[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 508
Thread images: 151
>>
File: ukrgirl.jpg (51 KB, 604x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukrgirl.jpg
51 KB, 604x404
Först för sötpaj
>>
Var det narcissus som bre ru? eller var det någon annan?

t. varit borta från tråden i 3 dagar.
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
>>
>>53861140
Det var Narcissus. Det är även Narcissus som brevar hanrejpastan om sig själv.
>>
File: tjej.jpg (75 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tjej.jpg
75 KB, 560x420
breva flickor som behöver SSK i sig
>>
>>53861175
>dkn Narcissus är cuckanon

Allt faller på plats
>>
>>53861175
vilken pasta? snälla breva.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>dkn farfars far fick järnkorset

HELL SEGER
>>
>sitter i ett kontor för att få stöd med arbetsökningen
>hör en grupp sandfolk bara snacka och inte jobba på sina uppgifter
>de börjar kolla på arabiska dutubvideor med högt ljud
kvää
>>
>>53861298
bokstavligen vad de gamla goa göbbarna på sommarjobbet gjorde, fast på svenska.
ut med sandfolket och glenn när?
>>
Tror ni att posten kommer idag i skjuteborg? Min väg är inte ens plogad lmao
>>
>>53861210
>Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger.
Du kommer bli så besviken ifall du tror att bara svenska tjejer är sådär.
>>
>>53861353
>sverige
>en fungerande stat
Totalkollapsen är inte långt borta nu
>>
>>53861353
Vem fan bryr sig? Väntar du på cancerdiagnos eller?
>>
>>53861353
Hoppas du dör :)
>>
File: 1452376139635.jpg (53 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376139635.jpg
53 KB, 500x375
>Hoppas du dör :)
>>
>>53861369
Snälla stick tillbaka till Sweddit, grisvidriga nybög.
>>
>folk i savage som inte kan nå 1000DPS
varför försöka favä
>>
>>53861445
GE MIG EN ALVFV NU KVÄÄ
>>
Jag råkade säga att jag föredrar att arbeta ensam på en intervju för ett restaurangjobb.
Hur knulad är jag?
>>
>>53861476
De kommer tycka att det är bra att du är ärlig! Vänta dig att de ringer upp inom en vecka.
>>
>>53861430
Du behöver inte bli så arg, anon. Jag pratade inte om dina 2D-fruar. De är säkert helt ok.
>>
>>53861476
Topp jävla knullad.
>>
>>53861476
det var nog bland det dummaste du hade kunnat säga så jag säger att du är rätt knulad favä

>säga att man föredrar att arbeta ensam på ett jobb som kräver sanslöst mycket samarbete
>>
>>53861506
Jag blir arg för att du svarar på pasta.
>>
>>53861506
>vara såhär ny
Avlägsna dig själv.
>>
File: 2016-01-20 11.18.54.jpg (364 KB, 1000x1778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-20 11.18.54.jpg
364 KB, 1000x1778
>>53861381
>>
File: 1423476976412.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976412.png
129 KB, 186x264
>>53861576
>Inet.se
>>
>>53861576
>inte bara vröla bort till inet i sisjön och köpa det man ska ha
>>
>>53861576
>han målar inte bort skannerkoden
Vänta en stund så ska du bli dagens nya kändis i tråden :3
>>
>>53861509
>>53861512
Drattans då.

>>53861501
Får väl hålla tummarna för det.
>>
>>53861576
nämen ser man på, kan de va en ssd =)
>>
File: 1451333739801.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333739801.jpg
58 KB, 514x524
>dkn pannkakor till lunch
>>
Hu Få Ru fv?
>>
File: 20160120_112516.jpg (141 KB, 1594x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160120_112516.jpg
141 KB, 1594x896
>dkn man fick mutgåvor från kina idag

Tror jag handlat lite för mycket.
>>
>>53861369
>vara såhär ny
>>
>>53861576
>inetcucken

>>53861606
J E P P E 2 . 0
>>
File: 2016-01-20 11.25.18.jpg (403 KB, 1000x1778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-20 11.25.18.jpg
403 KB, 1000x1778
>>53861576

349 spänn för ett USB-minne på 128GB

extremt billigt favä
>>
>>53861576
>inte bjussa på tre första i postkoden
Obror
>>
>>53861476
Varför ska man någonsin säga något annat förutom "jag arbetar väl både i grupp och ensam"
>>
Sweden :3
>>
>>53861783
Loo :3
>>
>>53861783
Diaper of Asia :3
>>
>>53861684
Killen frågade rätt ut vad jag gillade mest. Funderade på att blåljuga men kände inte för det. Körde lite skadekontroll efteråt men vet inte hur effektivt det var.
>>
>UA456353163SE
>posten visar inte mottagaren för kolli-id
Där kom du undan med nöd och näppe usb-anon
>>
>>53861783
Poo :3c~~~~~~~
>>
File: 1452620385955.jpg (91 KB, 750x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620385955.jpg
91 KB, 750x960
>människor som ens försöker doxa
>>
>>53861909
>doxxa någon
>jaha, nu då?

Varje gång
>>
>>53861369
återvänd till sweddit
>>
>>53861909
>>53861953
Joppe?
>>
>>53861953
>>53861909
haha snyygt jobbat conny där fick du han, nu komme massa folk ringa han å bäställa pizza, jälva najs =D
>>
D Ö
T R Å
>>
>>53862159
alla(h) är på gymnasiet
>>
>>53861783
>designated shitting streets
>>
File: 1452525718393.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525718393.jpg
108 KB, 640x640
>dkn ingen fru och barn
>>
File: 1442727972078.jpg (45 KB, 846x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442727972078.jpg
45 KB, 846x846
>dkn lunch
>dkn solsken
>dkn har tid att ta en mysig promenad i snön
>>
File: 1447053254001.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447053254001.jpg
17 KB, 250x250
>>53862225
>>
3d rumpa
>>
Kan någon snäll pojke breva anonflickan #12?
>>
>>53862267
Min neger. Skall också ut i solen.
>>
File: Grattis Sverige.jpg (79 KB, 533x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grattis Sverige.jpg
79 KB, 533x248
>>
File: 1452264625249.jpg (50 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264625249.jpg
50 KB, 960x960
>man jag ifrågasätter hur man ska ta sig igenom en meningslös existens ett helt liv
>efter en stund inser jag att jag inte ens tänker på kärlek längre
>>
>>53862328
2d rumpa är bättre din japsjävel
>>
>>53862369
Jag gillar hur man försöker framhäva att det är bra med invandring när man skryter om BNP, om det stämmer så bör indien och andra länder vara stenrika.
>>
>>53861662
>130 mb/s
Däjum osv
>>
>dkn ska skriva ett referat av ett kapitel ur en av kursböckerna
>blir triggad av varannan paragraf

Kan idioterna inte hålla sin kulturmarxistiska åsikter för sig själva?
>>
>>53862418
baja i maja
>>
File: 3drumpa.jpg (89 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3drumpa.jpg
89 KB, 1024x683
>>53862385
nää
>>
Brukar man få ett sms från posten när ditt brev från flugsvamp kommer fram?

Frågar åt en vän
>>
>>53861645
vad styr joysticken? en lampa som far runt?

häftigt favä
>>
>>53862661
filnamnet antyder att du bara har en rumpa i 3d, och väldigt många 2d som du måste urskilja, stämmer detta?
>>
File: fb.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.webm
730 KB, 800x1040
>>53862225
jvdk
>>
File: arg.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg.png
1 MB, 1280x720
>>53862545
>föreläsningen igår
>"och nu kommer det ju mycket VÄRLDSVANA MÄNNISKOR hit"
>"och det är jättebra för då minskar våldet!"
Jag kunde fan knappt hålla i min spaghetti där.
>>
File: image.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
127 KB, 640x640
>>53862385
3d rumpa
>>
Har precis varit i en synagoga för för första gången. Frågor?
>>
>>53862954
>föreläsning om Jungiansk psykologi
>nämner mentala epidemier
>"T.ex. det här med ID-kontroller skulle man kunna kalla en mental epidemi"
>>
>>53863021
Vill du bli min pv?
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53863021
I vilket skick lämnade du den?
>>
>>53863021
Vad fan gjorde du där?
>>
File: Hiro-chan.png (114 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hiro-chan.png
114 KB, 512x512
>>53863021
Hur många judiska män var i byggnaden samtidigt?
>>
>>53863021
Hur mycket kostade inträdet?
>>
File: 1410082879461.jpg (95 KB, 540x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410082879461.jpg
95 KB, 540x572
>Varit NEET nästan hela mitt liv
>Börjat ta tag i mitt liv senaste året
>Dejtat en tjej i en månad och allt går väldigt bra
>Vi hade sex en gång och det gick som väntat när man bara haft sex en gång innan för många år sedan
>Pratade inte riktigt om det
>Började snacka lite om det idag på telefon för jag kände mig så generad
>"Hahah jag gillar sex. Så om det är något du vill testa säg bara till! Jag kan lära dig allt."
>man
Jag känner mig som alla barnen i godisbutiken i Pippi Långstrump.

Nbögslivet välkomnar mig med öppna armar. Hon tittade inte ens på mig med avsky när hon såg min manga eller mina figurer.
>>
>>53862661
Denna var inte ens fin favä
>>
File: 1453129231647.jpg (31 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453129231647.jpg
31 KB, 230x250
Då går man ut i snön.
>>
File: 1361557485990.jpg (38 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361557485990.jpg
38 KB, 500x375
>>53863130
nice anon! det är vårt år i år!
>>
>>53863087
gapskratt
>>
>>53863064
Aldrig varit i en tidigare. Var intresserad.

>>53863087
100 spänn
>>
>>53863195
gycklar du med 100 spänn nu eller?
>>
Är anonflickorna verkligen oc från hanrejarna i denna tråd?
>>
File: 1442552349936.jpg (167 KB, 938x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442552349936.jpg
167 KB, 938x632
>>53863160
Verkligen. 2015 var min uppvärmning för att göra 2016 till ett behagligt år jag inte behöver gråta över varje dag.
>>
File: 75 procent.jpg (68 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75 procent.jpg
68 KB, 1280x720
>>53863195
>100 shekels
>>
>>53863142
lå t?
>>
>>53862332
>anonflickan #12
Vem?
>>
>>53863214
Nej. Snuskigt dyrt, jag vet.
>>
>>53862332
>>53863217
Vad fan är anonflickorna?
>>
File: 144040425111.png (614 KB, 574x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144040425111.png
614 KB, 574x546
>det kostar pengar att besöka en synagoga
>>
File: 10.jpg (2 MB, 1116x1579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
2 MB, 1116x1579
>>53863368
Detta är ett exempel, nummer 10
>>
Jag är inte antisemit eller så men varför är judar så jävla pengakåta?
>>
>>53863519
Hur extremt jävla ny är du egentligen?
>>
File: Frågande tiger.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frågande tiger.jpg
171 KB, 1280x1024
>>53863519
>2D-flicka i folkdräkt
>anonflicka

???
>>
>>53863523
Pengar är makt anon
>>
Hej Swedes of /int/, please help me.

I have my Swedish exam in a few weeks. I did not pass the first time, failing by only a few points (5 I think). I haven’t really practiced my Swedish in over a month and I have the re write exam in less than two weeks. I went and saw my exam, and I did poorly on possessive pronouns, expressions of time, past and present perfect, and subordinate clauses/word order. I did pretty well on everything else like conjunctions and infinitive.
Can you guys please help me with the things I need help with? I really need to pass this exam, and even though I was close last time I’d like to do really well. I am currently sitting at my desk with pen and paper, my textbooks and notes.

Also I find på very confusing.
>>
VAD FAN ÄR EN ANONFLICKA??

VAD FAN ÄR DET?!!??
>>
>>53863607
Dualingo
>>
>>53863607
Just tell us what you need help with.

Bara säg vad du vill ha hjälp med.
>>
>>53863523
>varför är människan så jälva pengakåt
fixade det för dig
det är lite en blandning av konfirmeringsbias och det platserna i samhället som oftast befolkas av judar
såklart din genomsnittlige judde bättre med pengar än en bantuneger
men det är knappast så att judisk kultur är mycket girigare än någon annan i väst faövä
>>
>>53863607
>possessive pronouns, expressions of time, past and present perfect, and subordinate clauses/word
don't know what any of that is
don't care


>learning foreign languages
nope
>>
>>53863629
Tydligen menar han NS2D-flickorna.

>anonflicka
s m h
>>
>>53863670
alltså är trådstart-tan en "anonflicka"? skulle personligen inte kalla det för en anonflicka favä.
>>
File: 1547574765471.jpg (76 KB, 800x1265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1547574765471.jpg
76 KB, 800x1265
>dkn ingen indisk muslimsk sötpaj fv
BARA
>>
>>53863719
Nej inte trådstart-tan. Den är äldre än så.
>>
File: Trådstart-tan.jpg (610 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trådstart-tan.jpg
610 KB, 700x914
>>53863719
>det anon brevade
>trådstart-tan

Trådstart-tan är blond.
>>
>>53863649
Kommer att tänka på juden som sålde vatten till journalisterna utanför Charlie hebdo.
>>
>>53863643
Jag behöver hjälp med possessivpronomen, tidsuttryck, preteritum och presens perfekt, bisats, och datumen.

>>53863637
Jag har det. Jag ska.

>>53863668
...tack
>>
>>53863217
>Är anonflickorna verkligen oc från hanrejarna i denna tråd?
Förväntar du dig verkligen att någon ska skedmata dig när du är dryg som fan och kallar personerna som har gjort bilderna för hanrejer?
>>
>>53863797
Tbh honest I don't think most people here know too well about the rules. We just use the words that "sound best". If you have any specific examples you need help with, it would be easier. I think your school book will explain the rules better than we can.
>>
File: 1441941221508.jpg (39 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441941221508.jpg
39 KB, 349x356
>>53863797
>possessivpronomen, tidsuttryck, preteritum och presens perfekt, bisats, och datumen.

>antyda att vi kan detta
>>
Också, vad tycker du om finska svenskar?

>>53863872
Ok I will look for examples.
>>
>>53861813
>>53861800
>>53861908
>>53862220
bullies :(
i thought you guys were tolerant humane people
>>
>dkn kanske flyttar hemifrån om en månad

läskiga grejer
>>
>>53863946
Stop stealing our women and we can talk.
>>
För att reda ut alla frågor, jag är EXTREMT jävla ny, och har ingen jävla aning om vad jag snackar om. Förlåt mig mina svenska bröder, jag trodde 2d-flickorna hette "anonflickor" av någon anledning.

Jag är efterbliven, jag är dum i huvudet, nackskott är den enda lösningen.

Jag lämnar tråden nu.
>>
>>53863940
vi älskar finlandssvenska
>>
>>53863984
Eller så lurpassar du mer och lär dig med tiden.
>>
>>53863940
Inte han men, jag gillar finlandssvenskar och finnar som har flyttat till Sverige. Där jag bor finns många som är från Finland, och de är nog de bästa folket i världen. Det ända folket jag värderar lika högt som skandinaver är finländare.
Suur-Suomi when
>>
File: UG NU.png (282 KB, 744x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UG NU.png
282 KB, 744x619
>>53863984
Detta är vad som händer när uråldriga mantran såsom, lurpassa mer inte följs.
>>
File: 14568878873.jpg (72 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14568878873.jpg
72 KB, 709x765
>>53863984
Jag har aldrig varit på /int/ förut, trodde jag skulle passa in i Sverigetrådarna men men.
>>
>>53864046
Se >>53864039
>>
>>53863984
>>53864046
>faktiskt bli såhär upprörd
Anon hur mår du? Jag blir orolig för dig
>>
>>53864104
Jag är deprimerad
>>
>>53864133
Då passar du nog in här
>>
>>53864046
Sluta breva nu anon, lurpassa ett tag.
>>
>>53863519
ren jävla autism
>>
File: 1443042767720.jpg (132 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443042767720.jpg
132 KB, 1920x1080
>>53863984
>>53864046
>>53864133
lurpassa mer, snart kommer du passa in favä

undvik att breva med snubblarna dom kommer ignorera dig ändå
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53863984
>>
>>53864200
Inte sant favä
Narcissus eller nån annan snubbeldubbel svarade på mitt brevbrev redan några dar efter mitt första brev. Stoltaste ögonblicket i mitt liv jag är.
>>
File: 1432387379871.png (2 MB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432387379871.png
2 MB, 2048x1152
>tråden faller för mizakis gyckel igen
>>
>>53864166
>dkn man inte fattar lingot
>lurpassa = lurking?

Ska döda mig själv, jag vill inte ha så här mycket uppmärksamhet
>>
>>53864256
>narcissus
>kommunicera med en nybög anon
Vad händer med tråden?
>>
>>53863984
>>53864046
hahahahaha helig skit vilken snubbe. Som de andra säger lurpassa här ett tag å lär dig tugget så kommer du nog passa in
>>
Vi ses någon gång grabbar
>>
>>53864288
Det var i våras tror jag och jag ställde en fråga.
>>
>>53863970
I don't even want those filthy whores.
>>
>>53864283
Men är du dum eller, sluta breva. Du lär dig.
>>
File: ¨.jpg (50 KB, 575x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
¨.jpg
50 KB, 575x515
Hej /g/nördar, är ATH 50x + AntLion ModMic V4 en bra kombination för gajmande xD och musiklyssnade?
>>
What is this moonspeak, English please.
>>
File: d5a.jpg (10 KB, 230x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d5a.jpg
10 KB, 230x300
>>53864200
>>53864288
>>53864300
>>
>>53864283
Ja. Lurpassa ett tag så lär du dig.
>>
>>53864351
Идти нa хyй Бopиc :3
>>
>>53864351
xaxaxaxaxa cyka!!!
>>
>>53864351
xaxaxaxa artyum check out this xyska i found xdddd she's going to braid my dick hair XDXDXDXD if i eat my own shitings xdxddxd tastes just like maemes gulash XDXD
>>
>>53864345
>ATH 50x
nej favä

t. haft sånna långt innan dom blev ett jagjag
>>
>trådlig påminnelse om att mänsklighetens enda chans är att sluta vara individer
https://www.youtube.com/watch?v=YO_xh7xIabk
>>
>>53864351
SUKA BLYAT DROP ME AVP FAKNINK KNOP TIM FAK DIS SHIT SUKA RASH LONK FAKINK RETARDS BLYAT KIK ME PLS

Kill yourself and all of your countrymen please, fucking cancerous faggot.
>>
File: Trådstart-tan.png (966 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trådstart-tan.png
966 KB, 700x914
>>53863754
Den där Trådstart-tan är fel.
>>
File: 1453053321829.gif (55 KB, 678x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453053321829.gif
55 KB, 678x422
Do you like burgers?
>>
>>53864435
rader detta
>>
>>53864448
föredrar lannisterversionen favä

t. grönögd
>>
>>53864448
Du glömde slöjan
>>
>>53864435
>hur vill jag ha en flickvän?
BARA?
>>
Börjar bli för många utlänningar i tråden. Känns för mycket som verkligheten.
>>
>>53864475
I eat burgers from time to time (homemade, I dislike fast food joints). I like just having a hamburger patty, some mustard, some chili, and some salad.
>>
File: meirl.jpg (80 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meirl.jpg
80 KB, 450x600
>>53864434
Kan du vara snäll och rekommendera några bra hörlurar för under 3 tusen kr?

t. totalidiot gällande hörlurar
>>
>>53864522
Heligt trådligt krig när?
>>
>>53863754
Jag har ingen aning om era anonflickor, jag är ingen 2dbög.

Vart är de resterande 11 flickorna då?
>>
>>53864537
Inte han men
Beyerdynamic DT770 Pro 250 Ohm
>>
File: 1451098204492.jpg (108 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451098204492.jpg
108 KB, 540x720
>>53864481
>>53864513
en mie ymmärrä jumalauta
jag förstår inte vad du säger
>>
File: 1410799963938.jpg (33 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410799963938.jpg
33 KB, 450x600
>>53864537
>meirl
NEMEN GU VAD ROLIG XDDD

CHECKA BILDEN JONTE
>>
>>53864567
Gycklet är för uppenbart nu. Skärp dig Mizaki.
>>
File: 1403405345.gif (2 MB, 504x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403405345.gif
2 MB, 504x279
0-4 adjö
5-9 vänta ett år till
>>
>>53864610
Kantigt brev. Rader detta.

Och gör det inte osv
>>
File: 1451379985452.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451379985452.jpg
132 KB, 640x640
>>53864598
hahaa fett skoj, såg den på /r/funny för några år sen favä så du är lite Slowpoke.png

>>53864573
Alright tack, jag kollar ut dem.
>>
>>53864537
http://www.prisjakt
.nu/produkt.php?p=268924
>>
>>53864537
Bose SoundTrue Around-Ear, ligger runt 1300 spänn, skitbra värde för pengarna.

Köper du en sån fördelningskabel kan du använda den inbyggda mikrofonen till datorn också
>>
>53862954
>>"och nu kommer det ju mycket VÄRLDSVANA MÄNNISKOR hit"
>"och det är jättebra för då minskar våldet!"

>>53863042
>nämner mentala epidemier
>"T.ex. det här med ID-kontroller skulle man kunna kalla en mental epidemi"
N-ni gycklar väl nu?
>>
File: Trådstart-tan, Ja.jpg (546 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trådstart-tan, Ja.jpg
546 KB, 700x914
>>53864448
Nej, den grönögda var den ursprungliga Trådstart-tan.

t. Forcerade Trådstart-tan
>>
File: 1451552725461.jpg (23 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552725461.jpg
23 KB, 460x345
>>53864573
Jag är han, men.

Rekommendera amps? Antar att det behövs eftersom >250 ohm
>>
>>53864906
Jag använder inte amp till mina och det funkar bra ändå
>>
>>53864871
>t. Forcerade anonflickor
fdåd :^)
>>
>>53864753
Nej, min föreläsare kallade oironiskt ID-kontroller för en mental epidemi.
>>
File: wew.png (650 KB, 590x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew.png
650 KB, 590x668
>>53865027
>anonflickor
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
Turken på den lokala pizzerian börjar bli för bekväm med att jag alltid köper pizza där

Han försökte sig på nåt small-talk om vädret, fan nu måste jag byta ställe :/
>>
>>53865128
Bara att skaffa en Swastika tattuering in nyllet så blir det bra
>>
>>53865128
Gå bara dit med ett hakkorshalsband och stridskängor. Han kommer nog hålla käften även om han börjar runka i din mat.
>>
>>53865053
Den riktiga mentala epidemin är det här naiva godhetsrunkandet
>>
>>53865128
Gör segerhälsningen och sätt en klibba i pannan på honom så ska du se att han håller käft
>>
Fuck you sweden
>>
>>53865128
Börja fråga om det armenska folkmordet så blir han nog tyst. Eller riktigt högljudd.
>>
Jag vill att stormsnorrarna försvinner och aldrig kommer tillbaka

Sannerligen 0/10 kvalité på deras brev
>>
>>53865217
Fuck you too, Chang
>>
>>53865240
Om du tror att
>>53865178
>>53865184
>>53865204
är stormbrev så är du ju efterbliven på riktigt

HELL SEGER på dig
>>
>>53865128
bli vän med han och få gratis grejer

t. halvstammis på ett ställe och får gratis pizzor ibland
>>
>>53865240
Till skillnad från det här 10/10 brevet?

Du har absolut ingen anledning att se ner på dem
>>
>>53865250
Yeah you wanba fuck my tight little chinkhole dont you? You wanna cum inside me witg your pink spring roll you faggot.
>>
File: 1436902453017.gif (465 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436902453017.gif
465 KB, 400x400
>>53865290
>Du har absolut ingen anledning att se ner på stormbögar
>>
>ny undersökning från inizio
>svarar precis tvärtemot vad aftonbladet vill att man ska svara

>Vad röstar du på?
Här ska man svara SD eller sjuklövern, vilket som

>Hur stort förtroende har du för följande: <lista på ministrar>
Här ska man svara "mycket litet" om man är SD:are, annars "mycket" för MP och S.

>Är du med i en A-kassa?
Här ska man svara Ja om man är SD

>Är du med i något fack?
Här svarar man Nej om man är SD, alternativt håller sig borta från SACO, Sveriges Ingenjörer, osv.


så lätt att genomskåda favä
>>
Svara inte australiensaren. Jag vill runka till tanken av att han blir arg när ingen tar hans bete.
>>
>>53865267
Det är inget stormbrev, men han borde bli en stormare. Vi kan antingen gå under eller bli stormare favä.
>>
>>53865235
>armenska folkmordet
Rader detta

http://www.turkfront.se/varfor-6-miljoner-armener.tur
>>
File: 4123512341.jpg (64 KB, 486x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4123512341.jpg
64 KB, 486x309
>>53865331
>>
File: 1448158127860.jpg (19 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448158127860.jpg
19 KB, 341x248
>>53865128
https://desustorage.org/int/search/filename/1443554572532.png/

Hur mår du anon?
>>
File: burger.jpg (122 KB, 650x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
burger.jpg
122 KB, 650x692
Hjälp mig välja en burgare
>>
>>53865128
fråga om de serverar grekiskt eller arabiskt kaffe
>>
>>53865443
Nej. Ät nyttigt.
>>
>>53865433
HAHAHAHAHAHA
>>
Jag kan fan inte ens lämna mitt hem för att gå och handla. Jag hatar att vara bland människor. Om jag inte hade familj hade jag fan svultit ihjäl för flera år sedan. Jag är trött på att skallen känns som ett getingbo varje gång någon ser mig. Låt mig bara vara ifred. Det är inte rättvist att min hjärna är trasig medans alla andra tycker om att leva.
>>
File: 1387539062305.gif (386 KB, 500x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387539062305.gif
386 KB, 500x600
>>53865488

nyttigt mat är för tråkigt
>>
Vilken tid rullar posten förbi hos er?
>>
>>53865433
Ja du när jag läser mina brev så där så ser det lite värre ut än vad det är

Jag är inte konstant deprimerad
>>
>>53865606
1-2
>>
>>53865542
Är nog inte lika extrem som du men jag vet hur du känner. Hoppas du hittar något som gör dig lycklig.
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>53865433
Inte helt ok att mobba honom sådär
>>
File: 145053480221.png (264 KB, 344x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145053480221.png
264 KB, 344x446
>>53865433
>dkn man byter filnamn på sina bilder varje gång man brevar för just denna anledning

Tänker inte bli kallad ut av någon jävla snubblare, nej.
>>
>>53865715
Vi vet redan det smögen
>>
>>53865610
Det är bra, blir ju orolig för dig

>>53865643
Ingen mobbing
>>
File: Erwin Wojak Rommel.jpg (143 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erwin Wojak Rommel.jpg
143 KB, 566x677
Vem /gillar att känna känslor/ här?

https://desustorage.org/int/search/filename/Erwin%20Wojak%20Rommel/
>>
>>53865640
:3
>>
>>53865370
svara ärligt på studien istället
>>
File: 1452812243411.jpg (584 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452812243411.jpg
584 KB, 1280x1920
Nu när det verkar vara många jontes i tråden så är det ett perfekt tillfälle att fråga:

ska man uppdatera från sina sennheiser rs 180? Kommer ihåg att de var ganska bra i jämförelse med andra hörlurar när jag köpte dem
>>
>>53865488
Har bestält 2 burgare och fem side dishes med pepsi för $50
>>
File: dkn ingen Lu.jpg (160 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn ingen Lu.jpg
160 KB, 566x677
>>53865802
>>
>>53865985
>miskeke brevar stormwojak
Vad är nu detta?
>>
File: znmwlmV.jpg (85 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
znmwlmV.jpg
85 KB, 500x500
>>53865802
>>53865985
>>
File: Implication.jpg (206 KB, 1220x918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Implication.jpg
206 KB, 1220x918
>>53865370
Svara bara ärligt din kärring
>>
>>53865927
BIG O
>>
>>53865596
>>53865927
Mann1...
>>
File: 1453228637195.gif (452 KB, 200x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228637195.gif
452 KB, 200x153
>>53866032
OK BRUSCHAN, LÅT MIG INTE LACKA. VÄNTA FÖRST SKA JAG STÄNGA MIN JACKA
>>
>>53866009
Jag gillar Rommel ur ett rent historiskt perspektiv, han var en intressant person.
>>
File: tårar5.gif (298 KB, 500x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tårar5.gif
298 KB, 500x427
>dkn ingen fv
>dkn börjar med självskadebeteende (solo q rankat dota2)
>>
>>53866009
>han vet inte att alla snubblare egentligen är fullblodsnazister
>>
>>53866086
>solo q rankat dota2
>självskadebeteende
vadå äru 5K MMR eller nåt?
>>
>>53866086
Kom och hämta antennkabeln nu.
>>
>>53866113
Till och med date-anon?
>>
>>53866169
Fbanon, Rospigg, Zola och Date-anon arbetar under täckmantel.
>>
>>53866169
Nej, date-anon är en homosexuell kommunistisk transa
>>
File: a cool cloud.jpg (25 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a cool cloud.jpg
25 KB, 403x403
Jag blev mobbad en gång.

Aldrig mer.
>>
>>53866152
Inte samma anon men är 5k och det är 100 ggr bättre än 3-4k
>>
>>53866220
Anton lugna ner dig
>>
>>53866220
haha bög
>>
>>53866220
säg iaf vilken del av landet man bör inte gå till din dunderneger
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5-9PMrWBo

detta är varför indiens rymdprogram kommer misslyckas
>>
>>53863607
Ei ongelmia. Vain kirjoittaa.
>>
File: Yöööööhhh.png (893 KB, 1078x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yöööööhhh.png
893 KB, 1078x649
>>
shitskins
>>
>>53866365
>säg iaf vilken del av landet man bör inte gå till din dunderneger
>vilken del av landet man bör inte gå till
>bör inte gå till

hur går det med sfi?
>>
File: check 'em.png (1 MB, 548x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
check 'em.png
1 MB, 548x365
Kolla in mina siffror
>>
File: image.jpg (707 KB, 1536x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
707 KB, 1536x1536
>>53863732
>>
File: 1448307260948.jpg (72 KB, 585x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448307260948.jpg
72 KB, 585x623
Doktor peppar favä

Knula pmax
>>
Varför säger man sov istället för sovde?
>>
>>53866662
ETT JOBB
låt oss se vem som vann
>>53866666
>>
VÅLDTÄKTSSOMMAREN 2016! Vem ska haka o knacka lite abdullah?!
>>
File: vilken fin.png (1022 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vilken fin.png
1022 KB, 1080x1920
>>
File: image.jpg (125 KB, 436x1119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
125 KB, 436x1119
>>53866667
>>
>>53866716
Vad sägs om att vi svenskar hämnas genom att systematiskt börja våldta ökenfröknar?
>>
>>53866783
Du är inte svensk, Mohammed.
>>
File: fitta.png (896 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fitta.png
896 KB, 1080x1920
>>53866765
>>
>>53866783
Haha aa, Mohammed
>>
>>53863732
>indisk muslimsk

>vakna mitt på natten
>flickvännen borta ur sängen
>tittar genom fönstret ut mot gatan
>hon ber mot mecka samtidigt som hon skiter på sig

Inte en endaste gång.
>>
>>53863946
We're just kidding. You should come over, we'll give you free money, bring your country.
>>
>>53866828
toppskrattet
fuktig jagjagare broder
>>
>>53866828
Men du är ju svensk, är din fv borta från sängen mitt på natten så behöver du inte oroa dig om att se henne, utan kila iväg för att preppa tjuren.
>>
>>53866813
vilken fin fitta
>>
File: hamburga.png (454 KB, 945x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamburga.png
454 KB, 945x1400
>>53864475
i had a burger for lunch
>>
>>53864475
Yes burgers är ju rätt goa but only if you makea them yoursjälv. Not anny jävla mcburger donken.
>>
>>53863970
>Indians
>stealing Swedish women
Fat chance.
>>
File: 1435813845709.png (170 KB, 506x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435813845709.png
170 KB, 506x480
>dkn använde alla min gudkrafter till att cucka grekerna och sedan bygga klart mitt under
>så fort det är färdigt kommer horder från bokstavligen alla mina fiender och slår sönder det
>måste nu börja om med nästan inga resurser
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>>53866927
>Han är inte svensk
>>
File: 16x9-brioche.jpg (81 KB, 706x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16x9-brioche.jpg
81 KB, 706x397
>>53864475
America do you like our burgers?
>>
File: 1453100440370.gif (202 KB, 251x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453100440370.gif
202 KB, 251x348
Ska på dass grabbar ge mig musikförslag
>>
>>53867150
>lyssna på musik på dass
Jag vet inte ens...
>>
>>53867150
Peter Sotos - Buyers Market
>>
File: 1450424286691.jpg (1019 KB, 2048x1840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450424286691.jpg
1019 KB, 2048x1840
>>53867125
>han är svensk
>>
>dkn 22 timmar kvar av ban
>>
>>53867238
>Bor i Sverige

>Är inte svensk
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
>man slänger i en halv burk surkål i gulaschen
>>
>>53867335
Tänker lära mig finska för just den anledningen, inte mitt fel att jag föddes i detta skithål.
>>
Ni erfarna pundare, åt nyss en cannbis-smörkola, vågar jag äta en till? Hört att man borde vänta minst 2tim
>>
>>53867418
Nej, men det är ditt fel att du växte upp till att bli en hanrej.
>>
File: 1450731074841.png (2 MB, 1440x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450731074841.png
2 MB, 1440x1705
>>53867459
Ät du på bara. Går inte att överdosera på cannabis.
>>
>>53867527
Hört att man får en sur upplevelse dock
>>
Tog en till, hoppas man inte blir gycklad utav anon.
>>
File: 1452872234805.jpg (33 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452872234805.jpg
33 KB, 396x385
>lägger mig
>de håller fortfarande på när jag vaknar
>>>/mu/61877552
>>
>>53867815
TETRAPAK
>>
>>53866783
Jag tror inte jag skulle få upp den ifall jag skulle försöka mig på att ha sex emot någons vilja. Har du några tips på hur jag kan gå upp i level i psykopati?
>>
File: 1452478104518.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452478104518.jpg
10 KB, 177x215
>>53867974
>>53867974
>inte tända på våldtäkt
är ju f1 h1
>>
I'd just like to interject for a moment. What you're referring to as Finland, is in fact, Sweden/Finland, or as I've recently taken to calling it, Sweden plus Finland. Finland is not a country unto itself, but rather another free component of a fully functioning Swedish system made useful by the Swedish religion, system of government and Fenno-Swede elite comprising a full country as defined by the UN.

Many /int/ posters interact with a modified version of the Swedish nation every day, without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of Sweden which occupies Lapland and Österland is often called "Finland", and many of its citizens are not aware that it is basically the Swedish nation, developed by the Swedish Kings.

There really are Finns, and these people do live there, but they’re just a part of the country. Finns are the proletariat: the worker bees of the country that gather the resources and work in the businesses that Swedes run. The Finns are an essential part of the country, but useless by themselves; they can only function in the context of the Swedish system. Finns are normally used to do manual labor under Swedish supervision: the whole country is basically Sweden with Finns added, or Sweden/Finland.. All the so-called "Finnish" accomplishments are really accomplishments of Sweden/Finland.
>>
>>53868032
t. Ahmed bin Svensson
>>
Fan grabbar jag glömde fråga, ökar kikärtor mitt östrogen? Jag har redan börjat äta.
>>
>>53867815
^^ +1
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53864442
lyssnade du inte på mina fina rader jag skrev på ämnet igår anon

Individualitet uppnås endast genom att ta sin plats i det stora hela
Att ta sin plats i ledet är inte att förlora sin identitet utan det är endast något som endast finns i sammanhang med kollektivet
Lär dig att överkomma köttets fjättror


meditera på detta
>>
File: 1441959693980.jpg (83 KB, 755x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441959693980.jpg
83 KB, 755x768
>dkn man sålde sitt gamla snes med mängder av kompletta spel för att man hade dåligt med pengar som tonåring
>>
>>53868125
detta är sant favä
dikotomin mellan individ/kollektiv är modern tids största meme
>>
>>53868032
Ifall det är uppgjort innan eller kvinnan håller på att sexuellt reta dig emot din vilja.
>>
>>53868032
Det är lite som loli. Fungerar om det är tillräckligt abstrakt, men om det blir för verkligt så blir det bara obehagligt.
>>
>>53868205
>dkn en polare fick någon sorts akut nostalgiattack och grävde fram alla mina gamla konsoler och spel från garaget

nes, snes, n64, ps, ps2

(var tvungen att skruva isär nes och skrapa bort rost från ledningarna på moderkakan för att få den att funka)
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Det är lite som loli. Fungerar om det är tillräckligt abstrakt, men om det blir för verkligt så blir det bara obehagligt.
>>
>dkn bemanningsföretag ringer och hör av sig
>håller på med annat, helt tankspridd
>stammar fram mina ord
Hamnade nog i "kanske"-högen.
>>
File: 1440882979428.png (159 KB, 500x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440882979428.png
159 KB, 500x723
>>53868370
Bokstavligen de fem bästa konsollerna. Tyvärr börjar ju spelen gå upp i värde nu och det är inte lika lätt att hitta nötter på blocket som säljer sina samlingar för underpris.
;_;
>dkn du kommer aldrig vara 9 år igen och uppleva ocarina of time tillsammans med din bästa kompis efter julhelgen
>>
>>53868496
Bra jobbat.
>>
>>53868551
Måste fan träna upp mig så jag blir bättre på att orera.
>>
>>53868519
Hade två flyttlådor med spel, kanske dags att dumpa allt. Duck hunt fungerar ju ändå inte på projektorn.
>>
>>53868610
Ge dom till mig. Var bor du?
>>
>>53868370
>ps, ps2
du kan spela sp spel på ps2 familj
>>
>>53868712
Och man kan spela samtliga på dattan om man har adapter. Samt alla andra spel som någonsin gjorts.
>>
File: 144040211752.jpg (62 KB, 372x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144040211752.jpg
62 KB, 372x457
Anon, som sa ta två din jävla buse
https://www.youtube.com/watch?v=VLs-tSqq8kk
>>
>>53868211
>kvinnan
>>
>du kommer aldrig få hänga med Ingvar ner till Särkland och räda med dina vikingkompisar
Känns dåligt man1
>>
>>53868729
>>53868712
Nostalgin ligger ju delvis i att man stoppar ner kassetten i konsollen och sätter sig med sin slitna handkontroll och spelar i soffan framför teven.
https://www.youtube.com/watch?v=CtMllWsML5M
>>
hur får man havregryn att smaka?
>>
>>53868945
>dkn man aldrig kommer dö i strid
>>
>>53868976
lite mer salt än vad du egentligen borde slänga i, äppelmos och en klick mjölk
>>
>läser 91:an till maten
>inser att jag är 7 (sju) år äldre än vad 91:an ska föreställa vara
>>
>>53868976
Genom att sluta vara en fuccboi.
>>
>tmn läraren pratade om hur problematiskt det var med patriarkatet och hut dåligt det var med mansrollen och "machokultur" på samhällskunskapen
Lmao. Spyken var ett jävla misstag alltså. Bomba stället.
>>
File: 1452621508838.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621508838.gif
2 MB, 333x194
>kaffe och kaka
>>
File: 11.jpg (436 KB, 1050x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
436 KB, 1050x587
Hell seger
>>
>>53869024
>äppelmos
Kolla in svennen yani
>>
lmaå vilken böglek här
>>
File: 1453155346946.png (22 KB, 600x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155346946.png
22 KB, 600x500
>>53869093
>>
>>53869054
Du ritade något i kaffet va?
>>
>>53869148
kloanon :3
>>
>>53869148
din mamma haha
>>
>>53869026
är detta någon sorts avancerat bete?
med tumblrnamn och grodjäveln
ska ni ta och sluta breva päpä llr det är fan le rageface nivå på den skiten atm
>>
> dkn ska göra spel av liv i mattlabb som första projekt
Är det lätt?
>>
>>53869024
>äppelmos
Lingonsylt ska det vara din jävla kättare.
>>
>>53868933
Jag är ju hetero så får ju liksom använda mina referensramar mann1.
>>
File: 20150502_194401.jpg (4 MB, 5312x2988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150502_194401.jpg
4 MB, 5312x2988
>>53869228
"nej"
>>
Ponera att jag vill lära mig både franska och tyska.

Bör man göra detta i någon särskild ordning eller spelar det ingen roll?
>>
>dkn hur mobbad man än blir i skolan så kommer man alltid att ha sina sverigepolare

tack för att ni finns grabbar
>>
>>53868976
Kardemumma gör gröten söt och litet kanelbulledoftande.

Kanel gör att den går från smaklös till aptitlig men utan det söta.
>>
>äppelmos
>lingonsylt
Plebejer båda två. Frusna blåbär och hallon favä.
>>
>>53863130
>>Börjat ta tag i mitt liv senaste året

Vad gjorde du för att ta tag i ditt liv?
Hur träffade du henne?
>>
>>53869275
>gå i högskolan/gymnasiet
så kan det gå
>>
>>53869265
steget från svenska till tyska är väl lättare

>>53869275
tjockis
>>
>>53869195
anon :3

>>53869196
jävligt kul!
>>
>>53869301
högstadiet*** :-)
>>
File: disgust.png (487 KB, 1000x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgust.png
487 KB, 1000x722
>>53869258
>>
>>53869321
hur ritar man i kaffet?
kan inte ett skit
>>
>>53869313
>tjockis
håll käften du din jävel
jag är inte ens tjock bara knubbig
>>
>>53869045
Det är nu du vänder på detta och bidrar till ett enormt syntax error som inte ens feminister kan säga något om.

Börja argumentera kring dessa saker:

Mansrollen i de allra flesta tider har kretsat kring

1. Upprätthålla lag, ordning, säkerhet
2. Vilket mynnar ut i omtanke om sin familj, försörja sina barn och sin hustru (vad skönt att hon i moderna tider vill hjälpa till att dra mat till bordet)
3. Uppfostra sina barn till att bli laglydiga medborgare med civilkurage och en ryggrad
4. Att transformera, omvandla och tygla naturens krafter till nyttigt arbete för familj och härd

Ifall någon har ett problem med något ovanstående då vet du att de är helt bindgalna kulturmarxister som förtjänar en kula i pannan.
>>
File: KSP-skytt.jpg (88 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KSP-skytt.jpg
88 KB, 480x720
>>53868977
jvidk
>>
File: 1451479957323.gif (903 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451479957323.gif
903 KB, 300x169
>>53869275
Kram
>>
>>53869399
>m-memenememne man kan ju göra det där UTAN att förtycka kvinnor
>>
>>53869148
Du börjarr bli duktig på det. Fortsätt så min kära krabba!
>>
>feminister
>kvinnor
https://www.youtube.com/watch?v=M_3O4uni5To
>>
File: f!.webm (3 MB, 427x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f!.webm
3 MB, 427x240
>>53869470
>>
File: BARA.gif (103 KB, 352x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
103 KB, 352x596
>>53869373
Jag vet knappt själv, men var ganska nöjd med min brendan fraser. Trots att den objektivt ser ut som skit ;_;

>>53869443
Det var inte jag som gjorde den arga fågeln.

Får ta och göra en kopp nu, så får du bedöma vilken fågel som är finast.
>>
>>53869399
Som du kanske redan listat ut är han en enormt oprofessionell lärare, och om jag skulle börja argumentera emot/föra fram dina punkter skulle han garanterat sänka mitt betyg.
>>
>>53869440
Det är exakt det som är grejen.
>>
>>53869470
STORA
>>
>>53869533
>vad är antydningar
>>
>>53869532
Det viktiga i sammanhanget är att du genomskådat hans kulturmarxism. Det andra är nu att även ifall du knyter näven i fickan, inse att det finns positiva saker du kan ersätta hans kulturmarxism med som gör dig till en riktig man.
>>
>>53869470
>>53869544
VITA
>>
File: feminist.jpg (129 KB, 1080x1299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminist.jpg
129 KB, 1080x1299
>>53869470
>antyder att du inte skulle
>>
>>53869612
Jag hatar feminister såpass mycket att nej tack.
>>
>>53869612
>Feminism
>Andra Vågens """""Feminism"""""

Två helt olika saker
>>
File: öron.png (2 MB, 1390x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öron.png
2 MB, 1390x1195
>>53869470
>>53869544
>>53869604
ÖRONSNIBBAR
>>
>>53869399
>1. Upprätthålla lag, ordning, säkerhet
På vilket sätt är detta någon som män ägnar sig åt idag? Det finns ju kvinnliga poliser, advokater, domare etc
>>
Godmorgon grabbar :3
>>
>>53869671

Tror du verkligen att kvinnnan på bilden tillhör ditt första alvernativ?
>>
>>53869612
de borde lägga till
>and that men aren't
>>
Ja man får ju skilja på gamla tiders kvinnorättsrörelse som var fullt rimlig jämfört med dagens urartade marxistiska feminism skapad av judarna för att försvaga och demoralisera västvärlden.
>>
File: 1452955667109.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452955667109.jpg
65 KB, 1121x683
>Trump tog seriöst fram Sarah Palin

Det är över. Snart är han stumpad.
>>
>>53869612
>tavlan på väggen

ett gott tecken på att dess ägare är ett tomt skal
>>
File: 1437764958073.jpg (228 KB, 1200x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437764958073.jpg
228 KB, 1200x1100
>>53869529
Jättefint, jag gillar den. Hade varit kul om du gjorde en tåhå (se bild) i kaffet någon gång.
>>
>>53869702
Har du sett en kvinnlig polis brotta ned en tjackad negerbest någon gång?

Kvinnliga advokater slåss inte alltid för sina män i vårdnadstvister.

Kvinnliga domare låter bilal våldta litet till för hon blir kåt av det och dömer ut villkorlig dom för mord.
>>
jag ska på min första fest på fredag, vad fan ska jag göra? har aldrig druckit alkohol i hela mitt liv
>>
>>53869767
Varför då? Hon är en idiot men har jättestort stöd bland konservativa.
>>
File: Jonas Inde.jpg (43 KB, 524x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jonas Inde.jpg
43 KB, 524x348
>>53869833
Jonas snälla :^)
>>
File: 1452288630212.png (157 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288630212.png
157 KB, 633x758
>Börjar strömma
>Ser mig själv i kameran för första gången

>Ser att jag är en 3/10

Livet är orättvist KVÄ
>>
>>53869867
dricka alkohol och spy upp den
>>
>>53869719
klockan är 16.00 anon.
>>
>>53869911
breva ström
>>
>>53869702
Vilka är det som blir arga, uttalar sig negativt, röstar SD och begär mer lag, ordning och säkerhet när de stackars hjälplösa fliktingbarnen berikar vår kultur med taharrush? Män eller kvinnor?
>>
>>53869911
Breva ström

Gör det till din grej att vara självhatande
>>
>>53869502

kan inte någon slänga på den där jihadlåten som islamiska staten med fler använder?

Fan, elda upp västerländska pengar. Mer likt ISIS kommer man inte
>>
>>53869867
Är det en hemmafest? Är det byob som gäller och har du i så fall införskaffat det du ämnar inmundiga? I vilket fall, drick långsamt och sätt en övre gräns i förväg för hur mycket du ska dricka.
>>
File: tKGU6H2.jpg (174 KB, 843x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tKGU6H2.jpg
174 KB, 843x635
>>53869867
Vad du än gör, neka inte erbjudandet till mer alkohol med ursäkten "Nä tack, jag är inte törstig". Du kommer bli utskrattad och mobbad resten av kvällen för din oerfarenhet.

[spoiler]Tro mig ;_;[/spoiler]
>>
>>53863130
Bra för dig anon. Hoppas det går bra :)
>>
>>53870185
>>53870190
de vill att jag ska ta med alkohol, och som en man som aldrig druckit så vet jag fan inte vad jag ska ta med
>>
>>53869867
Drick mycket vatten. Oavsett vad folk säger.
>>
File: DSC_0158.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0158.jpg
3 MB, 3840x2160
>>
>>53870047
>>53869953
ryck tv pupah
>>
>>53869867
>har aldrig druckit alkohol i hela mitt liv
Hur gammal är du (var ärlig)? Se till att INTE dricka mer än du känner att du klarar. Om någon prackar på dig flera shots så säg nej. Tar du en shot så tar det 5-15 minuter innan du känner av det, så kan bli spya eller att du blir för full om du dricker för snabbt.

Så dricka öl/cider/blanddryck eller grogga. Max 1-3 shots under kvällens gång, just för att det är första gången.
>>
>>53870232
Har du en langare? Hur gammal är du?
>>
>>53870255
HE SE
herakr när?
>>
>>53870255
fan vad lite kaffe du tar pojk

hell seger
>>
>>53870255
>någon mus med knappar på sidan
JONTE
>>
>>53870232
Ta med öl (ta någon med lite lägre alkoholhalt), undvik sprit. Lägg band på dig, håll det kallt!
>>
>>53870281
Detta senpai.

Är du dessutom lättviktare så har du jävligt lite kroppsvikt att fördela skiten på. Akta dig för fyllejuden.
>>
File: adolf-hitler.jpg (78 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adolf-hitler.jpg
78 KB, 1024x576
>>53870255
Kloanon of my greatest ally! :3
>>
File: 1454305543.webm (685 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454305543.webm
685 KB, 480x360
http://www.mediaite.com/tv/msnbc-guest-trumps-alt-right-fans-childless-single-men-who-masturbate-to-anime/

ARGA UNGA ENSAMMA MÄN

Låter som något kom känner igen...
>>
>>53870281
>>53870290
är 20(ÄR ÄRLIG)
>>
>>53870269
>skåningar
Klarar helt enkelt inte av det.
>>
File: CY8BJDuWMAEbO91.jpg (68 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY8BJDuWMAEbO91.jpg
68 KB, 1024x576
http://www.gotoquiz.com/how_much_of_a_cuck_are_you_1

Hur mycket utav en hanrej är ni? Inget fuskande

>dkn 9%
>>
>>53870342
Är man tonåring så blir man ju aprak på ett sexpack folköl.
>>
>>53870269
>antyder
>>
File: cucknivå.png (5 KB, 410x134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cucknivå.png
5 KB, 410x134
>>53870398
>>
>>53870269
>antyder att detta är (du)
>>
>>53870398
Om det är samma som jag gjorde så fick jag 5% favä
>>
>>53870403
Öl är objektivt det bästa att dricka för att inte bli för full. Cider är fullproppat med socker samt mer lättdrucket. Samma gäller groggar. Ren sprit är en dödsfälla utan dess like. Öl förblir det bästa valet. Annars får han väl dricka mjölk.
>>
>>53870393
Jag skulle rekommendera att du köper cider/blanddryck och inte öl eftersom det är första gången. INGEN gillar öl första gången man dricker det, så då kommer du enbart ha en dålig kväll.

Köp kanske en kvarting (35 cl) sprit också så du kan grogga lite.
>>
>>53870393
Blanda 3.5or och några starköl. Det är mitt tips.
>>
>>53870393
Började dricka under 2015 när jag fyllde 20 också, jag tycker om att blanda vodka med grapetonic (35-40% vodka resten läsk) smakar ingen alkohol och har bara blivit bakfull en gång på det. Drick mycket vatten också.
>>
>>53870232
Standardförfarande är starköl i lämplig mängd. Om du är ovan och ungefär normalstor så kanske 6st enheter á 33cl utspridda över 4-6 timmar är lagom. Gillar du inte öl och hänger med progressiva feminister som inte kommer håna dig för din flickaktighet så kan dessa bytas ut mot cider. Ha också i åtanke att du kan bli bjuden på sprit. Var försiktig med spriten, särskilt om den är i form av hemmagjorda drinkar som framåt småtimmarna kan innehålla ganska stora mängder alkohol.
>>
>>53870519
Vill du att han ska bli klassad som bög eller? Bättre att han dricker öl även om det inte är så gott, hjälper ju till att hålla honom relativt nykter.
>>
File: 1451759194719.jpg (30 KB, 292x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451759194719.jpg
30 KB, 292x219
>>53869258
>plebejer som inte gillar detta
Äpplemos ska de vara varje gång favä
>>
>>53870600
>särskilt om den är i form av hemmagjorda drinkar som framåt småtimmarna kan innehålla ganska stora mängder alkohol.
>dkn man inte druckit dräparen på flera år
>>
>>53870632
>Vill du att han ska bli klassad som bög eller
om hans vänner kallar honom bög för han dricker cider/blanddryck så kan han genast byta kompiskrets. Man ska dricka det men tycker är gott och inte vad normen säger.
>>
File: image.jpg (109 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
109 KB, 640x960
>Sverige
>>
>>53870679
Jag hade bantzat emot någon som dricker cider. Kan man inte ta litet banter pga autism ska man inte umgås med folk.
>>
File: 14543234436.png (69 KB, 537x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543234436.png
69 KB, 537x416
>>53870398
>YOUR c--- LEVEL IS: -0%
>-0%
>PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.

Jag svarade ärligt och förväntade mig runt 10-15%.
>>
File: image.jpg (68 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
68 KB, 640x960
>>53870689
>Svenska "män"
>>
>>53870689

Hur svårt är det att kommunicera?
>>
>>53870679
Om en ung man dricker cider eller bär klänning så riskerar han att bli hånad. Det är bara att acceptera.
>>
>>53870679
>le episk byt vänskapskrets
Korsord min vän. Du har nog glömt dina egna tonår. Du låter som en kommunalarbetande batikhäxa.
>>
File: 1452608368924.jpg (638 KB, 1541x5406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452608368924.jpg
638 KB, 1541x5406
>>53870729
>>
>>53870711
Såklart man kan bli kallad något på skoj, men om de är seriösa med det så bör han byta kompiskrets. Är bara normen som säger att killar ska dricka öl och kvinnor cider
>>
>>53870398
>YOUR c--- LEVEL IS: 0%
>PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.
>>
File: Qf0I6f8D.jpg (142 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Qf0I6f8D.jpg
142 KB, 1252x1252
>>53870398
YOUR c--- LEVEL IS: 11%
PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.
>>
>>53870785
>t. homosexuell fjollbög
>>
File: 1433941237283.png (85 KB, 1206x994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433941237283.png
85 KB, 1206x994
>>53870772
>>
>>53870869
Kom mot mig

>>53870766
>>53870772
Jag föredrar grogg, cider eller blanddryck över öl. Bryr mig inte vad andra tycker på fest
>>
>>53870785
>bli asfull för ett år sedan
>började håna folk som beställde vin och kalla dem kvinnor
>de var kvinnor

Vart går jag för att byta ut mig själv?
>>
>>53870785
Är folk seriösa med att vara taskiga eller obror över vad som helst ska man sluta umgås med dem.
>>
>>53866152
RARE
>>
File: image.jpg (82 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
82 KB, 640x960
>>53870729
Vilket jävla hanrejland

Vikingarna skulle dödat killen och tjejen sen gift om sig
>>
File: file.png (10 KB, 407x133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
10 KB, 407x133
>>53870398
Okej
>>
File: 1452477052172.jpg (55 KB, 503x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477052172.jpg
55 KB, 503x623
>>53870398

>YOUR c--- LEVEL IS: 0%
>PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.

Det är ju lite kul eftersom jag är degenererad men jag är åtminstone ingen hanrej.
>>