[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Pizza upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 441
Thread images: 151
File: Kebabpizza.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabpizza.jpg
52 KB, 547x410
>införe brevar 2/10 pizza
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
>>
File: 54398534953894.jpg (210 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54398534953894.jpg
210 KB, 1080x1350
clara
>>
denna favä

>dkn ingen pizza
>>
Eloise strömmar tillsammans med Hafu.
>>
File: 1453153353361.png (138 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153353361.png
138 KB, 900x900
>>53793307
>>
>>53793368
Vill knulla keyyo favä
https://www.youtube.com/watch?v=HPFZEtH9en0
>>
File: mmmmm........png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm........png
63 KB, 303x242
>dkn kebabpizza special
>>
>>
Hej favä
>>
>>53794085
hallååå asg
>>
File: kuso meme.png (722 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuso meme.png
722 KB, 885x1075
>>53792678
Har dig senpai
>>
>>53794085
Nä du. Nu är det good night mrs goodnight.
>>
Tror inte att jag ska förnya mitt medlemskap i SD favä, bättre att stödja NMR
>>
File: 1453154481521.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824
>realistic edition
För lätt.
>>
>>53794195
Fin osv
>>
>>53794334
Betyder kryss att välja eller att välja bort då? Dumt att välja 10 av 20 då blir det tvetydigt vad man än har för markör.
>>
>dkn inte lycklig
>det enda jag ser fram emot är att se Trump bli vald
>>
File: 1453154481521.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824
Är detta ett straff? Kan välja hälften och det är bättre än det livet jag lever just nu.
>>
File: 1453154481521.jpg (964 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
964 KB, 2000x2000
>>53793824
>>
>>53794446
jag är i min kassaste sociala och ekonomiska situation hittills i livet. konstigt nog har jag aldrig någonsin varit lyckligare.
>>
File: kebabpizza.jpg (451 KB, 1092x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabpizza.jpg
451 KB, 1092x819
>>53793258
>brevar 2/10 pizza
men du
>>
File: knule.png (22 KB, 600x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knule.png
22 KB, 600x500
>>53792678
såja
>>
>>53794470
Det är väl nåt slags test för att se om du har en frihetlig personlighet eller om du trivs att få saker bestämt.
>>
File: Namnlös.png (346 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
346 KB, 885x1075
>>53792678
Hur är detta?
>>
>>53792678
För dig

>dkn mormor och mamma brukade måla proffsiga tavlor de tog med till vernissage och man inte kan måla för ett skit
>>
File: 1427795874150.jpg (232 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427795874150.jpg
232 KB, 666x666
>>53793824
bättre än hur jag har det nu favä
>>
File: 1423843748190.jpg (25 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423843748190.jpg
25 KB, 323x454
>>53794334
>tvspel över datta
>>
File: 1407847981451.jpg (10 KB, 600x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407847981451.jpg
10 KB, 600x434
>>53793824
Kan välja dator och 100/100 och det hade redan då vart bättre än vad mitt liv redan är
>>
>>53793824
hahaha 1 timma. skulle va klar på tre juck med henne.
>>
>>53794429
>>53794643
Tänkte inte på kryssen, de är inte de jag valde bort.
>>
File: 1453154481521.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1 MB, 2000x2000
Leva drömliv i 10år och få 10 miljoner dollar, ja tack, antar att det vore svårt för en nbög iofs som måste ha muh sociala umgänge och muh resor
>>
>>53794660
Glöm inte att man kan ha ihjäl henne också för att få en ännu bättre version av henne.
>>
>>53794643
Tror inte du vet vad du säger, ingen har valt tvspel över datta
>>
>>53794590
>blåvit hatt
o-oj då
>>
>>53793824
Dator, internet, fönster, sporthallen, påsen med mat, doktorn, tjejen, böckerna, bk, papper
>>
>>53794748
Tror nog swat teamet kommer då, va?
>>
Fan va snyggt alla tecknar då. Jag vill också kunna teckna.
>>
>>53794803
>If something breaks you will get the latest version of it. (Yes, you can destroy it yourself in order to upgrade that item).
Det borde ju vara applicerbart på henne också?
>>
>>53794798
>slösa bort två val på böcker och papper när man har dator och internet
>>
>>53794846
Knatte behöver inte vara fin för att vara fuktig. Kvantitet före kvalitet osv. Måla på anon.
>>
File: 1453154481521.jpg (2 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
2 MB, 2000x2000
>>53793824
>>
File: 1423461971146.gif (480 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423461971146.gif
480 KB, 600x450
>>53794860
för kvinnor är objekt :^)
>>
File: 1453155365786.png (215 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
215 KB, 885x1075
>>53794583
Snor denna
>>
File: 1444991897481.jpg (65 KB, 958x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444991897481.jpg
65 KB, 958x483
>dkn man har gjort saker man inte kan få ogjorda
>>
File: det goda livet.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
det goda livet.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824
>>
>>53794860
>If something breaks you will get the latest version of it.
Så dödar man henne tillräckligt många gånger så blir hon olaglig?
>>
>>53793824
Är det inte ett test för asocial personlighet eller nåt sånt? En någorlunda social person skulle inte stå ut vid tanken och ens kunna göra valen.
>>
File: llelelelele.png (197 KB, 410x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
llelelelele.png
197 KB, 410x354
>>53794920
Gillar att du bara vill ha lampan i denna.
>>
>>53794994
haha aa och jag vill bara ha ön i tvn :^)
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53794924
Det står ju inte att det bara gäller objekt. Om jag ska sitta där i 10 år så får de allt se till att reglerna är vattentäta

>>53794969
Om det är vad du önskar~
>>
File: ge mig.png (3 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ge mig.png
3 MB, 2000x2000
>>53793824
>>
>>53795040
>Om det är vad du önskar~
nää
>>
>>53794928
Har faktiskt en mörk på gång också men det får bli någon annan gång
>>
>>53794936
>dkn har gjort på tok för lite roliga saker hittills i livet och tiden springer ifrån en.
>>
MER

KNATTAR
>>
File: 1452686848008.jpg (13 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452686848008.jpg
13 KB, 420x300
>>53795059
:3
>>
>>53794879
Om jag ska vara på en plats i tio år kommer jag ha tid att rita en himla massa med saker
>>
>>53794924
Fast om man får träffa henne en fix tid endast för sex så är det väl typ redan så objektifierat det går att få.
>>
>>53795135
KNATTE ANKA, UNSER ENTELEIN
KNATTE ANKA, UNSER HELD
KNATTE ANKA WAR DER GRÖSSTE
ENTELEIN DER 4CHAN
>>
>>53795040
>>53795191
Jo men man brukar säga att "döda någon" inte att "förstöra något/någon"

Inte för att jag faktiskt bryr mig så mycket om den här helt fiktiva situationen som vi diskuterar på ett filippinskt illustrationsforum
>>
File: blatte wa zarudo.png (661 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blatte wa zarudo.png
661 KB, 885x1075
>>53792678
Tjugo år på paint
>>
Hallå sweddit!
>>
>>53795170
Detta. Skulle bli tråkigt att bara konsumera saker i 10 år.
>>
>>53795321
Kan jag då förstöra hennes mus eller tuttar och det kommer ut nya som jag eventuellt gillar bättre?
>>
>Folk som väljer böcker när de kan torrenta
Visst, mysigare att läsa som bok, men slöseri favä
>>
File: 1398454209716.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398454209716.jpg
75 KB, 601x601
>missade 23:20 tåget
>nästa tåg går inte förrän 04:20
>>
>>53795321
Ja. Äh det måste ju vara nåt slags test för asocial personlighet i vilket fall.
>>
>>53795427
>ens riskera att vara sen till tåget när det är sista tåget som går för kvällen

Men vad gör du för något?
>>
File: 1441902624685.gif (45 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441902624685.gif
45 KB, 499x499
>>53795427
Hahahahahhaha så jävla ägd
>>
>>53795377
jo om de är fejk

>>53795459
Precis
>>
>>53795427
breva bilder hela kvällen :3
>>
>>53795427
lmao tågjudad

Nej, men för helvete. Riktigt hemskt att vänta 5 timmar på nästa tåg, speciellt nattetid. Vifif ;_;
>>
File: 1422821414957.png (362 KB, 922x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422821414957.png
362 KB, 922x1134
>>53795427
>>
File: 14531544815212.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14531544815212.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824
>>
>>53795427
>04:20
blasera den mann1
>>
File: 1453155437097.jpg (512 KB, 1900x1900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155437097.jpg
512 KB, 1900x1900
>dkn ingen oculus rift med bra grafik -just_nu-
knula eran 2d
>>
>>53795321
Kan man förstöra hennes psyke då tills hon får en bättre personlighet?

>>53795459
>vara inlåst i 10 år
>inte sträva efter perfektion
>>
>>53795517
Att Wojaks tunga inte är färglagd i den bilden stör mig då resten av alla detaljer i bilden är färglagda. Hemsk bild.
t. autism
>>
File: 1436097692435.jpg (12 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436097692435.jpg
12 KB, 258x245
>>53795427
hälsa vinterchan från mig
>>
File: ayy lmao2.png (194 KB, 437x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy lmao2.png
194 KB, 437x491
>>53793824
Tio prylar är jävligt generöst.

-Datta
-Fönster
-Nät
-Matvaror
-Gym
-Sprit
-Sötpaj
-Läkare
-Högtalare om inga lurar ingår i dattan, annars böcker
-Restaurangmat

Bokstavligen bättre liv än jag lever nu.
>>
>>53795427
Vadå? Bara ring din fv o be henne hämta dig???
>>
>>53793824
Okej
Hur skulle ni svara om ni blev dokumenterade inuti rummet
>>
File: 1453154481521.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824
>>
>>53795421
Snarare för omväxlingens skull, jobbigt mentalt att läsa böcker vid datorn.
>>
>>53795489
Jag skulle nog inte stå ut. Kanske om jag fick videokonferensa med folk via datorn och internetet. Eller nä inte ens då. Om jag fick umgås på annat vis än enbart sex med tjejen kanske.

Men ett par timmar / en kväll i veckan skulle jag lätt klara mitt sociala behov på. Kanske så lite som en gång i månaden.
>>
>>53795658
Likadant
>>
>>53795427
Var är du? Kan hämta upp dig om du är i närheten
>>
>>53795593
Lol. Du har spelat för mycket sjuka fånga-puma-och-tämja-henne dataspel.
>>
>>53795658
Fortfarande bättre liv än jag lever nu.
>>
>>53795658
Skulle inte bry mig
>>
>>53795593
Ifall du hamnar i den situationen kan du alltid försöka

>>53795743
Kanske det, vet inte hur länge jag skulle kunna klara mig utan socialt umgänge. 10 år är rätt länge favä
>>
File: 1440609250332.jpg (17 KB, 320x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440609250332.jpg
17 KB, 320x310
>dkn ingen kommenterade ens knatte
>dkn inte ens dala kommenterade ens knatte
ovärt
>>
>>53795812
Finns väl inga såna dataspel, men jag vet vad du menar och förstår varför du inte vill avslöja att du känner till dem ;)
>>
>>53795931
Måste kännas extra hemskt eftersom det var den bästa Tjatten i tråden.
>>
>dkn ska på samma fest som ca 10 japanska tjejer i helgen
>dkn träffat två av dem förut och pratade rätt mycket så chansen att de känner igen mig är stor

Är det nu det händer?
>>
>>53795427
Du kommer bli rånad av babbar
>>
Mmm, fast efter att utsättas för sånt experiment ett tag lär man sig nog att sluta bry sig om andra människor till 100% (är jag rädd).
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>53795347
Jag kan som originalskaparen utav detta meme intyga att detta är den bästa fnatten
>>
>>53796012
Var hittar man japanskor i Sverige?
>>
File: favä.png (639 KB, 825x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
favä.png
639 KB, 825x825
>>53793824
Brevar om min för (Du)n

>>53795812
D-Det var bara teoretiskt
>>
>>53793824
>>
>>53796012
Händer vad då? Att du äntligen får vara med i japansk inverterad bukkakefilm?
>>
>>53796074
SMR näste
>>
File: 1452985655075.jpg (24 KB, 458x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452985655075.jpg
24 KB, 458x390
>>53795931

Jag såg alla och sparade de jag gillade.

Jag satt dock och pluggade så jag hann inte ge (you)s.
>>
>>53796086
>knark istället för böcker
>>
File: 1400895348171.gif (399 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400895348171.gif
399 KB, 500x281
Ni som väljer papper och penna, är det för att måla?
>>
>>53796086
>droger
>inte böcker

Så nära att vara min neger.
>>
>>53796154
Ge (du) till de du gillade då
>>
>>53796154
ska bli intressant att se vilka du sparade favä
>>
>>53796074
Högskolor

>>53796112
Jo
>>
File: 1446991311010.jpg (491 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446991311010.jpg
491 KB, 885x1075
>>53796154
ta en till knatte dala
>>
File: sakurako höna.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako höna.jpg
38 KB, 400x388
>>53796171
>>53796224
Läsa böcker kan man ju göra på dattan
>>
>>53796320
glömde bort att du enbart läser och kollar på 2d
>>
t6ftgh hukbn i b7 ybknjhvb m cgvb ,m ghn
nj nv bv jn nkujvbm jvbmnn vhjb vnmb b hbkn,jb
lkkölbmn bm, hchj,m v fhgdzxgnn bk,m..
öll kjhvfgxwdzqzxf mkjv g hbhgmhghc cx v rtswvn bv tiuib gh mk

bghjbjv ghjhf ui
>>
>>53793824
Det är nu jag ska säga ngt ang. glock är ett sjukt dåligt vapen för det ändamålet vilket skulle avslöja mitt vapenintresse och därmed få mig på varningslista för nästa laserman.
>>
>>53796209
Till att rita, måla, skriva på, och vika till roliga figurer
>>
>>53795483
>>53795517
>>53795616
ohyfsade grodbrevare
>>
>>53796359
Även Min Kamp borde finnas i .pdf-format :^)
>>
>>53796386
eller kanske kandidat för legionen. blir ju svårt att gå med i legionen om du ska vara inlåst i en lgh i 10 år iofs.
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
Jävla CSN helevete

Heltidsstudier på SU och jag fick inte mitt bidrag beviljat. Vill de min död?
>>
>>53796585
De har satt ett gäng fifflande apor vid rodret
>>
>>53796320
Inte alla skulle stå ut med den ytterligare mentala påfrestningen. Men detta experiment är väl knappast till för "alla" heller utan ganska försiktigt utvalda individer.
>>
>>53796579
Är detta ett nytt vick jagjag?
>>
File: 222.png (23 KB, 575x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
222.png
23 KB, 575x544
Hello ahem jäg menär HÉJ VENNÄR det är bare BRÄ at vära svenskà :D! vad sÿnes i om denna fílm video:
https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4
1:05
>>
>>53796674
mm strax
>>
>>53796660
Jo skulle de ta helt random personer skulle vi nog få ganska mycket fler "vansinnesdåd" än vi får i dagsläget, lol.
>>
File: 1453154481521.jpg (1016 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1016 KB, 2000x2000
>>53793824
Skulle vara alldeles för enkelt om jag tar alla 10.

Här är istället vad jag har haft under mina hittills 7 år av isolering på mitt rum, minus nya dator komponenter.
>>
>>53796470
tack för alla (You)
>>
>>53796674
>75 miljoner visningar
vafan är hon så jävla stor?
>>
File: 1396214556111.jpg (104 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396214556111.jpg
104 KB, 400x388
Är det bara jag här som lyssnar på Ingrid och Conrad?
https://www.youtube.com/watch?v=B3YaJ3JOLeg
>>
File: k.jpg (60 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.jpg
60 KB, 640x480
>wow anon, jag kommer nog inte orka äta upp allt detta haha
>du får ta om du vill ;)
>>
File: 534853498543895.png (525 KB, 981x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
534853498543895.png
525 KB, 981x551
>>53796674
Detta menar du? Har ingen åsikt.
>>
>>53796731
Jo att du stått ut så länge som du gjort är fan märkligt. Vet inte riktigt vad för skumt fel som är trasigt på dig.
>>
File: 1452843012221.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452843012221.jpg
19 KB, 306x306
>>53796731
>lol.
>>
>>53796794
Bjussar du på lite mjölk på samma gång?
>>
>>53796794
jag kan äta upp dig om du förstår vad jag menar ;)
>>
>>53796756
>antyder att alla (you):n är bra

Man får det man ger
>>
>>53796770
Er hun faktisk stor i Sverige? I Danmark på radioen spillede de Lush Life noget tid men ikke andet af hendes.
https://www.youtube.com/watch?v=tD4HCZe-tew
>>
File: 1453154481521.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154481521.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53793824

Skulle detta vara svåra val, eller? Fan vilken semester detta hade varit.
>>
Jag tittade just på shemaleporr och blev hård, är jag bög nu?
>>
>enkla (You): bilden
trodde bättre om er
>>
>>53796862
Du var alltid bög
>>
File: Cat.png (561 KB, 535x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cat.png
561 KB, 535x439
>>53796794
>man min klasskompis som jag lunchade med igår tog lika mycket mat som mig, betalade tre gånger så mycket, och åt hälften
>>
>>53796820
Ja det är lustigt. Om man tål sånt som de flesta inte tål då är det fel på en. Som om det vore önskvärt att ha en massa inbyggda svagheter.
>>
>>53796899
det ger ju lite diskussion i tråden
>>
File: 1452823768697.jpg (49 KB, 372x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452823768697.jpg
49 KB, 372x577
>>53796862
bög av helvete til, friend
>>
>>53796794
>wow anon, jag kommer nog inte orka äta upp allt detta haha
>du får ta om du vill ;)
Vad menade hon med detta?
>>
>>53796899
>enkla (You): brevet
trodde bättre om mig själv
>>
>>53796899
inget fel med det
>>
>>53796924
Det var väl värt extra pengarna för att slippa bli lika tjockis som du.
>>
File: 1452473840433.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473840433.png
576 KB, 601x630
https://www.youtube.com/watch?v=K7l5ZeVVoCA
>>
>>53796944
Att hon ville försvinna så snart som möjligt
>>
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=fQrGJdRGbNQ
>>
>>53796928
Ur managementsynpunkt är det önskvärt. En person oavsett hur skicklig på olika saker är ju värdelös om man inte kan pressa personen att lägga ner sig lite.
>>
Jag tycker alla borde värna om varandra mer, och sluta klaga
>>
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=hHUbLv4ThOo
>>
>>53796989
det är bokstavligen inget fel med att vara fet
>>
>>53797025
neger vad gör du?
>>
>>53797055
DALE
A
L
E
>>
File: 429384298347.png (64 KB, 973x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
429384298347.png
64 KB, 973x254
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=QBkiB4NCPRg
>>
File: Skeleflex.jpg (33 KB, 600x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skeleflex.jpg
33 KB, 600x429
>>53796989
>Antyder
Jag åt pasta, broccoli och skinka. Hon åt pommes, någon kycklingröra, sallad, tomat, och någon sås
Dessutom så blir man inte stor utan att äta stort
>>
File: lkopik098908.jpg (12 KB, 307x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lkopik098908.jpg
12 KB, 307x356
>>53796862
Nä favä, inget fel med flickor med snoppar
>>
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=TKfS5zVfGBc
>>
File: 1439554810691.jpg (119 KB, 659x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439554810691.jpg
119 KB, 659x548
>>53797002

https://www.youtube.com/watch?v=LvAtGjZc_sc
>>
File: ihatecream.jpg (155 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihatecream.jpg
155 KB, 1920x1080
>>53797101
>flickor med snoppar
>>
>>53797090

Vilket dravel.
>>
File: 010.jpg (3 MB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010.jpg
3 MB, 3888x2592
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=DHzdWcJ9_N8
>>
>dkn ingen lyssnar på musiken som andra brevar
>>
>>53797206
lyssnar på markoolio just nu
>>
>>53797206

Jag brevar aldrig. Jag lyssnar bara på vad andra brevar, om det verkar intressant.
>>
>>53797042
Men kanske kan man bidra på olika sätt utan att behöva pressas till det? Det är ju visserligen inte helt rättvist att ha det så då andra tydligen behöver pressas.
>>
File: 1451511348199.png (540 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451511348199.png
540 KB, 600x450
>>53797002
https://www.youtube.com/watch?v=CDl9ZMfj6aE
>>
File: 1452904927157.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904927157.jpg
122 KB, 640x640
>>53797206
Jag öppnar så jag ser låten och kommenterar om jag känner till den och har nått att säga om den

>antyder att jag ska avbryta albumet jag lyssnar på för att lyssna på vad autister lyssnar på
>>
>>53796790
Hur fan orkar du lyssna på Ingrid? Conrad är helt okej alltså men Ingrid är ju för fan outhärdlig.
>>
>>53796770
För dig.
>>
>>53797231
Vi drar till fjällen fest hela kvällen uuute o gliiider me snowboard o skiiider.
>>
>>53797150
Bilden menar du?

Var ett svar till en artikel om "uppgivna" ungdomar i Japan:
https://www.adbusters.org/magazine/113/satori-generation.html
>>
>>53796794
Inget jordnötssmör?
>>
File: 1452959766890.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452959766890.jpg
15 KB, 300x300
>>53797278
>de har konsert i skjuteborg/ cuckholm nästa vecka

Funderar på att gå på Göteborgskonserten favä om jag kan dra med mig mina vänner
https://www.youtube.com/watch?v=LJ2t4jfVTiU
>>
>>53797314
seee upp i backen för finskaaa attacken
>>
katt favä
>>
File: 1434911685047.png (690 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434911685047.png
690 KB, 569x802
>>53797306
https://www.youtube.com/watch?v=wSRylVSfxyw
HVOR FANDEN ER SCANDI DUB?
[spoiler]>Bane-ka?[/spoiler]
>>
>>53797338

Ja, bilden.
>>
>>53796674
Oj så många referenser på en o samma gång. Borde va en riktig virvelvind av oreda i skallen på stackarn nu va? :D
>>
>>53797388
pavel låter som att han röker tio paket om dagen
>>
>>53797385
>cacutar
>>
File: DSC_0248.jpg (2 MB, 3920x2204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0248.jpg
2 MB, 3920x2204
hell seger frys en neger
>>
>>53797385
Oj är de uppe i så många slutliga fantasier vid detta laget. Jag minns sjuan har jag för mig. Det var tider det.
>>
>>53797385
Bokstavligen en copycat.
>>
>>53797487
hell seger!
>>
>>53797471
Store mænd stresser ham.
>>
>>53797532
Trodde du hade bytt värld lel
>>
>>53796060
Uppskattas
>>
Jag läste precis om en snubbe som har 580kkr i årslön. Han har 40 noteringar hos kronofogden. Hur lyckas man med det?
>>
God natt :3
>>
>>53797586
Lathet
>>
>>53797533
Just so you know. I rather have 500000 corrupt beerdrinking catholic manlet czechs in my country than arabs and niggers to the same amount.
>>
>>53797571
Jag har bytt utseende ändå. Det var Kirino som bytte server.
>>
l1ka svenska porrfilmer
>>
>>53797612
gn
>>
>>53797655
ridskolan
>>
File: Spelplan 1.jpg (120 KB, 604x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spelplan 1.jpg
120 KB, 604x685
Ser att vi är 40 brevare en enkel måndagsnatt som denna. Petade precis in en gammal minnessticka i datorn och hittade lite skoj grejer. Vad sägs om lite /SvT/-Jeopardy?
>>
>>53797613
men du. Han har ut mer efter skatt än en industriarbetare per år före skatt. Det är struntsummor han har gått till fogden på. Fogden har tom tagit löneutmätning på honom.
>>
>>53797623
thanks, but I'm only here temporarily ;_;
>>
File: top_shrek.jpg (51 KB, 612x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top_shrek.jpg
51 KB, 612x270
>>53797388
>the mosquito man
>>
>>53797655
Fäbojäntan
>>
>>53797669
Anonyma kändisar 100 herr härenstam.
>>
>>53797722
>>
>>53797690
If anyone gives you shit. Just suck it up and know that czechs are pretty much loved here. I love your country as well.
>>
File: 199997255.gif (774 KB, 500x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
199997255.gif
774 KB, 500x327
>>53797669
>tfw only one you understand is Anonymous Celebs, if that's even true
Jævla Svenskä
>>
>>53797755
>inte göra nya frågor
>>
>>53797586
Han äger väl sin firma fakturerar en massa och har så mycket viktiga stora betalningar och avtal att hålla reda på att några små personliga skitgrejer missar han.
>>
>>53797671
Men varför betalar han inte dessa innan ärendet går så långt?
Det kanske är något han vägrar betala av diverse anledningar?
>>
>>53797755
Det måste vara någon som inte brevar längre. Jag vet inte.
>>
>>53797755
Calle
>>
>>53797722
>>53797755

Det var ett ganska olyckligt val favä då den är lite av ett IC-mém, här får du 200 istället.
>>
>>53797755
Carlanderska
>>
>>53797755
Gissar på vem är bamse.
>>
>>53797766
No one has done that so far. People here are so welcoming that I'm even feeling bad for that. Both you guys and your country are too fucking great for this to be happening to you.
>>
>>53797780
Träfftrivia, you should know "meetup-trivia" and snubbel = trip.

Danskmän alltså.
>>
>>53797809
Det hade han ju åtgärdat enkelt med en revisor.

>>53797813
Tydligen är det mest auktionsavgifter till tradera och fortkörningsböter. Jävligt sjukt att man låter sånt gå till kronkalle favä.
>>
>>53797876
Nej det handlar om trådpersonligheter och inte superhjältar, din Retaaaaard.
>>
>>53797833
Han är varken trevlig eller välhängd.
>>
>>53797903
Pengar är väl troligtvis inte ett stressmoment för honom längre när han tjänar såpass mycket.
>>
>>53797862
Bokstavligen vem? Jag kommer seriöst gå bet på varenda en.
>>
>>53797949
Och det vet du?
>>
File: image.jpg (87 KB, 707x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 707x500
>>53797903
>dkn kommer aldrig vara rik nog att köpa saker jag sen glömmer jag köper
>>
>>53797949
>trevlig
Men jo
>välhängd
Vet ej
>>
>>53797862
Vem är telefon?
>>
>>53797961
Är det du som är M och sitter på de här skulderna till kronkalle?
>>
>>53797755
Vem är Knivanon negrer
>>
>>53798036
Bra jobbat Anon. Vad vill du ha som nästa?
>>
>>53797886
Just be nice to eventual persons who flee to the CZ republic when shit goes down here.
>>
>>53798078
Träfftrivia
>>
>>53798052
Smögen?
>>
Jag forstår dansk
>>
File: Träfftrivia 100.jpg (23 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Träfftrivia 100.jpg
23 KB, 400x300
>>53798092
>>
File: 1453141828799.png (20 KB, 800x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453141828799.png
20 KB, 800x473
>dkn sängen är vänd mot fönstret och jag kan sitta och titta på det vilda snöfallet utanför tills jag somnar
>>
>>53798117
Vem är Sebbe
>>
File: 140432848222.gif (171 KB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140432848222.gif
171 KB, 165x115
580k per år är väl inte så jävla mycket, ungefär 48lax om månaden och anon sa väl inte om detta är innan eller efter skatt. Hur som helst, är det inte särskilt imponerande att han har skulder.
>>
>>53798082
it would be just returning the favor. if it was for me, i would take up arms and fight alongside you for your beautiful country if necessary.
Then again, I'm a drunken manlet on exchange studies so it's not like my views are relevant.
>>
File: image.jpg (58 KB, 851x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 851x233
>>53798052
Happ

Min dg är nu komplett när jag vet det

Nu ska jag gå någon annanstans och bry mig extra mycket om snubbel- och namndrama
>>
>>53798011
Det är väl ovanligt att folk som tjänar såpass mycket pengar inte har järnkoll på sin ekonomi.
>>
File: Träfftrivia 200.jpg (65 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Träfftrivia 200.jpg
65 KB, 400x300
>>53798131
Korrekt.
>>
File: 1450202818413.png (536 KB, 759x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450202818413.png
536 KB, 759x696
>>53798165
Glad att jag kunde göra din dag, Anon.
>>
File: 1454365466565.png (95 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454365466565.png
95 KB, 180x180
>>53797755
>hela den beskrivningen
>>
>>53798041
Det är ganska underhållande att titta på hur de försöker och försöker favä.
>>
>>53798170
Ovanligt, men inte omöjligt
>>
>>53798181
SÄPO
>>
File: manlet(321).jpg (436 KB, 1336x1764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manlet(321).jpg
436 KB, 1336x1764
>>53798164
>manlet

Everything you just said, discarded. Fucking manlets, when will they learn?
>>
>>53798181
Vad är säpo!
>>
>>53798117
Kunde fan vart vem som helst.
>>
>>53798151
580k per år gör han nog till en utav de 5-7% mest välbetalda byråkraterna i staten. Det är innan skatt. Efter skatt får han ut ungefär vad en industriarbetare tjänar innan skatt.

Jag är jävligt imponerad av M som lyckats med detta. Det är faktiskt sjukt efterblivet.
>>
>>53798218
well, 180 cm, average with us but pretty short for Sweden 2bh
i have learned though
>>
>>53798236
Jag var inte ens på den träffen men vet ändå att Sebbe spydde i chipsskålen.
>>
>>53798131
Tror den korrekta formen är "vem var Sebbe?"
F

>>53798236
>vara såhär ny
>>
>>53798170
Oroa dig inte över detdär. Det är med största sannolikhet bara nåt rövhål som vill reta dig. ;)
>>
>>53798164
Disregard the other one. If you want, you can become the ultimate manlet warrior of the japanese imperial army.

One of these days, you and me as europeans will have to cleanse this place. I'd be happy to do it with you.
>>
File: 007904.png (84 KB, 420x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
007904.png
84 KB, 420x248
>>53798118
>dkn anon has sängen vänd mot fönstret och jag kan sitta och beundra honom tills han somnar
>>
File: 1430629148670.gif (213 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430629148670.gif
213 KB, 900x1200
Rumpa
>>
>>53798181
Finsk zigenare
>>
>>53798267
180 is about the average here too, minus one or two centimeters. Don't be too down, friend.
>>
>>53798258
Som sagt... Det är nog bara för att reta folk som dig ska du se.
>>
File: GRÖ TE 100.jpg (47 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRÖ TE 100.jpg
47 KB, 400x300
>>53798233
>>53798210
>>53798336
https://www.youtube.com/watch?v=23U1YlpGjZQ

Eller inte helt och hållet fel, det var civilpoliser.
>>
File: 1440400402329.jpg (52 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440400402329.jpg
52 KB, 500x375
>Disregard the other one. If you want, you can become the ultimate manlet warrior of the japanese imperial army.
>One of these days, you and me as europeans will have to cleanse this place. I'd be happy to do it with you.
>>
>>53798364
Vad är monsterhandske!
>>
>>53798360
Jag blir inte retad. Jag funderar mest vad han håller på med. Varit hemma hos killen på fest en gång i forntiden.
>>
>>53798338
I can just say that I was really shocked by the tall Swedish grills at the university I'm attending here. Qt as fuck as well, you guys really have lots to protect.
>>
File: GRÖ TE 200.jpg (39 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRÖ TE 200.jpg
39 KB, 400x300
>>53798388
Rätt!
>>
>>53798413
Vem är ärrbildningsanon
>>
File: 1453055435422.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453055435422.jpg
66 KB, 612x574
>>53798413
Jag kommer fan inte ihåg den där frågan.
>>
>>53798377
Breva dakkas bild.
>>
>>53798258
Desto mer pengar desto fler utgifter, och lever man lyxigt räcker inte 48lax om månaden långt (särskilt om han har familj) som sagt skulderna är inte imponerande.
>>
>>53798410
Riktigt dåligt bete.
>>
File: GRÖ TE 300.jpg (60 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRÖ TE 300.jpg
60 KB, 400x300
>>53798441
Rätt igen.
>>
File: 1452780610237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780610237.jpg
434 KB, 1561x3015
>I can just say that I was really shocked by the tall Swedish grills at the university I'm attending here. Qt as fuck as well, you guys really have lots to protect.
>>
>>53798474
skulle det ske idag skulle det nog vara narcissus
>>
File: 1453135309252.png (73 KB, 420x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453135309252.png
73 KB, 420x314
>>53798314
jvdk
>>
>>53798463
Absolut inte. Killen har ju haft betalningsanmärkningar, varit hos kronkalle osv hela livet.

Jag funderar bara på när folk rannsakar sig och styr upp sitt liv. Inte ens med en tillfällig boost på 580kkr/annum gör han det.
>>
>>53798473
>Riktigt dåligt bete.
vad för bete är det?
>>
>>53798474
Vem är Barbie-anon?
>>
>>53798258
Gör honom.
>>
>dkn ingen Amazon fv
>>
>>53798474
Detta är en gröntext jag ångrar att jag missat kan jag säga.
>>
>>53798527
Oj hej :3 Kan du svenska?
>>
>>53798410
LiU?
>>
File: GRÖ TE 400.jpg (51 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRÖ TE 400.jpg
51 KB, 400x300
>>53798529
Korrekt
>>
>skapa ett nytt mejl och twitterkonto för "anonymt" skitbrevande
>mejlet från twitter kommer aldrig fram av någon anledning
>skriver något ändå
>en stund senare har twitter spärrat kontot för maskinliknande tendenser eller något
>kräver ett telefonnummer som de ska skicka en kod till
>kan inte logga ut, alla sidor omdirigeras
>var tvungen att radera cookies för att bli av med skiten
Bokstavligen judar
>>
>>53798410
Most of them love communism and feminism, so let the kebabs rape them a while so they get redpilled.
>>
File: Barbie-anon.png (140 KB, 1348x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barbie-anon.png
140 KB, 1348x728
>>53798558
Här senpai.
>>
>>53798529
hei :3
>>
File: 1421628326699.jpg (170 KB, 895x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421628326699.jpg
170 KB, 895x532
LOL
>>
>>53798575
jag har börjat lära just nyligen, men jag förstår något
>>53798577
ja, i Nkpg
>>
File: triggervarning.jpg (42 KB, 625x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggervarning.jpg
42 KB, 625x417
>>53798587
>ställa frågor jag inte kan svaret på
>>
File: 1397838173676.jpg (184 KB, 428x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397838173676.jpg
184 KB, 428x492
>>
>>53798500
>dkn vill typ göra en fedorabild av mig själv efter detta
>>
>>53798662
I think I've seen you around, you're one ugly slugger m8
>>
File: 1986668.jpg (63 KB, 540x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1986668.jpg
63 KB, 540x405
>>53798622
>>
>>53798587
Bodycontact-anon?
>>
>>53798698
lel, at what course or place precisely?
>>
>ställa utdaterade frågor
Gör ett nytt spel
>>
File: GRÖ TE 500.jpg (44 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRÖ TE 500.jpg
44 KB, 400x300
>>53798673
>>53798587
>>53798722

Det är Filmanon lads.
>>
>>53798686
Gör det bara. Dakka gjorde och den blev extremt fuktig.
>>
>>53798739
VAD ÄR PISSBOMB
>>
>>53798739
Onani
>>
>>53798731
yer moms house
>>
File: Urinanon.png (319 KB, 1383x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Urinanon.png
319 KB, 1383x751
>>53798779
Korrekt! Vad vill du ha?
>>
>>53798673
Inte förrän nu förstår jag vad detta är för något. Seriöst är folk i allmänhet så lättstyrda med s.k. "triggers"?
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>>53798736
>nybögen
>>
>>53798823
wew, you're one desperate fucker if you went so far just to see her
>>
>>53798840
Finns det något kvar på anonyma kändisar?

Annars snubbelrunk för 100.
>>
>>53798853
ok mdongo
>>
>>53798853
Handlar inte ens om det
>>
>>53798840
>>
>>53798875
Inga som nybögar kan ta är jag rädd.
>>
>>53798903
Men borde va lite frustrerande va? Borde skapa en känsla att vilja korrigera?
>>
>>53798930
Vem är date-anon.

För enkelt.
>>
>>53798930
inte fbanon?
>>
>>53798874
i was lying about seeing you around tho dw, bless up
>>
>>53798930
Date-anon och hans autism går nästan att känna igen lika bra som fbanon.
>>
>>53798943
Skoja INTE. Han borde rulla runt av frustration att vara missförstådd vid detta laget.
>>
>>53798943
Precis som det är tråkigt att breva gamla jagjag hela tiden så är det tråkigt att breva om gamla händelser även om man förstår referenserna
>>
>>53798958
Det är 100 poäng, det ska vara enkelt.
>>
Ska jag gå ner till bensinsationen för att köpa snacks och dricka?

0 grader ute, snöar och det tar 10-15 minuter att gå dit.

J/N?
>>
>>53799000
Vem är SNSD?
>>
>>53799000
>dkn man inte är en 2m blåögd svensk ubermench som SNSD
>>
>>53798991
Undrar om han vet dock? Han måste väl misstänka lite iaf
>>
Hur behandlar man en tuttloli?
>>
>>53798970
well there's not that many people in this country for it's size, let alone at /int/, so i always prefer to ask beforehand
would be glad to get to know some locals tho, i want to learn the language.
>>
>>53799016
Det är ju inga konstigheter. Du borde lära dig att gå med styv ryggrad som 15 km till affären-anon.
>>
>>53799025
>>
>>53799025

Sveriges
Neger
Snopp
Doppare
>>
>>53799016
0 grader dör du ju inte av
>>
>>53799016
Nä ta ett knäckebröd, drick lite vatten och gå och lägg dig.
>>
>>53799066
Vem är Sillen?
>>
>>53799087
>>
>>53799065

ok, tar på mig kläder och går då

ring polisen om jag inte brevar inom 20 minuter
>>
>>53799107
>Narcissus
>snubblare

kom igen nu
>>
>>53799051
You attend the same school as some tripfags here such as Falki, Narcissus and some others. I'd ask those niggers if they wanna hang if you can handle their autism
>>
>>53799107
narcissus
>>
>>53799047
Vore väl klokt att inte avslöja för mycket även om han visste. Men det är tacksamt att man äntingen får veta lite hur vanligt folk funkar. Kan man undvika att irritera dem i onödan.
>>
>>53799107
Vem är Narcissus?
>>
>>53799134
>if you can handle their autism
i have enough experience with autism from my home uni, trust me
i'll try to stay in these threads though, believe it or not, it helps me with the language as well
>>
>>53799050
Mobbar henne.
>>
>>53799206
Varför har du ett sånt stort behov att förstå saker? Är det inte mer spännande att inte veta?
>>
File: QB.png (77 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QB.png
77 KB, 500x500
>>53799126
>>53799142
Lads, ni måste ställa det som en fråga annars får ni fel.
>>
File: 14043802821.png (830 KB, 670x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043802821.png
830 KB, 670x551
>dkn knullade upp 7 dagars rökfrihet och rökte två cigg på raken efter jag köpte ett pack en stund sedan och fick nikotinrus

Känns knarkare.
>>
>>53793258
>look at OP's pic
what kind of fucking pizza is thi...
>look at filename
>kebab
>sweden
ah, it all makes sense now
>>
File: legymer.jpg (247 KB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
legymer.jpg
247 KB, 1600x1071
>>53799206
>>53799142
>>53799126
https://www.youtube.com/watch?v=23U1YlpGjZQ
>>
File: image.jpg (89 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
89 KB, 640x960
>vita kvinnor
>>
>>53799265
Vem är SIDF?
>>
>>53799251
Söt katt. :3 Men varför är den så arrogant för? Får den inte riktigt som den vill?
>>
>>53799265
Vem är Sallad?
>>
>>53799223
post a picture of yourself, no bully
>>
>>53799107
SIDF
>>
File: image.jpg (82 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
82 KB, 640x960
>>53799289
>Svenska "män"
>>
>>53799257
>when an a*ab replies to your thread
>>
File: Träfftrivia 500.jpg (45 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Träfftrivia 500.jpg
45 KB, 400x300
>>53799304
>>53799302

Sallad/RTT är korrekt. Egentligen bör väl SIDF också accepteras eftersom de sannolikt är samma person, men det är inte SIDF som söks i ledtråden.
>>
File: 14443204821.jpg (199 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14443204821.jpg
199 KB, 750x1334
>>53799351
>>53799289
>svenska """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""män"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
>>
>>53799355
but this thread IS for arabs, mohammed :^)
>>
File: 1453070650349.jpg (474 KB, 600x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070650349.jpg
474 KB, 600x839
tutthå
>>
>>53799311
just imagine a typical slavisk tourist in rural Sweden, should be enough
i have some recent photos from a walk to the baltic shore here in the city, but i'm still too self-conscious
>>
File: 1413436655533.jpg (25 KB, 427x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413436655533.jpg
25 KB, 427x286
>>53799410
>obskyra frågor om "träffar"

Nej hä du. Den går vi inte på.
>>
>>53799303
:3
>>
File: 11947.gif (885 KB, 500x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11947.gif
885 KB, 500x418
>>53799289
>Yes jag har pojkvän och kk
kk? King Kong?
>>
>>53799471
aa
>>
>>53799471
Kramkalas
>>
>>53799471
Kring krong, a tripfag here.
>>
>>53799471
knulkompis

friends with benefits
>>
>>53799471
Knullkompis. Hennes pojkvän är en såkallad hanrej.
>>
>>53799452
>but i'm still too self-conscious

post em lad
>>
>>53799410
Vad är Telefon-anons toalett?
>>
File: 40438883_p0.jpg (475 KB, 806x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40438883_p0.jpg
475 KB, 806x800
>>53799471
kramkalas :3
>>
>>53799442
now when you're here, ye
>>
>>53799448
Yakumo-sama är inte för sexuellt. Hon är min vän!
>>
>>53799555
Fina siffror
>>
>>53799519
maybe next time, jag är alltför jävligt trött och drucken nu
>>
File: Spelplan 2.jpg (127 KB, 604x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spelplan 2.jpg
127 KB, 604x685
>>53799521
Da. Spelplan 1 är nästan omöjlig för nybögar märker jag, trots att jag hoppade över de riktigt inre cirkliga frågorna. Dessa är nog lättare.
>>
File: 109900752.jpg (80 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109900752.jpg
80 KB, 550x550
>>53799516
>>53799518
Ah, that sounds familiar.
How the hell do people even get into being a cu- hanrej.
>>
>>53799640
jagjag 200
>>
>>53799665
>>
File: 1453065550662.gif (2 MB, 504x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453065550662.gif
2 MB, 504x279
Hur anförskaffar man sig disciplin?
>>
>>53799688
vad är "haha aa"?
>>
>>53799688
haha aa
>>
File: 1314606261394.jpg (204 KB, 600x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314606261394.jpg
204 KB, 600x709
>>53799585
Din vän är attraktiv i en sexuell mening.
>>
>>53799640
Varför inte göra en ny version? Inte för extrema nybögar men bara för att uppdatera det lite och fortfarande ha med de mer obskyra frågorna
>>
>>53799688
Vad är "haha aa"
>>
>>53799717
>>
>>53799750
Vad är "för fet för ett fuck"?
>>
>>53799750
Vad är för fet för ett fuck?
>>
>>53799750
vad är dala
>>
File: 1453165606547.jpg (210 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453165606547.jpg
210 KB, 800x800
>>53799731
Det är hon, men hon är bara 17 år. Tänk på det!
>>
File: 145191032425.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145191032425.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53799735
>när nybögen brevar
>>
>>53799750
Vad är "för fet för ett fuck"?
>>
>>53799766


>>53799735
Gör nog det någon gång. Satt och filade på nya och kollade upp dessa för att se så jag inte tog med några dubletter från förra gången. Då slog det mig att det kunde vara kul att breva dem också.
>>
File: 14040280211.png (550 KB, 875x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14040280211.png
550 KB, 875x557
>>53799782
>>
>>53799801
Kom hit i slutet av 2013 så lite nybög är jag väl
>>
>>53799834
Vem är "Jonte"
>>
>>53799874
>>
>>53799915
Vad är "20 nazis per second"?
>>
File: 20 Nazis a second.jpg (69 KB, 468x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20 Nazis a second.jpg
69 KB, 468x408
>>53799915
Vad är "20 nazis per second"?
>>
>>53799915
>>53799947

Nu blev det lite tokigt med bildvalen, men håll till godo.
>>
>>53799967
Vad är Ekonom?

t. Genusvetare
>>
>>53799967
Vad är "t. ekonom"?
>>
>>53799993
>>
>>53800021
pmax
>>
>>53800021
Vad är "Pmax"?
>>
>>53800021
Vad är p-max?
>>
>>53800044
>>
>>53800059
Månanonsveket
>>
>>53800059
Vad är Lisebergsträffen?
>>
>>53800059
Vad är första GBG-"T"
>>
>>53800088
>>
>>53799645
>How the hell do people even get into being a cu- hanrej.
this is Sweden m8. the whole country is cucked
>>
>>53800104
Vad är shoutout till tråden i radiointervju
>>
Det här var kul även fast jag inte visste svaren på 80% av frågorna. Mer sånt i tråden favä.
>>
>>53800177
villig att förklara?
>>
>>53800177
>>
>>53800231
Vad är åsnor?
>>
>>53800231
ÅH JAG VET DENNA MEN KOMMER INTE PÅ DEN
>>
>>53800217
Jimmy Håkansson hade en intervju i någon P3 eller vad det heter efter han hade cyklat hela vägen till Turkiet.
>>
File: Fbanon.png (56 KB, 405x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fbanon.png
56 KB, 405x699
>dkn saknar fbanon
>>
>>53800265
På så vis, tack hakan :3
>>
>>53800261
>>
>>53800316
Vem är ensam?
>>
>>53800316
Vem är Ensam?
>>