[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden! :)
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 411
Thread images: 151
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
UT MED BLATTARNA FAVÄ HELL SEGER

grisar är fina
>>
File: 1453220242198.gif (2 MB, 173x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220242198.gif
2 MB, 173x214
naturens eviga lagar
>>
File: img_2-036.jpg (76 KB, 340x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_2-036.jpg
76 KB, 340x185
>>
File: 12453784590348.jpg (643 KB, 936x1404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12453784590348.jpg
643 KB, 936x1404
Varför är tråden egentligen så död nu? Ge mig nån bra anledning lads (jag ska plugga snart så då försvinner jag med
>>
JAG KNULLAR
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53828418
>den flyger iväg

Jävla skator
>>
>>53828475
grattis
>>
>>
>>53828475
>JAG KNULLAR

https://www.youtube.com/watch?v=hBd4eZX4paI

Är det du? :D
>>
>>53828475
Gz
>>
Ska till gymmet nu ses senare!
>>
>>53828519
Nej :^)
>>
>>53826376
Vilken? Hoppas du köpte en drakdildo favä. Även om de antagligen är överpriserade.

>missa nya tråden
>>
File: 1453132621754.gif (163 KB, 375x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453132621754.gif
163 KB, 375x258
>>
>sitter i köket
>rapport kommer på och de tar upp de marockanska "barnen" som ska skickas ut
>utan att tänka mig för brister jag ut att det är bra
>juristpajen som sitter med håller med och vi börjar prata om situationen
>kommer fram att hon är i princip helt rödpillrad sverigedemokrat som vill kasta ut alla flyktingar

HELL SEGER
>>
File: 1448462161542.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448462161542.jpg
2 MB, 3264x2448
Seriöst hur får man en stormpaj?
>>
>>53828752
stor pige
>>
>>53828711
>rödpillrad
>sverigedemokrat
>vill kasta ut alla flyktingar
Rödpillrad är du när du har förstått judefrågan och är rasmedveten.
En Sverigedemokrat är inte rödpillrad.
En Sverigedemokrat vill absolut inte kasta ut alla flyktingar.
Sluta använda ord som du inte förstår.
>>
v-varför visar J-LIST loli-reklam
s-s-säpo jag är oskyldig!
>>
File: artour6.webm (908 KB, 500x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour6.webm
908 KB, 500x645
>pizza ikväll
>>
>>53828711
#?
>>
File: 1431804728767.png (300 KB, 562x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431804728767.png
300 KB, 562x437
>>53828519
>Sveariket
>>
>>53828815
Jag är SDare jag min önskedröm är att slänga ut alla icke-européer.
>>
>>53828894
Skulle du vara medlem och säga det till ledningen skulle du bli utesluten.
Varför röstar du på ett parti som du inte håller med?
>>
>>53828794
for deg
>>
>>53828815
Fast jag är inte stormbög och tror inte på någon jude- eller rasfråga. Finns ingen objektiv definition av rödpillrad.
>>
File: 1448579099241.jpg (18 KB, 480x778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448579099241.jpg
18 KB, 480x778
>>53828815
Men man är nära det rödapillret favä?
jag är rasmedveten men judefrågan sitter lite si sådär. Känns som alla stormare skyller exakt allt på judar....
>>
>>53828982
Rödpillrad är vad /pol/ bestämmer.
>>
>>53828933
Jag är medlem sedan 2012, känner även en del i toppen (som sitter i PS och i riksdagen).
>>
>>53828870
breva dutube länk
>>
>>53829012
Det kommer ju från matrix ditt jävla cp.
>>
>>53829054
haha aa
>>
>>53829054
Ja men /pol/ ändrade ordets mening.
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53829079
fina pattar Narcissus har
>>
File: 355342342.jpg (197 KB, 694x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
355342342.jpg
197 KB, 694x579
>dkn tågkaos
>>
>>53829077
>"Se världen som den egentligen är"
>ändra ordets mening
>>
>>53828933
Alla i SD är ultranationalister de kan bara inte visa det öppet och eftersom judarna har infiltrerat partiet så kan de inte göra det inom partiet heller.

Sverige är under ZOG's grepp. Hell Seger.
>>
>>53829054
jävla /a/utism
se >>53829077
>>
>>53828372
https://www.youtube.com/watch?v=6LLjZzvxRmE
>>
>>53829077
Nej det har exakt samma mening, Jonte. Sedan var inte /pol/ först med att använda det och det har använts långt innan /pol/ ens fanns.
>>
>>53829079
Var är Narcissus på bilden? Jag ser honom inte.
>>
File: 1453188366374.jpg (12 KB, 288x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453188366374.jpg
12 KB, 288x293
>folk som tror att man kan """"se världen som den är""""
ren ideologi favä
ni borde tänka om
>>
File: chap.jpg (41 KB, 580x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chap.jpg
41 KB, 580x386
>>53829111
>>
>>53828870
datta favä, säpo har ingen chans vad jag vet.

Kommer lolireklam på 4chan. I mitt fel direkt.
>>
>>53829194
>ren ideologi favä
*sniffs* *pulls shirt* *sniffs*
>>
>>53829194
hihi duktig goy
>>
File: 1428072284525.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284525.jpg
27 KB, 353x459
>>53829194
>t. blåpillrad böghanrej
>>
File: wellmemed.jpg (167 KB, 529x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wellmemed.jpg
167 KB, 529x705
>>53829194
>svensk /lit/erati

interessant
>>
File: hotaru2.jpg (74 KB, 567x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru2.jpg
74 KB, 567x563
>dkn nöjd med sin världsvinkel
Vet inte om jag är rödpillrad men jag är mig själv
>>
>>53829187
han med fejktuttarna ser du väl
>>
Vad skönt det var att tömma.
Hon var riktigt tight. En total tömning djupt i henne.
>>
https://twitter.com/Ivarpi/status/689450561297485824
>>
vem här så jävla patetisk och deprimerad så att du bokstavligen knäpper en 0.5 L bärs på en tisdag?
>>
File: d3.jpg (146 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d3.jpg
146 KB, 1920x1080
>dkn du får ihop alla delarna till ett övermäktigt bygge och spelet är inte kul längre

Jahopp, ödslade ett par dagar på skiten iaf. Tillbaka till bajsbrevande
>>
File: 1443900594377s.jpg (4 KB, 124x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443900594377s.jpg
4 KB, 124x124
OM SMR skulle komma in i riksdagen, skulle de gå sin egna väg eller försöka bilda block med SD?

sedan
>dkn vet inte vilka jag ska rösta på SD eller SMR
hjälp mig anons
>>
>>53829404
din mamma lmaoo
>>
File: BARBARIET.png (614 KB, 994x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARBARIET.png
614 KB, 994x493
http://www.friatider.se/facebook-ger-vika-byr-med-hundratals-anst-llda-ska-ta-bort-fr-mlingsfientliga-kommentarer

>man ab tror de kan rå på mitt extrema skitbrevande och mina 10 fejkkonton

HELL SEGER
>>
>>53829267
>>53829274
lmaoar ganska hårt åt era liv favä
ni kommer komma långt med era """"sanningar"""


>>53829286
ey kan du styra lite Zapfe åt mig eller fan omöjligt att hitta hans böcker i det här landet
>>
>>53829472
Ja kolla hur långt du kom med dina :)
>>
Herregud vad trist SD:s interna forum är...
>>
File: giraffe.webm (3 MB, 700x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giraffe.webm
3 MB, 700x500
hade du?
>>
File: image.jpg (33 KB, 306x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 306x255
>>53829463
>vi gör det gratis
>de måste lägga ner hundratals miljoner på att stoppa oss
>>
>>53829548
>dkn benare

Det händer verkligen hela tiden så fort jag börjar tänka på sex.
>>
>>53829548
Har gjort det förr, helt okej om man får en tillbaka.
>>
Är SMR en sekt? Låt oss se om stormbögeri faller inom ramarna för en sekt!
1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
SMR är en frivillig organisation där medlemskapet förtjänas
2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
SMRs medlemmar kan bli uteslutna om man inte följer deras gruppnormer
3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
Ja.
>hurr vi e rödpillrade. vi vet allt om naturens eviga lagar! rasbiologi!!
4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
Behöver jag ens kommentera den här :^)
5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.
Byt ut prästerskap mot ras så ja.
6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
Tja, man har ju uppenbarligen en klädkod; fula små vita skjortor med gulliga slipsar. Inget blanda upp får förekomma heller. Det är ju en levnadsregel!
7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.
Tja... Det här kanske inte beskriver SMR särskilt bra, men å andra sidan så är de än så länge för svaga för att bara totalitära.

Min slutsats är att stormbögar är medlemmar i en sekt.
>>
File: 1452187846422.jpg (438 KB, 1200x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187846422.jpg
438 KB, 1200x1714
>dkn folk klagar på avatarbögande
Klaga mer favä snälla
>>
>>53829548
Giraffer och delfiner är f1 bögiga djur, favä

Och nej
>>
>>53829500
vet du ens vars jag är man1
>>
sluta avatarböga med hotaru och skit
>>
>>53829639
RADERA DETTA
>>
>>53829404
En bärs är ju inget alls? Knäpp den till maten, brukar smaka godare då.
>>
>>53829458
HÅLLKÄFT SÅ JÄVLA LESS DIN JÄVLA IDIOT!!!! FAN VILL BARA DRÄPA EN NEGER
>>
File: 1322331292513.jpg (105 KB, 667x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322331292513.jpg
105 KB, 667x1070
>dkn ingen meidofv
>>
>>53829628
helt ärligt, dock, så stämmer de där in på pk-Sverige också favä
>>
File: image.jpg (162 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
162 KB, 640x960
>men hallååååå!!! Kom igen nu det är ju 2015!!!
>>
>>53829440
Är du bara lite trög i skallen eller är du helt jävla efterbliven? Bestäm svaret på detta så vet du vilket du ska välja.
>>
File: 1435794271720.jpg (36 KB, 730x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435794271720.jpg
36 KB, 730x485
Jag är en tvättbjörn men mina kläder är i tvätten favä.
>>
File: 1453183471838.jpg (825 KB, 2000x2449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453183471838.jpg
825 KB, 2000x2449
>>53829628
>>
>>53829798
Här ser vi ett exempel på nummer fyra :^)
>>
>>53829805
Men jag vill ju att dessa människor ska skadas.
>>
>>53829639
Fortsätt, jag gillar det. Tänder på tanken att du är en knullpojke som gillar 2d.
>>
>>53829805
Inte längre

STORMÅR 2016
>>
File: 1404488043252.jpg (793 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404488043252.jpg
793 KB, 1600x900
>>53829805
>DET ER JO [NÅVÆRENDE ÅR]
>>
>>53829805
IT'S >CURRENT YEAR
PEOPLE
>>
>>53829805
Men det är 2016
>>53829848
LOL
>>
>>53829735
Nej
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha vänner/fv?
>>
>>53829928
sill och potatis
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
>animebögar
>>
>>53829858
Du är en hycklare, menar jag
>>
File: artour blaze.jpg (101 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour blaze.jpg
101 KB, 1080x1920
>>53829928
Vet inte
>>
>>53829928
svider lite, ungefär som att få citronsaft på såriga läppar
>>
File: dagashichichi3_001.jpg (336 KB, 1200x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagashichichi3_001.jpg
336 KB, 1200x1704
>>53829873
Passande beskrivning
>>
File: 1431643017541.jpg (52 KB, 716x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431643017541.jpg
52 KB, 716x724
>>53829848
>>
File: 1416445995915.jpg (18 KB, 259x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416445995915.jpg
18 KB, 259x253
>dkn snart 1TB uppladdad till bögtrackern så att man kan ladda ner mer än 3 filmer åt gången
>>
>>53829854
Hur är man 1/2 jude?
>>
File: izMzbAo.jpg (205 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
izMzbAo.jpg
205 KB, 682x1024
>>
Om man är guld nova 2 och vill bli buld nova 1 hur dåligt och hur länge måste man spela?
>>
>>53830036
ping säpo
>>
>>53830080
Förlora 2 matcher i raken, gör inget.
>>
När ska SD bli mer radikala i invandringsfrågan? Det är okej nu när resten gått mer åt rätt håll att de förflyttar sina positioner lite mer. Vad är meningen med att tycka exakt samma som M? Vill de bli KD 2.0?
>>
File: lmaoo.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmaoo.jpg
18 KB, 499x499
>>53829805
>om du vägrar använda detta ord om någon ber dig (kanske för att du anser att deras könsidentitet är barnslig) så är det de som skadas
>>
>>53829440
>tummnagelbild
avlid
>>
>>53830000
Vem är denna sädesdemon?
>>
File: Namnlös.png (2 KB, 272x42) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
2 KB, 272x42
>dkn man kommer hem och skördar gamla (you):n

vad är bäst före-datumet?
>>
File: 14458938171744.jpg (105 KB, 508x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14458938171744.jpg
105 KB, 508x383
>>53830080
Jag tror du måste få fem hs på lången, typ dirren med awp.

Åh förresten, håll käften din jävla dattaspelsbög. Ni är värre än 2d-bögar favä
>>
File: 1446487503151.jpg (46 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446487503151.jpg
46 KB, 576x1024
>>53830161
arthur "inga lan" badaboyavevski
>>
>>53830101
Man behöver inte mer? Min autism vill gärna att jag är guld nova 1 när jag börjar min ärofullda återhämtning till dmg
>>
Jag funderar på en leasingbil under 3k/mån. Vilka bilmärken är godkända?
>>
File: artour boys.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour boys.jpg
115 KB, 640x640
>>53830161
Världens snällaste/bästa dota spelare arteeC
>>
>>53830069
>transer

æsj anon
>>
>>53830313
Nej, med det nya system så derankar man fortare än vanligt. Samt tar det längre tid med att ranka upp.
>>
>>53830327
Han är ju objektivt betydligt sämre än s4.
>>
>>53830357
Äsch.
>>
>>53830366
Ok så det kommer ta typ 100 år till jag är dmg igen?
>>
>>53830418
Om du är bra så tar det inte så långtid, om du är dålig så kommer du inte klara det.
>>
File: arpi.png (34 KB, 638x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arpi.png
34 KB, 638x314
Är Ivar patricier?
>>
>>53830384
nej
>>
>>53830502
Hekseren er et söpla spill, så nei Ivar er plebeier, ikke patriser.
>>
>ÖHHH JONTE LUST Å LIRA CS SEN EFTER JA GJORT LÄXAN SKA LÄTT RANKA UPP TILL SMG 37 GENERAL
>>
File: 1447500628645.png (1 MB, 876x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447500628645.png
1 MB, 876x1280
>dkn ingen EE-senpai att titta på oanständiga flickor med
>>
File: geralt.jpg (128 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geralt.jpg
128 KB, 1920x1080
>>53830502
Bra smak
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>>53829805
>svenska sliddjur
>>
>>53830628
Tjabba, vad vill du?
>>
File: 1450602333887.jpg (98 KB, 286x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450602333887.jpg
98 KB, 286x400
>>53830509
rtc? ti5? starladder? mlg? major? esl?
>>
>>53830141
behövs inget större favä
>>
File: image.jpg (89 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
89 KB, 640x960
>svenska kvinnor
>>
>>53830141
varför behöver du en högupplöstreaktionsbild ;S
>>
>>53830600
Öh sebbe!! ska vi lira dota sen lr? ja har 594 dpg på instance 45 med en k345 på 5.4!!! haha visst är det inte alls irriterande att läsa det här? sverigetråden älskar dota eller hur??? :D
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53830628
jvdk
>>53830691
honungspotta lan allihopa
>>
File: 31hURKJ.jpg (997 KB, 1662x2249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31hURKJ.jpg
997 KB, 1662x2249
Vad tänker damen på?
>>
>>53829825
inte ens jag förstår det du säger
försök att hjälpa anon istället för att leka cool
>>
File: image.jpg (82 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
82 KB, 640x960
>>53830710
>svenska "män"
>>
>>
>>53830771
att en stor vit ska spruta in i hennes mun så att hon kan smaka fröna favä
>>
>>53830755
Lugn Jonte, ta en paus från dataspelen nu.
>>
File: 1425323253235.jpg (338 KB, 1369x1183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425323253235.jpg
338 KB, 1369x1183
>>53830710
>>53830807
Ska du breva dessa varje dag eller?
>>
>>53830807
Oddsen att du bor i studentstad?

Fan vad männen här är hanrejade. Antingen är de vänster eller lolbertarianer men alla är fan fittiga och patetiska bögar.
>>
File: image.jpg (84 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
84 KB, 640x960
>>53830807
>sverige
>>
Om jag fick välja mellan att förinta alla kulturmarxister i världen och att förinta E-sport och alla e-sportare i världen skulle jag välja e-sport favä. Tror alla vettiga män skulle gjort det valet
>>
File: 1453154143325.png (138 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154143325.png
138 KB, 900x900
>>53830917
>pilar i jodel
VAD GÖR HAN
>>
>>53830573
Detta
>>
>>53830886
Hon svarade ju på min sista fråga :^)

Se>>53830917
>>
>>53830917
>jagjagspila utanför 4kanalen

Men ja bra att du säger som det är. Detta är varför vi behöver militärtjänst.
>>
File: 1446814779726.jpg (31 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446814779726.jpg
31 KB, 449x546
>>53830917
>använda meme-pilar på jodel
>>
File: 483249234.jpg (165 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
483249234.jpg
165 KB, 1080x1080
>>53830771
Anglisk kuk.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53830943
tänkte du på detta länge bra brev där
>>
>>53830917
>min kk är supermanlig och kompenserar
STORA
>>
>>53830917
> jagjagpilar på jådel
Borde heema dig för fan
>>
>>53830917
Snälla fråga om etnicitet på killen och kk:n.
>>
>>53830943
kulturmarxister är oftast e-sportare
båda är lika degenererat
>>
File: serveimage(0).png (239 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage(0).png
239 KB, 512x512
Breva bra computerspil som ingen känner till att det finns

[förruttnare]Videospill eller dataspill er spill der deltakeren bruker elektronisk utstyr og en bildeskjerm.[/förruttnare]
>>
File: jonas-inde.jpg (35 KB, 327x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonas-inde.jpg
35 KB, 327x459
Kvinnor är ondskefulla varelser som man bör undvika
>>
>>53830967
meme magi!
men detta favä desu desu senpai-senap(?).
>>
>>53830943
Kulturmarxister rakt av.
>>
File: 1439950992469.jpg (195 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439950992469.jpg
195 KB, 960x640
teoretiskt sett jag till vänster
>>
>>53830967
Var mest för att se hur hon reagerade. Jag misstänkte att det var nån härifrån som gycklade men nej det var på riktgt. Hennes pv är en hanrej
>>
>>53830502
>>53830573
>>53830631
Hvor er
>top cuckold
billedet?
>>
hur svarar man på ":D"
>>
>>53831234
Skaffa ett armbandsur då. Klocka = Flickvän
>>
>>53831308
";P"
>>
>>53831308
Vad man gör är att inte hänga upp sig på nbögslingo som en turbobakaautist
>>
>>53831308
:D :D
>>
>>53831308
;^)
>>
>>53831234
Någon måste ta bilden retard
>>
File: 14997702.png (332 KB, 598x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14997702.png
332 KB, 598x371
>>53831151
>mfw jeg kobte NEO Scavenger da det var i beta
Har måske ¨~20 timer i det, ret sjovt. Længste jeg er nået er hen til byen, kan ikke huske navnet, og så skulle man gore noget for en eller anden faggot for at kunne komme ind. Blev dræbt af en soldat luder. Hardened Spear master race.
>>
>>53831308
;^)
>>
>>53831308
;^);^);^)
>>
Bästa rymdcivilisationsspelet?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>53831522
>könskrigshanrejen
>>
File: 4584754875.png (81 KB, 633x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4584754875.png
81 KB, 633x404
>>
>>53831522
Hästcucken? ÄR DET DU?
>>
File: mining.png (196 KB, 765x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mining.png
196 KB, 765x499
Vem /Runescape/ här? :3
>>
>>53831605
Jo det gör det.
>>
>>53831621
WILDYBOYZ
tibia en skit
>>
File: 1452954691606.gif (443 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452954691606.gif
443 KB, 256x256
>>53831605
haha aa, alla är astronauter xDDD
>>
File: 1416260475935.jpg (72 KB, 630x891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416260475935.jpg
72 KB, 630x891
>>53831605
>mitt fjes når kvinner faktisk tror på sånne ting som det her

Ahhh, jeg husker når jeg var ung og naiv.
>>
>>53831509
MOO2
>>
>>53831612
nej jag är här. har det blivit en grej här eller?
>har ej varit är på länge
>>
>>53831605
0/10
>>
File: relativ besvikelse.gif (562 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
relativ besvikelse.gif
562 KB, 600x338
>>53831605
>lägger bokstavligen nästan upp alla de saker som definerar en
>dessa definerar inte dig
Men vad gör det då?
>>
>>53831605
tack alicia

behövde detta
>>
>>53831621
>dölja så mycket som han kan utan att verka patetisk
breva färdigheter
>>
>>53828711
>detta hände
>>
någon som vill starta Tribalwars med mig?
>>
>>53831605
t. ADHD-barn utan gymnasiebetyg som sugit 800 kukar
>>
>>53831104
Har frågat men detta var från igår natt så tvivlar på att hon kommer svara
>>
>>53831774
Du först :3
>>
>>53831806
Beta måste ta över världen!!
BETA UPRISING!
>>
File: 222.png (23 KB, 575x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
222.png
23 KB, 575x544
>>53831605
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2008453/School-bans-bid-stop-children-falling-gender-stereotypes.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-14038419
SVERIGE JA
>>
>>53831806
visst, Hell Seger
Serger för Barbariet
>>
>>53831755
Hon kanske är dödsrasist och bara bryr sig i din genetiska uppsättning?
>>
>>53830912
Stockholm...gycklar inte ens
>>
>>53831907
Haha t-tack danmark ;__;
>>
File: 1402541162711.jpg (8 KB, 249x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402541162711.jpg
8 KB, 249x202
>>53831907
>blir välkomnad i tråden
>gör SVERIGE JA brev
>>
File: latest.jpg (81 KB, 335x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
81 KB, 335x250
>>53831605
>>
>>53832057
Det er bra, min ven. Multi kulti sejrer over alt, inklusiv den virkelige verden favä!
>>
>>53832081
detta favä. Bara rövburgare tror att siffror definierar en människa
>>
>>53832081
Faktiskt inte

Egalitärer stänger ögonen för den verklighet de föredrar att inte se
>>
File: 1449292.jpg (56 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449292.jpg
56 KB, 722x349
>>53832073
Jeg laver bare sjov, du bliver nodt til at grine af det for virkeligheden er meget mere grum.
>>
File: shinobu tvivel2.png (1 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu tvivel2.png
1 MB, 2560x1440
>>53832081
>>53832139
>samböga
>>
>>53832229
måste jag dra fram färg?
>>
>>53832139
du har rätt

Mördat 1 barn
Mördat 0 barn

Ingen skillnad lol
>>
>>53832173
Dette.

Jeg skulle likt å se en person gå inn til intervju for en jobb og si "Men karakterene mine på skolen har jo ingenting å si, fordi jeg er jo en bra person!!!!"
>>
>>53832139
>>53832081
>>53831605
>antyder att dubbletter inte definierar en människa
spana dessa
>>
>>53832272
du är verkligen en rövburgare hahahahaha

Mördare
inte mördare

där har du skillnaden din aspie
>>
>>53831440
Ja visst är det, vad glad jag blir. Om någon förtjänar pengar... Helt ett spel i den gamla skolan där man bara får någonting tillbaka om man ger lite som spelare. Det är så inihelvete fint det där spelet. Sling and pebbles master race
>>
>>53832359
1 (på)
0 (av)

Allt är siffror
>>
>>53831711
Hästcucken bäst spammare <3
>>
>>53832366
Lydene/Musikken er virkelig også godt.
>>
File: sheev2d.png (194 KB, 562x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheev2d.png
194 KB, 562x465
>>53832308
>tjock-steffe med ansvar för siffror
>>
>>53832400
>Allt är siffror
mm Chris chan.

ska du inte halv a hoppa på Mario 64 när du ändå håller på?
>>
>>53831509
Alpha Centauri är väldigt bra favä
>>
>>53832507
Är att förolämpa verkligen det enda du har att komma med?

Stega upp ditt spel, fih, vi är klara här
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53832400
>>53832507
digital fysik favä
inte en helt efterbliven teori
>>
>>53832583
Jag vet, men jag spelade sönder det i grundskolan.

Ett tag gick det så långt att jag bytte windows ljudfilerna mot ljudfilerna från spelet
>>
File: 1449201893829.png (287 KB, 368x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449201893829.png
287 KB, 368x469
>>53831289
>>
>>53831509
Jag spelade Mästare av Orion 3 en jävla massa förr i tiden.
Ganska kul trots dess avigsidor.
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53832780
JÆVLA KUK
>>
>>53832799
>3
men du
>>
>dkn har börjat runka till bilder av pojksoldater

Hur degenererad är jag på en skala från 1 till 10?
>>
>>53832830
Trots dess avigsidor.

Upptäckte senare att det anses vara ett skitspel av många fans till serien, men >k bry ändå favä
>>
>>53832840
nästan patricierpoäng på det ändå
>>
File: 1445702313360.gif (457 KB, 480x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445702313360.gif
457 KB, 480x361
Provjobbade i kassan på ett snabbmatsställe idag
Det var läskigt och inget kul och jag gillar inte människor och jag hoppas att jag inte får jobbet
Hur hittar man jobb som inte innefattar mänsklig interaktion
>>
>>53831605
Är inte det här samma tjej som skrev att det var fjantigt att folk skulle utvisas för våldtäkt?
>>
>>53832840
Rannsaka dig själv/10
>>
File: UnReal World.png (432 KB, 803x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UnReal World.png
432 KB, 803x603
>>53832449
När jag tänker på det så är spelet fan en överlevnadsutbildningssimulator... Han som gjorde det har riktiga kunskaper om överlevnad. Han har väl spelat för mycket UnReal World.

EYYY NÅN SOM HAR SPELAT UNREAL WORLD ELLER

>vara jag
>vara en finsk viking som dör i diverse träsk 10 gånger om dagen
>dkn
>>
>>53832606
>vi är klara här
haha ok Raiden. lycka till med alla robotar
>>
>>53832908
breva rumpa
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53831605
>dkn ingen alicia fv
>>
jag sprang igenom slick med mina woes
>>
>>53832949
Du övertygade mig verkligen med dina knivskarpa åsikter
>>
File: 1449206366973.png (83 KB, 215x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449206366973.png
83 KB, 215x250
>>53832823
Ta en till ickesällsynt, Geralt. Den du frågade efter är min och bara min dock.
>>
>>53833024
Ondskab.
>>
>>53833023
sluta skriva som att du är en anime karaktär så kanske jag tar dig på allvar
>>
Jag hörde att ni gillade hästar?

http://imgur.com/a/U5pT3
>>
>>53832669
http://www.youtube.com/watch?v=sJlPr2KHSFo
>>
>>53833007
N-nej
Varför då
>>
>>53833148
>antyder att jag hör det
>antyder att personangrepp är inte det enda argumentet du har

Vi är klara här, inget personligt, pysen
>>
>>53833154
äckligt
>>
File: Screenshot_10.png (7 KB, 624x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_10.png
7 KB, 624x180
Första flygturen på flugsvamp gick bra,
>dkn man köper 15lax värt med grejer

//bloggen

PS: ansträng dig inte SÄPO, jag är bakom 7 proxies.
>>
>>53833162
du ville ha tips
breva rumpa så ger jag
>>
>>53833154
>är på jobbet
>läser detta brev
>tänker att det inte kan vara så farligt
>öppnar länken
>ser vad det är
>stänger fort ner
är det såhär man får sparken?
>>
File: 1452817381623.jpg (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452817381623.jpg
3 MB, 1920x1080
>>53832669
>>53833159
https://www.youtube.com/watch?v=YO_xh7xIabk
bästa faävea
>>
>>53833159
http://youtu.be/iwqN3Ur-wP0
>>
det är bara ett hyss
>>
File: 14493222748.png (725 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14493222748.png
725 KB, 499x499
>>53833252
>öppna imgurlänkar på jobbet
>>
>>53833232
>15lax med saker
>använde safello
haha
det är ganska över för dig
>>
File: steppankor.png (193 KB, 343x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
steppankor.png
193 KB, 343x385
>>53832946
>>
>>53833232
> :)
>>
vill smaka på kuk, ser gott ut
>>
File: 1429722966360.jpg (362 KB, 1600x1370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429722966360.jpg
362 KB, 1600x1370
Brev bruder grabbar.
>>
>>53833232
Har du betalt för flugsvamp?
>>
>>53833363
haha aa
>>
>>53833425
bög
>>
>>53833235
För ditt eget och trådens bästa så tänker jag inte göra det
Ingen vacker syn favä
>>
>>53833376
vem är hon? tror jag sett henne här förut
>>
>>53833434
mm strax
>>
File: 1451875592120.gif (2 MB, 390x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451875592120.gif
2 MB, 390x293
>>53833320
De fångar mig aldrig levande
>>
>>53832424
jag har ett fan, jasså
>>
>>53833453
Husker aldri hva hun heter, men hun er sötpaj uansett.
>>
>>53833480
hora
>>
>>53833376
>>>/brit/
>>
>>53833331
dum ankbrevare
fula siffror
>>
>>53833525
>>53832424 var det videon som du gillade? hehe
>>
>>53833516
Tur att du kan springa flera veckor i sträck med allt amfetamin
>>
File: homu.gif (208 KB, 500x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homu.gif
208 KB, 500x501
>dkn ingen nationalsång om att vattna fälten med det orena blodet samt stå emot tyranniet
>>
File: 1442119583565.png (64 KB, 571x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442119583565.png
64 KB, 571x571
>>53833379
Du vad?
>>
>>53833148
>anime___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________karaktär
>>
>>53833641
vad säger man då? Barnprogram figur?
>>
>>53833689
>___________________
>>
File: 1446591813166.gif (3 MB, 425x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446591813166.gif
3 MB, 425x425
>>53833606
>>
File: japan.png (15 KB, 505x109) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
japan.png
15 KB, 505x109
>japan
>>
>>53833265
Nej bästa är när Yang talar om sitt stora bidrag till mänsklighetens fantastiska industi. Den är i den här dutuben favä
http://www.youtube.com/watch?v=U_hrYz_2uAk
>>
File: ezgif-3564922081.gif (313 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ezgif-3564922081.gif
313 KB, 300x225
>>53833606
>>
>>53833570
sluta snacka om din mamma lmao
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53833712
HELL SEGER!
>>
File: weeeeeeellll.png (161 KB, 635x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weeeeeeellll.png
161 KB, 635x349
>>53833712
>>
>>53833712
? den är ju baklänges
>>
File: Katt.gif (884 KB, 390x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Katt.gif
884 KB, 390x236
>>53833628
>dkn 5 minuter kvar till utsatt leveranstid
>>
File: 1446717604165.jpg (421 KB, 1280x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446717604165.jpg
421 KB, 1280x1707
>>53833376
>>
>>53833453
http://imgur.com/r/Imogen
>>
File: 1446515299773.jpg (67 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446515299773.jpg
67 KB, 640x640
>>
Vem /extas/ här?
https://www.youtube.com/watch?v=0fCPxqJlmIE
>>
File: sensei umaru.jpg (282 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sensei umaru.jpg
282 KB, 1000x1000
>>53833774
>dkn har inte ätit sedan kl 6 på morgonen
>>
>>53833265
>the self of group
Läskigt favä. Kommunisterna var fan farliga
>>
Hade en intressant samtal med min handläggare på AF idag.

>handläggare: "jag har skickat ett cv till en företagsägare och dom kommer ringa dig snart. Om dom frågar om det var du som skickade cv så svarar du 'ja' "
>då frågar jag, "vilket sorts jobb är det?"
>handläggare: "det får jag inte säga"

What the fuck? Är det här ens lagligt? Nånting känns riktigt fel här.
Nån annan som har haft ett sånt här situation med sin handläggare?
>>
>>53833869
Vad.för.flöjt.com?
>>
tutt
prutt
>>
File: 1443898203815.jpg (99 KB, 662x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443898203815.jpg
99 KB, 662x992
>>53833783
>>
>>53833721
>Tyrany you say. how can you tyranize someone who cannot feel pain?
>>
>>53833936
Jag tror du fick en babbe som handläggare som vill fixa åt dig något så han/hon får extra cash för deras insats.
>>
File: Vad gör han.jpg (203 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vad gör han.jpg
203 KB, 440x532
>>53833917
>inte i alla fall äta en macka
>>
File: 1440684455892.png (318 KB, 363x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440684455892.png
318 KB, 363x355
>>53833936
>>då frågar jag, "vilket sorts jobb är det?"
>>handläggare: "det får jag inte säga"
>>
>>53834008
>vilja bli trop gros pour un coucher
>>
>>53833936
ring o klaga
>>
File: 1446512132935.jpg (419 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446512132935.jpg
419 KB, 800x1000
>>53833986
>>
https://strawpoll.me/6524490
>>
>>53834001
Precis! Han är rätt snäll endå den där Yang.
>>
>>53834172
>helsvensk eller neger
?
>>
File: Demeyes.jpg (383 KB, 1600x1523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Demeyes.jpg
383 KB, 1600x1523
>>53834142
>>
File: 1425432816142.png (84 KB, 667x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425432816142.png
84 KB, 667x582
>>53833919
Att omfamna gruppens mål är att omfamna sina egna
All kollektivism är inte kommunism
>>
File: large.png (330 KB, 844x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large.png
330 KB, 844x422
>>
>>53834172
Vad är jag om jag är kvartspolack
>>
File: 154714.png (5 KB, 624x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154714.png
5 KB, 624x352
>>53833936
>>
>>53834172
Väldigt likt Sveriges riktiga demografi
>>
>>53834277
100% Svennebanan
>>
>>53834211
bild relaterad är bäst dock
>>
>>53834003
Har träffat henne, hon är en tjock vit kvinna. Har ingen idé varför hon inte kunde åtminstone berätta vilket sorts jobb hon hade sökt.

Glad att få möjlighet till jobb, men hur ska jag kunna tacka ja till nånting när jag inte vet var det är?

>>53834113
Ska fråga nästa gång vi träffas varför hon inte får berätta. Om hon svarar att hon "inte får säga" igen, då ska jag absolut klaga.

>>53834281
kek
>>
File: 1443798250701.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443798250701.gif
1 MB, 250x233
>>53834281
Jag gillar starkt detta jagjag du forcerar
>>
>>53834264
den där meningen är ändå skrämmande för mig. tar bort individen helt
>the self of the group
Morgan passar nog mig mer
>>
File: talvisota.gif (1 MB, 680x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
talvisota.gif
1 MB, 680x390
>>53834281
>>
>>53834281
jag förstår inte
>>
>>53834268
>Man blir väldigt arg och ledsen
kanske ska sluta vara en sån slynrövneger
>>
>>53833252
>vara på Fyrkanalen på jobbet
>>
File: 1443714110344.jpg (16 KB, 264x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443714110344.jpg
16 KB, 264x240
>>53834516
>han har inte sett det är alltid soligt i philadelphia

Vad gör du med ditt liv?
>>
>>53834596
förlåt förklara referensen snälla
>>
File: 144048432022.jpg (405 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144048432022.jpg
405 KB, 600x600
>>53834516
Kan jag rekommendera denna tv-serie till dig, anon?
>>
File: ghaerh4.png (186 KB, 327x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghaerh4.png
186 KB, 327x374
>>53833578
>Dum
Tyck vad du vill
>>
>>53834687
jagjag-serie eller sevärd?
>>
>>53834416
Nej! Bästbäst är såklart Sötwinson

http://www.youtube.com/watch?v=rX9OdR6hgEU
>>
>>53834416
>antyder att morgans monopol är något annat än den ekonomiska biten av kommunism
>>
>>53834629
>>53834732
bara se den senpai, säsong 3-6 är guld värda
>>
>>53834810
jag är inte samma anon, får se om jag kollar på den någon dag
>>
>>53834762
Hela poängen är att ALLA grupperingar har sina brister och fördelar

Ingen är bäst, alla är varierande grader av cancer
>>
>>53834859
>politik
>>
>dkn bannad
Städare och admin en skit
>>
>>53834277
Beror på var man växer upp
>>
>>53834940
haha bög
>>
>>53833580
Nej typ kopieringspastan
>>
>>53834859
http://www.youtube.com/watch?v=q7thxlDAj2I
bästbästbäst

Folket kräver maskarna NU!
>>
>>53834940
Är det här hackarmannen favä?
>>
>>53834778
>Antyder att baserade Morgan inte värnar om den fria marknaden

>"Of course we'll bundle our MorganNet software with the new network nodes; our customers expect no less of us. We have never sought to become a monopoly. Our products are simply so good that no one feels the need to compete with us".
>>
File: 1452205591258.jpg (139 KB, 589x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205591258.jpg
139 KB, 589x777
>>53834480
Individualitet uppnås endast genom att ta sin plats i det stora hela
Att ta sin plats i ledet är inte att förlora sin identitet utan det är endast något som endast finns i sammanhang med kollektivet
Lär dig att överkomma köttets fjättror

https://www.youtube.com/watch?v=kZ4O_tRjpFA
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>53835035
Ja
>>
File: 140421472021.jpg (6 KB, 262x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140421472021.jpg
6 KB, 262x200
>råkade tappa bort fjärran till tv:n
>dkn morsas pv slog mig med ett jävla bälte igen
>dkn misslyckades på tentan
>>
>>53831605
>dickner
Fälla upptäckt
>>
>>53835085
>Ja
Breva hackarmanbilden. Den är tuff och rolig.
>>
File: Super Saiyan Anka.png (336 KB, 466x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Super Saiyan Anka.png
336 KB, 466x408
>>53835109
Slå tillbaka, anon. Ta ingen skit.
>>
>>53831435
Ja hans mamma
>>
>>53835109
blatte eller white trash?
>>
File: 1495021261140.png (7 KB, 303x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1495021261140.png
7 KB, 303x199
>>53835109
>morsas pv
>>
>>53835174
Kommer bli utkickad senpai
>>53835193
ingetdera
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tBVDdr3wqm4
>>
File: 3dpd.jpg (167 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.jpg
167 KB, 480x640
>>53835132
Nä jag måste ha något relevant att breva den till
>>
>>53835263
>rhodesians never die
>dör
>>
Vet ni hur man får en tiggare utanför ICA att tystna ett litet slag utan att begå lagbrott?
>>
>>53835109
Bra bete här har du (You)
>>
>>53835310
betala en annan tiggare att gå fram till hen och säga att han betalat för denna plats

bråk kommer garanterat starta och efter det blir någon skjuten och sen förbjuder polisen tiggeri där
>>
>>53835310
Låter den mycket?
>>
>>53835310
vadå tystna?
>>
File: PXS-14.jpg (41 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PXS-14.jpg
41 KB, 500x500
Tror ni dyrka lås skulle vara intressant som hobby?
>>
>>53835443
nej töntigt
>>
>>53835310
Hej säpo
>>
>>53835292
Okej: Jag hackade sju brandväggar och sex nginxservrar innan frukost idag. Sen tog jag en massa ritalin.
>>
>>53835443
Kör hårt
>>
>>53835310
Sätt dig ner bredvid skräpet och lägg fram en hatt så kommer folk ge pengar till dig istället.
>>
File: ugh.gif (875 KB, 353x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ugh.gif
875 KB, 353x189
Död tråd. Jävla tråd.
>>
>>53835556
breva kuk
>>
>>53835406
>>53835418
>>53835434
>>53835488
Skramlar med en ICA-påse full med pant. Då går kugghjulen i ziggehjärnan igång ordentligt. De blir tysta den halvminuten det tar för dem att räkna ut vad som är i påsen. Sedan gapar de på dig att de vill ha din pant.
>>
>>53835406
>antyder att de inte kommer ta pengarna och sen skratta med varandra om hur lättlurad du är
>>
myon
>>
File: 1421946249283.jpg (307 KB, 920x1101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421946249283.jpg
307 KB, 920x1101
>dkn ingen skelande men glad och söt soldatflicka
>>
>>53835661
>tjejer i tumvantar
hnnng
>>
File: 1452872038645.png (17 KB, 180x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452872038645.png
17 KB, 180x200
>>53835556
>dkn bestämmer mig för att sluta med kanalen för evigt
>kommer tillbaka efter två dagar
>massa klagomål om hur död tråden är
Jag stannar väl och fortsätter bajsbreva om ni nu saknar mig så mycket.
>>
File: 1450580570735.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580570735.jpg
122 KB, 640x640
>>53835661
Herrejesus vad skrämmande
>>
>>53834940
Det var bara ett skämt pysen
>>
>dkn ingen kapitalism
>>
>>53835661
Du menar
>dkn ingen flicka alls
>>
>>53835726
är det där gladkatt på bilden
>>
>>53835725
det klagas varje dag att tråden är död. Brevas det under 200 brev/h så säger folk att den är död
>>
File: 1449180532590.gif (101 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449180532590.gif
101 KB, 500x364
>>53835777
Nej
>>
>>53835785
Nej anon jag är en vital och högt älskad del av tråden. Ta inte det här ifrån mig.
>>
Jag är trött
>>
>>53835597
säg nej bara
>>
File: kolla_de_adolf.jpg (200 KB, 519x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kolla_de_adolf.jpg
200 KB, 519x334
>>53835921
gå och lägg dig
>>
Idag ska jag hinna med tåget
>>
idag var det kallt, tog på mig extra kläder favä.
>>
>>53836001
Är väl inte så svårt när alla tåg är sena hela jävla tin
>>
>>53836001
ska nog allt se till att du missar det
>>
>dkn ingen svp att spela MGO med
>>
File: 1444649443573.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649443573.jpg
22 KB, 400x400
>>53836001
>>
>>53836001
Vad jobbar du med?
>>
>>53835726
Det är bara för att du är en kort lite sö po.
>>
>>53836095
Ska du skita i
>>
>>53836001
Hur gick det att vänta i 5 timmar mitt i natten?
>>
>>53836047
Sluta ge mig benare din jävel.
>>
>>53836144
Så du är rörmokare?
>>
>>53836144
Jaja. Men i allmänhet liksom? Restaurang? Väktare? Köpebög? Industri?
>>
File: Okabe3.jpg (39 KB, 746x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Okabe3.jpg
39 KB, 746x691
>>53836216
>>
>>53836216
>>
File: 1431148420606.jpg (130 KB, 748x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431148420606.jpg
130 KB, 748x1024
God natt tråden.
>>
>>53836165
Jag överlevde tror jag

>>53836230
Fabriksjobb
>>
>>53836306
rörläggare?
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>53836216
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53836216
>>
File: 1449699568278.png (179 KB, 500x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449699568278.png
179 KB, 500x358
>>53836216
>>
File: 1448640519228.jpg (12 KB, 275x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448640519228.jpg
12 KB, 275x231
>>53836216
>>
File: 1450236626678.jpg (2 MB, 5120x5120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450236626678.jpg
2 MB, 5120x5120
>dkn ingen svp att spela smäll 4 med
>>
Kapitalism till Sverige när så det blir ett bättre land?
>>
File: 1449105709780.jpg (83 KB, 488x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449105709780.jpg
83 KB, 488x694
>>53833148
>antyder att jag inte är en animekaraktär
>>
>>53836563
aldrig
>>
>>53836563
>antyder att kapitalism inte redan finns i Sverige
>>
När dödar vi snubblarna?
>>
>>53836698
När de minst anar det.
>>
File: 1452544977126.gif (855 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452544977126.gif
855 KB, 320x240
>>53836617
>>53836617
>>53836617
>>53836617

Ny
Ny
Ny
>>
>>53836652
>dkn ris och falukorv
>>
File: 14040280211.png (550 KB, 875x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14040280211.png
550 KB, 875x557
>>53836216
Thread replies: 411
Thread images: 151
Thread DB ID: 453874[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol /