[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 322
Thread images: 45
File: leffe.jpg (3 MB, 4127x3091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leffe.jpg
3 MB, 4127x3091
Biertjes editie
krulbroodjes en wijndrinkers niet welkom
>>
cara>emily
>>
File: 132165161.jpg (97 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132165161.jpg
97 KB, 1920x1080
kat>cara>emily
>>
>>53895133
Leffe is my go-to beer.
>>
Land van hoop en glorie
Moeder van de vrije
Hoe zullen wij u roemen
Wie zijn uit u geboren
>>
>>53895133
Leffe is shit
>>
Kwak bier is gvd lekker, maar waarom die naam?
>>
File: 16562321951.jpg (206 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16562321951.jpg
206 KB, 500x667
>>53895254
wat werd er nou gezegd over krulbroodjes?

>>53895276
just stick with your apple tea, senpai
>>
>>53895133
dubbels
>>
>>53895316
I don't know what curling sandwiches are m8.
>>
>>53895425
dat ben jij, en nu wegwezen
>>
>>53895425
WELK BROOD ZIT ER NOU OP EEN ROLLETJE DOMBO
>>
>krulbroodjes en wijndrinkers niet welkom
>moffen wel

kankernegers
>>
>>53895537
moffen zijn beter dan krulbroodjes
wees blij dat jij wel welkom bent
>>
>>53895547
>>
>>53895586
>moffen zijn beter dan krulbroodjes

spreek voor jezelf, reservemof
>>
>>53895689
walen zijn ook krulbroodjes
ERUIT
>>
>>53895689
>krulbroodjes zijn beter dan moffen
spreek voor jezelf, reservekrulbrood
>>
http://henk-reints.nl/leesgedachten.htm?fase=1

WTF??????????????????
>>
>>53895705
Ik ben geen Waal. Je suis un Flamand francophone. T'as des problèmes avec ça, Kees?
>>
>>53895713
Sale espèce de boche démarqué
>>
>>53895884
saté? nee ik heb geen saté
>>
>>53895794
een krulbrood dus
wegwezen, smerig lunchhapje
>>
File: 1416894211597.png (19 KB, 571x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416894211597.png
19 KB, 571x448
Ik wil dood
>>
>>53896015
Vuile kaaskop wedden dat ik de vloer met je veeg in Tien voor Taal?

>>53895904
jaja piesemopsantee haha vervuil maar de Van Dale nog een beetje met je ondingen van woorden. Je zou beter een beetje Frans leren, gemeen straatvolksspecimen. De Taalunie was een schromelijke vergissing.
>>
>>53896243
>>
>>53896219
Waar een wil is, is een weg.
>>
>>53896243
Ik deed als kind al mee voor de televisie met Tien voor Taal met m'n ouders, knurft
kom maar op
>>
Rateer mijn eten oetz
>>
>>53896319
gevangenis/10
>>
>>53896319
wat zit er in vredesnaam in dat bekertje?
>>
>>53896319
Kevin?
>>
Rateer mijn eten oetz
>>
>>53896365
Wortelsoep oetz

>>53896382
Wie?
>>
File: 979407.gif (117 KB, 604x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
979407.gif
117 KB, 604x419
Kan niet slapen, denk dat ik zo maar weer uit bed stap en een biertje of twee pak. Naast slapen kan ik helaas ook niet kiezen dus beslis voor mij aub - La Trappe, Kasteelbier, of een willekeurige uit de mysterie doos (prent gerelateerd)?
>>
>>53896559
Mysteriedoos oetz
>>
>>53896461
krulbroodje/10
>>
>>53896511
>Wie?

Philippe "Action Jackson" De Weweire?

te Imerys (voorheen Rio Tinto Minerals, Luzenac en Sierra Corp.), Gent, de nachtploeg?
>>
>>53896559
kijk met me mee :
https://www.youtube.com/watch?v=sEU8VgDncmw
>>
>>53896559
La trappe tripel
>>
>>53896719
Wie?
>>
>>53896719
>Philippe "Action Jackson" De Weweire
wow die ga ik onthouden
>>
File: 23.jpg (244 KB, 904x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.jpg
244 KB, 904x573
>deze thaaise slettenbak op mijngratiswebcameras
>>
>>53896789
>Wie?

Philippe "Action Jackson" De Weweire

>>53896792
hij houdt ook niet van krulbroodjes
>>
>>53896781
Voor een arabier heb je een goede smaak voor bier
>>
>>53895547
>>53895606
Homoseksualiteit is een bestaand feit, tenzij je aan eugenetica gaat doen zal dit altijd aanwezig blijven. De vraag dus enkel hoe je er mee om gaat. In onze cultuur streven we naar gelijke rechten en kansen voor iedereen, dus aanvaarden we mensen die een andere geaardheid hebben. Je wordt hier niet onderdrukt en je hoeft je geaardheid niet te verbergen. Door het te erkennen en een plaats te geven vermijden we ook toestanden zoals in Oost-Europa waar homo's in elkaar geklopt worden. Waarom zou homoseksualiteit amoreel zijn?

Ik word ook niet vrolijk van het aantal scheidingen hoor, maar het is naïef om te denken dat het vroeger beter was.
>>
>>53896866
>Wie?

>Philippe "Action Jackson" De Weweire
haha, ik blijf het grappig vinden omdat het rijmt. net zo iets van: waarbij aardbei. heb je nog meer van deze woordgrapjes
>>
>>53896792
++32-9-2500.954

bel hem anders op op het werk, vraag naar "Action Jackson"
>>
Zomaar eentje gepakt omdat retekoud buiten, minder smaak dan water oetz.

>>53896781
Is quadrupel ook goed?
>>
>>53897059
Beter zelfs
>>
>>53897040
ow zo heet hij gewoon. wat een teleurstelling. ik dacht dat het een leuk woordgrapje was. rijmt wel op elkaar als je weweire uitspreekt als weweirie
>>
File: 20160121_023405.jpg (253 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160121_023405.jpg
253 KB, 1280x720
>>53897059
Plaatje vergeten.
>>
>>53896910
Even naïef als te denken dat we nu kunnen bouwen aan een heerlijke nieuwe wereld, waar de menselijke natuur opeens gewijzigd kan worden.

Homo's worden getolereerd, dat is goed, maar het is en blijft een afwijking en niet de norm. In Oost-Europa is men daar duidelijk over, hier wil men net als de SJWs in de VS van elke afwijking een issue maken. Volgend zijn toiletten voor mensen die niet zeker zijn over hun geslachtsidentiteit etc... Enfin complete waanzin voor een verziekte maatschappij, verziekt door zijn eigen verwendheid. Mij kan het niet veel schelen hoor, maar kom niet klagen als je kinderen en kleinkinderen het proverbiale deksel op de neus gaan krijgen. Overbevolking, opdroging van de oliebronnen (precursor voor alle kunststoffen, medicijnen, kortom onze gehele manier van leven), gedwongen overschakeling naar kool en heropening van de mijnen is wat er allemaal binnenkort op het menu staat. De conflicten die daardoor zullen ontstaan... denk niet dat de menselijke natuur dan ook maar een morzel gewijzigd zal zijn.
>>
Should I pick up a bag of weeds after work.
>>
>>53897030
>heb je nog meer van deze woordgrapjes

zie:
>>53896908

>>53897085
Philippe (spreek uit als Filip) rijmt op Weweire?
>>
>>53897295
>Philippe (spreek uit als Filip) rijmt op Weweire?
NEE
maar wie rijmt op weweire als je het uitspreekt als wewerie
>>
>>53897264
Don't do it. Pick up a bag of books after work and read
>>
>>53897264
Yeah, a big bag of poison ivy. While you're at it, send me some seeds. It might be fun to introduce it here in some 'special' places I have in mind.
>>
>>53897444
>invoordat AZC
>>
>>53897491

hive mind xD
>>
File: ah.jpg (11 KB, 236x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ah.jpg
11 KB, 236x306
>dvw niet kunnen slapen maar niet uit bed willen want dat kost moeite en het is koud
>>
>>53897908

Dit plaatje beschrijft letterlijk wat ik voel
>>
>>53897943
>letterlijk
Oei wat pijnlijk
>>
wie /insomnia/ hier?

medicatie maakt mij alleen maar groggy, dus schijtpalen ipv slaap dan maar.
>>
>>53897253
>waar de menselijke natuur opeens gewijzigd kan worden.
???
Dat zeg ik toch, homoseksualiteit is iets natuurlijk dat je niet kan veranderen.

>het is en blijft een afwijking en niet de norm
Het is een uitzondering maar geen afwijking. Ze zijn evenwaardig aan heteros.

We hebben in België al meer dan 10 jaar het homohuwelijk en nu beweer jij dat SJWs uit de VS dat hier komen opdringen. Doe eens normaal man.

Wat heeft overbevolking en olie hier nu mee te maken?
>>
oke, ik ben klaar met leren. nu lekker 3 uurtjes slapen en dan weer beginnen met herhalen.
>>
Kanker
>>
>>53900724
Brutale aap
>>
>>53895133
>how do you want your beer senpai?
>just shrink my shit up senpai
>>
>>53897908
>moet opstaan om 6 uur (engelse tijd)
>wordt wakker om 5:47
>'ik blijf nog 13 minuten liggen'
>wordt wakker om 7:20

godverdomme
>>
hoelang zou een mens 1uur slaap per nacht volhouden? heb enorm veel tijd over oetz
>>
>>53905113

heb ik als een geprobeerd. meer dan 2 dagen lukt je nooit, je bent dan wel 'wakker', maar je bent niet meer aanwezig of productief
>>
>>53898239
Goedemorgen anon ik vind dat jij wijze taal spreekt.
>>
>>53898239
>>53905828
HOMOOOSSSS
>>
het is al daglicht en mijn werk is nog steeds niet af.
kut

'ochtend, /neder/
>>
Zo lekker presenteren op school
>>
File: image.jpg (16 KB, 236x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 236x306
>>
>>53906591
nog altijd?
>>
>>53906591
Doe normaal man emo
>>
>>53906747
>>53906799
We gaan het allemaal maken jongens
>>
Ben te lui om te studeren voor tentamens, het is 2 uur nadat mn wekker af ging maar lig nog in bed
>>
>dvw mag geen bier drinken van de dokter
>>
>>53906899
antibiotica?
>>
Kk saaie hoorcollege. Ik wil naar bed ;_;
>>
>>53906887
>'s morgens leren

Dat werkt niet, Henk.
>>
>>53906963

Steek je hand omhoog en vraag aan je professor

>Komt dit op de toets?

Gewoon voor de lol, dat vinden ze nooit leuk
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53906991
Ik weet, heb ook zin om fucking hard op de bong te gaan, al 2 weken niet gedaan, maar wacht tot na de tentamens
>>
>>53907046
Gewoon uitslapen en dan gaan leren.
>>
>>53907021
Je hebt mij wel
>>
Aan het spijbelen oetz

>>53907046
KEREL
WIET
LMKE
>>
Kanker, wat is het hier mistig.
>>
PAUZE IS IRRITANT RIEEEEEEE AL DIE KANKER NORMAALTJES KANKERRRRRRRRRRR.
>>
>>53907731
>16 zijn
>>
>>53907879
>impliceren dat mensen die op 4kin en 16 zijn spijbellen
>>
>Je zal nooit een Anglo-saksische krijger zijn
>Je zal nooit Engeland veroveren

waarom leven
>>
File: DICM_4864.jpg (317 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DICM_4864.jpg
317 KB, 1536x2048
HOE HEET DEZE NEGER OOWEER
>>
>>53908661
racisme
>>
>>53908955
xxxgayboi69
>>
>>53908955
Dave Huisman

Kuikensweg 53
1944 EG Beverwijk
>>
>>53907821
>dvw ik altijd alleen zat in de pauze op de middelbare school
>>
>>53909003
>dvw altijd rondjes lopen door de school
>dvw ik de pauze op de wc doorbracht zodat niemand zou denken dat ik vriendloos was
>>
>>53907821
>>53909003
>>53909047
>niet bij je even nerderige vrienden chillen in de pauze
>niet gamen in de pauze
>niet döner halen
Lmao loosers
>>
>>53909000
hey dat ben ik
hoe kom je daar aan?
>>
>>53909047
Iedereen vond mij een autist en het boeide me na een tijdje niet meer dus ging ik gewoon lekker op mijn DS spelen op het bankje in de pauze.
>>53909140
>niet bij je even nerderige vrienden chillen in de pauze
d-dat durfde ik niet
>>
SCHOOL
>>
>http://www.rtvnh.nl/nieuws/178193/wcs-hotel-spaander-dicht-vanwege-foutpoepende-aziaten-

MIJN FLANKEN

Uit welk land denken jullie dat de Aziaten uit dit artikel komen?
>>
VIND IK ECHT EEN HEL
>>
JE ZIET MIJ PAS LACHEN
>>
>>53909047
>rondjes lopen door de school
wij lachten mensen die dat deden altijd uit op de middelbare. je denkt dat je daardoor minder eenzaam lijkt, maar iedereen heeft het heus wel door.
>>
>>53909388
Godverdomme waarom zijn Aziaten zo kankersmerig

Ik denk een deel uit AANGEWEZEN en een deel uit China.
>>
NA DE BEL
>>
>>53909351
vind ik echt een hel
je ziet me pas lachen
na de bel
>>
>>53909047

Iedereen wist heus wel dat je vriendloos was. Komt namelijk omdat er niemand vrienden met je was. Dat had je zelf niet door omdat daar simpelweg te dom voor was. Je dacht dat zoiets werkte omdat je er zelf in zou trappen.
Zie ook dit:
>>53909415
>>
>>53909545
>omdat je daar te dom voor was

Jij randheer. Probeer je hem nou nog verder de grond in te trappen?
>>
>>53909388
wc's
vind ik echt troep
je ziet mij pas lachen
als ik op aangewezen straten poep
>>
>>53909415
>>53909545
kankernormaaltjes
>>
>>53909596

Ja mag hij nog een klein stukje dieper?
>>
Het staat er op.

Primetime openbare omroep:

http://www.canvas.be/video/de-afspraak/voorjaar-2016/woensdag-20-januari-2016/de-mensen-die-stemmen-voor-de-oscars-zijn-old-white-dudes

Zeg me dat dit je niet trekkert.
>>
>>53910072
>Lelgië
>>
>>53909634
wat ga je eraan doen, flikker
>>53910072
dit trekkert me niet
>>
>>53909710
Ja inderdaad, kankernormaaltje.
>>
>>53910072

>de oscars

Plebejer ajb
>>
W A S M A C H I N E M A N
>>
>>53910279
>>53910294
>>53910564
Het is,ondertussen al aan het gebeuren.

>>>/tv/65144200
>>
File: image.jpg (226 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
226 KB, 1536x2048
Zit met een walker in me hand
Johnny veranderd mij in echte zakemand
>>
>>53911002
Lekker boeien, laat ze die negers bedwelmen met zulke onzinnige dingen
>>
File: UqOShWC.gif (2 MB, 420x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UqOShWC.gif
2 MB, 420x220
>Thyssen: ‘Meer werknemers moeten in ander EU-land gaan werken’
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160121_02081339
>>
File: Naamloos.jpg (73 KB, 758x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
73 KB, 758x630
Ik dacht letterlijk dat het een goede film was en ik was van plan om hem te kijken.

Al die jaren bedrogen.
>>
>>53911367
geef eens een baan bart
>>
File: 1453362403131-1.png (273 KB, 612x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453362403131-1.png
273 KB, 612x649
>>53911367
Als George Soros himself zegt dat de EU gaat ineenstorten dan weet je gewoon dat het letterlijk gaat gebeuren.
>>
File: image.jpg (15 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
15 KB, 235x236
>>53911465

>himself
>>
File: 1453195737842.jpg (51 KB, 634x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453195737842.jpg
51 KB, 634x415
>>53911485
>>
>>53911509

Niet meer doen hè, pik
>>
>>53911409
Ik ga vanavond lekker Lamb (2015) kijken
>>
>>53911572
Bedoel je (2016)?
>>
>>53911615
Soms staat er 2015, dan weer 2016.
Er zijn 2 verschillende uitgave data gegeven in twee verschillende jaren.
>>
>krijg de hele tijd het idee dat mensen mijn gedachten kunnen lezen
K-kanker hoe stop ik met zo paranoïde zijn?
Niemand kan echt mijn gedachten lezen toch?
>>
File: Naamloos.jpg (4 KB, 129x111) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
4 KB, 129x111
>>53911659
Ik wil het niet verpesten voor je.
>>
>>53911693

Je denkt nu aan piemels
>>
>>53911693
Ikdv

>Gedraag me altijd alsof ik word bespioneerd
>>
http://www.dumpert.nl/mediabase/35937/b1b059d6/kijk_dit_is_nou_rutger.html
>>
>>53911729
>denk expres aan rare dingen om afluisteraars te verwarren
ben ik raar?
>>53911708
Nee.
>>
>>53911465
Zei er iemand versterken van de benelux ipv europa?
>>
>>53911704
Boeit me niets, ik weet al dat die film wel bij mij past.
>>
>>53911774
Nee hoor, doe ik ook.

Of ik herhaal dat ze uit mn hoofd moeten gaan
>>
File: 86734.jpg (211 KB, 1024x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
86734.jpg
211 KB, 1024x881
>>53911745
Ik wil dat dumpert weggaat.
>>
>>53911852
Kankerkat
>>
>>53911852

Kerel wat moet ik dan de hele dag doen? Ik kijk onironisch elk filmpje op dumpert dat wordt gepost en ik lees de meeste commentaren. Het een significant onderdeel van elke dag.
>>
>>53897253
Linkshandigen zijn ook een minderheid en dus niet 'de norm'. Is dat dan ook een afwijking volgens jou?
>>
>>53911902

Verschil is dat linkshandigen meesterras zijn
>>
>>53911898
Het is*

:^Þ
>>
>>53897253
>opdroging van de oliebronnen
> gedwongen overschakeling naar kool en heropening van de mijnen

Neger ajb. Er is nog olie zat, gaan wij met onze generatie echt niet op krijgen. Er valt ook nog heel wat te halen op de noord en zuidpool. Gaat wat conflict kosten maar goed daar zullen we niet echt last van hebben. Komt nog eens bij dat olievoorraden niet alleen worden aangevuld door 100 miljoen miljard jaar oude beestjes maar ook door de extreme compressie en verhitting van methaan in de aardkorst.
>>
>>53911902
Afwijking kan ook "niet overeenkomstig met de norm" betekenen.
>>
Hi guys. What do you think of Amsterdam? I went there last week and it was a bit weird. Do you think legal weed is destroying the city?
>>
File: 4200[1].gif (272 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4200[1].gif
272 KB, 400x300
>>53907046

BLAAS HET 420
>>
>>53912087
>Do you think legal weed is destroying the city?
Legal weed is not just something in Amsterdam, it's just a common nation wide thing.
I like Amsterdam.
>>
>>53906995

Haha dit. En of je het boek echt nodig gaat hebben dat vinden ze ook mooi.
>>
>>53912084
Maar zo bedoelde hij het niet en dat weet jij ook best
>>
>>53912087

Our cities are being destroyed by the same thing as your cities.
>>
>>53912087
>What do you think of Amsterdam?
Terrible, full of terrible people and terrible accents.
>Do you think legal weed is destroying the city?
No it's the mudslimes
>>
>>53912123
I was only in Amsterdam. My bus was almost filled with people coming to smoke weed. Also, museums and exhibitions, why are they so expensive? 20€ for the Happiness Body Muscle Man thing.
>>53912171
Well at least our mudslimes don't sell weed in Stolen Phones shops
>>
>>53912176
Manneke bent ge een racist ofwa?

>invoordat moslim is geen ras

Da is ook racistisch om te zeggen
>>
>>53912211

'our mudslimes'? You have mudslimes? We don't really. They are here but they aren't ours. Why would you adopt mudslimes? And why don't you speak Dutch when we are in your holiday parks? We are the majority there so its only fair you fucking faggot.
>>
>>53912227
>bent ge
zijt ge*
En ja, hedde daar ne probleem mee?
>>
>>53912348
bende*
>>
>>53912285
I meant French ones. The ones that are here.
We don't speak Dutch because no one speaks Dutch, everyone understands English though. What do you mean by holiday parks? Like campings?
>>
>>53912419
bent/bende gij
zijt ge
>>
>>53912211
>Also, museums and exhibitions, why are they so expensive?
Most people coming to Amsterdam, only come there for a day when visiting museums, making the price pretty acceptable.
If you went there for longer and visited multiple museums, you should've bought an I Amsterdam City Card or Museumkaart.
>>
>>53912419
Dat klinkt echt kanker
>>53912446
>bent gij
aub stop.
>>
>>53912450
Okay. Well I bought cheese and visited the Kattenkabinet instead. Fuck Anne Frank.
>>
>>53912540
>I bought cheese
Fell for the tourist trap of buying way overpriced cheese

>Kattenkabinet
Sounds like a better museum than Body Worlds is, tbqh
And yea, Anne Frank museum is bullshit
>>
Eyo alle arabieren terug naar arabië
#VrijKoerdistan
>>
Sta op het station, jongens.
>>
File: image.jpg (74 KB, 640x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
74 KB, 640x411
>>53912671
Alle Koerden terug naar Iran
>>
>>53912616
No it wasn't a chain of stores, it was cheaper than in France.
Yeah the kattenkabinet was nice, real cat and stuff.
>>
>>53912709
neukeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>53912671
koerden zijn arabieren
>>
>>53912709
Dat is Duivendrecht toch?
>>
>>53912822
Ja.
>>
>>53912794
Koerden zijn Indo-Europees.
>>
>>53912709
jammer dat je niet vanuit de trein meer kan schijtpalen op hun wifi he
>>
In welke stad heb je de beste concertzalen?
>>
>>53913023
Koerden zijn letterlijk Perzische zigeuners
>>
Ik heb me vandaag weer eens ziek gemeld, lieve jongens.
>>
>>53913353
spreid je anus
>>
>>53913353
Waar? Werk? School?
>>
>>53895133
Which Leffe is best? Brune>Blond
>>
>>53913563
>Leffe Bruin beter dan Blond

Neger alsjeblieft
>>
>>53913075

Koerden zijn Bergturken
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>>53913406
>dvw je nooit een rijke oude man vindt om mee te trouwen
>>
>>53913795
ben je een meisje
>>
>>53913661

Berg-Iraniërs is nauwkeuriger
>>
>>53913795

ik snap dat soort beweringen nooit. Er zijn zoveel mannen die hun bruid importeren omdat ze geen vrouw kunnen krijgen, die weten diep van binnen ook wel dat die wijven alleen maar mee naar NL gaan voor de centen. Letterlijk het enige wat je als vrouw hier hoeft te doen is je benen wijd voor een van de honderdduizenden wanhopige mannen. Die voorzien je dan volledig in je levensonderhoud.
>>
waarom ben ik zo'n autist jongens
>schrijf email
>moed verzamelen om op de verzendknop te klikken duurt langer dan het schrijven van de email zelf
>>
>>53914118

Wie zegt dat die rijke mannen een Nederlandse vrouw willen? Nederlandse vrouwen zeuren en zijn dominant en geëmancipeerd.
>>
>>53914132
>ikdv soort van
Ik lees al mijn emails echt 10 keer na voor dat ik ze verstuur.
>>
>>>53913795 (You)
Nee.

>>53914118
Ik neem aan dat rijke homoseksuele oude mannen wanhopiger zijn.
>>
>>53914225
ik ben ook altijd bang dat ik het verkeerde bestand meestuur
of erger, dat ik per ongeluk ergens op ctrl+v heb gedrukt en er iets gek in hebt geplakt ofzo :^)
>>
>>53914272
>Nee.
Moet voor >>53913902
zijn.
>>
>>53914132
>schrijf e-mail
>spendeer een kwartier om de spelling te checken en om er zeker van te zijn dat de e-mail een goede structuur heeft
>krijg haastige e-mail vol met spelfouten terug
Dit trekkert mij altijd
>>
>>53914335
>stuur email naar docent
>gebruik helemaal correcte aanhef enzo
>krijg iets terug met deze strekking:
ja/nee/ok,
gr. docent
>>
>>53914335
>>53914412
Het schrijven van een formele brief/mail is een miem geworden.
>>
>>53914480
Niet zo haastig
>>
>>53914132
>>53914225
>>53914277
>>53914335
>>53914412
>>53914480
Hallo reddit
>>
>>53914902
>reddit
RANDSTAD
>>
>>53914902
Wat heeft dat met reddit te maken? We zijn gewoon een stel autisten die zich druk maken om e-mails
>>
>>53914412
Ikdv
Nu stuur ik gewoon
>Hoi meneer x <email hier> mvg anon
>>
>>53914977

>e-mails

e-post
>>
>>53895133
Leffe is belgisch homo
>>
File: tfw angry cry.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw angry cry.png
29 KB, 633x758
>tfw no dutch bf
>>
>>53915016
e-mail (v.; -s) [Engels, verkorting van electronic mail], 1 systeem voor het op elektronische wijze (met name via het internet) verzenden van post; met dit systeem verzonden post » netpost, webpost; 2 een brief verzonden met dit systeem » netbrief, webbrief.
http://bondtegenleenwoorden.nl/
>>
>>53915482
Are you a cute feminine boy?
>>
>>53915482
Are you a cute feminine boy?
>>
>>53915482
I'm also a single girl.. :(
>>
File: image.jpg (322 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
322 KB, 2234x1586
>>53915529

>e-mail (v.; -s) [Engels
>Engels

e-post
>>
>>53915482

ik neuk je welin je kontje als je wilt
>>
>>53915554
Sorry, no. What's the point of cute feminine boys? Girls already exist...
>>
>>53915700

jog on poof
>>
>>53915700
I'm the only one in the nederdraad who likes girls, tb.h
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>>53915700
Because they're so soft, innocent, cute and hungry for attention.
>>
>>53915700
It's simple
Ass is ass
But a boy will want to fuck more, loves the dick more etc and are better to hang out with in general

Therefore boipussi > regular pussy. Women just use theirs as a commodity.
>>
>>53915482
>tfw when no aussie boycunt to stuff
>>
>>53915700
I'd fuck girls as well though, but cute boys are hot as well.
So you're a girl or a dude?
>>
>>53915756
Your mom is flooding the market
>>
>>53915482
kan je een keertje lekker aan me piemel zuige
>>
>>53915789
Moete jij geen geit neuken achmedd???
>>
>>53915793

ma alé gertje
>>
>>53913045
Ja, echt kankervervelend.
Ik mis dat zo erg.
>>
>>53915906

Kanker, ik ben grappig
>>
File: hmmph.jpg (82 KB, 1366x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmph.jpg
82 KB, 1366x1156
>22:30
>heffers
http://www.youtube.com/watch?v=1smhmx3ZfnY&t=22m30s
>>
File: 18763743469.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18763743469.jpg
55 KB, 500x500
>>53915946
Jouw leven is grappig
>>
File: 1431715345093.png (825 KB, 967x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431715345093.png
825 KB, 967x978
>>53915969
>heffers
>>
>>53915969

er is een verschil tussen heffers en zulke idioten. het is alsof je seks hebben vergelijkt met vachtflikkers
>>
>>53915969
>niet twaalf maaltijden per dag eten
>niet dagelijks groter worden
>>
>>53916006
Kom op landgenoot, je kunt zo'n grap toch wel waarderen?
>>
File: shit.jpg (393 KB, 955x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit.jpg
393 KB, 955x679
Paal foto's van gevechtsstation oetz.
>>
>>53916071
Een dubbeldekker?
>>
File: gulden-draak-2.jpg (750 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gulden-draak-2.jpg
750 KB, 1500x1500
blijf bij de topic broeders!
>>
File: cheekyc.jpg (167 KB, 620x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cheekyc.jpg
167 KB, 620x412
>>53916033
>hij denkt dat hij er niet minstens zo belachelijk uitziet in de gym
>>
>>53916060
Buitenlands praten tegen je landgenoot is oetz hetzelfde als schelden
>>
>>53916143
>gym
RANDSTAD
>>
File: image.jpg (116 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
116 KB, 640x640
>>53916144

S-sorry
>>
>spendeer jaar als NOOT
>praat met bijna niemand
>leg nu de klemtonen op sommige woorden verkeerd als ik praat

Ik had niet verwacht dat je zo snel achteruit gaat als je NOOT bent
>>
>>53916230
Volgens mij ben je gewoon dom, Ahmed.
>>
File: hmm.png (6 KB, 349x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmm.png
6 KB, 349x298
>>53915776
Ja, ek ook, maar meisies gee vir my 'n ander gevoel. Dink jy daar is meisies op 4chan?
>>
>>53916203
Wat doe jij trouwens daar aan de overkant van de zee? Of is het een proxy?
>>
>>53916143
>denken dat je er belachelijk uitziet met een redelijke hoeveelheid van spieren
>denken dat wijven niet staren in de sportzaal
>>
>>53916280
Wie zegt dat ik geen meisje ben?
>>
http://nos.nl/artikel/2081732-nederlands-is-saai-hoe-kan-het-beter.html

>Daar is Nederlands-docent Koek het mee eens.
KOEK
>>
>>53916283
Ik wil Oxfordanon mieten
>>
>>53916267

Dat is ook het eerste wat ik dacht. Het is niet dat hij zoveel achteruit is gegaan, hij is gewoon nooit ver genoeg vooruit geweest.
>>
>>53916280
Je hebt nog je Australische proxy aan vriend.
>>
>>53916280
So as jy nie meisie is en nie homo waarom soek jy dan 'n bf?
>>
File: 1412041405737.gif (2 MB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412041405737.gif
2 MB, 300x169
>pakketje zit al 3 dagen op dezelfde plaats vast
>>
>>53916280
homo
>>
File: 1451727267486.jpg (114 KB, 1300x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451727267486.jpg
114 KB, 1300x866
jongens help me ik moet een paper schrijven tegen maandag
>>
>>53916399
Uw xtc weer?
>>
>>53916354
Ga je zijn kontje neuken?
>>
>>53916413
hoeveel woorden?
>>
>>53916413
Het ging toch over homoseksualiteit? Daar weet jij toch van alles van af?
>>
>>53916399
haha leuke jif plaatje xD
>>
>>53916413
Letterlijk nog 4 dagen lulhoofd dat lukt toch gemakkelijk.

Alsook
>paper
VLAAMSE RUIT
>>
File: image.jpg (95 KB, 500x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
95 KB, 500x507
>>53916441

Bah

Ik val alleen op vrouwekes
>>
>>53916470
10 000, zit nog maar aan 4 000
>>
>>53916470
>hoeveel woorden

>>>/middelbareschool/
>>
>>53916354
>>53916441


had dat dan gezegd, ik lig klaar :3

>>53916413
wat is het onderwerp? ik help je wel
>>
>>53895208
*cat>emily>cara
>>
>dvw morgen verslag inleveren van 250 woorden
>dvw nog niet begonnen


NEUK
>>
waarom is El-P toch zo goed
>>
>>53916541
>geen richtlijn van lengte aangegeven bij de opdracht

>>>/vmbo/
>>
>>53916527
6K in 4 dagen, dat kan toch wel?
>>
>>53916541
>mgw we hier ook woordlimieten hebben

Ik krijg er godverdomme de schijt van. dan schrijf ik een prachtstuk, maar is het 3000 woorden te lang en dan moet je godverdomme je eigen werk verneuken
>>
>>53916650
dvw je dat in een half uurtje kunt doen
>>
>>53916541
>>53916712

>geen voetfetisj


>>>/kerk/
>>
>>53916527
6 000 woorden in 4 dagen valt eigenlijk wel mee. Tenzij je nog onderzoek moet gaan doen ofzo, dan wordt het krap.
>>
File: blokken.jpg (52 KB, 450x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blokken.jpg
52 KB, 450x306
>>53916650
>250 woorden
>paniek
>>
>>53916389
Ek't geen proxy, vriend.

>>53916392
Weet jy bisexuality?
>>
>>53916527

ik hoop dat je op de middelbare school of hoge school zit, want 6000 woorden met voetnoten en correcte literatuurverwijzingen haal je niet
>>
>>53916712
Maar dat is juist dom, de leraar moet gewoon jou duidelijk zeggen wat jij moet uitleggen/vertellen en niet alleen kijken naar hoe tolereerbaar lang jij jouw verhaaltje kan maken.
>>
>>53916346
misschien moeten ze miems gebruiken in de les, dat zou wel grappig zijn
>>
>>53916071
paal anus
>>
>>53916860

havo aub
>>
>>53916824
Daar ben ik het niet mee eens anoniempje. Als hij zich heeft ingelezen in het onderwerp en al het onderzoek al gedaan heeft dan is 6000 woorden in 4 dagen meer dan haalbaar.
>>
File: 1431811402886.png (564 KB, 591x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431811402886.png
564 KB, 591x760
Rijden jullie ook zo netjes?

http://www.dumpert.nl/mediabase/6712550/eaa8845d/laurens_de_haatmobilist_heeft_het_zwaar.html
>>
>volgende week een essay van 450 woorden inleveren
>nog niks gedaan

H E L P
E
L
P
>>
>over 3 maanden een onderwerp inleveren voor mijn betoog van 100 woorden
>ben pas op de helft

HELP
>>
>>53916927
is toch maar een halve dag werk?
>>
>>53916924
>kunnen rijden
>rij-instructeurs durven bellen
kanker normaaltjes
>>
Wie /geertwilders/ hier?
>>
>>53916914

ja, dat zou wel moeten lukken, maar dat is een grote als en dan heb je nog niet nagelezen op spelfouten of slechte redeneringen
>>
>>53916924
Dikke BMW!
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53917076

>maar dat is een grote als
>>
>>53916927

>450 woorden
>>
>>53916984
>450 woorden
>een halve dag werk

Misschien in België, in Nederland zijn de meesten arbeidsproductiever. Bent u soms een ambtenaar?
>>
>>53917076
>maar dat is een grote als
LIMBURG
>>
>>53916526
>hmmm, make-up
>>
>>53916924
Ik heb zojuist melding bij de politie gedaan, en dat meen ik.

Met een beetje geluk starten ze werkelijk een vorderingsprocedure.
>>
>lever essay op tijd in
>een of ander mooi meisje trekt een zielig gezicht en krijgt twee weken uitstel van de docent
iedere keer weer
>>
>>53917320
>make-up
opmaak*
>>
>>53917349
Ik heb zojuist een melding gedaan bij de AIVD over hem.
Ze hebben mij toen beloofd erachteraan te gaan.
>>
http://www.nu.nl/gezondheid/4201571/keuze-partner-met-dezelfde-lengte-mogelijk-genetisch-bepaald.html

Lekker voor je, kleintjes!
>>
File: 1446390227934.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446390227934.jpg
13 KB, 249x242
paal bewijs aub
>>
NIEUW want deze draad is zo dood als de kanker

>>53917433
>>53917433
>>53917433
>>
>>53916996
neger tsjek de video...
Het is letterlijk een agressieve christelijke autist in een auto.
Hij snapt werkelijk niet hoe verkeer werkt. Het is dus geen normaaltje
>>
>>53915733
THATS FALSE
>>53915700
I know right to bad for you this one is already taken lol by a cute 15 year old american girl
>>
HALLO! WAAR IS DE 310 BOTSLIMIET??? :DDDD
>>
>>53917773
in mijn anus
>>
>>53917739
>I know right to bad for you this one is already taken lol by a cute 15 year old american girl
VIESPEUK!

(sinterklaas ben jij dit?)
>>
>>53917805
yuuppp
>>
>>53917805
geen zorgen beste man. ik was het. ben trouwens over 2 dagen jarig :D helaas komt familie :(
>>
Best beer from the Netherlands, lads?
>>
>>53917972
>>53917840
Gefeliciteerd alvast dan!
>>
>>53895133
Wie nog meer PVV hier?
>>
>>53918135
DANK JE WEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! het betekent eigenlijk best veel voor me dat je dit zegt lol dus echt dank je.
>>
>>53916653
>zo goed

Surely this isn't a real language
>>
>>53918268
>zo goed
>so good

What's the big difference?
>>
dat gevoel als je vriendin misschien zo zelfmoord gaat plegen. KANKER KANKER EN NOG EENS KAANKKKKEEERRRR
>>
>>53919112
Weet je zeker dat ze niet gewoon aandacht zoekt? een vriendin van mij zei ook altijd zulke rommel.

Zo niet, vertel het aan haar ouders man.
>>
>>53919321
kan niet maar ze weten dat ze zwaar depressief is
>>
>>53919321
nee ze zoekt geen aandacht ze is ook aan het huilen en zo oeettzzz
Thread replies: 322
Thread images: 45
Thread DB ID: 451870[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.