[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 326
Thread images: 64
File: stomme kat.jpg (131 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stomme kat.jpg
131 KB, 800x600
lievelingsdier editie

welkom: honden, katten.
niet welkom: gorilla's, hamsters, cavia's.
gedoogd: de rest
>>
Kot*
>>
>>53776671
>niet welkom: gorilla's
DAT IS RASIEST
KOKO IS SLIMMER DAN DE MEESTE ABORGINALS EN AFRIKANEN ONDER DE SAHARA
>>
>>53776671
1st nederlander voor wo
>>
vierde voor /oemmah/
>>
File: image.png (493 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
493 KB, 500x500
emmie
>>
File: 165956213216.jpg (19 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165956213216.jpg
19 KB, 480x360
waarom geen hamsters en cavia's?
>>
File: 46793.800.3746883.jpg (128 KB, 800x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46793.800.3746883.jpg
128 KB, 800x571
derde voor rik de kikker aan boord
>>
File: Knipsel.jpg (45 KB, 435x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
45 KB, 435x680
>dvw je nooit een mediterraanse macho zult zijn die losbandige, blanke meisjes op vakantie in je land kapotneukt om daarna je nooit meer zorgen te moeten maken over die sletten
dit is niet het leven waarvoor ik heb gekozen
>>
Dagelijkse herinnering dat honden en katten DOMMER zijn dan vogels.

Dieren die voor de spiegelproef (zichzelf herkennen in de spiegel) zijn geslaagd:

>mensen
>mensapen
>een enkele Aziatische olifant
>dolfijnen/orka's
>eksters
>resusapen
>enkele mieren (wat de neuk?)
>>
>>53776805
Ik kan je niet zomaar op je woorden geloven. Niemand weet wat gorilla's kunnen als ze gepusht worden, je speculeert.
>>
File: tessa.jpg (69 KB, 526x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tessa.jpg
69 KB, 526x526
Kennen jullie Tessa al?
>>
Support NEDERDRAAD in /int/ Battle of Generals.

Vote here: https://poal.me/vckq7c
Thread here: >>53776912
>>
File: gzlkyp.jpg (3 MB, 2336x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gzlkyp.jpg
3 MB, 2336x4160
>>53776671
rateer mijn poesje :^3
>>
File: 1437346697501.jpg (74 KB, 526x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437346697501.jpg
74 KB, 526x567
>>53776947
vogels zijn ook veel STOMMER
sodemieter nou eens op met je negativiteit elke keer
>>
>>53776947
Orka's vind ik echt kanker eng, snap niet wat mensen schattig vinden aan die dingen. Zijn belachelijk slim en helemaal als ze samenwerken.

Dolfijnen ook, die beesten neuken gewoon voor de lol en zijn zelfs biseksueel zoals ons, dolfijnen willen je aandacht niet, ze willen je gewoon neuken!
>>
>>53777010
jesus are you planning on doing this every year? what's wrong with you?
kanker
>>
>>53776947
>eigen arbitraire standaarden opstellen voor wat slim is
>>
>>53777013
Is dat je hand of een vogel in een witte papieren zak?
>>
>>53777010
Voted for the other one.
>>
>>53776671
>niet welkom: hamsters
>>
>>53776998
Man dat beest is letterlijk slimmer dan de holbewoners, denk je nou echt dat ie niet vuur enzovoorts zou snappen? Stop dat beest ergens kouds en geeft het vuur, kijk wat het ermee doet. Weet zeker dat het uiteindelijk gaat klikken.
>>
>>53777052
>vogels zijn ook veel stommer
t. Felis catus
>>53777065
Orka's zijn ook kankereng, het zijn trouwens dolfijnen. Ik vind andere dolfijnen niet eng maar orka's doden letterlijk grote witte haaien voor de lol.
>>
>>53777125
>op struikel reageren
>het over slim zijn hebben
ironisch
>>
>>53776805
>gorilla's kunnen technologie en taal ontwikkelen als ze gepusht worden
hmmm
>>
>>53777199
Jij doet het nu ook.
>>
File: 250px-Bikecat.jpg (18 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
250px-Bikecat.jpg
18 KB, 250x188
>>53777052
>>
>>53777257
Kut, hij heeft me door. OE OE AH AH
>>
File: 20151231_174606.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151231_174606.jpg
1 MB, 2448x3264
> stuk gouda kunnen kopen hier
> beste dag in 2 maanden

paal avondeten
>>
>>53777258
is dat zo?
>>
File: 20151120170004.jpg (40 KB, 540x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151120170004.jpg
40 KB, 540x225
>>53777277
mooie getalen
>>
>>53777296
>avondeten
kippensoep
>>
>>53777170
Je snapt ook echt zo weinig, allemaal omdat ze een IQ getal aan die gorilla hangen betekend niet dat het een feit is. Het is gewoon een schatting en hoe weet je nou hoeveel inzicht dat beest heeft? Het kan gebrekkig communiceren en heeft wat ruimtelijk inzicht en dus bijna net zo slim als mensen?
Absurde bewering en wat jij zeker weet doet er eigenlijk niet toe.
>>
hel
vindt ik echt een hel
je ziet mij pas hel
na de hel
>>
File: 1353290s090.jpg (23 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353290s090.jpg
23 KB, 400x267
>>53777170
>>53777383
>>
>>53777383
DE KRIJG KOMT
HIER ALVAST EEN MOOIE LINK ZODAT JE HEM GEMAKKELIJK KUNT BEKIJKEN WANNEER HIJ IS GEARRIVEERD
>>53777777
>>
>>53777365

kut, daar heb ik ook wel zin in want hier is het kankerkoud. In Vlaanderen hebben ze altijd tomatensoep met balletjes en kippesoep. Maar in engeland hebben ze allen kutsoep wat bijna curry is
>>
>>53777383

Goeie paal

Ik haat van die mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze "een hoger IQ dan Einstein" hebben omdat het voor een of andere reden geaccepteerd is dat Einstein een IQ van 160 had, terwijl hij nog nooit getest is op zijn IQ.
>>
>>53777383
>gebrekkig communiceren
Nou niet echt, je kan een prima gesprek hebben met Koko zolang je het maar simpel houdt. Het blijft maar 75-90 IQ.

We hebben het nog nooit geprobeerd maar ik zou geld wedden dat de gorilla's best ver zouden kunnen komen.
>>
https://poal.me/vckq7c

NEDERDRAAD TEGEN MAMMI

STEMMENNNNNN
>>
>>53777296
die kaas ziet er echt walgelijk uit?
Koop echte kaas!
laat iemand in Nederland het op de markt kopen en het opsturen.
>>
>>53777464

Ik heb gestemd oetz, kankerfinnen mogen de vinkentering krijgen
>>
nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html
De Randstad zit vol met buitenlanders en de enige partij die redelijkerwijs de grenzen dicht wil doen heeft gekke Geert als lijsttrekker.
WE ZIJN GEDOEMD
>>
>>53777520

vorige week kocht ik een stuk leerdammer, en die was nog erger.
>>
kankerdraad editie
>>
>>53777463
>Nou niet echt, je kan een prima gesprek hebben met Koko zolang je het maar simpel houdt.
Eigenlijk noem ik dat gebrekkig communiceren, maar genoeg corrigeerautisme van mij nu.
>>
Hoe onveilig is het om te torrenten op een hotspot van bv. Proximus/Belgacom?
>>
Wie /zootycoon2/ hier?
>>
piemels met peren
>>
>opgeroepen worden om anderhalf uur te werken
Lekker nuttig weer jongens!
>>
>>53777622
Als de VVD slim is gooien ze het over een andere boeg.
Als ze wat van geertje overnemen zoals de grenzen dicht gooien kunnen ze misschien nog wat zetels redden aankomende verkiezingen.

Wat jij zegt, dat er eigenlijk geen alternatief is voor de PVV als je geen gutmensch bent zou erg winstgevend kunnen zijn voor de VVD.
>>
>>53777781
hahahahaha
>>
>>53777930
DUG?
>>
>>53777984
Wat is een dug?
>>
>>53777647
slechte kwaliteit omdat er bijna geen vlaampjes zijn oetz
>>
>>53776671
Wat is er met die kat gebeurd?
>>
Wie /trumpster/ hier?
>>
File: 1452998095369.jpg (36 KB, 780x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452998095369.jpg
36 KB, 780x512
>>53778119
IK
STA
MET
RAND
>>
>>53778119
Ikke. Maar ik vind de andere Republikeinen ook prima.
>>
Er is geen god behalve God.

TAKBIR
>>
>>53778287
zal ik hem oproepen?
>>
File: 364.png (6 KB, 448x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
364.png
6 KB, 448x357
Hallo, waar zijn de frieten xDD
>>
File: dagoth-ur.jpg (14 KB, 300x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagoth-ur.jpg
14 KB, 300x293
>>53778287
>>
>>53778287
laillahihihilalla oe mohemdaan rasala
>>
verveling oetz

https://www.youtube.com/watch?v=odtp3xYmgUk
>>
>Er zijn meer stemmen voor /neder/ dan palers in deze draad
>>
File: NLvsBE.png (477 KB, 1010x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLvsBE.png
477 KB, 1010x832
>dvw geen belg
>>
File: media_xl_742553.jpg (15 KB, 468x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_742553.jpg
15 KB, 468x250
>>53778287
PBUH
>>
>>53778423
Mijn appelske! Wie nog meer sjinees hier?
>>
>>53778449
Vlaanderen scoort op veel vlakken stukken beter dan Nederland. Belgie scoort lager dan Nederland doordat Wallonie het gemiddelde sterk naar beneden haalt.

t. autistische statistiek pro
>>
>>53778423
Sjinees is echt vet lelijk oetz
>>
>>53778528
maar dat is jou mening
>>
Jongens ik haat de Islam
>>
>>53778511

Waarom zit jij niet in de auto richting Molenbeek om daar wat wapens te kopen en vervolgens te vechten voor een onafhankelijk (of Nederlands) Vlaanderen?
>>
>>53778449
Belgium was fine without govt desu
Less money wasted on officials wage.
>>
>>53778628
take the waloons plz
>>
>>53778609
Ja duh.
>>
File: 1444585933867.jpg (18 KB, 140x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444585933867.jpg
18 KB, 140x239
>>53778622
Doe eens niet zo gemeen
>>
>dvw weer niet verongelukt op de weg
>>
>>53778628
Geef Rijsel terug.
>>
>>53778623
Omdat mijn Waalse broeders ondanks hun socio-economische armoede nog steeds stukken beter zijn dan hollands uitschot.
>>
> wees mij
> aan het werk
> leg dikke drol
> kuis poep af
> 'hej anoniempje, wat is die vlek op je mouw?'
> dvw bruine streep op mijn hemd
> "k-koffie"

gedverkut mijn reputatie naar de kloten
>>
>>53778723

Dit meen je niet
>>
imma start a new FM 2016 save with Utrecht.
>>
>>53778747
koek
>>
w-wens me succes jongens
>>
>>53778670
I wish
We'd have the Fabrique Nationale(small weapons) with it.
Ours is almost dead.
>>
>>53778844
Hopelijk gaat alles mis.
>>
>>53778844
ga je antwoorden op je berichtjes op Grindr?
>>
>>53778609
>jou

>>53778747
Mijn vingers hebben ook al vaak vol stront gehangen, maar uw mouwen, hoe doet ge dat?
>>
File: 1431029872653.jpg (27 KB, 228x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431029872653.jpg
27 KB, 228x260
>>53778844
Succes
met falen
>>
File: 1452885247452.jpg (62 KB, 516x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452885247452.jpg
62 KB, 516x604
>>53778844
Succes, Anoniempje!
>>
>>53778767
Ik voel me (oa. cultureel) dichter bij Walen dan bij nederlanders ja.
>>
File: wtfamireading.jpg (43 KB, 460x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtfamireading.jpg
43 KB, 460x485
>>53778723
>Waalse broeders

nooit
>>
>>53778909
echt de rand van mijn mouw. Mijn duim zag ook wel wat bruin
>>
>>53778780
sie mq t*rkistan pici
>>
File: 1399731030285.png (760 KB, 666x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399731030285.png
760 KB, 666x662
>>53778844
proficiat
>>
>>53778990
KOEK, begin al maar nieuw werk te zoeken man

>>53778971
dit, nooit in mijn leven zou ik het land willen delen met 'ollanders, maar de walen zijn mijn broeders
>>
>>53779069
opzij plebejer
>>
>>53779054

sen Konyalı mısın Hitit mi? hitit tam fm manyağı. bence sen shitposter konyalısın
>>
>>53779206
lel ikimiz de ayni kisiyik sen ne diyon

>>53778971
dit oetz
>>
File: Dubbeltjes tijd.png (148 KB, 425x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dubbeltjes tijd.png
148 KB, 425x463
>>53779154
mooi
>>
>>53779206
allah akbar mullah bullah uugath buugath kebab durum ezelneuken
>>
>>53779251

ax şizo ax. belçika ligi zevkli mi?
>>
>>53779251
T-takbir?
>>
Stond een uurtje geleden op het station, jongens.
>>
>>53779293
een kapsalon aub.
>>
File: 18763743469.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18763743469.jpg
55 KB, 500x500
GA WEG T*RKEN
>>
>>53776671
did this kot get shot with a pellet or wut?
>>
Wanneer ik minister-president word van Nederland zal ik een BLOEDIGE annexatie van Vlaanderen garanderen.
>>
File: Bw3qYoeCAAILak5.jpg (45 KB, 600x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bw3qYoeCAAILak5.jpg
45 KB, 600x356
>>53779257
kijk naar deze dubbels

>>53779280
>ezelneuken
>geen superieure schaap neuken

>>53779293
turkiye ligi ne kadar zevkliyse, o kadar zevkli

>>53779354
ALLAHU AKBAR
>>
>>53779386
dit
>>
listen some Turkish music and chill niggaz

https://www.youtube.com/watch?v=HYbEMn2GnQw
>>
>>53779429
jest kurwa
>>
>>53779454
Ga je ook de Moslims uit het land sturen
>>
>>53779590
ficki ficki ficki ficki ficki
>>
>>53779563

kanker op kankerkakkerlak
>>
>>53779635
mam sie bardzo dobrze

a ty?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=nOjaB1Uk5HQ
xDDDDDD
>>
>tfw good banter
>tfw kinsman posting

I will post here from now on.
>>
>>53778971
>>53779108
Ik voel me verraden
>>
>>53779725
begin dan maar al Nederlands te leren, schijthuid
>>
>>53779374
welk station?
>>
Ik ga heel even weg, en zodra ik terug kom is de hele draad veranderd in een of andere multi culti schijtslinger wedstrijd?

draad verpest
>>
>>53779725
If you were Dutch, you'd be all set
>>
>>53779791
[verklapper]Amstel[/verklapper]
>>
>>53779374
mooie buis
mooie sjaal
mooie ramen
>>
>>53779870

Joking, I already posted there a lot. I am that Turk who was asking for Eindhoven girls in late summer, early fall and posting Dutch swear sentences pretending Dutch girl on facebook posted them to me. I got countless yous there, just got in to say hi.

How are you in winter? I hope everything is better for you.
>>
>>53779725
get out cockroach
there is a reason why everyone here either has a belgish or dutch flag
>>
>>53779717
>dvw ik me voorstel dat ik ze keihard op hun bek zou slaan
>dvw ik het toch niet zou doen want ik ben een bange beta
>>
http://www.voetbalinside.nl/#!/spelerweek

Stem op de enige 100 procent witte; Bart Ramselaar.
>>
File: 1452808959159.jpg (36 KB, 723x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808959159.jpg
36 KB, 723x723
>>53780168
>[het huidige jaar]
>ook maar enige neuk geven om miembal
[duikelt extern]
>>
>>53780168
Maar hij kan er geen flikker van.
>>
>>53780168
>voetbal
>>
>>53780296
je zou anders piepen mocht nederland succesvol presteren op voetbalgebied he
>>
File: 1440925109991.png (12 KB, 275x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440925109991.png
12 KB, 275x247
>>53780168
>normaaltjesbal
>>
>>53780168
0 3 0
3
0
>>
>>53779374
>dgw je vandaag waarschijnlijk binnen een radius van 10 meter van een andere Nederdraader bent geweest
>>
File: 1428659220169.gif (3 MB, 341x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428659220169.gif
3 MB, 341x245
>het vriest
>iedereen botst met de auto

waarom kan niemand hier rijden godverdomme
>>
>>53780456
mooie sjaal
>>
>>53780456
Stond je er ook op dat tijdstip?
Welke trein moest je hebben?
>>
>>53780296
>>53780335
>niet kunnen dribbelen

>>53780380
>roodhetkikker gebruiken
normaaltje weg met jou

>>53780306
hij is een van ons. doe je plicht.
>>
>>53780528
Waarschijnlijk iets eerder, maar ben daar elke dag. Ik neem altijd de sprinter richting Rotterdam.
>>
File: 1448240957663.jpg (105 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448240957663.jpg
105 KB, 800x800
>>53780624
Nee.
>>
>>53780624
ik kan redelijk dribbelen, alleen vind ik die basketbal een beetje te hard.
>>
>>53780713
D U I V E L S
>>
http://www.voetbalinside.nl/#!/spelerweek
stem op blanke bart graag
>>
>>53780698
Die neem ik ook altijd buiten de spits.
>>
hallo negers
>>
>>53780713
>>>>>>>>>>>>/reddit/
>>
>>53780624
>hij is een van ons
Helemaal niet, hij is een vuil normaaltje.
>>
>>53780864

dit
>>
>>53780698
Ik neem die ook altijd als ik naar mijn vriendje toe ga oetz
>>
>>53780839
krijg de heterotering
dan ben je ten minste geen op paarden aangetrokken flikker meer
en daarbij ga je ook mogelijk dood aan kanker
hetgeen is wat ik wens en daarom in deze paal tot uitdrukking breng
>>
zal ik een paard gaan neuke jongus
>>
File: 1445959856078.png (191 KB, 477x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445959856078.png
191 KB, 477x768
>>53780858
Dwing me.
Je hebt totaal geen macht over mij, vuil normaaltje.
>>
>>53780864
Oké, laat dan zandneger Ziyech maar winnen, degene die eerst voor Nederland uitkwam maar nu zijn interlands voor Marokko speelt.
Kankerveel normaaltjes hier vandaag zeg.
>>
>>53780920
welkom nieuwvriend
maar ik masturbeer alleen maar op plaatjes van technikleuren ponies
ik ben gewoon hetero, mijn vrouwfu is gewoon een vrouw.
>>
>>53780945
Ligt eraan hoe beveiligd de stallen bij jou in de buurt zijn.
>>
gelieve niet op de struikel reageren
>>
>>53781062
Ziyech is tenminste een goede voetballer.
>>
File: 1450083728393.jpg (220 KB, 846x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450083728393.jpg
220 KB, 846x564
Had niet verwacht dat de Vlaampjes zo'n negatieve mening over de Nederlanders hadden oetz. Gemeen.
>>
>>53780945
kanker nepstruikelflikker
>>
>>53781163
>de voorkeur aan een landverrader geven
>>
>>53781159
Dit oetz (Oorspronkelijk en tevens zuchtend)
>>
>>53781275
HILARISCH EN OORSPRONKELIJK
HILARISCH EN OORSPRONKELIJK
>>
>>53781159
>>53781275
flauw hoor
>>
File: Dinner 24.png (696 KB, 612x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dinner 24.png
696 KB, 612x816
Paal je /avondeten/.

>>53777296
Is dat alles wat je heb gegeten?
>>
>>53781439
>vuile Frank
>>>/roodhet/
>>
>>53781491
>zegt degene die het herkent
>>
>>53781459
Ons mams is nog aant koken.
>>
>>53781518
ik word zo ziek van mensen die vuile Frank webms palen, daar ken ik hem van maar ik kijk er niet naar oetz


kankernormaaltjes met z'n video's
>>
>>53781230
Als je VI volgt dan weet je dat hij niet geselecteerd werd toen hij op zijn best was, en dus toen maar voor marokko koos.
>>
File: cc.jpg (50 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cc.jpg
50 KB, 1200x900
KOT
>>
>>53781654
>Wees neger.
>Draag Nederlandse vlag.
>Noem mijzelf Nederlander.
Waarom doen ze dit, waarom associeer je met een land waar je genetisch niet mee verbonden bent?
>>
>dvw al twee weken niet geschoren
nu wordt ik echt een nekbaard, alleen nog wat aankomen en een deukhoed kopen.
ik denk dat ik ff ga scheren
>>
>>53781780
Gast tenzij je iets van aardkin ofzo bent, ben jij ook niet genetisch verbonden met welk land dan ook.
Niemand van ons is verwant aan enig continentaal plat.
>>
>>53781459
Eet je die pop ook?
>>
>>53781780
>Waarom doen ze dit, waarom associeer je met een land waar je genetisch niet mee verbonden bent?
Omdat ze te dom en zwak zijn om hun eigen land op de spoorwegen te krijgen.

Ook: niet op struikelflikkers reageren, jongens.
>>
wie /arisch/ hier

[verklapper]iedereen die niet arisch is eruit RIEEEEEEEEEE[/verklapper]
>>
>>53781780
Ik ben niet links maar als je hier geboren en getogen bent dan VOEL je je gewoon verbonden met je omgeving. Genetica voelt niemand, tenzij je een vreemde autist bent.
>>
>haal een of andere Olympische medaille binnen
>spreek landstaal
>kennelijk geeft dit mij niet het recht om mij inwoner/vertegenwoordiger van desbetreffend land te noemen
>>
>dvw ik zelf struikels filter
>dvw ik zelf struikel
hihihihihihi
>>
>>53781965
>pak je miems
>pak je meningen
>vertrek naar >>>/roodhet/
>>
File: 20110424.gif (147 KB, 540x2145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20110424.gif
147 KB, 540x2145
>>53781813
>>
>>53782062
het was er anders zo af hoor :^)
>>
kwaliteitpalen, nu.
>>
File: 1442213055115.jpg (17 KB, 348x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442213055115.jpg
17 KB, 348x342
>ik lust geen water
>>
>>53782120
>kwaliteitpalen
>tp
>>
>dvw Sjaak Lullensmid een statistiekidioot is

>>53782115
Misschien groeit je baard gewoon niet zo snel?
>>
ik heb wel vertrouwen gekregen in mijn tentamens morgen jongens.
>>
>>53782165
>wat is een werkwoord?
>>
>>53782227
Plaatje met bewijs van statistiekachterlijkheid vergeten
>>
>>53782293
>wat is grammatica?
>>
File: 29yh0t3.jpg (48 KB, 640x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29yh0t3.jpg
48 KB, 640x580
>>53782046
miems zijn epic dude
>>
wie /naarkuikentjesglurenopomegle/ hier?
>>
>>53782347
>wat is grammatica goed beheersen?
>>
>>53781965
>Genetica voelt niemand
Het bepaald wel je gedrag, dus als je een zwart iemand bent zal je waarschijnlijk beter intergreren in een Afrikaans land dan in een wit land.
>hier geboren en getogen bent
Een hond geboren in de stal maakt het nog geen paard zeggen ze dan.
>>
>>53781965
Die tattas miem moet echt stoppen, het schreeuwt gewoon dat je kankernieuw bent
>>
>>53782436
>Niet ironisch schijtpalen
>>
>>53782364
>epic dude
Wat gebeurt hier
>>
>>53782407
Welke regel past gij dan toe?
>>
ik ben weg hier te veel nieuwflikkers met struikels en nieuwflikkersmiems
>>
>>53782364
Die heb ik daadwerkelijk een keer gezegd koek
>>
>>53782505
dat noemen ze een schijtpaal mijn zoon
>>
>>53782505
Ik weet het ook niet.
Ik kan daadwerkelijk niet meer zien of dit een oprechte paal, eerstelaags aas, tweedelaags aas, derdelaags aas, vierdelaags aas, middelllaag postironisch aas of een willekeurig samenraapsel van woorden dat toevalligerwijs een betekenis heeft is.
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
>serieverkrachter had uitkering
Als ze uitkeringstrekkers nou gewoon hoertjes gaven was dite nooit gebeurd. Waarom zijn normaaltjes toch zo gierig?
>>
>>53782402
>dvw ik nooit durf reageren
>>
File: 1zfokli.jpg (27 KB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1zfokli.jpg
27 KB, 400x250
>>53782436
>hij hout niet van miems
domme tatta
>>
>>53782592
ebisch zenne
>>
>>53782592
dit en het komt de kwaliteits van deze draad ook niet veel goeds toe
>>
>>53782712
Alsof de kwaliteit al zo hoog was.
>>
>>53782764
het begin was wel aardig toch
>>
File: 1450490790759.png (384 KB, 624x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450490790759.png
384 KB, 624x720
>>53782600
Precies, staatsvergoeding voor escorts wanneer? Dan hadden er ook geen mensen in elkaar geslagen te hoeven worden, en zouden mensen misschien wat productiever zijn.
>>
>>53782603
>>53782402
Paal gesprekken
>>
>>53782836
Nee, te weinig tattas be like miems.
>>
Vroeger wou ik ingenieur worden.
Nu wil ik dood.
Waar is het toch misgelopen..
>>
>>53782519
tot morgen :3
>>
>>53783013
sossen
>>
>>53782519
sorry hoor maar dit is mijn eerste dag op 4chan

forgive me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53782872
You're now chatting with a random stranger. Say hi!

You both like 4chan.

Stranger: i will fondule ur but

You: 4chan yay

Stranger: butt*

Stranger: o ok

Stranger: ITT: 4chan

You: yes

You: im /int/ u?

Stranger: /b/

You: hahaha

You: >>>/b/ newfag

Stranger: > implying

Stranger: kek

You: you must be new

Stranger: no

You: yes you are
>>
>>53782611
>Je aanpassen aan de volken die je verovert.
Hier wel een leuke om die domme honden cultuur van whiteys belachelijk te maken.
>>
File: 1453042821154.jpg (246 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453042821154.jpg
246 KB, 500x667
>>53783158
>4chan yay
>de rest van dit gesprek

walgelijk
>>
>>53783080
>forgive me
HOU NOU OP REEEEEE
>>
File: hmmph.jpg (82 KB, 1366x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmph.jpg
82 KB, 1366x1156
>heffers
https://www.youtube.com/watch?v=h9QO16MtsSQ
>>
>>53783013
Examens
Nog 10 dagen mannen
>>
jongens zeg op omelet dat je geïnteresseerd in kontseks bent als je met mijneens bent
>>
>>53783307
Kanker, ga gewoon hanging ab raises doen ofzo.
>>
Stranger: i will fondle ur butt

You: again?

Stranger: wot
>>
>>53783354
kon je niet vinden oetz
>>
>>53783312
2 weken tentamens? Wat kanker zeg.
Eén week vind ik al ernstig kut.
>>
>geprobeerd eens iets anders te maken dan comfortvoedsel
>gekookte kip in een bouillonblokje
>kip smaakt nog steeds naar niks
>bouillon smaakt ook niet echt anders

K-kan iemand me helpen? Moet de bouillon sterker of zo?

En hebben jullie nog andere NOOT-recepten? Ik kan niet mijn hele leven blijven teren op mam's spaghetti en kiptendies.
>>
>>53783158
oke man cool, houd ons vooral op de hoogte
>>
Ook iets wat alleen witte en Asiaten doen blijkbaar, zo een afschuwlijk kort kapsel nemen.
>>
>>53781518
kanker op normaaltje
>>
>>53783508
Het is 3 weken
>>
>>53783690
Dit is niet eens een ding voor de meeste jonge vrouwen dus waarom zeur je hierover?
>>
de kontseks is echt in omelet ik zeg
>>
homo
>>
>>53783753
Zie zat vrouwen van vruchtbare leeftijd dit doen, ik vind het een belediging om hier mee geconfronteerd te worden. En dan verwachten ze nog dat je ze als volwaardige vrouwen ziet.
>>
>>53783834
>>53783838
>>
You're now chatting with a random stranger. Say hi!

You both like kontseks.

You: joi

Stranger: i-ik ben te verlegen

Stranger has disconnected.
>>
>>53783909
Het is zelden het geval maar ookal hebben ze een kapsel dat je niet aanstaat betekend niet dat je mensen kut moet behandelen.

En spring nu van een flat of zoiets, achterlijke 77IQ.
>>
>>53782237
brave jongen
>>
JONGENS PAAL VOEDSEL PAAL KOOKTIPS PAAL KOELKASTEN HELP ME AUB IK WIL LEREN KOKEN ZODAT IK QT 3.14 MEIDEN KAN VERSIEREN
>>
draad is dood
>>
>>53784126
>koop een Knorr verpakking
>koop de benodigde producten
>volg de instructies op
>???
>profijt
>>
>>53784000
Het is symboliek om opstandig tegen mannen te doen of om een levensverhaal te vertellen, vrouwen met vrijheid om zich zo te uiten zouden zwaar bestraft moeten worden.
>>
>>53784126
>gooi wat vlees en groente in je pan
>misschien saus erbij of zo
>kook wat pasta
>geniet van je meesterwerk
dat is hoe ik meestal kook.
>>
>>53784226
Net zoals een man die met poppen speelt oetz
>>
>>53784226
Nee dat is jouw eigen domme interpretatie, Jezus wat zou ik graag willen dat jij stierf net zoals zoveel anderen mensen als ik het zo hoor.
>>
>>53784126
Kijk hier: >>53781459
Is in 10 minuten te maken, en als je een nog simpelere NEET maaltijd wil dan moet je maar iets vinden voor in de magnetron. Koken is te veel gedoe als het langer dan 10 minuten duurt.
>>
>>53783690
Ge hebt enorm veel negerinnen met kort haar;
ook veel met een pruik erover wel
>>
>>53784307
Ik hoef mijzelf niet meer te verkopen op de dating markt, jonge vrouwen met kort haar wel. Het ontneemt ook niet mijn mannelijke eigenschappen, bij een vrouw gebeurt het wel dat haar vrouwelijke eigenschappen worden geruineerd door kort haar.
>>
>>53784083
d-dankje
>>
>>53784531
>Het ontneemt ook niet mijn mannelijke eigenschappen

Je speelt met poppen oetz
>>
>>53782853
Ik vind dat ze ook aan de fetisj van de uitkeringstrekker moeten voldoen. Die van jou moet zich bijvoorbeeld verkleden als Serana en pokemongevechten houden en zo. Daarna als je haar verslagen hebt dan moet je een pokeball naar haar gooien en dan moet ze doen alsof ze daar gevangen in zit (zeg maar zichzelf heel klein maken en dan de pokeball ernaast of zo). Dan roep jij zo van "Serana, ik kies jou!" en dan mag ze weer rechtop staan maar dan moet ze "Serana! Serana!" roepen.

En dan neuken.
>>
>>53784500
Ja maar die hebben van nature al kort haar, en ze dragen massaal een pruik om hun uiterlijk te verbeteren.
>>53784701
Daar zou een vrouw niks van weten als ik haar 1 op 1 zou ontmoeten, dus kan zij mijn mannelijkheid niet in twijfel trekken.
>>
>2016
>nog steeds een neuk geven om huisvrouwen met kortpittig kapsel
>>
>>53784799
>Daar zou een vrouw niks van weten als ik haar 1 op 1 zou ontmoeten, dus kan zij mijn mannelijkheid niet in twijfel trekken.


Niemand hoeft het in twijfel te trekken, het is gewoon zo oetz
>>
>>53784799
Wat als ze er toch achter komt en je publiek gaat vernederen?
>>
File: umarushinjifather.png (456 KB, 768x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarushinjifather.png
456 KB, 768x660
>>53783013
Misschien ben je wel te slim om ingenieur te worden? Dat probleem heb ik nou.
>>
>>53784799
>Ja maar die hebben van nature al kort haar
>van nature al kort haar

Kanker jij bent echt debiel
>>
>>53784777
>Ik vind dat ze ook aan de fetisj van de uitkeringstrekker moeten voldoen.
Dat is met haar af te spreken, zolang de staat maar zorgt dat er minstens wekelijk een escort voor de deur staat.
>>
Wie vouwt er met mij?
>>
File: 1419018817703.png (4 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419018817703.png
4 KB, 400x400
>>53784799
>negerinnen hebben van nature al kort haar
>>
>>53779374
Ik herken die bult!
>>
File: 8f5bf76ca2.png (21 KB, 629x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8f5bf76ca2.png
21 KB, 629x426
>>53784970
Bewijs eens hoe slim je bent dan.
>>
>>53785124
GAST
>>
>>53785246
2
>>
>>53785256
WIET
>>
hallo tymek
>>
>>53785340
hoi lucas
>>
>dvw ik probeer af te vallen
>familie komt aan met cake, gebak en allerlei dikmakende schijt
>eten vaak vet en snel omdat iedereen werkt tot 8 uur 's avonds

Wat doe
>>
http://nos.nl/artikel/2081270-grimmig-anti-asielzoekersprotest-in-heesch.html

wie /helemaal klaar met Rutte/ hier?
>>
>>53785461

geniet van je eten en word een kankerdikzak
>>
File: 1447585200775.png (13 KB, 409x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447585200775.png
13 KB, 409x476
>>53785494
Ik niet.

>dvw VVD'er
>>
>een meisje op tv zei episch
Waarom is dit toegestaan?
>>
>>53785317
LMKE
>>
Jongens nu ik ben gestopt met drinken kom ik erachter dat ik alleen drinkmaatjes had en geen vrienden oetz ;/
>>
>>53785573
Ben je blij met deze paarse regering?
>>
File: umaruunbaitable.jpg (35 KB, 312x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umaruunbaitable.jpg
35 KB, 312x341
>>53785246
>hij denkt dat ik zijn huiswerk voor hem ga doen!
Daar ben ik veel te slim voor.
>>
>>53785153

>Only bachelors in useless international relations

Waar is de Britbelg?
>>
>>53785461
Minder van dat spul eten en gaan hardlopen/heffen
>>
>>53785494
>>53785573
wie /SP/ hier
>>
File: 1444690927753.jpg (42 KB, 547x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444690927753.jpg
42 KB, 547x523
>>53785573
>>
>>53785675
Ik denk dat ze gezien de omstandigheden het niet veel beter hadden kunnen doen.
>>
>>53785723
alleen die araabstruikel die we negeren
>>
kanker dit is echt kkpittig
>>
File: 1440657137355.jpg (31 KB, 473x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440657137355.jpg
31 KB, 473x480
>>53785723
>een letterlijke communist zijn

>>53785745
mvg. linkse flikker
>>
>>53785694
Ik heb hardlopen ooit drie weken volgehouden. Het is zo kankersaai.
>>
>>53785839
>hij koopt zijn Chili Chicken niet plain
>>
>>53776671
what happened to the kitty lowland-niggers?
>>
>>53784799
>Ja maar die hebben van nature al kort haar
Excuseer?
>>
>>53785872
Ga heffen
>>
>>53785839
>hij kan niet tegen pittig
homo
>>
weet iemand een goede simpele muis die ik kan bestellen op amazon
>>
>>53785944
>plain

en dat is net als je cheeseburger zonder kaas kopen
>>
>>53786010
http://www.amazon.co.uk//dp/B0093605PM
>>
>>53779054
Toon respect voor mijn broeders respectloze hond.

>>53779386
Zeg dat tegen mijn gezicht en niet online en zie wat er dan zal gebeuren.
>>
>>53786130
>>53786130
>>53786130
nieuw :^)
>>
>>53785963
Dat heeft geen nut. Ik hoef geen gespierde tsjaad te zijn. Ik wil gewoon cardio doen om af te vallen. Kutzooi.
>>
>>53786015
Je bedoelt dat het precies is wat je zou moeten doen? Kaas op je hamburger is ranzig.
>>
>>53786169

waarom zo vroeg kankeridioot
>>
Voetbal INside is weer begonnen, benieuwd wie er speler van de week wordt.
>>
>>53785246
kkveel ouwe

>>53785455
is dat een naam?
>>
>>53786608
kut bedoelde >>53785340
>>
wie hier /hooggeleid/?
>>
>>53786681
Opgeleid? Of is dit weer Vlaamsch gebrabel?
>>
>>53786681
waar de neuk heb je het over?
>>
>>53785645
>drinkmaatjes
normaaltje
>>
>>53786738
>>53786748
laaggeleiden weten niet waarover ik het heb

hahahaa
>>
>>53786748
>>53786738

hoogopgeleid
>>
>>53786681
Probeer je ironisch te zijn? Domme frietboer.
>>
>>53786868
> de ebise miems niet kennen
>>
>>53786681
>hooggeleid

https://www.youtube.com/watch?v=ROqepn-8dYQ
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
>bestel een nieuwe hardeschijf van mijn herstelbetaling
>de normaaltjes komen hem pas morgen brengen
LUI
O
O
M
>>
>>53786915
>impliceren dat je beter bent dan anderen omdat je praktisch woont op een zuid-taiwanees macaronischilderijforum
>>
>>53786681

welke universiteit ga je trouwens? Ik zat een paar jaar in gent
>>
>>53787288
afgestudeerd en werkzaam
>>
File: 1441046536680.png (13 KB, 208x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441046536680.png
13 KB, 208x250
>>53786915
>>53786941
Kenne Belgen dan ook piewnieuws?
>>
>>53787447

waar en wat doe je nu?
>>
>>53787598
in de bank in brussel
>>
>>53787573
onze miems zijn grensoverschrijdend. Kijk maar naar de Duitsers en New Kids.
>>
File: 1448588733448.png (887 KB, 802x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448588733448.png
887 KB, 802x802
Ik wil op Bernard Sanders stemmen.
>>
>>53789717

voel je de branding? Ik wel. gratis universiteit wanneer?
Thread replies: 326
Thread images: 64
Thread DB ID: 452337[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.