[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 54
File: 1444925466226.png (543 KB, 1644x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444925466226.png
543 KB, 1644x758
avond editie

Welkom: Koninkrijk der Nederlanden, Vlaanderen en andere aspirant nederlandstaligen

Niet welkom: Krulbroodjes, (zand)negers, theeslurpers etc...
>>
cara
>>
File: beste meisje.png (193 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beste meisje.png
193 KB, 300x450
animé
>>
File: 1452463062222.png (989 KB, 596x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463062222.png
989 KB, 596x604
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw je naar je les moet om half 10
Lekker met deze kankerkou
>>
Wat kan je allemaal met een pan vol relatief zwakke bouillon doen?
>>
>>53786265
in je kont stoppen
>>
>>53786127
>>53786010
>Ga naar ebay om knaagdier muizen te zoeken om een epische grappenmaker te zijn

>vind allemaal advertenties voor muizen als voedseldieren voor 1 euro per stuk

nu ben ik verdrietig
>>
>>53786265
rijst of noedels in koken.
>>
>>53786130
>roodhetkikker gebruiken als OP plaatje
NORMAALTJE GA WEG
>>
File: 1381061335265.jpg (37 KB, 498x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381061335265.jpg
37 KB, 498x374
>Hey Anon, wat doe je in je vrije tijd?
>>
File: 1447694414207.jpg (39 KB, 543x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447694414207.jpg
39 KB, 543x700
>>53786256
>hij is geen NOOT
koek
>>
File: 1422125931242.jpg (26 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422125931242.jpg
26 KB, 320x180
>>53786223
dit is beste meid oetz
>>
>>53786388

jezus wat een eng wijf
>>
>>53786388
Beetje masturberen op foto's van minderjarige meisjes.
Jij?
>>
Draadelijkse herinnering dat 77IQ denkt dat negerinnen van nature kort haar hebben
>>
>gebeurende in heesch nu

A Z C
Z
C

N E E
E
E
>>
File: Gvfy0P9.jpg (73 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gvfy0P9.jpg
73 KB, 750x750
>>53786388
plaatjes van meisjes palen die ik lekker vind maar nooit zal kennen op een kantonees vingerverf plaatjesbord, en jij?
>>
File: CZBaFFgWMAEjiaP.jpg (117 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZBaFFgWMAEjiaP.jpg
117 KB, 1024x768
Trots op mijn dorp! Alleen jammer dat linkse rakkers het weer kunnen spindokteren naar 'neo-fascisme' of iets dergelijks belachelijk.
>>
>>53786327
Oh tuurlijk, ga het meteen proberen. Bedankt m8
>>
File: 1441528057406.jpg (4 KB, 117x110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441528057406.jpg
4 KB, 117x110
>>53786379
dwing me :^)
>>
>>53786391
Ja sorry sommige mensen proberen een beetje een eigen carrière/leven op te bouwen om uiteindelijk een leuk gezinnetje op te starten.

Waarvan de kans groot is dat het in duigen valt maar goed je moet wat.
>>
>>53786388
Jossen op jou.
>>
>>53786388
Tentamens leren en schijtpalen.
>>
>>53786443
>>53786552
Zet uw echte vlag eens op
>>
>hij reageert op hamsterpalers
>>
>>53786681
/hooggeleid/
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>>
>>53786926
Het leven is tentamens.
>>
File: 1438475360060.png (226 KB, 948x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438475360060.png
226 KB, 948x461
>>53786845
ma kzie kik nen echten vlamink zenne~~
>>
>>53786553
>leuk gezinnetje op te starten
Volgens mij weet je zelf ook wel dat dat een en al ellende is.
>>
>>53786926
één*
>>
>>53786256
fuck jou zemmel, ik moet er een uur eerder zijn
>>
File: 1416186739432.jpg (71 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416186739432.jpg
71 KB, 722x349
>>53786926
>>
wat is de beste aflevering van de rijdende rechter jongens?
>>
>>53786926
Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk, maak zelf de veranderingen die nodig zijn ervoor.
>>
>>53787094

https://apps.nrc.nl/stijlboek/een-en-al-%C3%A9%C3%A9n-en-al

graag gedaan anoniempje
>>
>>53787023
ja je hebt tentamens man, we snappen het
>>
File: 1451063941248.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451063941248.png
198 KB, 550x535
>>53787240
kanker
>>
>>53787189
die vent met z'n hengel
>>
File: zwetende man.jpg (46 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetende man.jpg
46 KB, 300x300
>>53787253
>mgw
>>
>>53787023
wa voor ne poepkluntn zien da nu were?
>>
File: comfy.png (7 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.png
7 KB, 252x252
>>53786475
Ik haat moslims en asielzoekers maar ik zou nooit gaan protesteren, zeker niet in deze kou.

Wat jullie?
>>
>>53787240
>nrc
>>
>>53787334
Ik ga wachten tot het een 'fatsoenlijke' mening is om moslims niet te mogen. Tot dan zeg ik niks.
>>
>>53786475
>het zijn er maar 500
>heus protest voor 500 vluchtelingetjes
>>
>>53787037
Ne(n)/een
__kat
__hond
__leugenaar
__liegebeest
__achterlijke dwaas
>>
>>53787637
zijn al 500 teveel oetz
>>
File: Capture.jpg (15 KB, 200x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
15 KB, 200x228
>>53787189
http://www.npo.nl/de-rijdende-rechter/17-11-2015/KN_1674429

de presentatrice is best wel lekker oetz
>>
>>53787809
volgens mij heb ik die al gezien oetz
>>
Nog steeds opzoek naar een muis.
>>
>>53787676
ne kat
nen hond
ne leugenaar
ne liegebeest
nen achterlijke dwaas

mvg Brabo.

Zou ook kunnen dat het te maken heeft met het woord en het bijvoeglijk naamwoord niet meetelt maar geen idee ik spreek niet al te vaak dialect
>>
File: Comy happening.jpg (125 KB, 962x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comy happening.jpg
125 KB, 962x642
>>53787334
Comfy wachten tot de rassen oorlog.
>>
File: 1359244349138.png (323 KB, 456x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359244349138.png
323 KB, 456x343
Hoe denken jullie dat de sbs6 versie van de rijdende rechter gaat worden? Komen er nog oude personages uit probleemwijken terug?
>>
Zit een mooi lichtbruin meisje achter Jan Boskamp bij Voetbal Inside, zei mag wel in Nederland blijven :^)
>>
>>53787314
Ze proberen me hier gewoon te beflikkeren!
>>
File: haha.jpg (48 KB, 332x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.jpg
48 KB, 332x301
>>53788027

Ik ben meer van de lopende linker
>>
>>53788086
>zei

Vmbo, a.u.b.
>>
>>53788027
Dit is zo'n oude /nedermiem/
>>
File: media_xl_160812.jpg (28 KB, 467x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_160812.jpg
28 KB, 467x313
>>53788108
>lopende linker
>>
>>53788027
>de elektronische jood kijken
>>
>>53788118
Ze is echt knap hoor
>>
>>53787869
in uw broekske
>>
>>53787950
3/5 oetz
>>
>>53788246
>het onderwerp proberen te veranderen

Vmbo, a.u.b.
>>
File: hBaXR.jpg (47 KB, 450x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hBaXR.jpg
47 KB, 450x685
>dvw geen latina vd
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1VdzoAHyE
>>
>>53788294
>begint zelf weer over school
daar had ik het niet over, leuk meisje bij Voetbal Inside achter Boskamp, kijken, nu.
>>
>>53788025
Maar die komt er niet en dat weet je best kutNOOT.
>>
>>53788405
>nog steeds het onderwerp proberen te veranderen

Vmbo, a.u.b.

Het is al goed, Ricardo.
Zeg, moet je niet even kijken bij je wietplantage?
>>
>>53788406
Maar die komt er wel en dat weet je best kutnormaaltje.
>>
>>53788467
zie >>53788086

kwam deze paal voor of na jouw paal?
>>
>>53788406
t. Arabier

Blijf het maar geloven, het komt als de situatie in Nederland onleefbaar wordt.
>>
File: Toot Yddy.png (594 KB, 1500x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Toot Yddy.png
594 KB, 1500x300
>>53786388
dit
>>
>>53788581

Ik heb een struikel idioot, ik paal nooit zonder mijn struikel
>>
>>53788615
hey!!!!
>>
>>53788539
>>53788581
Wat? Het is verre van onleefbaar.
Zelfs in Zuid-Afrika waar blanken worden vermoord door bendes racistische zwarten is er nog geen enkel signaal van een komende rassenoorlog.
>>
>>53788615
Doe nou niet alsof je mij bent
>>
>>53788687
mvg. geblauwpilde
>>
>>53788727
Jij bent niet de echte Arab
>>
heb vandaag m'n remkabel doorgeknepen en ben achterop een of ander gemeentevoertuig geklapt

moet je die dingen soms jaarlijks vervangen of wachten jullie ook gewoon tot het grote rem-moment daar is en je in volle vaart doorgaat?
>>
>>53788950
Beide remmen zijn bij mij niet kapot gegaan
>>
>>53788950
>moet je die dingen soms jaarlijks vervangen of wachten jullie ook gewoon tot het grote rem-moment daar is en je in volle vaart doorgaat?
Als jouw remkabel goed in een kabel zit kan hij niet roesten en niet te strak is gespannen lijkt het mij sterk dat hij ooit knapt.
Plus je hebt twee remmen als het goed is.
>>
>>53788615
>>53788727
hou eens op met mij na te doen!!!!
>>
File: 20160118_213250.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160118_213250.jpg
1 MB, 3264x1836
Schattigtaartje bij voetbal inside :3
>>
>>53788950
>Knijpen
>Geen single speed terugtrap rem rijden.
>>
>>53789067
>>53788673
Als je eens met hoofdletters typte zou het misschien wat geloofwaardiger zijn, dommie.
>>
>>53789138

Dat je dit kan bepalen met die kleine hoeveelheid pixels
>>
>>53789138
Ik vind Jan daar een beetje te dik voor oetz
>>
File: veelsteklein.png (356 KB, 691x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
veelsteklein.png
356 KB, 691x426
>>53789138
>>
laten we habbo.nl raiden
>>
>>53789324
>raiden
spreek Nederlands kanker mongool
>>
>>53789062
het is zo'n bundel draadjes en die knappen 1 voor 1 tot ie door is

>>53789171
kkirritant als je de trappers niet vrij achteruit kan draaien
>>
>>53789241
>>53789309
Ze is nu op RTL7 te zien als je haar nog wilt bekijken.
>>
File: Mietjpeg.jpg (2 MB, 3508x4961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mietjpeg.jpg
2 MB, 3508x4961
Wanneer weer?
>>
File: triggered.jpg (8 KB, 190x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered.jpg
8 KB, 190x200
>>53789350
laten we habbo.nl bestormen
>>
>>53789367

ik bezit geen tv
>>
>>53789390
Wat zie ik er toch goed uit op die foto.
>>
File: km.png (142 KB, 415x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
km.png
142 KB, 415x367
>>53789390
ik ben te bang om te mieten
ik weet zeker dat jullie allemaal normaaltjes zijn
>>
>>53788950
bij mij vallen mijn fietsen altijd op andere manieren uit elkaar voordat de remkabels kapot gaan.
>>
>>53789439
>triggerd
Ben je doof en blind stomme klapmogool
>>
>>53789390
Die groep mensen op de foto komt gewoon van een stokfoto, laat daar geen verwarring over ontstaan.
>>
>>53789515
dit
>>
>>53789515

Dat klopt, ik heb de poster toentertijd zelf gemaakt.

>>53789482
19/22 waren maagden, dus maak je geen zorgen :)
>>
File: 1430642862683.gif (501 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430642862683.gif
501 KB, 500x313
>>53789482
>>
>>53786926
je bent tenminste geen arabier..

oh wacht
>>
File: Screenshot_19.png (19 KB, 746x123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_19.png
19 KB, 746x123
>>53789504
triggeren is nederlands mongool
>>
File: Serena fridge.png (1 MB, 1488x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena fridge.png
1 MB, 1488x833
>>53789502
Ja fiets moet ook onderhoud net als dat je dat bij een auto zou doen. Bij een fiets kan je het teminste nog makkelijk zelf doen.
>>53789482
>Bij hun langskomen terwijl ze al voorbereid zijn om je aan te vallen.
>>
>>53789712
Ik kan de banden oppompen en de ketting er terug op zetten als die eraf valt.
>>
>>53789680
Je moet bij de Van Dale kijken, debiel.
'Triggeren' is géén Nederlands woord.
>>
>>53789663

Dankjewel, ik voel me al beter
>>
>>53789502
ikdv er is wel meer mis met m'n fiets oetz

ik doe wel reparaties maar alleen als het echt nodig is, m'n kapotte standaard valt wel mee te leven maar die remkabel moet ik nou wel gaan maken
>>
>>53789765
Je kan in een kleine zadeltas alles kwijt om de meeste onderhoud te verrichten.
>>
>>53789680
>>53789799

En als het dat wel zou zijn dan zou het voltooid deelwoord als nog "getriggerd" zijn
>>
File: mOnvOJG.png (298 KB, 2271x2380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mOnvOJG.png
298 KB, 2271x2380
>>53789635
>>53789628
leuk geprobeerd hoor normaaltjes ik ben er bijna ingetrapt
>>
>>53789827
Graag gedaan schat xoxo
>>
>>53789864
mijn fietstas is gestolen >:(((((((
>>
>>53787676
un kat
nenond
un leugenaor
un liegebîst
nun stommen dokus
>>
>>53789932
wat moeten mensen met een fietstas?
>>
>>53789932

Homeau
>>
>>53789712
maar wieb wij komen toch gewoon naar jou toe ;^)
>>
>>53789765
je kan alles vervangen, gewoon beetje kijken hoe het in elkaar zit
>>
>>53789932
Wil je het terug?
>>
>From 18 to 31 January Wikipedia is dedicated to North Brabant. Join now!


W-wat?
>>
>>53789712
>Negerinnen hebben van nature kort haar

Het is steeds leuker
>>
>>53789932
ik was het niet kk racist
>>
File: 1444410926098.png (364 KB, 590x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444410926098.png
364 KB, 590x579
Wat vinden jullie er nou echt van? Dat bepaalde mensen van jullie belastingsgeld 12 uur mogen slapen, kunnen kopen wat ze willen en ze nooit een vinger hoefen op te steken?
>>
Belangrijke poll:
http://strawpoll.me/6578047
http://strawpoll.me/6578047
http://strawpoll.me/6578047
>>
>>53790308
Ik vind het wel fijn.
>>
>>53790308
>hoefen

Jij valt daar ook onder zo te zien
>>
>>53789870
>normaaltjes
let op uw taalgebruik aub
>>
>>53790308
Ze zouden zoiets moeten bouwen en met Chinezen experimenteren en vervolgens de gezondheid monitoren.
Misschien hendig voor de wetenschap
>>
Vandaag ook wéér niet gebeld, jongens
De teller staat bijna op 3 weken
>>
RAMSELAAR HEEFT GEWONNEN

Bart versloeg met 31% de Slavische Bram uit Polen die 30% van de stemmen haalde.

4kin heeft ervoor gezorgd dat een Volbloed Blanke heeft gewonnen, applausje voor jezelf.
>>
>>53790325
Het is natuurlijk gewoon patat maar ik heb toch friet gestemt. Alleen om u poll te saboteren.
>>
>>53790587
uwe*
>>
>>53789628
Die met haar regenbooghaar zou ik wel nog doen oetz
>>
>>53790325
>frieten
Het is gewoon friet, hoor.
>>
>>53790587
Wat rebels van u, meneer, bravo!
>>
>>53790569
Ik heb op hem gestemd :^)
>>
Ik ben er trouwens nog steeds niet achter welk zelfstandig naamwoord op "jou" kan volgen.
>>
>>53790559

kankernormaaltje wie heeft jou 3 weken geleden gebeld?

je vriendin zeker he lul
>>
>>53790730
elke eigennaam
vb; ik neuk de moeder van jou, anon
>>
>>53790750
Nee, ik wil al 3 weken iemand bellen om een afspraak te maken maar ik ben te zenuwachtig om te bellen.
>>
>>53790849
Naar wie of wat wil je bellen?
>>
>>53790849
waar is die afspraak ookalweer voor
>>
>>53790569
koek, machtig mooi .
>>
>>53790569
wat
>>
File: 1450106046187.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106046187.jpg
9 KB, 184x184
>>53790460
we weten allebei dat jij een normaaltje bent, NORMAALTJE
>>
>>53790930
>>53790937
Rij-instructeur voor rijlessen.
>>
>>53790849
Ik ken die voel ook oetz.

Als ik begin na te denken over een telefoongesprek word ik zo zenuwachtig dat ik het blijf uitstellen. De enige keer dat ik naar een onbekende heb gebeld is wanneer ik meteen de telefoon nam zonder na te denken.
>>
>>53790968
Iemand deed oproep om op de enige blanke te stemmen en diegene won dus,.
>>
File: 1453148481023.webm (2 MB, 320x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453148481023.webm
2 MB, 320x470
Kookt jullie moeder een beetje goed?
>>
>dvw geen vd
>>
>>53790998
h-hoe moet ik bewijzen

>>53791084
>normaaltjesbal
>>
>>53791109
Jouw moeder kookt goed met mijn lul
>>
>>53791060
Moet ik het voor je doen?

>>53791109
Ik heb d'r eigenlijk fatsoenlijk leren koken.
>>
>>53790849
Het is makkelijk anon,
>bel op
>"hallo met (afspraakmaakpersoon van het bedrijf) mag ik u helpen?"
>"Ja ik zou graag op deze dag om deze tijd een afspraak willen"
>"jeetje wat heb jij een rare stem zeg, jij zit zeker de hele dag rare dingen op internet te posten?"
>"j-ja"
>"wauw jij klinkt echt alsof je nooit buiten komt! Ik heb het opgenomen en ik ga dit gesprek aan echt al mijn vrienden laten horen!"
>"o-ok"
>"De afspraak staat er in. Tot dan!"
>"j-jij ook"
Dat is toch niet zo moeilijk anon?
>>
>>53791163
>neger zijn
>>
>>53791060
Ga gewoon langs oetz
>>
File: JEJ.png (289 KB, 646x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JEJ.png
289 KB, 646x690
>>53791306

10/10
>>
File: 4875768975763428.jpg (140 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4875768975763428.jpg
140 KB, 1366x768
Schattig meisje achter Bossie. Graag gedaan :^)
>>
File: help.jpg (744 KB, 1280x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
help.jpg
744 KB, 1280x1714
Ik twijfel nog steeds of het echt Jesse is.
>>
>>53791306
ik moest koeken oetz
>>
>>53791549
Wie is Jesse?

/nieuwvriend
>>
>>53791549
Kijk naar de schouders, benen en armen: zeker na wat hormonen zou dit best kunnen.
>>
>>53790813
Dat is een aparte zin.
Het is van deze app https://www.welklidwoord.nl/jou-of-jouw
Ik snap niet hoe hij ooit jou kan zeggen.
>>
>>53791540
exotisch
>>
>>53791306

haha jezus dat is echt mijn grootste angst

>>53791060
Het wordt nog veel kutter als je eenmaal gebeld hebt. Je moet met iemand in een auto zitten letterlijk op 10cm afstand en dan moet je met die persoon praten. Dat wordt heel ongemakkelijk want jij vind alleen dingen leuk die je instructeur als model normaaltje heel erg stom vindt. Dus dan weet jij weer niet zo goed wat je allemaal moet zeggen en de instructeur probeert er nog een conversatie van te maken maar het lukt gewoon niet. Ondertussen zit de instructeur de hele tijd op je te letten en heeft zelfs een extra spiegeltje om je in je ogen te kunnen kijken. Hierdoor kan hij ongeveer zien wat je denkt. De instructeur gaat je in zijn hoofd beoordelen op alles en later gaat hij dat vertellen aan zijn vrienden.
>>
>>53791540
best knap voor een bruinhuid
>>
File: 435345.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
435345.jpg
35 KB, 535x577
>>53791163
je hoeft niks te bewijzen
ik ben diep teleurgesteld
>>
>dvw drie keer verliefd geworden vandaag in de tram/metro
>kijk haar per ongeluk aan
>amai naar buiten kijken is ineens erg interessant
>in de neukende ondergrondse metro
en dan stappen ze godverdomme ook nog es uit bij dezelfde halte en moet je toevallig dezelfde kan op

reisde ik maar tussen lelijkerds dat zou makkelijker zijn oetz
>>
File: 1447668526792.png (368 KB, 636x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447668526792.png
368 KB, 636x694
>word van vals spelen beschuldigd me Overheersing
>met de Oplijn versie nog wel
Al zou ik het willen, hoe zou dat dan moeten?
>>
>>53791549
Ik weet het wel zeker.
>>
>>53791868

Ik was vandaag toevallig bij de EUR, jezus wat een lekkere wijven overal, van alle afkomsten
>>
>>53791714
MIjn eerste instructrice praatte aan een stuk door over haar nieuwe keukens en ik hoefde alleen maar te doen alsof het me interesseerde. Die ik daarna kreeg na drie keer zakken zei niet zo veel tenzij het nodig was.
>>
>>53792061

Hebt gij toevallig een foto van haar voeten?
>>
>>53791808
verdomme wat heb ik nou weer foutgedaan
>>
>>53791540
Paal meer. Duidelijker ook graag.
>>
Houden jullie ook bij wie je ontvrienddtt heeft op feestboek?
>>
>>53792061
>praatte aan een stuk door over haar nieuwe keukens
is het niet de bedoeling dat ze je leerde rijen? denk dat haar slagingspercentage ook niet al te hoog lag
>>
>>53792421
Dat deed ze ook maar toen ik op een bepaald niveau kwam dacht ze "dat zit wel goed" en stopte ze met goed advies geven en zei ze om de zoveel tijd dat ik het fout doe na agressief op haar rem te trappen zonder echt advies te geven. Die ik daarna kreeg leerde me juist dingen als ver vooruit kijken en zo waar ik echt wat aan had.
>>
File: rger.jpg (48 KB, 784x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rger.jpg
48 KB, 784x904
>>53792237
ge bent een normaaltje
dat is het probleem
>>
>>53791627
dat zal die ook nooit doen als het goed is
>>
>>53792580
je had gewoon pech met haar, zonde dat dat zoveel geld moet kosten
ik durf het bijna niet te vragen maar was die tweede een man?

>>53792581
waarom ben je zo gemeen

en waarom komen jullie beide niet babbelen in de babbelkamer
>>
>>53793088
>was die tweede een man
ja, ik had daar nog niet eens over nagedacht maar nu is alles een stuk logischer.
>>
>>53786130
ik heb dat plaatje gemaakt oetz
>>
>>53791109
Nee, eigelijk niet maar het is wel hadig dat ik zelf niks hoef te maken.
>>
>>53793154
ik houd niet van stereotypen maar als iemand slecht is in het verkeer dan is het toch meestal wel een vrouw, vaak zie je ook wel mannen slecht rijden maar dan is het meestal agressief rijgedrag of zijn ze met andere dingen bezig - de een is dus niet perse beter dan de andere oetz

ik had een man als instructeur en we praatten eigenlijk alleen maar over verkeersdingen, hij wilde ook echt dat ik snel zou slagen en we hadden afgesproken dat ik een fles drank zou krijgen als ik zou slagen na 20 lessen

niet gelukt oetz maar heb wel veel geleerd van die vent
>>
File: 1442373346806.png (27 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442373346806.png
27 KB, 499x499
Waarom ben ik toch zoveel beter dan iedereen?
>>
>>53792581
islamofoob ga eens dood aub
>>
>dvw mijn instructeur altijd zeikt over dat ik niet ver vooruit kijk
>dvw ik dat nog steeds niet kan doen
>dvw morgen examen
>>
>>53793587
*voor 20 lessen
>>
>>53793644

wat maakt je beter dan de rest? En die eigenschap deel je waarschijnlijk met een paar miljoen andere mensen
>>
>>53793644
door je zelfwaan
>>
>>53794012

oetz jij bent hier het best
>>
>>53791060
mijn moeder heeft onironisch voor mij gebeld oetz
>>
Wie /akinator/ hier?

Die kerel stelt echt alleen maar ongerelateerde vragen en krijgt het toch voor elkaar om godverdomme Josef K te zeggen.

Ik heb hem één keer eerder finaal verslagen en het zal me weer lukken!
>>
>>53793913
Het is niet alleen ver vooruit kijken, het is gewoon alles dat er voor je gebeurt op tijd kunnen zien en alles heel goed in de gaten houden.
>>
>>53793996
ik had eerst 'met 20 lessen' getiept maar vond dat raar klinken, 'voor' klopt ook niet helemaal omdat het dan 19 lessen zouden zijn?
>>
>>53794012
>wat maakt je beter dan de rest?
Mijn volmaaktheid

>>53794063
https://www.youtube.com/watch?v=DByDafyGzlY
>>
>>53793913
als ik op een situatie afreed deed ik mijn ogen wijd open en probeerde alles wat relevant was snel te zien (zonder de ogen erop te richten want dat kost teveel tijd) en dan te beslissen

weet niet of je er wat aan hebt
>>
>>53794161
wat heb je nou precies afgesproken?
ik wil het liefst een klein gesprek horen,
>>
>>
>dvw morgen examen digital systems design
>het is 10u en ik heb m'n boek nog niet opengedaan
Doe me dood. Ik had nooit naar dit kutland moeten verhuizen.

Nog enkele jaren en ik kom terug. Zucht.
>>
>>53794431
Morgenochtend nog even snel doorbladeren
Werkt altijd
>>
File: Naamloos.jpg (24 KB, 511x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
24 KB, 511x411
>>53794149
wat is deze
>>
>>53794431

ge bent niet oxfordbelg?
>>
>>53794431
Ik heb ook een tentamen van een dergelijk vak donderdag maar ik ben er wel redelijk goed op voorbereid volgens mij.
>>
>>53789390

Die tetten, ze zal vast verdrinken in lul
>>
Hoe meer ik leer, hoe meer ik denk "ik ga dit later toch op mijn rekenmachine doen" oetz
>>
ik ben weer terug jongens
>>
>>53793723
Dat ben ik helemaal niet kloothommel
>>
>>53794825
>je lul in psychische problemen stoppen
>>
>>53794900
ga weg
>>
>>53794357
hoe het gesprek precies verliep weet ik helaas niet meer, maar ik had een pakket van 20 lessen + examen gekocht maar volgens m'n instructeur hebben de meeste mensen wel meer lessen nodig. dat klinkt als een uitdaging voor mij, hij zei dat sommige het wel gehaald hebben na/voor/met 20 lessen en toen kwam hij met het voorstel mij een fles drank te geven als ik het zou halen
>>
Waarom heeft de Albert Heijn in Almere een halalsectie?
>>
>>53795007
omdat er moslims wonen
>>
File: 1452286344894.jpg (18 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452286344894.jpg
18 KB, 292x257
>dvw je allemaal mensen met gothic/gekleurde haar/hipster/wat dan ook-stijl ziet werken als vakkenvullers en gelijkwaardig darren werk
>>
>>53795007
waarom hebben nederlanders een belgische internet verbinding
>>
http://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/18/glenn-frey-eagles-guitarist-dies-67/
Kanker ik dacht dat Mick Jagger de volgende zou zijn maar ik had het mis. Wie denken jullie dat de volgende oude populaire muzikant word die doodgaat?
>>
>>53795007
Omdat Nederland een multiculturele land is moeten deze domme vragen nog steeds gesteld worden? Jouw vraag is niet zomaar iets, dit is haat op zaaien terwijl je het antwoord al weet
>>
>>53794968
bij 20 lessen dus?
>>
File: vvvvv.png (332 KB, 797x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vvvvv.png
332 KB, 797x460
>>53795146

Boeie?
>>
>>53795007
Waarom heeft Molenbeek alleen maar halalsecties?
>>
>>53795007
hoe was je vakantie

ik wil er alles over horen
>>
>>53795260
Omdat het een islamitisch land is
>>
>>53795255
Het gebeurd gewoon zo vaak de laatste maanden.
>>
>>53795309
paalt je vriendje ook in de nederdraad
>>
>>53795187
op, boven, naast, voorzetsel naar keuze oetz
>>
>>53795348
Ja, met de Noord-Holland vlag :3
>>
>>53795275
Lekker in het zwembad geweest, leuk. Van de natuur genoten en winkeltjes gedaan.
Veel booslims gezien in Almere.
Nederlanders spreken nog altijd raar.
>>
>>53795164
Ik zou hem aangeven. Haatzaaien is verboden.
>>
File: ok0i5Ey.jpg (2 MB, 1920x3582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok0i5Ey.jpg
2 MB, 1920x3582
>>53795146
McCartney
>73 jaar
>treed nog steeds op
Drie jaar ouder dan Lemmy.
>>
>>53795401
dus je kon: na 20 lessen, op 20 lessen, boven 20 lessen en bij 20 lessen een fles drank?
>>
>>53795414
>>53795348
hoi :3
>>
>>53795676
maar jij hebt geen noord-holland vlag
>>
>>53795452
je spreekt zelf raar met dat amai van je

maar fijn dat je het leuk hebt gehad, had het oetz niet verwacht op zo'n plek
>>
>>53795676
hoi schatje :3
>>
>>53795676
>>53795705
oh, nu wel.
>>
>>53795676
>>53795817
Homo's
>>
>>53795666
als ik dan goed genoeg reed om te slagen, ja, dan zou ik een fles krijgen

ik vind het nou wel een beetje verwarrend om oetz te zijn baarn
>>
>>53795726
Dat valt wel mee hoor. In Almere Stad zelf zou ik het nooit kunnen volhouden, in Almere-Buiten zeker niet.
Soms leek het meer op klein-Marokko.
Anders is het wel gezellig winkelen met een rijke natuur in de omgeving.
>>
>>53793587
Gek genoeg zijn ze beste autorijders die ik heb gezien vrouwen.

Niet allemaal, juist uitzondering maar toch doen ze het beter dan de gemiddelde man.
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
Hoe ging het op werk vandaag?
>>
>>53788356
is dat een Braziliaanse zijman?
>>
>>53795954
dat vind ik dus de hele tijd, ik zei wat jij uitlegde.
>>
>>53795007
kom op, het is 2016
>>
>>53794392
legeboreninverkeerdegeneratie
>>
>>53796088
werk? wat is dat?
>>
>>53796096
>zijman
koek
>>
Hoera mijn ban is over
>>
>>53796088
Het ging wel goed, hoe was jouw dag?
>>
>>53796471
iets wat normaaltjes doen als dagbesteding
>>
>>53796522
Koek happen?
>>
>>53796503

waarvoor was je geband?
>>
>>53796503
jammer, waarom
>>
>>53796522
>>53796357
>>
>>53796573
>>53796577
Had een dagelijkse dosis op een blauw bord gepaald
>>
Jongens wat is het tegenovergestelde van een koeltas? Eén die juist je eten warm houdt zeg maar
>>
>>53796822
Een onderbroek.
>>
>>53796822
Magnetrontas
>>
Hebben jullie ooit wel is overwegen om een piemel te zuigen voor geld?
>>
>>53796933
Je mag mijn piemel wel zuigen voor geld
>>
>>53796933
Ja, maar niemand heeft zoiets aan mij voorgesteld.
>>
>>53796822
thermostas
>>
>>53797004
Wil je mijn piemel zuigen?
>>
>>53797020
Ja hoor.
>>
>>53796822
Een warmtas natuurlijk
>>
>>53796040
denk wel dat vrouwen defensiever rijden, maar wat verkeersinzicht betreft heb ik het idee dat ze het slechter doen

>>53796098
>ik zei wat jij uitlegde
ik ben toch inde war baarn, kom anders chatten
>>
>>53796933
Ik zou het alleen voor een serieus bedrag doen, een tientje of zoiets.
>>
>>53796822
dsa dezelfde tas volgens mij
>>
>>53797091
Meeste vrouwen wel, maar de beste autorijders die ik heb gezien (rijden vlot door maar ook veilig, staan niet onnodig stil, op tijd aanwijzer geven, geen last in verkeer etc) waren altijd vrouwen geweest.
Mannen geven ook vaak geen richtingaanwijzer of trekken enorm langzaam wanneer het stoplicht op groen springt wat ontiegelijk irritant is.
>>
>>53788615
>anoniem Birmees xylofoon bord
>niet anoniem palen
>>
>>53797059
>>53797012
Dankje jongens alleen 't is een beetje duur. Ik ben bezorger en klanten zeiken altijd dat het eten te koud is.
M'n baas zoekt iets goedkoop :^)

>>53797166
Zoiets dacht ik al, 't is toch juist de isolatie dat het warm of koud houdt?
>>
>>53797091
het lukt niet, ik zie niets, misschien omdat in hun koekjes blokeer
>>
>>53797214
>muh anonmuis is legioen
>>
>>53797214
>>>>/roodhet/
>>
File: IMG_20160118_140251.jpg (571 KB, 1728x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160118_140251.jpg
571 KB, 1728x2880
Jongens, ik heb het antwoord gevonden op het vraagstuk >dvw geen vd

Normaal gezien ken ik dat voel, maar terwijl ik aan het reizen was, voelde ik het niet. Ik dacht dat ik gewoon afgeleid was, maar gisteren was ik in Arequipa aangekomen, een stad waar het wemelt van de westerse toeristen. Normaalflikkers en schaarsgeklede aantrekkelijke wijven. De voels kwamen terug vandaag.

Het antwoord is dus dat we allemaal naar streken moeten verhuizen waar voornamelijk inheemse volkeren wonen. Geen blanken, geen mestiezen, ¡indianen!

Indianen zijn vaak niet mooi, en ze zijn vaak warm ingepakt. Geen decolletees, geen broeken die net niet hun achterste laten zien. Met andere woorden: geen seksuele prikkels!

De mohammedanen hebben gelijk. We seksualiseren onze vrouwen, en dat heeft een negatief gevolg voor het gemoed van ons autisten die geen seksuele bevrediging kunnen vinden.

Laat ons dus allen naar een inheemse stad trekken in Bolivia of Peru, en we zullen van de voels verlost worden! Geen seksuele frustraties meer!
>>
File: 1448665079439.jpg (7 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448665079439.jpg
7 KB, 200x200
>>53797543
>dvw warm ingepakte indianenfetisj
>>
>>53797543
De voels penetreren in mijn eenzame kelder.
Verhuizen heeft dus logischerwijs geen zin.

>seksuele wezens seksualiseren andere seksuele wezens
>dit is slecht omdat reden
>>
>>53797181
dan denk ik dat je de juiste vrouwen kent. ken zelf ook 1 vrouw die zeer goed rijdt volgens mij, ik zou haar meer toevertrouwen dan mijzelf oetz al vind ik de stijl veel te defensief (maar wel veiliger)
>>
>>53797543
>laten we rekening houden met die ene gekke beta zijn gevoelens en lusten
Oké.
>>
File: 1452649799353.jpg (262 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649799353.jpg
262 KB, 2234x1586
>>53797543
>voels
>>
>>53797240
maar je was er laatst nog

ga wel zo slapen denk ik oetz
>>
>>53797732
homo
>>
>>53797543
>>53797543
>dvw je in la paz voor 50 bolivianos (€5) naar de hoeren kunt

Beter pak je de bus Anonos
>>
>>53797765
ik heb mijn browser beveiligd tegen goegel en andere kwade bedrijven
>>
>>53797732
Het is een miem. Ik duld niet dat ik van verengelsing beticht word.
>>
kanker niet weer een nacht doorhalen
>>
>>53797835
Wat? Meen je dat? Verdomme! Waarom heb ik dat niet opgezocht? Link?
>>
>>53797871
oh, mijn excuses.
ik dacht even dat "feels" een echt Engels woord is maar dat is "feelings", daarmee is "voels" geen verengelsig maar alleen vermieming.
>>
>>53797717
Ik ken er geen, ik zie het gewoon :^). Bijvoorbeeld wanneer ze langs me rijden of we komen uit op dezelfde bestemming.

Degene die totaal niet kunnen rijden en erg onverantwoord en brutaal zijn, zijn de bejaarden. Ik begrijp sowieso niet waarom mensen nog een rijbewijs mogen hebben boven 60.
>>
>>53797847
heb zelf ook allerlei blokkades maar het kan ook onhandig worden oetz, tis maar hoever u uw aluminiumhoedje over uw hoofd wil schuiven
>>
>>53797934
Ben er zelf geweest vorig jaar.
Niet gedaan want ben normaaltje maar wel prijs gevraagd voor sociaalwetenschappelijke doeleinden
>>
>>53798045
iets minder dan nu oetz, wilde een nieuwe draad openen, "you browser doesn't support local storage".
>>
>>53798146
Leuk. Waar ben je nog geweest?
>>
>>53798146
Hoe groot is kans op ziektes?
>>
>>53797900
Wat is er aan het handje, anon
>>
>>53798216
studeren is er aan de hand
>>
>>53798178
>>53798045
oké, ik kan letterlijk nergens inloggen.
>>
>>53798245
Je kan stoppen en zware constructiewerk doen. Krijg je ook flink betaald
>>
>>53798273
ik denk dat je iets meer krijgt met een WO opleiding
>>
>>53798245
Wanneer heb je tentamen
>>
>>53798325
Maar bouw je ook schulden op terwijl je rustig met je Poolse matties in doekoe kan zwemmen zonder zorgen
>>
>>53798260
ik heb es alles van goekel geblokkeerd maar dan werkt zegmaar het halve internet niet meer
>>
IK WAS IN SLAAP GEVALLEN MAAR IK BEN NET OP TIJD WAKKER OM DE NIEUWE DRAAD TE MAKEN

>>53798387
>>53798387
>>53798387
>>
>>53798185
Ecuador, Peru, Bolivia, chili, Argentinië en Paraguay

Ben ook in Arequipa en de colca canyon geweest. In arequipa zat ik in wild rover hostel (als ik me de naam goed herinner). Waar zit jij?

>>53798191
Nul als je een condoom gebruikt.
Honderd als je dat niet doet
>>
>>53798408
draad is niet eens vol a zibbi
>>
>>53798342
vandaag :^)

>>53798382
schuld valt wel mee oets, ik woon lekker thuis. bovendien is de rente .12%
>>
>>53798470
nu wel :^)
>>
>>53798408
slaapkop ;^%)
>>
>>53798540
niet mijn schuld dat slapen zo leuk is ;___________;
>>
>>53798591
ik kan moeilijk in slaap komen oetz

maar het is zeker leuk als je zover bent
>>
>>53798650
ik ben de hele dag "zover" oetz
>>
>>53798713
was ik jou maar, kanker

kan nooit het moment vinden dat ik ga slapen tot ik echt niet meer kan en omval
>>
>>53795007
Omdat de wijken 35%+ niet-wit zijn en ze dus rekening moeten houden met de halal vraag van de klanten. De Albert Heijn XL had the halal certificaten aan de muur hangen.
Thread replies: 316
Thread images: 54
Thread DB ID: 452759[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.