[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 66
File: 1447939739448.png (393 KB, 720x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447939739448.png
393 KB, 720x530
edycja niewinna

poprzedni: >>53873166
>>
File: 1450047902754.jpg (34 KB, 680x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450047902754.jpg
34 KB, 680x510
>>53886394
Jarosław I Pobożny

prawowity król Polski
>>
dupa
>>
>>53886475
w sumie
>>
sram wam wszystkim do ryjów

i wpierdalacie to jak budyń
>>
Dlaczego każdy tak podnieca się demokracją, ale jak ludzie by demokratycznie chcieli zastąpić demokrację dyktaturą to nagle by się wielkie larmo podniosło? Demokracja nie ma prawa sama się zabić?
>>
kontrowersyjne pytanie

czy anon znaczy przegryw
>>
>>53886316
>>
>>53886618
Nie. Jestem anonem, ale nie przegrywem.
>>
File: 1447102121377.png (136 KB, 667x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447102121377.png
136 KB, 667x828
>>53886618
Papieża się zapytaj
>>
nie chce mi się z wami gadać
>>
>>53886580
>larmo

larum ty biedaku
>>
File: 128411391839.png (517 KB, 800x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128411391839.png
517 KB, 800x917
no co tam, robaki
>>
File: 1433703812252.jpg (52 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433703812252.jpg
52 KB, 408x408
>>53886697
>>
>>53886580
>zastąpić demokrację dyktaturą
w sensie innego typu dyktaturą niż dyktatura większości, którą jest demokracja?
>>
>>53886727
>Dlaczego każdy tak podnieca się demokracją, ale jak ludzie by demokratycznie chcieli zastąpić demokrację dyktaturą to nagle by się wielkie larum podniosło? Demokracja nie ma prawa sama się zabić?
>>
>>53886739
lol papież xd
>>
>>53886677
czy uda mi sie poderwac jakas dziewczyne
>>
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robak%C3%B3w
>>
>>53886580
Przecież nie da się zastąpić demokracji dyktatura w demokratyczny sposób.
1/10
>>
>>53886677
>886677
sprawdzam

pytanie: czy będzie mnie jeszcze stać w życiu na takiego fajnego kompa do gierek?
>>
repostuje
niech lis oświeci wasze serca
https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
>>53886762
Tak, Januszu Korwinie Mikke.
>>
>>53886394
s-sorry
>>
File: 1450605631673.png (120 KB, 800x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450605631673.png
120 KB, 800x509
>>53886762
każde państwo to dyktat, tyle że zmienia się dyktator i uzasadnienie dla jego dyktatu
>>
>>53886823
A PIS JAK NAM KURWA UKRADŁ DEMOKRACJĘ
>>
>>53886677
>>53886830
ponawiam pytanie
>>
kurwa zuchy ale nuda jprdl
>>
Będziecie się w piekle smażyć robaki, oj będziecie.
>>
>>53886823
Referendum "czy chcesz oddać pełnię władzy panu X?", przegłosowanie za i oddanie władzy panu X wedle życzenia głosujących.
To czy ktoś kto by trzymał wtedy władzę chciałby oddać władzę tak łatwo czy nie to już inna sprawa.
Następnym razem zapuść lepszą przynętę.
>>
When will Poland finally leave the EU?
>>
>>53887094
hopefully tomorrow
>>
>>53886873
Polska nigdy nie miała demokracji. Od końca II Wojny Światowej do dziś jest komuna, ludzie po prostu uwierzyli w zmianę po ekstensywnych operacjach kontroli mózgu i zażyciu dużych dawek wódki.
>>
słucham chamerykańskiego zespołu dziura, którego frontmenka zabiła wieszcza seattle kurwia kombajna
>>
File: 1448455882577.jpg (137 KB, 781x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448455882577.jpg
137 KB, 781x710
>>53886976
Taki chuj, chwała Tengri.
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
>>53887115
greku prawie masz rację

komuna tu trwa tak gdzieś od późnego jagiełły
>>
>>53887022
konstytucja się kłania

inb4 lis wykurwiaj
od tego właśnie jest przede wszystkim ta konstytucja, żeby coś takiego się nie odjebało
>>
>>53887022
A widziałeś kiedyś zorganizowanie takiego referendum? Większość dyktatur dochodzi do władzy po przez manipulacje, morderstwa i użycie wojska.
Następnym razem zapuść lepszą przynętę.
>>
>>53887175
Ja zawsze wiedziałem że jagiełło to wredny kutas był
Za wikingów było lepiej, Mieszko I wróć
>>
File: 144513323492.png (51 KB, 1025x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144513323492.png
51 KB, 1025x840
>>53887175
>>
>>53887221
>>53886823
A Adolf Hitler nie był wybrany demokratycznie Januszu?
>>
>>53887175
>II RP
>komuna

dobrze zmemione, towarzyszu

widzę, że dupka do dzisiaj boli
>>
>>53887286
a niby nie? polecam troszeczkę poczytać o 2RP więcej aniżeli książki Zychowicza

Kariera Nikodema Dyzmy to lektura obowiązkowa
>>
>>53886762
Samo uczestniczenie w państwie i społeczeństwie polega na oddaniu częsci swoich wolnosci i władzy nad własnym życiem w zamian za bezpieczeństwo i inne plusy. Nie ma nic za darmo. Są tylko różne tego stopnie, a granica między znosnoscią takiego zycia, a jej przeciwieństwem jest cienka.
>>
>>53887210
Referendum "Czy chcesz zmienić konstytucję by umożliwić dyktaturę i przekazać władzę panu X?".

>>53887221
Widziałeś kiedyś żeby setka ludzi złapała się za ręce i skoczyła bez spadochronu do wielkiego kanionu? To że nie widziałeś i pewnie nikt tego jeszcze nie zrobił nie oznacza że to niemożliwe. Mnie nie interesuje moralność, sztuczne prawa i inne pierdoły, ale fizyczna możliwość.
>>
>>53887343
>implikando, że czytam tego debila od paktu z III Rzeszą

jeszcze lepiej zmemione

pewnie jeszcze się zaraz okaże, że jesteś endekiem, a przemówienie Dmowskiego to najrelewantniejsze wydarzenie w historii Polski
>>
wy tu pitu pitu
ale pytanie, jakie są wady i zalety dyktatury?
>>
>>53887278
Tak, potem użył różnych manipulacji aby wyeliminować przeciwników i zamienić państwo w pełną nazistowską dyktaturę. Nie rozśmieszaj mnie.
>>
File: 1446066823998.jpg (53 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446066823998.jpg
53 KB, 403x403
>>53887486
>endekiem

może mi aż tak nie ubliżaj wieczorową porą, anonku
>>
>>53886836

never forgive, never forget
>>
>>53887513
W znaczeniu Rzymskim czy dzisiejszym?
>>
>>53887614
w jakim ci pasuje
>>
File: 1447972991847.jpg (46 KB, 542x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447972991847.jpg
46 KB, 542x535
>>53887513
>zalety
>państwa
>>
>znowu p*lityka
ehh
>>
>>53887668
przykro mi, że zbyt wysokie progi dla diaspory
>>
>>53887439
>Mnie nie interesuje moralność, sztuczne prawa i inne pierdoły, ale fizyczna możliwość.
No to w takim razie oczywiście że jest możliwe takie coś. Z drugiej strony, istnieje też fizyczna możliwość Ameryki na przykład, zajebania ci kraju w przeciągu 5 lat, ze wsparciem innych koalicji krajów po przez sankcje, wojsko itd.
>>
>>53887518
przepraszam, anonku
>>
>>53887726
:--)
>>
czy grek konkuruje z korabem o tytul najbardziej spierdolonego postera?
>>
>>53886976
Jeżeli tak, to Rydzyk będzie się smażył tuż koło mnie.
>>
>>53887796
Kurwa, cały czas po 90% się restartuje. ;_;
>>
>>53887875
no pewnie, grek, turczyn, korab na zawodach
>>
>>53887922
turka szanuj
>>
>>53887875
Tak.
>>53887922
A turczyn ma tytuł najlepszego, jeśli chodzi o tych co używają nazwy/tripa

Z anonami to różnie.
>>
>>53887948
nie szanuje, bo to frajer. wczoraj zachował się jak ostatnia ciota
>>
>>53887513
Tu nie chodzi tyle o samą dyktaturę co systemy z silnie scentralizowaną władzą i z władzą rozproszoną. Im bardziej władza jest scentralizowana, tym bardziej jest to gra wielkiego ryzyka i wielkiej wygranej. Jeśli masz mądrego, kompetentnego dyktatora, cele są osiągane szybko i sprawnie, jeśli masz chujowego dyktatora, państwo się sypie.
W systemach z rozproszoną władzą, np w takiej demokracji przez większość czasu panuje stagnacja lub zmiany są dokonywane bardzo powoli. Obecnie mam wrażenie że takie systemy też częściej powoli staczają kraj w przepaść niż powoli prowadzi go do dobrobytu i rozwoju. Nie wiem tylko czy to wina samego systemu czy coś innego ma wpływ na obecny kryzys w cywilizacji zachodniej.
>>
>>53887978
ale jego trip to dosłownie #turczyn

każdy może się pod niego podszywać
>>
>>53887734
Nie zastraszysz mnie policją tego świata.
>>
>>
File: kelthuz.png (2 MB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kelthuz.png
2 MB, 1632x1224
>kapcza: select pies
>zaznaczam psa
>źle
>>
>>53888055
dlatego jest frajerem

>>53887995
monarchia może wrócić z dwojoną siłą
ani demokracja, ani dyktatura nie są w stanie utrzymać pewnego kierunku rozwoju.
>>
>>53888055
>karmienie nowopizd
nie szanuję
>>
>>53888109
daj już kurwa spokój z tym pedalstwem
nie weźmiemy czarnuchów
>>
>>53888118
bo miałes zaznaczyc siebie, nie obrazek
>>
tylko kpop

https://www.youtube.com/watch?v=0rtV5esQT6I
>>
>>53888055
I na chuj to kurwa rozgłaszasz debilu.
To przez takich jak ty nie dostajemy już tureckich opowiastek.
>>
>>53888160
Rude
>>
File: Joseph-Goebbels.jpg (197 KB, 800x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Joseph-Goebbels.jpg
197 KB, 800x681
>>53887875
>Czy Grek konkuruje z Korabem o tytuł postera piszącego najwięcej rzeczy z którymi się nie zgadzam?
>>
>>53888217
ale to strata
>>
>>53888229
Rude możemy wziąć.
>>
>>53888302
kurwa na chuj rude, 50% ze bedzie bezduszny
>>
>>53888146
A co jeśli król jest bezdzietny lub ma syna spierdona? Osobiście stawiałbym na jakiś system bez "elitarnej kasty", a z jakimś mechanizmem dziedziczenia władzy na podstawie umiejętności, kompetencji i doświadczenia, nie na podstawie krwi.
>>
>>53888348
no własnie potrzeba jakiegos mixu, trochę demokracji, trochę monarchi, trochę dyktatury, trochę komunizmu
>>
>https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_death
>k*rea
>>
File: 1403868855341.png (150 KB, 340x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403868855341.png
150 KB, 340x406
>>53888217
>to kurwa podaj jaki chcą ja mam ci tłumaczyć

jezu moje boki
>>
>>53888302
w-what
>>
>>53888338
Rude, nie rudych. Rudych spalić.
>>
>>53887513
>Jak nie pasujesz do wizji dyktatora to >>dołyzwapnem
>Cenzura
>Cała władza skupiona w jednej osobie zwiększa szanse na błędy
>Izolacja państwa, bo dyktator nie chce żeby mu bydło spieprzało
>Inwigilacja, bo władza jest wspaniałą pożywką dla paranoi
>Jeżeli wizja dyktatora jest idiotyczna, to nie dość, że się z niej nie wycofa, tylko będzie utrzymywał, że wszystko jest w porządku (patrz maoizm)
>Bezpośrednie towarzystwo dyktatora jest właściwie poza prawem
>>
>>53888395
Rude = Ginger qts
gib Gingers or fuck off
>>
>>53888476
a zalety?
>>
>>53888535
>>
>>53888484
Weird language. We don't have gingers qts, but I'll ask Ireland.

We have cute immigrants, you can take those.
>>
>>53888571
fuck off
>>
>>53888535
jak dyktator ma rozum i godność człowieka, to może bardzo ładnie i sprawnie poprowadzić kraj

ale historia pokazuje, że większość władców z władzą absolutną bądź prawie absolutną to byli debile i nie warto ryzykować
>>
>>53888571
If you don't have gingers, don't lie to us, you fucking cheater. You can stuff them, we don't trust you anymore.
>>
>>53888614
to
>>
>>53888627
Jugosławia była dobra.
>>
>>53888535
Jeżeli dyktator jest nie jest zaślepiony i ma w sercu jedynie dobro narodu, a przy ma jakiekolwiek pojęcie o polityce, to może być spoko. Generalnie zbyt wiele może pójść źle żeby powierzać w ręce jednego człowieka los całego narodu.
>>
>>53888614
no, you fuck off
>>
>>53888702
Zastanawia mnie jak sprawdziłby się w rzeczywistym świecie patrycjat, jak w Ankh-Morpork.
>>
File: Jozef_Pilsudski1.jpg (42 KB, 442x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jozef_Pilsudski1.jpg
42 KB, 442x660
>>53888702
Znam tylko jednego takiego człowieka w historii.
>>
przypominam ze gdy polska byla rozbierana to jedynie my bylismy wiesniakami bez absolutyzmu
muh demokracja tak duzo nam pomogla
>>
>>53888702
Jeden człowiek nawet nie jest w stanie w dzisiejszych czasach zarządzać krajem, którego populacja składa się z większej ilosci organizmów żywych niż 1000 ludzi i 2000 kóz.
>>
>>53888062
No i dobrze, możesz sam spróbować przejąć władzę w Polsce sposobem którym wymyśliłeś. Ale twoje oryginalne pytanie jest w zasadzie autystyczne, bo opisujesz demokratyczny sposób przyznania władzy po przez glosowanie, tylko żubr w tym hipotetycznym scenariuszu, ludzie glosowali by dobrowolnie na zmianie systemu z demokrację na dyktaturę. Ludzie którzy żyją w demokratycznych państwach nie zgodzili by się na to, bo kluczem demokracji jest niby możliwość wybierania nowej władzy jeśli się stara nie spodoba. To jest taka poduszeczka bezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy nie chcą obowiązkowo mieć tego samego Pana nad swoją głową przez kilka dekad.
>>
>>53888710
off?
>>
>>53888217
nie masz tego jak szefo bierze zgniłe mięso dla psa żeby zaoszczędzić hajs na karmie
>>
File: 1447780403251.gif (105 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447780403251.gif
105 KB, 200x200
Zostańcie z bogiem
>>
>>53888824
ale ty wiedz, że tak było zawsze i nikt nie zbudował imperium bez grona doradców, ministrów i innych generałów
>>
>>53888839
yes
>>
>>53888949
yes?
>>
>>53888217
wszystko fejk jak chuj, ale takiego szefa dowcipniscia mógłbym mieć
>>
>>53888976
Yeah
>>
KURWA DALEJ GF NIE MAM A TAKIE PIZDY STUDENCKIE RUCHAJA 3,14 QT
BO PRZECIEZ TYM DZIEWCZYNA NIE WYPADA SIE NIE DAC WYRCHAC W TOWARZYSTWIE
>>
Dajcie no memy pozytywne dla dudy lepiej.
>>
>>53888911
Niezbyt, archiwum nie szło jakoś dalej, albo po prostu przegapiłem, bywa.
>>53888993
Możliwe, co nie zmienia faktu że przyjemnie się czyta.
>>
>>53889003
you?
>>
>>53886677
czy znajdę pracę w tym roku?
>>
>>53888949
rude
>>
>>53888947
to
Teraz też dyktator miałby masę przydupasów i ministrów, ale oni by tam byli tylko by doradzać i tłumaczyć szczegóły rzeczy w których się specjalizują. Ostateczne słowo należy do dyktatora.
>>
>>53889019
>>
What does /polska/ feel about girls who racemix and have sex before marriage?
>>
>>53889055
gratulacje
>>
Z dyktaturą największy problem to i tak jest sukcesja, bo dyktator usuwa ze swojego środowiska osoby zbyt inteligentne, które mogłyby mu zagrozić. Potem ci mierni-bierni-ale-wierni ze swoimi frakcjami nie dość, że zaczynają się napierdalać to jak już któryś wygra to chuja dobrego dla państwa potrafi zrobić bo jest debilem.
>>
rapefugees go home
>>
>>53889046
No, you.

>>53889065
Kurwa rude polski
>>
Lis nie wytrzymał i mówi prawdę.
Nawet żydów chce...

https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
>>53889088
>racemix
shallow, egoistical whores
>sex before marriage
if she has one, stable partner, even if not married, it isn't anything bad
>>
>>53889153
>Kurwa rude polski
rudzi polacy przeciez, szwedzin
>>
>>53889198
nie odpowiadaj listku figowemu
>>
>>53889088
RACE MIXING IS GENOCIDE YOU FUCKIN LEAF
>>
File: 1453224594401.png (163 KB, 319x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453224594401.png
163 KB, 319x349
>>53889198
kiedy sie nauczycie zeby przestac odpisywac obcokrajowcom
>>
>>53889153
kurwa?
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertile polish girl?
>>
>>53889291
gdyby był z Tajlandii to bym nie odpisał
>>
>>53889153
szwedzka kurwa?
>>
Ehh zuchy jutro kolos matma całki i szeeregi ehh.
>>
>>53889328
girl?
>>
>>53889373
obys nie zdal kurwo
>>
>>53889373
ciesz się, bo jak skończysz studia to przejdziesz na bezrobocie
>>
>>53889252
No

>>53889311
Yes

>>53889361
Not for you
>>
>>53889373
nawet nie idź i tak nie zdasz
>>
>>53889328
Why is there 250 million people in Indonesia?
>>
>>53889328
Flaga ci się przewróciła, Anon. Popraw.
>>53889373
Ubij se.
>>
>>53889412
zacznę chyba zgłaszać debili jak ty szatniarzowi
>>
>>53889373
Spoko, pierwszy rok jest chujowy bo jest wyrównywanie poziomów, drugi jest chujowy bo jest w chuj zajęć, ale za to na trzecim będzie spoko luz.
>>
>>53889460
swedish cunt?
>>53889328
fertile?
>>
>>53889521
a na czwartym bezrobocie, to już totalny luz
>>
>>53889521
a po tym wszystkim bezrobocie kek
>>
>>53889537
No

Polish pussy? Yes?
>>
>fred bez jakichkolwiek mangozjebów
cud :^)
>>
>>53889601
poliż pusię?
>>
>>53889559
>>53889579
Na czwartym ostatni semestr inżynierki lub pierwszy rok magisterki :^)
>>
File: 1418053924829.gif (2 MB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418053924829.gif
2 MB, 800x450
>>53889618
Naprawiam.
>>
>>53889669
no polski please
>>
>>53889618
Tylko dla Ciebie, Anon. :^)
>>
>>53889701
co się odwlecze, to nie uciecze, a bezrobocie cię i tak dopadnie człowiecze
>>
File: 1436076873496.png (91 KB, 439x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436076873496.png
91 KB, 439x496
>>53889618
>>
>>53889728
wypierdalaj?
>>
>>53889728
>no polski please
>w polskiej nitce
https://youtu.be/gPRn3Nmr81U?t=23s
>>
>>53889782
https://www.youtube.com/watch?v=2h9zNR2NA4U
>>
chcecie zobaczyc rezultat co nauczycielka odpisała jak jej wyslałem kutasa na maila
>>
>>53889845
kamera się trzęsie w chuj. czy to słynna nowa szkoła polskiej kinematografii?
>>
>>53889877
nie
>>
>>53889877
Wybacz, ale ja podziękuję.
>>
>>53889782
Nej

>>53889845
post polish qts
>>
File: 1453155730311.png (812 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155730311.png
812 KB, 1755x1080
>Na każdą edycję przypada 10 gwałtów, przy czym szacuje się, że około 200 pozostaje niezgłoszonych. Dochodzą do tego liczne ataki na tle seksualnym, które nie mają statusu gwałtu. Każdego roku z okazji Oktoberfest, organizacje kobiece przeżywają oblężenie ze strony kobiet padających ofiarami ataków.
>>
postowac muzyczke, ja zaczne
https://www.youtube.com/watch?v=o-urnGgFs4k
>>
>>53889737
Ponoć po moich studiach chętnie do banków biorą. No i ponoć mężczyźni nauczyciele czasem mają pierwszeństwo przed kobietami żeby gówniaki miały jakiś męski model do naśladowania. A nauczycieli przedmiotów specjalizacyjnych w technikach i zawodówkach to ponoć nawet brakuje. A i nie wybrzydzam, mogę nawet prowadzić śmieciowóz lub bilety kasować, byle się utrzymać i mieć na gierkę raz na kilka miesięcy.
>>
File: 1453175789247.gif (2 MB, 292x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453175789247.gif
2 MB, 292x351
>>53889945
nie mamy
>>
>>53889945
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-Qt-C++/503
http://www.devqt.pl/
https://wiki.qt.io/Main/pl
>>
>>53889877
Dawaj, chętnie zobaczę.
>>
>>53889989
>Ponoć
Jak nie znasz Petru, to możesz klamkę całować
>>
>>53889877
poka
>>
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=v7qisJ_KuYI
>>
>>53890026
ej masz sos z ta laska?
>>
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=64liF2VuLxI
>>
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=3wWi6OrgZe4
>>
zuchy to jest legalne dla posiadacza lombardu aby zmienial sobie ceny kursu walut? np ze euro na zloty to u niego 4,10 a nie 4.50 jak powinno byc? i sobie ta reszte zgarnia
>>
>>53890026
Yes you do, i have been to poland twice.

>>53890052
>.pl
>>
>>53889960
>200 pozostaje niezgłoszonych
bo może kobieta lubi być troszkę zgwałcona?
>>
File: 1423106756006.png (595 KB, 600x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423106756006.png
595 KB, 600x597
>>53890100
Kurwa, jeden numerek od dużych dubli.
>>
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=Q4sPkS8b62Q
>>
kantoru*
>>
>>53890130
tak
>>
>>53890130
przeciez nawet banki naliczaja oplate za przewalutowanie jak probujesz zaplacic za cos w innej walucie niz masz na koncie
>>
File: serveimage.jpg (19 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
19 KB, 300x300
>>53890077
mam
>>
>>53890158
You asked for polish qts.
>>
File: 1453080826190.jpg (48 KB, 431x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453080826190.jpg
48 KB, 431x600
>>53890077
t.nie znam podstaw lurkowania
>>53890158
no
>>
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=AtHk4a4OnGk
>>
>>53890130
chodzi o to że możesz sobie w lombardzie kupić za 4,50 ale sprzedać tylko za 4,10? tak - na tym się robi kasę właśnie
>>
>>53890223
yes, please dont post black people. That is rude.
>>
>>53890223
Zdradzałbym z nią białą rasę żbsz.
>>
>>53890223
celulitis to ma. czarne baby to zawsze wielkie dupy, małe cyce
>>
widziałem hateful eight. trochędługi, poza tym wszystkie triki tarantino
>>
>>53888817
Słyszał ty o Anglii lub Niderlandach? Gdzie tam jaki absolutyzm?
>>
File: 1417969358711.jpg (84 KB, 700x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417969358711.jpg
84 KB, 700x714
>>53890265
rude is your posting here and not speaking polish language, no more (You)s for you.
>>
File: 1433969053652.jpg (138 KB, 648x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433969053652.jpg
138 KB, 648x594
>>53890265
What about slime girls?
>>
>>53890349
tarantino już dawno się wypalił
>>
>>53890370
You language is hard, hard to try to learn. Google translate nie działa dobrze :(
>>
>>53890347
>wielkie dupy, małe cyce
Dosłownie ideał.
>>
>>53890258
>>53890186
>>53890176
nie chodzi mi o to ze w kantorze jest euro na zlote za 4,10 w a banku 4,50, i typ sobie kursy zmienia
>>
>>53890403
lepsze
>>
>>53890453
ja tam kryptogejem nie jestem
>>
>>53890420
bękarty wojny na mnie średnie wrażenie zrobiły, django też nie taki jak się spodziewałem, tu jest imo trochę lepiej
>>
File: 1452455051134.jpg (56 KB, 650x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455051134.jpg
56 KB, 650x740
>>53890453
>nie wielkie wszystko
>>
>>53890357
no okazuje sie ze parlamentarowka jest latwiejsza do prowadzeniu na wyspie bez sasiadow
mialem na mysli ze austria miala absolutyzm jak i rosja/prusja
a ta trzecia to wogle smiala sie z tej calej demokracji a fryderyk powiedzial ze irokezi maja wiecej kultury niz my
o kant dupy te jebana demokracje rozbic, zawsze gdy osiagala krytyczna mase to zdychalismy
>>
>>53890498
gamoniu, jak ma kantor zarobic inaczej
>>
File: 1412244158218.jpg (619 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412244158218.jpg
619 KB, 850x850
>>53890505
anon jesteśzboczuszkiem
>>
>>53890553
>niderlandy
>wyspa
>>
>>53890521
według mnie z tej 3 bękarty wojny najlepsze
>>
>>53890498
tak jak pisalem
tak
to jest legalne
nie ma jakiegos przymusu trzymania sie kursu gieldowego w sprzedazy/kupnie, moglby rownie dobrze skupowac po zlotowce jakby chcial
>>
Are you guys glad with what's happening in Germany?
>>
>>53890600
I can't translate that :(
>>
>>53890608
>bagna ktore da sie latwo obronic
>vs pola z prawie kazdej strony plus chujowy system
>>
>>53890633
chyba rozjebałes anonowi system. on chyba myslał, że te oficjalne kursy to obowiązek.
>>
>>53890642
Nie
>>
>>53890642
are you glad sandniggers sacked the library of alexandria?
>>
File: 1453226075790.jpg (55 KB, 350x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453226075790.jpg
55 KB, 350x250
>>53890654
czy chwalisz papierza
>>
>>53890498
>se zmienia
dosłownie co?

jeżeli sprzedaje taniej niż na rynku to może - niech traci

jeżeli sprzedaje drożej niż na rynku nikt od niego nie kupi

jeżeli skupuje z rynku po niższej cenie nikt do niego nie przyjdzie

jeżeli skupuje z rynku po wyższej cenie to szybko zbankrutuje

takie są prawa rynku - albo dostosowujesz ceny do rynkowych albo tracisz kasę/klientów, więc nie za bardzo czaję o co chodzi
>>
>>53890688
mysle ze gamon dal sie gdzies wychujac i mial nadzieje na podpierdolenie kantoru
>>
File: 1453030905038.jpg (13 KB, 298x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030905038.jpg
13 KB, 298x296
dobranoc /rzeczpospolita polska/
>>
>>53890688
>>53890633
no przeciez tego kurwa w szkolach nie ucza to musialem sie dowiedziec na chinskich stronach z tatuazami
>>
>>53890720
kurwa, czy mam ci przyjebiać po łapach? tylko gimbazja odpowiadają obcokrajowcom
>>
File: 1338251056313.jpg (20 KB, 193x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338251056313.jpg
20 KB, 193x359
>>53889988
https://www.youtube.com/watch?v=vayyDfBUySU
>>
>>53890790
ale z ciebie gamon
>>
ema szwedzin
>>
>>53890790
No widzisz, a mówią, że nie ma żadnego pożytku z 4chana. Przynajmniej pójdziesz spać mądrzejszy o nową wiedzę
>>
>>53890766
Branoc
>>
>>53890843
oj tam oj tam
>>
gruby krzysiu jestes tu?
>>
File: trzmiel.png (27 KB, 471x157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trzmiel.png
27 KB, 471x157
>>53890654
>>
File: 1453280952464.jpg (56 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453280952464.jpg
56 KB, 500x500
>>53890766
Dobranoc
>>
File: 1435331321908.jpg (95 KB, 600x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435331321908.jpg
95 KB, 600x612
>tug największe gety jakie miałeś to czwórki na /int/ i /co/, oraz trójki 0 na /vg/
>tug byłeś jeden post od heksów dla dudiejewa
>nigdy w życiu nie osiągnąłeś niczego innego
Ehh zuchy
>>
>>53890872
O, to mnie powiedzcie lak policzyć tę ganicę przed snem:
lim n→∞ n!/n^n
Drugi dzień się męczę i nic nie wymęczyłem. Z twierdzenia Stolza wychodzi jak chuj 1/e, ale Wolfram mówi, że jest inaczej.
>>
>>53891145
Ja bym rzekł że 0.
>>
File: 1453290713251.png (743 KB, 1384x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453290713251.png
743 KB, 1384x1496
>>53891145
>tug widzisz tu jedynie głowę ludzika który rzuca oszczepem w inne ludziki niosące rozmaite uzbrojenie
>>
>>53891145
twierdzenie stolca to kupa
>>
>>53891260
co powinno być oczywiste, bo stolec = kupa
>>
>>53888217
Turczyn w Efezie robi?
>>
>>53891217
No 0, wg. Wolframa. Ale jakbym sięnie zabierał, to wychodzi wszystko, tylko nie 0.
>>
AAAAAAA KURWAAAA
wy robakiiiiiiiiiiii
jebane
polskie kurwy bez honoru was powinno sie jebac
https://www.youtube.com/watch?v=dwB8f80kxrI
>>
File: 1419892724244.webm (82 KB, 820x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419892724244.webm
82 KB, 820x720
>>53891140
>tug gdy dwie trójki pod rząd
>>
>>53891145
Możesz spróbować z kryterium ilorazowego d'Alemberta, zaraz z telefonu postnę jak.
>>
File: winrar.png (83 KB, 1337x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
winrar.png
83 KB, 1337x218
>>53891140
gdybym miał zapisywać swoje wszystkie gety to z pewnością byłbym największym autystą na świecie. Ten jest mój ulubiony.
>>
>>53891456
d'Alambertem wychodzi 1, czyli można jedynie powiedzieć, że granica istnieje.
>>
>>53891538
Kurwa pojebały mi się rzeczy, sorki zuchu.
>>
>>53891538
>>53891611
Można to w sumie zrozumieć trochę na myślenie, że mianownik będzie rósł szybciej od licznika, przez co liczba będzie się stawać coraz mniejsza, zatem granica równa 0
>>
>>53891402
bardzo ladne
>>
polecam w google wpisac "wielka biala polska" i kliknac grafike
>>
>>53891713
witamy nowozucha
>>
>>53891611
Tak, wiem, d'Alambert i Cauchy są do szeregów. Ale są też identyczne twierdzenia dla ciągów. Ponadto jeśli istnieje g=lim a_(n+1)a_n, to g=lim nroot(a_n) i vice versa.

>>53891657
Jasne. Napisz tak na egzaminie. Do zobaczenia za rok.
>>
File: vg trips.png (5 KB, 526x123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vg trips.png
5 KB, 526x123
>>53891526
Ja tam zapisuje swoje od czwórek w górę, czyli w sumie tylko czwórki, i trójki na /vg/, głównie z powodu że tam inne gety są wyłączone.
>tug nie możesz znaleźć swoich czwórek w folderach.
Kurwa zabij mnie.
>>53891768
Ja już to mam za sobą, aktualnie neetuje i zastanawiam się co robić.
>>
File: so good.jpg (6 KB, 300x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so good.jpg
6 KB, 300x303
>>53890642

Yes
>>
>polscy intelektualisci
>>
>>53888387
>trochę komunizmu
Moglibyśmy zorganizować mieszkania i stabilizację dla małżeństw, zwłaszcza tych młodych.
>>
>>53891921
wiele rzeczy można zrobić jak się CHCE
póki co, nie mamy najgorzej obecnie
>>
>>53889877
Wyśmiała Cię?
>>
>>53889877
jeszcze na golfa nie uzbierałeś?
>>
kto tu one piss oglada?
https://www.youtube.com/watch?v=syUXgJKsOfs
>>
>>53892381
>pobrane porno
w sumie dlaczego?
>>
>>53892381
pulchne lochy. a umie toto kanapke zrobić? odkurzyć?
>>
>>53892405
Dla tego samego, dla czego rucha psa jak sra
DLA GÓWNA PSIEGO
>>
>>53892437
>aktorki porno
>umiejące zrobić kanapkę

Za wiele oczekujesz od tego świata, naiwniaku.
>>
>>53892506
to jak one żyją, jak nie umieją kanapki zrobić?
>>
File: sandwich.png (12 KB, 360x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sandwich.png
12 KB, 360x299
>>53892437
>>
>>53892569
linuksiaki robaki
>>
>>53892569
HEHE
>>
>>53892548
Podpisały pakt z diabłem - on będzie robić im kanapki, a one oddadzą mu swoje dusze po śmierci.
>>
>>53892786
ale głupie te baby. przecież wiadomo że kanapki, to w slangu diabła "dwóch murzynów między jedną lochą"
>>
>tug zakochałem się w Beacie
anony nie wiem co o tym myśleć
>>
>>53892900
po wczorajszej debacie, jak mniemam?
>>
>>53892900
trochę gejowo żbsz zuchu
>>
>>53892900
zabij się
>>
>>53892900
kobiety są dla pedałów
>>
>
Nazywam się Piotr Nowak, jestem marksistą. Od pewnego czasu w moją stronę regularnie kierowane są oskarżenia o propagowanie "totalitarnej ideologii komunizmu". Tymczasem w świetle polskiego prawa komunizm ani marksizm nie są poglądami totalitarnymi. Art. 256 KK mówi o publicznym propagowaniu faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa. Wyrazem wyjątkowego niedołęstwa umysłowego jest też łączenie marksizmu - dyscypliny naukowej, wykładanej na wszystkich największych ośrodkach uniwersyteckich na świecie - z jakąkolwiek formą totalitaryzmu. Dlatego też wszystkie osoby, które zamierzają dalej bełkotać o "totalitarnym komunizmie" i sugerować naruszenie art. 256 KK muszą liczyć się z konsekwencjami, w związku z pomówieniem o popełnienie przestępstwa (art. 234 KK)
>Z komunistycznymi pozdrowieniami, Piotr Nowak, autor bloga Sex, Drugs and Walka Klas.
>>
>>53893022
dobry greentext
ale komuszki powinny sie uczyc od zoidberga
>>
File: liberator.jpg (24 KB, 276x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liberator.jpg
24 KB, 276x280
>>53893022

z ryja kogos mi przypomina
>>
>>53893022
ło aż mnie trochę dupa zapiekła
>>
>>53892953
>>53892977
>>53892997
>>53893001
anony to jest skomplikowane
>>
>>53893196
tak sobie na fejsiku ustaw
>>
>>53893196
widzisz w niej matkę, której nigdy nie miałes i chcesz popełnić symboliczny akt kazirodztwa?
>>
File: 314257.jpg (62 KB, 529x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
314257.jpg
62 KB, 529x750
>>53892997
>997
>zabij się
policja, policja nam dokucza
>>
File: A.jpg (22 KB, 299x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A.jpg
22 KB, 299x411
>>53893022
Prawaki zaorane.
>>
>>53892829
Mądre baby nie pracują w pornbiznesie.
>>
>>53893349
reprezentant biedy w klasie biznes, panie i panowie
>>
File: 1427320520708.png (547 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427320520708.png
547 KB, 1000x1000
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=tJDCjYBpzjg
>>
>>53893541
dorobił się na pomaganiu masom to ma
>>
Anony ja już nie wiem nawet czego chcę od życia. Wszystko jakieś takie szare i nijakie. Miałem tyle ambicji, aż pod niebo, a teraz to mam cel, że nie wyskoczyć z okna w tym tygodniu, co wo ogóle te życie jest ja nie wiem już dalej
Macie muzyczkę, żeby nie było, że tylko żalić się przylazłem
https://www.youtube.com/watch?v=WOH6LNtV4d0
>>
File: 137493504174.jpg (27 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504174.jpg
27 KB, 1280x720
>>53893341
czy miłość do matki narodu jest grzeszna anonie ;_;

nie wiem co o tym myśleć
>>
File: mC7cTyN3.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mC7cTyN3.jpg
32 KB, 512x512
>>53893779
ehh
>>
>>53893819
nie jest grzeszna, tylko grzeczna
>>
>>53893022
W wyborach parlamentarnych zagłosuję na Van Anh Dam - numer 4 na warszawskiej liście Razem. Dlaczego? A bo za dużo tych "prawdziwych polaków" na Wiejskiej, a Razem widzę w roli tarana, który zrobi pole dla bardziej radykalnej formacji, wtłaczając do sfery dopuszczalności lewicowe i klasowe postulaty.
Na wybory pójdę pierwszy raz od 2007 roku. Czuję, ze warto.
>>
>>53893779
z czystej ciekawości i pewnej teorii, który rok na szambie?
>>
>>53893937
>>
Następna edycja, edycją gazowania ?
https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
>>53893944
Ja drugi rok na kurchanie, ale powiem ze ambicje jeszcze mam. Może mniejsze ale jednak
>>
>>53894015
zgłosiłem lisa do prokuratury za hejt spicz
>>
>>53894135
>Następna edycja, edycją gazowania ?
W sensie że o żydów się zbulwersowałes? czy o internautów? czy o to ze nazwał cię baranem?
>>
>>53894015
Zapałzujcie dowolny moment. W niemal każdym ujęciu patrzy się z pogardą prosto na widza. Czasem tylko wygląda jak ćpun, albo wariat.
>>
>>53894176
zbulwersował mnie jego krawat. kompletnie nie pasuje do garnituru
>>
>>53893779
Piramidę potrzeb polecam.
Samorealizacja sie uruchamia dopiero jak jest zaspokojone wszystko poniżej.
>>
>>53893944
Piąty? Chyba
Trochę już straciłem rachubę, jeżeli o to idzie
>>
>>53894212
Może kamerzysta był wyjątkowo paskudny i spierdolony, a ty już wyskakujesz z takimi twardymi oskarżeniami.
>>
>>53894015
Nieźle, takie ostre słowa a niektórzy dalej w nim widzą najlepszego dziennikarza i obrońce demokracji.
>>
File: 1442361885716.jpg (36 KB, 232x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442361885716.jpg
36 KB, 232x240
>>53894015
>0:20
>>
TYLKO

K P O P
P
O
P
>>
>>53894015
jebany antysemita
Że niby co że mam duży garbaty nos to już holokausty uprawiać?
>>
>>53894225
na całe szczęście ludzie pokroju Tesli czy Newtona srali na te pseudonaukowe piramidki i robili swoje.
>>
File: tomek.png (109 KB, 550x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tomek.png
109 KB, 550x285
jezus tomek, nie ćpaj tyle
>>
>>53831643
bump us up to 400 will ya?

it would be legendary :DDDD
>>
File: 1425478044816.png (26 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425478044816.png
26 KB, 396x400
>>53894386
is this the famous estonian poster
>>
nowa nitka
>>53894426
>>53894426
>>53894426
>>
>>53893779
Ech, znam to uczucie anonku. Chyba pierwszy raz w życiu czuję się jakby nie miał żadnego sensu, tak w 100%. Nawet jak człowiek spadł niżej na chwilę, nawet jak było te przygniatające poczucie beznadziei i bezsensu, to zawsze było coś w perspektywie, jakaś nawet iskierka nadziei w Tobie, wiesz, że przejdzie, że się odbijesz i będziesz 'pracował' ku temu sensowi. I tak było. I udawało się. I było dobrze. Ale już nie czuję się jakby to miało się więcej powtórzyć.
Thread replies: 314
Thread images: 66
Thread DB ID: 467825[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.