[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Mjölkupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 410
Thread images: 151
File: mjölk.webm (258 KB, 464x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjölk.webm
258 KB, 464x346
>>
>>53800618
Vad är "Barnet i min mage är ett Fuck You till Hitler"?
>>
>>53800669
>>
>>53800697
Knappast något välkänt och välanvänt urklippt.

Jag skakar på mitt huvud och går till sängs istället.
>>
>>53800761
>inte känna igen det
Jag är från 2014 och till och med jag minns när det kom till
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53800470
>that WebM
MIN PIK ER HOAR
>>
File: påhitt.jpg (26 KB, 213x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
påhitt.jpg
26 KB, 213x311
>>53800761
De var rätt stort förra sommaren favhu. Ska lägga mig jag med.
>>
File: total kollaps.jpg (28 KB, 254x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
total kollaps.jpg
28 KB, 254x300
>>53800812
Ingen klassiker precis.
>>
>>53800812
Det brevades typ 10 gånger.
>>
File: 1453144761114.gif (2 MB, 294x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453144761114.gif
2 MB, 294x362
>>53800798
tror detta är hon också
>>
>>53800812
Det skapades någon gång under våren 2015 samtidigt som Nordfrontanon och Fbanon härjade i tråden
>>
File: i papperskorgen.png (198 KB, 501x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i papperskorgen.png
198 KB, 501x250
>>53800862
>>53800868
>>
>>53800881
MERE
E
R
E
>>
Hallå,det var jag som gick ner till bensinstationen för att köpa snacks och dricka.

Vill bara säga att jag mår bra och stack in till donken för en hamburgare


tack för ert stöd
>>
>>53800931
Allt jag har, är det någon i tråden som minns vad hennes ryck hette?
>>
>>53800947
>dkn ingen mack att köpa godis vid
>>
File: Untitled.png (44 KB, 521x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
44 KB, 521x549
>>53800882
Jag vet mycket väl när det skapades eftersom det var jag som gjorde det :3
>>
>>53800931
Hon heter imsoff på ryck
>>
>>53800979
imsoff
>>
>>53801042
Jag saknar den tiden, trots att tråden var ganska skit redan då
>>
>>53801042
ANTON
>>
>>53800947
Är du väntar på tåget anon?
>>
File: hqdefault.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
23 KB, 480x360
>>53801042
>Users/Anton
Har du låst in dig på er skoltoalett?
>>
File: 1449229857804.jpg (78 KB, 990x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449229857804.jpg
78 KB, 990x600
>>53801042
>C:\Users\Anton
HELL SEGER KAMRAT
>>
File: 1447507215851.jpg (141 KB, 543x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447507215851.jpg
141 KB, 543x405
>dkn man vaknar med en skrämmande lust att börja lira ett p2p mmo

Vad tycker ni jag ska spela?
>>
>>53801153
>>53801127
>>53801108
>>
>>53801114

näh, ville bara ha något att äta och dricka till The Wire säsong 4
>>
File: får.png (737 KB, 659x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
får.png
737 KB, 659x576
>>
File: 1452820788557.jpg (231 KB, 1001x1147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820788557.jpg
231 KB, 1001x1147
>>53801063
BASED SVENSKERLORT
>>
>>53801114
tror han är vifif
>>
>>53801177
Ffxiv
>>
>>53801042
>Reaction faces
behöver denna map tack
>>
File: 65GqY[1].jpg (595 KB, 1800x4200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65GqY[1].jpg
595 KB, 1800x4200
Varför ska det vara så jävla svårt att hitta en jacka som inte ser förjävlig ut på en? Har bara haft samma generiska nordansikte regnjacka i 3 år nu, alla säsonger, för jag inte hittar något annat.
>>
>>53801277
8848 eller north face eller nåt, är ju fan typ -10 i skåne t.o.m.
>>
>>53801277
Köp en rock? De ser tom bra ut på tjockisar.
>>
File: wenn21102730.jpg (205 KB, 640x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wenn21102730.jpg
205 KB, 640x846
>>53801277
lurk /fa/ fuccboi
>>
rullar för morgondagens aktivitet

0-2 baka kakor
3-6 steka pannkakor
7-9 båda
>>
>>53801395
Kära danskjävel, /fa/ är horribelt med sämst smak.
>>
>>53801425
mmmm, någon breva bilden med en katt bredvid en pannkakshög?
>>
File: 1453164020775.png (917 KB, 834x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453164020775.png
917 KB, 834x1200
Jag vill värma upp en Yoshika
>>
File: wenn21100186.jpg (191 KB, 640x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wenn21100186.jpg
191 KB, 640x748
>>53801478
r-rick owens usually what i'm dressed i-in~
>>
>>53801345
Tänkte något mer alldaglig. Ska fan inte bestiga berg Everest.
>>53801366
Är inte rik eller går på handels, så jag skulle känna mig som en bedragare eller fedora i rock.
>>53801395
se >>53801478
>>
File: Hop.webm (1 MB, 450x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hop.webm
1 MB, 450x500
>>53801502
Är hennes insidor varma?
>>
>>53801551
>Ska fan inte bestiga berg Everest
>dkn inga berg
>>
File: 1452318812175.png (329 KB, 340x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452318812175.png
329 KB, 340x889
Hö Te
>>
>>53801591
MILANA
I
L
A
N
A
>>
>>53801551
>Ska fan inte bestiga berg Everest
skyll dig själv, har en jättemysig 8848 som håller mig varm när jag går runt i stan
>>
>>53801551
Du kan bokstavligen bara gå in i en affär. Du verkar ju varken ha höga krav eller bry dig.
>>
>>53801585
>jvdkafv familjon
Har inte ens någon skog.
>>53801695
Har nog med mysiga kläder som det är.
>>53801696
Har krav och bryr mig. Är dock lat och ger upp lätt. Kan ni inte länka till vilka jackor ni har istället?
>>
>Ångest flera nätter i rad så jag inte orkat spela blad och själ ens
kväää
>>
>>53801585
>>53801911
någon som vill förklara berg jagjaget?
>>
File: jaktrock.jpg (50 KB, 438x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jaktrock.jpg
50 KB, 438x609
>>53801911
>>
File: tianshan.jpg (139 KB, 1412x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tianshan.jpg
139 KB, 1412x664
>>53802020
>dkn inga berg
>>
>>53800697
>vita kvinnor
>>
>>53802020
>>
are you guys right wing or left wing and why?
>>
>>53800470
Your country has the most beautiful girls
>>
>>53802212
nationalsocialist hell seger gasa judarna raskrig nu 14/88
>>
>>53802212
Rightwing, their economics and social policies make sense.
>>
>>53802212
HELL SEGER
>>
>>53802212
left
>>
>>53802308
MP,sosse eller V?
>>
>>53802212
Right wing extremist
>>
>>53802352
s
>>
>>53802366
Hurpass nöjd är du med s i regeringsställning? Vad tycker du att de borde göra annorlunda?
>>
Where can I find a girl in Sweden who has D cups?
>>
>>53802212
non-practicing nazi
>>
>>53802433
any bar
>>
File: 1452473840433.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473840433.png
576 KB, 601x630
https://www.youtube.com/watch?v=MyBn8N0ShUg
>>
>>53802212
Nordic Resistance Movement, guess you could call me a nazi.
>>
PING FLUGSVAMPANON
Köpte Bitcoins (safello) and la till mitt insättningskonto på flugsvamp som mottagare, knullade jag upp eller ej?
>>
>>53802587
Jag skulle nog säga att 50% av er är hitlerälskare som tänker gasa allt, 50% av er är tänkande personer som ser litet för mycket judar överallt. Personligen är jag jävligt imponerad hur ni tog emot och snackade med jonas inde. Så hatten av för det. Ni kanske kan ta litet debatter från folk som inte tycker som er ändå.
>>
>>53802419
inte han men tycker det var bra att de införde gränskontroller
de borde återinföra värnplikt och öka budgeten för försvaret, både för att förbättra integration och för att bygga upp ett starkare försvar
kan dra ner på invandringen och fokusera mer på integration i allmänhet
ser gärna mer militärt och politiskt samarbete med resten av norden också
>>
>>53802644
>ge sin information till SÄPO
>>
>>53802650
>Jag skulle nog säga att 50% av er är hitlerälskare som tänker gasa allt, 50% av er är tänkande personer

Var räknar du in de som gycklar dårå, såsom jag gör just nu?
>>
>>53802705
Säpo skiter i enskilda knarkköpare.

t. SÄPO
>>
>>53802212
pretty much this >>53802587
>>
>>53802741
Hela deras rörelse är ett stort gyckel :^)
>>
>dkn hatar mig själv
självmord? J/N
>>
>>53802644
Står ju en varning på sidan att man inte ska göra just så.
>>
>>53802828
N
>>
>>53802828
Beror på, är du blatte eller svenne?
>>
>>53802850
Varför? Finns bokstavligen ingen anledning att fortsätta leva.

>>53802856
Svenne
>>
>>53802828
Blatte J
Svensk N
>>
>>53802842
Var på sidan står det så?
>>
>>53802877
>Varför? Finns bokstavligen ingen anledning att fortsätta leva.
Jo utsöndra lyckoenzymer. Om du gör det genom självförverkligande eller knark är upp till dig själv
>>
>>53802877
Om du är svenne bör du definitivt ta ditt liv, blir inte bättre.
>>
>>53802935
har inga pengar till knark och genom att följa normen med jobb, fru, villa, volvo och hund kommer jag aldrig få.

>>53802946
Antog det. Den svarta rasen skall segra
>>
>>53802978
Gå med i NMR istället
>>
Grabbar som använder flugsvamp, bör jag kryptera min address? Står på sidan att som köpare är det inte obligatoriskt, men bör jag?

t. Har ingen aning hur kryptering funkar och är rätt för lat för att lära mig, om inte det är vitalt.
>>
>>53802828
Om ens netto-lycka med livet ligger på negativ med liten chans för förbättring så är det rimligt att ta en genväg till graven.
>>
>>53802993
>Har ingen aning hur kryptering funkar
du fyller i Bolstomtavägen 2, 171 73 Solna
>>
>>53802978
följ inte normen då
>>
>9 år sen man började på gymnasiet
>första veckan tog lärarna bilder på oss som vi fick tillbaka på studenten
>tittar på bilden nu och förstår inte vem jag ser
>tittar i spegeln och funderar på självmord
ja det kan ju inte bli värre iaf
>>
>>53802985
mm strax

>>53802997
Ligger i botten om jag säger så. Chansen att någonsin nå plussidan är 0.07%.
>>
>>53803035
Beställ gärna knark till denna address.
>>
File: maxresdefault.jpg (327 KB, 856x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
327 KB, 856x1365
Breva designerade flickor
>>
>>53800947


haha asså vem ringde polisen? 4 stycken polisbilar med blåljusen på smög förbi mig flera gånger på hemvägen

det var också jävligt tjock snö, säkert 3 decimeter att ploga igenom med fötterna haha

Och på slutet så damp det ner en blixt bara någon kilometer från mig så jag sprang sista biten hem xD

Var det någon mer som såg eller hörde blixten i Göteborg??
>>
>>53803297
Nej
>>
File: 145076876545.jpg (1 MB, 2020x2020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145076876545.jpg
1 MB, 2020x2020
>>53803297
Sparade den här godbiten utav smögen
>>
File: IMG_1314.jpg (744 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1314.jpg
744 KB, 3000x2000
>>53802212

right wing and pro-israel master race
>>
>>53803323
>någonsin lämna sin varma lägenhet
>>
File: WamiQa Gabbi.jpg (56 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WamiQa Gabbi.jpg
56 KB, 640x640
>>53803349
Tråkbög lmao

>>53803355
>>
>>53802212
center-right
>>
>>53803095
Samma här. Hoppade gymnasiet pga lång depression och har neetat på mitt rum, isolerad från världen sen 2009. Mitt liv kommer aldrig bli drägligt efter detta och jag har helt enkelt accepterat mitt öde som om jag hade obotlig cancer.
>>
>>53803370
>bilden
Nicklas, din jävla cuck. Ja ja, jag ser dig.
>>
>>53803418
>Hoppade gymnasiet pga lång depression och har neetat på mitt rum, isolerad från världen sen 2009
är du jag? bokstavligen allt där stämmer in på mig. Förutom lite småjobb till och från.

>jag har helt enkelt accepterat mitt öde
hur? Jag har ännu inte lyckats med det. Mår dåligt varje dag. Inga pengar att göra något för, sitter vid dattan större delen av dagen, inget ger njutning här i livet.
>>
>>53803370
Hur orkar judarna ens bo kvar i Sverige med så många äckliga araber och muslimer som flyttar hit?
>>
>>53803491
Jag slutade känna ångest in för döden. Har grubblat på det nästan oavbrutet i snart 10 år och kan helt enkelt inte rationalisera rädslan längre, på någon nivå. Om något, så skulle det vara skönt att återgå till att vara en tidlös del av vinden, vattnet och jorden igen.

https://thepiratebay.se/torrent/11469675/Waking_Up_--_Sam_Harris Här är en bra bok som kanske kan hjälpa lite.
>>
>>53803763
>Jag slutade känna ångest in för döden
Jag har ingen ångest över att dö. Känner ett konstigt lugn över döden.
Det jag känner ångest över att livet blev så skit, över pengar, över normen, över inga vänner. Även att man svikit så många människor genom åren.

>Här är en bra bok som kanske kan hjälpa lite
tack ska kolla in den.

Känner du ingen ångest över att livet blev som det blev?
>>
File: 1417577356461.jpg (142 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417577356461.jpg
142 KB, 1500x1500
>>53803763
>>53803833
Sluta gnälla som ett par kärringar och ta livet av er redan fyfan. Eller så rycker ni upp er, vad ni än väljer sluta grina om det i tråden nu, tack.
>>
>>53803940
Nattråden är till för känslor och prata som normala människor med varandra. Resten av tiden är det bara massa spam så det går inte. Så sluta klaga, tack.
>>
>>53803967
Vippra dig själv min man.
>>
>>53804026
håller med här favä
>>
Grabbar jag drack vodka lite för fort
Sova eller göra fyllekäk J/n?
>>
>>53804026
>>53804077
sambög
>>
>>53804150
Sov
>>
File: nej.png (5 KB, 402x107) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nej.png
5 KB, 402x107
>>53804160
>>
>>53803833
>Känner du ingen ångest över att livet blev som det blev?
Så länge jag lever och det finns atomer i en sådan konfigurering som ger form till en hjärna så kommer det finnas negativa känslor. Men de blir aldrig särskilt starka eller överväldigande, då jag inte får den där framtidsångesten. Jag lever i nuet. Det som tynger extra dock är morsan. Vet precis hur hon skulle känna om jag en dag la mig framför tåget.

>>53803940
>>53804026
>>53804077
kvää etc
>>
File: jo favais.png (9 KB, 510x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jo favais.png
9 KB, 510x183
>>53804195
>>
>>53804222
>Jag lever i nuet
Händer det något speciellt i ditt nu? Själv så blir det mestadels vid dattan, läsa böcker (mer sällan nu), ta en promenad till och från. Mycket mer än så är det inte.

>Det som tynger extra dock är morsan. Vet precis hur hon skulle känna om jag en dag la mig framför tåget.
Känner exakt likadant. Så troligtvis kommer jag aldrig begå självmord, men är inte rädd för döden. Men skulle aldrig klara av att begå självmord och veta den sorg min mor kommer uppleva.
>>
>>53803418
Samma här, fast sen 2010 tror jag
Var tvungen att göra ett dokument och skriva upp vad jag gjorde under åren för att ha koll på när jag praktiserade och försökte plugga upp betygen osv
Obehagligt att titta igenom och se att man inte gjort något annat än att gå till psyk på 3-4 år
>>
>>53804195
inte vara taskig i nattråden då.

>>53804246
men du
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>faller för tupplursjuden vid 22
>vaknar nu
För långt
>>
>>53804363
du har sovit klart för idag grattis
>>
File: 1452562014739.png (101 KB, 210x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452562014739.png
101 KB, 210x195
>>53804222

>Jag lever i nuet
>>
>skrev en invandringskritisk tweet på twitter
>en herrans massa människor börjar nu följa mig och alla har samma hemsida länkad på sin profil

är det ett försök att hacka mitt konto eller? Regeringen har säkert ett kort med i det här spelet så att säga
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
>>53804405
Sant, frågan är lite vad man gör nu, kanske borde laga mat men när man står och steker korv kl 4 på morgonen har man ju förlorat kontrollen över sitt liv
>>
>>53804313
Samma gamla vanliga. Vaknar lite när som. Om min dygnsrytm tillåter så tar jag ibland en nattlig cykeltur ut på landet, annars sitter jag mest på arslet och upplever världen genom min skärm.
>>
>>53804558
länka ditt kvitter
>>
>>53804563
Ja det låter som mitt liv. Bor hemma? Vilket landskap bor du i? Vi kanske borde bli NV (neetvänner)
>>
File: 1453157514311.jpg (461 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453157514311.jpg
461 KB, 885x1075
>>53804560
>Sant, frågan är lite vad man gör nu
Skitbreva i tråden
>>
>>53804643
Låter bra
Fin knatte förövrigt, sparar den
>>
File: 1453153353361.png (138 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153353361.png
138 KB, 900x900
>>53804684
ta en till tror du missa knattebrevningen p.g.a. tuppluren
>>
File: 1440385540811.png (2 MB, 1524x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440385540811.png
2 MB, 1524x1244
Det bästa ni självmordsbenägna anons kan göra är att börja i skolan igen. Tvingad socialisering kommer göra er nytta och ni kommer skaffa vänner.

t. två självmordsförsök och års erfarenhet av djup depression.
>>
File: 1452478104518.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452478104518.jpg
10 KB, 177x215
>>53804755
>två självmordsförsök
Hur lyckas man misslyckas två (2) gånger? Är du kvinna?
>>
>>53804634
>Bor hemma?
Givet.
>Vilket landskap bor du i?
Skåne, till min stora sorg.
>Vi kanske borde bli NV
Har svårt för sånt där. Känns så lagom att snacka anonymt på 4kanalen. Antagligen en stor anledning till att jag är där jag är i livet.
>>
>>53804809
>Skåne, till min stora sorg.
då blev det inget med NV då.

>Har svårt för sånt där. Känns så lagom att snacka anonymt på 4kanalen
Visst kan jag hålla med dig, men skulle kunna vara kul att ta en öl och supa lite med en som är i exakt samma situation som en själv.
>>
>>53804755
>Det bästa ni självmordsbenägna anons kan göra är att börja i skolan igen.
Skickade in min ansökan förra veckan. Vet inte hur länge jag står ut, men går man på tidigare erfarenhet tar det väl 1-2 månader tills jag hoppar av åtminstone en av kurserna.
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53804718
>kollar arkivet
>alla dessa knattar
>>
How much truth, if any, is there to the Sweden Yes meme? Can you walk down Malmo or whatever and see chiefly black and Arab people?
>>
>>53805017
It's pretty bad 2bh
>>
File: artour blaze.jpg (101 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour blaze.jpg
101 KB, 1080x1920
>>53805017
Probably, if you walk into the ghetto, but I'd assume this would be the case in most european nations, and in yours.
>>
>drog ut PWR och HDD LED till datorn för att ljuset stör mig
>stänger av caps lock för ljuset stör mig
>byter ut fläktarna i datorn till dyra men tystare varianter
>ljuddämpande chassi till HDD
>ljudisolerande headset för jag hatar att höra folk
>blir mordisk när någon smaskar eller äter ljudligt
det här känns inte normalt
>>
>>53805017
>Can you walk down Malmo or whatever and see chiefly black and Arab people?
My dad and I have this little game where we count how many niggers we see when we're there
>>
>>53803725
>inte vara medveten om att vi har en stor utvandring av just judar från Sverige
>>
File: 1448912842293.png (17 KB, 274x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448912842293.png
17 KB, 274x242
>>53803370
jag undrar vem som är bakom detta brev..
>>
>>53805017
Eastern and southern part of Malmö is almost all a variation of sandnigs, nigs and southeastern euros like serbs, albanians and macedonians. Western part is mostly rich swedes because it's closer to the beach, thus more expensive.
>>
File: 1452432397085.jpg (137 KB, 748x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452432397085.jpg
137 KB, 748x998
>>53804808

Första gången var det kroken jag band mitt bälte runtom som lossna ifrån taket.
Andra så var det att det rör jag hängde mig i som brast.

>in före fetto
Vägde under 70 kg båda gånger.

>>53804901

Det kan inte bli värre än vad det är nu. Åtminstone försök att sätta dig med de andra eleverna i klassen den här gången. Följ med dom ut när dom tar krog rundorna också.
>>
what does jag mean?
>>
>>53804856
Önskar jag kunde vara mer av en vän, anon. Ska hur som helst lägga mig i sängen nu. Antar att du som jag kommer vara här imorgon, och imorgon därefter, osv.
>>
Glad att du fortfarande är med oss
>>
>>53805383
>Önskar jag kunde vara mer av en vän, anon
Vem vet, vi kanske ses i sommar.

>Antar att du som jag kommer vara här imorgon, och imorgon därefter, osv.
Det har du helt rätt i, godnatt anon!
>>
>>53805376
I
>>
>>53805335
>Första gången var det kroken jag band mitt bälte runtom som lossna ifrån taket.
>Andra så var det att det rör jag hängde mig i som brast.
Jag är glad att det skedde. Har livet blivit bra för dig nu?
>>
>>53805376
The tv series JAG is really big in sweden and we just can't stop talking about it.
>>
>>53805376
Me
>>
>Donken nör man måste dygna. tänkte att /svt/ kunde va kul men här e det dött. Trodde det fanns fler nattugglor/nackskägg i tråd1 favä
>>
>>53805587
Man tycker att det borde finnas fler svenska nattugglor. Blir alltid lika besviken.
>>
>>53805457

Bättre än bra. Jag fick hjälpen jag behövde av samhället, jag tog kontakt med mina vänner från gymnasiet och jag skaffade flickvän - allt inom ett år.

Visserligen så gjorde vi slut då hon tyckte att kyssa andra ute på krogen var okej att göra bakom min rygg, men hon fick mig att inse att jag har sexuellt värde.

Jag skaffade Tinder senare efter att vi gjorde slut och det har hjälpt mig att inse att jag ser bra ut. Självförtroendet är i absolut topp med.

Ja, livet är jävligt bra.
>>
tja grabbar
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53806540
Jag gillar din hängivenhet till att breva detta brevet
>>
File: 1436545692913.jpg (26 KB, 331x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436545692913.jpg
26 KB, 331x334
Haha mitt facking lajf
>>
>>53806540
men om du ska jagjaga med detta får du se till att göra det när folk är vakna
>>
kommer posten som vanligt nu när det har snöat som helvete?
>>
File: hibiscus euphoria.jpg (122 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hibiscus euphoria.jpg
122 KB, 1024x576
>basmatiris med tikka masala och salsiccia
Riktigt billigt och riktigt gott favä
>>
File: 025pCh9.png (189 KB, 424x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
025pCh9.png
189 KB, 424x505
>>
>>53807100
>>
Sexövergreppen mot unga kvinnor har väckt stor uppmärksamhet. Nu väljer artisten Eric Saade att ge en ordentlig känga till alla de män som ”smutsar ner vårt samhälle genom att sexuellt ofreda tjejer”. ! Till alla äckliga män som smutsar ner vårt samhälle genom att sexuellt ofreda tjejer. Ni har inte ens tillräckligt med värdighet att få kalla er för män. Ni är parasiter.” - Eric Saade
>>
>>53807203
mm ska han göra ngt mer än att säga den meningen?
>>
File: 1447042097715.jpg (12 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447042097715.jpg
12 KB, 250x247
>>53807203
>Skriva på svenska till de som våldtar
>>
>>53807145
kolla OP man1
>>
File: wu-tang clan.jpg (740 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wu-tang clan.jpg
740 KB, 3000x2000
>dkn ingen wu-medveten 2d
>>
>>53807357
Nu ska det ju påpekas att han faktiskt sade hela tre meningar.
>>
>>53807639
ursäkta mig. jag är väl trött i skallen
>>
File: 128024387037.jpg (7 KB, 200x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128024387037.jpg
7 KB, 200x215
vem DYGNA här
>>
File: smug sabel.jpg (355 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug sabel.jpg
355 KB, 774x880
>>53807203
Haha mm bra skrivet, du visade verkligen de grabbarna whats what
Vilken ordentlig känga, kommer säkert göra skillnad neger du är inte skit
>>
>>53807717
här- är fortfarande igång men är sugen på att ligga i sängen å lysna på dutub videor
>>
>>53807717

Jag är så jävla upprymd över mitt paket från inet som kommer dimpa ner i brevlådan imorgon

inte en chans att jag lägger mig tills dess
>>
>>53807832
Vad har du beställt :3?
>>
>>53807844

http://www.inet.se/produkt/5340006/samsung-bar-standard-128gb-usb3-0#/specs
>>
>>53807867
>USB-minne
>128gb
v-va, hur är det möjligt? Vi har kommit långt sen jag kollade på usb-minnen sist..
>>
File: 1453133344526.png (239 KB, 486x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453133344526.png
239 KB, 486x432
>ska koppla in usb laddare i datorn för mobilen
>precis när den kopplas in blåskärmar datorn
>>
File: 1452547522303.png (4 KB, 194x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547522303.png
4 KB, 194x498
>dkn måste gå till skolan
döda mig
>>
>>53808369
Ser fram emot att få gå i skola igen efter flera års uppehåll. Det är inte så dåligt som du tror anon.
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53808406
Detta
>>
>>53808406
vad ska du plugga?
>>
>>53808661
Komvux favä
>>
>>53808724
jaha, bra att du tar tag i det
>>
File: Malk.jpg (36 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Malk.jpg
36 KB, 512x384
>Arla
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>53808839
>Gefleortens
>>
>>53808839
>Skånemejerier
>>
>spårvagnsstopp i hela stan

S N Ö D A G B O Y Z
>>
>>53808965
>1cm snö och all tågtrafik står stilla i landet
Välkommen till Sverige, där vi varje sommar glömmer att vi har vinter.
>>
File: 1401074988523.gif (907 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401074988523.gif
907 KB, 256x192
>>53808965
>dkn nollgradigt men det snöar som fan och sikten är i princip noll

Marken är frusen också så förhoppningsvis lägger det sig och stannar.
>>
File: images.jpg (8 KB, 213x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
8 KB, 213x236
>>53808839
>>
>>53809007

inte honom

men i göteborg är det fan en halvmeter snö

fungerar posten som vanligt eller?
>>
File: 1234567.gif (2 MB, 339x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234567.gif
2 MB, 339x310
Finns det egentligen något skäl till att köpa saker i affär längre? Man måste ju bokstavligen talat ha en obruten förpackning om man ska returnera varan och oftast inom 7 dagar och så vidare. På internet så har man ju enligt lag 14 dagar öppet köp och kan öppna och testa varan.

Distans- och hemförsäljningslagen en gud.

God morgon förresten.
>>
File: 1450108464450.jpg (53 KB, 500x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450108464450.jpg
53 KB, 500x383
>>53809007

>Skåningar
>>
>>53809233

förutom snåljåparna på NetOnNet som tvingar kunden att betala returfrakten på 215 spänn
>>
>>53809233
Om det är fel på varan kan du dock lämna tillbaka den efter upp till 2 månader om jag inte missminner mig
>>
File: 1452640404490.jpg (195 KB, 804x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452640404490.jpg
195 KB, 804x720
>fick en gyllende kurir i förra dota 2 majorens compendium kistor
>får 150kr för den på marketplace
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>dkn skoldags
JAG VILL INTE ÅKA TILL KTH
>>
>>53809336
Bokstavligen inte ens lönt att försöka åka med pågatågen på vintern då de garanterat är försenade eller inställda.
>>
>>53809493
>titta på alla hundratals kronor jag inte lagt på ångnycklar och diverse skräp på marknadsplatsen
>>
>>53809504
du å jag anon
>>
>alla dessa ungar som ska till skolan

hur gamla är ni egentligen haha vafan
>>
>>53809504
>dkn måste till jobbet
Vill sova 2h till.
>>
File: snigel3.gif (303 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel3.gif
303 KB, 1024x576
>>53809504
>dkn skolan börjar den 25
>>
>>53809484
Jo, men problemet är ju att man inte kan ta hem en datorskärm till exempel och prova den med sin egen hårdvara.

>>53809406
gri vi
r
i

v
i
>>
File: i_will_fuck_u_2.gif (531 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i_will_fuck_u_2.gif
531 KB, 500x281
>>53809672
Ska du ha stryk eller
>>
File: 1453155977023.png (285 KB, 630x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155977023.png
285 KB, 630x473
>det snöade 20 cm på natten i gbg
vinter-chan den absoluta galningen
>>
File: shinobu sol.jpg (585 KB, 2048x1475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu sol.jpg
585 KB, 2048x1475
>>53809856
Fyrkanta upp neger vad är det för skit du snackar cuh jag önskar att en neger skulle
>>
>>53809504
var ska du vara, jag ska span efter dig
>>
>>53809999
Siffror bekräftar
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IDkFG44AXwU


>Du kommer aldrig växa upp i USA
>>
File: brunt ogräs.png (195 KB, 438x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brunt ogräs.png
195 KB, 438x490
>>53801042
>Images\Reaction faves
>mappnamnen är på engelska

Typiskt jävla Göteborgare.
>>
File: 1353424325654.gif (2 MB, 288x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353424325654.gif
2 MB, 288x219
>>53810246
Det gör ont
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>>53809999
E huset min neger
>>
File: 1451616357750.jpg (480 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451616357750.jpg
480 KB, 1080x1920
Det blev inget jobb
>dkn snön hanrejar mig på min timlön
>>
>>53810498
USA är överskattat

Det finns också många som har den där "gräset är alltid grönare på andra sidan"-attityden gentemot Sverige också.

Sen bodde jag i Kalifornien i ett år där gräset faktiskt är grönare, dock

http://youtu.be/Rbm6GXllBiw
>>
Räknas 30cm snö som extraordinärt väderförhållande??
>>
File: 1432489198766.png (162 KB, 477x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432489198766.png
162 KB, 477x491
>dkn man vaknar utan klocka, utsövd, på morgonen efter 8 t sömn
>>
> dkn kommer försent till min första föreläsning för terminen
vem /modellstudent/ här
>>
File: 1438241981029.png (490 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438241981029.png
490 KB, 600x850
>dkn man bajsar och det luktar skitilla
>>
>>53810565
ska till D klockan 13, missar dig då
>>
>>53810760

>dkn förstoppad pga opiatrace i 3 dagar

är det rapsolja som man ska halsa för att få gång på systemet igen?
>>
>>53810741
>föreläsning
>klockan 9
Nandate?
>>
File: 1452288953589.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288953589.png
360 KB, 900x720
>>53810780
Börjar klockan 15:00 så du kanske hinner se mig :3
>>
>>53810760
HAHAHA "SKIT"ILLA OCH SÅ PRATAR DU OM NÄR DU BAJSAR HAHAHA FATTA VILKEN GREJ DE HÄR SKA JAG VISA TILL ALLA PÅ JOBBET HAHAHA ASGARV
>>
Johan ville byta namn till Talibanjojje.
”Nej!” sa Skatteverket.
– Jag fattar inte varför, ingen vet längre vem Johan är, säger Talibanjojje, som ska överklaga.
>>
>>53810796
Den är 3 timmar lång
>>
>>53810760
Jag har fisit riktigt sura jävlar de senaste dagarna, vet inte varför.
>>
File: ezgif-2019544912.gif (197 KB, 330x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ezgif-2019544912.gif
197 KB, 330x236
>dkn introduktionsföreläsning till projekttermin hela dagen
Topp

mys
>>
>>53810896
B-bioteknik??
>>
File: 1451429496505.webm (3 MB, 578x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451429496505.webm
3 MB, 578x344
>>53810928
nääääää
>>
>vaknar upp
>30 cm snö utanför
Omg f1 mys!
>>
File: 78324893432.png (298 KB, 1024x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78324893432.png
298 KB, 1024x629
>dkn cancertrion är upptagna med skolan
>dkn inga ivlvänner
>>
>>53811004
>var tvungen att gå genom snön till jobbet
Är morgon och jag är redan sur.
>>
File: -2zqRP_62tE.jpg (167 KB, 1280x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
-2zqRP_62tE.jpg
167 KB, 1280x827
God morgon. Vad har herrskapet för planer idag?
>>
File: 1450929446122.png (57 KB, 706x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450929446122.png
57 KB, 706x598
>One or more videos have been removed from the playlist because they were deleted from YouTube.
>>
>>53811041
Jobb sen när jag kommer hem ska jag köra Blade & Soul och se om det är något att ha.
>>
File: 1396790545450.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396790545450.png
1 MB, 1280x720
>>53811041
Hjärnskrynkling sen hem och grinda kristaller ensam på ffxiv.
>>
File: Saya_stitch_05.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_05.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53811030
Så gåre när man försöker vara nbög
>>
Hur många frimärken behöver man för att skicka ett i principt tomt litet vadderat kuvert, det minsta gröna man kan köpa på postombud? frågar åt en vän
>>
>>53811125
Vad väger kuvertet?
>>
>>53811168
vad ett sånt kuvert väger + vad lite ---
a-ha där fick ni mig nästan säpo
>>
>>53811125
http://www.postnord.se/sv/privat/skicka/priser-och-porto/portotabeller/Sidor/portotabell-for-brev-inrikes.aspx
>>
>>53811235
skyddar aluminiumfolie mot eventuella scanners de kan använda?
>>
>>53811433
Haha aa
>>
File: 1418315217524.jpg (33 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418315217524.jpg
33 KB, 480x454
>>53811501
>>
>>53811523
Dumma grodbrevare.
>>
>>53811523
prova o se

#dleeg
>>
>>53811523
Ärligt vet jag inte, men de har som praxis att öppna paketet om det inte går att se
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
>dkn andra dagen i veckan jag blir hemma för att jag inte får sova
>>
>>53811593
Bli bra

t. Har sovit i genomsnitt 6 1/2 timmar per natt de senaste månaderna
>>
File: 1443554572532.png (244 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
244 KB, 550x535
>dkn andra dagen i veckan jag blir heemad för att jag inte får sova
>>
File: 1447294585599.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447294585599.jpg
8 KB, 250x238
>>53811639
Jag ligger bara och tänker till typ klockan 3 och sen när jag vaknar hittar jag på ursäkter att inte ta mig till skolan :o

Ska ska dra å träna sen och förhoppningsvis sova gott inatt
>>
File: 1422543431368.jpg (67 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422543431368.jpg
67 KB, 396x385
>dkn andra dagen i veckan jag blir cuckad för att jag inte får sova
>>
>>53811669
fan vad illa :/ hoppas det löser sig
>>
File: 1452924127416.gif (860 KB, 288x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924127416.gif
860 KB, 288x162
>dkn har fortfarande rester från plugget
>dkn har fortfarande inget jobb
VARFÖR MÅSTE JAG PLÅGAS SÅ!
>>
>>53811669
Jvdk

Men fan, rannsaka dig själv, ändå
>>
File: 1451333739801.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333739801.jpg
58 KB, 514x524
>>53811736
>dkn går fortfarande i skolan
>>
goddamn this fucking thread is terrible. you fucks should be ashamed of yourselves
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>goddamn this fucking thread is terrible. you fucks should be ashamed of yourselves
>>
>>53811690
Vadå inte "får" sova? Tag kontroll över dina känslor, mann1.
>>
>>53811883
Jamal bestämmer över mig och min fv och han bestämde att jag inte fick sova
>>
File: 1452924688834.jpg (72 KB, 321x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924688834.jpg
72 KB, 321x321
>>53811763
Va? Gymnasiebarn?
>>
>>53811790
Fuck off then, nobody is forcing you to stay
>>
File: zyzzsexig.jpg (84 KB, 610x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zyzzsexig.jpg
84 KB, 610x529
>>
>>53811916
Folk pluggar ju vidare efter gymnasiet ibland.
>>
File: 1371037737537.jpg (90 KB, 505x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371037737537.jpg
90 KB, 505x726
>>53811916
>dkn sitter längst bak i klassrummet på gymnasiet JUST NU

sista året mammaknulare
>>
>>53811933
Aha, men varför kallar du högskola/universitet för "skola" det brukar man endast göra till lågstadie-gymnasie.
>>
>>53802828
Nej ta i stället reda på vad (vem) som ger dig dessa hat-känslor och bestäm dig för att ge igen på dem. Sjvm är den feges väg och inte en arisk krigares.
>>
>>53811523
>>53811593
>>53811651
>>53811669
>>53811690
episkt
>>
File: 1452921600943.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452921600943.jpg
84 KB, 1280x720
>>53811964
haha ta det lugnt abdullah, du kommer "ut" snart
>>
>>53811965
Inte anon favä. bara svarade på ditt brev.
>>
>>53811790
De är bara sorgliga triggerstyrda varelser, ungefär som boskap eller trasiga robotar. Det tjänar ingenting till att bli sur på ett djur eller en dator, det kan ju inte rå för sin natur.
>>
>>53811995
Okej här är ett till (You)
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
>>53811989
Varför tror du att jag är invandrare? Visserligen är det typ 75%+ invandrare på skolan men jag tycker ändå att du borde lägga av med dina fördomar
>>
>när man kommer 30min för tidigt glider in på någon random föreläsning

Allt det här var ett misstag favä
>>
File: 1438438248206.png (246 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438438248206.png
246 KB, 500x375
>drömde om att man gick hand i hand med henne och la sig ner i högt gräs under en mörk himmel
>för nån anledning går jag därifrån men kommer tillbaka
>man den första delen redan hänt men har inte snackat sedan dess
>>
>>53812017
Tack familjon favä.
>>
>>53812031
Sätt dig och mys med en kaffe och kläggbulle i ngt undanskymt ställe och tjuvläs lite ur något överkurs-stycke i en kursbok då.
>>
>>53812048
Okej Achmed kul att du blir kvoterad in bra och så och får SFI undervisning men tills vi faktiskt kan förstå dig kan du väl köra på engelska

Was the ride on the rubber boat here a hard time?
>>
>>53812022
Favä så lät du som en arg babbe.
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>53811916
Nej, KTH
>>
File: 1452932472013.jpg (254 KB, 720x1306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452932472013.jpg
254 KB, 720x1306
>>53812201
Ojdå. Jag pluggade klart ett bra tag sedan där, har bara fått stå ut med att få klart rester och fixa arbete.
>>
File: s.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.png
776 KB, 1755x1080
>>53812201
>>53812253
Bra att vi har några till akari~n brevare :3
>>
>>53800470
Is it common for native swedes to have brown eyes? How many of you have brown eyes?
>>
>HANREJER SOM PLUGGAR OCH JOBBAR
Haha vad bra ni idioter är på att springa i ekorrhjulet, applåder från publiken för fan. Vad ni kan!!
>>
>>53812350
40-60%
>>
>>53812351
Neetlivet under loven är rätt tråkigt f a m
>>
>>53812350
No, it's not that common. Some have it yet obviously most of them have some sort foreign or sami blood down the lineage somewhere.
>>
>>53812351
Ta ditt liv ditt värdelösa skräp
>>
File: 1446833838438.jpg (157 KB, 992x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446833838438.jpg
157 KB, 992x880
>>53812486
lmaoar åt ditt liv favä
>>
File: 1434114435217.gif (458 KB, 304x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434114435217.gif
458 KB, 304x276
Vad ska man göra för något?
>>
>>53812486
Fast det finns ju en del arbetslösa som gör mer nytta än en del arbetstagare. Inte alla är så sura och frivilligt skräpiga som den andre anon.
>>
>>53812508
Ha det så kul med att vara fattig och ensam resten av ditt liv
Ha det så kul med att bokstavligt talat vara lika värdelös i samhället som flyktingar
>>
>>53812557
Te och några mackor, sen spela nåt mysigt
>>
>>53812350
Yeah pretty common I'd say around 60% have it where I live
>>
File: 1452916404535.jpg (79 KB, 478x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452916404535.jpg
79 KB, 478x600
>>53812283
Håller med~~
O-om någon av er vet ett bra företag att söka sig till in b-berätta gärna :3
>>
File: dator.gif (107 KB, 500x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dator.gif
107 KB, 500x357
>>53812557
>>
File: 1428930652066.jpg (99 KB, 385x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428930652066.jpg
99 KB, 385x491
>>53812579
Har inget mysigt att spela favä. Någon rekommendation?
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>>53812592
Marknaden för pf är het
>>
dubs bestämmer hur jag avslutar mitt liv
>>
>>53812632
Säljer du? Jag har rätt mycket pengar favä.
>>
>>53812629
Euro Lastbilssimulator 2 med norden-packet
>>
>>53812571
>Enbart anställda människor gör nytta.

Fast nu är du ju ganska sorglig. Du måste ju fatta att ganska många arbetstillfällen är ganska meningslösa ur praktisk synvinkel och endast syftar att minska folks lidande under rådande moraliska paradigmet.
>>
File: 1452690721907.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452690721907.png
206 KB, 310x293
>>53812571
Jag är inte neet1 i fråga
jag arbetar
men det är f1 spökigt att prata om värde i samhället
du rationaliserar bara din egen situation och försöker trycka den på andra som det enda alternativet
tjockis
>>
File: 1452900889285.gif (733 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900889285.gif
733 KB, 500x500
>>53812666
>666
Najs
>>
>>53812571
Flyktingar gör ju visst nytta, de fyller på de sociala klasserna underifrån så att omotiverade folk kan bli nerknuffade från sin klass och bli arbetslösa. De funkar som en slags motivationsbuffert helt enkelt.
>>
File: 1411414742385.jpg (70 KB, 848x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411414742385.jpg
70 KB, 848x941
>>53812676
Nej, att sitta och ringa pensionärer för att lura dem att beställe en produkt är topp produktivt och moraliskt
>>
>>53812682
> först skriva massa grejer han håller med om
> avsluta med ngt han mår dåligt av
borde tagit som en oväntad krok rätt i solar plexus va
>>
File: 1445650463599.jpg (15 KB, 262x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445650463599.jpg
15 KB, 262x254
>>53812699
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DtxexIfmF9Y

deep house lads
>>
>>53812703
Ja bygga bomber och granater också - de fyller ju på "motivationsbufferten" då de säljs till folk som krigar lite så vi får fler flyktingar som kan hota kommunist-sympatisörerna med arbetslöshet då det leder till tuffare läge på arbetsmarknaden med influx av folk underifrån.
>>
>>53812699
håller med, när folk ser att det finns flyktingar som är kunniga och villiga att arbeta medans slödrivare gör inte så byter de ut folket.
>>
>>53812675
Har redan spelat mig trött på det. Men tack ändå.
>>
>>53812806
>>53812779

Fast på svenska heter det flöde och inte flax. Flax är för ryss-sympatisör-socialist-kacklingar.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kl75t1GVGDQ

lel
>>
>>53812832
förklara detta
>>
>>53812809
Men det kan också bli tvärtom. Att när folk fattar hur det funkar blir de omotiverade och slutar att göra sitt bästa.
>>
>dkn denna flagga är allt som räcker för att lura folk på /int/ att man är svart och knular svenska tjejer
>>
>>53812862
Ja det är ju andra sidan av myntet. Man kan inte få allt. En del moraliskt medvetna personer kommer att förpassa sig själva till sopkorgen. Bara att hoppas att flyktingar är skicklig nog att fylla upp de tomrummen.
>>
>>53812935
Fast de är ju värdelösa kommunister så det är ju ingen förlust ändå.
>>
>>53812891
Har ni på allvar sett en svensk tjej med en neger någon gång? Har sett det typ tre gånger, en tant, en vänsterextremist och en kristen tjej.

Med araber är det ju lite vanligare dock.
>>
>>53812797
faaan vad sjuk mix jonte *kommer nördgasm* ^^
>>
>>53812969
Jo på tåget nån gång. Så jag använde min logiska slutledningsförmåga och insåg att matriarkatet tycker det är hög tid att jag provoceras till att skaffa mig en brutta.
>>
>>
>>53813015
Var kommer detta ifrån?
>>
>>53811965
Högskola/uni är fortfarande en slags skola
>>
http://www.postnord.se/sv/Sidor/viktig-information.aspx


ASSÅ FÖR HELVETES JÄVLA NEGERHELVETE


aa klart som helvete att det inte kommer någon post idag, och då kommer det inte komma någon post på hela veckan eftersom det ligger lite snö så att brevbärarjävlarna inte kan cykla som ett par jävla soffpotatisar använd era ben istället jävla fetton

trött jag blir
>>
>>53813033
Jag hittade den i League of Legends Sverige gruppen, vet inte var den är från egentligen, nån hade bara länkat den i kommentarer
>>
>>53813067
>League of Legends

Herrejesuskristus
>>
>>53812629
Cuck-Kungar 2, Diablo 3
>>
File: 78r823428374.jpg (83 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78r823428374.jpg
83 KB, 640x960
>>53813015
>>
>>53812666
Julmust
>>
>>53800470
Fan när semmelsäsongen drar igång. Det är fan då det svider allra mest att vara arbetslös.
>>
>dkn sydde fast en knapp på min rock
Vem /husmor/"här?
>>
>>53813207
Fast hur fattig måste du vara om du inte ens kan unna dig en semmeljävel för 25 spänn ur din akassa.
>>
NÄR KOMMER (de seriösa) OPINIONSUNDERSÖKNINGARNA KVÄÄ
>>
>>53813232
Han har inte råd med det efter han köpt veckans ranson av öl och vodka.
>>
>stormbögar kunde inte bry sig mindre om kvinnors kamp och problem och hatar t om feminism som helhet
>när muslimer ger sig på kvinnor så passar det plötsligt att bry sig om det kvinnor utsätts för
>>
>>53813219
breva sötis
>>
>>53813219
MÅSTE DU AVATARBÖGA JÄMT MED DIN NYA FAVORIT-2D?
>>
>>53813247
Ja men semla utan starköl å doppa i går ju inte för sig.
>>
>>53812666
långt liv :3
>>
File: Umaru 3.jpg (61 KB, 391x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru 3.jpg
61 KB, 391x340
>>53811989
taskbreva inte med umaru favä, umaru är snäll :3
>>
>>53813219
>sy fast en knapp
>husmor

Om du inte kan sy fast en knapp så kan du inte kalla dig själv en man.
>>
>>53813219
U D D E V A L L A
>>
File: 1451480130246.png (2 MB, 1588x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451480130246.png
2 MB, 1588x668
>fiskrensarnas beredskap inför 20 cm snö
>>
>>53813305
https://en.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque

Feminism och kvinnokamp har inte heller åsiktsmonopol till att motsätta sig övergrepp på kvinnor.
>>
File: 51852546_p0.jpg (353 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51852546_p0.jpg
353 KB, 750x600
>>53813328
inget fel med avatarbögar
>>
>>53813305
>stormbögarnas åsikter rättfärdigar att muslimer våldtar kvinnor
fina antydningar
>>
>>53813416
jo när du är ett jävla mongo utan personlighet
>>
>>53813387
>v-vad är det som händer? varför snöar det? det snöar ju aldrig i sverige
>t. Västtrafik varje jävla år

alla bussar och tåg är inställda här
>>
File: weimar art.gif (184 KB, 500x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weimar art.gif
184 KB, 500x668
>>
>>53813490
konstig konst haha
>>
File: rfsu2.png (157 KB, 431x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rfsu2.png
157 KB, 431x531
>>53813490
Ser någon likheterna?
>>
File: 1453020089997.png (249 KB, 280x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453020089997.png
249 KB, 280x300
>>53813219
Inte jag, jag är en husman som behöver en husmor, vill du gifta dig med mig ;)
>>
File: 1432472236334.png (8 KB, 473x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432472236334.png
8 KB, 473x500
http://unvis.it/http://www.svd.se/forundersokning-om-korruption-inleds/om/sverige
>>
File: Waymar Royce.jpg (83 KB, 1264x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Waymar Royce.jpg
83 KB, 1264x666
>>53813490
>Weimar

jag har fan autism på riktigt
>>
>>53813506
men anon jag sitter och äter
>>
Finns det några jävla brevbärare i tråden? Kommer jag få mina brev idag eller?????
>>
>>53813545
mm snart
>>
>>53813545
Bor du i snökaoset kan du nog inte räkna med det

t. har jobbat på posten och citymail
>>
File: rädd groda.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd groda.png
191 KB, 426x628
http://abcnews.go.com/Health/Wellness/genetic-mutations-ozzy-osbourne-party-hard/story?id=12032552
>>
>>53813514
Så länge du löneslavar så visst
>>
File: 1416916192273.gif (4 MB, 244x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416916192273.gif
4 MB, 244x183
>>53813589
>>
>>53813613
Ja, tyvärr så gör jag det redan, jobbar både vardag och helg samt hobby kodar...
>>
>>53813392
Oavsett artikeln du länkade så är ju poängen att stormbögarna inte bryr sig om kvinnorna egentligen och vanligtvis aldrig skulle lyfta en dylikt händelse, utan enbart bryr sig för det var muslimer som antastade/våldtog i just detta fallet. De använder händelsen och kvinnorna som blev anfallna som slagträ, ett verktyg, utan att egentligen bry sig om dom. Det finns alltså en falskhet här som många reagerar illa på.
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>>53813630
V-vad hobbykodar du
>>
>>53813630
>hobby kodar
>hobby _____________________ kodar
>>
>>53812682
Älskar dina inlägg DFW-brevarn. Håll upp det goda arbetet.
>>
>>53813656
Stormbögar brukar ju dock vara emot våldtäktsmän i allmänhet. Bara för att man inte bryr sig om att kolla sitt privilegium och diskutera mikroaggressioner i samhället så betyder det ju inte att man vill att kvinnor ska bli våldtagna, eller hur?
>>
Hahaha vad säger ni idioter som betalar tusentals kronor i månaden för era månadskort hos västtrafik?

>kollektivtrafik
>någonsin
>>
http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/laddade-for-prickskytte

ELDEN
>>
>>53813713
Så om en vit kille tafsar på en tjej och tar för sig av hennes kropp utan hennes samtycke så är det en mikroaggression, men om en muslim gör det så är det på liv och död?
>>
>>53813729
plankar alltid på vagnen favä

>tusentals kronor
kostar inte tusentals kronor
>>
>>53813791
Mm för stormbögar stöder ju det. De stöder stöld också då antar jag eftersom de inte pratar om det? Eller så kanske de inser att brott alltid kommer förekomma då vi inte är perfekta, våldtäkter precis som stölder kommer alltid att finnas och det är verkligheten. Däremot så är dessa brott extremt överrepresenterade hos de grupper vi importerar och därför reagerar man på det.

Svårt att förstå?
>>
File: 1403774897425.jpg (267 KB, 1280x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403774897425.jpg
267 KB, 1280x854
>>53813825
>Mm för stormbögar stöder ju det. De stöder stöld också då antar jag eftersom de inte pratar om det? Eller så kanske de inser att brott alltid kommer förekomma då vi inte är perfekta, våldtäkter precis som stölder kommer alltid att finnas och det är verkligheten. Däremot så är dessa brott extremt överrepresenterade hos de grupper vi importerar och därför reagerar man på det.
>Svårt att förstå?
>>
>>53813875
söta fedoraflickor gör fedorabrev lite bättre favä
>>
>>53813441
Om det nu blev minus 10 som några dagar tidigare skulle vintern vara perfekt favä
>>
File: 1453038713302.png (317 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453038713302.png
317 KB, 600x847
>>53813666
Håller på lära mig om agenter och AI, har några projekt i åtankarna.
>>53813692
Tack Kerstin, vad skulle jag göra utan dig.
>>
File: 1452396078692.jpg (33 KB, 502x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452396078692.jpg
33 KB, 502x480
>>53813712
tack fan
även bitterkukar behöver bekräftas ibland
>>
File: 1452793278416.jpg (178 KB, 1916x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452793278416.jpg
178 KB, 1916x1074
>>53813932
>dkn börjar min OOP-kurs idag
:3c
>>
>>53813875
HÅLL KÄFTEN FUNNIK
>>
>>53814008
Vi borde bli ett par då :3c
>>
>>53814008
>göra 2d lika degenererat och oanständigt som verkligheten
varför?
>>
File: sur.jpg (94 KB, 814x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sur.jpg
94 KB, 814x720
>>53813919
Eller hur, nu varierar det mellan -1 och +1 så det är blött och molnigt som fan ute

>dkn inget högtryck
>>
>>53814110
Ska göra ett högtryck i röven på dig
>>
>dkn bor 5 min från jobb
>ser frysande människor som väntar på spårvagnar som inte kommer
Topkek
>>
http://vocaroo.com/i/s0GvzbiQcmfZ
>>
>>53814151
>bli cuckad på sin arbetsfria dag av avståndet till jobbet
topkek
>>
File: 1452540811579.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540811579.jpg
11 KB, 258x195
>2D
>>
>>53814249
Din dumma grodbrevare.
>>
File: 1426146956759.gif (498 KB, 405x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426146956759.gif
498 KB, 405x228
>>53814249
>3D
>>
>>53814249
>brevar 2d
>>
File: 1441623502587.jpg (313 KB, 1440x1602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441623502587.jpg
313 KB, 1440x1602
>>53814080
Mm
>dkn längtar till man får gå roliga kurser som AI och algoritmer
>>
File: umarufightan.webm (262 KB, 420x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarufightan.webm
262 KB, 420x346
>>53814125
du kan ju alltid försöka :3
>>
File: 1449316597156.gif (581 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449316597156.gif
581 KB, 500x282
Misaki en söt
EN SÖT
>>
>>53814419
bög
>>
File: 2016-01-19 11_59.jpg (35 KB, 514x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-19 11_59.jpg
35 KB, 514x125
vad i helvete menas med detta?

var ligger 40-51 någonstans?
>>
>>53814456
där postnumret börjar på 40-51
t. inte säker
>>
File: 1433787023429.png (299 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433787023429.png
299 KB, 1280x720
>>53814448
nä du
>>
>>53814456
>Posten har bytt namn till PostNord
Det är väl inget jättedåligt namn, men kom igen.
>>
File: svensk-flagga.gif (3 KB, 600x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk-flagga.gif
3 KB, 600x375
Ny tråd i perfekt tid! :*


>>53814549
>>53814549
>>53814549
>>53814549
>>