[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Mjölk
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 423
Thread images: 151
File: mjölk.webm (258 KB, 464x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjölk.webm
258 KB, 464x346
>>
File: 1452973287080.jpg (174 KB, 800x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452973287080.jpg
174 KB, 800x836
Blacks are superior.
>>
UT MED RASISTERNA FAVÄ HELL SEGER
>>
File: 1435595795359.jpg (24 KB, 400x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435595795359.jpg
24 KB, 400x266
Sömnig.
>>
File: severed.jpg (87 KB, 627x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
severed.jpg
87 KB, 627x763
>>53836725
Är han immun mot vassa föremål eller skott?
>>
File: 1449105709780.jpg (83 KB, 488x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449105709780.jpg
83 KB, 488x694
Först för 2d
>>
File: 1450236764586.jpg (3 MB, 5120x5120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450236764586.jpg
3 MB, 5120x5120
>>
>>53836832
D-det kunde ha varit jag
>>
>>
File: 6jdGV.jpg (70 KB, 604x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6jdGV.jpg
70 KB, 604x400
>man alla dödsknarkarnazister i tråden ser ut som untermensch mongon
>>
File: 1421097283983.webm (2 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421097283983.webm
2 MB, 640x480
>Dkn kommer aldrig vara med i ett gopnik-gäng
>>
>>53836860
Pontus snälla
>>
File: 14420985363585.jpg (9 KB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14420985363585.jpg
9 KB, 236x236
>>53836725
Han här negerbesten daskar din hypotetiska eller verkliga fvs röv

Vad gör du?
>>
>>53836992
böjer mig ner och hoppas att han tar min pf istället
>>
File: fucker.gif (1016 KB, 322x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fucker.gif
1016 KB, 322x166
>>53836832
>kawaii as heck!
>>
File: Gab.jpg (47 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gab.jpg
47 KB, 600x900
>>53836986
?
>>
>>53836986
>Han vill inte leva ett spännande liv fyllt av fantasi
>>
>>53836977
Slaver är undermänniskor favä. HELL SEGER
>>
File: 1450126813754.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450126813754.png
191 KB, 426x628
Jag har googlat ett tag nu, men inte fått något vettigt svar

Jag har en liter tetravin, som har stått öppnad (inte _öppen_) i ett kylskåp i 1-3 månader. Det smakar lite skumt, men kan jag dricka det utan att bli magsjuk?
>>
>>53836992
lämnar henne på plats hon får fan skylla sig själv att hon eggade på honom att göra det där för vilken anledning han än väljer

bless up
>>
>>53836992
Det är bara att klippa till på en gång antar jag.
>>
>>53836992
heem
>>
>>53837077
Hur många procent? Allt över 4% har åratal i hållbarhet.
>>
>>53837077
är nog inga problem
>>
>>53836992
Knyter näven i fickan
>>
File: 1452552728128.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452552728128.jpg
2 MB, 1920x1080
>>53837038
Du var ju avis på din kompis i Japan

>>53837056
Skulle lätt liva upp det i Japan om jag kunde
>>
File: 1443454584610.png (172 KB, 258x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443454584610.png
172 KB, 258x379
>>53837158
Nyckelordet här är öppnad ditt träskmongo, sluten så håller det sig.
>>
>>53836617
>mjölk

what a cute looking and sounding word
>>
>>53836617
Is Sweden even a real place?
>>
>>53837203
Jag är avis på hur kul han verkar ha det, inte på vad han gör
>>
>>53836888
Hur mycket kuk tror du hon har haft i sig?
>>
>>53837252
Eesti :3
>>
>>53837274
ingen men hon har nog peggat sin beskärda del knullpojkar
>>
>>53837281
Like I've read about vikings and thor n stuff but I thought it was just fantasy, but it turns out Sweden is actually a real place?
>>
>>53837252
Y-yes. You are welcome to visit eesti friend.
>>
>>53837213
Ifall den haft en öppnad kork duger det gott och väl.
>>
>>53837335
I duno have you checked your sources
>>
File: 154714.png (5 KB, 624x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154714.png
5 KB, 624x352
>>53837077
>>
File: 1452618299577.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452618299577.png
54 KB, 942x1110
Tja boys
>>
File: bljg.png (320 KB, 379x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bljg.png
320 KB, 379x469
>>53837158
>>53837169
Hittade den här länken
http://www.winespectator.com/webfeature/show/id/48827

Om man byter ut veckor mot månader så ska det nog inte vara någon fara

>>53837397
ta i trä
>>
>>53837431
smaken kan väl försämras men du lär inte dö av det
>>
File: 1452358661395.jpg (19 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358661395.jpg
19 KB, 341x248
>>53837321
>dkn
>>
>>53837252
No, it's just a fairytale

Like the easter bunny and you're mom's virginity
>>
File: maxresdefault.jpg (44 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
44 KB, 1280x720
>>53837355
>>53837388
>>
>>53837457
Lovar du?
>>
>>53837252
No. Don't ever let someone dear to you get on the Siljaline.
>>
>>53837373
>tetravin
>kork

Det enda här som har kork är du din korkade jävel.
>>
Varför är folk så jävla känsliga? Förstår verkligen inte. Nästan allting gör dem upprörda.
>>
File: smuginator.jpg (8 KB, 217x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smuginator.jpg
8 KB, 217x250
Har klibbat i korren och nu är folk i uppror och ska hitta vem nazisten är

>man jag inte är misstänkt
>>
>>53837485
här lovas ingenting
>>
File: sabel lilja zwei.jpg (267 KB, 1024x1329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel lilja zwei.jpg
267 KB, 1024x1329
ping NS2D
Kan du göra mig en sabel knatte?
Tack
>>
File: image.jpg (112 KB, 562x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112 KB, 562x453
>>53837506
Men vafan SÄGER DU ATT JAG HAR KORT STUBIN, DIN JÄVEL?
>>
File: 1445740093336.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445740093336.jpg
96 KB, 792x558
>>53837539
>klibbkarate
>>
>>53837539
Askul, breva rapport
>>
>>53837495
Du borde chilla
>>
File: IMG_4122.jpg (74 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4122.jpg
74 KB, 960x720
>dkn man inser att ryssar också har känslor och är fina människor :3
>>
File: 1440601501974.jpg (3 MB, 4390x2700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440601501974.jpg
3 MB, 4390x2700
>>53837484
Do you river nubs in Eesti?? So good
>>
>>53837688
ingen bryr sig
>>
>>53837678
är inte arg på riktigt favä
>>
>>53837539
De försöker seriöst hitta nazisten? Att snacka skit om det och typ så är väl en sak... bor du med babbar eller?
>>
>>53837410
Gokväll asså Dala.
>>
File: 1452450511253.jpg (10 KB, 295x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450511253.jpg
10 KB, 295x378
>>53837688
>>
>>53837410
hej du!
>>
>>53837755
Bor i Lund och min korridor har aktiva medlemmar i RKU, Ung Vänster, AFA osv.
>>
>>53837495
tetravin har kork
>>
>>53837506
roids? autism? låg intelligens? hög test? Finns massor du kan välja på.
>>
File: 1450199258711.jpg (34 KB, 357x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450199258711.jpg
34 KB, 357x277
>>53837410
>>
File: 1452066915075.png (23 KB, 200x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452066915075.png
23 KB, 200x340
>>53837688
>>
>>53837836
Kolla upp what kork betyder negeranon
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
>>53837688
De är oerhört passionerade. Väljer du slynig ryska eller blir det rostbiff svenska?
>>
>>53837921
rostbiff?
>>
>>53837902
plastkork då din autist
>>
Breva lår
>>
>>53837833
Hur mycket känner du att du vill avslöja? Varför bor du på smålands nation?
>>
Kan vi ta tillbaka gamla jagjag
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53838080
mm strax
>>
>>53836725
Surely he's on roids? That dick tho mmmhm *drools*
>>
Breva finska spel som ingen känner till
>>
>>53838024
>"jag har fel,men vänta, jag vet! jag kallar honom autist så vinner jag!
>>
>>53838076
Det är bokstavligen varje korridor i den här jävla kommuniststaden så avslöjar nog inte så mycket.
>>
File: 1452238559324.jpg (106 KB, 792x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452238559324.jpg
106 KB, 792x960
jag till vänster
>>
File: 132123123.jpg (23 KB, 390x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132123123.jpg
23 KB, 390x390
>>53837921
Hon är ingen slyna.
Och ja, jag väljer henne.

Ska åka till Sankt Petersburg om någon månad med henne :3
>>
>>53838151
J O H A N N E S B E R G
>>
>dkn ingen brun fv
>>
kallt ute
>>
>>53838024
Ska man vara riktigt autistisk så heter det nog snäppkork i plast. Kul dock att anon väljer att sperga över en sådan skitsak. Det är ganska random.
>>
>>53838175
>dkn VR är så nära
bara några år till
>>
File: 1450740542569.jpg (163 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450740542569.jpg
163 KB, 1080x1350
>>53838035
>

>>53838190
vänta på mitt nästa brev om ingen hinner före
>>
File: 1453022351710.jpg (18 KB, 250x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453022351710.jpg
18 KB, 250x239
>>53838168
>>
>>53838145
Jag blir seriöst äcklad som fan av det du skriver. Repets dag i lund när då?
>>
File: 1446218359602.jpg (6 KB, 293x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446218359602.jpg
6 KB, 293x199
>>53838151
>man Mark Hamill
Satan i gatan vad snygg han lyckades bli favä
>>
>>53838221
Längtar favä
>>
>>53837833
kek vilket område?
>>
>>53838141
förstår inte mening att gnälla när någon säger "kork" och menar en i plast. Man förstår gott och väl vad personen menar
>>
File: 598345893458935.jpg (65 KB, 634x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
598345893458935.jpg
65 KB, 634x506
>2d
>>
>>53838264
Det är en universitetsstad och universitet är förstörda över hela västvärlden.
>>
>>53838309
Är japanerna på vår sida i det kommande raskriget?
>>
File: 20160119_214902.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160119_214902.jpg
1 MB, 3264x1836
Vad äter SvT ikväll då?
>>
>>53838168
Hur vet du att hon inte är slyna? Är du slynan i er relation?
>>
File: 1451799020664.jpg (39 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451799020664.jpg
39 KB, 349x356
>>53838271
s m
ö g
e n
>>
File: 1450564893508.jpg (180 KB, 600x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450564893508.jpg
180 KB, 600x801
>>53838309
>>
>>53838271
Alkislivet gjorde honom gott favä, han har bra sliten look
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
>>53838190
>>
>>53838355
N
gulingar göre sig icke besvär
>>
>>53838355
waito piggu snälla
>>
>dkn brukar blunda medans jag är hos frisören
Är detta aspigt? Kom precis att tänka på det. Jag blundar bara för att jag vill bli mer överraskad när det är klart, men det ser säker ut som att jag är rädd för ögonkontakt.
>>
File: dold kraftnivå.jpg (17 KB, 405x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dold kraftnivå.jpg
17 KB, 405x421
>>53838145
>tmn en gammal kompis trivs i Lund pga alla kommunister
>>
File: 59459834985.png (162 KB, 350x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
59459834985.png
162 KB, 350x382
>>53838168
mm rysk jogurt på bortst
>>
File: 1450138431259.jpg (17 KB, 288x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138431259.jpg
17 KB, 288x295
>>53838368

Inget eftersom min designerade hatare näthatade mig så hårt att jag började förlora vikt.

Förlorat 5 kilo bara av stressen.
>>
File: 14403665920746.jpg (20 KB, 255x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14403665920746.jpg
20 KB, 255x181
>>53838368
>kaviar
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tyqrmxIDNsw
>>
>>53838429
Säg att du mediterar
>>
>>53838517
hej mdongo
>>
File: 7b3.jpg (73 KB, 1120x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7b3.jpg
73 KB, 1120x714
>>53838141
Du är autist. Seriöst vem fan tjafsar om korkar på förpackningar? Du är bild relaterad tier av autism.
>>
File: 14391728210299.png (255 KB, 457x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14391728210299.png
255 KB, 457x381
>dkn qringlan svarar på ens brev
>>
>>53838514
Duktigt
>>
>>53838514
Bra, du började närma dig min vikt (109kg) och det är fan inte bra mannen.
>>
>>53838517
Proxy upptäckt.
>>
>>53838514
Inte för att vara sådan Dala-kun men vem skulle näthata dig och varför?
>>
File: 1449831572976.jpg (45 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449831572976.jpg
45 KB, 800x800
>>53838567
>byta reaktionsbilder
För vilket syfte Fredrik
>>
>>53838590
>>53838592
han gycklar nog och äter choklad i detta nu
>>
>dkn min högra hand började skaka helt plötsligt
är det parkinsons
>>
File: paj.jpg (368 KB, 2568x1016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paj.jpg
368 KB, 2568x1016
Nästan perfekt fv ;;
>>
>>53838665
nej
>>
>>53838550
>>53838623
>äta döda ägg med stärkelse och socker
>>
>>53838517
Du är ju blatte
>>
>>53838691
Flera gånger i veckan.
>>
>>53838665
tare lungt med dopaminet nu, Hans
>>
Behöver man ha hög WPM för att kunna koda effektivt? Jag testade precis och har bara 77, är det kört?
>>
>>53836888
Hur fan hittar du hennes oanständiga bilder?
>>
>>53838665
Din kropp behöver runka. Lägg in snorren bara, kroppen fixar resten.
>>
File: 1445093585735.jpg (161 KB, 737x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445093585735.jpg
161 KB, 737x1024
>>53838590

Nja, inte duktigt. Det enda man behöver göra är att gå ut och gå och sluta moffa i sig godsaker.

>>53838592

Var uppe på 90.3 kg som mest.

>>53838642

Vet ej, men det hände och jag är dålig på att stå emot grupptryck.

>>53838646

Jag ogillar chocklad och sötsaker.

Om det var något som gjorde mig tjock så var det chips eller för mycket snabbmat.
>>
File: 1452914671092.gif (537 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452914671092.gif
537 KB, 480x270
>>53838301
För det ÄR INGEN JÄVLA KORK DUMFAN
>Kork är ett material bestående av korkekens bark.
>Kork är ett material bestående av korkekens bark.
>>53838553
hehe mm bra argument, här får du min tes till argument
>>
>tråden
>>
>>53838691
Vegan avliva dig själv med en kniv i ena ögonhålan
>>
>>53838780
hora
>>
>>53838740
På hennes tumblr
>>
>>53838770
Jag runkade precis, drog en sån där "infinite vagina", kan det vara det som överbelastade mina nerver?
>>
>>53837410
Test

Kan du se mig?
>>
>>53838773
>Om det var något som gjorde mig tjock så var det chips eller för mycket snabbmat.
jvdk
>>
File: HEJ JACK.png (68 KB, 152x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HEJ JACK.png
68 KB, 152x225
>>53838831
>>
>>53838773
hur lång tid tog det att förlora 5 kg?
>>
File: Oa5MO.png (121 KB, 663x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oa5MO.png
121 KB, 663x430
>dkn kommer aldrig få ÖF fv
>>
File: 543985384958934.jpg (122 KB, 1726x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
543985384958934.jpg
122 KB, 1726x1080
>>53838794
>han är inte vegan
>>
File: autism.png (21 KB, 250x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism.png
21 KB, 250x193
>>53838774
Du är så jävla fbanon autist att vi tar det här en vända till. Kolla i svenska akademins ordlista ditt spärrmongo.
>>
>dkn behöver äta för vinningar men orkar inte
en nudlar och en shake kanske fungerar
>>
0-4: Ta 5mg stesolid
5-9: Ta 10mg sobril
Fina siffror: Ta 2mg alprazolam
>>
>>53838901
Per skjut dig själv
>>
>>53838592
113 rapporterar in
>>
pallar inte plugga mer idag favä, hjärnan börjar bli mosig
>>
File: 1449831763817.jpg (113 KB, 504x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449831763817.jpg
113 KB, 504x403
>Det tjatas fortfarande om Calles jävla vin
>>
File: 1452985655075.jpg (24 KB, 458x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452985655075.jpg
24 KB, 458x390
>>53838831

Jag ser dig klart och tydligt Jack.

>>53838869

1 månads fasta.
>>
>>53839035
Jag har själv kollat upp ordet i saol, men jag blev bara än mer förvirrad
>>
>>53839080
>1 månads fasta.
>svälta sig själv
men du
>>
>>53839014
>plugga 22 en tisdag
>>
>>53838949
Kork har fan en betydelse och det är inte korkar utav plast, det är som att säga att en trävägg och tegelvägg är exakt samma sak och hur fan då bygger man hus i solen? Snälla smäll till denne person som saboterade din personliga tesaurus och bidrog till din muntliga och skriftliga efterblivenhet.


PS(läs denna ditt tappade spädbarn): https://sv.wikipedia.org/wiki/Kork
>>
https://www.youtube.com/watch?v=q9iMiL97Jkk

Japan gjorde inget fel
>>
>>53839142
>han är inte asket
>anno domini MMXVI
>>
>dkn kvällspromenad
>dkn går runt med halsduk runt munnen och mössa så bara ögonen syns
>dkn folk tror säkert illa om mig
:/
>>
>>53839189
hehe mm visst, traditionalist-japan-anon
>>
>>53839186
Trävägg och tegelvägg är samma sak. Det är en vägg.
>>
>>53839308
https://youtu.be/omUPoFpqkqc
>>
>>53836617
Nachmacher! Ich habe die Vollmilch Ausgabe erfunden ._.
>>
>dkn ingen estländsk fv, nordisk vit och skyddad från västvärldens dekadens
>>
>>53839320
Jag antar då att jorden och mars är samma sak och du förbereder till färd för att leva där? Eller så är piss och vatten samma sak och du är vad man skulle kalla, "extremt miljömedveten" för att säga det snällt?
>>
Live shitposting m8s: https://livebunker.rocks/chat/int
>>
File: 1439322636348.jpg (82 KB, 460x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439322636348.jpg
82 KB, 460x645
>>53839239
>dkn går runt med ansiktet fullt synligt mitt på blanka dan
>dkn folk tycker säkert illa om mig
>>
>>53837077
Köp nytt din jävla tjockis
>>
>>53839414
:/
>>
>>53839186
Så om du säger "var ska jag slänga plastkorken?" istället för "var ska jag slänga korken?"?
>>
Kan ni skruva ner autismnivån en aning tack
>>
>>53839407
>chat with captcha
fuck off
>>
>>53839445
Det heter lock, för fan
>>
>>53839445
Det är, rent teknisk sett, inte en jävla kork och längre än så behöver du inte tänka med dina begränsade hjärnceller
>>
File: 1448312722755.jpg (62 KB, 427x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448312722755.jpg
62 KB, 427x356
>>53839455
Kan du inte hantera det va din jävla nbög KVÄÄÄÄÄÄÄÄ UT UR MIN TRÅD
>>
>>53839487
så det som sitter på en 50cl cola-flaska heter lock?

>>53839506
Vad kallar du det då?
>>
File: 1426524204783.png (121 KB, 276x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426524204783.png
121 KB, 276x276
>dkn fbanon är tillbaka
>>
>>53839401
Vägg som vägg. Kork som kork. Hål som hål.
>>
>>53838429
Jag blundar för att inte få hår i ögonen
>>
>oironiskt äta fläskkött
>>
>>53839539
Skruvlock, ja.
>>
>>53839455
Vi som är nbögar skrattar ju oss harmynta för fan.
>>
>>53839487
Är inte den korrekta termen "skruvkork"?

>>53839420
systemet hade stängt när det började pirra till i alkohålet
>>
>argumentera om kork och lock
Hur hittar ni ens på dessa saker
>>
>>53839557
mohammed snälla
>>
>>53839539
Jag kallar det för topp, såsom "ge mig toppen på flaskan anon" efter jag har givit din mamma ett påfyll.
>>53839542
Hjärna som hjärna med din och min skiljer sig så jävla mycket åt att vi inte riktigt ger sammanhanget rättvisa
>>
>>53839541
Det roliga är att ordet används dialektalt olika i olika delar av landet.
>>
>>53839627
I din del av landet heter det nog kork om allt som innesluter vätska favä.
>>
>dkn kan inte skriva i skrivstil
är mitt liv över
>>
>>53839650
Hur mycket skiljer sig våra hjärrnor åt?
>>
>>53839650
>kallar det för topp
men du, det är ännu värre än att säga kork
>>
>>53839670
HERREGUD ORDET KOMMER IFRÅN TRÄDET VILKET BARKET FÖR KORKEN UTVINNS IFRÅN, HAR INGET MED VAD DIN MAMMAS KNULLADE MORBROR KALLADE DET NÄR HAN KORKADE IGEN RÖVHÅLET ORDFÖRRÅD ATT GÖRA
>>
Vi behöver iallafall inte argumentera om vad ni är. Autister hela bunten.
>>
>>53839789
>denna autism
ska hädan efter kalla allt för kork
>>
>>53839773
Ja du, hur vad är avståndet till närmsta Rimi och hur långt far challenger innan 7 människor miste livet?
>>
>>53839789
Men gubben...
>>
File: ghaerh4.png (186 KB, 327x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghaerh4.png
186 KB, 327x374
>>53839768
Jag känner en kille som skriver i skrivstil och folk skrattar för det mesta åt honom för att han inte skriver "normalt".
>>
Tänk att gå utanför huset och vara bekväm med sitt utseende
Vilken känsla det skulle vara
>>
kan någon korka igen munnen på anon favä
>>
>>53839874
konfirmerad för fbanon
>>
>>53839846
Tack, och bespara oss alla mödan över att behöva undra i 5 sekunder ifall du verkligen ÄR efterbliven
>>
>>53839938
>Inte locka igen munnen
lär dig svenska favä
>>
Kan vi lägga locket på denna diskussion?
>>
>>53839938
håller med. Höjden av autism att gå lös när någon kallar en plastkork för kork
>>
File: 1444743375335.gif (219 KB, 512x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444743375335.gif
219 KB, 512x284
>>53839964
>>
>>53839789
Men korkar finns ju i plast också...
>>
>>53839768
blir oftast att man skriv i kladd om man kan det ändå
>>
>>53840006
Och röda blodceller finns i levern men det gör dig inte till en flodhäst eller?
>>
File: 1432850953583.gif (1 MB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432850953583.gif
1 MB, 499x499
>samyang ramen med biffsmak
>>
>>53840003
Locka igen munnen anon
>>
>>53840039
vilka paralleller du drar
>>
>>53840044
>pizza
>>
>>53840044
>använda sockerkryddpåsen
>>
>>53840074
Sägs att det krävs en idiot för att förstå en idiot
>>
>>53839900
För mig är det tvärt om favä
Jag glömmer bort hur ful jag är när jag inte har en massa speglar som påminner mig
>>
File: 1448158128778.png (96 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448158128778.png
96 KB, 680x680
>man jag lockar fram autismen ur anon
>>
File: plastkork.jpg (137 KB, 1600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plastkork.jpg
137 KB, 1600x1066
>>53840039
Jag hittade en bild på plastkork. Kan du inspektera den och titta?
>>
vilken är den bästa kraschkursen i hp-matte?
>>
>>53840160
fin kork anon
>>
>>53840155
Du är en gud
>>
>>53840160
Du börjar med en felaktig slutsats gå tillbaka till ritbrädan
>>
File: 1449842050721.jpg (36 KB, 379x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449842050721.jpg
36 KB, 379x320
>>53840155
>>
File: 1433940246755.jpg (4 KB, 125x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433940246755.jpg
4 KB, 125x119
>>53840122
>man man ätit upp allah nudlar och slurplar i sig biffsockervattnet
>>
File: 1431823605092.png (323 KB, 1270x1635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431823605092.png
323 KB, 1270x1635
>>53840168
fråga Bane
>>
>>53840233
dum ankbrevare
>>
>>53840155
>anon
det är ju lindholm
>>
File: plastkork2.jpg (41 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plastkork2.jpg
41 KB, 300x300
>>53840218
Denna då?
>>
File: fa34.png (179 KB, 354x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fa34.png
179 KB, 354x406
>>53840315
>>
>>53839080
F-förlåt kompis, jag menade inte det med vikten för några månader sedan. Det var bara bantz
>>
>>53840345
Korkek (Quercus suber) är ett träd inom eksläktet och familjen bokväxter. Den kan bli upp till 20 meter hög och blommar från april till maj. Den är grön året om, liksom kermseken och steneken och bildar öppna skogar med rik undervegetation. Bladen liknar stenekens, men arten känns lättast igen på den tjocka, svampiga och djupt fårade gråa barken. Dess utbredning sträcker sig till västra medelhavsområdet.
>>
http://www.svd.se/visst-handlar-kvinnosyn-om-olika-kulturer/om/overgreppen-under-we-are-sthlm

>Tydligen så kan folk från olika kulturer
se på saker på olika sätt.

Sådant här ska man inte behöva nyhetsartiklar om.
>>
>>
>>53840044
>biffsmak
>inte kycklingsmak
>>
>>53840409
Vadfan är det du som autistar dig? Jag trodde fan fbanon kommit tillbaka en sväng.
>>
Det är väldigt många svensktalande på 4chan.
>>
File: 1450502669146.png (483 KB, 1912x2316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450502669146.png
483 KB, 1912x2316
Blev era byxor lite varmare plötsligt?
>>
>>53840451
snart får väl arla ett argt mail
>>
File: 1412202118337.jpg (78 KB, 960x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412202118337.jpg
78 KB, 960x853
>brer smör och kaviar på knäckebröd
>blir mätt
>inser att jag har en halv påse S&V kvar från helgen
>>
>>53840411
Denna korken då? >>53840451
>>
>>53840479
Haha ursäkta, genomsnittet ligger på runt 5 posts var.
>>
File: 1450244479100.jpg (39 KB, 768x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450244479100.jpg
39 KB, 768x703
Varför är alla i tråden så korkade?
>>
>>53840479
Nä, det är betydligt fler på 4kanal
>>
krossurfar sweddit just nu
>>
>>53840461
kyckling är gri vi
>>
File: donald.jpg (46 KB, 678x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
donald.jpg
46 KB, 678x519
anon sluta vara så korkad
>>
>>53840528
Du kände dig allt lockad till att kalla folk det, va?
>>
>>53840528
Idioti favä
>>
>>53840451
Man skulle tro att lögnen om färgen skulle vara första ledtråden om deras vilseledande ändamål för att öka vinsterna ytterligare på mjölkproduktionen, kommer du ihåg 2L-tetrapaken eller var du allt för ung och dum?
>>
>>53840470
Jag har bokstavligt talat inte läst mer än 5-6 brev i denna tråden. Var tvungen att kommentera när Dala kände sig nere.
Länka autism-brev.
>>
>dkn anon lockade mig att köpa choklad tidigare idag
känner mig korkad.
>>
>ICAs ärtsoppa med fläsk
>>
>>53840479
Välkommen!

favä = för att vara ärlig
man = mitt ansikte när
tmn = trynet mitt när
dkn = den känslan när
fdåd = fixade det åt dig
fv = flickvän
>>
File: 1452870215834.jpg (36 KB, 398x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452870215834.jpg
36 KB, 398x480
>>53840044
>>53840461
inte krydda själv
>>
File: 1447951848107.png (30 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447951848107.png
30 KB, 640x640
>>53840599
Är det jag som är ovanligt kass, eller är tråden ovanligt bra ikväll?
>>
File: 1442967089563.gif (134 KB, 340x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442967089563.gif
134 KB, 340x340
>man alla dessa ordvitsar
>>
Ni har bevisat att det inte finns någon gräns på autism.
>>
File: 1443798250707.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443798250707.gif
1 MB, 250x233
>>53840659
>tmn = trynet mitt när

>inte ten minen när
>man
>>
File: 1452549101426.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452549101426.webm
1 MB, 720x404
http://i.imgur.com/6jNk70K.jpg

>dkn ingen fv
>>
File: 1451844625173.jpg (3 MB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451844625173.jpg
3 MB, 2480x3508
>>53840767
D-du med
>>
>>53840378
Här har du lite av mitt OC att stjäla, ankanon.
>>
digestive eller "digge" som jag börjat kalla det blåser verkligen knulet ur alla andra kex

särskilt allting som göteborgskex producerar
>>
File: 1444411273498.gif (3 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444411273498.gif
3 MB, 286x258
>>53840689
Ine bara du, trevligt med lite välsinnad autism för en gångs skull
>>
Förbannat, hörni. Ska man läsa till civilingenjör inom:

- Maskinteknik?
- Datateknik?
- Industriell ekonomi?
- Teknisk fysik?

Idealfallet hade varit att jag tog examen från dem alla, eftersom samtliga verkar sjukt spännande. Har för övrigt redan läst 30 HP matte som jag kan tillgodoräkna mig.
>>
>>53840829
>bilden
nej tack
>>
datavetenskap: goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden?
>>
>>53840689
Erkänn det är du som autistar dig Carl? Ifall det är du, erkänn aldrig utan gör det här mer.
>>
>>53840941
haha aa
>>
File: 1451582347479.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582347479.jpg
7 KB, 205x246
>>53840843
>dkn man aldrig igen som liten kommer ta båten till kungälv och besöka göteborgs kex-fabriken och inhandla dagsfärska kex
>>
>>53840880
>Idealfallet hade varit att jag tog examen från dem alla
Detta. Lev drömmen favä
>>
File: urinanon.png (319 KB, 1383x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
urinanon.png
319 KB, 1383x751
Gjorde vi klart alla bingofrågor igår natt?
>>
File: Namnlös.png (326 KB, 556x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
326 KB, 556x428
>>53840842
>antyder att jag inte skapar mitt eget OC
>>
File: 1450105747699.gif (1 MB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450105747699.gif
1 MB, 540x304
>>53840843
>digge med smör och ost
>>
>>53840880
Maskinteknik. Lättast och helt ok jobb.
>>
>>53840880
Teknisk fysik helt klart
>>
>>53840880
data om du vill ha jobb
>>
File: lts2.png (188 KB, 243x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lts2.png
188 KB, 243x407
>>53840948
Jag brevar inte utan snubbel
>>
File: 1449671735952.jpg (56 KB, 848x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449671735952.jpg
56 KB, 848x477
>>53841006
Fel reaktionsbild s m h

>>53840880
Samhällsbyggnad är där framtiden är
>>
>>53841074
>ljuga
>>
>>53841006
>digge fullkorn utan någonting till, bara känna de torra vetesmulorna skrapas runt i munnen för att sedan dricka ett glas mjölk
>>
>>53840659
>inkluderar inte 'donken när' eller 'stolp'
gri vi
>>
File: laughing girls.jpg (42 KB, 600x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing girls.jpg
42 KB, 600x401
>>53841066
>Data
>>
File: 142117911555.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142117911555.png
198 KB, 550x535
https://www.youtube.com/watch?v=w1sxoQ0XoKM
>>
File: lts1.png (485 KB, 715x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lts1.png
485 KB, 715x507
>>53841111
>siffror
>>
File: 1444511754737.png (253 KB, 497x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444511754737.png
253 KB, 497x499
>man jag läser igenom det jag missade utav tråden
>>
>>53841133
skrattar hela vägen till arbetsplatsen f a m i l j
>>
File: CUWZcxg.jpg (940 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUWZcxg.jpg
940 KB, 4320x3240
Påminnelse om att Carlanderska bokstavligen är en liten pojke.
>>
File: 1402817988914.png (2 MB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402817988914.png
2 MB, 1600x900
>>53841066
>data
>>
påminnelse om att detta är VÅRT ÅR
>>
>>53841185

Är det han kultingen?
>>
>>53841185
Alla på bilder där är pojkar
>>
>>53840880
Goda arbetsutsikter för samtliga. Datta verkar helt ok.
>>
>>53841185
jag till vänster
>>
>>53841111
You're a fucking cunt m8
>>
>>53841270
>ljugskog
>>
>>53841270
This is why Eesti is going into the future Nordic alliance and you're not.
>>
https://youtu.be/2QUacU0I4yU Hade ni en indianpaj?
>>
File: 1446505098400.png (268 KB, 510x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446505098400.png
268 KB, 510x525
>ännu ett bevis på Kommunals förrädiska sida når ut till folket
>klåparen Wallström ute på tunn is
>LO förlorar medlemmar till SD
>DN ertappas med att mörka blattebrott
>polisen kommer ut som fullständigt politiserade hejdukar som mörklägger statistik för att vara pk och har därmed tappat all legitimitet
>snasket kring DN och Nyheter Idags avslöjande har blivit en enda gigantisk skitkarusell där MSM är i fullt skadekontrollsläge efter norska Journalistens bekräftelse
>alla jävla taharrusher kommer äntligen fram i ljuset
>EU kissar på sig fullständigt och går fullt in för censur via lagförslag organiserade av gamla stasi-informatörer

nu jävlar kokar det ute i stugorna

hur kände du dig när du insåg att du föddes precis i tid för att kämpa i ett raskrig?
>>
File: 1437828775529.jpg (26 KB, 333x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437828775529.jpg
26 KB, 333x355
>>53841312
Nej

Starta inte den här skiten igen
>>
>>53841318
get fucked
>>
>>53841318
Im happy with Lithuania.
>>
File: Water2.jpg (51 KB, 750x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Water2.jpg
51 KB, 750x753
Jämna: gå och lägga mig, dricka te och läsa bok
Ojämna: gå och lägga mig , dricka te och läsa döda döda demoners dededededestruktion
>>
Påminnelse om att du just nu brevar i en tråd där den absoluta merparten av de övriga deltagarna i tråden är mellan 17 och 20 år gamla.
>>
File: 1450310302361.jpg (536 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450310302361.jpg
536 KB, 1080x1920
>>53841185
för dig
>>
>>53841318
Nobody wants to be in the future Islamic Alliance of BBC.
>>
File: 1352229512926.jpg (12 KB, 224x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352229512926.jpg
12 KB, 224x199
>>53841185
>jag spenderar min tid på att tjafsa med bokstavligt talat barn på ett anonymt bildbräde
>>
>>53841385
>han är över 20
Har du inte några skatter att betala eller något farfar?
>>
>>53841385
jag är 22
>>
File: 1449420554814.jpg (276 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449420554814.jpg
276 KB, 640x640
JONTE KOM TEAMSPEAK

ingridochconrad.4np.de
>>
>>53841185
Han är en "stor" grabb
>>
Är Dala pepe och Carl wojak? hmm...
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>det är ett mobba carl avsnitt
>>
>>53841436
Är du skatteimmun mellan 18 och 20, eller?
>>
>>53841559
>t. calle
>>
File: 1431791112230.jpg (93 KB, 950x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431791112230.jpg
93 KB, 950x676
>>53841545
h1
>>
File: (´・ω・`).webm (85 KB, 440x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(´・ω・`).webm
85 KB, 440x330
>ljudskog
>>
>>53841341
>och sen så kom en ny säsong av farmen och allt var glömt
>>
>>53841338
omg ja
det är drömmen
>>
File: siddysicks.jpg (55 KB, 571x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siddysicks.jpg
55 KB, 571x506
>>53841600
>>
>>53841790
!00%-iga indianpajer brukar ha stora rövar.
>>
>dkn nbögar sitter och skrattar hos grannen

Att komma var ett misstag.
>>
ehhhhh
>>
>>53841952

RIB in pieces.
>>
File: 1444403783088.png (221 KB, 375x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444403783088.png
221 KB, 375x250
>>53841385
>>
>>53841704
fy helvete vilken vidrig satmara
>>
>>53841906
>sitta och komma till nbögarnas prat och skratt
rannsaka
>>
File: 1451602784819.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602784819.jpg
3 MB, 5625x3750
Vad lyssnar tråden på?

https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4
>>
If I was Leo, I would just masturbate to the mirror
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=XbzZMCmXSaM
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=kGXsIt4l1Tg

Är faktiskt i stort behov av ny musik, så hoppas att många svarar.
>>
>>53841185
Ser ut som Ulrik Munther, undrar vad som hände med den där psyksjuka amerikanska bögen som var helt besatt av honom
>>
>>53842207
Getting weird now mate
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=tD4HCZe-tew
>>
https://youtu.be/fbsnackiXdE
>>
>>53842207
give me 10 000 and i fix a date with him
>>
File: 1452397532452.jpg (133 KB, 637x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452397532452.jpg
133 KB, 637x635
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=TZGqUH2Y4ac
>>
>>53842163
glömde länk
>>53842415
>>
>>53841545
Vad menade han med det här?
>>
File: badboll nice guy.png (759 KB, 1000x1114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll nice guy.png
759 KB, 1000x1114
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=DHyqs0PoBgE
>>
File: 145306645215.jpg (60 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145306645215.jpg
60 KB, 640x960
>>53842276
Självmord antagligen
>>
Är Polen nya Malaysia?
>>
File: 1452584538614.jpg (105 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452584538614.jpg
105 KB, 852x1136
>>53842004
Haha, sur eller?
>>
Vad hände med badbolls tänder? Finns det en historia bakom dem?
>>
File: 143009.jpg (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143009.jpg
1 MB, 1920x1200
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ljFaKRTrI
>>
>>53842589
Jag vill knulla henne analt favä
>>
>>53842527
https://www.youtube.com/watch?v=OpZ8EkK3eWY
>>
File: 1452455789254.jpg (57 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455789254.jpg
57 KB, 540x960
>>53842635
>>
>>53842455
mm

judinnor
>>
>>53842616
vad är fel med hans tänder?
>>
>>53842619
>dkn man lyssnade på denna låten när man var deppig
>2007 var 9 år sedan.
Va fan
>>
>>53842801
den är topp bra

>>2007 var 9 år sedan.
;_______; vad har man gjort med sitt liv
>>
Hur får man utomjording fv
>>
Får hoppas att man inte bara lever en gång
>>
>>53842795
de ser lite vassa ut
>>
File: hoppet.png (1 MB, 1552x1642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hoppet.png
1 MB, 1552x1642
>>53836617
SJUNG ANON SJUNG!!!!
>>
>>53842909
mm strax
>>
File: 14318885148415.gif (3 MB, 298x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14318885148415.gif
3 MB, 298x224
>>53842945
>>
>>53842909
Vet inte jag det, evig vila låter ganska trevligt ändå.
>>
File: 1421836174528.jpg (262 KB, 802x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421836174528.jpg
262 KB, 802x1020
>dkn ingen sjw fv att rödpillra
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=GmS1oiqz4a4 Perfekt för kvällsmys.
>>
Hur känns det att vi lever i en humanitär stormakt?
>>
>>53842909

Tänk om du dör varje gång du somnar och sedan vaknar du ånyo i ett helt annat liv med någon annans minnen? Som om varje dag är ett nytt liv, och du vet inte ens om det?
>>
>>53843273
Inte bra als
>>
>>53841389
breva lite stormbilder på dig
>>
>>53843310
jävligt jobbigt om man somnar när man kör bil eller något
>>
är ett yrke inom programmering acceptabelt?
>>
>>53843377
om du har autism, ja.
>>
>>53843243
Skulle ge henne mitt röda piller, om du vet vad jag menar.
>>
>>53843310
Har man någon annans kopp och minnen så blir man väl ändå den personen?
>>
File: 1451392490574.jpg (34 KB, 461x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451392490574.jpg
34 KB, 461x439
>>53841185
Vad smal jag var där.
>>
>dkn är på dubbelbossen i Mörka Själar
>framkallar en annan spelare
>han dör på 3 sekunder
:/
>>
>>53843420

om jag inte har autism men älskar problemlösning och att vara noga?
>>
File: 1426693745220.jpg (234 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426693745220.jpg
234 KB, 1536x2048
>>53843464
Skulle pillra henne i röven, om du vet vad jag menar
>>
>>53843312
vadå är du inte stolt?
>>
File: autism.jpg (136 KB, 737x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism.jpg
136 KB, 737x730
>>
>>53843501
Säg vem så jag omsorgsfullt kan mobba dig.

[spoiler]du till vänster?[/spoiler]
>>
>>53843534
skulle nog sätta ja där också.
>>
>>53843602
hur ny får man vara?
>>
>>53842163
https://www.youtube.com/watch?v=m445Mqrq7pg
>>
>>53843602
moderatanon du är gjord av träck
>>
>>53843623
>hålla koll på snubblande barnrumpor som behandlar tråden som social media
>>
@53843623
hur ser du om folk e nya typ?
>>
File: buff duff.jpg (519 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buff duff.jpg
519 KB, 1600x1000
>>53843243
>>53843539
Ge källa tack
>>
File: lol.jpg (70 KB, 448x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.jpg
70 KB, 448x460
>>53843602
>>53843690
Herregud, tråden är verkligen förlorad..
>>
File: image.png (588 KB, 1000x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
588 KB, 1000x714
>>53843502
>han klarar inte av Piff&Puff själv
Bli bra
>>
File: pilot.png (96 KB, 810x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pilot.png
96 KB, 810x417
hur avundsjuk är tråden på en skala 1-10?

också, var kan man bo i stockholm billigt en natt
>>
>>53843690
nej men man behöver inte ha så stor koll att veta vem av dom 3 som är hakan
>>
File: tpu.png (726 KB, 655x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tpu.png
726 KB, 655x800
>>53843357
Finns inga
>>
File: 1451092856699.png (91 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451092856699.png
91 KB, 800x600
>>53843698
>>
>>53841185
Patrik?
>>
>>53843752
>en 4kanalare ska få flyga ett av mänsklighetens mest farliga uppfinningar
å here jesus hjälp oss
>>
File: 1452398656421.jpg (122 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452398656421.jpg
122 KB, 612x612
>>53843701
Google bildsök
>>
>>53843835
var inte orolig, jag ska bara bomba snubblarna
>>
>>53843752
Du kan bo hos mig om du vill.
>>
>>53843752
ska säga till försvarsmakten att du planerar att gå full Anton
>>
>>53843602
avgå
>>
>>53843876
Ping FRA
>>
>>53843752
Är du en stor kille?
>>
>>53843752
Inte allt. Avskyr att vara under press.
>>
>>53843877
det e lugnt favä, är rädd för anons
>>
>>53843502
>få stryk av biggie och smalls
>>
>>53843676
Du har autism
>>
>>53843749
>>53844004
Jag lyckas inte separera de, så båda hoppar på mig samtidigt
>>
>>53843971
är mellan 161-190 cm uppenbarligen
>>
File: 1440364829333.jpg (179 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440364829333.jpg
179 KB, 800x1200
>>53844004
Biggie ÄR Smalls
>>
>>53843701

jag vil knula.
>>
>>53844005
Ja du
>>
>>53843752
anställa sig under sveriges nutida försvarsmakt
>>
>>53844106
>inte använda pilar
>vara såhär avundsjuk
>>
>>53844058
jo, men som du ser här
>>53844050
så klara han sig inte tills de blir en äns
>>
>>53843701
Hade inte haft något emot att köra näsan i hennes stjärt
>>
>>53843752
>vara beredd att dö för det här "landet"
>>
File: 1453157514311.jpg (461 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453157514311.jpg
461 KB, 885x1075
>Gör ny tråd för bildgräns om 6 bilder
>ingen brevar bild någonsin igen
VARJE GÅNG
>>
>>53844208
>göra tråd innan bildgräns eller sida 10
men du
>>
>>53844084
nej du
>>
>>53843573
Ska man äntligen få ett jobb?
>>
File: 1452904927157.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904927157.jpg
122 KB, 640x640
>>53844241
Skulle vart trådebyte 3 min efter om folk brevat bilder i vanlig takt men ingen vill ju breva bild någonsin igen så lär väl få vänta tills sidan 10e
>>
File: 1449954377618.jpg (184 KB, 1000x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449954377618.jpg
184 KB, 1000x695
>>53844208
>>
File: haha aa.jpg (75 KB, 680x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha aa.jpg
75 KB, 680x485
>>53844153
>inte använda stenyxa
>>
>>53844322
Vi tycker inte om bilder längre
>>
File: 1453143934012.jpg (16 KB, 200x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453143934012.jpg
16 KB, 200x319
>>53844374
uppskattar det familj


>>53843408
>>53843408
>>53843408

Ny
Ny
Ny
Thread replies: 423
Thread images: 151
Thread DB ID: 454146