansett.

Han blir jo åpenbart handlingslammet i en situasjon hvor han har tatt et menneskeliv i nodverge.
>>
>>53928478

1. Vet ikke hva du argumenterer for. "Du kan gjore det, det er bare ikke lov, og de tar våpenet ditt".

2. Ikke alle har fysiske forutsetninger for å kunne forsvare seg mot innbruddstyver. Tror du f.eks at din mor eller bestemor kunne "bare grisebanket innbruddstyvene", om to ost-europeere på 1.90 befant seg i gangen deres?
>>
>>53928268
I never seen any... hmm wait...
One guy who have kebab bar in my town (small 100k ppl town) is arab probably.
Maybe in capital city warsaw or kraków there is more of them.

Everything is cheap here but salaries are low too...
So this is good country for tourists or if you work in different country.

>>53928567
I have Russian Palit GTX 750Ti dual stormx.
Witcher 3 working on high in ~30-40FPS.
>>
>>53928767
Vet ikke hvordan du har det, men vanlige folk bor ihvertfall ikke i hus hvor veggene er laget papp, og dora er laget av pappmasjé.

Det jeg mente med at du får skutt 1 innbruddstyv er mer relatert til det faktum at ditt mål her i livet er å eie et våpen så du kan skyte en innbruddstyv. Når er sist gang det var innbrudd hos deg? Hva er sannsyneligheten for at det noengang kommer til å skje mer en 1 gang i din bopel?
>>
>>53928689
Hadde du ikke hatt en homsete agenda mot våpen og frihet, så hadde du lest hele saken og forstått at dette var i rent selvforsvar da kisen var rabiatt og truende. Men nei da, du syns vel det er kun ok etter han har voldtatt kjerringa og drept ungene du.
Desutten så vet vi at politiet er korrupte og betalt av sosialister, og ville straffet en uskyldig familiefar som beskyttet familien sin om han ikke var lur nok til å framheve hvor farlig denne psykopaten faktisk var.
>>
>>53928430
Mikropenis er arvelig; altså genetisk.
Autisme kan man observere hos individer fra en tidlig alder, noe som betyr at det ikke er kulturbetinget på samme måte som homofili.

Å tro at homofili er noe annet en en fetisj kan sammenlignes med å tro på homeopatisk medisin eller anti-vaxxing bevegelsen.
Det finnes ingen vitenskapelige holdepungter for at det ikke er det, men om det er en fetish kan det forklares gjennom miljopåvirkning
>>
>>53928625
Det er flere, men jeg har dem ikke. De postes på /k/ fra tid til annen når det diskuteres skyting mot knivbevepnet person på nært hold (innenfor 10m så vidt jeg husker). tldr er; du må være jævlig rask og treffsikker for å komme fra det uten skader med brukbar sannsynlighet.
>>
>>53928975
>kulturbetinget på samme måte som homofili.
Ja, ingen barn har lekt doktor med hverandre.
>>
>>53929024
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7456588.stm

http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1815538,00.html

http://time.com/3614487/fmri-autism-diagnosis/
>>
>>53928975
de fleste vitenskapelige funn peker mot at de ligger i genene
og hvordan kan du ellers forklare at f. eks. tvillinger som vokser opp i forskjellige land med forskjellige foreldre begge ender opp som homofile?
det er faktisk mange tilfeller hvor to eller flere soskner ender opp som homofile
>>
>>53928546
>etnisk rene
>genetisk overlegen
>moraetnisk grunnlag [sic]
Din dott. Vi er kulturelt overlegne, det har ikke noe med genetikk å gjǿre.
>>
File: 1440354294840.png (7 KB, 377x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440354294840.png
7 KB, 377x330
>>53929096
Hva er det du prǿver å si?
>>
>>53929096
jeg er ikke han, men det er "allmenn viten" at det er nesten umulig å unngå kutt og stikk hvis du er i nærkamp med noen som har kniv

og det burde ikke være så vanskelig å skjonne heller, dog har jeg ikke tenkt å sitte og grave fram statistikk på noe som for meg virker åpenbart
>>
>>53929096
>>53928975

Disse to horer sammen, det har skjedd en feil.
>>
Jeg skulle onske /pol/ ble i /pol/ :(
>>
>>53929118
>Din dott. Vi er kulturelt overlegne, det har ikke noe med genetikk å gjǿre.
Idiot. Rett og slett. Genetisk overlegenhet leder til overlegen kultur. hvorfor tror du alle marxister, negere, hanreier og annet soppel er folk som er så genetisk lavmål at de ikke har utdanning eller arbeidsmoral?
>>
>>53929051
Barn har vanligvis ikke fetisjer heller.

Jobbet i en barnehage i en periode og ingen av barna spurte om jeg kunne komme i latex på jobben så vidt jeg husker.
Tanker om seksualitet og den slags kommer med pubertetshormonene i de fleste tilfeller.
>>
>>53929278
Jeg har ofte blitt beskyldt for å være derfra men jeg synes /pol/ er kreft og gidder ikke henge der.
Det er bare pölsevev fra folk som ikke liker hoyrevridde meninger at vi kun kan ytre meninger på /pol/.
>>
>>53929278
Er ikke så lett når /int/ er /pol/ 2.0. Får bare la stormen roe seg.
>>
File: 1387859055371.jpg (134 KB, 835x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387859055371.jpg
134 KB, 835x776
>>53928912
Ikke han, men du er klar over at det er andre grunner enn bare selvforsvar folk eier våpen ikke sant?
>>
>>53929278
>jeg skulle onske vi kan sensurere disse skumle faktabringende breverne
>>
>>53929278
/int/ is /pol/ in lite version.
>>
File: 1452403580302.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452403580302.webm
2 MB, 720x405
>>
File: cant bait me.png (73 KB, 618x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cant bait me.png
73 KB, 618x618
>>53929296
Ah, godt gammeldags stormhomseri. Du glemte noen selvlagde emosjonelt ladde kombouttrykk med vag mening for å komplettere kaken da.
>>
>>53929498
Han nevnte dog ikke jǿdene ved navn, det skal han ha.
>>
>>53929455
Nettop. Folk som har forstått og faktisk har lest seg opp på framtiden vet at det vil bli en rasekrig for hvit overlevelse, og forstår viktigheten av å armere seg slik at de kan bekjemte de morke anti-hvite hordene som onsker oss vondt.

Men episke megmegliberalister sier vel bare noe om kukstorrelse siden det er det eneste de tenker på.
>>
>>53929455
Good we don't have that problems with lefists.
>>
>>53928912

Tror du at det er vanskelig å ta seg inn i et hus?

Jeg har ikke noe "mål" om å skyte noen innbruddstyv, jeg fatter ikke engang at du tror det er et argument. Ingen bærer våpen fordi de forventer å bli angrepet hver dag, eller angrepet overhodet. Folk bærer våpen av samme grunn til at du bruker setebelte hver gang du setter deg inn i bilen, og samme grunne til at du har 5 brannalarmer, et brannteppe, brannstige, og brannslukningsapparat.

"Haha, jævla paranoide Anonsen tror huset hans skal ta fyr imens han sover. Vet han ikke at det statistisk sett er lite sannsynlig at han noen gang får bruk for den brannstigen?"
>>
>>53929455
Jeg er fullstendig klar over at enkelte nordmenn velger å skyte på pappskiver som en slags rekreasjonshobby. På sondager så liker jeg å kaste 5 kroninger ut av kjokkenvinduet, foler at det er litt i samme stil.
>>
>>53929588
Armering er viktig, ja.
>>
>>53929571
Jodene er på plass nr 2 når det kommer til suverenitet. De er meget utdannet og lure vesen, men veldig stygge. Det er bare så synd at de onsker å utslette oss og vår tradisjoner, men akkurat som alver mot orker lar vi oss ikke do uten kamp.
>>
>>53929606
Hvis det er noe du liker å gjore, er det jo helt greit. Jeg synes det virker morsommere å skyte på blink.
>>
>>53929606
>kaste 5 kroninger ut av kjokkenvinduet
oy vey, kast dem på meg i stedet
>>
>>53929606
>Jeg er fullstendig klar over at enkelte nordmenn velger å skyte på pappskiver som en slags rekreasjonshobby.

Ikke bare det, mange samler på gamle antikkvåpen osv.

I mellomtiden har stater våpen kun for ET simpelt formål, og det er å true eller drepe folk.

Men folk som deg sier at det er skummelt at sivile eier våpen liksom, vet ikke om jeg skal grine eller le.
>>
>>53929659
>6 polakker som har tatt jobben fra en sulten norsk familiefar
Venstre stotter dette! Thumbs up!
>>
File: 1412776795784.jpg (79 KB, 803x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412776795784.jpg
79 KB, 803x790
>>53929595
What do you think about PiS?
>>
>>53929691
The /pol/ is immunized against all dangers: one may call him a antisemite, racist, politically incorrect, trump supporter, it all runs off him like water off a raincoat. But call him an anime masturbation fan and you will be astonished at how he recoils, how injured he is, how he suddenly shrinks back: “I’ve been found out."
>>
>>53929714
Ingen av mine brev har vært om at jeg syntes at sivile ikke burde kunne eie og benytte våpen.

Jeg syntes bare at doomsdayprepper anonsen som tror innbruddstyver er ute etter han onsker å skyte alle som går på plenen sin er litt på jordet.

Som jeg tidligere brevet, og slik det står i norges lov så kan man forsvare seg selv med samme midler man blir angrepet med.

Hvis en eldre kjerring som anonsen argumenterer med har innbrudd, og hun da klarer å skyte en innbruddstyv så vil dette være i tråd med norsk lov. Hun brukte da den kraften eller de midlene hun hadde tilgang til for å forsvare seg, siden man ikke kan forvente at en pensjonist skal gå i totene på en polsk lykkejeger.
>>
>>53929753
Flott ad hominem. Siden du ikke har noe bedre å si så regner jeg med at du innerst inne vet at jeg taler sannhet? Frekt å bli kalt /pol/ da, de er 90% JIDF falskflaggere. Begynner å lure på om ikke denne tråden er kjopt og betalt av langneser og. Det kan umulig stemme at så mange nordmenn er så selvhatende at de ikke vil la stolte krigere bære våpen i rettferdig kamp
>>
>>53929753
>Snakker på engelsk
hanreiet venstremann fåvæ
>>
>>53929870
Flott. Jeg er nogenlunde enig med deg så.
>>
>>53929874
Vær så snill, si at du skröner med oss
>>
guys you need new thread.

>>53929742
I voted for PiS.
>>
>>53929968
Flott, da kan vi leve sammen i fred og harmoni.

https://www.youtube.com/watch?v=UUNQodFrt4M
>>
>>53929392
Jeg sa at vi kom til å bringe kampen hit for å kvitte oss med kreftceller som marxister og annet pakk om dere fortsatte å tvinge propagandaen deres på oss. Dere erklærte krig istedefor debatt og dette er hva dere får. Jeg advarte dere at jeg ville hente krigere om dere ikke gikk bort. Men dere lo. Hvem ler nå, når vi vinner tilbake vårt brett som vi skal vårt hjemland? Vi har aktivt overbevist mange i kveld siden kl 18 da vi startet operasjonen, og vi gir oss ikke for den siste hanrei har forlatt oss.
>>
>>53929870
>doomsdayprepper anonsen som tror innbruddstyver
jeg kjenner selv folk som har hatt innbrudd i leiligheten/boligen sin
av og til kan det f. eks. komme en bande som opererer i en viss by eller nabolag, og det er veldig mange som får innbrudd.
folk ble oppriktig bekymret. Balltre var utsolgt i sportsbutikken, men kan du egentlig klandre dem? Jeg kjenner en gammel dame som fikk innbrudd da hun var hjemme, hun klarte heldigvis å snike seg ut og ringe politiet. En kompis jeg kjenner hadde innbrudd og nå har han skaffa pistol. Virka som han skaffa den ulovlig.
Den loven vi har i dag gjor nordmenn enten til ofre eller lovbrytere.

så har vi mange nordmenn som tenker det kommer aldri til å skje fordi det har ikke skjedd dem personlig, eller det har ikke vært nære nok til noen i familien eller venner

sier noe når du kaller en som er pro selvforsvar for "doomsday prepper", som om et innbrudd er like usannsynlig som dommedag
>>
>>53930029
When will they block 4chan? With all the liberals spamming their corrupted message, certainly based PiS understand that this place is a threat to stability and unity?
>>
>>53930131
/int/ har hatt sterk /pol/ innflytelse siden starten, din taper. Ting er som de alltid har vært, hverken bedre eller verre, og det gjelder tråden også. Venter fortsatt på den mektige armeen din av hvite /pol/ riddere, hahahaha.
>>
>>53929874
Herregud da, mann. Det var spǿk. En refereranse til GOP-strategikeren som kalte Trump-tilhengere for single menn som onanerer til anime.

https://www.youtube.com/watch?v=mbXfk5lpLew
>>
File: 1451423710141.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141.png
271 KB, 500x375
Lagde ny tråd.
>>53930401
>>
>>53930328
>/int/ har hatt sterk /pol/ innflytelse siden starten,
>t. jeg kom etter /news/
Spar meg din tilbakestående idiot. Gamle /int/ var stikk motsatt av /pol/ og /news/, men etter /news/ ble fjernet så kom alle hit for å straffe /int/ og protestere mot sensur.
>>
>>53930239
kek nope, they are just removing german influence from media.
Also last party PO was puppet of merkel (that is why leader of PO party Donald Tusk is now president of EU).
Everything is ok, everything laughing here on this "pro-democracy" demonstrations, because even protesters saying that "someone paying them 50pln for beeing on protest".
So this is german work...
Democracy is fine here desu
>>
>>53929870

Jeg har ikke sagt at du skal kunne skyte folk som går på plenen din. Det er ikke det stand your ground går ut på. Stand your ground-lovgivning går ut på at du ikke har noen plikt til å trekke deg unna truende situasjoner på et område hvor du har tillatelse til å være. Dvs, at dersom noen f.eks bryter seg inn i ditt hus, så har du ingen plikt til å forsoke å trekke deg unna, eller å lose situasjonen på mest fredelig måte. Du har en eksplisitt rett til å bli værende der du er og ta i bruk den makt du anser som rimelig for å avverge angrepet, inkludert dodelige midler.

Hva tror du hadde skjedd om denne eldre kjerringen hadde meldt seg inn i pistolklubb, deltatt på skytterstevner, og så sokt om tillatelse til å anskaffe våpen, med den begrunnelse at hun ikke foler seg trygg alene i leiligheten, og onsker å kunne forsvare seg i tilfelle noe skulle skje. Vil hun få godkjent soknaden, tror du? Hvis nei, ser du det som rimelig å myke opp lovverket?
Thread replies: 361
Thread images: 45
Thread DB ID: 452206[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.