[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 396
Thread images: 121
File: 1452781855012.jpg (132 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452781855012.jpg
132 KB, 1080x1080
>>
File: t. Hitler.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. Hitler.png
1 MB, 1920x1080
Stormbögar är fan 2014-2016s /mlp/bögar
>>
https://youtu.be/OdkWwgTEqag
>>
skänker en tanke åt förhoppning om en bättre tråd
>>
>>53725785
>>53725811
kek, är han det för att kompensera för sin längd?
>>
>>53725842
De som hålle på med 2D och inte kan prata med kvinnor. Nomalt folk som är stormisar är bara nazister.
>>
>>53725879
Jag vet inte. När han blir äldre så lugnar han väl ned sig.
>>
>>53725842
>x är det nya hästbögarna jagjaget

>>>/v/
>>
What did Sverige do during the world wars
>inb4 non aligned
>>
>>53725879
Ja, och hans dåliga smak i öl.
>>
>>53725966
We pooped in toilets, for one.
>>
File: Janoy.jpg (61 KB, 346x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janoy.jpg
61 KB, 346x517
>>53725879
Jag har inga problem med att vara kulting, men jag måste ju kompensera för min mikropenis och slöa sinne

>>53725971
Sug heil, jag har bra smak
>>
>>53725966
played ping pong desu
>>
>>53725966
Trading partner with both warring parties. A lot of spying took place on our soil and depending on who was winning we arrested the other sides spies.

We still did not shit in the streets even then pajeet.
>>
>>53726035
Vad är din favoritöl?
>>
>dkn ska rotfylla en tand torsdag nästa vecka
>kommer kosta 3000kr+
>har inte dessa pengar
vad göra? Överväger självmord ibland för man aldrig har pengar
>>
DARKNESS
IMPRISONING ME
ALL THAT I SEE
ABSOLUTE HORROR
I CANNOT LIVE
I CANNOT DIE
TRAPPED IN MYSELF
BODY MY HOLDING CELL
>>
>>53726009
What a shitty thing to do.
>>
Är det möjligt att skaffa och behålla vänner utan social media idag?
>>
>>53725971
Han dricker väl cider som den cidercuck han är.
>>
>>53726054
t. 13-åring
>>
>>53726050
Arboga XS
>>
>>53726054
mm okej, Kevin.
>>
>>53726087
Det krävs väl en mobiltelefon i varje fall.
>>
File: 1440729079382.png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440729079382.png
63 KB, 303x242
Vad runkade ni till senast?

t. kom till bbw för 10 minuter sedan
>>
File: 1420146893411.jpg (28 KB, 600x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420146893411.jpg
28 KB, 600x592
>dkn Carl kommer misshandla och våldta sin fru

Inte coolt.
>>
>>53725966
Double edged neutrality
Lots of sympathizers for Germany in the traditional ruling class
soviet sympathies among the socialists
and american influences in the middle class from returning emigrants

and by making ourselves useful for all sides we avoided being fucked
>>
>>53726103
Din smak ger mig cancer och jag vet att du gycklar.
>>
>>53726123
Duger en dumtelefon med kontantkort,tro?
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53726165
Han är enda svensken i tråden som inte är feminist hjärntvättad.
>>
File: 1452980735343.png (1 MB, 1621x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452980735343.png
1 MB, 1621x714
>>53726226
Förresten,
>13cm
>>
File: 1441921780889.png (5 KB, 538x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441921780889.png
5 KB, 538x82
>>53726226
>13
>>
>>53726245
Carl hade varit den första som satte dig in i ugnen, vet det, Mahmoud.
>>
>>53726211
Om du vill förlora vänner ja
>>
>>53726245
dags att sluta breva
>>
>>53726264
>>53726285
Kek, er 13cm gjennomsnittet i Norge? Isåfall skal jeg begynne å være mer stolt av mine 15cm.
>>
>>53725966
We minded our own business.
>>
>>53726304
>carl är stormbög jagjaget
>>
File: 1445529401812.png (946 KB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445529401812.png
946 KB, 912x905
>>53726348
>15 cm
>>
File: 1444656585977.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444656585977.gif
1 MB, 200x200
>>53726348
>15 cm
>>
File: 430894023.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
430894023.png
572 KB, 600x580
>Isåfall skal jeg begynne å være mer stolt av mine 15cm.
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>>53726348
>15cm
>>
>>53725805
BLACKED when
>>
File: beta cucken.jpg (319 KB, 825x988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beta cucken.jpg
319 KB, 825x988
TITTA!

Det är enbart vita män som tafsar!
>>
File: ozelot.jpg (1 MB, 2870x2207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozelot.jpg
1 MB, 2870x2207
>dkn ingen husdjur
>>
>>53726211
SMS och att kunna ringa folk är väl ett minimum antar jag. Sedan fårr du väl fokusera på att träffa folk IVL.
>>
File: gege.jpg (25 KB, 273x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gege.jpg
25 KB, 273x348
>>53726202
Jag dricker det mesta, men föredrar mörk öl med hög alkohålhalt. Vill jag vara fin i kanten köper jag typ Chimay, Leffe och Innis & Pistoll

>>53726165
Tekniskt sett kommer jag sluta när hon väl är min fru
>>
File: YOU JUST KNOW.png (414 KB, 450x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YOU JUST KNOW.png
414 KB, 450x538
>>53726405
Already happened desu
>>
swedish flag is offensive
>>
ligger i soffan
>>
>>53726514
Sorry
>>
File: 1427502839637.jpg (26 KB, 480x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427502839637.jpg
26 KB, 480x479
>>53726382
>>53726389
>>53726401
>>53726404
Mobbing er forbudt!!
>>
>>53726514
Fuck off, nigger
>>
>>53726543

Make more jobs for our people from Kosova.
>>
>>53726514
I can see why you'd think that, Turk.
>>
File: serbiastronk.jpg (567 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serbiastronk.jpg
567 KB, 1920x1200
>>53726514
B-but s-serbia-kun...
>>
>StarLadder
>Sverige vinner båda finalerna 2-0
>>
>>53726554

Our woman, Gjyljeta Berisha, is the script supervisor for your tv show Okkupert.
>>
Jag föddes inte i en akademisk familj, hade föräldrar med låg inkomst och vi bodde 4 pers på 70 kvadrat i en förort. Fick till skillnad från majoriteten av mina vänner inte något sommarjobb "hos farsan", åkte aldrig på några långa semesterresor och hade inte några pengar som föräldrarna satt av. Det hindrade mig dock inte från att ha långt mer än dessa 10.000 spänn som många av dagen ungdomar saknar....och detta redan på högstadiet. Så tog jag också alla tillfälliga skitjobb jag hittade på kvällar och helger och tänkte både en och två gånger innan jag satte spätt på pengar. Under gymnasietiden sa jag aldrig nej till något pga tom plånbok och vid det laget hade jag långt över 100.000 pix på sparkontot. Det går om man vill och dessutom är beredd att kavla upp ärmarna(vägrar tro något annat pga egen erfarenhet!)....men man måste ibland prioritera. Dagens ungdomar vill gärna ha det roliga som kommer med pengar på fickan men verkar skrämmande omedvetna om att det kräver en insats från deras sida....
>>
>>53726752
Finns det VODs någonstans?
>>
>>53726704
>>53726714

I am Kosovar, dont mistake me for serbiches.
>>
File: 1452981588621.jpg (390 KB, 1748x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452981588621.jpg
390 KB, 1748x807
>dkn ingen 3000 årig sädesdemon
>>
>>53726554
Du er bäst, Norge-kun! :3
>>
>>53726752
När ska hon växa sig en nacke?
>>
>>53726771
>dfn ble fodt inn i et moblert hjem og har vært bortskjemt hele livet
>>
>>53726808
If you are muslim, kill yourself.
>>
Snälla, låt mig leva i ditt land, jag kommer att arbeta hårt och jag kommer att acceptera din värsta jobb att försörja min familj.
>>
File: 1421585671048.png (41 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421585671048.png
41 KB, 500x461
>>53726906
>>
File: Cn53mRY.png (40 KB, 3800x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cn53mRY.png
40 KB, 3800x2000
>>53726938

Yes, I am and you can not stop me.
>>
>>53726945
Du kan ju alltid prostituera dig själv på ett flyktingboende
>>
>>53726924
Gud tar och ger, inget att skämmas för, du föddes med en rik familj och liten dasse. Gud är stor.
>>
>>53725805
Varför är så många stormbögar OP nuförtin?
>>
File: jPzxDGJ.gif (2 MB, 288x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jPzxDGJ.gif
2 MB, 288x288
>>53726431
>de är bokstavligen villiga att begå karaktärsmord för att försvara ensamkommande tafsare
Hur blir ett folk såhär hanrejat?
>>
>>53727066
Va? Denna upplaga är kärleksupplagan helt klart.
>>
>>53727026
T-takk.
>>
File: 1450713699535.jpg (19 KB, 400x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450713699535.jpg
19 KB, 400x399
>>53726961
>>
>>53726945
Kanske, jag ska höra med min fru först och se vad hon tycker
>>
File: ;_;.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;_;.gif
499 KB, 500x281
Fy för den här trådhelgen
>>
>>53727093
socialism
>>
>>53726808
There's no difference. You're all kryptoturks as far as I'm concerned.
>>
>>53727093
Dom flesta människor bokstavligen dör hellre än att ändra på sig.
>>
>>53727174
>mdongo slutat breva
>qringlan klagar
>SNSD klagar
>politik överallt
Sverigetråden är död
>>
File: 1453032253246.jpg (77 KB, 460x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453032253246.jpg
77 KB, 460x415
>>
File: 1422815015743.png (584 KB, 693x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422815015743.png
584 KB, 693x661
Ping Norge-kun
>>
File: sweden yes.png (223 KB, 492x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden yes.png
223 KB, 492x498
>>
>>53726431
>– Det är en del debattörer som har sagt att när svenska män begår övergrepp så är det mot vår kultur, men när andra män gör det är det en del av deras kultur. Det är lite det jag vänder mig emot. Jag tycker inte att övergrepp mot kvinnor är mot svensk kultur, utan det är en del av vår svenska kultur som vi måste prata om.


HANREJ 2000!
>>
File: 1450531677421.jpg (63 KB, 758x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450531677421.jpg
63 KB, 758x759
>>53727291
>>
>>53727230
hur orkar du ens
>>
WE WUZ (vi)KINGS AND SHIT
>>
File: kungs815.jpg (43 KB, 301x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kungs815.jpg
43 KB, 301x480
>>53727342
>>
>>53727342
k bry, döda dig själv muhammed
>>
rumpa (3D)
>>
File: 1451947938678.png (561 KB, 675x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451947938678.png
561 KB, 675x631
>>
>>53727439
7kt
>>
File: 1452106205592.png (288 KB, 399x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452106205592.png
288 KB, 399x533
Vem är den här kantiga /pol/ barnet som kommit hit i helgen och bokstavligen kan inte sluta svära/säga åt folk att döda sig själva?
>>
>>53727439
>>53727451
nä men helt seriöst
sitter man och läser emotionell skit om våldtäkter och skit hela dagarna blir man inget annat än skev

ni är samma killar som snackar om att argumentera rationellt men orkar inte bry er själv utan sitter bara och kastar kol på er egen eld utan anledning
>>
>>53727556
>dkn ingen fv med stora tuttar
>>
>>53727575
>antyder att vi blev skeva här
>antyder att kanalen inte är massa apor som kastar skit i en hög tills en perfekt sufflé bildas i mitten
>>
File: BLANDA.jpg (103 KB, 522x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLANDA.jpg
103 KB, 522x595
>>53727575

SMÅ VITA NIOÅRIGA FLICKOR, MED "14" ÅRIGA STORA SVARTA MÄN

BLANDA

UPP
>>
File: image.jpg (50 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
50 KB, 640x480
>>53727685
Bra analogi
>>
File: 1486107388572.jpg (8 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1486107388572.jpg
8 KB, 200x200
>dkn första dejt med HONOM om drygt en timma
>>
>>53725805
tempah in the center, but who dat white chick iz?
>>
>>53727825
>vara bög
>>
>>53726883
?? sen när hade kropp med ålder att göra? att tända på en 12-åring är inte sjukt för att hon är kort utan för hon är 12 i huvudet.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>du kommer aldrig få se Zara Larssons trånga hål fyllas av stora svarta kukar
>>
>>53726431
hallå inte för att vara sån men finns det någon här som varit full och inte gjort så här?
>>
>>53727899
>men finns det någon här som varit full och inte gjort så här?

Ja? Jag?

Jag är inte en sliskig typ som inte kan uppfatta kvinnors signaler.
>>
>>53727892
>du kommer aldrig få se Zara Larssons trånga hål fyllas av stora svarta kukar
jo när jag haffar henne
>>
>>53727556
Folk har uppmanat invandrare att åka hem eller ta livet av sig i åratal. Hur ny är du min muslimske ovän?
>>
>>53727899
Naturligt att tafsa ju
>>
File: zaral4.jpg (62 KB, 849x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zaral4.jpg
62 KB, 849x426
Hennes pv har säkert inte mer än 13cm
>>
>>53727331
ATT ANTASTA KVINNOR ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA MEN DET FINNS DÄR
>>
>>53727892
>haha vad fuktig jag är med hinkmössa :DD D
>>
File: 1454351549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454351549.jpg
93 KB, 620x670
>slänger iväg "jag skulle aldrig kunna gifta mig med en svensk kvinna"-jodel
>en enorm storm av vita kränkta kvinnor i kommentarerna
>"DU ÄR SÄKERT BÖG!"
>"VI VILL INTE HA DIG ÄNDÅ"
>>
File: 1452025974916-1.jpg (21 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025974916-1.jpg
21 KB, 300x300
>>53727685
>antyder att kanalen inte är massa apor som kastar skit i en hög tills en perfekt sufflé bildas i mitten
>>
>>53728028
Snubben är 1/4 neger så han har säkert stor brun.
>>
File: 2405570_509_285.jpg (27 KB, 509x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2405570_509_285.jpg
27 KB, 509x285
>>53728014
>>
Vad är grejen med att specialoperationer: linjen skulle vara speciellt tankeväckande eller emotionellt svårt? Man tar beslut efter vad spelet väljer en att se, hur ska man kunna veta annat?
>>
>bra gröntext
>>
>>53727899
>full
>inte tafsa

Ja. Har du frågor på det?
>>
>>53728067
haha jag såg den. gissade att det var nån sverigepolarna
Var det du som skrev det där om Persiska kvinnor också?
>>
Det är lugnt, snart går det inte att skylla på vita män längre :^)
>>
>>53728067
breva skärmdump
>>
File: kt3JO.jpg (59 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kt3JO.jpg
59 KB, 640x480
>>53728113
>>
Det är bara självsäkra nbögar som vågar tafsa
>>
File: 1424554350.jpg (43 KB, 630x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424554350.jpg
43 KB, 630x473
>>53728144
Det gjorde min tunnelbaneresa lite behagligare.
>>
hallå inte för att vara sån men finns det någon här som varit full och inte gruppvåldtagit?
>>
>>53728067
>>53728067
Jag vill ha skärmdump på rövsmärtan
>>
>>53728112
Han ser lite udda ut, men är han verkligen 1/4 afrikan?
>>
>>53728217
Ja, hallå, det är faktiskt 2016
>>
>>53728215
riktigt kul att se hur sure tjejerna blev faktiskt när man vänder på det hela. har varit flera jodlar efter det med tjejer som säger att de inte gillar svenska män
de blev riktigt rövsmärtade
>>
File: 1446585499385.jpg (313 KB, 1372x1165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446585499385.jpg
313 KB, 1372x1165
>>53728114
Det är ett fantastiskt spel för Jonte som aldrig har spelat ok spel förut.
>>
Räknas det ens som tafsning om det är en snygg Chad som tafsar?
>>
>>53727066
>antyder att jag är en stormbög
>>
File: 144326765455.png (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144326765455.png
48 KB, 500x500
>>53728281
Den där om att svenska män är för feminina var faktiskt min också.
>>
>>53728217
Det beror på vem du frågar.
>>
File: 14404024201.png (335 KB, 346x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404024201.png
335 KB, 346x421
>>53728256
Ja, här är en bild där hans tydliga negroida drag syns bättre.
>>
>>53728327
den såg jag inte. men det var många jodlar som handlade om att de ville tll södra europa å träffa riktiga män etc
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DHTC_RpxmcE
>>
I want to be Norwegian.
>>
How popular is Yung Lean in Sweden?
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53728418
Me too

On the other hand things would probably be the same
>>
>>53728067
svenska kvinnor tror verkligen att dom är det bästa som finns i världen
därför blir dom skitsura när någon ens antyder att man skulle vilja ha något annat
>>
File: image.jpg (197 KB, 425x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
197 KB, 425x567
>>53728485
>Sveriges prioriteringar
>>
>>53728371
>>53728256
>Fråga: Hur blev du och Ludwig tillsammans? Vad är hans etniska bakgrund?
>Svar: Vi gick i samma skola! Svart, grek och svensk
http://www.zaralarsson.se/2014/06/13/qa-28/

STOR SVART/GREKISK/SVENSK
>>
File: 2016.jpg (781 KB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016.jpg
781 KB, 2000x1334
>>53728485
>2015
det är faktiskt (NUVARANDE ÅR)
>>
>>53728418
>>53728494
Things wouldn't be different m8.
>>
Hej /swe/bros
What's the best beer I can get here? I need to survive somehow for half a year.
>>
>>53728599
>>53728494
I'm dreaming of Norwegian skiing qt.
>>
>>53728384
Låter som bittra gulafebern anons favä
>>
>>53728688
Carlsberg/kronobourg imo, all the christmas beer is out of stock.
>>
>>53728688
CZ beers are widely available at systembolaget.se
>>
File: 1547645754345.jpg (60 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1547645754345.jpg
60 KB, 460x345
>>53728688
Mariestads
välkommen slaviska kompis :3
>>
>>53728688
Micrebrews are popular in Sweden so you can get pretty much anything, either by going to Systembolaget or by finding the right bar.
>>
File: ozelot3.jpg (233 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozelot3.jpg
233 KB, 750x1000
>>
>>53728688
What part of the country are you stationed at?
>>
File: äcklad sabel.jpg (31 KB, 606x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äcklad sabel.jpg
31 KB, 606x340
>försökshårda i bokstavliga jävla svpdota inhouses
>>
>>53728774
I know, but I'd like to stick with something local.
So far Mariestad seemed the best of what I've tried.
>>
>>53728588
>svart är en etnicitet
jävligt okänsligt av Zara favä
>>
Jobbar eftermiddag imorgon ... kan supa vidare hojhohjhohjhjhojoih
>>
https://www.facebookPUNKTcom/johan.widenkvist/posts/10207181864237484
>dkn missade det här
>>
File: drake4.webm (598 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake4.webm
598 KB, 1280x720
>>53728862
>när man är wever mot pudka
>>
File: Johaug.jpg (69 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Johaug.jpg
69 KB, 978x550
>>53728697
Me too m8, me too.
>>
>>53728872
Kanske är han delvis afroamerikan, då kan man bara säga "svart" och inget mer.
>>
File: 1444721389185.gif (74 KB, 640x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444721389185.gif
74 KB, 640x356
>har gått 1 timme
>har fortfarande inte rättat världens lättaste inlämningsuppgift i fysiken fast jag borde förstå skiten busenkelt
hjälp
>>
File: 1096.gif (1 MB, 250x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1096.gif
1 MB, 250x230
>man finsk öl
>>
File: feels.jpg (3 KB, 119x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels.jpg
3 KB, 119x125
>>53728830
>dkn inget kattdjur som husdjur alt. fv
>dkn sparade en jävla tumnagel
>>
>>53728837
Norrköping
>>53728824
Are there any around Östergötland? Alternatively, is there a list somewhere?
>>53728822
Tack, svenskbror :3

Anyway, it was a surprise for me that a state enterprise has such a wide choice. Thumbs up for Systembolaget.
And sorry bros for not speaking the language yet, I'll try to change that in a few weeks.
>>
File: 14402118312.jpg (51 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14402118312.jpg
51 KB, 1280x720
>>53728995
>hennes ansikte när hon ser pikken din
>>
>dkn inga norrsken ikväll

http://www.aurora-service.eu/
>>
>>53729069
Haha, holder du på med penis-jagjaget enda?

Söt du anon.
>>
>>53729040
Heres a list of stores and their locations:

http://www.systembolaget.se/butiker-ombud/?searchquery=%C3%96sterg%C3%B6tlands%20l%C3%A4n&iscounty=1
>>
File: 1405328867837.jpg (561 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405328867837.jpg
561 KB, 768x1024
platt
>>
>narcuckus brevade rumpa
>>
Vad hände med norgetråden?
>>
>>53729154
SMÅ
>>
>>53729203
>narcuckus

?
>>
>>53729156
I wasn't precise, I meant some list of local microbrews, if they exist. But thanks anyway!
>>
>>53729248
1
3

c
m
>>
>>53729248
Narcissus. Fast länken är död.
>>
>>53729248
En tripphomse (namnbög faktiskt) i tråden.
>>
>>53729360
>>53729386
Ah. Snubblere er skam.
>>
>>53729317
Heres a list of Swedish beers:


http://www.systembolaget.se/?combinedcountry=^Sverige%24&subcategory=%C3%96l&fullassortment=0&pageto=4

Theres no dedicated list for microbrews so about half of these are macros.
>>
Varför är kulturmarxister normkritiska?
>>
>>53729360
Men någon sparade väl?
>>
>>53728475
p well known around potheads
>>
File: wp41a45baf_06.png (37 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wp41a45baf_06.png
37 KB, 256x256
>>
>>53729444
Once again, shocked by the variety. Thanks a lot, will definitely try some.
>>
>>53729550
>>
>>
NIGGERS
>>
>>53729506
Jag såg den aldrig. Länken var död när jag läste tråden.
>>
>>
>>53729723


PING ANON SOM SPARADE NARCISSUS RUMPA
>>
Alliance is black
>>
File: 02_1.jpg (46 KB, 716x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02_1.jpg
46 KB, 716x716
>>
>endast 0.1% av provdeltagarna får 2.0 på mattedelen i högskoleprovet

Seriöst? Trodde inte jag var så jävla mycket smartare än de flesta.
>>
>>53729909
>vara mytoman
>>
>>53727892
skulle vara nice om hon släppte ett sextape. Vad tror ni oddsen för att hon gör det är?
>>
File: DREAMHACK-UCOS.jpg (268 KB, 900x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DREAMHACK-UCOS.jpg
268 KB, 900x400
>>
Lmaå, jag testar "Blå ögon."

Vilken ensidig serie favä
>>
>>53729909
>chansen att du tillhör de 0.1 procenten
0.1%
>chansen att du inte gör det
99.9%

Det verkar mer sannolikt att slumpen ligger bakom ditt resultat.
>>
>>53729984
Jag har alltid trott det var något som typ alla smarta fick då jag pluggar teknisk fysik och alla mina vänner fick det.

Där ser man.
>>
>>53730139
sluta ljuga mann1
>>
>>53730139
>högskoleprovet visar hur smart man e
hehe mm
>>
>>53729909
Matte tar mkt tid fan. jag är helt enkelt inte intresserad nog av det för att sätta mig in i skiten
>>
File: 1439306378146.jpg (3 MB, 2496x2421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439306378146.jpg
3 MB, 2496x2421
>>
>>53730205
Högskoleprovsmatte är inte ens matte
>>
>>53730193
Den är i princip ett IQ-test.
>>
>>53730193
Ja uppenbarligen eftersom 99.9% inte lyckades få så bra, eller hur? Du kan ju knappast plugga till dig kvantitativa kunskaper.

>>53730205
Ja och hur snabb du är har med hur intelligent du är.
>>
>>53730261
Mer av ett test för minnet favä
>>
File: wpid-47_1521_1846.jpg (23 KB, 261x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wpid-47_1521_1846.jpg
23 KB, 261x300
>>
>>53730306
Förkunskaper är viktiga, men ingen med sub-100 IQ kan få 2,0.
>>
File: hank.jpg (201 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hank.jpg
201 KB, 960x960
>arc warden
>>
File: DSC_072.jpg (29 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_072.jpg
29 KB, 480x360
>>53730237
favä
>>
>>53730040
Det är statlig propaganda egentligen.
>>
File: Skärmklipp.png (8 KB, 439x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
8 KB, 439x165
>>53729909
haha mm bevisa det

t. 1.9 men borde nog kunna få 2.0 då det var x antal år sedan jag skrev skiten
>>
>>53730402
Vilken ful jävel.
>>
File: Namnlös.jpg (291 KB, 1023x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.jpg
291 KB, 1023x788
>dkn man aldrig kommer vara så här god
>>
File: 892034821.png (9 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
892034821.png
9 KB, 645x773
>>53730526
ser väldigt trevlig ut favä
>>
File: MARTINA25.jpg (70 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MARTINA25.jpg
70 KB, 640x640
Tror ni att Martina har förlorat oskulden vid det här laget eller är hon fortfarande ren?
>>
>>53730640
Var kommer bilden ifrån? Har svårt att tro att hon själv la upp denna.
>>
>>53730679
Jag har henne på snapchat
>>
>>53730461
Vad säger man när man ska köpa en sån dosa favä? eksärr eller är det en förkortning för något?

t. aldrig köpt snus eller hört någon säga det
>>
>>53730751
General X-R bara.
>>
>>53730799
>faktiskt filtrera folk

men du
>>
>>53730526
>den där Jontelina som inte vill vara med på bild

Vem är ens Mohammed på bilden?
Flinten?
>>
>>53730275
>Ja och hur snabb du är har med hur intelligent du är.
nej alltså inte tid på provet. tar mycket tid att lära in. jag lärde mig grunderna, men var aldrig intresserad nog för att få mer än godkänt

>>53730243
jaja vad du än säger
>>
>>53730735
>ljuga på kanalen

bevisa det.
>>
>>53730526
I can't see Mohammad.
>>
i am planning on going to sweden for 3 months in july to work on a farm and learn the language. currently doing my best using duolingo etc. until then.

Can i expect to speak b1 swedish by the time i return or do i need to stay longer for actual results?
>>
>>53730275
>Du kan ju knappast plugga till dig kvantitativa kunskaper.
Till en viss gräns kan man definitivt det. Åtminstone vänja sig vid den typ av resonemang som ofta behöver föras för den typen av frågor
>>
>>53730985
palla favä, bilden borde vara bevis nog
>>
>>53731043
>b1 swedish
?
>>
File: Saya_stitch_05.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_05.jpg
556 KB, 1280x1046
Jag vill sluta spela meningslösa spel men kan inte
>>
>>53731043
Swedish is very hard, harder than chinese according to everyone.
But you can try.
>>
File: 1462432437.webm (29 KB, 128x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462432437.webm
29 KB, 128x150
>>53730526
>på Ingarö

Alltid ska det vara något jag stör mig på när det gäller dessa människor. Malena, åk till förorten istället.
>>
>>53730901
jag bara dolde några och sen klippte jag ihop breven. filtrerar aldrig, favä.
>>
>>53731093
så du har bara en snapchatbild på henne? jag kräver mer favä.
Enligt filnamnet bör du ju ha minst 25 bilder, breva några fler.
>>
>>53730799
Vad får dig att tro att det var Narcissus?
>>
>>53731278
Kräv på du, jag har inget behov av att tillfredställa dig.
>>
Hva er "Filmmys"?
>>
>>53731143
eh, i thought the tier system is international. mb

A1<A2<B1<B2<C1<C2 with C2 speaking a language basically perfectly

>>53731172
lel
>>
File: 1453044766541[1].png (78 KB, 848x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453044766541[1].png
78 KB, 848x1200
>Tyskland
>>
>>53731449
Att slå på en film, inte kolla på den, och knula.
>>
>>53731154
>dkn man har slutat att spela spel för orken tryter
>sitter bara och slösurfar dutuben eller fyrkanalen
>satt på det uppvärmda badrumsgolvet och studsade en tennisboll mot väggen

Min depression skrider fram med stormsteg favä.
>>
>>53731385
>han namnbögar så han kan skylla ifrån sig på någon annan när han gör något pinsamt
>>
>>53731554
>vara såhär patetiskt desperata att få invandrare att lära sig tyska
>>
0-4 skita i att plugga, kolla på film och somna tidigt och hoppas att det går bra imorgon
5-9 plugga
>>
File: 1452792739437.jpg (550 KB, 2000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452792739437.jpg
550 KB, 2000x3000
>>
File: CYxjhu2WYAAKN4A.jpg (26 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYxjhu2WYAAKN4A.jpg
26 KB, 400x400
>>53731554
>smarterGerman
>Inte skulle jag vara en hanrej tihi
>>
File: 1436474746509.jpg (24 KB, 385x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436474746509.jpg
24 KB, 385x385
>>53731567
>dfn dette skjer aldri med meg
>>
File: 4tZqiMa.jpg (58 KB, 960x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4tZqiMa.jpg
58 KB, 960x510
Någon som har resten av bildserien?
>>
>dkn man daterar en japansk tjej
Känns bra favä.
>>
>>53730237
desu
>>
File: ENOUGH.jpg (12 KB, 352x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ENOUGH.jpg
12 KB, 352x352
>Varje gång jag försökt onanera på sista tid så har jag bara börjat tänka på människor som inte finns i mitt liv längre
>dkn ensam och fler och fler vänner försvinner
>>
>>53729015
Vilken?
>>
>>53731729
Nu vet du iallafall, så när du hamnar i denna situation så gör du inte samma misstag som jag.
>>
>>53731864
Jaha, vilket datum fastställde du henne till att vara dårå?
>>
File: fc9_crs6.jpg (63 KB, 970x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fc9_crs6.jpg
63 KB, 970x546
Det är dags igen grabbar, denna gången landar de på flotten. t-35 min

https://www.youtube.com/watch?v=vkz_lclGXNg
>>
>>53731938
Dags att stadga dig, verkar det som din kropp försöker säga till dig
>>
>>53732069
Kan de snälla sluta slösa pengar på att skjuta upp raketer?
>>
>>53732008
...dejta

Fan är jag dum i huvudet?
>>
>>53732069
Hur lång tid tar det tills den landar?
>>
>>53732170
*kollar flaggan*

Japp
>>
>>53732114

Stick commie
>>
>>53730237
>>53730461
>>53731889
Varför snusar ni white favä?
>>
>>53732114
>jordcucken
>>
>>53731549
C2 is not native tier.
>>
>>53732229
De kan väl skjuta raketerna PÅ någonting istället för att bara skicka dem in i bokstavligen ingenstans
>>
>>53732315

Mm på dig kanske.
>>
File: 1438730197208.jpg (293 KB, 799x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438730197208.jpg
293 KB, 799x650
>man jag får 500 kr i timmen svart för att hjälpa den här bortskämda sötpajen att plugga inför högskoleprovet så hon kan komma in på en bra skola och göra mamma och pappa adel nöjda
>>
>>53732114
UG
NUG
>>
>>53732353
Haha aa
>>
>>53732114
>>53732315
spacex är ett kommersielt företag jävla apa
>>
>>53732254
"why are we using white?"

jag är nybörjaren och det är min standard snus.

vad betyder "favä"? "lad"?
>>
File: ISS_crew_ISS_2009.jpg (2 MB, 4217x2469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ISS_crew_ISS_2009.jpg
2 MB, 4217x2469
inte jordcuck men vad är den här grejen ens bra för? vilka experiment är inte redan gjorda?

känns som när man läser om det är det alltid något tråkit biologiexperiment ingen bryr sig om.
>>
>>53732446
Fuktiga Anorexi Valpar Älskar
>>
>>53732431
Poängen kvarstår att det är helt orimligt att använda rymden för något som helst praktiskt syfte
>>
>>53732505
:(
>>
File: 1440321482371.png (1014 KB, 1152x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440321482371.png
1014 KB, 1152x864
>dkn vi kommer aldrig leva i ett sci-fi samhälle utan vi har "peakat" i vår civilisation.
>dkn det som väntar oss är istället krig och resursuttömning
>dkn snart går vi tillbaka till barbarin

Sätt er ner när ni läser detta rymdcuckar.
>>
>>53732528
Varför investerar då dessa människor så snuskigt mycket pengar i företaget?
>>
>>53732446
Floskler apande våp ändrar
>>
File: 1414964285550.png (141 KB, 270x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414964285550.png
141 KB, 270x473
>>53732460
>>
>>53732460
Tro mig experimenten är inte redan gjorda, ISS är det enda sättet att göra experiment i sann tyngdlöshet med människor.
De största experimenten görs inte på växter eller andra småsaker, de görs på människorna.
Scott Kelly tillexempel kommer bli första människan att vara där ett helt år för att se hur det påverkar honom. Sådana experimenten gör man för att i framtiden kunna ta sig längre sträckor, t.ex mars.

>>53732528
>Inte vilja kolonisera rymden
och detta>>53732629
>>
>>53732629
Så att de kan lägga reklam i uppfärden som dumma rymd mansbarn kommer se sedan köpa deras produkter
>>
>>53732629
För att imponera på gapande plebejer som dig
>>
>>53732460
Det är inte "så bara" att leva i rymden.
Vi har lärt oss otroligt mycket hur man håller människor vid liv i rymden, bland annat.
>>
>>53732697
:^)
>>
>>53730440
>faktiskt spela dattaspel
>>
>>53732629
Det gör dom inte. SpaceX är rätt lågt värderat.
>>
>>53732726
>lol Niels varför håller du på att studera atomer det finns bokstavligen ingen praktisk användning för att bry sig om hur sådana små beståndsdelar ser ut och vad man kan göra med dem
>>
File: min penis.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min penis.webm
3 MB, 1280x720
Nu börjar det.
https://www.youtube.com/watch?v=ivdKRJzl6y0
>>
File: mfw6.jpg (8 KB, 250x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw6.jpg
8 KB, 250x197
>>53732764
>dom
>>
haha tjena
>>
>>53732841
?
>>
>>53732788
>jämställa utforska vår värld med att skjuta upp raketer i intet och sedan klappa händerna

wew lad
>>
>folk som tror vi studerar saker för vi vet vad vi kan tjäna från det
>>
>>53732841
>de/demcucken
>>
Grejen är, rymden är värdelöst för att utvinna mineraler, husera folk eller ens kunna transportera saker inom en rimlig kostnad och tidsram.

Det enda positiva är tillverkning under tyngdlösa förhållanden, turism och experiment.

Det är mer värt att satsa på havets botten än rymden
>>
File: 1391564446397.jpg (40 KB, 228x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391564446397.jpg
40 KB, 228x258
>>53732931
>Det är mer värt att satsa på havets botten än rymden
>>
>>53732866
>vår värld tar slut vid atmosfären

>>53732931
I dagsläget kanske. Om 100 år? Vem fan vet.
>>
File: image.jpg (16 KB, 233x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 233x235
>>53732888
>inte vara praktiskt lagd
>>
>>53732931
>Det är mer värt att satsa på havets botten än rymden

haha aa
>>
>>53732931
>Det är mer värt att satsa på havets botten än rymden

Jag önskar faktiskt att de gjorde detta, och utvecklade teknologin att kunna bygga hus under vatten och annat, plus så finns det säkert jättemycket naturgaser och olja därnere helt säkert.
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
>>53732973
>det är mer värt att satsa på dödskallebälten och brudar man aldrig skulle ha en chans med
>>
>>53732794
>dkn ingen söt svart djungelpaj
>>
>>53732931
>alt som ikke direkte oversettes til penger her og nå er verdilöst

t. Donald Trump
>>
>>53732973
>>53733050
#vräkt
>>
>>53733008
ren ideologi *sniff*
>>
>>53732931
t. Svampbob.
>>
File: 1392771976715.jpg (210 KB, 600x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392771976715.jpg
210 KB, 600x574
>>53733095
>#vräkt
>>
1:10 på att uppskjutning går åt helvete?
>>
File: zizk.jpg (148 KB, 1000x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zizk.jpg
148 KB, 1000x843
>>53733116
>>
>dkn när jag var yngre hade jag fått för mig att absolut frihet var en bra grej
>dkn blev fascist

heh
>>
>>53733189
Njae... det är inte 1962 längre.
>>
>>53733043
>bygga hus under vatten
Dyrt, extremt osäkert och finns ingen efterfrågan på det

>jättemycket naturgaser och olja
Absolut, men det är näst intill omöjligt att hitta
>>
File: 1410461735637.gif (594 KB, 420x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410461735637.gif
594 KB, 420x291
>såg brevet tidigare om "Jag skulle aldrig kunna gifta mig med en svensk kvinna" jodel
>gr detta
>blir nedröstad åt helvete och får en jävla massa skit
>byter ut kvinna mot man
>uppröstad och massa praise
>>
>>53733362
>Dyrt, extremt osäkert och finns ingen efterfrågan på det

Ja, och det därför jag befrågade att de investerade i att göra det billigare och säkrare. Efterfrågan till det kommer väl säkert efter isen i polerna smälter och lägger massa landmassor under vatten, plus så är visa ställen rätt överbefolkade.
>Absolut, men det är näst intill omöjligt att hitta
Igen, det är därför jag befrågade att de utforskade alternativ för att göra det enklare att hitta och utvinna det.

Tänk dig ett NASA men för undervattenskit.
>>
>>53733217
>dkn när jag var yngre hade jag fått fö mig att absolut kommunism var en bra grej
>dkn blev aggressiv borgare

heh
>>
>>53733382
Breva skärmdump din mytoman
>>
Har skiten sprängts än?
>>
File: lmage.jpg (169 KB, 1063x1563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmage.jpg
169 KB, 1063x1563
>>53733217
>>53733611
>dkn när jag var yngre hade jag fått för mig att jag skulle leva ett långt och lyckligt liv
>dkn blev inte ens 170cm
>>
>>53733641
Tog denna från mans jodeln
>>
>>53731549
What is "perfectly" though? How is that defined? Do I speak Norwegian perfectly? I'm Norwegian but I don't have every single word in my vocabulary.
>>
>>53733382
strömma
>>
>>53733808
visa uppröstningar då
>>
File: 144217078460.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144217078460.jpg
32 KB, 400x400
>>53733771
>>
den tog sig upp
fitta
>>
>>53733877
As I understand, a C2 "learner" speaks the language so well, he could pass as a native speaker
>>
File: 608.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
608.jpg
67 KB, 709x765
>dkn ska börja läsa högskolekurs imorgon efter ett halvårs NEETande.

Intressant att folk säger att NEET-livet är så skadligt när jag inte en enda gång under det gånga halvåret känt så grov ångest som jag gör nu.
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>>53732358
>500 kr i timmen

>kom i kontakt med en specialistläkare
>han får tid avsatt för forskning och tog därför upp lite om sina inkomster
>hans taxa var 1300 kr/timmen, betalt av landstinget


vad i helvete favä
>>
>>53733890
>dkn blev nedröstad till 0
Aja, kvinnojodeln är på - 5
Massa kommentarer är borta också, weird
>>
>>53734042
Och kvinnojodeln
>>
>>53733878
2trött favä
>>
>>53734037
Så han tjänar 200 000 kr i månaden?
>>
Vad har man med sig till seminarier?
>>
>>53734181
Ingen aning, men han hade bara mottagning fram till lunch vissa dagar.
>>
File: 1444762998673.png (160 KB, 349x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444762998673.png
160 KB, 349x324
>när man vinner svpdota inhus genom att köpa massa rapiers och heema alla andra
>>
File: smug.png (136 KB, 355x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.png
136 KB, 355x297
>>53734042
>>53734114
wow, du fick negativ feedback på båda!!
>>
>>53734312
wooosh
>>
File: 144032402804.jpg (26 KB, 600x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032402804.jpg
26 KB, 600x610
>>53734312
>>53734042
>>53734114
>>
>>53734042
>Massa kommentarer är borta också, weird
när de blir ned rösta til -5 så försvinner de
>>
Vad hände med raketen?
>>
>>53734430
Jo, men det var inte kommentarer som borde ha blivit nedröstade, väldigt passiva kommentarer
>>
>>53734432
sprängdes
>>
>>53734430
"bra" system
>>
Vem /G salen/ imorgon?
>>
>>53734432
Deras uppkoppling dog precis innan den skulle landa så ingen vet
>>
>>53734297
>dkn man dör lite inombords varje gång man spelar med svp
>>
File: 1447280897575.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447280897575.jpg
20 KB, 306x306
>>53734297
>RÖVBÖGAR

Bokstavligen cancer.
>>
Skrev två jodlar "Svenska kvinnor/män är bara dryga"
>kvinnor försvann efter 1 minut
>män är fortfarande uppe efter 10 min
Fascinerande ändå
>>
>>53734742
Blir det inte lite väl uppenbart om man slänger in 2 jodlar på raken?

Är det inte bättre att 2 anons slänger in vars en så att de blir oberoende av varandra.
>>
>>53734742
ETT
>>
>>53734808
Tydligen inte, har gjort liknande ett par gånger, inte märkt någon skillnad i hur upprörda folk blir om jag vänta några dagar tills nästa eller båda samtidigt
Sen försvann den första så fort så jag tvekar att många ens såg den
>>
Släkting håller på att dö i cancer och har bara några dagar kvar vid livet. Vet inte om han kommer att hålla sig veckan ut.

Köpa bussbiljett för lördagen och åka hem på söndagen eller vänta på begravningen? Jag studerar i en stad 40 mil bort.
>>
>>53734896
Var där i hans sista stunder och ta ett riktigt farväl. När han har gått vidare kommer han ändå inte kunna höra dig eller svara
>>
File: 1452201452140.jpg (1 MB, 2323x3263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201452140.jpg
1 MB, 2323x3263
https://www.youtube.com/watch?v=AWgw95hpFzI
>>
>>53734896
fatta ett eget beslut så du slipper skylla på 4chan om nåt går snett
>>
>>53734896
Beror helt på, är det en nära släkting? Har du haft bra kontakt?

Jag tycker absolut du ska försöka ta dig dit och få en sista pratstund med honom.

Jag fick reda att min farfar var nära döden, dagen efter gick han bort. Så ibland kan det tyvärr gå riktigt fort.
>>
>dkn haft ont i halsen i snart två veckor
>>
File: skatt.jpg (95 KB, 673x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skatt.jpg
95 KB, 673x599
Jaha
>>
>dkn ens fv säger att 9fag är bättre än 4kanalen.

Vad göra?
>>
>>53732460
>inte jordcuck men vad är den här grejen ens bra för? vilka experiment är inte redan gjorda?

Jag förstår inte hur man kan fråga så här
>>
>>53735487
Skiter i't
>>
File: 1448573229872.png (1007 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573229872.png
1007 KB, 885x1075
>>53735289
>folk tror fortfarande att man inte bara kan lösa flykting"krisen" genom att säga nej
>>
>>53735487
>han har fv

Lögn fåvæ.
>>
>>53732931
>Det är mer värt att satsa på havets botten än rymden
Misstänker att du har fel, det är nog både svårare och farligare och dyrare i djupen
>>
>>53735487
heema henne
>>
>>53735620
Den här anon uppvisar tecken på avundsjuka.
>>
>>53732931
Hör du inte om asteroiderna värda biljoner som ibland flyger förbi?
>>
>>53735289
Han vill bara ge makten till EU så att kan bestämma egna skatter
>>
>>53732254
slippa bajsranden
>>
>>53733771
Du kommer hitta en kvinna som delar dina värderingar och inte bryr sig om höjd utan hur du är som person. Jag lovar.
>>
>>53735953
>Du kommer hitta en kvinna som delar dina värderingar och som kan bortse från din höjd för hur du är som person.
fixade det åt dig
>>
>>53735838
Kostar la lika mycket eller mer att fånga upp dessa asteroider, och de far väl inte så nära jorden, iaf de stora nog för att vara värt besväret?
>>
>>53730751
en general xr (eksärr) strong, tack
>han/hon tar fel dosa och man understryker att det ska vara strong
Hur jävla svårt ska det vara att ta den starka istället för den vanliga egentligen?
>>
>>53733771
>långt och lyckligt

Fattade skämtet favä
>>
>>53736042

mm asso bara ge alla pengar till folket istället XD
>>
>>53736096
Fin halmgubbe.
>>
>ute och går
>KORONA PLIIIIISSSSSS
>nej har inga pengar på mig
>KORONA PLIIIIISSSS
>ziggen börjar prata med mig på bruten svenska som jag bara fortsätter gå därifrån
>en annan zigge dyker upp och också börjar prata svenska
>bara fortsätter gå
>Ofta man stannar för babbar/zigenare/pack i det här vädret
>>
File: 654078-fire-flames.jpg (241 KB, 1024x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
654078-fire-flames.jpg
241 KB, 1024x549
Kan någon förklara meningen med livet?
>>
>>53735487
Sluta detja barn.
>>
File: zigenare.jpg (380 KB, 1346x1336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zigenare.jpg
380 KB, 1346x1336
>>53736185
>>
>>53736195
Fortplanta sig.
>>
File: image.jpg (237 KB, 980x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
237 KB, 980x693
>>53736185
>KORONA PLIIIIISSSSSS
>KORONA PLIIIIISSSS
>>
>>53736195
Sprida sina gener och memes.
>>
>>53736287
>>53736532
om ni tycker detta hur ofta donerar ni sperma?
>>
>>53736195
Tjäna tillräckligt mycket pengar så du kan säga åt folk att dra åt helvete om det inte passar.
>>
File: 1377867106386.jpg (75 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377867106386.jpg
75 KB, 640x480
Sidan 10e osv

>>53736663
>>53736663
>>53736663
>>53736663

Ny
Ny
Ny
>>
finns det sharialag i delar av sverige
>>
>>53736736
ja
t.ex i malmö har polisen ingen makt över stora delar av staden
>>
>>53726808
What do you think about Catholic Kosovars?
Thread replies: 396
Thread images: 121
Thread DB ID: 450564[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.