[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 306
Thread images: 63
File: vera.jpg (21 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vera.jpg
21 KB, 480x360
Vera Lynn editie

https://www.youtube.com/watch?v=yGQgdE50QA4
>>
>draden maken voor de stootlimiet
autisme
>>
File: cabio.jpg (82 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cabio.jpg
82 KB, 1080x1080
>304 palen

kkhomo

en
emily
>>
File: 1446390227934.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446390227934.jpg
13 KB, 249x242
paal bewijs
>>
>>53917482
ben tenminste geen homo
>>
>>53917349
>politie
>iets nuttigs doen
>>
>>53917482
>>53917508
Jullie wouden zeker een ziekelijk waifu/sjinese teken film editie maken?

Nou lekker puh.
>>
bewijs
>>
>>53917509
voor wat jij stomme hond
ik deed niks
>>
wie /zuiderbuur/ hier
>>
>>53917553
nee de nederdraad kan mij gestolen worden
>>
>>53917349

IMBLICEREND dat de politie ook maar iets kan ondernemen als niet perfect duidelijk is uit de beelden dat die mongool zelf achter het stuur zit in de filmpjes. Er zijn zelfs zat mensen vrijuit gegaan ook al stonden ze wel met hun gezicht in beeld op de filmpjes.
>>
>>53916924
sjesus is dit 77IQ-anon? hij is zo koppig en denkt dat hij altijd gelijk heeft.
>>
http://www.nu.nl/gezondheid/4201571/keuze-partner-met-dezelfde-lengte-mogelijk-genetisch-bepaald.html

Hihi
>>
File: 1385032219288.jpg (15 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385032219288.jpg
15 KB, 250x250
>>53917553
>wouden
stomme koekwaus
>>
>>53917520
Faysal a.u.b.
>>
>>53917615
>niet wouden zeggen
Kanker noordeling eruit!
>>
Even ter herinnering:
77IQ denkt dat negerinnen van nature kort haar hebben
>>
>>53917615
De vorm wouden houdt gewoon stand, kankermongool.
>>
>>53917615
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/wilden-wouden-wouen-wouwen

Het is gewoon goed, kijk de link homootje.
>>
>>53917680
Even ter herinnering:
Koko de gorilla heeft een IQ van tussen de 75 en 90.
De gemiddelde Aboriginal heeft een IQ van 62.

Ik zou zeggen stuur 77IQflikker met Koko naar Australië. Kijken wat er gebeurt.
>>
>>53917667
>>53917695
t. oosten van nl
>>
>>53917606
Manleten de neuk opgeblazen.
>>
File: zwetendeman2.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman2.jpg
68 KB, 300x300
>>53917606
1.75 zijn heeft z'n voordelen h-haha
>>
>>53917695
Behalve dat het dat niet doet.
'Wou' en 'wouden' zijn spreektaal en zijn niet algemeen geaccepteerd.
>>
>Er zitten hier mensen die NIET in de randstad wonen
>>
>>53917520
>>53917586

Altijd het proberen waard anons. Autisten moeten gewoon een rijverbod krijgen. Vooral de anon die zijn rij-instructeur niet durft te bellen.
>>
Presentatie over Islamitische Staat ging goed :)
>>
File: pepep.jpg (103 KB, 775x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepep.jpg
103 KB, 775x719
>>53917606
>dit geldt niet voor homoseksuelen

:3
>>
>>53917760
Het is informeel en slordige schrijftaal

>Het werkwoord willen kent in de verleden tijd twee vervoegingen: zowel de regelmatige vormen wilde en wilden als de onregelmatige vormen wou en wouden of wouen. De enkelvoudsvorm wou wordt minder in de schrijftaal gebruikt; de meervoudsvorm wou(d)en is geheel beperkt tot de spreektaal.

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/919/
>>
>>53917881
Leuk voor je. :)
>>
>>53917881
Heb je ze kunnen overtuigen?
>>
>>53917822

oetz, ik voel mij nu al klein als ik in Nederland ben, en ik ben 1,83. Vooral die hockeywijven zijn een kop groter dan mij
>>
>>53917606
>>53917822


>en daarom dragen jonge dames verhoogde schoeisel zodat ze een nog langere partner kunnen vinden

jammer joh
>>
>>53917894
domme kikkerpalen
>>
>1,68 m

Ik neuk jullie allemaal de moeder
>>
>>53917881

Beter heb je ze verteld over de epische val van Mosul
>>
>>53917912

Bijna, ze vonden het een 8,7 waard.
Het was voor mijn examen x)
>>
ik wil die dildo anon in zn reet rammen
>>
>>53917916
Ja dat zijn hockeywijven, daar is lengte een voordeel. De meeste wijven zitten rond de 1.70m-1.75m dus technisch heeft het dus een voordeel om wat minder lang te zijn.

Maar ja, niemand van jullie gaan ooit neuken want daar hebben jullie geen zelfvertrouwen voor.
>>
>>53917943
dildo anon aub
>>
>>53917978

Er stond vandaag geen vakkenvul meisje bij de soep dus ik kan vandaag soep eten. Het gaat dus elk dag beter met mijn zelfvertrouwen.
>>
>>53918052
ben je zo bang voor meisjes?
>>
>>53917378
ik ken dat voel
>>
>>53918052
Ik heb zelf geen problemen met praten tegen vreemde mensen/meisjes. Ik ben zeer platonisch met vreemden omdat ik al een vod heb.

En da's toevallig, ga vandaag ook soep eten. ERWTENSOEEEEP.
>>
>>53918113
>ERWTENSOEEEEP

kankervies ga weg abj ik ruik het door het internet heen
>>
>>53918147
Ik vond het eerst ook vies maar nu opeens niet meer. Geen idee waarom.
>>
File: 1450106046187.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106046187.jpg
9 KB, 184x184
>>53918147
>erwtensoep vies vinden
ahmed aub
>>
>soep uit blik/pak/zak drinken

Stelletje kankerpaupers.
>>
File: Serena in car.png (386 KB, 653x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car.png
386 KB, 653x490
>>53916996
Daar hoef je geen normaaltje voor te zijn.
>>
>>53918218
Sommige soepen zijn makkelijker om te maken dan anderen, en ik ben lui als de kolere.

Broccolisoep is echt simple, gewoon broccoli, broccoli en MEER broccoli en een beetje specerijen.
>>
>>53918235
O
ha
ha
Gekkie, wat ben jij toch mal en grappig.
>>
File: in.jpg (51 KB, 685x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
in.jpg
51 KB, 685x567
Als je homo zou zijn.

Zou je dan het vrouwtje of het mannetje willen zijn?
>>
File: zweterigeman.jpg (17 KB, 240x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zweterigeman.jpg
17 KB, 240x312
>gisteren feestje
>ga met vrouw dansen
>ze vindt het wel leuk
>trekt zich naar mij toe
>plots begint ze haar kut minutenlang tegen mijn dij aan te schuren
>e-eh oké
>krijg stijve
>ga zo staan dat ze zo min mogelijk ervan voelt
Hoe krijgen normaaltjes het voor elkaar om niet hard te worden in zo'n situatie?
>>
>>53918340
Waarom moeten homo's zoals jij continu over homoseksualiteit praten in deze draad?
>>
>>53918367
doen ze niet, dan schuren ze hun penis tegen haar dij.
dat is die dans.
>>
>>53918235
Maar rij jij nou ook zoals Laurens?
>>
File: 1451834893922.jpg (13 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451834893922.jpg
13 KB, 180x180
>>
>>53918367
>ga zo staan dat ze zo min mogelijk ervan voelt

Waarom snap je niet dat je dat haar juist wel moet laten voelen? Ze is je been aan het berijden met haar kut, als je geen stijve krijgt denkt ze dat je impotent bent en wordt het nooit wat. Leer te primaatdansen of blijf gewoon binnen en in deze draad. Ajb zeg.
>>
>>53918417
>>53918499
Is dat serieus zo? Dus eigenlijk deed ik het fout? Aan het einde keek ze mij een beetje beledigd/neergeslagen aan dus ja ik dacht toen dat ze mij toch niet zo leuk vond maar ze dacht juist het omgekeerde?
>>
>>53918538
of ze je leuk vond?
waarschijnlijk niet, want als ze zo danst is ze gewoon een slet.
>>
>>53918430
t. Albert Verlinden
>>
>>53918629
t.?
bedoel je niet mvg.?
>>
>>53918538

Nou ja dat van denken dat je impotent bent valt wel mee maar wat jij hebt gedaan is equivalent aan dit:

>vrouw begint tegen je te praten
>toont interesse in jouw persoon
>jij zegt helemaal niks en staat alleen maar een beetje te kijken als een ware asperge

Die vrouw was lekker aan het dansen en jij reageerde daar totaal niet op. Nogal logisch dat ze beledigd/neergeslagen lijkt want dat was ze ook.
>>
>>53918538

>mensen als dit bestaan

jezus
>>
>>53918367
>feest op woensdag avond
>>
>>53918753
>>53918817
Ja ik dacht die dans is een soort van test om aan te tonen dat je tegen een vrouw kan dansen zonder te opgewonden te raken.
Ik ben verschrikkelijk bang om belachelijk te worden gemaakt omdat ik een stijve krijg of zoiets.
>>
>tfw I have the most ridiculous dutch name that sounds like two lewd English words
>copped shit for it my entire life

th-thanks Netherlands
>>
>>53918917
Vertel.
>>
>>53918917
Hans Cock aub.
>>
File: Asperges_600[1].jpg (172 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Asperges_600[1].jpg
172 KB, 600x600
>>53918915

Plaatje ernstig gerelateerd. Heb je al wajong zo nee waarom niet? Je hebt er duidelijk recht op.
>>
File: 1451750058737.jpg (1 MB, 1225x1413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451750058737.jpg
1 MB, 1225x1413
>>53918915
>niet willen dat je belachelijk wordt gemaakt om je kleine lul
Ben jij homo, of wat?
>>
>>53918917
Willibrord?
>>
Ik had eens een vraag he. Als pedo heb ik nooit meegedaan aan relaties zoeken ofzo, nooit interesse in gehad natuurlijk. Nu kwam er een vraag mij richting op hoe ik om ga met flirten en degene zei dat het automatisch gaat. Hoe werkt dat dan, wat doe je. Ik kan niet herinneren dat ik ooit vanuit het niets met een kind ging flirten.
>>
File: >EEN LAMMETJE.png (51 KB, 320x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>EEN LAMMETJE.png
51 KB, 320x367
HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA
>>
>>53918952
>>53918977
>>53919024
It's so rare that literally everyone with the name who lives in Australia is a member of my immediate family, and even those in Holland are distantly related to me. But trust me when I say it's fucking ridiculous.
>>
File: 1450290594445.png (84 KB, 773x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450290594445.png
84 KB, 773x591
>>53919010
>dvw je ook deze fetish hebt
>>
>>53919071
hihi
>>
>>53919038
Waarom ga je niet achter (volwassen) aziaten aan als je op kinderen valt? Probleem opgelost lijkt me
>>
>>53919097

either say what it is or fuck off
>>
>>53919142
het gaat niet alleen om het lichaam
>>
>>53918978
Nou ik heb het gegoogeld en zo'n algemene kennis is het nou ook weer niet. Overigens is het gewoon moeilijk om zoiets persoonlijks met iemand anders... te "delen" het voelt gewoon raar om zomaar seksueel te zijn met iemand die je net hebt ontmoet.

>>53919010
Nouja... hij is niet klein.
>>
>>53919189
Neem dan een huisdier, als je iets zoekt dat afhankelijk is van je
>>
>>53919185
I'll fuck off then. If I said it you could literally google it and find me.
>>
>>53919259
dat was niet de vraag
>>
>>53919312

Post glute spread
>>
File: asperges[1].jpg (246 KB, 1533x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asperges[1].jpg
246 KB, 1533x1240
>>53919228

>absoluut voorspelbare en algemeen bekende interactie tussen mensen googelen

plaatje +5 gerelateerdpunten
>>
File: bored pooh.png (107 KB, 320x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bored pooh.png
107 KB, 320x287
Serious question. Should I learn your cancerous language? I don't even like your country but.
>>
>>53917606
>dvw 193cm
>>
>>53919689
learn Afrikaans
>>
>>53919496
Ach ja, moet wel weten dat het wel goed is te weten dat de meeste vrouwen het niet erg zullen vinden als het weer gebeurd.
>>
>>53919730

alles kleiner dan 180 = zelfmoord
alles groter dan 190 = zelfmoord, maar niet door jezelf op te hangen
>>
>>53919750
>weten
*zeggen
>>
>>53918718
j-ja
>>
>>53919730

>dwv 195

Ik weet dat het wereldwijd gezien vrij lang is maar hier in NL is het vrij standaard.
>>
>>53919763
>190 = zelfmoord
>dvw 195
Bietje boos da gij nie groter zijt?
>>
Paal wat je luistert
http://youtu.be/ZY77zDzNmYw
>>
>>53919866
https://www.youtube.com/watch?v=o_0xw3aTYoY
>>
>>53919833

neger alsjeblieft, als ik een lange pummel zie lopen dan denk ik echt niet 'zag ik er zo maar uit'
>>
File: 1432470643477.gif (51 KB, 137x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432470643477.gif
51 KB, 137x175
>>53919866
https://www.youtube.com/watch?v=odtp3xYmgUk
>>
>>53919866
https://www.youtube.com/watch?v=b3FpfQOxiKA
oetz oetz, erg hoekig/niet echt metaal etc.
>>
>>53919866

https://www.youtube.com/watch?v=1iwC2QljLn4
>>
>>53918235
Japanse auto? Honda?
>>
>zoek voor goeie filmpjes om te trekken
>vind een rare film
>'kut man,wat heb ik nu weer gedaan', voel schaamte achteraf

waarom altijd deze zeik
>>
>>53919996

Ah de azen der spaden. Goede keus mijn waarde.
>>
>>53919866
https://www.youtube.com/watch?v=bAS_6lomZtE
>dvw Pruisisch bloed
>>
>>53919038
>vragen hoe je met kinderen moet flirten
AIVD aub
>>
File: 1432902828118.gif (813 KB, 326x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432902828118.gif
813 KB, 326x400
>>53919939
NI SHU WO DE
>>
File: 1452016226303.gif (982 KB, 320x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452016226303.gif
982 KB, 320x287
>>53919689
>Not using the proper gif
>>
File: 1442364831992.jpg (16 KB, 500x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442364831992.jpg
16 KB, 500x382
>>53920055
Ik ken deze voel maar al te goed.
>>
>>53920092
Het is meer dat ik non-pedo's niet altijd begrijp. Voor een lange tijd dacht ik dat mijn gevoelens normaal waren. Ik ben niet van plan met kinderen te flirten, nee.
>>
>>53920055

ik denk dat het komt omdat je aan het trekken bent en niet aan het jossen. als je jost heb je minder kans om doof te worden en je voelt geen schaamte achteraf.
>>
>>53920215

Maak een nederdraad op /b/ en ga hier weg vieze pedo
>>
>>53919038
Het gaat automatisch omdat je zo graag met de vrouw wilt zijn dat je gewoon jouw best doet om haar naar je toe te trekken.
Waarom raap je geld automatisch op? Waarom doe je extra hard je best als je er veel geld mee kan maken? Waarom ben je extra vriendelijk tegen iemand als je weet dat je iets van hem moet hebben of je weet dat hij handig kan zijn als contact in de toekomst? Het is een beetje hetzelfde als je kijkt naar motivatie.l
>>
File: Naamloos.jpg (67 KB, 534x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
67 KB, 534x600
VROUWENHATERS
>>
>>53920399
En het is weer eens een dikkertje met een nepbril die loopt te klagen. Typisch.
>>
>>53920399
Inderdaad, we kijken toch ook geen films met onze edelen delen?
Romantische komedies zijn net zo zeer voor mannen als vrouwen.
https://www.youtube.com/watch?v=V8DgDmUHVto
>>
>>53920399
Wie /krijgtkippenvelvanditsoortkankerhoeren/ hier?
>>
File: khRN9MvO.jpg (24 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
khRN9MvO.jpg
24 KB, 400x400
>>53920494
>mgw
>>
>>53920399
>Asha ten Broeke

classic aandachtshoer die zich schuldig maakt aan alles waar zij anderen van beticht en zich ondertussen enorm verheven voelt boven mensen die zij fout vindt. Op school had iedereen al een hekel aan haar exact om de redenen waarom mensen dat nu hebben.
>>
>>53920554
>classic
Randstedeling gedecteerd.
>>
>>53920554
>classic
>>
>piraat letterlijk net uitgekomen hollywood film
>11gb 1080p
>download bezig
>internet valt steeds uit

Is dit het einde? Het was veel te mooi om waar te zijn. Het was vast een valstrik en nu sta ik op de lijst.
>>
>>53920554
>classic

Maar weet je wat ik dan niet snap, hè?
Wat ik gewoon totáál niet begrijp?

Waarom, letterlijk wáárom krijgt dit soort mensen een podium?
>>
>>53920608
>>53920621
Houd daar toch eens mee op faggots
>>
>>53920623

welke film?
>>
>>53920696
homo
>>
>>53920708
Brug der spionnen.

Letterlijk 11gb had een duidelijk teken moeten zijn.
Volgende week vast een brief van de provider en de week daarna eentje van het Ministerie.
>>
>>53920655
Jonge journalisten of journalistiek studenten
Het is altijd hun schuld
>>
>>53920761

best wel goeie film oetz, kijk ook the grote kort
>>
>>53920608
>>53920621

sorry voor de engelse ziekte ik slik er antibiotica voor
>>
tentamen ging goed jongens, nog maar een te gaan
>>
>>53920858
Ik vond geen degelijke zaad.
Ik heb zonet the revenant gepiraat en die bleek in 576p te zijn.
Meteen in de vuilbak gekieperd, amai.
>>
>>53920715
Wat je zegt ben je zelf.
>>
File: 1453380203371.jpg (109 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453380203371.jpg
109 KB, 1280x720
>>53920906
Goed gedaan, Anoniempje!
>>
>>53920926

op piratenbaai staat een pracht versie van the revenant, ik heb hem gisteren bekeken. en godverdomme is die beer scene goed
>>
>>53920926
>>53920623
>niet gewoon naar de bios gaan
plebejers
>>
File: Naamloos.jpg (19 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
19 KB, 400x400
Wat gebeurt hier allemaal jongens
>>
>>53920986
>betalen voor films
>niet kijken wat je wilt, wanneer je wilt, met pauzes wanneer je zelf kiest
>>
>>53921010
seksisme
>>
File: 1453392910484.jpg (370 KB, 974x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453392910484.jpg
370 KB, 974x1302
waarom hebben wij geen miems zoals de duiters?
>>
>>53921078
Ik denk dat iedereen te lui is in deze draad.
>>
>>53920986
>betalen voor een film
>7 euro meer betalen voor 3d wat nutteloos is
>20 minuuten reclame van vooraf
>hoofden voor het beeld
>er worden geen oude films uitgezonden
>mensen doen irritant wanneer ze achter je zitten
>>
File: U-M-R!U-M-R!.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U-M-R!U-M-R!.webm
3 MB, 1280x720
HAMSTER
>>
>>53921216
ROBIN VOS
>>
File: 1452522264210.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452522264210.gif
2 MB, 384x216
>>53921216
Ik hou zo zielsveel van dat hamstermeisje.
Vooral na een dag hard werken heelt zij mijn ziel.
>>
>>53921078
Duitsland loopt ver voor op de rest van Europa in de ontwikkeling van miems. Alleen Finland streeft hen voorbij.
>>
>>53921296
>>53921216
>letterlijk irritant kutkind: de tekenfilm
homo's
>>
File: 1452469206142.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452469206142.jpg
45 KB, 451x387
>nummer van meid
>zegt dat ze wel nog een keertje wilt uitgaan
>stuur berichtje
>krijg geen respons
teef
>>
>>53921386
Je bedoelt

>letterlijk /v/: de tekenfilm
>>
>>53921465
ze kwam er achter dat je een hamsterpaler was, het is algemeen bekend dat die allemaal een onuitstaanbare persoonlijkheid hebben dus toen heeft ze je waarschijnlijk geblokeerd
>>
>>53921465
>>53921296
>>53921216
kut kut kut kut autisten
>>
>>53921379
>Duitsland loopt ver voor op de rest van Europa in de ontwikkeling van miems.
[bron nodig]
>>
>>53921467
Dat ook ja.
>>
File: biertje.jpg (134 KB, 416x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biertje.jpg
134 KB, 416x674
het is weer tijd voor bier, jongens
>>
File: 1424534562605.jpg (40 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424534562605.jpg
40 KB, 680x680
>>53921653
>herfstbok
>in de winter
>>
>>53921716
waren in de aanbieding, oetz
>>
http://strawpoll.me/6601263
>>
File: funnyDuck.jpg (202 KB, 915x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
funnyDuck.jpg
202 KB, 915x1375
>>53917433
Did you mean /NEGERDRAAD/?
>>
File: 1436478528618.png (365 KB, 960x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436478528618.png
365 KB, 960x800
>>53921386
Dit.
Kankerwalgelijk.
>>
>>53917433
Why did you lads post are Vera Lynn?
>>
Animee zijn tekenfilms en is dus voor kleine kinderen.
>>
>>53921767
ohohohohohohoho das ist ein
guter Scherz, Klaus, ich lich in eine deuch
>>
>>53921915
Struikels zijn voor aandachtshoeren
>>
>>53917433
https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY

huilliedje
>>
>>53921966
Animeekijker gedetecteerd. Moet je niet je luier verschonen?
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53921465
>respons
>>
>>53922046
Goed geraden, ze spreekt overigens letterlijk geen Nederlands koek.
>>
>>53922046
Dat is gewoon goed hoor.
Response zou randstad zijn
>>
>>53922116
heb je mijn plaatje niet gezien?
>>53922092
woont ze wel in nederland?
>>
>>53922166
>woont ze wel in nederland?
Eh, tijdelijk wel.
Maar goed joh het wordt niets gvd... :(
Dan maar weer verder zoeken naar een vrouw die een autivd zoekt.
>>
Och gut, hebben we weer een nieuwvriend die het nodig vindt om een struikelcode te gebruiken op plaatjesborden voor Maleisische autoveren?
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
>>53921386
>irritant kutkind: de tekenfilm
>>53921564
>onuitstaanbare persoonlijkheid

Dit is ook waarom ik zoveel van dat hamstertje houd.
>>
>>53922292
Daarvoor heeft god de filter geschapen en deze aan ons geschonken.
>>
File: laughing englishmen.jpg (147 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing englishmen.jpg
147 KB, 1920x1080
>>53921915
>hij is geen klein meisje
>>
>>53922348
Opkankeren, Robin.

>>>/v/eddit
>>
>>53922348
Gedroeg jij je soms ook vroeger zoals dat kind?
>>
>>53922432
>vroeger
Waarschijnlijk nog steeds oetz.
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53922432
nee
>>53922476
dit
>>
File: 1452639857539.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639857539.png
85 KB, 294x258
>>53922432
>>53922408
Waarom haten jullie één van de meest gebaseerde palers in de draad?
>>
>dvw geen Pesky om enz etc bla bla
>>
>>53921936
>ich lich in eine deuch
Wat? Ich liege in einer Dusche? Ich lache in einen Dolch?
>>
>>53922602
>Één van de meest gebaseerde palers
Dan je bij Zuiplap, nlbbq en nachtfabiekanon zijn oetz imm.
>>
File: Serena in car 3.png (619 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car 3.png
619 KB, 816x612
Wie /McDrive/ hier?
>>
>Report submitted! This window will close in 3 seconds...

Jullie mogen raden op welke palen dit bericht betrekking had.
>>
File: 16546543216.jpg (54 KB, 268x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16546543216.jpg
54 KB, 268x228
>struikels
>gebaseerd
>>
>>53922799

als je niet de vis of kipburger hebt genomen, dan kun je oprotten
>>
http://www.majamaluw.nl/gedachten_lezen.html
WTFF????????????????
>>
>>53922799
dikzak
>>
>>53922799
Wat de neuk, gast.
Ga je dat allemaal zelf opeten en opdrinken?
>>
>>53922799
Waarom zijn je bestandsnamen in het Engels als je ze toch alleen in deze draad plaatst?
>>
>>53922943
Hij paalt ze waarschijnlijk ook op /vp/
>>
>>53922882
Big Mag en 20McNuggets, kan even geen vis meer zien.
>>53922911
Op 1 milkshake na, die heb ik voor mijn broer gehaald.
>>53922943
Omdat ik alles wat PC gerelateerd is in het Engels schrijf, mag het niet verleren.
>>
ik wil klaarkomen in Serena
>>
>>53922799
Echte Nederlanders gaan naar de Febo.
>>
>>53923130
Terwijl 77IQ-anon toekijkt.
>>
>>53922890
Simpelweg een wiskundig trucje
>>
>>53922762
t. homo
>>
File: kat.jpg (6 KB, 200x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kat.jpg
6 KB, 200x160
>>53923041
Hoeveel weeg je? Hoe lang ben je? Wat is je bmi? Ik gok zo dat het niet aan de lage kant zit.
>>
>>53923130
Ik ook, maar dan op een Serena figma terwijl Serenaflikker toekijkt.
>>
Ben dat godverdomme hotspotinternet godverdomme beu
Mensen (Belgen) hier die iets deftig kunnen aanraden van prijs/kwaliteitverhouding? Moet niet fantastisch snel zijn, maar degelijk en stabiel, liefst niet meer dan 20/30 de maand, liefst een pak minder
>>
>>53923147
Ben ook geen echte Nederlander dus heeft McDonald's de voorkeur.
>>53923130
Dat wil iedereen, dus moet je nog even in de rij wachten.
>>53923198
180cm / 110kg
>>
>>53923187
Met jou ;33
>>
>>53923178
Ik wil klaarkomen in 77IQ-anon terwijl Serena toekijkt.
>>
zou ik tulpa maken?
>>
File: anime_038.jpg (40 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_038.jpg
40 KB, 400x400
>>53923278
>Ben ook geen echte Nederlander
>180cm / 110kg
>laag IQ
>met poppen spelen
Letterlijk alles dat mis is met Nederland tegenwoordig, schud mijn hoofd
>>
>>53923311
Ga je je vrouwfu realiseren?
>>
>>53923278
>180cm / 110kg
Ik ben 177cm heb wat spier en nog vet op mijn lijf en weeg onder de 70 dus het kan niet anders dan dat je een dikzak bent.
>>
>>53923311
Veel plezier met schizofrenie
>>
>>53923379
Hoeveel van dit soort typjes zijn er daadwerkelijk in Nederland? Ik ben ooit maar 1 tegengekomen, 2 als we 77IQ Anon mee kunnen tellen.

Zover ik weet is het meer een Amerikaans iets.
>>
>>53923278
>180cm / 110kg
miemtastisch
>>
>>53923520
>achterlijk
>dik
>2D flikker
zowat het leeuwendeel van de Nederlandse palers in de Nederdraad
>>
>>53923492
>70 kg

Kanker dikzak.
>>
>>53923455
weet ik nog niet, misschien een Jackie Chan tulpa,
ik heb gehoord dat ie nogal handig is.
>>
>>53923311
In Aalsmeer hebben ze een hele industrie precies daar voor.
>>
>>53923492
Hij beweert dat het spieren zijn, maar om de een of andere reden heb ik daar toch mijn twijfels bij.
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
http://strawpoll.me/6601263
http://strawpoll.me/6601263
http://strawpoll.me/6601263

Gaat stemmen
>>
File: 1619843219546.jpg (94 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1619843219546.jpg
94 KB, 640x960
>>53923492
>ik ben 177cm
>>
File: hond.jpg (59 KB, 600x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hond.jpg
59 KB, 600x440
>>53923520
Letterlijk elke blanke tiener/adolescent is dik en speelt met poppen. Tatta's maken dit spange land kapot. kapot dom
>>
>>53919763
Ik ben er ook niet dermate blij meer. 185cm was prima, ik ben vrij slank en lang en dat is niet heel fijn vind ik
>>
>>53923607
>reageert op een 'letterlijk-wie'-struikelhomo
>noemt anderen achterlijk

De ironie doet pijn.
>>
>>53923623
>en nog wat vet
Ik zeg niet dat ik echt slank ben.

>>53923663
Dan is hij een genetisch wonder.
Maar toegegeven het kan wel dat hij niet zo heel dik lijkt maar omdat hij een grotere spiermassa zijn vet goed verspreid wordt. Dat is aangenomen dat hij al 4 jaar echt serieus heft.
>>
>>53923673
Oetz mijn voorkeur gaat voor vrouwen die een tikkeltje kleiner dan mij zijn
>>
>1,68 m

Ik neuk jullie allemaal de moeder
>>
>>53923736
>maar omdat hij een grotere spiermassa
*omdat door zijn grotere spiermassa
kut
>>
>>53923711
Sorry als ge uw aangesproken voelde he, vriend.
En de enige reden dat ik reageerde was omdat het een letterlijk wie nieuwflikker is, en bijgevolg dus niet gefilterd had, wat gij duidelijk ook nog niet gedaan hebt, anders zou ge mijn paal niet hebben gezien

kankernederlanders
kankerdraad
Herinnering dat Nederlanders de kanker van de Nederdraad zijn.
>>
>>53923198
1,95 m 87 kg
>>
>>53923707

ja, ik kan veel lange mensen en zij vinden het kut om zo lang te zijn. een vriend van me is geobsedeerd door gewichtheffen omdat hij niet langer een lang mager skelet wou zijn
>>
>>53923875
takbir aub
>>
File: 1448643160340.jpg (25 KB, 317x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448643160340.jpg
25 KB, 317x317
>er zijn "nederlanders" in de draad met een lengte die LETTERLIJK begint met 1.7
>>
>>53923776
Ben jij een vrouw?
>>
>>53923492
Beetje overgewicht, lijkt nog mee te vallen vergeleken met andere van zelfde lengte/gewicht.
>>53923736
>Dat is aangenomen dat hij al 4 jaar echt serieus heft.
Hef nu 16 jaar maar heb het niet altijd even serieus gedaan.
>>
>>53923964
>168 cm
>51,3 kg
>>
File: 1450981893985.jpg (94 KB, 601x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450981893985.jpg
94 KB, 601x508
>>53923964
>dvw 179cm (en 71kg)
>>
>>53921216
>umarupalers
>>
File: 165465332165.jpg (9 KB, 300x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165465332165.jpg
9 KB, 300x246
>>53924008
straks ga ik nog per ongeluk op je staan
>>
187cm
61kg
kom op mijn niveau
>>
>>53923964
>183cm, 72.5 kilo

voelt best goed
>>
>>53923944
krijg hier bijna een persoonlijkheidsstoornis van, steeds denken ze dat ik Tengri ben
>>
File: 1431029872653.jpg (27 KB, 228x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431029872653.jpg
27 KB, 228x260
>>53924062
>>
>>53924008
>51,3 kg
eet eens een kaasinwoner man
>>
>>53923941
>>53923985
Ik ben [verklapper]Marokkaans[/verklapper], dus valt 168 cm nog best mee.

Vuile kankerracisten.
>>
>>53923673
Te weinig opties, zolang ze maar kleiner is dan de man. Er van uitgaant dat de man geen manlet is, want die mogen zich eigelijk niet voortplanten.
>>
>>53923991
>Hef nu 16 jaar maar heb het niet altijd even serieus gedaan.
Klinkt redelijk, maar na ong. 4 jaar intensief heffen worden de winsten steeds minder. Iemand die natuurlijk traint kan vaak zo'n 35 kg (dat is al veel) erbij trainen als hij echt als een skelet start.
>>
>dvw geen gardevoir vd die onvoorwaardelijk van je houdt
>>
>>53924139
GA GVD TERUG NAAR JE IJGEN LAND
>>
File: 5.1-1a-d.jpg (21 KB, 568x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.1-1a-d.jpg
21 KB, 568x375
Er is nog hoop
>>
>>53924198
>Iemand die natuurlijk traint kan vaak zo'n 35 kg (dat is al veel) erbij trainen als hij echt als een skelet start.
vertel me meer
natuurlijk als in, niet door een /fit/homo door het leven moeten gaan en de fitness vermijden?
>dvw 1m88 ca. 60kg sgelet
>>
eerste keer in een jaar geen blik opengetroken als avondeten
>>
>>53924281
Krijg je daar later niet problemen mee? In de zin dat je makkelijker je benen breekt (vooral als je ouder bent)?
>>
>>53924281
Dit zou echt verboden moeten worden, dit laat manlets denken dat ze lang zijn terwijl ze alsnog hun manlet genen doorgeven.
>>
>>53924144
>Er van uitgaant
77 IQ AUB
>>
File: sgool.png (882 KB, 1111x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sgool.png
882 KB, 1111x671
>>
>>53924329
Bedankt anon, ge hebt mij geïnspireerd om iets beter dan die troep te koken vanavond
>>
>>53924329
Is dat wel halal?
>>
>>53924281
of je bent gewoon geen onzekere kk autist
>>
>>53920906
>herkansen
Heb je het heel het afgelopen semester te druk gehad met feesten of zo? Normaaltje!
>>
>>53924086
Ik wist niet dat ik in Engeland woonde.
>>
Gvd laat me met rust kk autist
>>
>>53924383

graag gedaan, net alsof je klaarkomt in je mond na blikkeneten te vreten
>>
>>53924304
>natuurlijk als in, niet door een /fit/homo door het leven moeten gaan en de fitness vermijden?
Nouja... je heft het gewicht omhoog en als je naar beneden brengt heb je de negatieve rep.
Die negatieve rep (ong. 2-3 sec.) moet je maken om de meeste spiergroei te stimuleren.
Verder moeten je repetities zo zwaar zijn dat je maar 6-12 repetities kan maken; dus meer dan 12 betekend uiteraard gewicht omhoog doen.
Iedere week moet je verder iedere spiergroep pakken.
Dit is hoe je spiervolume opbouwt heel simpel gezegd je hoeft in principe niet naar de sportschool te gaan ervoor alleen is het belangrijk voor jouw eigen veiligheid dat je wel goed oplet dat je de oefeningen netjes doet (soms zie je het niet) en daar kan een trainer handig voor zijn.
>>
>>53924365
>impicaties dat er meer dan 2 man in deze draad zitten die het wel goed kunnen schrijven
Ervan uitgaande
Er vanuit gaande
er vanuitgaande
was ooit eens de 16.000 vraag bij weekend millionaires.
>>
>>53924382
het lijkt me echt cool om als WO'er bij de iba te werken. volgens mij ben je dan een soort van sherlock holmes voor die mensen en verdien je kk veel
>>
>>53924626
De eerste is goed toch
>>
>>53924610
Oh ja en jouw dieet moet goed zijn, de koolhydraten-proteïne-vetverhouding moet goed zijn maar dat mag je googelen.
>>
>morgen twee examens
>niets geleerd

oeps
>>
>>53924556
hij wil gewoon je kontje
>>
>>53924556
Moet je maar niet op tindr voor homo's zitten.
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
>>53917433
>niemand bedankt OP voor gebaseerde vera lynn editie

Kanker plebejers.
>>
>>53924383
Ik weet nog wel dat ik net op kamers ging. Mijn moeder had een lading eten voor me ingevroren. Dat raakte op dus moest ik leven van magnetron voer aangezien ik geen ei kon bakken. 3 weken gedaan, daarna 1 week ziek geweest.
>>
>>53924728
welke studie en welke examens
>>
>>53924593
met 'die troep' doelde ik wel degelijk op het eten op uw bord
>>
File: sdsafdfgdfs.png (30 KB, 987x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdsafdfgdfs.png
30 KB, 987x499
kak
>>
>>53924556
>Zit op Grindr

Autist
>>
>>53924815
wut kutsite
het is die naaldhout
en de ruggenmerg
>>
>>53924556
>zit op grindr
homo
>>
>>53924815
Vandaag had ik maar 1 fout.
>>
>>53924815
Ik had ruggenmerg ook fout
>>
>>53924815

Aub
>>
>>53924955
Ik ook oetz
>>
>>53924815
alleen naar het laatste grondwoord kijken, bollenpeller.
>>
File: Giraffaggot.webm (3 MB, 700x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Giraffaggot.webm
3 MB, 700x500
>>53924556
Doe het gewoon
>>
>>53924815
>>53924874
>>53924955
>>53924985
MBO'ers aub
>>
>>53924382
Verwijder deze
>>
>>53924556
>No 30+!!!

Zal wel een 50 jaar oude smeerlap zijn.
>>
>>53925069
Dat weet ik, maar ik had sowieso geen idee met die twee. Ik praat niet zo veel over hout en mergpijpen die in je rug zitten.
>>
File: 1452527494980.jpg (27 KB, 500x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527494980.jpg
27 KB, 500x335
>18 jaar en nog maagd

Wanneer wordt het beter?
>>
>>53925400
ga op grindr.
>>
File: 1451943483138.jpg (40 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451943483138.jpg
40 KB, 535x577
>>53925400
Nooit meer helaas.
>>
>>53924667
kkveel verdienen bij iba lijkt me onmogelijk

>>53925141
Waarom? Onironisch 80% van de politie heeft een VMBO opleiding gedaan. In deze situatie is die VMBO factor maximaal in zicht gebracht. Die mensen zien totaal niet in dat ze in elkaars vuurlinie staan en ze hebben mazzel dat ze elkaar niet naar de tyfus hebben geschoten. Komt nog eens bij dat ze de situatie totaal niet onder controle hadden.
>>
Ik heb al anderhalf jaar niet meer tegen vrouwen gepraat. Vraag me vanalles.
>>
>>53925400
Zodra je met je andere hand leert muizen.
>>
>>53925518
Waarom denk je dat dit iemand iets interesseert
>>
>>53925518
Hoe bevalt je leven tot nu toe?
>>
File: sgool.png (697 KB, 1111x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sgool.png
697 KB, 1111x671
>>53924382
>>53925505
meh
>>
groetjes uit limburg
>>
>>53925505
Nouja hoezeer ik ook kan lachen om de VMBO miem ik heb VWO'ers ook zat domme dingen zien doen.
En als de situatie uit de hand loopt hoeft niet iedere agent te schieten, men kan bij twijfel ook niet schieten. Sowieso is dit een erg rare stelling om het zacht uit te drukken. De enige die fout staat is overigens de bovenste agent en waarschijnlijk kunnen ze ook richten dus ze schieten neem ik aan niet opeens 10 graden te ver naar rechts of links.
>>
en kusjes uit limburg
>>
>>53925505
De politie schiet bijna ooit aangezien ze letterlijk elk schot moeten verantwoorden. De knuppel is veel makkelijker en mag vaker gebruikt worden
>>
>>53925400
velsen aub
>>
>>53925946
dat ben ik niet oetz
>>
>>53926082

nieuw
>>
>>53926082
>>53926082
>>53926082
>>53926082
NIEUW
>>
>>53925400

Voor een paar tientjes komt de ontmaagddienst bij je thuis of kan je ergens anders anoniem terecht. Niemand hoeft het te weten en het zal je vertrouwen een boost geven als je al een keer hebt geneukt.
>>
>>53925505
ik denk dat specialisten die bijvoorbeeld opgeleid zijn om financiële fraude op te sporen toch wel aardig verdienen.
>>
>>53925672

Als de mensen uitstappen staan ze gewoon in elkaars vuurlinie en zodra de auto ontsnapt/wegrijdt gaan ze schieten en draaien ze weer naar elkaar toe.

>waarschijnlijk kunnen ze ook richten
> neem ik aan niet opeens 10 graden te ver naar rechts of links

Dat eerste kan je ten zeerste in twijfel trekken gezien de weinige training die agenten krijgen en het tweede kan makkelijk.
Thread replies: 306
Thread images: 63
Thread DB ID: 468555



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.