[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 422
Thread images: 151
File: 14039458384.jpg (101 KB, 1024x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14039458384.jpg
101 KB, 1024x887
LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH
>>
File: 1448494325516.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448494325516.jpg
127 KB, 831x981
Först för 2D
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
File: image.jpg (75 KB, 780x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
75 KB, 780x589
>dkn har inte tid att äta lunch idag

Hoppas ni neets vet hur bra ni har det
>>
File: CQO1mKxUsAAJvGq.png (316 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CQO1mKxUsAAJvGq.png
316 KB, 900x900
>dkn måste kolla upp pannkaksrecept på intranätet
hur blir man vuxen
>>
>>53814603
>allokera minne i hjärnan för pannkaksrecept när man kan använda det till något annat och kolla upp recept på dattanätet
du gör rätt anon
>>
>>53814598
M-men jag orkar inte ens ställa mig och laga mat. Vi har det bokstavligen värre än er.
>>
File: comfy frog.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy frog.jpg
42 KB, 409x409
>>53814598
Jadå, det vet vi.
>>
File: 006.jpg (280 KB, 680x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006.jpg
280 KB, 680x487
Ingen post idag och troligen inte på hela veckan bara för att det kom 2 decimeter snö i Göteborg, Sveriges baksida
>>
File: plunta.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plunta.webm
1 MB, 720x404
>dkn man får gå hem tidigt för att skolan fick ett bombhot
>>
>>53814682
jodelanon?
>>
>lunch
>hela campus försöker handla i samma lilla kiosk samtidigt
Varje gång.
>>
>>53814703
>inte dra till kiosken innan 12 och alla köer
gör om gör rätt
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53814549
>dkn blir lunch på donken på t-centralen
PENDLA EN SKIT
ÄTA LUNCH KLOCKAN ETT ÄR OKRISTERLIGT
>>
>>53814703
man vet att man inte e nbög när man får ångest av att bara läsa detta brev
>>
File: 1451187867856.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867856.png
198 KB, 550x535
>>53814738
>"lunch" på donken
>>
File: 487324782387423.jpg (124 KB, 743x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
487324782387423.jpg
124 KB, 743x1000
>>53814682
>t. gymnasieelev i Danderyd
>>
>>53814738
Anon jag trodde du var en husmor ;__;
>>
Hej jag e svensk någon som vill snaka? :P
>>
>>53814730
Föreläsningarna slutar alltid prick tolv.
>>
File: image.jpg (62 KB, 400x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
62 KB, 400x346
>>53814758
Max > alla andra
>>
File: 1448869658663.png (426 KB, 600x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448869658663.png
426 KB, 600x630
>vaknar
>läser att det är """snökaos""" i göteborg
>all flyg-, buss-, tåg- och spårvagnstrafik är inställda
>tittar ut genom fönstret
>bokstavligen endast ett par dm snö liggandes
Ooga booga snökaoz
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>lite snö faller
>hela göteborg stad kollapsar
KännsLuleåMannen
>>
>>53814703
>inte gå från föreläsningen tio minuter innan
>bokstavligen tomt vid lunchställena
>>
>>53814758
Mm gott med nedmalen restkött som lunch
>>
File: 1452399260133.png (166 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452399260133.png
166 KB, 540x540
>>53814820
>rest"kött"
>>
File: 1444284420951.png (312 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444284420951.png
312 KB, 600x800
>>53814773
Jag har ju inget val ;__;
>>
>göteborg stad ska lägga ner flera miljoner på att förbereda snökaos som kanske händer några dagar om året
t. tråden
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182 KB, 1920x1080
>>53814549
>dkn ångrar att jag inte köpte pizza till lunch
>>
>>53814860
Hur många miljoner tror du inte det här snökaoset kommer kosta då? Knappast första gången heller.
>>
>>53814860
>t. rövsprängd glenn
>>
File: 1452187547016.jpg (463 KB, 1000x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187547016.jpg
463 KB, 1000x1300
>>53814860
De kan ju göra det istället för att skjuta varandra
>>
>>53814923
uppenbarligen inte lika mycket
>>
File: 1439565855074.jpg (467 KB, 900x1271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439565855074.jpg
467 KB, 900x1271
>>53814630
>inte allokera minne för pannkaksrecept så man kan bli en bra mor i framtiden
>>
>>53814950
>t. ekonom
>>
>>53814860
>t. västtrafiks presstalesman

dom blir tagna på sängen varje år och blir alltid lika jävla förvånade, flera hundra tusen människor kan inte ta sig någonstans för att dom inte förbereder någonting öht

i lördags var det tusen plogbilar ute och gled runt mitt i natten när jag var ute och körde, idag när det är sådär dryg kramsnö så har dom knappt börjat ploga
>>
>>53814962
S O L L E N T U N A
>>
>>53814962
>dkn du inte är en riktig flicka
Och Hecatia en skit
>>
>>53814962
UPPSALA!
>>
Jag ska ut och titta i brevlådan

håll tummarna för mig snälla

t. fiskrensare
>>
>>53814815
Men då missar jag ju några minuter.
>>
File: 131431as.jpg (66 KB, 241x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
131431as.jpg
66 KB, 241x271
>>53815020
>dkn inte flicka
Jag vill också få allt serverat på silverfat och vara söt
>>
>>53814962
>mor
A S K I M
S
K
I
M
>>
>>53815049
Jag ska ut och gräva efter olja i min trädgård

håll tummarna för mig snälla

t. inte skjuteborgare
>>
File: 1453202755445.jpg (82 KB, 717x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453202755445.jpg
82 KB, 717x750
>>53815072
Jvdk
>>
>>53815037
>UPPSALA!
Nej Muhammed, du kommer inte få svarta Anon
>>
>>53815049

Nej, ingen jävla post här inte

PostNord kan dra åt helvete
>>
File: 1442774321944.jpg (55 KB, 238x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442774321944.jpg
55 KB, 238x257
>>53815077
>>53815037
>>53814993
kanske
>>53815020
men du
>>
File: 1452923525832.jpg (214 KB, 1080x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452923525832.jpg
214 KB, 1080x848
>>53815103
>muhammed
m-men jag heter magnus ;___;
>>
File: 1449751128865.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449751128865.jpg
25 KB, 400x386
>>53815127
>magnus
>>
File: 1453153806762.jpg (2 MB, 2500x1685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153806762.jpg
2 MB, 2500x1685
>dkn skam och skuldkänslor
>dkn vill bikta mig
>>
>>53815072
Haha aa

>killar som oironiskt tror det finns något bra med att vara kvinna
Du vet inte hur bra du har det jävla tönt.
>>
Hur kommer Nordiska Motståndsrörelsen förbättra posten när de tar makten?
>>
>>53814979
>cuckborgare kan inte hantera lite snö
>>
>>53815127
B A R B A R I
A
R
B
A
R
I
>>
>>53815127
>heta magnus
>vara jättefjantig
>>
>>53815172
Du kommer se fler SMR broschyrer samt fler klistermärken uppsatta.
>>
>>53815172
haha aa
>>
>>53815172
Antingen levererar du den i tid eller så blir det massgraven

HELL SEGER
>>
File: 1438939016519.jpg (65 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438939016519.jpg
65 KB, 500x440
>>53815172
>när de tar makten
>>
File: 1452926256330.gif (1 MB, 430x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926256330.gif
1 MB, 430x342
>>53815141
>>53815194
>>53815205
kom till uppsala och säg det irl
>>
>>53814979

jag tog en promenad klockan 02:00 i Göteborg och såg en plogbil som rensade vägen.

Ett problem bara, det fortsatte att snöa i 5 timmar efteråt
>>
>>53815172
Förbättra? Jag trodde de kämpade för ett vitt samhälle. Att ploga känns lite fel då.
>>
File: 1452931408134.jpg (80 KB, 505x1123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452931408134.jpg
80 KB, 505x1123
>>53815213
>>
Skulle ni ge K åt Stacy eller stacys mamma om ni bara kunde välja en?

Skulle nog välja Stacy

Svarar åt en kompis.

https://www.youtube.com/watch?v=dZLfasMPOU4
>>
Vad lyssnar ni på, tråden?

Designerad musik är oironiskt bra på ett ostigt sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=LD44sTkxK8E
>>
File: 1450203374901.jpg (300 KB, 708x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450203374901.jpg
300 KB, 708x1000
>>53815167
Hehe mm
Jag skulle få garanterat jobb efter min utbildning om jag hade fitta istället för att bli bra
>>
>>53815292
https://www.youtube.com/watch?v=E2qLD9c3Gq4
>>
>>53815249
David Mitchell är en redi lirare favä
>>
File: 1401261065603.png (12 KB, 308x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401261065603.png
12 KB, 308x396
>dkn man slipper mens, pms, värktabletter och tamponger, raka sig för att inte framstå som feminist, lägga 7kt mycket timmar på smink och dylikt
>>
>>53815363
Vad fan försöker du säga? Är du samma blatte från förra tråden vars brev är helt omöjliga att tyda?
>>
>>53815363
hehe nu föddes du som kille och får inte ligga alls
Grattis
>>
File: 14417937364861.jpg (102 KB, 595x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14417937364861.jpg
102 KB, 595x842
Beställde nyss grejer från flugsvamp för första gången. Hoppas kranen inte bor vid Göteborg. Rätt coolt det här med PGP och kryptovalutor.

//bloggen
>>
Mamman såklart
>>
>>53815363
7kt kul att sminka sig favä
t. varken tjej, transa eller bög
>>
>>53815395
han är glad att han inte är en tjej din autist
>>
>>53815395
Du verkar vara den enda som inte förstår brevet, mahmad
>>
>>53815395
t. tattare
>>
>>53814702
nae, hörde att det ringdes in
>>
File: 1452906206872.gif (220 KB, 364x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906206872.gif
220 KB, 364x337
>>53815400
Vänta nu, vill du ligga med folk som en slyna? Bli en fälla och hjälp oss anons med sex ;__;
>>
File: 1439715240957.jpg (225 KB, 850x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439715240957.jpg
225 KB, 850x817
>>53815363
>raka sig för att inte framstå som feminist
Eller så kan man klä sig i byxor eller långa strumpor+kjol i stället?
>lägga 7kt mycket timmar på smink och dylikt
Man kan ju välja att bara inte använda smink också.
>>
>>53815400
Men lyssna jävla autist. Tjejer njuter inte av sex på samma sätt som killar och är betydligt mer selektiva. Bara för att de kan knulla runt så betyder det inte att de får ut något av det.
>>
>>53815408
>PGP
>installera säpos spionvara

vad köpte du? vif om det är olagligt
>>
>>53815457
>Man kan ju välja att bara inte använda smink också.
fast då skulle det ju visa sig hur oattraktiva svenska kvinnor är
>>
Vem av er?
>>
>>53815457
>Man kan ju välja att bara inte använda smink också.

Men då ser de ut som troll plötsligt, så det kommer de inte göra
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
Sverige: 123 pojkar på 100 flickor.
Kina: 117 på 100 flickor.
>>
>>53815518
jag till vänster
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
>>53815470
>hela detta brev
Hehe mm
>>
>>53815538
Varför mobbar ni honom?
>>
>>53815540
Vänta bara tills skäggbarnen importerar sina fruar så löser det sig
>>
>>53815540
åk till kina då din autist, det kommer droppa från deras trosor när de ser ditt blonda hår
>>
File: 1451511758198.png (193 KB, 904x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451511758198.png
193 KB, 904x1024
>>53815540
Det är för att göra svwrige bögigare, lovar
>>
>>53815545
>2D-autist tror han kan något om hur kvinnor eller människor i allmänhet fungerar
>>
>>53815540
Tur att vi har så många söta bögar här då :3
>>
>>53814962
G Ä V L E
>>
>>53815566
>SNSD
>blond
>>
>>53815545
Men det är ju sant. Tjejer är inte lika kåta som män, varför tror du att porrsidor domineras av män, och att manlig prositution inte är särskilt lönsamt om du inte knulla män?
>>
File: 1451345692341.png (214 KB, 800x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451345692341.png
214 KB, 800x815
>>53815574
Haft fv favä, hon var uppe i 40 pers senast jag talade med henne
>>
>>53815309
Du skulle även garanterat bli utsatt för sexism, medarbetare som tar på dig i korridorerna, lägre lön för samma jobb, osv. Även många killar som "menar väl" men ändå uttalar sig sexistiskt mot dig.

Men du kunde ju alltid jobba på ett horhus.
>>
>>53815598
kallas olika nyanser ditt dumma jävla sär cp fitt hor unge kuksugar skalle balle päron pung
>>
>>53815598
>bajsblont är inte blont
fint mém
>>
>>53815612
BLI MIN FV ANON
>>
File: 1452854043898.png (1 MB, 928x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854043898.png
1 MB, 928x1129
>>53815612
>klamydia/HPVcucken
>>
>>53815612
Ja då var hon väl sjuk i huvudet vilket kanske inte är så konstigt då hon blev tillsammans med ett äggmongo som ser på kinesiska barnprogram.
>>
>>53815520
>>53815511
smått taskigt favä
>>
I threw up in my mouth a little.
>>
>>53815651
sanningen är jobbig ibland
men du är söt anon :3

>>53815667
drink some milk Italybro :3
>>
>>53815667
https://www.youtube.com/watch?v=JoFGwpRDtRE

Is this you?
>>
File: 20150810_181511.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150810_181511.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53815667
it's fine, we have decent pizzas too
>>
>>53815667
I guess that happens a lot when you're next to Croatia
>>
>>53815612
>jag dömer alla kvinnor efter denna enda galningen som lät mig doppa

>>53815610
Detta beror dock även på att kvinnor är mindre visuella, de onanerar till fantasier mycket. Så de behöver inte porrsidor i samma utrsträckning.
>>
>>53815610
Varför ska de köpa horor eller kolla på porr när de kan bli påsatta genom att ringa ett samtal till närmsta chad?
>>
>>53815699
I now feel triggered.
Sweden = bullies :(
>>
File: 245.jpg (80 KB, 1333x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
245.jpg
80 KB, 1333x900
>dkn fjärde generationens invandrare
>dkn koptisk kristen
>dkn hatar musselmaner
>dkn svenskar behandlar mig som vilken blatte som helst
>"åk hem till ditt jävla land, muhammed!"
>>
>>53815755
*fucks you in the ass* :DDD
>>
>>53815753
>när folk låter /r9k/ uppfostra dem

Ni har en poäng bakom allt betahat dock. Det är ett jävla problem med sexuell liberalism då det blir många ensamma, arga män och kvinnor blir förstörda.
>>
>>53815753
ANON BLI MIN FV!!!!
>>
>>53815769
åk hem till ditt jävla land negeranon
>>
File: 1451221346441.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451221346441.jpg
40 KB, 550x512
>>53815755
>Sweden = bullies

It's only because, like most bullies we have a deep sadness to our own state in this case, our country. Next time you see a Swede wish him luck for he will surely need it.
>>
File: 1452193502392.gif (140 KB, 275x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452193502392.gif
140 KB, 275x317
>>53815755
>hating on our national dish
>calls us bullies
BAAPITY BOOPY
>>
>>53815755
tihi~
bullybullybully!
>>53815769
>fjärde generationens invandrare
haha jävla mongo
åk hem till egypten jävla sandneger
>>
File: kanaranet.jpg (41 KB, 600x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanaranet.jpg
41 KB, 600x501
>>53814549

Good sets OP. 5/5 I'd say.

Here are mine, please rate.
>>
>>53815769
>egyptier
>inte negrer

åk hem till ditt jävla land ramses
>>
File: 1452540811579.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540811579.jpg
11 KB, 258x195
>>53815821
>>
File: trap_4.png (472 KB, 595x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap_4.png
472 KB, 595x841
>>53815786
Men jag har ingen feminin penis
>>
>>53815769
>koptisk
Helikoptisk vore bättre :-DDDD
>>
>>53815794
>>53815819

m-men jag talar ju knappt arabiska och har aldrig ens varit i egypten :/
>>
>>53815769
>vara blatte
>bli kallad blatte
ser inget konstigt här favä
>>
>>53815840
Låt mig fixa det åt dig.
>>
>>53815769
VI
>>
>>53815858
Är du omskärd? Kopter omskär väl?
>>
>>53815858
>knappt

åk

hem
>>
File: 1451977980472_2.jpg (53 KB, 507x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451977980472_2.jpg
53 KB, 507x558
>>53815769
Hur många flickor har du och dina vänner våldtagit/tafsat på?
>>
File: haha aa.jpg (87 KB, 627x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha aa.jpg
87 KB, 627x763
Tåganon här, jag är oskadd
>>
>>53815902
>vara så här otrevlig mot en anon
Hans hem är sverige, dumfan.
>>
>>53815930
Synd
>>
>>53815840
>feminin penis
Förstår inte detta jagjag
>>
>AkademiskArbete

Fylla i sånt som man knappt bemästrar under "kompetenser" och sätta 5 stjärnor,

j/n?

t.ex Microsoft Access som man pillade med för cirka 9 år sedan under gymnasietiden
>>
>inte lura amerikanska bimbos att vi i Skandinavien fortfarande är kulturellt vikingar och tror på Oden, Thor osv så att de blir våta då de blivit matade av media och hollywood att vikingar var de mest maskulina män som någonsin existerat

Bli bra
>>
>>53815883

Det är vanligt, ja, men i min familj har man valt att inte göra det (inte sedan farmor och farfar flyttade till Sverige iaf, om farfar är omskuren har jag aldrig frågat... brukar inte fråga honom om hans qk favä). Det är mer en sedvänja, inte som ett religiöst påbud som det är för judarna och muhammedanerna.
>>
File: 1406867464521.jpg (36 KB, 528x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406867464521.jpg
36 KB, 528x492
>>53815936
>Hans hem är sverige, dumfan.
okej muhammad
>>
>>53815948
Hitta bara på och sedan börja omgående lära dig skiten.
>>
>>53815858
>m-men jag talar ju knappt arabiska och har aldrig ens varit i egypten
hahaha aaa
du kan ju leta upp närmsta sandlåda bara, mumsmums
>>
>>53815948
Gör det och om det kommer upp så be om att få en omfärskare
>>
O_O FYFNA
>>
>var jag
>var på besök hos en vän
>ska äta på Subway
>tar min vanliga macka
>övertygar polaren att testa den också
>kassören verkar inte riktigt förstå vad vi vill ha
>måste upprepa saker hela tiden och börjar stamma eftersom stämningen nu blir lite väl nervös
>efter mycket om och men kommer vi till kassan
>skakigt som fan
>tar fram plånboken för att betala
>känner hur hakkorsarmbindlar och pistoler väller ut ur fickorna
>pastan är total
>kassören lutar sig framåt och viskar i mitt öra
>"Du är för fet för en sub"
>>
File: 1453162185326.gif (885 KB, 500x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453162185326.gif
885 KB, 500x418
>>53815966
Lär dig arabiska/koptiska, utnyttja systemet i Sverige för att anförskaffa en bra utbildning sedan flytta tillbaka och jobba i ditt eget land, Sverige åker åt helvete ändå och kommer aldrig vara ditt eget land.

t. i samma sits
>>
>>53815980
Vad exakt är din definition av att vara svensk då?
>>
>>53815915

Ingen? Jag är inte muslim och umgås inte med muslimer. Min syrra har liksom svensk pv och det är inga problem (jag hade haft problem med det om han inte var en sån skön bro).

>hederskultur och sådan skit sitter i hudfärgen och inte i dödssekt"religionen" islam

haha "aa"
>>
>>53816038
Kappa //
>>
>dkn ett tåg har gått sönder framför mitt
KUKAR
>>
>>53816049
>t. i samma sits
hur får man en blatte-kompis som kan hantera tugget?
>>
>>53816054
att man inte är en neger
>>
>>53816038
4Head Keepo
>>
>>53815769
>koptisk kristen
HAHAHAHA NEEEEEEEEEEGER
>>
>>53816054
>>53816074
och har bott i sverige en majoritet av sitt liv
>>
File: 1431734212900.jpg (259 KB, 939x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431734212900.jpg
259 KB, 939x590
LOL
>>
File: 1452786424689.png (161 KB, 318x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452786424689.png
161 KB, 318x292
>>53815518
jag favä
>>
File: gråtande groda.jpg (53 KB, 440x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gråtande groda.jpg
53 KB, 440x487
>>53816070
>dkn det antagligen är mitt tåg

gycklar inte ens, det står still pga "elfel"

låter som de försöker starta det en gång var femte minut
>>
>>53816070
Saya har tagit många kukar
>>
File: 1439305843854.png (407 KB, 680x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439305843854.png
407 KB, 680x750
http://www.gotoquiz.com/how_much_of_a_cuck_are_you_1

Breva resultat lads
>>
>>53816038
PogChamp EleGiggle
>>
>>53816106
Är du påväg mot stockholm?
>>
>>53816054
>>53816074
>>53816102
Med svenska föräldrar
>>
>>53816118
0
>>
File: seiba vedbod.jpg (118 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiba vedbod.jpg
118 KB, 1000x1000
>>53815769
Sluta vara så blattig då
t. andra generations
>>
File: 1451441800859.gif (999 KB, 250x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451441800859.gif
999 KB, 250x251
>>53816061
>>53816075
>>53816122
>>
File: åkturen.png (26 KB, 965x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åkturen.png
26 KB, 965x584
>>53816103
Tar åkturen någonsin slut?
>>
>>53816144
Undrar hur det skulle kännas att knulla en andra generations blatte pf.
>>
File: 1450295453772.jpg (29 KB, 248x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450295453772.jpg
29 KB, 248x252
>>53816144
>t. andra generations
>italien och sydamerika
>>
File: Smug sabel.jpg (356 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug sabel.jpg
356 KB, 774x880
>>53816144
>antyder att du inte är blatte
>>
>>53816103
LMAO
>>
>>53816140
>svenska föräldrar
>är blatte
Hur?
>>
>>53816072
Såsom jag ser det mann1 är det typ så här, svennar har mycket mer krut mot de flesta folkgrupper att använda i bantz, så det gäller att han kan servera lika mycket som han kan ta tugget för att det ska vara roligt annars blir det bara mobbning

Hitta bara klassens clown i valfri förort
>>
>>53816200
Anon med ansvar för att läsa rätt
>>
>>53815769
Du är fjärde generationens men inte vit alls?

Varför har dina förfäder inte blandat in sig med svenskar? Är ni rasister?
>>
>>53816200
vem citerar du?
>>
>>53815966
Du och din familj verkar inte ha förvandlats till gud- och kulturlösa konsumistiska blattar och ni verkar inte heller vara inskränkta arab-muslimer; bra, ni är välkomna.
>>
>>53816222
>bra, ni är välkomna.
Vem fan är du att bestämma det?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53816187
Det är ju bara du som kallar mig det, och jag tar det som en tsun grej
>>
>>53816250
Enligt mig.
>>
File: 1452865470554.gif (3 MB, 461x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452865470554.gif
3 MB, 461x288
>>53816060
>Min syrra har liksom svensk pv och det är inga problem

>han blev cuckad av svenskjuden
>>
>>53816222
>ni är välkomna
nej åk hem jävla blatte
>>
>>53816216
tack blatte-anon
du är en god själ :3
>>
>>53816290
Sluta va så jävla rasse anon

Breva roliga jagjag istället
>>
File: augustus.jpg (156 KB, 1078x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
augustus.jpg
156 KB, 1078x1500
>>53816118
>PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.

Inte 100% dock, jag är rätt degenererad.
>>
>>53816060
>ens antyda att ras bara är hudfärg
Ner i soporna med dig, svartskalle.
>>
File: Generad Nanami.gif (301 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Generad Nanami.gif
301 KB, 350x464
>>53816251
>och jag tar det som en tsun grej

I-inte alls.
>>
File: 1448116634961.jpg (5 KB, 261x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448116634961.jpg
5 KB, 261x150
>>53816297
>du är en god själ

Du kommer tycka annorlunda när jag ansluter mig till våldäktsflocken påväg till din mammas hus just nu
>>
>>53816118
Fick 0% och är inte ens stormbög.
>>
>>53816359
>har stormbögiga åsikter
>är inte stormbög
Vad menade han med detta?
>>
>>53816356
ayyy lmao
hon är på jobbet, men om du ska dit så kan du väl ta min syster på vägen också
hon kan behöva en liten "kulturkrock"
>>
>>53816392
Inte stormbögigt att tycka att invandrare som kommer hit ska anpassa sig, följa våra lagar och om de inte gör det så åker de ut. Eller för den delen tycka att traditionalism är bättre än vårt moderna skitsamhälle.
>>
>>53816423
Jo det är det
>>
>>53816118
19%

NOT A KEK. Although you may indulge in one or two questionable habits or entertain a few less-than-savory sentiments, on the whole you are degeneracy-free and thoroughly uncucked.
>>
>>53816392
>vilja kunna ladda ner saker gratis
>vara piratpartist
Vad menade han med detta?
>>
>>53816118
0% :)
>>
>>53816118
hatar såndär jävla quiz med arbiträra frågor favöäöö
>>
>>53816118
0%

PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.
>>
>>53816118
YOUR c--- LEVEL IS: 17%

17%

NOT A KEK. Although you may indulge in one or two questionable habits or entertain a few less-than-savory sentiments, on the whole you are degeneracy-free and thoroughly uncucked.
>>
>>53816118
YOUR c--- LEVEL IS: 0%

0%

PATRICIAN. You are moral, educated, non-degenerate, and impervious to all forms of modernism, relativism, cuckery, and leftist trickery.
>>
>>53816438
Då är väl typ vartenda land i världen stormbögigt förutom några få västländer.
>>
>>53816896
>möh NaEvLa
Så du antyder att stormbögeri är det naturliga tillståndet för ett land?
Du kanske borde läsa på lite innan du vräker ur dig massa dumheter
>>
Jonas "bögknackarn" Inde
>>
>dkn inte helsvensk men fortfarande heleuropée
>>
>>53816118
>YOUR c--- LEVEL IS: 88%

>88%

>KING OF THE KEKS. You are a lost cause, without a shred of pride or dignity left in you. I would designate some painful punishment for you, but you'd probably just enjoy it, deviant scum.

haha aa
>>
>>53816118
>>53816118
>28. Many people believe there is a problem with a lack of diversity in many forms of entertainment media; what is your opinion?
There is a problem with a lack of diversity, and steps should be taken to correct it.
There is a problem with a lack of diversity, but artistic freedom must come first in these matters.
There is not a problem with diversity, or lack thereof.

Kan bara svara cuckigt på den här frågan
>>
Vilken blade and soul server ska man spela på?
>>
>>53816995
*brevar Jack Barbosa*
>>
>>53817052
Okej cuck.
>>
File: 1444124111802.png (980 KB, 584x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444124111802.png
980 KB, 584x1110
>>53817033
sluta bara
>>
>>53817065
ingen
>>
File: pSeRH_Qz9X4.jpg (125 KB, 672x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pSeRH_Qz9X4.jpg
125 KB, 672x896
Hur får man en fv?
>>
>>53817097
Hur menar du nu?
>>
>narcissuscuckcucken
>>
>>53816934
>national socialism med judehat och biologistisk, darwinistisk syn på universum = nationalism, traditionalism och antimodernism (fascism och kommunism är modernistiska strömningar)

hehe mm
>>
>>53817120
Kontakta din förmedlare på migrationsverket
>>
>>53817120
man förtjänar en genom att skaffa sig social och ekonomisk status
>>
>>53817120
Var dig själv
>>
>>53817065
Ska också börja så fort jag kommer hem från jobbet. Knula?
>>
>>53817157
>dkn detta är precis det jag ska göra
>>
Dags att trängas på tuben, nbögslivet är inte lätt
>>
>>53817317
vi kan lira ikväll ifall du vill, ska på föreläsning 16-18
spelar på ebon hall
>>
>>53817349
Akta dig, jag kommer tränga in i dig nu.
>>
>>53816319
>patrician
>brevar bild på augustus
hur tänkte du nu
>>
>>53817349
Vad sägs om att låta mig trängas i din tub?
>>
>>53817349
Oj då, jag råkade visst stöta in i dig. Det gör inget om jag fortsätter va?
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla trötta.
>>
>>53817751
Vem är denna godbit?
>>
>>53817792
>godbit
Fräsch kille
>>
>>53817751
OSLO
S
L
O
>>
>>53817792
En riktig läckerbit är hon nog, skulle allt vilja bjuda henne på en femrätters och dessert. Om du förstår vad jag menar.
>>
>>53817827
sluta lurpassa danskjävel
>>
File: 1444988.gif (967 KB, 288x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444988.gif
967 KB, 288x162
>>53817855
Mener du ikke introducere hende for din store sorte tyr. Om du förstår vad jag menar.

>>53817919
Shh, Svenskerlort.
>>
>>53817960
se >>53817919
>>
>>53817919
>>53817973
>t. sambögande svartskalle
Häng dig.
>>
>>53817919
>>53817973
>>53817997
sambögar snark
>>
File: 3dpd.jpg (167 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.jpg
167 KB, 480x640
>dkn ingen dattafv
>>
>>53817973
Se >>53817960
>>
>>53818019
Men anon, om du inte finner en fv blir du någon annans fv ;)
>>
>>53818077
Men det är ju bögigt
>>
File: mm strax.jpg (15 KB, 429x111) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm strax.jpg
15 KB, 429x111
>>53817997
mm strax
>>
>>53818101
Jag känner vid den här mannen.
>>
>>53816118
28%, flickvännen 45%
>>
>>53818101
Hur är det bögigt när du är tjejen?
>>
File: 1453154891997.png (722 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154891997.png
722 KB, 885x1075
>>53817608
Käften nörd
>>
>>
>>53818149
Historielösa avskum
>>
>>53818186
>negerkultur
Fyfan. Inte ens en söt rumpa kan man få se utan att det ska skakas och twerkas.
>>
File: 1451707314562.jpg (317 KB, 933x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451707314562.jpg
317 KB, 933x1025
>>53818186
Det är inte BÖ TI än anon
>>
File: bballtwerk.gif (1 MB, 350x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bballtwerk.gif
1 MB, 350x305
>>53818186
>>
>>53818186
https://www.youtube.com/watch?v=bwPLwX9aluY
Deleted scene?
>>
File: 1381070784808.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381070784808.jpg
78 KB, 884x574
>dkn man såg kringlans brorsa
1
Typ 150 lång och klädd i skjorta som en försökhårt bög
>>
File: bballtwerk2.gif (1 MB, 350x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bballtwerk2.gif
1 MB, 350x305
>>53818254
>>
>>53818242
Vänta nu, är du också bög?
>>
File: 1437779587965.jpg (343 KB, 537x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437779587965.jpg
343 KB, 537x758
>>53818301
Hehe mm
>>
>>53818324
O-okej, så om jag ser ut som killen kan man börja dejta dig ;)?
>>
File: 1451953187290.jpg (77 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953187290.jpg
77 KB, 600x803
>>53817427
>>53817647
>>53817749
f1 oanständigt
>>
File: Värmland_stub.png (10 KB, 371x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Värmland_stub.png
10 KB, 371x508
>hans landskap har inte KFC
http://nwt.se/karlstad/2016/01/18/nu-har-byggandet-av-kfc
>>
>>53818371
Haha aa
>>
File: 1452900833023.jpg (457 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900833023.jpg
457 KB, 805x714
>>53818405
jaha ännu en anon som inte vill något ;_;
>>
>>53818402
Värmland? Mer som Cuckland.
>>
File: artour blaze.jpg (101 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour blaze.jpg
101 KB, 1080x1920
>>53818402
>inte bara gå på nordstan fried chicken
>>
>>53818405
Var får man en sådan här fv?
>>
om jag får dubs så är skåne nu danskt
>>
>>53818450
Filippinerna / Hawaii typ
>>
>dkn somnar
>vknar
jahapp. ännu en dag att leva i denna värld.
>>
>>53818456
4 og Stockholm bliver Dansk.
>>
File: S2Mgw8i.png (3 MB, 1289x2879) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S2Mgw8i.png
3 MB, 1289x2879
>>53818430
Jag vill ju ha en flicka
>>
File: azunyan.png (211 KB, 448x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan.png
211 KB, 448x463
>>53818456
Sug på den danskjävel du får inte en meter
>>
>>53818449
Sällsynt snap på bebisraseriet själv?
>>
>>53818497
:(
>>
>>53818441
KÄFT MED DIG VI ÄR BÄSTA LANDSKAPET DU ÄR SÄKERT EN KEKHOLMARE
>>
File: y03nYlR.png (2 MB, 1281x1577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
y03nYlR.png
2 MB, 1281x1577
>>53818512
Om du blir flicka så kan vi gå på deito
>>
>>53818601
Ledsen, ser ut så här>>53818186
så kommer inte fungera mellan oss.
>>
File: Untitled.png (14 KB, 854x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
14 KB, 854x150
Har tråden någonsin blivit c*ckad?
>>
>>53817052
Sista svaret antyder väl att bristen på mångfald inte är ett problem
>>
>>53818723
länka tråd snälla
>>
File: 10990182.jpg (81 KB, 537x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10990182.jpg
81 KB, 537x594
>>53818723
>"and my stepdaughter is 8"
>Hey guys! I need to buy a present for my wife's daughter, do you have any suggestions? Thanks in advance! Edit: Thanks for the gold, kind redditor!
>>
>>53818456
>>53818495
Ni kan få både favä
>>
File: 1.jpg (60 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
60 KB, 604x453
ACK VÄRMELAND DU SKÖNA DU HÄÄÄÄRLIGA LAAAND
>>
File: 1449209421075.jpg (52 KB, 374x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449209421075.jpg
52 KB, 374x546
>>53818723
Reddit slutar aldrig att förvåna

t. redditör
>>
File: uBDnd76.png (3 MB, 1283x1991) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uBDnd76.png
3 MB, 1283x1991
>>53818622
Usch favä
t. 185 och närmar mig 70 kg
>>
File: Mike holy shit.gif (500 KB, 215x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike holy shit.gif
500 KB, 215x219
>>53818869
>>
>>53818892
>"""värm"""land
>är kallt som fan
cuckade som fan
>>
>>53818910
Du är 2cm längre men väger 15kg mindre än mig. Är du smalfet?
>>
File: nördfront.png (342 KB, 476x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nördfront.png
342 KB, 476x481
Hell seger
https://www.nordfront.se/star-wars-force-awakens.smr
>>
>>53818984
Mm siktar på 65 kg
>>
>vädret
de va la gôtt
>>
>>53819053
Men varför? Tjejer gillar inte svaga pojkar, så jag förstår inte?
>>
>>53819026
VI VAR /tv/ OCH SKIT
>>
File: Saya_stitch_07.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_07.jpg
529 KB, 1280x956
>>53819085
För att jag vill?
>>
>dkn man hamnade med en autistisk sötpaj i ens projektgrupp som inte går i ens klass
:3c
>>
>>53819129
Okej, hoppas du hittar någon tjej ändå.
>>
>>53819026
>Då den kvinnliga hjälten är vit och den manliga svart kommer vi dessutom med all säkerhet även att få oss en rejäl dos med rasblandning i följande delar också.
Inte alls självklart. Hon kallar honom "friend" i slutet t om.
>>
File: 1987792.gif (1 MB, 212x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1987792.gif
1 MB, 212x212
>>53818910
>>53819053
>mit ansigt når ~185 og ~60 kg
>>
File: groda blickar ut.gif (924 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
groda blickar ut.gif
924 KB, 500x281
>dkn NEET

det här var ju inte alls så rogivande som ni utmålat det

mest ångestfyllt
>>
>>53819129
Varför? En man (pojke i ditt fall) på 185 cm borde väga ca 80kg. Varför vill du se ut som om du inte riktigt har återhämtat dig från Auschwitz?
>>
http://i.imgur.com/OD4S8lD.jpg
>dkn ingen kurvig fv
>>
>>53819231
Du har inte vant dig än bara.
>>
>>53819208
Roligaste citatet
>kommer han att fortsätta vara den svaga eller vänder de på steken så vi får en negerhjälte och en lite svagare vit kvinna? Svåra beslut i PK-världens Hollywood.
>>
>>53819155
>dkn 20kg tyngre än han och har sötpaj fv som är gravid
Ingen utmaning att skaffa fv, faktiskt. Är förvånansvärt lätt när man väl försöker. Och hon bryr sig inte fem öre att jag har kagge. Känns gött, mannen. Fortsätter smälla i mig 2 påsar chips i veckan. :^)
>>
>>53819231
Hvor lang tid?
>>
File: 54305364_p0.jpg (253 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54305364_p0.jpg
253 KB, 707x1000
>>53819219
EN SÖT DANSK :3
>>53819236
För att jag kommer aldrig kunna skaffa fv så varför inte ha en praktisk vikt
>>
>>53819026
> Årtusende falken är också med, fortfarande en rishög

>dkn nordfront använder också översättningsjagjaget

>dkn 35 SMR medlemmar i tråden
>>
>>53819288
Vissa nöjer sig inte med vilken ful gris som helst som har fått rostbiffen helt sönderknullad
>>
File: 1446684575709.jpg (187 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446684575709.jpg
187 KB, 960x539
>>53819310
Kys mig, Svenskerlort.
>>
File: 1453210875774.png (227 KB, 860x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453210875774.png
227 KB, 860x755
>>53819310
>hans vänstra hand
>>
>>53818907
Försvinn härifrån tack
>>
Godt i får ryddet op i de korrupte politikere og fagforeninger.
>>
>>53819310
80kg är en praktisk vikt. Saker och ting blir inte lättare för att du är klen och benig.
>>
>>53819310
Men 65kg är inte manligt alls...du borde sträva efter 80-90kg ren muskel.
>>
Köpa grillad kyckling eller kebab
>>
File: 1447099408024.gif (3 MB, 550x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447099408024.gif
3 MB, 550x309
>>53816103
>kön är en koloniel fiktion
>>
>dkn 192 centimeter och 64 kilogram
>>
>>53819349
O-o-okej danskjävel~ :3
>>
>>53819325
Lugna ner dig nu anon. Du kan också hitta nån fin.
>>
File: CDcwPVCUEAE_Thh.png (402 KB, 495x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CDcwPVCUEAE_Thh.png
402 KB, 495x720
>dkn 185 och 67 kg
Önskar jag var stor o stark så att jag kunde gå i folkets park favä
>>
>>53819310
Men det där är inte en praktiskt vikt.. faktiskt är det opraktiskt eftersom du är klen. Du bör sikta på att träna SS i ett halvår eller något och äta ordentligt, och du får du en praktisk kropp.
>>
File: 1449621750037.jpg (162 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449621750037.jpg
162 KB, 1462x1462
>>53819365
Siden hvonår er de begyndt på det? Jeg kan huske nogle måneder inden nytår tiggede de Danmark om at sætte grænsekontrol op pga. alle de flygtninge der brasede ind hos dem. Og så i nyheder snakkede en af politikerne at Sverige kunne fucke af og at Danmark har taget det antal flygtninge de tager per år. Og så kom den der fucking video med WELCOME TO SWEDEN et par dage efter.
https://www.youtube.com/watch?v=3U5-7mknwDA
>>
>>53819470
lmao skelett
>>
File: 1414949563015.png (873 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414949563015.png
873 KB, 1280x720
>>53819379
Varför ska jag ha en massa onödiga muskler när man spenderar 15 timmar framför datorn varje dag förutom när jag pendlar
>>
>antyder att nya star wars inte är skitbra enbart på grund av TR-8R
sköning
>>
File: blatte wa zarudo.png (661 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blatte wa zarudo.png
661 KB, 885x1075
>>53819358
>antyder att det finns något fel med reddit förutom vissa subs
>>
>>53819405
Vem är denna spermademonen?
>>
File: 1440976762076.jpg (36 KB, 336x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440976762076.jpg
36 KB, 336x461
>The First Order är lite ondare än imperiet och den nya onda Darth vader-karaktären, här Han Solos son Kylo Ren, är fylld av hat och ilska som ibland brister och han slår sönder inredningen med sitt lasersvärd. Hans hjälm känns ännu mer tysk än Vaders, som var mer omgjord, något som ytterligare spär på hur ondskefull och dödsnazistisk The First Order är.
>>
>>53819519
Hela communityt är cancer.
>>
>>53819516
hej 9gag episkt meme
>>
Har aldrig läst en mindre begriplig bok i hela mitt liv. Låt mig återge en paragraf:

>Till en författning hör ofta övergångsbestämmelser. De är oftast införda efter själva huvudtexten, men ibland, om de är särskilt omfattande, i en särskilt promulgationslag - se t.ex. lagen (1970:995) om införande av nya jordbalken, som är införd efter jordbalken.

Första dan, 300 sidor av detta tills på fredag och jag förstår inte ett skit.
>>
>>
File: 1440420148028.gif (2 MB, 500x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440420148028.gif
2 MB, 500x205
>>53819542
>antyder att man inte kan säga densamma om 4kanal.
>>
>>53819516
>Flera har också upplevt att humorn blivit betydligt mer infantil, robotar som säger ”fuck you” och allmänt amerikaniserad humor av lägsta snitt. Något som verkligen drar ner filmen några nivåer.
>>
>>53819365
LO gav 70 miljoner till sossarnas partikassa de senaste fem åren och har nyligen bränt ganska mycket pengar på en anti-SD kampanj trots att det riksdagsparti som har flest sympatisörer bland medlemmarna är SD, inte S. Socialdemokratin och fackföreningarna är genomruttna.
>>
>>53819584
utvärdera min kisse :3
>>
>>53819584
Söt katt, Mizaki. Vad heter hon?
>>
File: cucknivå.png (5 KB, 410x134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cucknivå.png
5 KB, 410x134
>>53816118
>>
>>53819578
Det där var väl lättförståeligt?
>>
>>53819561
4chan meme, tyvärr kompis
>>
>>53819631
Tiger :3
>>
Yo lads, har ni nånsin rökt på innan ett prov? Kom ni ihåg mycket av vad ni pluggat? Alltså då menar jag minst 5 timmar innan provet
>>
>>53819672
>inte något jagjagnamn
Men du. Breva mer bilder :3
>>
File: JAYWILSON.png (3 MB, 2584x2355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JAYWILSON.png
3 MB, 2584x2355
>dkn polaren på skolresa i Laos för att göra sitt gymnasiearbete
>spenderar en dag med att lära ut engelskai en skola
>dkn han får vänförfrågningar av 12 laoiska flickor efter dagens slut
>accepterar dem
>dkn de spammar hans facebook och gillar alla hans bilder o inlägg

har alla sydostasiatiska tjejer bokstavligt talat autism eller
>>
>>53819688
MANN1
GRÄS
LMAO
>>
>>53819589
>för dum humor för smarta och distingerade herrar som mig själv
*tippar*
>>
Låna 2mkr av den här påkitliga herren J/N
>>
>>53819743
>har alla sydostasiatiska tjejer bokstavligt talat autism eller
Ja
>>
>>53819773
Jag fattar inte favä
>>
>>53819729
Ok, har inte så många bilder på henne dock, fick henne för 2 månader sedan :)
>>
>>53819823
Jättegullig favä
>>
>>53819773
vad kan gå fel famalam
>>
>>53819823
>dkn längtar hem till min katt nu
>>
File: Peter.jpg (62 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Peter.jpg
62 KB, 640x480
Hej.
>>
>>53819920
Vad för elektronik i bakgrudnen?
>>
>>53819920
Omg hej peter :3
>>
File: 154714.png (5 KB, 624x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154714.png
5 KB, 624x352
>>53819773
>>
File: 1448246485690.jpg (39 KB, 601x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448246485690.jpg
39 KB, 601x451
>>53819920
sod af
>>
File: 1.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.webm
1 MB, 720x404
>>53819945
>omg hej
>>
>>53819910
jvdk, längtar hem till detta varje dag.

så fort jag kommer hem så lägger hon sig där och purrar :3

>>53819920
h-hej :3
>>
File: 1344174315377.jpg (16 KB, 230x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344174315377.jpg
16 KB, 230x230
>>53819951
Hade varit ett bättre avsnitt än de två senaste
>>
>>53819743
Dom träffar nog inte särskilt mycket västerlänningar och tycker nog det är lite spännande med en utländsk vän på fb, dom flesta som åker till Laos är typ rung vang vieng eller går bergrutter
>>
är någon här lärare eller har något att göra med grundskolor? hur ser ut högstadierna idag i mellan-stora städer?
>>
File: 1452527797426.png (113 KB, 500x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527797426.png
113 KB, 500x460
>dkn en från matte har också bytt tiöl datalogi
>>
>>53819519
>>
>>53819999
Det första var rätt kul favä

>kick the jew
>>
>>53819920
>alla nybögar som inte kan det här jagjaget
Fan vad jag saknar gamla kanalen ibland.
>>
>>53820045
Sällsynt knatte, sparad senpai.
>>
>>53820066
Alla kan inte vara lika föråldrade som du, anon.
>>
>>
File: sköj.png (2 MB, 1080x1384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sköj.png
2 MB, 1080x1384
>>53817751
"grod morgon"
>>
>>53820080
D-du med
>>
>>53820107
gamle heks
>>
File: Supreme.jpg (38 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Supreme.jpg
38 KB, 620x387
>>53817751
>>
>>53820066
>>53820099
>tänker att det inte alls var så länge sedan
>inser att det var 7 år sedan
>>
>>53820166
Var snäll nu preben.
>>
>>53820225
Stop posting that old hag.
>>
>>53820184
När ska hans syrra börja göra porr?
>>
>kommer till tråden
>det ligger gröt spritt över golvet och på alla väggar
Tack Danmark
>>
File: 1452799589215.jpg (45 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799589215.jpg
45 KB, 480x480
>>53820320
Velbekomme, min ven
>>
>>53820320
Ahmed snälla stick tillbaka till Reddit
>>
>>53820269
Varför så elak preben?
>>53820320
Vad är ens hans problem?
>>
File: 1371008906118.gif (811 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371008906118.gif
811 KB, 160x160
>>53820363
Hobbrevande är uppmuntrat.
>>
>>53820377
I'm just havin' a good time, lad. Post mere.
>>
>>53820373
Pågen snälla
>>
Dansken - alpha, bajsbrevar och bryr sig inte om vad svennebögarna tycker

Svenskarna - bajsnödiga och skriker varför är han så elak
>>
File: image.jpg (30 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 600x450
>>53820430
>>
>>53820430
Maybe it's me ;_;
>>
>>53820505
Dra åt helfette din nybög. För svenskarna och brödrafolk favä.
>>
File: 1430947080817.jpg (26 KB, 350x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430947080817.jpg
26 KB, 350x257
>>53820420
>du vil aldrig være en hobbit
>du vil aldrig stå op lidt for middag og spise morgenmad
>du vil aldrig gå udenfor i herligt solskin og gå en lille tur rundt omkring
>du vil aldrig sætte dig under skyggen af et træ og læse lidt i en bog
>du vil aldrig tage en lur i en stille Shire skov

>>53820505
Kaffir habbibi min ven, jeg har ringet til Jamal og han er på vej bare rolig, din kæreste skal nok få det hun kræver.
>>
Mina vänner argumenterar att Justin Bieber och One Direction kommer att jämföras med The Beatles i framtiden. Hur ska jag motargumentera dem?
>>
>>53820505
detta
>>
>>53815127
Bra namn favä
>>
File: des4.jpg (139 KB, 600x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
des4.jpg
139 KB, 600x752
>funderar på livet och hur det blev så
>plötsligt kommer ihåg en förnedrande sak som hände för många år sen
>>
>>53820373
Skåning snälla gå.
>>
File: 1452970876126.jpg (148 KB, 830x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452970876126.jpg
148 KB, 830x1262
>>53820452
Tråden är alltid bajsnödig, vänj dig vid det
>>
>>53820542
Lobotemi
>>
>>53820556
gröntexta
>>
>>53820528
>>du vil aldrig være en hobbit
Vill eller kan inte?
>>
>>53820528
avlägsna dig själv
>>
>>53820525
Hvad er favä på engelsk?

>>53820542
Justin Bieber er ikke en del af et boyband.
One Direction har lavet, ud fra Wikipedia siger, 5 albums. Beatles har jeg ved ikke hvor mange. Desuden havde Beatles en indflydelse på musik generelt, One Direction er bare endnu et boyband, de laver ikke noget specielt bare mere af det folk har hort for.
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>>53820107

Vem är denna sädes-satrap?
>>
>>53820659
dno desu
>>
>>53820659
favä (för att vara ärlig) = desu
>>
>>53820645
I orden, skal bare ha' Jamal til at fjerne sin pik fra din gf's rovhul forst. Og jeg havde også lovet Mahmut en tur, men okay, det bliver en anden gang kaffir.

>>53820714
Selvfolgelig. Tak.
>>
>>53820759
Ska du vara här får du skriva på svenska. Sluta förpesta tråden ditt jävla mongo
>>
>>53820799
Nu är danska godkänt på denna tråden, för svenskar och brödrafolk.
>>
File: 1435161386564.jpg (194 KB, 1400x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435161386564.jpg
194 KB, 1400x930
>>53820799
Men jäg kan intä skrive svenska, jäg forstär därligt nok nögen av postene pä grund av förkortëlser ock meme ord
billed relateret, mig
>>
>>53820688
Det vet nog ingen i hela tråden favä. Hon har blivit postad ett par gånger dock.
>>
>>53820799
Visa lite förståelse. Danskarna har ingen egen tråd.
>>
Jag fatta inte ens varför folk hetsar på danskar. De är baserade.
>>
File: 8334bc54e2.jpg (213 KB, 1300x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8334bc54e2.jpg
213 KB, 1300x1300
>>53820909
Svenskerlo- Svenskerbror

>>53820943
[spoiler];_;[/spoiler]
>>