[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 501
Thread images: 151
File: 144324999.png (494 KB, 500x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144324999.png
494 KB, 500x692
>>
>ingen gör ny tråd
>>
>>53713932
Ayy

>dfn litt for sen for å lage min forste sverigetråd >>53713937

:(
>>
>>53713932
vad gör svenskar på söndagar?
>>
>>53713983
spiller CS i skjulet
>>
>dkn varit torr i händerna i 2 månader nu

fan ta er om det är psoiriaris
>>
>>53714144
>torr i händerna
Hej Machmoud. Gick bönen bra?
>>
File: QNAJc.gif (62 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QNAJc.gif
62 KB, 320x240
>>53713983

runkar
>>
>>53713937
>>
>>53714144
>farsan har psoriasis
>jag har eksem och torr hud där hans började

kvä

kan inte motstå att peta på allt heller, skulle kunna riva med en degskrapa om jag fick såna utslag
>>
>>
>>53714227

den där tråden skapades 1 minut efter denna
>>
>>53714247
använder något ställe captions annat än 9gag
>>
>>53714071
>dkn ingen rumpa fv
>>
File: 1410893809158.jpg (127 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410893809158.jpg
127 KB, 500x375
>>
File: s2.jpg (181 KB, 984x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s2.jpg
181 KB, 984x712
>du våkner opp
>denne mannen ligger i sengen ved siden av deg
hva gjor du?
>>
>folk tar andra tråden ändå

smfh
>>
>>53714482
Alliance mot EG har ju börjat! Tack för att du påminde mig!
>>
>>53714482
bannar ut puck
>>
File: 1443887996813.jpg (45 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443887996813.jpg
45 KB, 800x533
>>53714482
lämnar lobbyn, lämnar rummet, lämnar landet
>dyka upp i samma land som s4
>>
>11:45
>död tråd
>>
File: s4.png (220 KB, 461x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s4.png
220 KB, 461x536
>>53714737
nå snakker vi
>>
File: 14.png (587 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.png
587 KB, 640x640
>>
File: 1446242929183.png (334 KB, 699x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446242929183.png
334 KB, 699x523
Varför spelar inte Envy i den här finalen?
>>
Är Alliance officiellt tillbaka nu? Efter all denna tid?
>>
>>53714976
Why are you obsessed with Badboll and why do you make stormfront-tier propaganda with his pictures?
>>
File: 1452813128754.jpg (34 KB, 598x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452813128754.jpg
34 KB, 598x598
>>53714999
för mycket animes
>>
Laddar dom svenska Jontarna upp inför nästa dattaspelstävling?
>>
File: 1447500628645.png (1 MB, 876x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447500628645.png
1 MB, 876x1280
>>53714999
ENVY
>>
De svenska flickorna vann stafetten :3
>>
>>53715240
Det här se väldigt oanständigt ut.
>>
File: björnpepe.png (11 KB, 649x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
björnpepe.png
11 KB, 649x500
>ensamdruiden
>känn

måtte detta bli bra
>>
>>53715448
Finns det något vackrare än söta flickor som gör oanständiga saker tillsammans?
>>
File: 1452854043898.png (1 MB, 928x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854043898.png
1 MB, 928x1129
>dkn när botten av spottkoppen har torknat
>>
File: 1438472921791.jpg (200 KB, 498x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438472921791.jpg
200 KB, 498x400
>mitt nattförföljare
har ti3 gått för långt
>>
File: 1779.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1779.jpg
20 KB, 306x306
>>53715529
>2D
>>
File: svenskar.jpg (79 KB, 640x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskar.jpg
79 KB, 640x940
Varför är svenskar så skämmiga
>>
>>53715632
För att vi inte fick stryk när vi var barn
>>
>>53715632
Varför är jag avundsjuk på honom?
>>
Vad händer rent tekniskt om man är påverkad av knark under en bloddonation?

blir man mer hög eller mindre hög?

t. en god medmänniska som ska donera blod imorgon
>>
File: 1430133122741.gif (99 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430133122741.gif
99 KB, 640x360
>>53715529
Vet inte favä.
>>
>>53714976
more
>>
Finns det något bra sätt att få ljud från tv-konsollen om man använder hdmi och datorskärmen som tv favä?
>>
finns det något mer pinsammare än människor som tittar på twitch.tv och har en idol som spelar dattaspel

fan väx upp era jävla töntar
>>
File: 1452307203838.webm (3 MB, 600x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452307203838.webm
3 MB, 600x360
>>53715790
Bokstavligen inget fel med det
>>
File: W6pSSD9.jpg (128 KB, 795x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
W6pSSD9.jpg
128 KB, 795x514
Jag hade precis förlikat mig med insikten att jag tappat bort min mobil på krogen

Men sen hittade jag den under kudden

>>53707399
Sug heil
>>
>>53715774
Om det finns en optisk ljudutgång kan man ansluta den till en förstärkare som har optisk ingång
>>
>>53715855
Är jason genova en mytoman?
>>
>>53715790
finns ju inget annat att titta på
>>
>>53715884
>wii u
Nä favä. Men det kanske går om man använder både hdmi och ljuddelen från komposit, vad vet jag
>>
>>53715855

är det där en transgender fetishist?

vidrigt
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1452884781114.jpg (121 KB, 878x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452884781114.jpg
121 KB, 878x527
>>53715662
>avundsjuk

detta är varför vårt land har gått åt helvetet.
>>
File: 1447628750093.gif (1 MB, 425x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447628750093.gif
1 MB, 425x240
>>53715895
Varför tror du det?
>>
File: 1452900889285.gif (733 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900889285.gif
733 KB, 500x500
>>53715687
>>53715529
Nej
>>
File: v4s0w7.png (60 KB, 312x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v4s0w7.png
60 KB, 312x377
>>53715895
Järnlögnaren
>>
>>53714976
Leopardmönster kläder... Kvinnor som bär det knullar svart har jag hört...
>>
File: ukraineqt.png (686 KB, 895x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukraineqt.png
686 KB, 895x498
>alla dessa slaver som älskar oss

Ukrainsk fv NÄR?
>>
File: 1449608185973.png (871 KB, 968x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449608185973.png
871 KB, 968x720
>>53716172
BL[A]CKED
>>
>>53716172
Hvorfor vil du importere en kvinne som bare bruker deg for å komme inn i landet?
>>
>>53716348
Hej qringlan.
>>
File: 1452400637175.jpg (55 KB, 602x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452400637175.jpg
55 KB, 602x614
>>53716505
Åhoj anon
>>
Jag har dragit ner på runkandet, från 14 gånger per vecka till 5 gånger per vecka.

Mitt stånd just nu är så jävla kraftigt, man känner det liksom inuti kroppen typ asså jag kan göra hål genom att olla dörren känns det som
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
Varför vill samma personer som klagar på att vissa vita kvinnor ibland väljer icke-vita män skaffa en östeuropeisk eller östasiatisk fru?
>>
File: ukrgirl.jpg (51 KB, 604x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukrgirl.jpg
51 KB, 604x404
>>53716496
Nej de älskar oss norgebror.
>>
File: 1426463950892.gif (71 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426463950892.gif
71 KB, 150x150
>>53716550
O-oj hehe!
>>
>>53716557
>dkn drog ner på runkande, får inte kuken upp igen.
>>
>>53716580
haha aa
>>
File: s4.jpg (169 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s4.jpg
169 KB, 1920x1080
HELL SEGER
>>
>>53716629
Det är sant, du har lättare i Östeuropa än Asien som skandinav.
>>
Hur skulle ni klara att vara ekonomiskt oberoende?
Rätt säker på att det skulle ta livet av en.
>>
File: 1452591432078.jpg (29 KB, 626x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452591432078.jpg
29 KB, 626x720
>jag vill ha en svensk fv
>>
>>53716825
haha aa
>>
>>53716819
Jaja, men det er jo fordi de vet at Skandinavia er rikt da svenne. De vil jo hit for å tjene penger og få et bedre liv.
>>
File: 1447788051508.png (1 MB, 900x1424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447788051508.png
1 MB, 900x1424
>>
File: 1452989127955.png (78 KB, 300x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452989127955.png
78 KB, 300x356
>>53716839
>jag vill ha en tredimensionell fv
>>
>vaknar
>tråden har varit död hela morgonen
visserligen skönt att inte läsa igenom flera hundra brev, men lite förvånad
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
>>53716839
>dkn har en svensk neet fv
>>
>>53716998
Rätt bra reaktionsbild.
>>
File: 147847547500.gif (592 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
147847547500.gif
592 KB, 500x283
>>53716998
2D kommer alltid vara där för dig anon
>>
>>53717030
>har en svensk neet fv
normalbögspepe.png
>>
>>53716921
Tjejer är attraherade till pengar då det betyder status. Sedan tycker de vi är snyggare och trevligare då vi inte är fula alkisar i adidas-overaller .

Finns bokstavligen ingen anledning att inte välja en fv från Östeuropa

>snyggare
>inte förstörda av feminism
>du har högre status än i Sverige
>>
>>53717030
Hur möter man söta, introverta flickor om man är en neet hikki?
>>
File: 1452288953589.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288953589.png
360 KB, 900x720
>>53717032
D-du med
>>
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/14/en-blick-betyder-inget-i-finland

>det är västvärldens fel att asylsökande systematiskt antastar kvinnor
>>
>>53717149
>kommentarerna
lel
>>
>>53717090
Jadu..., jag "mötte" henne via ånga. Spelade killing floor och spelade med en person som körde verkligen bra och sen addade jag bara henne, visste inget ibörjan. Men sen när vi spelade mer så började hon använda mic och jadu. Med tid så började man prata mer och sånt. Sen mötte vi irl, hon ser helt okej ut. Tror många skulle säga 5-6/10. Men jag tycker hon är 7/10 Jag bor hos henne nu och vi har det rätt kul.
>>
>>53717080
>inte förstörda av feminism

pls, det tar ikke lang tid för ho blir sånn ho også
>>
File: 1445505450596.jpg (18 KB, 360x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445505450596.jpg
18 KB, 360x393
>>53717196
Det där låter ju som alldeles för mycket arbete.
>>
>>53717149
>"Vi måste försöka förstå varandras kulturer och varandra och hitta en gemensam lösning." Det måste vi absolut inte. Ni kom hit och här gäller vår kultur.
#REKT
>>
>>53717196
>dkn sådant här avskräde kan få fv men inte du

BARA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LVa4ERqz97o
>>
>>53715774
Använd inte datorskärmen favhu, sätt dig i soffan och spela som folk din jävla autist

>införe >konsoler
>>
File: 1452930228008.jpg (34 KB, 225x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452930228008.jpg
34 KB, 225x350
>>53717249
Va, de är ju fan inte. Jag bara spelade spel, addade en "random", lirar spel med denna person, får reda på det är en tjej. Spela spel, prata i drygt 6månader, bestäm träff. Det klickar till, efter 3 månader med små träffar. Frågar hon mig via ånga om jag vill flytta in hos henne, jag bor hemma så varför inte. Vet inte vad du väntar på.
>>53717290
>avskräde
D-du med!
>>
File: zizrkspurd.png (90 KB, 1395x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zizrkspurd.png
90 KB, 1395x730
>>53717303
hehe
>>
>>53717333
Är du snygg?

Jag är fan inte NEET, tränar, klär mig bra, tar hand om mig och har ett socialt liv men kan ändå inte få fv. Går ut ca 3 gånger i månaden på både krogen och hemmafester men leder aldrig till något.
>>
>>53715790
Folk som spelar snabbspringningar. Eller ännu värre, folk som tittar på när någon annan gör snabbspringningar på typ ryck

Strömmning är fan det löjligaste som finns, mus1 borde fan skämmas för att han är en fullt vuxen man som sitter vid datorn och runkar över småkids som spelar dota

Rannsaka er själva
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53717333
>dkn detta är min dröm
Hoppas det är lugnt om jag hatar dig anon-kun
>>
File: 1452924688834.jpg (72 KB, 321x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924688834.jpg
72 KB, 321x321
>>53717393
Jag är hyfsat snygg. Grejen är jag letade inte efter en fv, så vet inte vad för tips jag skall ge till dig som letar efter en fv för vad vet jag. Det bara föll på plats för mig, kanske bör du tänka så och leva så. Att låta allt falla på plats, va mer "intressant"? Kanske tittar tjejer på dig då.
>>
>>53717196
>det här hände

Tjejer spelar typ cs, wow eller lol
>>
File: 1445505825210.png (17 KB, 310x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445505825210.png
17 KB, 310x234
>>53717333
Jag är för autismalisk för att prata med andra personer online ändå. Grattis till din neetfv i alla fall. Hoppas ni har det bra tillsammans.
>>
>>53717333
>frågar en snubbe hon träffat några gånger över 3 månader om han vill flytta in

HAHA AA
>>
File: 430894023.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
430894023.png
572 KB, 600x580
>när man kollar tvättider och det finns en ledig som börjar precis då
och på en söndag av alla dagar
>>
File: 1449942033463.png (84 KB, 356x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449942033463.png
84 KB, 356x350
>>53717474
Glad för dig anon favä

>dkn ingen fv
>>
File: Skärmklipp.png (33 KB, 977x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
33 KB, 977x258
Vi måste överväga att ta bort kvinnlig rösträtt. Det har aldrig kommit något bra från det.
>>
File: 1452001906031.png (279 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452001906031.png
279 KB, 500x500
>>53717656
Ok, vi kan ta från irakisk kultur att om en kvinna kollar på en man så är hon intresserad av honom, hoppas hon får ett roligt liv att titta i marken resten av sitt liv jä ho
>>
>>53717656
Behövde läsa över det här några gånger för att förstå vad fan hon skrev.
>>
>>53717656
>Nya Finland

>Rebecca Åkers

>Finland har inte en homogen kultur, och även vår nuvarande situation har skapats av århundraden av människomöten. Det framtida Finland kommer helt klart att påverkas av denna våg av nya människor, och vi alla finländare, nya och gamla, måste integreras till det nya Finland. Att säga att folk måste "anpassa sig" till "vår kultur" är diskriminerande mot minoriteter och är egentligen att säga att folk inte får ha en egen vilja. Naturligtvis måste alla följa finländska LAGAR, men kultur i övrigt är fullkomligt galet att vilja att folk ska anpassa sig till.
>Leva och låta leva, förstå varandra och lära av varandra, det är inställningen man ska ha. Den irakiska familjeorienteringen och respekten för äldre är något vi kan lära oss av dem, kvinnors större självständighet är nåt de kan lära sig av oss osv osv.
Och alla negativa, ni kan inte ställa er i vägen för utvecklingen. Den är här för att stanna.
>>
>>53717474
Jag är rätt rolig och får alltid tjejer att skratta, rätt trött på att vara en clown dock tror inte det är rätt väg
>>
File: 1442108593539.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442108593539.png
104 KB, 500x596
Jag har ingen flickvän.
>>
>>53717735
De tycker ju det är spännande och leter undermedvetet efter en patriarkal kultur som kan styra dem. Antingen så tar vi tillbaka våra kvinnor eller så går de över till invandrarna. Kvinnlig frihet fungerar inte för de vill djupt inne inte ens vara fria.
>>
>bättre folk
>>
>>
File: 1399394409776.jpg (95 KB, 550x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399394409776.jpg
95 KB, 550x413
>>53717924
>hvis man ikke vil ha helt åpne grenser så er man trangsynt

kek, Sveariket er fallitt.
>>
>>53717474
>spelar wow
>träffar en spelare där
>vi har kul tillsammans
>börjar prata skype
>är en tjej
>bor 20 mil ifrån varandra
>träffas ett par gånger under ett års tid
>blir tillsammans
vi har nu varit tillsammans i 5 år
>>
>>53717950
STORA

ARABISKA

SIFFROR
>>
>>
>>53717306
tänkte ta med och spela smäll på ett lan favä
>införejonte
>>
>>53717924
>>53717950
Dessa människor förtjänar att avrättas. De är hopplösa fall.
>>
>>53717959
Läs texten på bilden, det handlar om Finland
>>
>>
http://evp.sagepub.com/content/14/1/1474704915623698.full.pdf+html

>“These findings make a substantial contribution to our understanding of the role of altruistic behavior in human mate choice by including the previously unexplored additional variables of physical attractiveness.”

>“Overall, the results provide further support for the view that altruism acts as an important trait in mate choice, particularly for long term relationships."

Var osjälvisk så får du en fv/fru favä
>>
>>53718013
Folk från huvudstaden är konstiga.
>>
>>53717959
Tycker några kommunister. Det är inte många svenskar som vill ha öppna gränser. Enligt Sifo tycker 59% av svenskarna att gränskontroller är bra.
>>
File: 1410046532472.png (157 KB, 1084x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410046532472.png
157 KB, 1084x513
>select tabell
>finns en primär nyckel "0"
>select på den nya primärnyckeln i en ny insättning
>"1"
>Duplicate entry '1-0' for key 'PRIMARY'
>>
>>
>>53718014
Det handler om Finland ja, sett med öynene til en svenne.
>>
>>53718002
Har inte wii u kontrollen aux-uttag?
>>
File: 1452900833023.jpg (457 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900833023.jpg
457 KB, 805x714
>>53717469
Om du mår bättre utav det, så gör det..
>>53717479
Tjejer spelar vad som helst, så länge de finner det kul.
>>53717496
>>53717601
Tack, jag hoppas du finner också en fv.
>>53717796
Vill du vara en clown?
>>
>dkn SD är helt förstört och precis samma parti som M nu

Vilket parti ska man rösta på om man inte vill att vi ska ha muslimska flyktingar här?
>>
>>53717924
>dkn Finland går samma öde till mötes som Sverige

ett land mindre att kunna fly till vifi
>>
File: 1400031567217.jpg (34 KB, 553x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400031567217.jpg
34 KB, 553x567
>>53718111
du är fan ett geni anon
>>
>>
>>53718102
Svensktalande fingoler.
>>
>>53718111
>>53718133
Eller nej, tror inte den har aux men vet att den har 3.5mm
>>
>ickse-sofistikerade
>>
>>53718166
Är inte 3,5 aux?

Tänkte bara att jag kunde få ljud ur min 360kontroll så borde wii u som är typ 10 år nyare kunna lösa det
>>
>>53718194
Hur reagerar dessa personer på att läsa om det som hände i Köln, Helsingfors osv där det uttryckligen beskrevs som asylsökande som attackerade kvinnor.

Förstår inte hur de är funtade, är mångkulturen en sekt?
>>
>>53718240
>Är inte 3,5 aux?
vet inte favä är ingen audiofil
>>
Har Wii ens HDMI ut?
>>
>>53718194
hatar såna här personer
dom tror bokstavligen att dom är finare och bättre bara för att dom har en viss åsikt, och därför skulle deras synpunkt väga tyngre
spelar ingen roll om Pekka lever på Vodka och att göra knivar och sälja dom till småbarn
hans åsikt väger fan lika tungt för det, givet att han kan artikulera den
>>
>>53718252
det är männen som är den gemensamma nämnaren
>>
Hur ställer man sig i en bostadskö?
>>
>>53718306
Fast hur kan man tro det. Ignorerar man vad polisen och vittnen säger?
>>
File: svett.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svett.jpg
15 KB, 300x300
>>53718292
Var har du hört om knivarna?
>>
>>53718339
bli medlem på bostadsföretagets hemsida och anger lite uppgifter
>>
>>53718265
Wii u borde ha

Minns inte om wii har, tror inte det. Min ligger i nån flyttlåda tillsammans med mina andra konsoler i förrådet så kan inte titta
>>
File: 17684563634.png (48 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17684563634.png
48 KB, 500x282
>>53718354
det är lugnt jag tjallar inte

än

:^)
>>
>>53718353
ja, vissa låtsas till och med vara vittnen och säga att det inte bara var utlänningar
>>
>>53718354
Vi vet pekka, vi har planerat att ta emot svenskarna som flyr när ni drar igång.
>>
>>53718362
>bostadsföretagets hemsida
vilket företag?
jag är bokstavligen en idiot anon, låtsats som att du pratar med ett barn då kommer vi nog framåt
>>
>>53718354
Alla vet att finnar är mobiltelefontillverkande knivbesatta alkoholiserade monster
>>
>>53718446
börja med vilken stad du vill söka i
>>
>>53718353
Problemet är att svenssonmedia inte rapporterar saker som de ska.

Här är en annan "rolig" länk relaterat till flyktingar och de som önskar ha dem här.
https://www.flashback.org/t2671828
>>
File: wii.jpg (196 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wii.jpg
196 KB, 2000x2000
>>53718265
Wii har inte det, nej.

Går att köpa en converter relativt billigt, dock.

Jag har den här, om jag inte minns helt fel.
>>
>>53718446
Beror ju på vilken stad du bor i. googla på "bostadsföreningar DIN STAD" eller "bostadsföretag DIN STAD". Ibland finns det även information om det på din kommuns hemsida
>>
>>53718446
>googla bostadsförmedling (din stad)
>gå med
>betala medlemsavgift
>vänta 23 år i kö
>köp ett hus med alla pengar du sparat ihop genom att bo i din bil/på gatan
>>
>>53718505
Fast de har ju rapporterat massor nu, iaf både DN och Sydsvenskan har rapporterat om asylsökande som våldtar osv. Folk verkar inte bry sig.
>>
File: Stina.png (882 KB, 445x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stina.png
882 KB, 445x791
Du är ute i skidspåret när den här flickan daskar till din rumpa samtidigt som hon passerar dig i hög fart, vad gör du?
>>
>>53718598
Det krävs systematisk rapportering under flera års tid för att balansera ut systematisk mörkläggning, propaganda, och hjärntvätt under många års tid.
Det blir bara värre om dessa kvinnor sedan går på högskolan och fortsätter bli hjärntvättade där av 'auktoriteter'.
>>
>>53718660
Jag rannsakar mig själv och slutar spendera tid på något så jävla urlöjligt som skidåkning
>>
>>53718494
>>53718524
>>53718570
tack söta anons :3
>>
>>53718660
>när den här flickan daskar till din rumpa

Dette ville aldri skjedd så jeg kan ikke kommentere.
>>
>>53718292
>allas åsikt är lika värda

älskar denna meém
>>
File: 1442762787679.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442762787679.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53718660
Trodde det var vår stormflicka först
>>
>>53718764
grisful

stor flicka dock
>>
>>53718764
>dkn kommer aldrig få en mullig fv
>dkn kommer aldrig få klämma på en mullig tjejs mage
>dkn kommer aldrig få klämma på en mullig tjejs tuttar
>dkn ingen mullig fv
>dkn ingen fv
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>53718113
Jag mår mycket bättre av att hata dig :3
>>
File: 1452370355190.jpg (230 KB, 1430x1430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452370355190.jpg
230 KB, 1430x1430
>>53717950
>>53717924
Dags att ta burkor och arrangerade äktenskap från araberna? Skämtar inte ens.
>>
File: 14043802821.png (830 KB, 670x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043802821.png
830 KB, 670x551
>>53717924
>>53717950
>>
Det blir nog annat ljud i skällan när nordiska kvinnor fått tillräckligt många arabfingrar intryckta i stjärten mot sin vilja
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/danskt-zoo-skar-upp-lejon-infor-barnen
Varför är folk så S R N och blir upprörda av detta?
>>
0-4 plugga
5-9 spela gitarr i 20 minuter innan jag börjar plugga
>>
>>53719205
De gillar det ju
>>
>>53718194
det här tankesättet är förbluffande. undrar om folk i nicaragua, myanmar och yemen sitter och på allvar tror att finsk kultur har någon plats i deras länder
>>
File: 1573453653735.jpg (46 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1573453653735.jpg
46 KB, 992x558
>>53718194
ARABISK KULTUR I ARABISKA LÄNDER OKEJ

FÖR HÄR BOR VI
>>
>>53719271
Finsk kultur finns ju inte :^)
>>
>>53719401
Snälla säg att det inte finns vänstertomtar i finland som tror det här
>>
>>53719401
Finsk kultur är bara skit ändå. Hellre ett arabland som grannar än finländare
>>
>>53719271

Jadå, både Irak, Somalia och Syrien importerar svensk kultur :^)
>>
>>53719457
Garanterat.
>>
>>53719472
Skjut dig själv.
>>
File: 1424539142393.png (157 KB, 300x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424539142393.png
157 KB, 300x323
>dkn ingen smått psyksjuk anorektisk fv att utnyttja och mobba
>>
>>53719617
Fint exempel på svensk kultur
>>
>>53719472
>de anon som är stjärtsmärtad över 4kanal-mobbning
>>
>>53719650
>dkn ingen välmående vacker fv att ta hand om och älska
>>
File: 1434736745456.gif (1 MB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434736745456.gif
1 MB, 720x480
>>53719727
Bög
>>
>>53719661
t. Mahmoud
>>
>>53719537
det är väl ändå ingen som tar dem seriöst?
>>
File: WgMnwDKOgW_8.jpg (127 KB, 869x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW_8.jpg
127 KB, 869x568
>>53719661
Att tafsa på småflickor i badhus och nyår
>>
>>53719837
Ingen aning. De är väl mest i sina ekokammare på twitter och ansiktsboken som alla andra världsförbättrare.
>>
File: rare s4 pepe.png (266 KB, 239x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rare s4 pepe.png
266 KB, 239x459
Test
>>
>>53719761
Är du inte bögen?
>>
File: 31.png (567 KB, 1947x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.png
567 KB, 1947x838
>>53719938
Nej du
>>
>>53719921
De styr väl landet precis som i Sverige? Konstigt att sannfinländarna är okej med massinvandringe.
>>
>>53719980
Varför brevar du pedo bilder på småflickor?
>>
File: my_dick.gif (1 MB, 211x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my_dick.gif
1 MB, 211x203
>>53720013
De är inte småflickor?
>>
>>53720069
>De är inte småflickor?
Alltså jävla pedo bög, varför är anime cancer.
>>
>>53719761
Nej, romantiker. Sluta mobba tjejer, anon
>>
File: p0010.jpg (274 KB, 869x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p0010.jpg
274 KB, 869x1250
>>53720100
? ? ?
>>
>>53720100
Eller hur? Det är tack vare """""personer"""" som denna som min mamma får skämmas för mina animeprylar jag har hemma.
>>
>>53720100
Hell seger anime är ARISKT för vita nordiska JAPARIER och SVENSKAR

HELL SEGER

t. Klas "döda sex miljoner - förverkliga två dimensioner" Lund
>>
File: 1438174391199.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438174391199.jpg
37 KB, 686x576
>>53720240
>JAPARIER
>>
File: bläckfisk.jpg (45 KB, 550x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bläckfisk.jpg
45 KB, 550x871
>>53720100
>>
>>53720297
Japaner är ett ARISKT folk
>>
File: Saya_stitch_07.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_07.jpg
529 KB, 1280x956
>>53720240
>JAPARIER
>>
File: st.png (1 MB, 1024x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
st.png
1 MB, 1024x750
>2D-brevare
>>
File: 14493222748.png (725 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14493222748.png
725 KB, 499x499
>>53720240
>>
>>53720371
ETT FOLK
ETT RIKE
TVÅ DIMENSIONER
>>
>>53720371
Älskar det här citatet och älskar Björn Söder, fan vad jag hatar Mattias Cucksson för att han sparkade ut honom.

Självklart kunde inte bögarna hantera att någon sa emot deras vidrigheter och dampade ur som småbarn. Man märker så tydligt att de har fel i skallen när man lyssnar på dem.
>>
>>53720501
Hva er problemet med böger egentlig?

Man behöver jo ikke like dem for at de skal ha samme rettigheter som alle andre i samfunnet.
>>
>>53717149

"
Nya Finland
Inlagt av Rebecca Åkers (ej verifierad) 14.01.2016 - 20:04

Finland har inte en homogen kultur, och även vår nuvarande situation har skapats av århundraden av människomöten. Det framtida Finland kommer helt klart att påverkas av denna våg av nya människor, och vi alla finländare, nya och gamla, måste integreras till det nya Finland. Att säga att folk måste "anpassa sig" till "vår kultur" är diskriminerande mot minoriteter och är egentligen att säga att folk inte får ha en egen vilja. Naturligtvis måste alla följa finländska LAGAR, men kultur i övrigt är fullkomligt galet att vilja att folk ska anpassa sig till.
Leva och låta leva, förstå varandra och lära av varandra, det är inställningen man ska ha. Den irakiska familjeorienteringen och respekten för äldre är något vi kan lära oss av dem, kvinnors större självständighet är nåt de kan lära sig av oss osv osv.
Och alla negativa, ni kan inte ställa er i vägen för utvecklingen. Den är här för att stanna."

Jag säger det igen, kvinnor borde inte få rösta.
>>
>>53720501
>älskar Björn Söder
Han är ju inkompetent. Oavsett om det han säger är sant eller så borde han inse att man väljer sina strider och att de redan har händerna fulla med PR-katastrofen som bilden av dem som ett rasistiskt parti utgör. Klart som fan att man sparkar någon som hela tiden öppnar upp nya fronter att försvara.
>>
>>53720574
Problemet är väl inte bögarna utan homolobbyn som jämt ska tvinga fram dem överallt när de är en liten minoritet på högst 3%. Man försöker förstöra kärnfamiljen, förvirra barn och anpassa samhället för att några få lirare gillar att packa bajs.

Låt folk böga om de vill men bespara oss andra behöva ta del av skiten.
>>
File: jahopp.jpg (47 KB, 819x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jahopp.jpg
47 KB, 819x152
Hej alla bögar :3
>>
File: 1390441982129.png (47 KB, 321x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390441982129.png
47 KB, 321x225
När var senaste gången ni sa till era föräldrar att ni älskar dem?
>>
Varför blir 2d-fanatiker bajspackare?
>>
>>53720730
>littler
>>
>>53720644
mm men faktum är att SD har växt enormt när personer som Söder, Ekeroth, Hahne, Kasselstrand och liknande "radikala" personer synts och haft inflytande. Nu när partiet blivit mellanmjölk under en trött Jimmie, Karlsson som vill leka etablissemang och inte vara rasist, feministen och antirasisten Bieler och en bunt ja-män så har de helt slutat växa och tvärtom börat sjunka igen, och det under den värsta invandringskatastrofen någonsin.

Kanske dags att inse att folk reagerar bättre på de som har passion, är drivna och ärliga? Folk som vågar säga sanningen som de ser den?
>>
File: 1451288369454.jpg (31 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451288369454.jpg
31 KB, 500x281
>>53720730
Hon behöver bli ARABAD
>>
>>53720748
åt middag hos mor igår, så sa det när jag åkte hemåt
>>
>>53720757
Varför blir /a/utister nazister?
>>
>>53720791
>Hon behöver bli ARABAD
Hon är från Tyskland :3
>>
>>53720781
Sd tappar rätt mycket till andra partier nu när andra partier vågar ta upp invandringsfrågan
>>
>>53720781
>mm men faktum är att SD har växt enormt när personer som Söder, Ekeroth, Hahne, Kasselstrand och liknande "radikala" personer synts och haft inflytande
Det här är bara ett sammanträffande. Jag skulle säga att partiet har växt trots att personer som Söder har haft inflytande. Dock så tror jag att de genomsnittlige SD-sympatisören knappt har någon aning om partimedlemmar utöver Åkesson, och Karlsson nu i och med att han tog över partiledarrollen ett tag.
>>
File: ohnej.jpg (25 KB, 715x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohnej.jpg
25 KB, 715x150
>Anti-rasist
>>
>>53720814
Den riktiga frågan är blir man stormbög för att man tittar på 2D eller börjar man titta på 2D för att man är stormbög?
>>
Finns det ens nån anledning för sd att finnas lämgre? Allt dom ville få igenom har ju redan genomförts, deras jobb är liksom gjort
>>
>>53720931
>>53720730
>typsnittet
>>
>>53720862
Fast det gör de ju inte alls. De införde gränskontroller (som ändå inte får ner oss under 100k om året) enbart för att migrationsverket skrek om det i månader och folk bodde bokstavligen på gatan.

De har inte tagit tag i invandringsproblemen alls.
>>
Denna tråd är värre än förintelsen
>>
File: 1450882329153.webm (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450882329153.webm
1 MB, 640x360
>>53720620
>. Att säga att folk måste "anpassa sig" till "vår kultur" är diskriminerande mot minoriteter och är egentligen att säga att folk inte får ha en egen vilja.
>>
>>53721099
värre än något som inte har hänt?
>>
>>53720986

Hehe mm, för ledande politiker kommer hålla igång denna nedsänkningen av invandringen och inte kovända inom några månader.
>>
>>53721099
Var tog alla snubblare vägen? GSVTBI
>>
>>53720986
SD vill sänka flyktingmottagandet med 95% år 2010 och då sökte ca 25 000 flyktingar asyl så tills vi får ca 1250 flyktingar om året så har inte deras mål från 2010 uppfyllts. Sedan ville de ju också stoppa anhöriginvandringen, införa hårdare straff och större krav på invandrare vilket heller inte gjorts.

Så jo det finns en anledning.
>>
>>53721118
t. jonte, 15 år, vill bli cs proffs
>>
>>53720730
Vänsterkarbonsvensson på självmordsvakt bokstavligen
>>
>>53721122
Men herregud det har inte skett någon nedsänkning. Invandringen har höjts sedan 2012 och höjdes extremt mycket 2015 så man drog ned på den till 2014 års nivåer igen. Det är fortfarande en ökning sedan valet.
>>
>>53721099
>tro på judisk mytologi
>>
You guys should take back your country.
Protest, let the government know you're not gonna take their bullshit much longer. They can't continue to flood your streets with rapists and murderers while they relax in their ivory towers. Make them know you won't have it.
Please.
Make Sweden great again.
>>
>>53721277
mm strax
>>
>>53721277
>You guys should take back your country
No
>>
>>53721277
>rapists and murders
What do you mean? Are you saying these people are not extremely qualified doctors and engineers?
>>
>>53721216
Inte han men helt säkert har du inte kollat upp något om den saken. Det borde du göra.
>>
>>53721277
How about you worry about your giant pile of shit and let us worry about our little smudge of dirt, ok?
>>
>>53721398
Det är mycket lättare att vara indoktrinerad och glad än att vara upplyst och bitter.
>>
File: reeeeee.webm (2 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reeeeee.webm
2 MB, 720x720
Grod "morgon".
>>
>>53721451
Hej. Vad äter du till frukost? :3
>>
File: snittar.jpg (185 KB, 926x761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snittar.jpg
185 KB, 926x761
>gjorde kolasnittar
>de blev rätt bra
Hur går eran söndag?
>>
>>53721549
har inte ätit än
funderar på mackor och te
>>
>>53721582
>mackor
Pålägg? :3
>>
>>53721616
b-basturökt skinka
>>
>>53721277
>d murderers while they relax in their ivory towers.
Most people have an ivory tower here. From there they barely make out what's going on the streets even if they cared. Until something like real estate values are affected there mass of swedes will say nothing, see nothing, hear nothing. Fuck this gay world and especially fuck the baby boomers.

>>53721449
(Du)
>>
>>53721616
>Pålägg?

Sperma :3
>>
>>53721435
But that's exactly it. Brazil has always been a mess, Sweden is the country I used to always look up to. I don't want it to be ruined.
>>
>>53721684
Civil war is inevitable now.
>>
Hur är Nordisk Ungdom jämfört med SMR? Inte like raskrigiga men ändå rätt fuktiga har jag förstått det som.
>>
>>53721616
>dkn åt rostbiffmacka med potatissallad, rostad lök och grillkrydda med iate till frunch förut
>>
>>53721663
>b-basturökt skinka
Gott :3

>>53721677
>Sperma
Mys :3
>>
>>53721451
Det måste har varit jobbigt att få bort det där från håret.
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>dkn sexleksakerna man beställde förra veckan har kommit
J-ja! Ses tråden, skall ha kul nu :3c
>>
File: 1411414742385.jpg (70 KB, 848x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411414742385.jpg
70 KB, 848x941
>>53721759
>rostbiff
>faktiskt ha fv
>>
>>53721805
Vad menade han med potatissallad?
>>
>>53721782
Breva bilder
>>
>>53721751
De är en klubb för inbördes beundran och psudeo-upplyst indentitärt cirkelrunkeri. Båda är skit men NU är så litet, irrelevant och barnsligt att man inte ens orkar håna och jagjaga om dem.
>>
File: 149082390457.jpg (3 MB, 5312x2988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
149082390457.jpg
3 MB, 5312x2988
>>53721751
dom har sötpajiga tjejer med saftiga fittor tror jag nog
>>
File: 1452098051127.jpg (108 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452098051127.jpg
108 KB, 500x750
Cute Swedish boys :3
>>
>>53721844
Vita flytningar från rostbiffen
>>
File: Glad Groda.jpg (25 KB, 480x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Glad Groda.jpg
25 KB, 480x424
>dkn kycklingmörisar
>>
File: 1452906671818.png (312 KB, 582x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906671818.png
312 KB, 582x630
>>53721908
Are you a girl?
>>
File: 1452527797426.png (113 KB, 500x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527797426.png
113 KB, 500x460
>>53721908
Y-you too
>>
>>53721939
Vad fan är mörisar?
>>
>>53721906
Det där är ju SMR. Nån som har den omgjorda bilden med Wojak?
>>
>>53721906
Killen i mitten ser ut som Edward Norton från American History X :3
>>
>>53721982
Den gjorde jag! Men det var på min gamla dator så har den inte längre :( och arkivet är mord
>>
Gå med i SMR och börja ta över J/N?
>>
File: image.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 640x960
Abooo! Inshallah att Martina också tycker såhär
>>
File: 1322331292513.jpg (105 KB, 667x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322331292513.jpg
105 KB, 667x1070
>>53721966
Nybög snälla stick till reddit
>>
>>53721966
Hur ny?
>>
>>53721926
illuminati bekräftade
>>
>>53722047
mm hell seger!
>>
>>53722047
Nä. Gå med i moderaterna :3
>>
*svankar och putar med rumpan*
*biter mig i läppen*
*stönar slynigt*
>>
File: latest.jpg (84 KB, 620x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
84 KB, 620x389
>>53722052
Vita kvinnor är gjorda för brun penis
>>
>>53721966
Friterade innanlår, tenderloins eller tendies på engelska. Tråkigt jagjag från r9k
>>
>>53722034
Synd. Den va riktigt fuktig.
>>
>>53722092
Haha aa
>>
>>53722052
Jag har flickvän och detta gör mig ändå arg. Vill misshandla tjejen som skrev det till döds.
>>
>>53722047
Ta över?
>>
>>53722052
>dkn svensk OCH manskulting
D-det ser inte så bra ut för mig grabbar
>>
>>53722117
Du vad. Det är chicken tenders det rör sig om
>>
>>53721579
Nämen gud vad trevligt Bosse!
>>
File: SAM_7578.jpg (91 KB, 531x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_7578.jpg
91 KB, 531x1600
börjar bli lite less på hela allt är ZOGs fel grejen favä
ganska uttjatat jagjag
kan vi inte hata något annat snart
vänstern och negers är liksom inte nog

hur orkar man spendera sin tid att bli arg över blattar hela tiden
kan inte vara bra för något
du kan hålla stormiga åsikter och stödja """"rätt""" partier utan att sitta och läsa om våldtäkter och skit hela dagarna

kanske det är dags att vi stegar upp som tråd och börjar hata hela industriella systemet eller kanske bara hela mänskligheten

vad gör ni liksom
kan vi inte bara
komma överens
här i vår tråd
>>
File: 1451596034402.jpg (168 KB, 532x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451596034402.jpg
168 KB, 532x439
>>53722166
Du menar "not true"-tjejen väl
>>
File: image.jpg (144 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
144 KB, 640x960
Aboooo!!
>>
File: 1452941923897.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452941923897.jpg
58 KB, 514x524
>>53722052
Då finns det chans för mig att få en svensk fv!
>>
File: 1452780610237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780610237.jpg
434 KB, 1561x3015
>Jag har flickvän och detta gör mig ändå arg. Vill misshandla tjejen som skrev det till döds.
>>
>>53722192
Ja, ta över.
>>
alerta
alerta
antifaschista
>>
File: 1376872713504.jpg (436 KB, 950x1480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376872713504.jpg
436 KB, 950x1480
>>53722264
>>
>>53720748
Typ nu faktiskt vis sms
>>
>>53722266
inte med den autismen
>>
>>53722244
Är du inte en konstant arg ung vit man hör du inte hemma i tråden.
>>
>>53722227
Var ju det jag skrev, tenders/tendies är innanlåren
>>
File: Arnstad2-630x420.jpg (63 KB, 630x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arnstad2-630x420.jpg
63 KB, 630x420
>>53722278
>jag är okej med tjejer som horar ut sig till de invaderande massorna

I Frankrike så rakade man av håret och tatuerade in hakkors i ansiktet på kvinnorna som legat med de tyska soldaterna.
>>
>>53722358
>dkn är en sån men börjat lätta på trycket med weed
man glömmer som bort ens patetiska existens
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>>53722352
käften
>>
File: wow_hot.jpg (59 KB, 400x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow_hot.jpg
59 KB, 400x571
>>53722392
Endast rätt desu wa
>>
>>53722244
>kanske det är dags att vi stegar upp som tråd och börjar hata hela industriella systemet
Håller med.
>>53722360
Skulle inte tro det pysen.. Du har bara överanalyserat detta.
>>
>>53722392
Jag bryr mig helt enkelt inte om vad/vem tjejer som inte har någon relation till mig knullar? Sånt tänkande hör hemma seriöst några sekel bakåt i tiden eller i öknen.

Det som är verkligen hanrejat är att tänka att svenska tjejer är en av "dina" då blir du ju oironiskt cuckad varje dag.
>>
>>53721579
Har du recept pekka?
>>
>>53722506
>Jag bryr mig helt enkelt inte om vad/vem tjejer som inte har någon relation till mig knullar?
>?
Vad menade han med detta?
>>
>>53722493
Driver du med mig nu? Tenders/tendies är BOKSTAVLIGEN kycklingens innanlår

t. /ck/
>>
>>53722506
Ja gud vad upplyst du var då men faktum är att vad som händer utanför ditt rum faktiskt påverkar dig då de påverkar samhället i helhet. Då kvinnor säljer ut sig till fienden (ja de är fiender, är inte ens stormbög men dessa flyktingar är här för att erövra) så underminerar det din position i samhället som vit, svensk man.

Denna amerikanska individualism är ren och skär cancer.
>>
File: 1452175044546.jpg (210 KB, 1298x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452175044546.jpg
210 KB, 1298x1440
>>53722506
>olika "tänkande" hör hemma i olika "tider"

Sånt tänkande hör hemma i sopnedkastet
>>
>>53722562
Välkommen till retoriska frågor din idiot.
>>
>>53722278
Bilden på dakka som fedorakantig gör mig alltid glad.
>>
File: M'lady.gif (2 MB, 335x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M'lady.gif
2 MB, 335x237
>Sånt tänkande hör hemma seriöst några sekel bakåt i tiden eller i öknen.
>>
File: dagashichichi3_001.jpg (336 KB, 1200x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagashichichi3_001.jpg
336 KB, 1200x1704
>>53722587
Du är en okej grabb
>>
>>53722578
Nej min, det ser en tänkande varelse så fort man lägger sitt öga på en tendie. Faktum är att den är gjort av den lilla bröstmuskeln på djuret. Pectoralis minor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_fingers

http://www.thekitchn.com/what-the-heck-is-a-chicken-tender-meat-basics-214892

http://knowyourmeme.com/memes/tendies-stories
>>
>>53722631
>Jag bryr mig helt enkelt inte om vad/vem tjejer som inte har någon relation till mig knullar
Detta är ingen fråga alls.
>>
File: 1452395537028.jpg (52 KB, 372x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452395537028.jpg
52 KB, 372x512
>>53722412
mannen bara så att du vet gräs håller dina aggressioner under lock men när det väl kommer ut är det en jävla chimpout alltså

det finns en anledning att hashashins ordern rökte gås
för att få damp

>>53722493
Då är det bestämt
Alla trådmedelemmar tar nu och läser technological slavery av Teddy K

http://mataromorir.espivblogs.net/files/2015/01/Kaczynski-Technological-Slavery.pdf

börja nu mina vänner så att vi imorgon kan ta första steget mot den stora avmonteringen
>>
>>53722587
Kanske har du en poäng men ska man med våld stoppa kvinnor från att knulla vem de vill menar du? Är inte feminist men sansad nog att sluta lyssna på dig där.
>>
>>53722691
Jag bryr mig?
>>
>>53722349
>in före de tror att du håller på att ta självmord
>>
Man vill inte ha en brud som har en för komplicerad historia men alla har vi 1-2 snedsteg som vi inte kan göra något åt nu.
>>
>>53722659
Jag erkänner mig besegrad favä

>dkn gjort tendies på strimlade innanlår flera gånger och det alltid blivit bra
>>
>>53722725
Självklart inte... Sedan är det spergigt att bry sig om kvinnor ligger med utlänningar som kommer hit men när det sker en invasion av denna skala och tjejer går till dem så är det ett problem.
>>
>>53722767
Det händer väl att man får en påringning ibland efter ett känslosamt mail eller sms.
>>
>>53722602
Du menar alltså att männens äganderätt till kvinnors val är inte ett utdaterat tänkande?
>>
File: ryypdEa.png (88 KB, 336x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryypdEa.png
88 KB, 336x365
>donken
>>
>det finns ingen norgetråd uppe i katalogen att skriva >13 cm i
>>
File: TAKBIR.png (129 KB, 263x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TAKBIR.png
129 KB, 263x244
Stormbögar är rätt lika muslimer ändå
>>
File: sabel bara.png (250 KB, 877x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel bara.png
250 KB, 877x910
>dkn grät inte när föräldrarna åkte iväg
Vem /riktig man/ här
>>
>>53722857
Han antydde inget sånt. Dra åt helvete med dina halmgubbar.
>>
>>53722811
Lugnt, låren är den bästa delen på kyckling endå.

>>53722823
Problemet är att det mesta av folket (kvinnor väldigt inkluderade) är sovande fortfarande och inte har någon som helst intelligent självständig tanke eller kritik gällande någonting alls som händer
>>
>donken ingen brun fv
>>
File: Namnlös.png (15 KB, 608x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
15 KB, 608x222
Det gör det inte.
>>
>>53722917
Hur gammal är du?
>>
>dkn du inte lever på 40-talet
>>
>>53722898
bokstavligt talat samma sak som alla andra extremiströrelser
unga arga alienerade män
>>
>>53722963
tack rfsu!!!
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
>>53722964
20
>>53722971
Värt och se The Pacific?
Band of brothers och generation kill var skitbra favä
>>
>>53722963
Vad lugnande att de sa detta. Jag har varit osäker hela veckan om rasisterna hade rätt men nu har pedofiloraklet RFSU uttalat sig så då kan jag vara säker igen.
>>
>>53722963
Samma cuckar som säger att mödomshinnan inte är på riktigt.
>>
>>53722940
Han antydde att det finns inget som kan kallas utdaterad tänkande, men visst gör det.
>>
>>53722857
Aa
>>
>>53723015
Ja det är det. Lite råare än BoB vilket nog är realistiskt då kriget i stilla havet var annorlunda.

>dkn de är elaka mot japanerna ;_

https://www.youtube.com/watch?v=UYnps5hoh04
>>
File: 1452087764390.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452087764390.jpg
1 MB, 2048x1536
>Ja gud vad upplyst du var då men faktum är att vad som händer utanför ditt rum faktiskt påverkar dig då de påverkar samhället i helhet. Då kvinnor säljer ut sig till fienden (ja de är fiender, är inte ens stormbög men dessa flyktingar är här för att erövra) så underminerar det din position i samhället som vit, svensk man.
>>
>>53723080
>2016
>fortfarande tro att tänkande kan vara utdaterat
>>
>>53723090
>>
File: Namnlös.png (572 KB, 567x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
572 KB, 567x685
>>53723074
Tårtan symboliserar hur de skär bort vita män från samhället.
>>
>>53723170
Fyfan vad äcklig den här organisationen är.
>>
>>53723133
Finns ett bra många ideér och tänkesätt som är utdaterade min man.
>>
>>53723170
Repets dag är?
>>
File: 1452857713209.jpg (577 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452857713209.jpg
577 KB, 1920x1080
>>53723158
Gör jag visst
>>
>>53723015
>värt att se the pacific?
J, även om den inte är lika bra som band of brothers är den riktigt bra

>dkn Bastogne är ett av dom bästa avsnitten av någon serie någonsin
>>
File: 14042142021.jpg (6 KB, 262x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14042142021.jpg
6 KB, 262x200
>vårat land har något som heter jämställdhetsminister
>>
>när man räddar SvPDota från 0-10-underläge
>>
>>53723170
Hur många kvinnor kommer ens använda singelbefruktning?
>>
>>53723232
Nej, du
>>
>>53723201
"nej"
>>
>>53723263
>vara 14
>>
>>53723074
>tro på mödomshinnan
Hur känns det att vara en man med samma kvinnoförnedrande syn som de invandrare du hatar?
>>
>>53723374
>Vara över 20 och på 4kanalen

hej farfar
>>
>>53723384
Detta kommer jag aldrig förstå mig på, en av de grejerna som gjorde vårat samhälle så bra är att vi inte betedde oss som ökenfolk när det kommer till kvinnor.

Och stormbögarna vill gå tillbaka till 1800-talets kvinnosyn?
>>
>dkn man varit otroligt törstig hela dagen
Inget hjälper!
>>
>>53723441
Hej, gjort klat läxan tills imorn?
>>
>>53723384
Mödomshinnan som folk ofta tänker sig den existerar inte riktigt. Men att det finns någon slags membran som sitter i slidmynningen och som förstörs efter samlag finns det belägg för.

Hur har man ens en muslimsk kvinnosyn när man pratar om fakta? Du är efterbliven eller gycklar.

>inte han du svarade till så du vet
>>
>>53723305
men jo eller tror du fortfarande att det är tor som slår sin hammare när det åskar
>>
>>53723443
Betedde oss ju knappast som ökenfolk på 1800-talet
>>
>>53723474
bakfull pekka?
>>
>>53723486
nä läxorna ska vara gjorda tills nästa fredag :/
>>
>>53723474
the beatus
vifif
>>
Får man stryk om man går med svensk skjorta o flagga o stuff på hockeymatch?
>>
>>53723384
>han vet inte
>>
>>53723530
>yahwehs år 577u
>blibakfull
>>
>>53723443
>när det kommer till kvinnor
Inte för att vara dödsrasist, men jag tycker ökenfolk rätt ofta har en dålig inställning till vem som helst som är i en svagare ställning.
Kvinnor, barn, minoriteter..
>>
>>53723494
>Men att det finns någon slags membran som sitter i slidmynningen
Slidkransen

>och som förstörs efter samlag finns det belägg för.
Kan "förstöras" av annat också, det är inte en oskuldsindikator
>>
>det är ett """"diskutera""" hur mycket vi hatar sandnegers avsnitt

snälla sluta
>>
>>53723494
Nej det är bokstavligen ett relativt tjockt lager hud som inte kan förstöras av misstag. Vissa måste till och med operera upp den.

>>53723662
>Slidkransen
Brinn i helvetet.
>>
>>53723511
>våldta sin fru var inte olagligt på den tiden
>flickan fick ofta inte betämma sig om sitt eget giftemål
>ingen kvinnlig rösträtt
>ogifta kvinnor fick dölja håret
>Hustruagan avskaffades inte ända tills 1858

Det finns stora paralleller man kan dra.
>>
File: 1349101119421.png (646 KB, 667x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349101119421.png
646 KB, 667x669
>dkn du står i kö för att få ensamspela Diablo 3

Tack Snöstorm
>>
>>53723688
>t. ledsen mehmet
>>
>>53723735
Axel ta ditt liv.
>>
>>53723765
Fint argument.
>>
>>53723758
>t. feminiserad bögjävel som tycker om sönderknullade horor
>>
>>53723723
>som inte kan förstöras av misstag

Läs en bok neger, tjockleken varierar från kvinna till kvinna
>>
>>53723735
>inte ända tills 1858
Oj, det är ju inte ens 200 år sedan.
>>
>>53723735
>antyder att män hade rösträtt
>>
File: 1448301048506.jpg (38 KB, 337x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448301048506.jpg
38 KB, 337x322
>>53723735
>våldta
>sin fru
>>
>>53723800
>antyder att möh slidkrans är ett bättre argument
Stick tillbaka till genusutbildningen, svenneäckel.
>>
File: 4.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.png
298 KB, 600x512
>>53723815
>>
File: 1358442312450.jpg (104 KB, 613x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358442312450.jpg
104 KB, 613x533
>>53723735
>våldta sin fru

Jag fattar inte
>>
>att kvinnan blöder vid första samlaget används som oskuldskontroll över hela planeten i miljoner år i alla kulturer och länder
Men nej, feministerna och svennebanan genus"mannen" Axel har säker rätt. xD
>>
File: 1417880403099.jpg (80 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417880403099.jpg
80 KB, 500x500
Sökes: en till jonte till svpdota inhus
>>
>>53723848
>>53723911
Är ni seriösa eller gycklar bara?
>>
>>53723963
Häng dig Axel.
>>
File: 123463483462793.jpg (31 KB, 400x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123463483462793.jpg
31 KB, 400x348
>>53723930
>Axel har säker rätt
nej men vetenskapen har
du kan ju annars testa och titta på din nästa fv

:^)
>>
Jag gör koks
Så jag kan arbeta längre
Så jag kan tjäna mer
Så jag kan göra mer koks
>>
>>53723930
>att jorden skapats av gudar har använts som kunskap i miljontals år i alla kulturer och länder
Men nej, vetenskapsmännen och ateisterna har säkert rätt xD
>>
>>53723832
Titta på brevet jag svarade till innan du svarar mig vettja
>>53723846
Inte alla män men inga kvinnor.
>>
>>53724002
>brevar en bild som bevisar jag har rätt
Vad gör du dumma idiot?
>>
File: 1448976712622.png (346 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448976712622.png
346 KB, 640x1136
>dkn spelar Huniepop
Jag har tappat kontrollen över mitt liv
>>
>>53724064
>bevisar jag har rätt
har du inga ögon eller?
mödomshinnan ser ju olika ut och "brister" inte alltid
det är känt
>>
File: 1444989831014.png (77 KB, 233x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444989831014.png
77 KB, 233x227
>när rasister klagar på invandrares kvinnosyn men har oftast lika dålig eller värre
>>
>>53724131

>Umarubrevare

Ignorerad.
>>
>>53724081
Jag började spela Runescape igen ett tag. Där var jag riktigt nära att förlora kontrollen.

Påtal om det så är den "bästa" 2007 runscape spelaren en autistisk (duh) svensk snubbe i typ 17 års åldern. Han spelar runescape 18 timmar om dagen, varje dag.
>>
File: 1444574658399.gif (387 KB, 269x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444574658399.gif
387 KB, 269x270
>>53722264
>1% batteri
>>
>>53724116
Jo den brister om du inte har liten minikuk.
>>
File: 1433036208051.jpg (96 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433036208051.jpg
96 KB, 1280x720
>>53724182
Jag tog bara första reaktionsbilden jag hade som passade
>>
>mehmet kommer hit och våldtar våra kvinnor!
>kvinnlig rösträtt är en meme, gör mig en macka käringjävel

t. sd:are och stormcuckar
>>
>>53724131
Jag är inte ens svensk jävla horunge men svenskar som inte lurats av feminister talar sanning. Muslimer är inte ert hot det är feminister som förstör ert samhälle.
>>
>>53724218
fast anon
den kan brista av andra anledningar
>>
>Doctor, 38, drugged woman with strawberries laced with Rohypnol
>Raped her and drove her 350miles where he locked her in bunker
>Spent five years building bunker in his home in Kristianstad, Sweden
>Prosecutors say he was planning on holding her captive 'for years'
>Caught after visit to police to force her to tell them she was safe
>Suspicious officers took her to one side where she told the truth
>The friend describes the 38-year-old as socially awkward but helpful and polite, but adds that he is 'almost too sharp, intellectually, for his own good
GRABBAR JAG HITTADE BUNKERANON
>>
>>53724262
Vad är problemet?
>>
>>53724291
Bara om hon pillar på sig ofta som en smutsig hora. Men hon måste ta i mycket och det gör ont på henne.
>>
>>53724287
>Muslimer är inte ert hot
Al-taqqiya?
>>
>>53724316
din längd
>>
>>53724262
Kan du sluta försöka sluta att skapa konflikter mellan folk i samhället när vi håller på att bli cuckade av de som faktiskt äger planeten
>>
>>53724287
Feminism är vägen framåt, ta det rosa pillret

>>53724326
>Bara om hon pillar på sig ofta som en smutsig hora
Är du en äcklig slampa för att du onanerar?
>>
>>53724337
Nej sanning. Det är inte muslimer som förstör er kultur och moral.
>>
>>53724347
vilka? engelsmännen?
>>
>>53724326
>Bara om hon pillar på sig ofta som en smutsig hora
nej, hårt kroppsarbete kan få den att spricka favä
även en sådan sak som att rida häst kan få den att gå i sönder
och då menar jag riktig ridning, inte "rida" hästpenis
>>
>>53724398
finns det någon hästtjej som inte smakat på sin hästs penis?
>>
>>53724378
>Det är inte muslimer som förstör er kultur och moral.
Nej men deras existens på vår mark är en styggelse
baserat på deras etniska ursprung
>>