[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 419
Thread images: 151
File: 1450673981042.jpg (2 MB, 1116x1579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450673981042.jpg
2 MB, 1116x1579
>>
every thread deserves at least one reply
>>
>>53814566
this thread is now rightful mongol clay
>>
>MFW I can't pass my swedish tests

God damn it why is this country so cucked.
>>
jaså??? din morsas bögröv??? jävla svenskidiot, du är en svensk som behöver rövknullas i några timmar... tills du fattar vem som bestämmer i det här skitlandet... jag hoppas din mamma får cancer och dör äckliga svennebög... alla svenskar är bögar eller pedofiler... en bra svensk är en död svensk... din äckliga horunge, cancer i din mammas horiga fitta...
>>
>>53816467
rude
>>
File: 1412113054909.jpg (143 KB, 400x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412113054909.jpg
143 KB, 400x580
>>
a
>>
>>53816467
nä nu
>>
>>53814566
Hello Sweden Good morning, how are you on this fine day?
>>
gib Båhuslen.
>>
>>53818192
Hva har skjedd med norgetråden?
>>
>dkn ingen fv
>>
File: 1453155365786.png (346 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
346 KB, 885x1075
>>53820924

>dkn ingen HÖ TE fv
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
https://www.youtube.com/watch?v=Doy2i_m02VI
tänkte ta mig tid att dela med mig av lite fin musik jag hittade

breva bra skit tack
>>
File: 1411215492454.jpg (6 KB, 196x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411215492454.jpg
6 KB, 196x185
>dkn man såg en carlanderskakopia på gymmet
>>
File: 1436251203416.jpg (20 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436251203416.jpg
20 KB, 418x359
>flyttar till lägenhet från mitt NEET-barndomshem
>får grov ångest och vill hem igen redan dag två
lägenheten var ett misstag
vad gör jag grabbar
>>
File: 1097772.jpg (82 KB, 551x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1097772.jpg
82 KB, 551x768
>>53821125
>1985
>unintelligible ayy lmao speak
i orden
>>
>>53821147
Om du bor i Lasseholm så var det 100% han
Har är en lurig jävel den där Lars
>>
>>53816467
If you don't stop we'll force you to take syrians.
>>
File: reina.png (107 KB, 464x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reina.png
107 KB, 464x634
Hej.
>>
>>53821163
>dkn för fattig för en lägenhet
>>
>>53821179
Calle?
>>
File: joanass.gif (492 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joanass.gif
492 KB, 500x280
>>53821094
Hon var faktiskt jävligt högtest. I stil med detta
>>
File: 1435327611062.jpg (101 KB, 698x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435327611062.jpg
101 KB, 698x576
>>53821223
Jag med. Föräldrarna betalar och tror att jag ska jobba. Men lägenheten är typ några km från deras hus och jag har inga vänner.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53821163
Det går över. Jag kände likadant och drog "hem igen" och sov en natt eller två. Efter en vecka eller så blir man van, och sedan kommer du fråga dig hur fan du stod ut med att bo med dina föräldrar innan.
Det löser sig. :3
t. bott ensam sedan 2012
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53821163
hur gammal?

proffstips: att ha kläder på sig eller ha någon som helst diskretion blev just frivilligt
>>
File: 1437583596682.jpg (57 KB, 500x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437583596682.jpg
57 KB, 500x365
>>53821163
Accepter din skæbne, fuccboi. Tag livet ved lårene og hamre din pik i hullet. I det mindste har du en lejlighed og kan være alene i fred.
>>
File: 1453214244518.png (61 KB, 247x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453214244518.png
61 KB, 247x589
>>53821222
Hej. Fin bild, jag sparar den. :3
>>
>>53821266
>Föräldrarna betalar och tror att jag ska jobba
>dkn ingen mor eller far som betalar en lägenhet till mig

Jag kan flytta in hos dig så får du sällskap :3
>>
>>53821225
Lasse ja
som sagt, lurig jävel den
>>
>>53821179
Nej men liknande frisyr, blond, ansikte och

längd
>>
>>53821147
Hur kort var han?
>>
>>53821309
SVENSKA ELLER LÄMNA TRÅDEN. Du får väl för fan göra en /gröt/ tråd där ni danskar kan samlas
>>
>>53821369
håll käften seriöst innan jag nitar skiten urej
>>
>>53821290
m-men... det är massa ljud från andra lägenheter och bor i fittområde och har 0 vänner osv osv

>>53821295
21. Och jag har tyvärr fönster och elementen suger så det är skitkallt.

>>53821321
hade föredragit någon av honkön men..
>>
>>53821342
sätter fortfarande en sällsynt groda på att det var Lasse
>>
>>53821369
Är du läskunnig?
>>
File: 598435983458345.png (57 KB, 209x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
598435983458345.png
57 KB, 209x184
>>53821294
hmmm
>>
File: 1452099038098.png (126 KB, 500x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452099038098.png
126 KB, 500x398
>>53821369
>snacka skit om brödrafolk
>>
>>53821383
nej jag kommer fortsätta klaga.

>>53821402
ja men i Sverigetråden pratar vi svenska.

>>53821409
är ingen brödrarfolk-upplaga alltså är denna tråden enbart till för svenskar
>>
File: 144661437347.jpg (98 KB, 444x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144661437347.jpg
98 KB, 444x430
>klubbslampor som sjunger med "No Role Models" utan att lyssna på lyriken

skrattar varje gång
>>
File: image.jpg (30 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 600x450
>>53821409
kanske ditt brödrafolk inte mitt
>>
>>53821369
Fan, Danskhatar-anon! Lämna honom i fred!
>>
>>53821388
>det är massa ljud från andra lägenheter
Så är det, tyvärr. Man vänjer sig vid det också.

>och bor i fittområde
Man kan inte välja i dagens Sverige, anon.

>och har 0 vänner osv osv
jvdk

Njut av att kunna vara ensam och göra vad du vill istället. :3

>fönster och elementen suger
jvdk också
Borde heema min hyresvärd
>>
File: 1433123172451.jpg (1 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433123172451.jpg
1 MB, 2560x1440
>>53821369
Er aldrig på /int/ men nu tror jeg jeg skal begynde at komme her noget oftere. Har kun set to andre DK flag.
>>
>>53821449
Jag tycker danskar är närmare oss svenskar än cuckholmare.
>>
>>53821452
>det bildet

Hei muhammad
>>
>>53821452
Berätta mer om ditt brödrafolk negeranon
>>
File: 1451786675935.png (341 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451786675935.png
341 KB, 640x480
>>53821465
>man lägenheten kostar 2300 i månaden för den ligger åt helvete ut i obygden
>>
>>53821452
Blatte
>>
>>53821449
>>53821452
ni jävligt jobbiga favä
ser hellre att ni drar än dansken
har ni seriöst ingen annan tråd ni kan öppna och klaga i
ring mamsen och gråt ut eller något
varför ska ni projicera ert självhat på folk hela tid1
>>
>>53821469
avlägsna dig själv.
>>
>>53821449
>är ingen brödrarfolk-upplaga alltså är denna tråden enbart till för svenskar
Og dog har du intet problem med at tage millionvis af Afrikanere og Arabere ind i dit nabolag.
>>
>>53821517
>dkn 4,3k för att bo här bland alla mdongos och bilals
>>
File: 1441967383108.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441967383108.png
82 KB, 301x307
>>53821503
>skylla på mig

har fan brevat ett brev i tråden fy helsike >>53821451
>>
>>53821556
Trigga mig inte nu Preben.
>>
>>53821556
ta gärna in flera miljoner afrikaner än dig
>>
>>53821550
Tror du skal avlägsna din mor fra min kuk.
>>
>>53821542
dansken tillför INGET till diskussionen
>>
File: 1427727163653.jpg (67 KB, 606x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427727163653.jpg
67 KB, 606x496
>>53821465
Jag har ju sumpat allt. Kan ju bara ta livet av mig också. Om föräldrarna har vallat runt en till en massa fantastiska platser fyllda med livsnjutande nbögar och söta flickor och man har bott i en stor villa och fått finbiff till middag, vet jag inte om man kan uppskatta vetskapen att resten av livet är mikromat, död-slut-jobb, låg lön, ensamhet och minnen om vilket as man var.
>>
>>53821609
Lämna Sverige om du inte hellre hade tagit hela danska och norska befolkningen i ditt eget hus än låta det där ske.
>>
File: NS2D-anons flickor.png (713 KB, 1371x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NS2D-anons flickor.png
713 KB, 1371x779
>>53821222
Har jag missat någon?
>>
File: DSC04531.jpg (4 MB, 3917x2938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04531.jpg
4 MB, 3917x2938
Hell seger!
>>
>>53821655
>Om föräldrarna har vallat runt en till en massa fantastiska platser fyllda med livsnjutande nbögar och söta flickor och man har bott i en stor villa och fått finbiff till middag, vet jag inte om man kan uppskatta vetskapen att resten av livet är mikromat, död-slut-jobb, låg lön, ensamhet och minnen om vilket as man var.

Går du seriöst från det där till det här?
Vifif
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
>>53821589
Sluta använda mina bilder din jävla lallare
>>
>>53821678
9 och 34 har inte jag.
Osäker på 35
Snälla breva
>>
>>53821589
>det finns en neger i tråden som är anon
>>
File: 49823489238942.jpg (208 KB, 816x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49823489238942.jpg
208 KB, 816x1023
>>53821655
>död-slut-jobb
kek

Men var inte en sådan klasscuck då.
>>
File: 1452984144448.jpg (37 KB, 634x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452984144448.jpg
37 KB, 634x345
>>53821602
Undskyld.

>>53821609
Det ved jeg, det har du allerede gjort. Tror ikke et par millioner mere kommer til at ændre på the Caliphate of Sweden.

>>53821653
Og dit græderi gor?
>>
File: 1446643577411.png (18 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643577411.png
18 KB, 1280x1024
>>53821711
Nej
>>
File: 1343228636386.jpg (7 KB, 188x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343228636386.jpg
7 KB, 188x268
>>53821653
>var är den seriösa diskussionen
>>
File: 9.jpg (42 KB, 645x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
42 KB, 645x473
>>53821735
>>
https://www.nordfront.se/star-wars-force-awakens.smr

Är ni redo?
>>
>>53821753
Det finns flera. Ett par araber också som är sjukt roliga att uppröra.
>>
>>53821678
10 är inte min, men det är imponerande att du till och med har skärmdumpen.
>>
File: 34.png (241 KB, 552x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34.png
241 KB, 552x927
>>53821735
>>53821790
>>
File: 1441698189566.jpg (92 KB, 768x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441698189566.jpg
92 KB, 768x783
>>53821797
>nordfront recenserar
>>
File: 1446350372405.jpg (33 KB, 450x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446350372405.jpg
33 KB, 450x449
>>53821678
>""""människor""""" som inte tycker detta är lika autistisk som ponnys
>>
File: 1452920707428.jpg (26 KB, 278x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452920707428.jpg
26 KB, 278x253
>>53821824
Hur fan gjorde jag med den hakan. Den får du radera.
>>
File: 35.png (51 KB, 223x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
35.png
51 KB, 223x634
>>53821855
>han samlar inte på oc som sverigepolare har gjort
>>
>>53821883
Hon ser ut att vara fet men ändå inte. Jag skyller på inavel.
>>
>>53821451
Jag tror inte riktigt att du vet vad lyrik betyder.
>>
>>53821855
Måste sysselsätta mig medans jag lyssnar på poddar. Har du ens ADHD?
>>
File: 144020482110.jpg (260 KB, 1431x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144020482110.jpg
260 KB, 1431x1074
>han har anime-bilder sparad på sin dator
>>
>>53821700
Japp... Är körd helt enkelt.

>>53821762
För den som levt i paradiset ter sig jorden som ett helvete.
>>
>>53821883
Så illa är det inte. Jag har kvar den felaktiga versionen av Haruhi också, det är trådhistoria favä
>>
>>53821797
>Första delen kan vi säga i stort sett är en remake på den första delen i den klassiska trilogin dvs. del IV. Väldigt mycket är samma sak, t.e.x. en robot med en hemlighet som imperiet letar efter, en Jedi som har gått i exil, tom dödsstjärnan är med. Fast dödsstjärnan ser lite annorlunda ut, större men likafullt med en svag punkt; man tycker de borde lärt sig efter de andra två dödsstjärnorna som rebellerna sprängt redan. Årtusende falken är också med, fortfarande en rishög som nätt och jämt kan färdas i ”lightspeed”

>Flertalet av skådespelarna ur de äldre filmerna är med: Harrison Ford, Mark Hamill och Carrie Fischer för att nämna några. Många av filmseriens karaktärer är också med, måhända i andra former men likväl samma karaktärer, t.e.x. en ny kejsare, en ny Darth Vader, en Jedi-lärling, en ny R2-D2 och en ny Yodaliknande karaktär – här gul med små ögon istället för grön med stora öron. Fantasin är förbluffande frånvarande i många avseenden.

Jag vet inte ens
>>
File: 1453192642633.jpg (862 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453192642633.jpg
862 KB, 1066x1600
lörs SPL'ÄTS

SPLLSSHHÄTS SPLÄTSH SHHSSPLÄTSSSHH miau
>>
>>53821949
>nybögen
>>
File: just den känslan.png (525 KB, 591x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just den känslan.png
525 KB, 591x643
>drömde om HENNE inatt
>vill gå på hennes fest
>polare skriver att hon ska dra med nytt haff
>>
>>53821951
>lyssnar på motgiftpoddar
>idoliserar SMR
>har ADHD
krukmakeri favä
>>
File: ....jpg (158 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
....jpg
158 KB, 640x1136
Hi sorry for posting in English but I really need help. I bought a "femma" from this guy and payed 1000 SEK, i thought this was too much, did I pay him too much? His Swedish was even worse than mine and I've only been here for a little over a year lmao. This is the second shit dealer I've met in this country
>>
>>53821797
>I de tre senaste filmerna, episod 1-3, tonade Lucas ner nazistanspelningen på imperiet, Abrams har däremot lagt ner mer krut nazistanspelningarna.

DET FANNS FÖR I HELVETE INGET IMPERIUM I EP 1-3
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53821997
>sötpajen i bakgrunden
;_;
>>
File: 141020093.png (576 KB, 462x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020093.png
576 KB, 462x517
>>53822036
>>
>>53822052
Dränk dig i julmust "senpai"
>>
>>53822056
Depends on the city
five grams is 600 SEK in big cities
750 is the most you should pay
dont get hustled bro
>>
>>53821797
>Årtusende falken är också med
>>
>>53822036
Jag drömmer inte längre.
>>
>>53814566
>bara förstå lite svenska

ahh fuck me
>>
>>53822056
kill yourself
>>
>>53822056
>not buying from darknet
>2000 BCE + 4016
>>
>>53822052
>vet inte ett skit om NS2D-anon
>vräker ur sig massa påståenden
Om du inte var nybög så skulle du veta att han inte gör flickorna för att idolisera Motståndsrörelsen
>>
File: WvOVsuiP55PW9QO_.webm (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WvOVsuiP55PW9QO_.webm
1 MB, 640x360
>>53822056
>walla
>>
>>53822056
What City?
>>
File: LELLAR.png (140 KB, 473x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LELLAR.png
140 KB, 473x359
>>53821797
Sluta aldrig leverera, Kekfront
>>
Vad lyssnar ni på grabbar?
https://www.youtube.com/watch?v=-zzP29emgpg
>>
>>53822206
Är filmen från Tyskland?
>>
>>53815663
hej
>>
File: 1.jpg (19 KB, 704x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
19 KB, 704x400
>>53822243
The Velvet Underground - Femme Fatale
>>
>>53822056
Why did you even say yes to 1000 kr for 5.7g?
>>
>>53822241
Finn är dock bra jävla störig
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
>>53822056

>femma
>1000 kr

AHAHAHHAHAHAHAHA

BLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅST
>>
File: rumpamon.jpg (211 KB, 963x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rumpamon.jpg
211 KB, 963x881
>dkn förhandsbokat Digimon
>>
>>53822353
Till vilken konsol?
>>
>>53822345
>knarka
ska skicka säpo på dig
>>
>>53822314
>antyder att Finn inte var den bästa karaktären i filmen

Måste vara svårt att vara en så hårdkärnad rasist att man förvillar sig själv
>>
>>53822052
Skaffa lite humor. Provade Motgift en gång men det var inte min grej. De pratade katolicism och tappade mig ganska fort. Jag stöder inte ens aktivt NMR, men givet landets snabbt sönderfallande situation kommer det nog vara tacksamt att de finns i framtiden. Det kommer garanterat bli otäckt vare sig du vill eller ej.
>>
>>53822368
Spelstation 4
>>
>>53821797
>kommentarsfältet
>>
>>53821581
din äckliga råtta, folk som dig som förstörde norden.

vi kunde haft kul..
tills ni bjöd in apor
>>
File: 1429898699998.png (128 KB, 611x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429898699998.png
128 KB, 611x672
>>53822353
>dkn sitter och lurar på en polares Digimon här hemma men han får den inte förrän om ett par månader
>>
>>53822400
Fan också
>>
File: 1077792.gif (841 KB, 320x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1077792.gif
841 KB, 320x176
>>53822206
JÆVLA KEKS
>>
>>53822412
Vad exakt har jag gjort nu då? Varför är jag på något sätt skyldig?
>>
>>53822345
Jag bettar en femma på att det är cancucken som blivit blåst då hon verkar rätt dum i huvudet.
>>
File: 1452397198741.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452397198741.jpg
127 KB, 640x640
>>53822243
https://www.youtube.com/watch?v=i2s9_4CJHhw
>>
>>53822461
random hat slängdes din väg anon. Bara sug upp det och skriv ned det i liggaren som autism.
>>
>dkn man är en enorm nolla men inte bryr sig längre
>>
>>53822243
https://www.youtube.com/watch?v=3YxaaGgTQYM
>>
>>53822206
wtf
>>
>>53822556
jvdk, önskar bara jag hade lite mer pengar
>>
File: 1438636880019.jpg (46 KB, 620x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438636880019.jpg
46 KB, 620x391
>>53822243
Här är ditt rättmätiga (You).

https://www.youtube.com/watch?v=VzZN_izexss
>>
>>53822267
Egypten
>>
>>53822427
>han har inte den bästa konsolen
Bokstavligen vgh?
>>
>>53822056
Normala priset är 500/4.
Väldigt oförskämt att skriva sådär till en dealer också, skaffa en ny eller köp från mörka nätet istället.
>>
>>53822646
PC menar du? :^)
>>
File: HÖG RES rin.png (3 MB, 8891x6000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HÖG RES rin.png
3 MB, 8891x6000
>>53822599
Tack senpai
>>
File: 1444387776460.jpg (21 KB, 499x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387776460.jpg
21 KB, 499x324
>morsan köper saker på mitt namn
>får påminnelser
>hon blir arg när jag berättar för pappa
att leva med uppknullade föräldrar en märklig upplevelse favä
>>
File: 1407855843685.png (884 KB, 1200x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407855843685.png
884 KB, 1200x1387
>>53822399
>De pratade katolicism och tappade mig ganska fort.
Säg, du råkar inte föredra en mer... ursvensk religion? :^)

Säg, du råkar inte vara YC-material?
>>
>>53821449
Anon, "för svenskar samt brödrafolk" är ingen upplaga och varken svenskar eller brödrafolk kastas ut när den texten utelämnas. Vi avsätter väl inte kungen varje gång vi utelämnar "konungariket" och bara skriver Sverige?
>>
File: 1422127723150.jpg (886 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422127723150.jpg
886 KB, 1600x900
>>53822692
haha aa precis
>>
Vilket är det bästa brottet om man vill hamna i fängelse i 4-10 månader? Undviker gärna att skada en annan människa.
>>
>>53822783
HMF
>>
>>53821125
http://www.youtube.com/watch?v=7pEzuK_W6AQ
>>
>>53822768
ping SÄPO
>>
>>53822768
du glömde fråga om han har grav autism med
>>
>>53822783
Råna en obemannad mack.
>>
>>53822762
Köpa saker på ditt namn? Är det tänkt att du ska betala då också eller? vadfan.
>>
>>53822783
Varför vill du hamna i fängelse?
>>
File: 1452336029815.jpg (21 KB, 296x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452336029815.jpg
21 KB, 296x314
>>53821147
Hur mycket lyfte han?
>>
>>53822783
Handla på flugsvamp utan PGP, alternativt bara gå in i polistationen och hitta på något brott du har begått
>>
>>53822783
Bra fråga. Jag är också intresserad av att veta.

>>53822839
En stängd mack eller?
>>
>>53822768
>rollspelande nyåldersbögar som idoliserar en totalt utdöd tradition
allt
bokstavligt talat allt vi har kvar från förkristna germaner är kristen fläktfiktion
bevisa mig fel
>>
File: AkaneTsunemori.png (248 KB, 503x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AkaneTsunemori.png
248 KB, 503x421
>>53822768
>ursvensk religion
>främsta religiösa dokumentet är från Island, år 1220
>200+ efter att Island kristnades

Och inte att glömma
>asatro
>en religion
>>
>>53822839
försöka mixtra så jag kan tanka bilen full utan att betala?

>>53822893
Ser det som en upplevelse att sitta inlåst ett par månader upp till ett år. Kan inte bli sämre än hur jag lever nu.
>>
>>53822825
Seppo har ingenting på YC. Vi är goda pojkar.
>>
>>53822853
>>
>>53822657
>walla
>tar 1000kr för en femma utan att skämmas
sorry men den dealern had it coming
>>
File: 1444742326791.png (38 KB, 754x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444742326791.png
38 KB, 754x215
>>53822768
Efter noga filosoferande har jag kommit fram till att fornsed är jävligt tufft. Om man sekulärt och flumfritt ser gudar och väsen som ansikten på naturliga fenomen är det ganska baserat. "Asatron" är dock ett tragiskt missfoster.
>>
>>53822783
Kritisera invasionen av sandmänniskor offentligt
>>
File: Sällsynt Asuka.jpg (226 KB, 560x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sällsynt Asuka.jpg
226 KB, 560x577
>>53823039
>Om man sekulärt och flumfritt ser gudar och väsen som ansikten på naturliga fenomen är det ganska baserat

Du menar bokstavligen den marxistiska förklaringsmodellen för religion?
Yttre cirkeln bekräftat kulturmarxistiska.
>>
>>53823010
Du kan ju sälja allt du äger och gå i munkkloster istället? Finns ett kloster i belgien som heter westvleteren. De kräver ungefär samma saker av dig som om du satt i fängelse men du slipper dela allmänna utrymmen med bilal och mdongo.
>>
>>53822992
>>53823000
Här får ni gratis (Du)n.
>>
File: 1452195392852.png (943 KB, 956x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195392852.png
943 KB, 956x856
>>53823124
Yttre cirkeln är bokstavligen bara degenererade, omoraliska arbetargossar som dricker alkohol och röker cigaretter hela dagen. GRI VI
>>
File: 1423337699604.jpg (186 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423337699604.jpg
186 KB, 1024x768
>>53823039
>>Efter noga filosoferande har jag kommit fram till att fornsed är jävligt tufft. Om man sekulärt och flumfritt ser gudar och väsen som ansikten på naturliga fenomen är det ganska baserat. "Asatron" är dock ett tragiskt missfoster.
kanske dags att inse att ditt "djupa tänkande" efter att ha rökt på inte är något vidare filosoferade
>>
>>53822910
>alternativt bara gå in i polistationen och hitta på något brott du har begått
funkar inte riktigt så.

>>53823088
>brev om invandring
>88
HELL SEGER

>>53823130
förutom att jag inte är religiös då. Lär väl antagligen kosta en slant också. Sitter hellre i fängelse. Gå till kiosken som är där 1 gång/vecka, spela poker med grabbarna där inne, ta en promenad på gården, träna, läsa böcker.
>>
File: 1453050304251.jpg (342 KB, 991x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453050304251.jpg
342 KB, 991x557
>>53822692
LOL
>>
>>53822825
Dakka har vi redan rekryterat

>>53823190
Jag kan bekräfta detta
>>
File: 153583839393.png (6 KB, 240x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
153583839393.png
6 KB, 240x255
>>53822779
>>53823239
>>
File: 1452870671020.png (216 KB, 344x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452870671020.png
216 KB, 344x500
>>53823176
>YC är historierevisionister
Svär på att YC är en front för EXPO eller något lmao
>>
>>53822900
Han knäböjde väl 4 ringar på varje sida och var ändå rätt liten om jag såg rätt
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
>konsoler
Den enda ursäkten är att man ska lira FIFA med polare
>>
>>53823000
Abrahamiska källor ska tas med en gigantisk nypa salt, och idén om en enhetlig asatro är ett rent fantasifoster. Med det sagt kan man knyta lite äldre traditioner till kontinentala kulter, såsom moderskulten, och se drag som går igen i nordisk sed. Arkeologiska bevis kan bekräfta vissa teorier, såsom gravar som synligt blivit uppgrävda på nytt för länge sedan men där ingenting plundrats.
>>
>dkn tappar tron på elektrostudenter
>>
File: 1453188366374.jpg (12 KB, 288x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453188366374.jpg
12 KB, 288x293
>>53823176
jag är helt seriös
snälla led mig till verifierbara källor på förkristen tradition
det enda som finns är några runstenar och dessa beskriver inte seder
sen ert jävla rollspelande med runor också
ni verkar inte ens ha läst sagorna

Skalat maðr rúnar rísta
nema ráða vel kunni.
Þat verðr mörgum manni
er um myrkvan staf villisk

kan ni lägga ner eller åtminstone ta ett ordentligt intresse i det ni har gjort till en så stor del av er identitet
>>
File: 1450166797661.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450166797661.jpg
60 KB, 755x760
>>53823190
>>53823245
Kassera dessa brev NU
>>
>>53823351
Vad händer?
>>
File: 1099007261.gif (961 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007261.gif
961 KB, 250x188
>>53823337
>2016
>FIFA
>>
>>53822056
swedents skrattar rakt ut
>>
>>53823368
De är dumma i huvudet
t. Sitter på första föreläsningen om OOP
>>
kan man få neetbux i sverige?
>>
File: 1450957215698.jpg (95 KB, 736x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450957215698.jpg
95 KB, 736x736
>>53823331
>4 ringar
Är du en tjej?
>>
>>53823353
men hallå den där graven dom hitta rå läste på nordfront att de fanns massa riktiga vikinga stenar med fakta på där men jude median vill itne släppa ut den!
>>
>>53823176
På vilket sätt tolkar/utövar ni fornseden? Som återupplivning av tradition, eller som ett mer andligt företagande?
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53823376
2015 faktiskt
>>
>>53822056
>köpa droger från ickevita
>>
File: 1406048092652.jpg (37 KB, 285x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406048092652.jpg
37 KB, 285x298
>>53823039
>Efter noga filosoferande har jag kommit fram till att fornsed är jävligt tufft.
>Om man sekulärt och flumfritt ser gudar och väsen som ansikten på naturliga fenomen är det ganska baserat.
>"Asatron" är dock ett tragiskt missfoster.

>

Okej...?

>>53823309
>antyder

>>53823353
>Skalat maðr rúnar rísta
>nema ráða vel kunni.
ᛘᛁᚿ᛬ᛁᛆᚴ᛬ᚴᛆᚿ᛬ᛁᚢ᛬ᛘᛁᚿᛆ᛬ᚱᚢᚿᚢᚱ
ᚢᛆᚦ᛬ᚢᛁᛚ᛬ᚦᚢ᛬ᛆᚿᛐᚢᚦᛆ?

>kan ni lägga ner eller åtminstone ta ett ordentligt intresse i det ni har gjort till en så stor del av er identitet
Är på sin plats här att fråga hur ny du är egentligen...
>>
>>53823450
För mig är det mest andligt, förutom midsommar och midvinter
>>
File: Krabba.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krabba.png
1 MB, 1920x1080
>>53823176
Bokstavligen allt jag sade var sant.

t. Religionsvetare
>>
File: 1450063370906.png (86 KB, 173x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450063370906.png
86 KB, 173x235
>>53823039
>>
>>53823353
Jag ska ändå till Gensokyo när jag blir mord så det är lite skit samma om Allfadern ogillar mig och portar mig från Valhall

>>53823361
Tvinga mig
>>
File: 1099007266.gif (311 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007266.gif
311 KB, 160x120
>>53823459
MATSUMOTO OUT-O
>>
>Nya spännande "trygga" Sverige
http://www.expressen.se/nyheter/skottlossning-vid-skola-i-stockholm/
>>
>>53823471
Det är lite komiskt när rabiata anti-rasister blir hasslade av blattar.

Oacceptabelt, men komiskt
>>
>>53823493
>förnekar att i princip allt inom "asatro" kommer från kristna som efterskrivit
>inte historierevisionister
hur är det? du kan bara vara en
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53823537
Has the 2015 batsu been translated?
>>
>>53822900
E-eller det var nog marklyft nu när jag tänker efter
>>53823426
Plattor då
>>
File: 1424390320009.png (428 KB, 576x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424390320009.png
428 KB, 576x469
>>53823353
>>53823450
Tradition i allmänhet och autistisk hednafundamentalism i synnerhet en fet skit favä. Man kan ju låta sig inspireras av förkristen """tro""" och samhälle utan att försöka återuppliva dessa. Skapa nåt coolt och fräscht lixom
>>
File: 1433972042860.gif (343 KB, 480x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433972042860.gif
343 KB, 480x632
>>53823450
>Som återupplivning av tradition, eller som ett mer andligt företagande?
Det sistnämnda först och främst.
>>
>>53823574
Inte solkors, men det är mer troligt att de kristna faktiskt brände och förstörde allt som kunde kopplas till den gamla tron
>>
>>53823471
>>53823566
Här, era rabiata rasister
>haha okay. i'm not sure if he was ghetto or not. he said he was coming from a very ghetto area, but I don't know if he lives there. He was white, but honestly sounded arabic and the people he was with were all middle eastern looking haha.
https://www.reddit.com/r/swedents/comments/403sw0/did_i_pay_too_much/

Bara en förortssvenne, passar inte in i er världsbild eller?
>>
File: 1099007260.gif (969 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007260.gif
969 KB, 300x225
>>53823587
I haven't checked, but I'm assuming no. Maybe the first part or two has been translated but I'd rather wait for all of them. Still haven't watched last years actually.
>>
>>53823652
Förortssvennar är blattar
>>
File: 1453171749072.png (65 KB, 1019x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453171749072.png
65 KB, 1019x857
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53823687
>Förortssvennar är blattar
>>
>>53823632
du menar autistiskt rollspelande
>>
>>53823687
Då menar du att vittvättade blattar är svennar?
>>
File: 1432981374143.png (13 KB, 599x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432981374143.png
13 KB, 599x472
>>53823534
>inte chilla med Viking och mig efter DET
>>
File: Satoshi.png (487 KB, 514x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Satoshi.png
487 KB, 514x726
>>53823639
Du kan oironiskt inte tro på det där, eller hur?

Du driver med oss, eller hur?
>>
>>53823493
knappast ny
läs det jag skrev igen
bara för att du kan futharken kan du inte runkonsten
sluta posera fitthatt

>>53823607
kan gå med på skiten om det kristna rötterna erkänns

>>53823632
det finns inget av den originella andligheten kvar det du just nu utövar är inget mer än kristen synkretism
>>
>>53823714
Ja, samma kultur

För det är väl kulturen som spelar roll, eller hur var det nu?
>>
>dkn bunkeranon dog
>>
File: 1401173230167.gif (997 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401173230167.gif
997 KB, 160x160
>>53823668
>dkn man tänker bädda ner sig med sprajt, chips och godis och se 2014
>>
>>53823773
varför? sprängdes hans nya dieselmotor?
>>
>>53823773
>dkn bunkeranons våldtäktshåla blev påkommen
>>
File: 1384362787403.jpg (11 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384362787403.jpg
11 KB, 160x160
>>53823721
Nej, det gör jag inte, och jag tänker inte ge mig in i en diskussion om det heller.
>>
File: 1448205980670.jpg (78 KB, 479x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448205980670.jpg
78 KB, 479x360
>>53823784
>sprite
>>
>ankbrevande
>>
>>53823760
du underskattar hur dumma autistiska neets med internettillgång men ingen källkritik är
>>
Vad har hänt i Akalla? Är det gängbråk eller en ny Anton?
>>
Hur ser läget ut i era nästen?
>>
File: 1451680347724.png (53 KB, 314x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451680347724.png
53 KB, 314x316
>>53823784
>har eksamen i morgen
fuck mit liv

>>53823825
>Pepsi
>>
>>53823702
>Israeli time
>>
>>53823825
Kom och slåss med din jävla jagjagspmax.
>>
>>53823858
I vilket fall är det den vite mannens fel
>>
File: 1435014110009.jpg (20 KB, 320x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435014110009.jpg
20 KB, 320x366
>>53823763
>kan gå med på skiten om det kristna rötterna erkänns

Nä, du får nog skapa din egen kult, min har inte plats för det där
>>
>>53823858
>dkn vi leder 3-1 i raskriget
>>
File: 1452844993251.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452844993251.jpg
18 KB, 258x245
>>53823534
>>53823607
>>53823632
kul att ni har enhetliga åsikter i alla fall

>Y"""C"""
>>
>>53823760
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Donar%27s_Oak

>antyder att kristendomen inte är en judisk slavdrivar-religion som har varit det nordiska folkets fiende i årtusenden
>>
>>53823812
om du inte kan försvara din position har du ingen

kan du inte bara dela med dig av dina källor så får vi ser hur auts du är på riktigt
>>
>>53823940
inte Kristen men tror du Europa hade kunnat enas och stoppa Islams framväxt utan den enande kraften som Kristendomen innebar?
>>
>>53823652
Förmodligen en jugge. En del av dem ser vita ut, men låt dig inte luras.
>>
>>53823940
vad fan tänkte du att detta skulle visa?
>wääh elaka kristna högg ner mitt offerträd fy FAAAN judar vite mannen stark dumma kristendom
>>
>>53823991
>antyder Europas enande har varit en bra sak för oss
>antyder att vi inte skulle vara många fler om det inte vore för gyckeltågen
>antyder att kristendomen faktiskt har lyckats stoppa islam
>>
>>53823991
>hela det här brevet
vad gör ens
>>
>>53823493
Vad jag menar är att den asatro som nationalromantiken försökte porträttera, vilket de så klart gjorde baserat på vad de då visste, var lite väl enhetlig och stilla. Jag menar inte att det är en icke legitim kulturyttring helt och hållet, och självklart kan man utöva olika traditioner från olika perioder, men modern asatro som koncept är ett missfoster, som förlitar sig för mycket på kristna dokument. Dessa jävla wiccaner som förpestar varenda artikel relaterad till runor på nätet är en stor del av den sjukdom jag ser, det verkar liksom bara vara allmänt flum för många. Jag brukar använda begreppet "fornsed", som förfäderna själva använde. De ska tydligen ha sett denna fornsed som i ett stadium av ständig korruption, bort från en ren, forna tolkning.

Nu kommer jag dock att tänka på hur mängder nordbor vallfärdade till gamla Uppsala för vart nionde midvinterblot, så det måste funnits genomgående drag. Är det kulturmarxisterna som försöker dra mig vid snoken här? Jag är legitimt intresserad av vad ni gör.
>>
>dkn man skrev så bra på tentan att kursansvarige skrev ett personligt grattisemail
>>
>>53824022
Ja, för det var exakt så jag uttryckte mig
>>
File: Tyst, plebej.jpg (129 KB, 325x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tyst, plebej.jpg
129 KB, 325x503
>>53823940
>unclear location
>reportedly

Bra källa där.
>>
>>53823404
Aha, mjo de har ju ingen programmeringskunskap.
>>
>>53824059
jag tänker på belägringen av Vien
>slaget vid Tours
>reconquistan
>Korstågen

>>53824080
?
>>
File: 1394926756408.jpg (35 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394926756408.jpg
35 KB, 180x180
>>53823763
>knappast ny
Varför har du då fått för dig att gå full barbar och kalla mig posör helt ur det blå så här? Du har haft ett par år på dig att göra det tidigare om du nu har varit här sedan gamla tider.

>läs det jag skrev igen
Jag läste det och behöver inte läsa det igen.

>det finns inget av den originella andligheten kvar det du just nu utövar är inget mer än kristen synkretism
Jo, eller hur.

>>53823938
YC är ingen hednacirkel (tyvärr), så cirkeln är ju knappast splittrad över våra olika religiösa synsätt.
>>
File: heem urself my man.jpg (108 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heem urself my man.jpg
108 KB, 640x427
>kristna och asabögar tjafsar
lmao på er allihop
>>
>>53823607
Detta är mer vad jag är inne på. Det känns inte helt rätt att hänge sig till andliga traditioner som kanske är extremt korrupta versioner, men jag är helt och hållet för att försöka återuppliva europeiska förkristna kulturuttryck.
>>
>>53824098
det är ju vad du implicerar iallafall ditt mongo
>>
min kvinnliga svenska-lärare ger mig sämre betyg än tjejerna trots att jag gör tre tusen procent bättre arbeten och hon snackar konstant om hur vita män är orsaken till allt ont i samhället, bland annat är det fel att dem som skriver svenska wikipedia artiklar är vita män, och dem vita männen skriver mest om krig och vapen enligt henne.. ska jag stå upp mot kärringen och riskera att mitt betyg sänks ännu mer eller ska jag bara va tyst så jag slipper få E på svenska 3 ?
>>
>>53824175
>man måste vara kristen för att peka ut hur autistiska vikingalajvarna är
ska du ha en heem eller vad?
>>
>>53824245
släng in en granat i klassrummet bara
>>
>tfw not nordic
Fuckin fuck desu.
>>
>>53824245
SVERIGE JA
Ikke noget at gore. Håb at du ikke bliver alt for fucked. Alternativt kan du lade som om du er bög og hun vil forhåbentligt give dig nogle bonus point for det.
>>
>>53824245
lär dig skillnaden mellan de/dem först så kanske betygen går uppåt
>>
>>53824245
Stå upp mot henne. Ditt betyg i svenska 3 är inte livsavgörande för dig men din heder är.
>>
>>53824154
vi kan ju börja med
>kristendomen
>enad
bekräftad för att aldrig ha läst en historiebok
sen är det massa alternativhistorie runk
hur fan skulle islam en komma till utan kristendomen
sluta helt med alternativ historia bara
det är ungefär lika bra för tänkande som big brother

>>53824161
ge mig källor som inte är kristna då
jag är legitimt intresserad
>>
>>53824245
Du kan anmäla henne någonstans, DO evt, och du kan hota henne med anmälningar. Det bästa är om du kan ha kopior på flera uppgifter eller likn som dina kvinnliga klasskompisar har skrivit och fått högre betyg än de förtjänar på när du fick lägre.
>>
>>53824245
bara var dig själv
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53824082
>Jag är legitimt intresserad av vad ni gör.
Det kanske är värt att notera att YC i sig inte är någon hednisk cirkel och det finns inte heller något krav på att vara asatrogen för att komma på BT så länge du respekterar träffens tema

Själv har jag aldrig ens läst en hednisk skrift även om jag är nyfiken på ämnet och gillar symboliken och historian bakom det
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>>53824260
Möt mig i Skärholmen för lite heem och chill
>>
>>53824373
HÅLL KÄFTEN OM DITT JÄVLA YC, IC OCH ALLT ANNAT DU ÄR INTRESSERAD AV INGEN BRYR SIG
>>
File: 1387499707894.jpg (76 KB, 500x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387499707894.jpg
76 KB, 500x722
>>53824322
Just move here Germanbro, you'll literally fit right in.
>>
vafan är heem?
>>
File: 1099007268.gif (954 KB, 250x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007268.gif
954 KB, 250x180
>>53824364
>>
>>53824335
Dansken har en poäng, det vore oerhört antiprogressivt att inte godkänna en homosexuell elev
>>
File: 08acd4be53.png (47 KB, 857x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
08acd4be53.png
47 KB, 857x885
http://i.4cdn.org/f/help%20me.swf
>>
>>53824438
>bli såhär triggad
lugna ner lite anon.
>>
>>53824438
>bli upprörd av brev på kambodjanskt ristningsvägg
>>
File: FUG DIS.gif (2 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FUG DIS.gif
2 MB, 400x286
>>53824456
subvert and infiltrate favä
>>
>>53824449
T-Thanks.
This could very well happen after College.
>>
File: 1418394383282.jpg (19 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418394383282.jpg
19 KB, 200x200
>dkn fick inte lägenheten
>>
>>53824345
Jag trodde vi snackade om Kristna europa inte om kristendomens uppkomst. jag undrar bara om Europa hade sått emot Islam utan Kristendomen
>>
File: 1340398458345.png (460 KB, 601x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340398458345.png
460 KB, 601x598
FY FAAN LADS JAG ÄR SÅ JÄVLA DÅLIG PÅ H1Z1 DÖR DIREKT TYP SÅ FORT GAMET BÖRJAT FYFAN VAR FÖRBANNAD JAG BLIR KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ALLA HINNER FÅ VAPEN FÖRE MIG
>>
File: 1412136110805.png (35 KB, 471x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412136110805.png
35 KB, 471x385
>>53824082
>modern asatro som koncept är ett missfoster
>modern
Ja men säg det då, istället för bara asatro.
Och jag håller med. Samfundet borde heemas, favä.

>Dessa jävla wiccaner som förpestar varenda artikel relaterad till runor på nätet är en stor del av den sjukdom jag ser, det verkar liksom bara vara allmänt flum för många.
Detta. Så jävla detta. Om det är något jag verkligen hyser agg emot så är det fan wiccaner och deras cancer.

>Jag är legitimt intresserad av vad ni gör.
Vi gör väl inte så mycket mer än just att blota. Iom att YC inte är en hednisk cirkel (återigen tyvärr ;_;) så är det inget som genomsyrar vårt kollektiv. Blotet vi utövar på BT är dock en genuin religiös ritual, men mer än så befattar inte YC sig med hedendomen.
>>
File: Srsih7h.png (421 KB, 640x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srsih7h.png
421 KB, 640x359
>>53824608
>spiller shitty open world zombie spil
>>
File: 1451515232117.png (259 KB, 638x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451515232117.png
259 KB, 638x740
>>53824608
Bli bra din jävla parvel
>>
File: 1453164490001.png (167 KB, 620x1591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453164490001.png
167 KB, 620x1591
Vad tycker ni om att kvinnor söker mer på japansk porr än bbc porr? Är ni rädda för den gula mannen?
>>
>>53824730
>step dad daughter
>>
File: 1449514890665.gif (186 KB, 247x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449514890665.gif
186 KB, 247x242
>>53824730
>Är ni rädda för den gula mannen?
>>
>>53824730
>black thugs fucking
Menar de nu att de knullar varandra eller en vit tjej på måfå?
>>
>>53824614
haha a
http://occultofpersonality.net/wicca-the-ancient-way/
>>
>>53824730
>cartoon högre än hentai
vad gör han
>>
>>53824669
spelar inte med zombies men open world är ju sjukt nice
>>
död tråd
>>
File: 1452928398680.gif (2 MB, 400x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928398680.gif
2 MB, 400x303
>>53824942
>men open world är ju sjukt nice
Ellers tak.
>>
>>53824373
Hade tänkt komma på BT förra gången egentligen men skulle lyssna på svartmetall. Ska definitivt försöka komma nästa gång.

>>53824614
>Ja men säg det då, istället för bara asatro.
Ursäkta min iinkompetens, jag knular alltid upp när jag tänker på massa grejer samtidigt. Just nu är jag jävligt intresserad av bronsålderns moderskult och solkult. Läste lite innan om hur många vikingatida gudinnor lär ha kommit från en splittring av Sunna. Blev ganska chockad över hur förbisedd och viktig Idunn egentligen är.
>>
>>53824968
Hur är läget med dig anon? :3
>>
>>53824968
Vad har du gjort idag Anon? ô_ô
>>
>>53825025
helt okej favä. hur mår du?
>>
>>53824968
Alla äter middag.
>>
File: KoDP.jpg (115 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KoDP.jpg
115 KB, 800x450
>>53825010
Om du är intresserad av bronsåldern kanske du skulle tycka om spelet King of Dragon Pass :3
>>
>>53825048
Ganska okej favä. Framtiden är oviss men det känns ganska okej endå, som att det finns lite hopp
>>
File: 1450128296689.jpg (208 KB, 712x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450128296689.jpg
208 KB, 712x915
https://www.youtube.com/watch?v=3dXLo-PFMW8
>>
>>53825138
Ser väldigt lustigt ut. Nästan så man skulle prova.
>>
File: 13411.jpg (160 KB, 761x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13411.jpg
160 KB, 761x794
>>53825297
Det är ett väldigt bra spel.
>>
dubs och jag sparkar in skallen på en blattjävel med mina läderkängor
>>
>>53825463
rullar
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>53825463
läskigt
>>
>>53825500
Oh snap
>>
>>53825463
>>53825500
Hell Seger!
>>
>>53825285
när går media över till andra sidan?
>>
Tripletter och jag begår folkmord på svennar
>>
vivif mord tråd ;;;;__;;;;
http://www.youtube.com/watch?v=fVtMtHxg2x8
>>
>>53825518
>>>/sweddit/
>>
File: 1400955350387.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400955350387.jpg
68 KB, 900x900
>>53825350
>dkn rpg dattaspel inte kommer i snygga boxar längre
>dkn gamla datta-rpgn med box är skitsvåra att hitta/kostar mycket
>>
>>53825463
najs
>>
>>53825578
Aldrig så länge den ägs av Bonnier. Vad som måste hända är att etablerad media måste upphöra att vara Media™ genom att misskrediteras, så att andra kan ta dess plats. Tursamt nog sköter de ju redan detta utmärkt alldeles själva.
>>
>>53825608
Nej du :^)
>>
>>53825665
>dkn spel och spelstopps kaptial har slängts i sjön
jag klagar inte
>>
File: 1430612033457.jpg (216 KB, 819x912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430612033457.jpg
216 KB, 819x912
>dkn man joddlar g(r)od morgon
Sverigetråden har ingen inhemsk kultur
>>
>>53824245
haha ok ponte 14 bast
>>
>>53826047
>jodla grod morgon
gratis karma favä
>>
>>53825171
Hoppas du dör, ditt jävla luderäckel, fula horunge jag ställde en fråga och du svarade inte
>>
>>53826187
a-anon mår du bra? Du verkar lite sur.
>>
>>53826086
Blev nedröstad när jag joddlade grod jul
>>
>>53826280
Hmm, du kanske glömde en grod-emoji?
>>
>>53826047
>>53826086
>>53826280
>dkn har iphone och kan inte jodla grodor
>>
ALLA SOM INTE DANSAR ÄR VÅLDTÄKTSMÄN
>>
File: 1452905686795.png (68 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452905686795.png
68 KB, 271x288
>dkn fick hem dildon man beställde
fan vad mycket skoj man skall ha nu ikväll!
>>
>>53826376
breva bild
>>
>>53826376
bög
>>
>>53826338
Varför inte? Apples Emojis har ju grodisar
>>
>>53826376
bre
dil
>>
>>
>>53826376
Bra att veta smögen
>>
>>53826376
M/K?
>>
File: image.jpg (182 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
182 KB, 900x1200
>>53824730
>antyder att tjejer behöver titta på porr
(Du)
>>
>>53826404
så det säger du, visste inte favä
>>
File: 1425802111084.jpg (30 KB, 606x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425802111084.jpg
30 KB, 606x776
>>53826472
Ja :3 sluta sprida falska rykten
t. AIDF
>>
>>53826319
Nej

>>53826376
h1
>>
File: 1409336324102.png (19 KB, 530x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409336324102.png
19 KB, 530x492
lätta (You)s favä
>>
Sweddit Internet Defence Force

Nu förstår jag.
>>
>>53824730
Black är ju fyra
>>
>>53826519
>sluta sprida falska rykten
visste ju inte att det fanns senpai
>>
>>53826376
snälla säg att du inte beställde en aneros

snälla breva bild
>>
>>53826354
vad menade han med detta?
>>
File: 1440685452581.jpg (18 KB, 291x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440685452581.jpg
18 KB, 291x343
>>53824730
>Romantic sex
>>
>>
>>53826693
>dkn man blev bög av att äta frosties
>>
Vad dillar du om?
>>
>>53826655
jag menar en otroligt bra låt som är sveriges svar på alors on danse

https://www.youtube.com/watch?v=yexeBCx7oow
>>
>Dkn när alla ni kan sitta hemma hela dagen och chilla vid datorn
Kom hem nu
>>
>>53826727
det finns värre
http://www.youtube.com/watch?v=JXoRsHt75Cg
>>
File: wewuzaryanznshiet.png (192 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wewuzaryanznshiet.png
192 KB, 232x345
hell seger
>>
>>53826790
>en otroligt bra låt

jonte...
>>
>>53826865
Välkommen hem
>>
File: 1451333739801.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333739801.jpg
58 KB, 514x524
>dkn får kanske en vän snart
>>
File: image.jpg (51 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 720x757
>>53826865
>vara lönslav
>>
>>53827004
Det är rätt trevligt den 25e.
>>
File: jack mannen.png (159 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack mannen.png
159 KB, 232x345
>>53826913
>>
>>53826865
jag är mer avundsjuk på dig. Ett par veckor är det skönt att sitta hemma vid dattan sedan suger det.
>>
>>53826947
VÄLKOMMEN TILL UPPSALAAAAAAAA
>>
Är man bög bara för att man gillar stora och muskulösa kvinnor?
>>
>>53827004
Man måste arbeta för att få fv
>>
File: 1452907401860.gif (579 KB, 351x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452907401860.gif
579 KB, 351x291
>>53826401
>>53826411
>>53826611
Nej och nej.
>>53826402
D-du med...
>>53826528
Aa, alltid velat pröva så varför inte :3c
>>
>>53827148
fråga calle
>>
File: 1411414742385.jpg (70 KB, 848x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411414742385.jpg
70 KB, 848x941
>>53827137
Jvdk
t. Var neet i 4 år
>>
File: 1444917287063.jpg (113 KB, 1040x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444917287063.jpg
113 KB, 1040x746
>/x/ finns på riktigt
>>
>>53827151
>man måste vara snygg för att få fv
fdåd
Snyggt försök judegris
>>
>>53826961
Hur?
>>
Om det står att krav för slutbetyg är
>INL1 – Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
>LAB1 – Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
>TEN1 – Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Får man fortfarande poängen för de två första om man inte klarar tentan?
>>
>>53827167
hur tog bröt du dig ur det?

t. fast i neet-träsket
>>
File: 096.jpg (16 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
096.jpg
16 KB, 600x600
>>53827151
SLUTA BREVA HENNE
>>
>>53827184
Påminnelse om att vi har äkta magiker i tråden
>>
File: 1451051382875.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451051382875.png
299 KB, 942x848
>>53827207
Ja
>>
File: Black_Confederate.jpg (45 KB, 760x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Black_Confederate.jpg
45 KB, 760x420
>>
File: 1452783991003.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452783991003.webm
1 MB, 640x640
>dkn
>>
>>53827207
Ja det borde du få. Jag fick alltid poängen separat och csn godtar poäng från enskilda delar av en kurs.
>>
File: 1430644812702.jpg (6 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430644812702.jpg
6 KB, 150x150
>>53825010
>Hade tänkt komma på BT förra gången egentligen men skulle lyssna på svartmetall. Ska definitivt försöka komma nästa gång.
:3

>införe >svara på ett nästan timme gammalt brev
Hade ett ärende som kom emellan, bara.
>>
>>53827249
tack jesus
>>
File: 1452288953589.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288953589.png
360 KB, 900x720
>>53827214
Började studera efter mediciner och KBT, fick studera i ett år utan CSN för att arbeta ihop poäng, tur att man har snälla föräldrar favä
>>
>>53827238
>>
>>53827264
penis varför
>>
File: 8be.jpg (8 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8be.jpg
8 KB, 251x242
>dkn pajen man tänkt fv:a skaffar pv

BARA
>>
File: 1433102888178.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433102888178.webm
2 MB, 1280x720
>dkn saknar grisbögen
>>
>dkn den söta ÖFen man har en crush på studerade vidare
Tack jesus
>>
>>53827402
Du hade ändå aldrig lyckats.
>>
>>53827450
När ska du ta tillfället i akt och taharrusha henne då?
>>
>>53827450
LANDSFÖRRÄDARE!
>>
>>53827493
den inställningen är nog bäst

tack realtalk-anon
>>
File: pure_waifu.png (93 KB, 519x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pure_waifu.png
93 KB, 519x315
>>53827504
Hon är kristen så hon skulle inte uppskatta det som västerländska horor gör
>>
>>53827410
snubben la bokstavligt talat aldrig ett bra brev i sin karriär
>>
>>53827410
Stackars små grisar ;__;
>>
>>53827410
>grisen som fastnar

;___;'
>>
>>53827410
>lilla till vänster
:(
>>
>>53827410
>>dkn saknar grisbögen
karelbögen?
>>
>>53827536
>landsförrädare
Jag bor inte ens i mitt land anon-kun, rasförrädare är ordet du söker
>>
>>53827410
>faktiskt sakna cancer
>>
>>53826727
Kalle & Hobbe ditt nöt
>>
>>53827402
Hon har sugit andra mäns kukar, kan du leva med det?
>>
>>53827660
>t. pedofilcucken
>>
kan någon säga åt den här snubben att sluta avatarböga eller?
>>
>>53827692
hur är han pedofil?
>>
>>53827692
>t. rostbiffscucken
>>
>>53827729
>m-mina oskuldsfulla små tecknade flickor
>>
>>53827660
jag tror inte riktigt att jag har nåt val
>>
>>53827410
Skrattade favä, vildsvin är odjur
>>
>>53827410
PING bunkeranon

fixa detta så vi har mat när DET händer
>>
>>53827834
han är vif
>>
>>53827565
Vilken sötpaj
>>
>>53827757
>försvara sliddjur som hoppar från kuk till kuk
>>
>>53827629
>>53827565
>>53827450
sluta breva den flickavataren
>>
>>53827870
>dkn man inte är städare och kan banna honom för att vara avatarbög
>>
>>53827784
Du kan välja att inte vara en hanrej
>>
>>53827901
>städare
>förmåga att banna öht
suh
>>
>>53827938
vad är då nästa steg, chefen?
>>
>ingen bryr sig skapa en ny tråd
ok
>>