[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 80
File: Legutko.png (329 KB, 1011x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Legutko.png
329 KB, 1011x567
Edycja bazowanego Legutko

Debata na temat Polski w PE: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=19-01-2016
>>
pierwszy za PETRU
>>
>lis

TOMEK NA SAMOBÓJCZYM ZEGARKU
>>
KURWA SZATAN
JA PIERDOLE
>>
File: 1425230051957.png (283 KB, 714x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425230051957.png
283 KB, 714x574
animemy
>>
LE SUIS POLAK
>>
Ale grubo
PiS u władzy parę miesięcy a tu inba za inba
>>
>>53829812
wszystkie partie eurosceptyczne dostają kase od kacapów
>>
haha zjeby to ja zalozylem te wszystkie tematy o debacie i wyforsowalem zydowska propagande UE

daliscie sie wyruchac znowu robaki
>>
File: 1452874364229.png (291 KB, 425x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452874364229.png
291 KB, 425x375
>>53830041
anibemy
>>
File: bemcio.jpg (12 KB, 194x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bemcio.jpg
12 KB, 194x240
>>53830041
ANIBEMY
>>
File: 1451405639725.gif (2 MB, 320x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451405639725.gif
2 MB, 320x252
Postować żadkich Papierzakuw
>>
CLAP CLAP CLAP
>>
File: 1396412774750.png (401 KB, 500x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396412774750.png
401 KB, 500x521
>>53830083
ani kukurymemy?
>>
Beatka zcynglowana
>>
File: 1442756962012.png (1009 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442756962012.png
1009 KB, 1280x720
>>53830083
>>53830095
anikukurykemy
>>
Ale beatka SmackDown jebla

Szanuje
>>
File: 1443639263125.png (75 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443639263125.png
75 KB, 630x664
>moja morda gdy przez bazowaną szydło klaskanie nie będzie już verboten
>>
File: 1453157711993.jpg (18 KB, 404x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453157711993.jpg
18 KB, 404x500
>>53830131
>>
File: 1445470444677.png (10 KB, 439x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445470444677.png
10 KB, 439x474
>rząd Polski nie jest czyms innym niż Polska
>>
>>53830162
Beato nie denerwuj się
>>
dobra dość tego dobrego

POLITYCZKA DO GAZU
>>
>>
SLONZAKI ZWIERZAKI
>>
>>53830217
>dzieje się
>n-n-nie rozmawiać
t. Michnik
>>
>na granicy schlesien i pola

kogo my kurwa wybraliśmy
>>
Polska
>>
File: 1447369753377.png (49 KB, 323x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447369753377.png
49 KB, 323x493
ŚLĄZACY TO WSPANIALI LUDZIE

/polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO /polska/ BTFO
>>
AYYYYY CO TA BEATKA ZWALA KOPALNIE NA UNIE xD
>>
>>53830077
Ale o co chodzi?
Przecież wiadomo ze polska za rządów PiS przechodzi w złotą ere rzeczpospolitej.
A lewaki zdychają z bólu dupy.
>>
Pomóżcie slązakom
Pomóżcie polskim kopalniom
#rekt
>>
>SLAZACY TO WSPANIALI LUDZIE
>>
>>53830095
DOBRE
>>
nitka nie zapierdalała tak od czasu debaty o trybunale konstytucyjnym
>>
File: King of Rome..png (385 KB, 510x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
King of Rome..png
385 KB, 510x371
bylo tak piekne
az nagle slonsk
no kurwa
>>
>>53830315
>on nie był na prezydenckiej
>>
File: 1444155503444.jpg (120 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444155503444.jpg
120 KB, 600x400
WĘGIEL
>>
>>53830300
DUBSY POTWIERDZAJA

ZŁOTY WIEK 2.0
>>
b*nis
>>
>>53830279
Szydło to zajebisty gracz. Gada jak robot, ale swietnie kontr-atakuje
>>
>>53830303
>>53830301
>>53830293
O co chodzi?
Przeciez oni na slunsku jedzą wyngiel i popjają miałem.
>>
>>53830013
>>Sued in 2010 for violation of personal rights by calling students who demanded removal of Christian symbols from a public school “unruly brats spoiled by their parents”

Szanuję.
Jak to brzmiało w oryginale?
>>
>>53830317
Spokojnie. To chytry plan Beatki, żeby zagłaskać ślunskie zwierzęta na śmierć.
>>
File: 1452716353703.gif (2 MB, 320x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452716353703.gif
2 MB, 320x204
PRYCHAM ZE SMIECHU HAHAHA KURWA #HELPSLONKS PLS
AAAAAAAAAA KICHAM ZE SMIECHU
>>
HAHAHA NIE PRZETLUMACZYLI
>>
znowu ten trzęsacy się narkoman pierdoli
>>
>>53830346
prezydencką też pamiętam, mówię tylko że nitka dawno nie byłą tak szybka
>>
WUNGIEL PALIWEM PRZYSZŁOSCI

STACJA KOSMICZNA NA WUNGIEL
>>
zdychać polskie śmiecie
>>
TAK CZY NIE KURWA BEATA NIE PIERDOL JUŻ
>>
>>53830441
ma drgawki
>>
INVEST IN EASTERN POLAND

A TERAZ
INVEST IN Śląsk
>>
Ale kurwa Beatka kręci
>>
WSPANIAŁY NARÓD ŚLĄSKI <- INFO OFICJALNIE POTWIERDZONE PRZEZ UE
>>
JA PIERDOLE SZYDLO JEST JEBNIETA
>>
File: wvt.jpg (33 KB, 720x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wvt.jpg
33 KB, 720x162
>>53830456
siemka
>>
>bardzo wnikliwie rozpatrzona
czyt.: gówno nas obchodzi
>>
>>53830390
W 2012 Sąd Okręgowy w Krakowie w postępowaniu cywilnym uznał, że Ryszard Legutko naruszył dobra osobiste dwojga uczniów jednej z wrocławskich szkół średnich, którzy zorganizowali debatę dotyczącą istnienia krzyży w klasach, poprzez nazwanie ich "rozpuszczonymi smarkaczami", nakazując przeproszenie w prasie i uiszczenie kwoty 5 tys. zł na cel społeczny[3]. Sprawa była objęta programem spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka[4].
>>
TAK CZY NIE?
WOLNOŚĆ
>>
smieszna ta polska, tak sraja na europe a nastepnego dnia prosza o to by ich finansowali
jak mozna nie miec zadnej godnosci i gryzc rece co was dokarmia wy pierdolone zwierzeta, jestescie gorsi niz psy
>>
GUJ #BTFO
>>
o kurwa gest Kozakiewicza szwab jebany pokazałxD
>>
>>53830486
tutaj się posypała.
cóż... wyszło na jaw że to kaczor ma ostatnie słowo
>>
File: 1435839813995.png (693 KB, 537x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435839813995.png
693 KB, 537x538
>to obsrane viel dank za każdym razem

Schultz już wie
>>
>>53830523
pepik won
koniec europy
zaolzie nasze
>>
>>53830475
zobaczymy
>>
VOTE FOR /brit/
https://poal.me/cudijb
DO IT, FOOLS
>>
>>53830630
Tylko /norge/, wypierdalaj
>>
>>53830542
>hurr durr dlaczego Polska dba bardziej o swój interes niż interes obcych
tęga głowa lewaka-robaka nie potrafi sobie z tym pytaniem poradzić, panie i panowie
>>
>>53830630
virus watykanczyk
no thx
>>
File: 1444313390946.jpg (150 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444313390946.jpg
150 KB, 1111x597
>>
>>53830566
zła interpretacja. powiedziała, że "nie", tylko ogólnikowo
>>
>>53830630
>norge znowu wygrywa
widzę mem przetrwał poprzednią bitwę
>>
File: Czeski-Raj.jpg (36 KB, 330x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Czeski-Raj.jpg
36 KB, 330x220
>>53830585
Zmuś mnie.
>>
>>53830630
Norge wygrywa haha
>>
>>53830630
>https://poal.me/cudijb

why, though?
>>
>>53830542
ale to ue sie wpierdala

przy okazji, co z tymi uchodzcami? ue juz ulozyla plan dzialan? czy dalej jest ze "jakos to bedzie, kazdy wezmie po pare k i bedzie cacy"?
>>
>>53830706
smażony ser to gówno
>>
>>53830706
dobrze mówisz po polsku
możesz zostać zastępcą namiestnika województwa czeskiego do spraw zapinania czechów w anus
>>
>OETTINGER, Günther
>TIMMERMANS, Frans

https://www.youtube.com/watch?v=zJx78gAuGGY
>>
>>53830630
Not a good time, m8

We are currently at war, so try some other time.
>>
>>53830758
po to jest ta debata o Polsce, żeby nie gadać o planach wobec uchodźców

a tak serio, to nic nie ustalili
>>
>>53830706
>ratuj Europę przed bolszewizmem
>czeskie zwierzęta wykorzystują sytuację i podpierdalają Ci Zaolzie
>>
>>53830585
zaolzie to je ceska zemla
>>
>>53830758
ponoć już krążą po brukseli dokumenty w których uzasadniają przenoszenie funduszy z rolnictwa, polityki spójności i niewykorzystanych dotacji na migrantów.
>>
>>53830846
>Ci

analfabetów uprasza się o odstąpienie od komputera
>>
nie odbierzecie nam prawa do klaskania jebane kurwy
>>
>>53830862
meme język
>>
>>53830706
>ściąganie Jezusa
o ty chuju "oświecony", husycki oby ci żona murzyna urodziła
>>
co sie niemiec sapie o telewizje publiczna

przeciez w kazdym kraju unii europejskiej telewizje publiczne, jesli takie maja, sa dostosowane pod partie rzadzace, wszystkie
>>
File: heresy.gif (135 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heresy.gif
135 KB, 350x350
>>53830706

Communion under both kinds = heresy
>>
>>53830774
o gurwa :DD do było bodiżej basa :DDD

>>53830792
dziękuję uprzejmie, nawiążę do narodowej tradycji kolaboranckiej.
>>
File: 1443844169274.gif (4 MB, 400x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443844169274.gif
4 MB, 400x348
>>53830397
>Michnik kichnął, ale jaja
>nie rozumiem jak można kichać w miejscu publicznym
>Dobrzy ludzie nie kichają
Dosłownie głosy prawicy
>>
File: A-drei19.gif (650 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A-drei19.gif
650 KB, 640x360
livestream? Nie mam telewizora zuchy...
>>
>>53830706
dobry wieczór, pepiczku
>>
>>53830903
panie, ten język jest poruhany
>>
>>53830941
Kolega nie jest bierzmowany? Ale wstyd.
>>
hi hi
>>
File: 1448164114766.jpg (23 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448164114766.jpg
23 KB, 419x249
>>53830962
w opie ty
>>
JAK JA KURWA EUROPEJCZYKÓW NIENAWIDZĘ
TYLKO POLACY MAJĄ PRAWO DO ŻYCIA
RESZTA POWINNA NAM USŁUŻNIE ZŁOŻYĆ HOŁD I SŁUŻYĆ
PYTAM SIĘ WAS ZUCHY
CZY JESTESCIE GOTOWI DO WOJNY TOTALNEJ?
DO WOJNY STRASZNIEJSZEJ NIŻ WSZYSTKIE POPRZEDNIE?
DO WOJNY ZAKOŃCZONEJ TOTALNĄ HEGEMONIĄ NARODU POLSKIEGO?
>>
File: 180px-129114802970.gif (708 KB, 180x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
180px-129114802970.gif
708 KB, 180x146
>>
>>53831033
Nawet ja miałem bierzmowanie, a jestem ateistą.
>>
File: Qbth8H1Lr.jpg (71 KB, 572x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Qbth8H1Lr.jpg
71 KB, 572x279
nawet totalnie antypisowski komuch i szKODnik musiał stwierdzić fakty

lewica oficjalnie na zegarku samobójczym
to już jest koniec
>>
nie ma kurwa niepodległości
>>
Timmermans zachowuje się jak klaun
>>
File: 1445694749050.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445694749050.jpg
447 KB, 965x767
>>53831033
zajebać heretyka
>>
oc, jeszcze ciepły
>>
>>53831069
O kurwa a ja przez 2 godziny opieralem sie na informacji z second-handu.
>>
File: 1451271198672.jpg (65 KB, 388x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451271198672.jpg
65 KB, 388x291
>>53831094
>>53831068
chwała wielkiemu Beatoandrzejoantoniojarosławowi
>>
File: 1448109581759.jpg (42 KB, 565x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448109581759.jpg
42 KB, 565x640
prawowitym spadkobiercą państwa wielkomorawskiego jest Słowacja, nie Czechy

stąd powinniśmy Czechów całkowicie zignorować i skupić się na przyjaźni polsko-słowackiej
>>
File: zizka.png (266 KB, 288x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zizka.png
266 KB, 288x371
>>53831033
Piłsudski's moustache > Žižka's moustache
>>
>>53831231
>przyjaźń
tylko narzucanie woli ma sens
>>
Kiedy ostatnio mielismy 5 postów na minutę? Poziom /brit/-a.
>>
masaryk to zbrodniarz i powinien był zostać zastrzelony żbsz zuchy
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>szKODniki naprawdę myślały, że mają szansę
>>
>>53831277
to już jest oficjalne: pis przywrócił życie /polsce/
>>
>>53831224
PiS rozegrał tą partię z Unią po mistrzowsku.
Jarek widać ma zwycięską passę ostatnio.
>>
niemcy to chuje
czesi to chuje
słowacy to chuje
ukraincy to chuje
białorusini to chuje
litwini to chuje
rosjanie to chuje

WOJNA KIEDY
>>
File: 1447578659.jpg (22 KB, 236x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447578659.jpg
22 KB, 236x354
czego korwin tak krotko prawil
>>
>>53831336
>implikowanie ze to nie ja
KORIAB NAJLEPSZY POSTER

ZBAWICIEL /POLSKI/

PO RAZ DRUGI
>>
o kurwa ale zaorała XD
>>
>>53831358
uczy się na błędach
>>
>>
"dlaczego nie czekaliscie na komisje wenecką w sprawie trybunału"

"dlaczego WY nie poczekaliscie na komisje wenecką w sprawie nadzoru"
>>
>>53831395
wypierdalaj bo ci zęby wybiję
>>
Polska 1 : 0 Unia
jeszcze trochę i zniszczymy to plugawe więzienie narodów
>>
>>53831395
Polski już nie ma. Jest tylko /Rzeczpospolita/. Cóż więc zbawiłeś?
>>
File: dis.jpg (171 KB, 625x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dis.jpg
171 KB, 625x469
>>53831485
>Odpisał
>>
>ci którzy klaskali
xD
>>
>>53831485
nie wybijaj mu proszę
>>
>>53831414
Nie to co korwin xDD
>>
I CO TERAZ

BEATA ZWYCIĘŻYŁA

UNIA W ODWROCIE

NOWE ZIEMIE JUŻ WKRÓTCE
>>
Timmermans się podłożył z tą komisją.
>>
File: quentin.png (122 KB, 1000x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
quentin.png
122 KB, 1000x835
>>53831532
>>53831395

Enlightment cometh.
>>
thread theme

https://www.youtube.com/watch?v=7kTtgC3Jx0Q
>>
diss leci na tvn24 dalej
>>
>>53831599
>obrazek zrobiony przez psychopatycznego przestępcę
Nom... To mnie przekonałeś................
>>
>>53831678
ma rację co ty chcesz
>>
File: 1446002859681.jpg (296 KB, 1115x1386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446002859681.jpg
296 KB, 1115x1386
PRZYPOMINACZ ŻE LECH SIEDZI POD PAŁACEM PODŁĄCZONY DO ZŁOTEGO TRONU I CHRONI NAS PRZED SIŁAMI CHAOSU
>>
>>53831599
>quentin
o kurwa xD
>>
Czy Krul jeszcze przemowi?
>>
File: 1377870790393.jpg (20 KB, 186x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377870790393.jpg
20 KB, 186x250
https://www.youtube.com/watch?v=RhhH8fSp6cs
>>
File: 1438416597399.png (8 KB, 473x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438416597399.png
8 KB, 473x500
>>53831652
>tvn24
>>
>>53831599
ale trip jest potrzebny w 4chanowych grach np. ryzyku
i po to jest, a nie żeby być atencyjną kurewką
>>
File: Unabomber-225x300.png (72 KB, 225x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Unabomber-225x300.png
72 KB, 225x300
>>53831704
chwała Kaczyńskim
>>
>Zmarł najstarszy mężczyzna na swiecie, miał 112 lat
Chujowy taki swiat bez najstarszego mężczyzny.
Mam nadzieję, że szybko urodzi się następny.
>>
POLSKA, WY KURWY JEBANE

ZAORALIŚMY CAŁĄ UNIĘ
>>
>>53831741
taki stream znalazlem
>>
>>53831824
*Rzeczpospolita
>>
>>53831792
>miał 112 lat
coś mało żybyszy
>>
chwalebnie rozegrana debata
>>
>>53831788
A co jeżeli unabomber jest 3 bratem kaczyńskim i działał dywersyjnie w USA ku chwale wielkiej polski?
>>
>>53831760
Ale zdajesz sobie sprawę że to obrazek zrobiony przez trolla z /lit/?
>>
File: Mapka_miedzymorza.png (8 KB, 250x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mapka_miedzymorza.png
8 KB, 250x170
>>53831893
*Międzymorze
>>
>>53831515
Jest /rzeczpospolita polska/

I mnie to jebie jak się nazywa może się nazywać /rzeczpospolita/ może się nazywać /robactwo/ mam to w dupie nazwa jest nie ważna i tak to jest oczywista kontynuacja /polski/ którą ja forsowałem. : ^ )
>>
>>53831984
Niemożliwe. Ted był wysoki i ponadprzeciętnie inteligentny.
>>
>>53832004
nie ważne kto, ważna tresć.
nawet troll może mieć czasem rację
>>
hehehehe jestem gupi sram z dupy i mnie nie stac na bilet do korei dawajcie skyline i kpop hehehe
t. korab
>>
JESTEM DUMNY Z BYCIA POLAKIEM, ZUCHY ;_;
>>
>>53832023
gówno zrobiłeś
>>
>>53832098
anonie aż się wzruszyłem ;_;
>>
POSTOWAĆ SKYLINE POLAKI ROBAKI XDDDD
>>
>>53832022
odliczyć pizdolandię, dodać ziemie odzyskane a z kaliningradu zrobić zatokę
>>
Zdarzbóg, anony!
>>
File: 1449171541811.jpg (513 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449171541811.jpg
513 KB, 800x600
>w małym domku na Żoliborzu
>Kaczafi siedzi sobie za stołem i sypie sobie i Dodkowi kreski
>"Andrzej, jak Beatka wróci z Brukseli to daj jej jakiś order coś"
>"to nie wystarczy, padrino"
>"dobra kurwa oddasz jej swoją willę na śląsku jak jej się tak bardzo podoba hehe"
>Dodek krzywi się ale jest zadowolony
>Polska jest silna
>Kaczafi wciąga kreskę aż go rzuca w fotelu obitym skórą dzikich gazel
>"OOO KURRRRWWAAAA TEN OWSIAK TO UMIE DOSTARCZYĆ"
>coś się rusza pod stołem
>"m-mogę już przestać?"
>"NIE KINIA, PRZED NAMI CAŁA NOC! następnym razem połknij, bo twój tate reelekcji nie dożyje"
>Kinga nie płacze
>Kinga robi to dla Polski
>>
>>53832098
>jestem dumny z bycia czarnuchem, czarnuchy
powiedział Nwembe
>>
>>53832051
Jak ojciec bliźniaków
>>
>>53831395
twoja waifu to huj
>>
File: 1448400160317.jpg (170 KB, 400x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448400160317.jpg
170 KB, 400x889
>>53832098
Czas zmienić rzeczpospolitą w Pierwsze Międzyplanetarne Imperium.
Wielka Krucjata soon.
>>
POLSKA ====GÓWNO
DESU
(TO BE HONEST)
HEHE XD
>>
SKAJLAAAAAAAAAAAAAAAJN
>>
>>53832165
siema turczyn
>>
File: anioł polski.png (2 MB, 935x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anioł polski.png
2 MB, 935x1600
>>53832098
>>
>>53832165

było by bardziej wiarygodne gdyby dude miał syna
>>
File: 2016-01-18_00005.jpg (241 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-18_00005.jpg
241 KB, 1920x1080
opinie na temat skyline los santos?
>>
File: 1452989515963.jpg (61 KB, 440x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452989515963.jpg
61 KB, 440x422
>>53832098
no patrzcie jaki debil.
wskażcie go palcem i się śmiejcie.
>>
>>53831824
UNIA ZAORANA, ZŁOTA ERA POLSKI NADCHODZI.
dobrze ze glosowalem na PiS, przy urnie się wahałem czy pis czy kukiz, chociaż wiedziałem i tak ze kukiz stanie po stronie pisu, ale wybralem pis.
>>
>>53832259
Imperator ma synów.
20 Prymarchów.
Oslo Lech i Jaro to Alpharion i Omegon.
>>
File: 1427074974820.jpg (145 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
145 KB, 1111x597
>Jestem Polakiem trenduje na twitterze
tak epickiego samozaorania przez PO to jeszcze nie było chyba, dawać więcej tych debat
>>
A nie mówiłem że będzie dobrym premierem? Chociaż przyznaje że wątpiłem. Zbsz to dzisiejsze przemówienie w Unii było najlepszym przemówieniem PBS.
>>
CHWAŁA WIELKIEJ SZYDŁO

CHWAŁA WIELKIEMU DUDZIE

I CHWAŁA WIELKIEMU KACZYŃSKIEMU
>>
>>53832108
ok
>>
kraj piekny tylko ludzie kurwy :^)
>>
File: bruksela.jpg (196 KB, 1200x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bruksela.jpg
196 KB, 1200x801
r8 skyline Brukseli
>>
File: a.jpg (74 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
74 KB, 720x540
>>53832277
Za mało postmodernizmu i jarząbka.
>>
>>53832277
wow ale dobry to jest skyline
oceń mój kpop zuchu
https://www.youtube.com/watch?v=jhl5afLEKdo
>>
>>53832277
ale grafika chujowa
>>
>>53832023
bolek, moze jeszcze powiesz ze sam komune obaliles?
>>
>>53832277
los angeles/10
>>
>>53832165
kinia x stanley x kaczafi kiedy?
>>
>>53832390
mogę napisać w wolnej chwili

Ciri x Stanlej się wam podobało czy nie
>>
>>53832390
wystarczy, że grubas dostał Ciri, nie przesadajmy (zresztą seks i tak nie istnieje)
>>
File: 1445237242948.jpg (202 KB, 1235x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445237242948.jpg
202 KB, 1235x956
jak on ma na imie
>>
>>53832318
CHWAŁA WIELKIEMU MACIEREWICZOWI
>>
>>53832219
>cztery znaki równości
Co to za memojęzyk programowania.
>>
>>53832452
możesz wrzucić jeszcze raz?
>>
>>53832476
KPOP+++
>>
>>53832466
nie wiem ale ubranie ma jak sprzątaczka
>>
>>53832484
http://pastebin.com/tgjv1rrH
>>
Anony nie oglądałem ale wieści mnie doszły że podobno europa rozjebana szydło zamiotła wszystko i wszystkich a twitter pierdoli że dosłownie druga thatcher
>>
kek

wlasnie zadzwonili do jakiegos komentatora

wyszlo ze to jeden z przewodniczacych KOD, co on tam robi, nawet w europarlamencie nie jest
>>
>>53832452
ciri x stanley było kurwewsko dobre
masz talent turczyn, pisz wincyj
>>
>>53830315
wreszcie jestesmy ważni, mam nadzieje, że PiS cos odjebie
>>
>>53832516
>trzy plusy
co to za inkrementacja?
>>
Codzienne przypomnienie, że skyline to mem miast brzydkich z poziomu ulicy
>>
>>53832535
wiem że mam kurwa talent wielu mi to mówiło

jakbym miał bogatą rodzinę to bym wyłącznie w życiu pisał a nie siedzę w pierdolonym kebabie
>>
>>53832566
>t. przeczytałem C++ grębosza i paczcie jaki ze mnie wielki programista
>>
>>53832571
w sumie NY z poziomu ulicy wygląda przechujowo
>>
>>53832586
A napiszesz coś na Dzikim Zachodzie?
>>
>>53832658
parę razy napisałem tylko wam tu nie pokazałem
>>
JULIAN TUWIM "LEWAK"

TEN KTO JEST LEWAKIEM,
ODURZA SIĘ MAKIEM.
NIE MA DZIECI, ŻONY,
BO WPI*RDALA GLONY.
MIĘSA NIE JE WCALE,
I TAPLA SIĘ W KALE.
MIESZKA W PUSTOSTANIE,
NIE WIE CO TO PRANIE.
JEŹDZI NA SKŁADAKU,
NAJCZĘŚCIEJ PO ZBAKU.
LUBI ON SOCJALIZM,
HOMOSEKSUALIZM.
>>
>>53832683
Pokazuj śmiało.
>>
>>53832586
weź jebnij sobie bloga, wysyłaj opowiadania do nowej fantastyki, czy czegos w tym stylu
>>
>>53832683
poka
>>
>>53832683
poka poka
>>
File: Untitled.png (75 KB, 1007x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
75 KB, 1007x361
top kek
>>
>>53832714
>JEŹDZI NA SKŁADAKU,
>NAJCZĘŚCIEJ PO ZBAKU.

prawie ja, tyle że mam singla
>>
>>53832737
>>53832743
>>53832774
>>53832774

w sumie to jest subwersja dzikiego zachodu że się dzieje w 2014 ale główny bohater się zachowuje jakby to był dziki zachód (umiera na końcu z tego powodu hehe)

normalnego westernu z końmi itd nigdy nie napisałem bo mi się nigdy nie chciało uczyć kurwa jak się co nazywało w siodłach innych pierdołach
>>
>>53832598
>implikowanie że czytałem symfonię
>implikowanie że znam c++
>>
>>53832571
nie, to mem dużych miast
>>
>>53832792
co gurwa
>>
>>53832526
genialne
>>
>>53832829
>umiera na końcu z tego powodu hehe
KURWO SPOILER
>>
>>53832792
i poszła targowica od cyca
>>
>>53832852
no mówię
>>
Ej zuchy ma ktoś tutaj te dodatkowe flagi?
Jak to działa? Trzeba samemu ustawić czy wykrywa automatycznie? Jak ktoś nie ma tego addona to też wam pokazuje skąd jest?
>>
File: 1444076807214.jpg (536 KB, 3757x2411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444076807214.jpg
536 KB, 3757x2411
>>53832792
poczuli że ich demokracja została zagrożona
>>
kurwa ile kucy w tym parlamencie
jaki przypał
>>
>>53832898
to wirus nie pobieraj
>>
File: Untitled.png (162 KB, 929x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
162 KB, 929x519
TO JUŻ OFICJALNE
DEMOKRACJA W PE JEST ZAGROŻONA
>>
http://www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/1,111913,19500596,cheerleaderki-z-gdyni-odpowiadaja-karlssonowi-nie-czujemy-sie.html
>>
>>53832829
no to poka w końcu
>>
>>53832891
t. prowincjusz

małe miasta i wsie to są dopiero chujowe z poziomu ulicy bo nic w nich nie ma

ja nie wiem jak mozna w Polsce gdziekolwiek poza Warszawą mieszkać, dosłowne marnowanie życia
>>
>>53833025
wstydzę się kurwa pisałem do szuflady przeczytał to raptem jeden mój koleżka i szkalował XD

spróbuję zrobić jakieś poprawki i dam wam nie wiem za parę godzin popracuję przy kolacji
>>
byłem dzisiaj z mężem mojej dziewczyny na nowym star warsie i powiem wam, że film jest całkiem niezły
>>
>>53833032
A co to za różnica gdzie się mieszka, jak i tak się nie wychodzi z domu?
>>
File: CZGuEkuW0AAXACE.jpg (80 KB, 600x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZGuEkuW0AAXACE.jpg
80 KB, 600x694
już wychodzą pierwsze epickie memy
>>
>>53833032
>dosłowne marnowanie życia
powiedział koriab
>>
>>53833116
fajnie że utrzymujesz bliski kontakt z rodziną

chłopak mojej żony poszedł z jej synem a mnie nawet nie zaprosili
>>
>>53833102
dzięki, Turczynku
>>
>>
Ech anony, taka sobie ta debata.
Lewaki niemal kompletny brak konkretów, tylko włażenie w dupę, pasywna agresja lub kompletne pierdolenie o niczym, widać że część z nich to gówno obchodzi i że niemal wszyscy gówno wiedzą o tym co się w Polsce dzieje. Dopiero pod koniec zarzucili kilkoma konkretniejszymi pytaniami (przy czym ten długowłosy blond brzydal co pięścią pogroził to wywijał nóżkami jak małe rozwydrzone dziecko domagając się by Szydło powiedziała że tak, zastosuje się do decyzji bez względu co w niej będzie).

Strona pro-Polska miała niezły start, jakiekolwiek argumenty i fakty, trochę mniej włażenia sobie nawzajem w dupę, ale Szydło jednak pod koniec zjebała. Nie odpowiedziała na wszystkie pytania lewaków, mimo że można by je policzyć pewnie na palcach jednej ręki i coś tam żebrała na kopalnie.

Można to było trochę lepiej rozegrać, ale i tak UE się ośmieszyła. No i widać że cała ta debata to gówno warta, żadnych efektów mieć nie będzie. Od tak żeby sobie popierdolili i dostali wypłatę.
>>
>>53833116
ten mem jest w chuj słaby anonie, jak się nie pisze go pod szewdzką flaga
>>
File: 1442096526716.jpg (62 KB, 689x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442096526716.jpg
62 KB, 689x568
>Taśma Schetyny. Lider Platformy o planie nakręcania konfliktu w Polsce i UE
>03.01.2016
>Przyszły lider PO, mówi otwartym tekstem: "Byłem w zeszłym tygodniu w Brukseli, rozmawiałem tam z politykami, oni są kompletnie zszokowani. Udało mi się przełożyć debatę, która była przygotowana na ten tydzień, ale tylko dlatego, że trzeba ją bardzo dobrze przygotować."
>trzeba ją bardzo dobrze przygotować
>trzeba ją bardzo dobrze przygotować
el oh el
>>
Dobry wieczór ja chciałem tylko podziękować anonkowi, który kiedyś zapostował https://www.youtube.com/watch?v=8EGYVS7jUn8
bo słucham codziennie od paru tygodni i zawsze eargasm.
>>
>>53833244
>ale im wpierdoliłem, dobrze, że ręka cała
>>
>>53833032
>życie w wawie
>życie
>>
File: 1429216053387.jpg (18 KB, 645x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429216053387.jpg
18 KB, 645x344
PO PROSTU
>>
ja nie wiem jak można siedzieć całymi dniami na czanach, dosłownie marnowanie życia
>>
ej a może połonczmy wszystkie polskie miasta w jedno, bedzie metropolia prawie taka jak tokjo albo szankhaj xD
>>
>>53833256
Bo debaty się własnie przygotowuje głąbie. Inaczej ma się taki rozpierdol jak w polskiej telewizji, gdzie pada zero argumentów i każdy tylko drze mordę.
>>
>>53833393
NIE KLASKAĆ SKURWYSYNY BO ROZSTRZELAM
>>
>>53833393
¡JEB!
>>
>>53833268
>film nie dostępny w twoim kraju.
Anonie a ty gdzie mieszkasz?
W sosnowcu?
Bo u mnie w polsce A ten filmik nie działa.
>>
>>53833268
nie ma sprawy
>>
>>
>>53833435
durniu śmieje się z tego, że właśnie kompletnie nie byli przygotowani do debaty
>>
>>53833457
MOJE GÓWNO W GÓRĘ
>>
>>53833457
MOJE
>>
>>53833472
Krakówek, a zadupie w Polsce "A" to ciągle zadupie proszę Anona
>>
>>53833244
dobrze, że tak zrobił, bo z politycznego punktu widzenia przyznał się, że nie ma argumentów i że przegrał debatę. nie ma miejsca nie pienactwo i każdy tego typu polityk będzie pajacem w opinii publicznej
>>
http://pikio.pl/czeski-posel-petr-mech-jestem-polakiem/

Czeski poseł w Europarlamencie:
Z plakietką: Jestem Polakiem
>>
>>53833249
To co mi się podobało na zakończenie, to jak Szydło wypomniała hipokryzję Unii, mianowicie, że skoro wymaga się od Polski, aby czekała no decyzję komisji weneckiej, to po co w ogóle jest ta debata? Po co w ogóle nadzór, skoro nie ma żadnecj decyzji?
>>
>>53833670
Tak samo jeden Francuski i Niemiecki powiedział
>>
Pora zadecydować kto jest najlepszym posterem w tej nitce

http://strawpoll.me/6586042
>>
>>53833676
A wypomniała Nord Stream 2 chociaż?
>>
>>53833751
nie, ale zrobił to którys z polityków prawicy, kiedy wypominał hipokryzję "jednosci" unii
>>
>>53833819
aha, i nie był to Polak. Włoszka, Czech, albo Niemiec, nie pamiętam dokładnie
>>
>>53833670
Libertarianin i rusofil.
Przepraszam za niego.
>>
File: 1449136710521.png (10 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449136710521.png
10 KB, 211x246
ej europosłowie PO na serio uciekli z sali, myślałem że to jaja ale nie
>>
>>53833727
Polonia za granicą nareszcie się przydaje.
Będą robić za piątą kolumne na zachodzie, działająca na naszą korzysc.

>>53833746
Oczywiscie ze Ja czyli Anonymous
>>
>>53833877
czeski korwin?
>>
Najlepsza wypowiedź
https://www.youtube.com/watch?v=Drm1QvB2Zpg

Jeszcze bardzo podobał mi się ciapaty Anglik.
>>
File: 1446033213546.jpg (656 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446033213546.jpg
656 KB, 1600x900
>>53833889
Uciekli a jakis poseł PO żali się na twitterze że dostali 1,5 minuty głosu.
>>
>>53833676
Tak, ale to takie zmienianie tematu podobne do rozdrapywania starych ran gdy nie masz argumentów. Takie "sami nie jesteście lepsi" Gdyby odpowiedziała na pytania i do tego dorzuciła to o hipokryzji to by rozpierdoliła ich na maksa i pokazała prawdziwą klasę.

>>53833751
Od początku nie oglądałem, ale ktoś o tym coś wspomniał więc możliwe że na początku coś wspomniała. Wiem że ktoś powiedział że Polska rzeczywiście mogła poczuć się zagrożona z powodu NS, ale ta decyzja była podjęta dawno i nie nie jest powiązana z tematem czy coś. Nie wiem tylko kto to powiedział, czy prawak próbujący nas bronić, czy lewak dorzucający potem że "ale", bo "tak, współczujemy wam blablabla, ale róbcie jak wam mówimy bo tak!".
>>
>>53833910
doszedł do nas czeski smieszek ostatnio
chce posmiechować razem z nami
>>
File: belg.jpg (138 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belg.jpg
138 KB, 800x1200
Jak on ma na imię?
>>
>>53833945
PiS wygrywa = BRAK DEMOKRACJI

Komitet Obrony Demokracji w Parlamencie Europejskim kiedy?
>>
>>53833945
W których ich reprezentant zgodził się, że nie powinno być tej debaty wcale i że jest ona szkodliwa dla wizerunku Polski. Zapomniał dodać o tym, że to wina PIS, czym bardziej strzelił sobie w stopę
>>
>>53834009
Ryba
>>
File: Polish nationalism.jpg (2 MB, 4498x3073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polish nationalism.jpg
2 MB, 4498x3073
>>
>>53833889
Bo oni nie umieją argumentować merytorycznie. Nie mają nawet z czego ulepić tego gównianego bata. Demagogia to tyle co ci debile potrafią. Tak wygrali wszystkie wybory. I uwierzyć, że oni rządzili i trzęsli tym krajem przez bite 8 lat.
>>
>>53833910
Mniej więcej. Jest bardziej od Korwina ogładzony.
>>
>>53834009
Guj
>>
>>53834087
schody chuju, potem możemy gadać
>>
>>53834009
Gaz
>>
>>53834009
Arkadiusz Czerepach
>>
Pamiętaj - głosujcie na PiS
>>
>>53834087
>t. sven kuksjon
>>
>>53834097
Jak tak się patrzę perspektywicznie, oni zawsze budowali swoją politykę na straszeniu pisem. Cały czas. Przegrali przez to, że ludzie się przestali bać pisu, a zaczęli się bać kolejnej kadencji ICH rządów.
>>
File: 10-Stair-by-Ecole.jpg (30 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10-Stair-by-Ecole.jpg
30 KB, 500x500
>>53834162
>>
>>53834180
wiesz co, możesz zatrzymać te schody jak chcesz
>>
>>53834009
Wypłosz
>>
File: what.png (25 KB, 964x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.png
25 KB, 964x718
>>53834236
>>53834231
>>53834162
>>
>>53834231
why this stairs floating in air?
Magnetic stairs?
Magnets?
Fckin' magnets how do they work?
>>
>>53834183
Bo to nieudacznicy w każdym calu, anonku. Bez Donka byliby w ciemnej dupie.
>>
>>53834181
Czy na rosyjski?

>>53834302
Magic
>>
>>53834009
>>53834123
Chyba Goj. Lub Gej.
>>
>>53834344
to też prawda. Donek jaki był taki był, ale jak odszedł do Brukseli, to PO prysło
>>
>>53831303
Jak można tego człowieka nie lubić?
>smieszkuje z memów jakby jutra mialo nie być.
>nie sprzedaje wszystkiego niemcom jak tusk
>nie kradnie krzeseł i obrazów jak komor
>nie robi lachy pedziom jak palikot
>jest mistrzem polityczki
>unia ssie mu torbe, nagle wszyscy w parlamancie są polakami
>>
>>53834231
CO ZA SKURWYSYN

STOPNIE ODDAŁ ALE SZCZEBLE JUŻ NIE
>>
>>53834009
Niesioł 2.0
>>
TY JEBANA POLSKA KURWO
>>
File: 1453030905038.jpg (13 KB, 298x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030905038.jpg
13 KB, 298x296
>>53834446
Czemu jesteś zły?
>>
>>53834561
*BELGIJSKA
>>
lisowi chyba się twitter zepsuł :(
>>
>>53834567
fajny kot
>>
>>53834647
>>53834647
>>53834647
>>53834647
nowa nitka
>>
>>53834649
Dziękuję!
>>
>>53834694
>>53834694
>>53834694
>>
>>53834663
za wczesnie, wypierdalaj
>>
PRAWDZIWA NITKA
>>53834763

>>53834763

>>53834763
>>
>>53833508
To się naucz jasno precyzować mysli.
>>
>>53833924
>Jeszcze bardzo podobał mi się ciapaty Anglik.
czo powiedział?
>>
>>53833312
warszawa jest ok, to ze jest dużo zjebów to co innego. Gdyby w reszcie polski była taka koncentracja nowobogackich albo takich co chcą z nich uchodzić to byscie rozumieli
>>
>>53835868
własnie przyjechałem do warszafki do na studia i mogę powiedzieć że to najbardziej spierdolone miasto w całej polshy, nie polecam.
Thread replies: 316
Thread images: 80
Thread DB ID: 453958[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.