[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 75
Polskie zwycięstwo nad unią.
>>
File: 01.jpg (197 KB, 557x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.jpg
197 KB, 557x797
Polacy
>>
>>53834624
hanka mu wstrzyknęła środek na dziki żeby nie rozpierdolił domu XD
>>
http://pikio.pl/internauci-chca-by-watson-zamieszkala-z-imigrantami/

>W sieci pojawiła się petycja, której autorzy chcą by popularna aktora i działaczka feministyczna, Emma Watson, zamieszkała przez tydzień w obozie dla imigrantów w Calais.

>Watson w ramach swojej działalności proimigranckiej przekonuje w rozmowach z mediami, że migracja muzułmanów z Bliskiego Wschodu do Europy nie jest zagrożeniem ani dla europejskich kobiet, ani dla nikogo innego. Aktorka opublikowała również na swoim profilu na Twitterze (obserwowanym przez ponad 20 milionów osób), popularny wśród zwolenników przyjmowania imigrantów i promujący przyjazny stosunek do nielegalnych imigrantów przybywających do Europy hashtag „refugeeswelcome” (tł. uchodźcy mile widziani).

>W odpowiedzi na działalność feministyczną i proimigrancką Watson, w sieci pojawiła się petycja, której autorzy chcą, by aktorka spędziła tydzień w obozie dla imigrantów w Calais, bez ochroniarzy. W ten sposób Watson – według autorów petycji – udowodniłaby wiarygodność swoich poglądów i działalności na arenie międzynarodowej.


dużo bym dał za nagranie tego
>>
>>53834688
mam nadzieję, że znowu Hanki nie sprał bo dobra dupa jest
>>
Edycja wielkiego zwycięstwa Polski i wielkiego zwycięstwa PiS-u

Chwała wielkiej Szydło

Chwała wielkiemu Dudzie

Chwała wielkiemu Kaczyńskiemu

Chwała wielkiemu Macierewiczowi

I czołem wielkiej Polsce!
>>
File: 1452536612712.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536612712.jpg
51 KB, 458x430
>>53834647
Głosować na Szwedzcy Demokraci!
>>
File: 1450463565142.jpg (121 KB, 804x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450463565142.jpg
121 KB, 804x1065
CHWAŁA IMPERIUM
>>
>>53834677
TO NADLUDZIE
>>
File: 1431534346072.jpg (93 KB, 400x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431534346072.jpg
93 KB, 400x622
>>53834677
mięśniacy
>>
>>53834647
wytrysk tez masz przedwczesny?

prawdziwa nitka
>>53834763
>>53834763
>>53834763
>>
ej a moze demokracja naprawde jest chujowa?
>>
>>53834865
Potwierdzam.
t.faszysta
>>
>>53834677
to mesjasze europy
>>
>>53834647
>kor*b nagle jest prawakiem i za PiSem
Zuchy, może coś z niego wyrośnie. Musimy dać mu nasze wsparcie i chwalić go za wybór PiSu na każdym kroku.
>>
>>53834865
Potwierdzam.
t.syndykalista
>>
>>53834865
ja lubię monarchię
>>
>>53834864
>309 post
>przedwczesnie

Masz ból dupy że tylko ciebie jara 2d?
nie forsuj chujowych chińskich bajek.
Bo stosy w nowigradzie czekają.
>>
>>53834864
>m-m-m-m-m-m-m-moje zasady
I tak mody skasują.
>>
>>53834922
na pewno będzie można mu to wypominać na każdym kroku, ale nie wywołuj wilka z lasu
>>
>>53834953
309 post to przed limitem pacanie

310 to limit
>>
>>53834865
Kaczokracja to jedyny prawilny system.
>>
>>53834865
>wybiera więszkosć
>wybrani mogą wszystko
nie no co ty mati, spoko opcja
>>
Dlaczego Gdańsk najlepsze polskie miasta?
>>
demokratycznie widzę, że ten fred zostaje, jako, że inne fredy puste. główny fred wybrali Polacy
>>
>>53834922
faktycznie może nie jest taki zjebany.

>>53835021
Bo jest niemieckie :^)
>>
>ostatni tweet lisa byl 3h temu

zuchy a co jesli przegryzl gruczoly jadowe i sie sam zatrul?
>>
>>53834922
pół godziny temu pluł na szydło i kaczafiego. Chuj w dupę temu korabowemu oportuniscie. Dzien sznura dla niego
>>
polacy robacy
>>
>>53835051
>Bo jest niemieckie :^)
*wolne

gdanszczaki to fajne chlopaki, jo
>>
>>53834994
O to chodzi zuchu, ale zamiast negatywnie przypominać, można go przyrównywać do nas.
>>
>>53835051
Daj go wtedy, czy dać go do Szwecji :^)
>>
>>53835051
TAŃĆZ KURWO
>>
>>53835055
najpierw nie wierzył, potem się wkurwił, potem próbował negocjować, teraz ma depresje, to zostaje mu już tylko akceptacja
>>
File: 1453063027068.png (732 KB, 724x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063027068.png
732 KB, 724x714
Nie ma lepszego androida niż Kurarin, a Major najwyżej jest jej prorokiem.
>>
>>53835046
PRAWORZĄDNOŚĆ
>>
>>53835126
a kolega to widzę, niepoprawny idealista. można i tak
>>
>>53835158
Ta z Dimension W lepsza.
>>
>>53834647
Poezja. Jak uciekające szczury z tonącego statku.
>>
File: 1445806004276.jpg (40 KB, 256x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445806004276.jpg
40 KB, 256x259
>>53834745
>petite_brit_slut_interracial_gangbabg_part1.mkv
>>
Polska jest kolonią Rosji :^)
>>
File: 1406612358463.jpg (335 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406612358463.jpg
335 KB, 1920x1080
>>
kuce czo to syndykalizm bo nazwa fajna może bende zwolennikiem

dejcie mnie tą czerwoną pigułkę
>>
File: Tears_In_Rain_Roy.png (88 KB, 300x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tears_In_Rain_Roy.png
88 KB, 300x230
>>53835158
>>
File: 1453074594980.jpg (36 KB, 500x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453074594980.jpg
36 KB, 500x537
>>53835214
Dlaczego kłamiesz?
>>
>>53834647
Korwa gdzie jest Kurwin w tym wszystkim?

>>53835307
Już mi twardnieje.
>>
File: 1438624126175.jpg (2 MB, 2048x1697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624126175.jpg
2 MB, 2048x1697
>>53835354
>>
>>53835351

A Rosja jest kolonią Czeczenii i Mongolii.
>>
>>53835359
To kiedy syndyk przychodzi i zamyka ci firmę, a ty zostajesz z długami.
Proces ten nazywamy syndykalizmem.
>>
>>53835351
you have to try harder mf
>>
>>53835399
Nie muszę kłamać, po prostu mam dobry gust.
>>
File: 1438624185810.jpg (927 KB, 2713x1982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624185810.jpg
927 KB, 2713x1982
>>53835429
>>
>>53835430
kek

>>53835447
it's hard to banter using google translate.
>>
File: 1452766493363.png (68 KB, 354x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452766493363.png
68 KB, 354x191
Prawaki nagle jakimi się zrobili feministami to o ja jebe.
>>
>>53835307
muslimy jeszcze z iphonami biegaja, moze dobra jakosc bedzie
>>
File: 1438624336537.jpg (2 MB, 1795x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624336537.jpg
2 MB, 1795x2048
>>53835495
>>
Miejmy zjednoczyć!
>>
>>53835523
szacunek do kobiet to nie feminizm
feminizm nie szanuje kobiet
>>
File: 1438624665581.jpg (1 MB, 2048x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624665581.jpg
1 MB, 2048x1364
>>53835568
>>
File: 1453124008277.png (207 KB, 301x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453124008277.png
207 KB, 301x689
>>53835581
>>
>>53835616
to
>>
File: 1438624704580.jpg (666 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624704580.jpg
666 KB, 2048x1536
>>53835631
>>
>>53835650
:(
>>
>nie ma koriaba od 20 minut
>>
File: 1438624792861.jpg (2 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624792861.jpg
2 MB, 2048x1536
>>53835687
>>
File: kurarin.png (130 KB, 540x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurarin.png
130 KB, 540x292
>>53835158
wsadziłbym jej tam palce żbsz
>>
>>53835736
To niedobrze, samemu mi się nie chce łowić.
>>
File: 1445899711265.jpg (52 KB, 333x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445899711265.jpg
52 KB, 333x345
>>53835736
Daj Panie Boże, że gnoja zbanowali
>>
>>53835736
>lis nie tłituje
>koriab nie postuje
przypadek? nie
>>
File: 1438624954906.jpg (2 MB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438624954906.jpg
2 MB, 2048x1365
>>53835736
postuje pandy
>>53835747
>>
>>53835581
you fucked us over, fuck off

not even a mention of an alliance until you gib stairs
>>
File: 1452183853019.jpg (62 KB, 999x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452183853019.jpg
62 KB, 999x749
Jak Polska jest w formie, to nie mam czasu/weny
ehh anoni
>>
>>53835736
Może się wreszcie zajebał, ale to by było zbyt piękne, prawda?
>>
>>53835824
NOO just a bad king
>>
File: 1438625064187.jpg (2 MB, 1365x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438625064187.jpg
2 MB, 1365x2048
>>53835819
>>
Przypominacz że
Korea Północna > Japonia >>>>>>>>>> gówno >>>>>>> korea południowa
>>
ehh przyszła kurwa, ignorować danonki
>>
File: 1438625139179.jpg (2 MB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438625139179.jpg
2 MB, 2048x1365
>>53835877
>>
>>53835910
To. Korea Południowa nawet dobrej gierki nie potrafi zrobić.
>>
dobra nie chce mi sie dalej postowac
>>
Anony czy ludzkosc ogarnie taką technologię do końca XXI wieku?

https://www.youtube.com/watch?v=kF2TOmMRt_E
>>
>>53835955
https://youtu.be/B0WhdhbImLM
>>
anony myślicie że gdyby mi zdiagnozowali depresje to by mi przysługiwał urlop zdrowotny na studiach?

kto wogóle może zdiagnozować depresje? psycholog wystarczy?
>>
>>53835955
po chuj im dobre gierki? graja w lola

niektorzy jeszcze z nostalgii w starcrafta
>>
>>53836043
weterynarz
>>
>>53836013
>te puste ulice z pojedyńczym pojazdem co kilometr
realizm żbsz
>>
>>53836043
Nie wiem, ale słyszałem jakies legendy o rencie.
>>
>>53835876
>bad king
>consistently considered one of most popular monarchs in Sweden
>>
>>53836043
jak najbardziej ci przysługuje
>>
File: haha kurwa.png (164 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha kurwa.png
164 KB, 373x500
>>53836053
>>53835992
>>53835929
Have you gotten an haircut yet?
>>
kurwa, korab to sie zachowuje jak spierdolony dzieciaczek z autyzmem który zmienia zdanie co 5 minut i potrafi się tylko pienić. Trochę jak klocuch12, ale klocuch robi to specjalnie i jest nawet zabawny
>>
File: serveimage.jpg (156 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
156 KB, 640x427
>>53835910
A ponad tym wszystkim jest Mongolia. Przepiękny skyline.
>>
>>53836003
Jest już taka technologia anonie,
Można robić sztuczne połączenia nerwowe, naczynia krwionosne, narządy czy mięsnie.
Gorzej jest z czymś co by nadzorowało ich pracę, brak jest syntetycznego mózgu....


http://cordis.europa.eu/result/rcn/173629_pl.html
>>
czy w tym roku był jakis temat o anonie na studniówce, czy tym razem nikt nie chce się narażać na osmieszenie?
>>
>>53836196
KONKURS MINIKRAFT WYNIKI
>>
>>53836168
Whom? The polish Vasa? no way
>>
>>53836190
ten mongoloid to koriab?
>>
>>53836053
jak się zachwycają gównem jak lol to fakt nie potrzebne im dobre gry bo nie mają gustu
>>
>>53836237
Jesli pisze tu chociaż jedna osoba poniżej 20tego roku życia to ja sobie stąd idę.
>>
>>53836243
i meant karol gustav

deluge was worse than holocaust desu
>>
>>53836238
koriaba nikt nie lubi, kruuciii XD trudne!
>>
>>53836266
tak
>>
zapomniałem że to moje kowbojskie ma 40 stron XD w sumie mógłbym sprzedać gdzieś
>>
>>53836198
>tug nigdy nie będziesz gównopostować z jurt
>>
>>53836238
Minecraft?
Jest już nowy serwer /int/crafta?
>>
>>53836286
gdzies tak 90% osób tutaj jest poniżej 20 roku życia i to chyba bardzo dokładnie widać.
Zresztą sam koriab ma jeszcze 19 lat z tego co pamiętam.
>>
>>53836111
>paliwa wystarczy na jedno okrążenie
>>
>>53836307
That was Karl X Gustav, the wrecker of Poland and Denmark.
>>
>>53836350
>gr*nie w gi*rki dla małych dzieci
>>
>>53836366
ja mam 26
>>
>>53836366
Wiem, ale chciałem wyraźnie zobrazować moją pogardę.
>>
>>53836366
Magister inżynier z dużego miasta, hetero, wiek 25 here.
>>
>>53836013
>don't stare at me, i'm on duty

kekam

ale nie wyglada najgorzej jak na nich
taki arcade z lat 90
>>
>>53836437
kurwa podobnie jak ja, myslałem, że już inżynierów nie ma
>>
>>53836326
hahhah taki mongolizm że wygląda prawie jak maciek z klanu
>>
>>53836366
pierdolisz, /polska/ jest dość nadwiecka
>>
>>53836437
*skrytopedał
>>
>>53836437
>>53836480

magister inżynier, jak to dumnie brzmi, pewnie jakiś chujowy kierunek jak inżynieria środowiskowa albo teleinformatyka co mati XD?
>>
>>53836480
Inżynier ale hetero anonie :^)
Nie mysl sobie że zaruchasz
>>
Is there any polish metal that sounds like this?: https://www.youtube.com/watch?v=ogLwHEPyXBE
>>
>>53836611
you need to be 18 to post here
>>
>>53836656
:^)
>>
File: 1451864249618.jpg (115 KB, 900x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451864249618.jpg
115 KB, 900x804
>>53836366
>>
>>53836111
Bo to symulator PRLu.

>>53836345
Wszystko jest możliwe zuchu. Obrazek relatywny.
>>
>>53836053
A ty tam kurwo wiesz co to dobra gierka.
>>
File: 1441801430923.gif (762 KB, 300x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441801430923.gif
762 KB, 300x170
>g*erki
>>
How could you fuck up so much?
>>
>>53836523
i chuj ale na drzwiach sobie jebnąłem mgr inż przed nazwiskiem.
Na grobie też karzę tak napisać, niech wiedzą że człowiek wykształcony
>>
Streśćcie mi inbe z Europarleamentu.
>>
>>53836875
We didn't have Jarosław Kaczyński then
>>
>>53836875
it's all lithuanians fault
>>
>>53836875
(You)
>>
File: _6bM_k.gif (1 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_6bM_k.gif
1 MB, 320x180
>>
>>53836973
thanks
>>
>>53836940
Większosć parlamentarzystów po stronie Polski
Francuz, Czech, Niemiec powiedzieli "Jestem Polakiem" i poparli obecny rząd
Większosć parlamentarzystów zgadza się, że debata była niepotrzebna i odwraca uwagę od innych problemów. Ponadto krytyka podwójnych standardów Unii

Szydło bajeruje Unie, ale też wytyka ich własną hipokryzję.

Jedyny POwiec na sali, również powiedział, że debata jest szkodliwa dla Polski, ale zapomniał dodać, że to wina PISu przez co wyszło na to, że PIS miał rację.

Anglik hindus popiera obecny rząd Polski.

Nawet Jeden z głównych KODowców zgadza się, że Szydło dała dobre przemówienie.

PO spierdoliło z sali biegiem.

Ogólnie jaja jak ja pierdolę.
>>
>>53834865
potwierdzam
>t. autorytarianin
>>
>>53836940
wypowiadali sie jacys kurwie z partii zielonych z niemiec, że historia sie powtarza i że demokracja zagrożona. Potem PiS zaczął gadać że niczego nie są winni i moga ich cmoknąć w pałe. Potem francuzi, kilku niemców i czesi zaczeli napierdalac ze w tych dniach oni są Polakami i jak chca krzywdzic Polske to skrzywdzą unie i zeby nie robili se jaj. PO ucieklo z sali, korwin przymemił jak zawsze. kaczor króluje, unia zaorana, demokracja rozjebana
>>
>>53836366
22, robolskie gówno co odpadło z 2 kierunków studiów przez własne lenistwo a teraz zapierdala na nocke na magazynie tutaj here
>>
File: P4tqam.gif (2 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P4tqam.gif
2 MB, 320x180
>>
>>53836940
to samo co przez ostatnie tygodnie u nas

>ej pis, troche maniane odpierdalacie
>a-a-aa-le wy odjebaliscie gorsza/podobna

wyjebane w dwie strony żbsz, kompromitacja obustronna. mam nadzieje ze biedni europoslowie nie dostana bonusow za nadgodziny przez to ze sie debata wydluzyla
>>
>>53836366
22 lata, dziecko w drodze
>>
>>53837353
kochaj jak swoje
>>
>>53837353
życzę zdrowego byczka ;^)
>>
File: 6hqMXk.gif (2 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6hqMXk.gif
2 MB, 320x180
>>53837268
>>
>>53837382
ale swojego nienarodzonego brata to ty szanuj
>>
>>53837353
to ten anon od gwaltu?
>>
File: Osaka4.jpg (45 KB, 447x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Osaka4.jpg
45 KB, 447x446
>>53836366
Prawie 18.
>>
>>53837467
PAN SZATNIA HALO
>>
>>53837467
>prawie
Prawie robi wielką różnicę.
no to będzie banik raz
>>
>>53837436
>>53837305
>>53837020
>.gif
smród

>>53837465
nie
>>
File: 1439499175349.webm (583 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439499175349.webm
583 KB, 720x404
ehhhhhhhhhh anoni
>>
>>53837078
well you lost your empire as well
we should have allied against russia
>>
>>53836933
Mój instruktor w nauce jazdy kazał sobie pierdolnąć mgr inż. na pieczątce. Straszny skurwiel z niego był. Taki mgr inż, że w nauce jazdy skończył.
>>
File: 1451692598911.jpg (34 KB, 382x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451692598911.jpg
34 KB, 382x400
>>53837711
>koty
>>
File: 1427060815741.jpg (92 KB, 912x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427060815741.jpg
92 KB, 912x576
23 prawik który nigdy nie miał dziewczyny tutaj

wyjebane mam już w sumie po co mi to jak mam gi*rki i anime
>>
>>53837749
>mgr
>wykształcony
to taki żart, nie? Przecież tytuł magistra teraz to jak zdanie testu gimnazjalnego na 60% 10 lat temu. Nawet Komorowski jest magistrem, lol
>>
File: akarinn.png (474 KB, 1500x2050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akarinn.png
474 KB, 1500x2050
>>53837774
>>
>>53837869
mgr, a mgr inżynier to dwie różne sprawy
>>
>>53837927
naprawde nie

nawet na "lepszych" kierunkach nie tak ciezko jest zostac mgr
>>
>>53836933
to do Ciebie było:
>>53837869
>>
>>53837927
teraz to kurwa byle debil dostaje inżyniera
jest tyle chujowych prostych kierunków jak inż środowiskowa że to nie jest sztuka
>>
>160 postów
>wciąż nie było chińskich rytuałów
>>
>>53838031
zapomniałem, że jest też i takie gówno
>>
File: 1445572291728.jpg (127 KB, 400x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445572291728.jpg
127 KB, 400x383
>już 19 stycznia
>>
>>53838063
znam gościa totalnego debila co jest na inż środowiskowej.
matura matma, fizyka wszystko do dupy
noooo ale on jest na POLYTECHNYCE i BEDZIE INZYNIEREM
>>
>>53838038
zaczynaj anonu
>>
>>53838227
nie załamuj mnie kurwa. chyba zacznę mysleć poważnie nad doktoratem.
>>
>>53837869
>tug 9 lat temu pisales egzamin gimnazjalny
>wszystko na 100%
>teraz NEET z tytulem """inzyniera automatyki"""" po PW

gdzie to wszystko poszlo nie tak
>>
>politechnika

cenię kulturę sebixów za łatwy dostęp do narkotyków i towarzystwo do gierek, którą to może zapewnić jedynie ta forma nobilitowanej zawodówki
>>
>>53838280
>inzyniera automatyki
to pracy dla programistow PLC nie ma? znasz chociaz niemiecki?
>>
>>53838272
tak jest mati zrób sobie doktorat, doktor inżynier magister zarządzania czy inżynierii środowiskowej to jest ktoś XD
respekt jak zarządzasz w markecie albo zbierasz śmieci i czyścisz środowisko GWARANTOWANY
>>
File: 1342212633916.jpg (156 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342212633916.jpg
156 KB, 863x752
>>53838187
>>
File: 1431982069416.jpg (27 KB, 537x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431982069416.jpg
27 KB, 537x685
ANIMU
>>
>>53838391
chciałbym, aby mój intelekt został wreszcie doceniony
>>
anony a z technologii chemicznej to będą jakies hajsy?
>>
File: 1441918877789.jpg (48 KB, 277x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441918877789.jpg
48 KB, 277x296
>>53838280
>tug tytuł technika informatyka narazie
>generalnie jesteś na studiach ale sam kurwa nie wiesz co robisz
>nigdy w życiu nie miałeś żadnego planu ni pomysłu na siebie
kurwa nie wiem stary

ja pierdole ja potrzebuje prosto wyznaczonej drogi a nie kurwa. gdzie jest mój prosty cel do którego miałem iść
>>
>>53838414
TO RAK
>>53838435
to się o to postaraj, dobra praca sama z nieba nie spadnie, proponuję wyprowadzić się do dużego miasta np Warszawy lub Poznania
>>
>>53838391
dlaczego mam wrażenie, że za takimi postami zawsze stoi jakiś podwiek z liceum, a nie ktoś, kto cokolwiek w życiu osiągnął?
>>
>>53838267
zacząłem, twoja kolej
>>
>>53838484
A czego chcesz od życia? Pieniędzy? To od razu weź się powieś.
>>
File: 1446420669772.gif (201 KB, 924x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446420669772.gif
201 KB, 924x520
>>53838414
ANIBU
>>
>>53838414
ANIBEEE
>>
File: Abe.gif (223 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Abe.gif
223 KB, 640x480
>>53837516
Meido ma wyjebane na polakow gowniakow.
>>
>>53838486
ale ja mam pracę. pomyliłes mnie z innym danonem, co zrobił nie tak ze swoim życiem
>>
>>53838484
1. naucz się dżawy
2. zostań programistą dżawy w korpo
3. zauważ że nikt cię nie szanuję i nigdy nie będziesz zarabiał wiecęj niż 8000 zł brutto
4. zabij się
>>
>>53838358
na semestrze inzynierskim stwierdzilem ze nic mnie to wszystko nie interesuje. cale tez studia nie lapalem sie zadnych praktyk, glownie dlatego ze organizowane byly zasadniczo przez organizacje studenckie, a oczywiscie do zadnej nigdy nie dolaczylem.

odjebalem inzynierke i wrocilem z warszawy do rodzicow na wies i neetuje tak juz dwa lata. cos ojcu czasem pomoge w pracy, a tak to zre i spie.
>>
>>53838523
Tak zawsze piszą zbóldupione nieuki więc nawet se nie zawracaj nim głowy.
>>53838564
słowo klucz
>dobra
>>
>>53838542
Jakbym to ja jeszcze wiedział czego ja chcę.
Po prostu pełznę przed siebie, tak daleko jak dam radę.
>>53838571
Kurwa, nigdy nie potrafiłem nauczyć się programowania. Chyba za głupi na to jestem.
>>
>>53837927
A to do ciebie bylo
>>53837996
>>
>>53838450
może i tak ale nieproporcjonalne do wysiłku. tutaj nie ma przemysłu chemicznego, musiałbyś jechać do niemiec.
jak studiować to:
- informatyka, top tier zarobki jak jesteś dobry, jak słaby to praca jako małpa programista dla korpo też da rade
- automatyka, automatyka i robotyka, ciężkie ale dobre studia
- energetyka, bardzo łatwo się dostać a całkiem niezła praca z tego jest
dobre są też kierunki jak metalurgia niszowe w chuj i mało miejsc pracy, zarobki za to dobre i mała konkurencja


>>53838523
to ja, t. informatyka + elektronika ze specjalizacją w dotnet i sprzętach medycznych, 8k na rękę, nie powiem gdzie bo sprzęty medyczne to nisza i mnie zdoxxujecie
>>
File: Pidgeot.png (165 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pidgeot.png
165 KB, 1600x1200
>>53838546
ANIKUKURYKU?
>>
File: kaiji.jpg (141 KB, 523x4409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaiji.jpg
141 KB, 523x4409
>>
>>53838583
A więc przez całe studia się opierdalałeś, nie chciało ci się nawet wyciągnąc ręki żeby coś zrobić, i w jakiś sposób oznacza to, że studia są chujowe?

Automatyka na PW to darmowa przepustka do dobrej pracy, o ile masz w sobie choć ziarno ambicji i chęci.

Nawet mi cię nie żal.
>>
a ja raz pracę mam, a raz nie mam. teraz nie mam, ale planuję mieć, tyle żę przez swięta się rozleniwiłem
>>
>>53838761
>że studia są chujowe?
tego nie powiedzialem

>Nawet mi cię nie żal.
ehhhhhh
>>
>>53837996
i chuj ale jestem wykształcony, a nie to co reszta mojej klasy z podstawówki, skończyli w zawodówach, technikum bez tytułu technika lub w liceach i nie zdali matury.

Także przy takim srodowisku magister inżynier i dobra praca(nie jako robol) to sukces i mam czym się szczycić.
>>
File: winter.jpg (49 KB, 884x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
winter.jpg
49 KB, 884x311
>>53838728
>>
File: 1443306250459.jpg (15 KB, 211x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443306250459.jpg
15 KB, 211x238
>>53838728
ehhh anoni, przepierdoliłem swoje dotychczasowe życie na narkotyki, co ja kurwa odjebałem, ale nie wiem co dalej bo te lata same piękne wspomnienia...
aż mam ochotę znów przyjebać
>>
>>53838825
>technikum bez tytułu technika
tacy są najgorsi. przy czym uzyskanie technika to nie je bajka
>>
>>53836933
kaze nie karze
nie bedziesz nikogo karac
bedziesz ludziom kazac
mgr inzynier analfabeta
jak ty kurwa mature zdales
>>
>>53838523
ten sam anon co >>53838697
jak myślisz że wiek = powaga etc to przejrzyj na oczy.
dobra praca wymaga odreagowania, niektórzy gównopostują jak ja, inny imprezują. dobry programista to rzadko kiedy andrzej w sweterku co czyta książki jak ma wolny dzień, większość których znam co wyciągają 10k+ w wolnym czasie nonstop imprezy i libacja żeby odreagować po bardzo wymagającej pracy i siedzeniu na dupie przez X godzin.
polecam wyciągnać kija z dupy
>>
>>53838641
wiem, dzięki Zuchu
>>
>>53838890
Rób coś ze swoim życiem a przypierdalaj w nagrodę.
z serii: jak wyszedłem ze spierdolenia, ale dalej robię, co lubię
>>
>>53838825
Po chuj w ogóle się szczycić?
Ważne, żeby zarabiać tyle ile się potrzebuje.
Masz jakies kompleksy?
>>
Why is west Poland shit?
>>
>>53839052
Wszyscy ludzie na szą mają kompleksy. Nędzne małe istotki z nas tak czy siak.
>>
>>53839091
buy a map zheng
>>
File: Untitled.png (29 KB, 590x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
29 KB, 590x231
ej lisa chyba macierello pradem po jajcach drapal
>>
Nasi rozjebali Francuzów w ręczną. Czyżby te memy o Wielkiej Polsce miały w sobie ziarno prawdy?

>inb4 grali u siebie
No grali, ale wczesniej też grali u siebie i tak trochę pierdolili.
>>
>>53838903
No dokładnie, jeden którego rodzice mieli hektary zaciążył jakąś dziewczyne zaraz po gimbazie, aktualnie pracuje on przy rozładunku towaru w monopolowym.

Inny ""znajomy"" nie zdał matury i pojechał do holandii do roboty, gdzie była sama patola i wdał się w narkotyki i jest ćpunem.

Kolejny 2 lata kiblował w technikum, a w końcu nie zdał ani egzaminu technika ani matury, czesto zmienia roboty, siedzi aktualnie na produkcji i magazynie.

Kolejny poszedł do zawodówy, siedzi na bezrobociu i jest kolejną generacją pijaków w mojej miejscowosci.
>>
powiem wam chłopaki że mam niezłą zabawę poprawiając to kowbojskie

może jest lepsze niż sądziłem zobaczymy jak skończę
>>
>>53839091
>praga
thats czechia :^)
>>
>>53834953
>tylko ciebie jara 2d? nie forsuj chujowych
>>53835046
>że inne fredy puste. główny fred >>53835154
>wkurwił, potem próbował negocjować, teraz ma depresje, to zostaje
>>53835359
>może bende zwolennikiem
>>53836003
>ludzkosc ogarnie taką technologię do końca
>>53836043
>myślicie że gdyby mi zdiagnozowali depresje to by mi przysługiwał
>może zdiagnozować depresje? psycholog wystarczy?
>>53836196
>minut i potrafi się tylko pienić. Trochę jak klocuch12, ale klocuch robi to specjalnie i jest nawet
>>53836523
>jakiś chujowy kierunek jak inżynieria środowiskowa albo teleinformatyka co mati
>>53837124
>parlamentarzystów zgadza się, że debata była niepotrzebna i odwraca uwagę od innych problemów.
>>53838583
>zasadniczo przez organizacje studenckie, a oczywiscie do zadnej nigdy nie dolaczylem
>>53838761
>nawet wyciągnąc ręki żeby coś zrobić, i w jakiś sposób oznacza to, że studia są chujowe?

What is this?
>>
File: 1452984179863.jpg (21 KB, 273x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452984179863.jpg
21 KB, 273x270
Smug blini.
>>
>>53838825
co ty anon pierdolisz. wykształcenie nie jest równe wykształceniu. dobry fachowiec jak spawacz po zawodówce/technikóm wyciąga kilka razy więcej niż ynteligent po środowiskowym zarządzaniu międzynarodowych stosunków na UJ.
o ile nie studiujesz czegoś jak infa, energetyke, elektronika, medycyna, chemia to prawie zawsze będziesz zarabiał mniej niż niewykształcony fachowiec. stolarz, spawacz, mechanik, monter, to genialny zarobek jak jesteś dobry
>>
>>53839005
ci się programiści pm-ami pojebali.
>>
>>53839191
to jest wielki rok memów. weź to poczuj
>>
>>53839091
Finally some foreigner speaking sense
>>
>>53839168
to taki gambit, teraz wszyscy sraja na PO i przechodza na nowoczesna
>>
>>53839168
ŻYJE
>>
>dostałem od nieznanego mi numeru SMSa o treści "hitler"

co tu się odjebało
>>
>>53839210
About:
1. Anime >tylko ciebie jara 2d? nie forsuj chujowych
2. depression
3. politics
4. science and technology

5. >myślicie że gdyby mi zdiagnozowali depresje
about depression

6. about some autist poster.
7. about university and studies
8. about politics
9. about studies
10. >nawet wyciągnąc ręki żeby coś zrobić, i w jakiś sposób oznacza to, że studia są chujowe?
about studies
>>
>>53839260
otóż to, tyle że nowoczesna się kojarzy z PO
prawdopodobnie jednak zwolennicy przejdą do KOD
>>
>>53839194
A widzisz? Nie ma za co ;)
>>
>>53839244
looknij to \/
>>53839192
>>
>>53837736
Yes. The loss of Finland was a tragedy, we lost our balls :(
>>
>>53839352
>tyle że nowoczesna się kojarzy z PO
no własnie coraz mniej
>>
File: 1449010019728.png (3 KB, 198x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449010019728.png
3 KB, 198x198
>>53839230
>>
>>53839161
>>53839259
So what's the reason for it being shit? I went there last year and I thought it was shit compared to south poland
>>
>>53839462
no własnie nie. przy czym petru coraz bardziej się błaźni
>>
>>53839352
to kod bedzie jakias partia polityczna? O co chodzi?
>>
File: 1443725484224.jpg (58 KB, 604x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443725484224.jpg
58 KB, 604x484
>>53839483
BLYAT

Pudziblini.
>>
File: 1435497771705.jpg (53 KB, 640x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435497771705.jpg
53 KB, 640x383
Ehh zuchy.
Dlaczego nie mogłem urodzić się ćmą.
>>
>>53839347
T-t-thanks I guess. ;_;
>>
>>53839413
dobra anon, jak jesteś taki wykształcony i wartościowy człowiek to podaj jaki kierunek skończyłeś i gdzie pracujesz.
bo jak na razie to reprezentujesz poziom NEETów z r9k walących konia do ich super zajebistego IQ czy innych testów z internetu.
>>
>>53839534
prawdopodobnie tak
>>
>>53839568
131 IQ
A gówno cię to obchodzi :^)
>>
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
HEEEEEEEEEEYYYYY DAAAAAAAAAAAAAAAAYYYY
HHHHEEEEEEEEEEEEYYYYYY HEEEEEEEEEYYYYYYY DAAAAAYYY DAAAAAAAY
TAM U POLI I VERBA
POD VERBAYU VODA
HEY TAM DIVCHINA VODU NABIRALA
HOROSHA MOLODA
HEY TAM DIVCHINA VODU NABIRALA
HOROSHA MOLODA
>>
>>53839599
uwielbiam takie robaki, robi testy na IQ, zrobił chujowy kierunek na polibudzie, teraz siedzi na dupie i nic nie robi tylko stara się znaleźć kolejny sposób na dowartościowanie i oszukiwanie samego siebie że jest czymś więcej jak śmieciem
>>
>>53839335
Ja mam dziwniejszą historię.

>miej znajomego
>znajomy przeprowadza się z rodziną
>gadaj z nim dalej przez neta co jakiś czas
>wszystko normalnie, spoko
>przestaje się odzywać
>''nie no, co będę pisał pierwszy jak frajer''
>usuwa konto na GG
>usuwa konto na fejsbukach i innych askach
>w końcu po jakimś pół roku postanawiam się w końcu odezwać i wyjaśnić co się dzieje
>piszę do niego na fona
>wyraźnie jakaś dziwna obca osoba mi odpisuje, udaje go i sprawia wrażenie kompletnego dresiarskiego penera

Czy stało się to co myślę?
>>
>>53839514
Slavs can't do shit.
>>
>>53839568
Prawdziwie inteligentny człowiek nigdzie nie pracuje i nie kończy żadnych kierunków.
Uprawia jedynie trudną sztukę kupiectwa, a wiedzę zdobywa dla siebie samego zamist się dawać dobrowolnie tresować do wykonywania ograniczonej liczby zadań do usranej smierci.
Jakiego nie masz wykształcenia to i tak jestes jedynie smieciem zależnym od przedsiębiorcy.
>>
>>53839560

gibe Turkish gf pls
>>
File: 1440700115317.jpg (44 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440700115317.jpg
44 KB, 816x612
What's the difference between wiem and znam?
>>
>>53839514
I honestly don't know. I went there a bunch of times and it just felt so weird to me, the whole vibe and people there. Like I never could put my finger on it, but it just did. And I never felt like that anywhere, be it Mazury, South Poland or Ireland. I'd honestly nuke it if I could.
>>
Jestem lewacka kurwa, ale to co sie wyprawia w europie i w polszy mnie kurwa dobija. 8 lat temu PO robi to samo co pis teraz - nikt nie pisknie. PiS to robi ?
>sankcje
>zagranica na nas gadaja
>KOD
>'TO FASZYZM!"

kurwa co to jest. przynajmniej miller o tym przypomnial, reszta lewakow dupa cicho nadal...
>>
>>53839568
mój ojciec kupił 5 tysiący akcji apple kiedy były po 0,2$. Wiesz po ile teraz są? cała rodzina żyje z dywidend.
>>
File: fluffy.jpg (149 KB, 964x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fluffy.jpg
149 KB, 964x817
>>53839558
Bo ćmy są zajebiste, a ty nie.
>>
>>53839856
wiem - I know, as in theoretically for example
znam - I know, as in someone personally or recognize/I'm familiar with something
>>
>>53839558
bosh jakie mjenciutkie
>>
>>53839870
co to za życie?
>>
>>53839733
znalazł gf?

stamtąd nie ma powrotu
>>
File: 1430850036717.gif (489 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430850036717.gif
489 KB, 300x168
>>53839911
>>53839918
Ćmobracia
>>
>>53839865
>kurwa co to jest
demokracja
>>
>>53836043
>psycholog wystarczy?

Tylko psychiatra.

Śmiecholog najwyżej zrobi ci teścik i na jego podstawie wyśle do prawdziwego lekarza - psychiatry.
>>
>>53839856
wiem applies to "i know that he fucked my girlfriends" or "i know this information"

while znam is speificly for place for people or things that are tangibe like "i know this place" or "i know this guy" or "i know this game"

however, you can use wiem if you say in the sense of "i know ABOUT this person" "i know ABOUT this game" etc.

makes sense?
>>
>>53839976
nie, to jest liberalno lewicowa propaganda. gdyby to byla demokracja to jakby PO 8 lat temu to robilo, to tez by na nas sankcje chcieli wtedy nakladac. ale nie - jak centrolewica zmienia sklad panstwowej telewizji czy robi skandal z trybunalem, to wtedy to jest 'progresja'.
nawet nam lewakom sie chce rzygac.
>>
File: petru.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
petru.webm
2 MB, 1280x720
>>53839949
>>
>>53840137
nie musisz aż tak podkreslać swoich "sympatii" politycznych. na dzień dzisiejszy, mamy nieco lepszy rząd od poprzedniego. niewiele to mówi, ale też niewiele jest o czym mówić.

tutaj jestesmy po to, aby lepiej się poczuć, pomemić, posmiechać i dobrze się bawić.

>>53839856
wiem, że nie znam
>>
>>53838697
Wojtek?
>>
File: 1451928574511.png (640 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451928574511.png
640 KB, 600x777
>>53840008
>using such a normiecuck first example
>>
>>53840202
CZEMU PETRU NA TORACH?
CZEMU PETRU NA TORACH?
>>
>>53839865
zagranica dzis zamkneła japy, sami sie zaorali w parlamencie europejskim. Tak mocno, że lis przez 4h nie wiedzial co wytłiterować, a PO wyjebalo z sali oknem
>>
>>53840244
nie
>>
>>53839930
On już miał gf jak ze mną gadał, to był spierdonormik. Podejrzewam, że jakiś zjebany pener dresiarz mu coś zrobił i podpierdolił mu telefon. Bo na to wszystko wskazuje.
>>
>>53839558
>>53839911
>>53839952
pamiętam jak w lato łapałem ćmy do ręki, a one zamiast spierdalać tak fajnie mi po łapie chodziły i nawet głaskać się je dało ehhhhh
>>
Pamiętacie Tibię?
Kiedyś broniłbym krzesłem.
>>
>>53840424
https://www.youtube.com/watch?v=Z7gdlKyuXGM
>>
>>53840424
tylko metin
>>
>>53840424
A ja byłem sorkiem i waliłem z SD.
A kolega był druidem i mnie healował.
>>
>>53840424
znam paru gosci którzy nadal grają w wieku 20-kilku lat
>>
>>53840535
Niech zgadnę, ich OS to nadal Windows XP.
>>
https://youtu.be/pXb1qL-Ym18
czy korab szanuje
>>
>>53840424

tak
grało się swego czasu
>>
>>53840564
a chuj tam wie
grali w gimbazie, przestali, przypomnieli sobie ze 2 lata temu i do tej pory grają
>>
>>53840564
XP najlepszy jest
>>
>>53840325
mógł nr telefonu trafić z powrotem do puli? tajemnicza sprawa, jak z filmów o bondzie
>>
>>53839835
But I barely get out of my bed.
>>
File: ss01_full.jpg (152 KB, 800x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ss01_full.jpg
152 KB, 800x552
Ekhem.
>>
>>53840424
>tibia
Grałem w gimnazjum na lekcjach informatyki dopóki ktoś nie pokazał mi Maple Story, przy którym spędziłem 3 lata.

>tug Maple Story kiedyś było lepsze niż teraz
>>
>>53840595
czy to te słynne memy
>>
>>53838903
>przy czym uzyskanie technika to nie je bajka
Ciekawe jakiego. Egzamin zawodowy z informatyki to kpina.
t. technik informatyk

>>53840424
Daj spokój. Przez to gówno ominęły mnie złote lata Ragnaroka.
Ale przynajmniej Tibia dała nam takich ludzi:
https://www.youtube.com/watch?v=Pb-GV5tVyfM
https://www.youtube.com/watch?v=aFgyTJuOlho
>>
>>53840795
t. technik ekonomista, który i tak poszedł na studia
>>
https://www.youtube.com/watch?v=N83X6b0Zrsc
>>
>>53840826
>który i tak poszedł na studia
Ja też. I co?
>>
Margonem > Tibia > Metin
>>
>>53840910
To.
>>
>>53840872
i nic, tak tylko sobie mówię
>>
File: 1452363184994.jpg (10 KB, 239x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363184994.jpg
10 KB, 239x211
>>53840795
>"gracze"
>>
>>53840872
I jest czlowiekiem wykształconym.
A jego żona będzie mówiła "mój mąż jest po studiach"

>>53840910
>>
>>53840292
co sie stalo? ja odciety od polskiej telewizji.
>>
>>53840910
Gówno >> Margonem > Tibia > Metin
>>
>>53840667
inny anon. jeśli postanowił zmienić numer, żeby się odciąć od znajomych to tak, numer po czasie wraca do puli
>>
>>53841043
PO spierdoliła tak bardzo, że nawet Lis po nich jedzie.
>>
Jeśli dubsy to Duda to dupa
>>
Jeśli dubsy to Korwin to ruski agent
>>
>>53841190
na chuj ci te boje, wszak zwycięstwo i tak moje
>>
>>53841143
a ten skurwiel serio nie ma co robic? Tak patrze na jego odstepy miedzy wiadomosciami i zazwyczaj to 3-5 minut
co za zgnily neet
>>
>>53841288
>zgnily neet
Lis jest teraz jednym z nas
>>
File: 1316089571082.jpg (304 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316089571082.jpg
304 KB, 800x800
>>53841076
Ragnarok > Maple Story >>>> Gówno >> Margonem > Tibia > Metin
>>
w następnej /polsce/ wkleję western

chcecie sam pastebin czy i pdf? sformatowany jest do czytania
>>
>>53841365
>>53841365
>>53841365
>>53841365
>>
>>53841288
jakiś student mu to prowadzi na bank
>>
File: 1452621802892.jpg (17 KB, 267x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621802892.jpg
17 KB, 267x262
>>53841386
>303
>>
File: o kurwa.gif (320 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o kurwa.gif
320 KB, 300x169
>>53841277
>>
>>53840795
>łachudra

Uwielbiam to słowo
>>
>>53841103
Też bym tak pomyślał, ale ten pener najpierw udawał mojego znajomego. Kiedy się zapytałem czy nim jest, powiedział że tak, to on. A potem po udawaniu go jakiś czas (i to nie w taki żartobliwy sposób, jakby w ogóle go nie znał i z jakiegoś powodu próbował go udawać) robi zwrot o 180 stopni jak jakiś zjeb i mi mówi, że mnie pojebało że w ogóle mogłem pomyśleć, że to on. W ogóle wydawał się jakiś taki chory, wręcz prawie psychotyczny/borderlajnowy. Udawał go aż mu nie powiedziałem kim jestem tak ogólnikowo (bo już podejrzewałem, że coś jest nie tak i to nie on) i potem wtedy miał tą naglą zmianę. A po moim opisie to ten prawdziwy znajomy na pewno by mnie poznał. Podejrzane. Może zadzwonić pod ten numer?
>>
>>53841856
a glos mial podobny?
>>
so how's your democracy holding up lads? haha
>>
>>53842388
Quite well, thanks for asking. #iampolish
>>
File: 1451999624706.jpg (62 KB, 640x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999624706.jpg
62 KB, 640x346
>- Spotkałem się z przedstawicielami KOD. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni paraliżem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jestem pewien, że polska opozycja i społeczeństwo obywatelskie powstrzymają rząd PiS przed atakami na TK – napisał na Facebooku, publikując powyższe zdjęcie, Verhofstadt. Jak podkreślił, ruchy antypisowskie w Polsce „mogą liczyć na nasze wsparcie”.

zuchy szanujo?
>>
>>53844472
nagraj siebie mówiącego "kim ty kurwa jesteś i kto ci płaci" i wrzuć mu na fejsiku.

Ta fraza bardzo skuteczna jest w skupianiu atencji osób trzecich.
Thread replies: 314
Thread images: 75
Thread DB ID: 454050[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.